EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2422

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

OJ L 341, 24.12.2015, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2422/oj

24.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/14


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, Euratom) 2015/2422

z dnia 16 grudnia 2015 r.

zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 254 akapit pierwszy oraz art. 281 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości,

uwzględniając opinie Komisji Europejskiej (1),

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wskutek stopniowego rozszerzania właściwości Sądu od chwili jego utworzenia, liczba wnoszonych do niego spraw stale się zwiększa.

(2)

Wydłużenie czasu trwania postępowań jest obecnie trudne do zaakceptowania dla stron postępowań, w szczególności w świetle wymogów ustanowionych w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

(3)

Na obecną sytuację Sądu wpływają względy wynikające między innymi z rosnącej liczby i coraz bardziej zróżnicowanego charakteru aktów prawnych przyjmowanych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, jak również z rozmiarów oraz złożoności spraw wnoszonych do Sądu, w szczególności z zakresu konkurencji, pomocy państwa i własności intelektualnej.

(4)

Nie skorzystano z możliwości utworzenia sądów wyspecjalizowanych przewidzianej w art. 257 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(5)

W związku z tym należy przyjąć odpowiednie środki organizacyjne, strukturalne i proceduralne, w tym w szczególności zwiększyć liczbę sędziów, by zaradzić opisanej sytuacji. Skorzystanie z przewidzianej przez Traktaty możliwości zwiększenia liczby sędziów Sądu pozwoliłoby na ograniczenie w krótkim czasie zarówno liczby zawisłych spraw, jak i przewlekłości postępowań przed Sądem.

(6)

Biorąc pod uwagę rozwój obciążenia Sądu pracą, liczba sędziów powinna zostać określona na 56 na zakończenie trzyetapowego procesu, po dwóch sędziów mianowanych na wniosek każdego z państw członkowskich, przy czym w żadnym momencie w Sądzie nie może zasiadać więcej niż dwóch sędziów mianowanych na wniosek tego samego państwa członkowskiego.

(7)

Komitet, o którym mowa w art. 255 TFUE, uwzględnia w szczególności niezależność, bezstronność, doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe i osobiste kandydatów.

(8)

Aby szybko ograniczyć zaległości dotyczące zawisłych spraw, dwunastu sędziów dodatkowych powinno objąć urząd wraz z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

(9)

We wrześniu 2016 r. orzekanie w pierwszej instancji w sprawach dotyczących służby cywilnej Unii Europejskiej oraz siedem stanowisk sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (zwanego dalej „Sądem do spraw Służby Publicznej”) należy przenieść do Sądu na podstawie wniosku ustawodawczego zapowiedzianego już przez Trybunał Sprawiedliwości. Wniosek ten będzie uwzględniał warunki przeniesienia siedmiu stanowisk sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej, w tym pracowników i zasobów.

(10)

We wrześniu 2019 r. pozostałych dziewięciu sędziów powinno objąć urząd. Aby zapewnić efektywność kosztową, nie powinno się to wiązać z zatrudnieniem dodatkowych sekretarzy prawnych ani innego personelu pomocniczego. Wewnętrzne środki reorganizacyjne w ramach instytucji powinny zapewniać efektywne wykorzystanie istniejących zasobów ludzkich i powinny być równe dla wszystkich sędziów, bez uszczerbku dla decyzji podjętych przez Sąd w sprawie jego organizacji wewnętrznej.

(11)

Ważne jest zapewnienie w Sądzie równowagi płci. Aby zrealizować ten cel, częściowe odnowienia składu sędziowskiego w Sądzie powinny odbywać się w taki sposób, aby rządy państw członkowskich rozpoczęły stopniowo proponować dwóch sędziów w ramach tego samego częściowego odnowienia składu sędziowskiego, aby wybrać jedną kobietę i jednego mężczyznę, przestrzegając przy tym warunków i procedur określonych w Traktacie.

(12)

Należy odpowiednio dostosować postanowienia Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące częściowego odnowienia składu sędziowskiego i składu rzeczników generalnych, które następuje co trzy lata.

