EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1070

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1070 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające załączniki III, V i VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

OJ L 178, 8.7.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; Uchylona w sposób domniemany przez 32019R0788

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1070/oj

8.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1070

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniające załączniki III, V i VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (1), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Trzy państwa członkowskie złożyły wnioski o wprowadzenie zmian w danych wymaganych w formularzach przedstawionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

(2)

Należy zmienić wymogi dotyczące informacji w załącznikach III, V i VII w celu wyjaśnienia lub uproszczenia właściwych procedur.

(3)

W przypadku załącznika III Komisja powinna uwzględnić informacje przekazane przez państwa członkowskie.

(4)

Kilku organizatorów inicjatyw zarejestrowanych w rejestrze Komisji zbiera obecnie deklaracje poparcia zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 211/2011. Konieczne jest zatem umożliwienie wykorzystania zarówno formularzy określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, jak i poprzednich wersji formularzy określonych w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 887/2013 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 211/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik III zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia;

2)

załącznik V zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

3)

załącznik VII zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Formularze zgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 211/2011, zmienione na mocy rozporządzenia delegowanego (UE) nr 887/2013 mogą nadal być używane do zbierania deklaracji poparcia od sygnatariuszy w przypadku proponowanych inicjatyw obywatelskich, które zostały zarejestrowane zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 211/2011 przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.

(2)  Dz.U. L 247 z 18.9.2013, s. 11.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK III

Image

Image

Image

Image

Część C

1.   Wymogi dotyczące danych w odniesieniu do państw członkowskich, w których nie wymaga się osobistego numeru identyfikacyjnego/numeru osobistego dokumentu tożsamości (formularz deklaracji poparcia – część A)

Państwo członkowskie

Sygnatariusze, których deklaracje poparcia należy przedkładać danemu państwu członkowskiemu

Belgia

osoby mające miejsce zamieszkania w Belgii

obywatele Belgii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania

Dania

osoby mające miejsce zamieszkania w Danii

obywatele Danii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania

Niemcy

osoby mające miejsce zamieszkania w Niemczech

obywatele Niemiec mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania

Estonia

osoby mające miejsce zamieszkania w Estonii

obywatele Estonii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem

Irlandia

osoby mające miejsce zamieszkania w Irlandii

Luksemburg

osoby mające miejsce zamieszkania w Luksemburgu

obywatele Luksemburga mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania

Niderlandy

osoby mające miejsce zamieszkania w Niderlandach

obywatele Niderlandów mający miejsce zamieszkania poza tym krajem

Słowacja

osoby mające miejsce zamieszkania na Słowacji

obywatele Słowacji mający miejsce zamieszkania poza tym krajem

Finlandia

osoby mające miejsce zamieszkania w Finlandii

obywatele Finlandii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem

Zjednoczone Królestwo

osoby mające miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie

2.   Lista państw członkowskich, w których wymaga się osobistego numeru identyfikacyjnego/numeru osobistego dokumentu tożsamości, określonych poniżej i wydanych przez dane państwo członkowskie (formularz deklaracji poparcia – część B)

BUŁGARIA

Единен граждански номер (numer osobisty)

REPUBLIKA CZESKA

Občanský průkaz (krajowy dowód tożsamości)

Cestovní pas (paszport)

GRECJA

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (dowód tożsamości)

Διαβατήριο (paszport)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (poświadczenie zamieszkania/poświadczenie stałego miejsca pobytu)

HISZPANIA

Documento Nacional de Identidad (dowód tożsamości)

Pasaporte (paszport)

Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (numer identyfikacyjny cudzoziemca (NIE), karty lub certyfikatu, odpowiadający rejestracji w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców)

FRANCJA

Passeport (paszport)

Carte nationale d'identité (krajowy dowód tożsamości)

CHORWACJA

Osobni identifikacijski broj (osobisty numer identyfikacyjny)

WŁOCHY

Passaporto (paszport), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (wraz ze wskazaniem organu wydającego)

Carta di identità (dowód tożsamości), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (wraz ze wskazaniem organu wydającego)

CYPR

Δελτίο Ταυτότητας (dowód tożsamości obywatela lub osoby zamieszkałej)

Διαβατήριο (paszport)

ŁOTWA

Personas kods (osobisty numer identyfikacyjny)

LITWA

Asmens kodas (numer osobisty)

WĘGRY

személyazonosító igazolvány (dowód tożsamości)

útlevél (paszport)

személyi azonosító szám (személyi szám) (osobisty numer identyfikacyjny)

MALTA

Karta tal-Identità (dowód tożsamości)

Dokument ta 'residenza (dokument pobytowy)

AUSTRIA

Reisepass (paszport)

Personalausweis (dowód tożsamości)

POLSKA

Numer ewidencyjny PESEL

PORTUGALIA

Bilhete de identitade (dowód tożsamości)

Passaporte (paszport)

Cartão de Cidadão (karta obywatela)

RUMUNIA

carte de identitate (dowód tożsamości)

pașaport (paszport)

certificat de înregistrare (poświadczenie rejestracji)

carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (karta stałego pobytu dla obywateli UE)

Cod Numeric Personal (osobisty numer identyfikacyjny)

SŁOWENIA

Enotna matična številka občana (osobisty numer identyfikacyjny)

SZWECJA

Personnummer (osobisty numer identyfikacyjny)”.


ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK V

FORMULARZ PRZEDŁOŻENIA DEKLARACJI POPARCIA WŁAŚCIWYM ORGANOM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Image


ZAŁĄCZNIK III

ZAŁĄCZNIK VII

FORMULARZ STOSOWANY W CELU PRZEDŁOŻENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

Image


Top