EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1192

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2016/1192 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przekazania Sądowi właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią Europejską a jej pracownikami

OJ L 200, 26.7.2016, p. 137–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1192/oj

26.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/137


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, Euratom) 2016/1192

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie przekazania Sądowi właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią Europejską a jej pracownikami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 256 ust. 1, art. 257 akapity pierwszy i drugi oraz art. 281 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 48 Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 (3), przewiduje, że w skład Sądu, od dnia 25 grudnia 2015 r. wynoszący 40 sędziów, będzie wchodzić 47 sędziów od dnia 1 września 2016 r. i po dwóch sędziów z każdego państwa członkowskiego od dnia 1 września 2019 r.

(2)

Jak zaznaczono w motywie 9 rozporządzenia (UE, Euratom) 2015/2422, zwiększenie o 7 osób liczby sędziów Sądu w dniu 1 września 2016 r. powinno odbywać się wraz z przekazaniem Sądowi orzekania w pierwszej instancji w sprawie sporów pomiędzy Unią a jej pracownikami na mocy art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). To przekazanie zakłada, zgodnie z art. 256 ust. 1 TFUE, rozwiązanie Sądu ds. Służby Publicznej Unii Europejskiej („Sąd ds. Służby Publicznej”).

(3)

W związku z powyższym właściwość do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów pomiędzy wszystkimi instytucjami, organami lub jednostkami organizacyjnymi, z jednej strony, a ich pracownikami, z drugiej strony, w odniesieniu do których właściwość posiada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powinna zostać powierzona Sądowi.

(4)

Konieczne jest zatem uchylenie decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom (4) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 979/2012 (5) oraz zmiana Protokołu nr 3.

(5)

Sąd powinien prowadzić sprawy dotyczące służby publicznej Unii Europejskiej uwzględniając szczególny charakter sporów w tej dziedzinie, w tym poprzez rozważenie możliwości polubownego rozstrzygnięcia na wszystkich etapach procedury.

(6)

Ponadto, aby zapewnić sprawny przebieg postępowania w sprawach zawisłych przed Sądem do spraw Służby Publicznej w dniu przekazania, oraz by ustanowić przepisy mające zastosowanie do odwołań od orzeczeń tego sądu rozpatrywanych w tym dniu lub wniesionych później, należy przewidzieć odpowiednie ustalenia przejściowe dotyczące przeniesienia do Sądu spraw dotyczących służby publicznej Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uchyla się decyzję 2004/752/WE, Euratom i rozporządzenie (UE, Euratom) nr 979/2012.

Artykuł 2

W Protokole nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 50a

1.   Sąd jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami na mocy art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym sporów między każdą instytucją, organem lub jednostką organizacyjną z jednej strony a ich pracownikami z drugiej strony, w odniesieniu do których przyznano właściwość Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

2.   Na każdym etapie postępowania, w tym od chwili złożenia skargi, Sąd może badać możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu i może ułatwiać takie zakończenie sprawy”.

2)

Art. 62c otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 62c

Przepisy odnoszące się do właściwości, składu, organizacji i procedury każdego sądu wyspecjalizowanego utworzonego na podstawie art. 257 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej są zawarte w załączniku do niniejszego Statutu.”

3)

Skreśla się załącznik I.

Artykuł 3

Sprawy zawisłe przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej na dzień 31 sierpnia 2016 r. zostają przekazane Sądowi. Sąd kontynuuje ich rozpoznawanie z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdują się w tym dniu, i zgodnie ze swoim regulaminem. Jeżeli sprawa zostaje przekazana Sądowi po zamknięciu ustnego etapu postępowania, etap ten zostaje ponownie otwarty.

Artykuł 4

Nie naruszając art. 2 pkt 3 niniejszego rozporządzenia, art. 9–12 załącznika I do Protokołu nr 3 stosuje się nadal do odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej będących w dniu 31 sierpnia 2016 r. w trakcie rozpatrywania przez Sąd lub wniesionych po tym dniu. Jeżeli Sąd uchyli orzeczenie Sądu do spraw Służby Publicznej i jednocześnie uzna, że stan postępowania nie pozwala na wydanie orzeczenia, przekaże on sprawę izbie innej niż ta, która rozstrzygała w przedmiocie odwołania.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 6 lipca 2016 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

I. KORČOK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 22 lutego 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2016 r.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 14).

(4)  Decyzja Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiająca Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. L 333 z 9.11.2004, s. 7).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 979/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 83).


Top