(13)

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w ramach działań następczych po reformie Sądu przedstawi on roczne dane statystyczne dotyczące swej działalności sądowej oraz w razie konieczności zaproponuje podjęcie odpowiednich działań. Na drugim i trzecim etapie rozszerzenia składu Sądu zostanie przeprowadzona ocena sytuacji, której konsekwencją mogłyby być w razie konieczności dostosowania, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków administracyjnych Trybunału.

(14)

W związku z powyższym do Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy wprowadzić odpowiednie zmiany,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Protokole nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego, dotyczy ono połowy sędziów. Jeżeli liczba wszystkich sędziów jest nieparzysta, liczbę sędziów, których dotyczy częściowe odnowienie składu, stanowi – na zmianę – liczba znajdująca się bezpośrednio ponad lub poniżej połowy liczby wszystkich sędziów.

Akapit pierwszy ma zastosowanie również wtedy, gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu rzeczników generalnych.”;

2)

art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 48

W skład Sądu wchodzi:

a)

40 sędziów od dnia 25 grudnia 2015 r.;

b)

47 sędziów od dnia 1 września 2016 r.;

c)

po dwóch sędziów z każdego państwa członkowskiego od dnia 1 września 2019 r.”.

Artykuł 2

Do kadencji sędziów dodatkowych Sądu, którzy mają być mianowani zgodnie z art. 48 Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mają zastosowanie następujące postanowienia:

a)

kadencja sześciu sędziów spośród dwunastu dodatkowych sędziów, którzy mają być mianowani od dnia 25 grudnia 2015 r., upływa w dniu 31 sierpnia 2016 r. Tych sześciu sędziów wybiera się w taki sposób, aby rządy sześciu państw członkowskich zaproponowały dwóch sędziów na potrzeby częściowego odnowienia składu Sądu w 2016 r. Kadencja pozostałych sześciu sędziów upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r.;

b)

kadencja trzech sędziów spośród siedmiu dodatkowych sędziów, którzy mają być mianowani od dnia 1 września 2016 r., upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r. Tych trzech sędziów wybiera się w taki sposób, aby rządy trzech państw członkowskich zaproponowały dwóch sędziów na potrzeby częściowego odnowienia składu Sądu w 2019 r. Kadencja pozostałych czterech sędziów upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r.;

c)

kadencja czterech sędziów spośród dziewięciu dodatkowych sędziów, którzy mają być mianowani od dnia 1 września 2019 r., upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r. Tych czterech sędziów wybiera się w taki sposób, aby rządy czterech państw członkowskich zaproponowały dwóch sędziów na potrzeby częściowego odnowieniu składu Sądu w 2022 r. Kadencja pozostałych pięciu sędziów upływa w dniu 31 sierpnia 2025 r.

Artykuł 3

1.   Do dnia 26 grudnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości – przy pomocy konsultanta zewnętrznego – sporządza sprawozdanie z funkcjonowania Sądu dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Sprawozdanie to koncentruje się w szczególności na efektywności funkcjonowania Sądu, potrzebie i efektywności zwiększenia liczby sędziów do 56, wykorzystaniu i efektywności zasobów oraz tworzeniu kolejnych sądów wyspecjalizowanych lub innych zmianach strukturalnych.

W stosownych przypadkach Trybunał Sprawiedliwości przedstawia wnioski ustawodawcze w celu dokonania odpowiedniej zmiany swojego Statutu.

2.   Do dnia 26 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości sporządza sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie ewentualnych zmian podziału kompetencji przy orzekaniu w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 TFUE. W stosownych przypadkach do sprawozdania dołącza się wnioski ustawodawcze.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 grudnia 2015 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

N. SCHMIT

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 30 września 2011 r. (Dz.U. C 335 z 16.11.2011, s. 20) i opinia z dnia 12 listopada 2015 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. C 239 z 21.7.2015, s. 14). Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 28 października 2015 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 3 grudnia 2015 r.


Top