EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0079

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/79 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do obciążenia aktywów, jednolitego modelu punktów danych i zasad walidacji Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 14 z 21.1.2015, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; Uchylona w sposób domniemany przez 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/79/oj

21.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/79

z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do obciążenia aktywów, jednolitego modelu punktów danych i zasad walidacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 99 ust. 5 akapit pierwszy i czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgłaszanie spójnych, dokładnych i porównywalnych danych dotyczących obciążenia aktywów zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (2) jest niezbędne do uzyskania obrazu pozycji płynności instytucji.

(2)

Sprawozdawczość w zakresie obciążenia aktywów powinna w jak największym stopniu opierać się na już istniejących pojęciach stosowanych w sprawozdawczości dotyczącej pozycji bilansowych na potrzeby rachunkowości i wymogów ostrożnościowych, tak aby ograniczyć do minimum ponoszone przez instytucje obciążenia związane z wdrożeniem i sprawozdawczością.

(3)

Zgodnie z zasadą proporcjonalności mniejsze instytucje, które nie odnotowują istotnych poziomów obciążenia aktywów, nie powinny podlegać szczegółowym wymogom w zakresie sprawozdawczości stosowanym w odniesieniu do większych instytucji.

(4)

Wymogi w zakresie sprawozdawczości powinny obejmować wszystkie formy obciążenia aktywów, w tym obciążenia warunkowe, ponieważ mają one zasadnicze znaczenie jako istotne ryzyko dla profilu płynności i wypłacalności instytucji, szczególnie instytucji o istotnych poziomach obciążenia aktywów.

(5)

Instytucje emitujące obligacje zabezpieczone, o których mowa w art. 52 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (3), powinny przekazywać informacje dotyczące obciążenia tych aktywów.

(6)

Aby zapewnić spójność sprawozdawczości nadzorczej dotyczącej funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych, informacji finansowych, strat z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami, dużych ekspozycji, wskaźnika dźwigni, płynności i obciążenia aktywów oraz zapewnić wspólne dane nadzorcze charakteryzujące się wysoką jakością i dokładnością, pozycje danych wskazane w tabelach określających dane podlegające obowiązkowej sprawozdawczości w załącznikach I, III, IV, VI, VIII, X, XII oraz XVI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 należy przekształcić w jednolity model punktów danych.

(7)

Jednolity model punktów danych powinien stanowić uporządkowane przedstawienie pozycji danych oraz identyfikować wszystkie koncepcje biznesowe mające znaczenie do celów jednolitej sprawozdawczości nadzorczej, a także powinien zawierać wszystkie odpowiednie specyfikacje techniczne konieczne do dalszego rozwoju jednolitych narzędzi informatycznych na potrzeby sprawozdawczości.

(8)

W celu zapewnienia jakości, spójności i dokładności pozycji danych zgłaszanych przez instytucje właściwym organom w zakresie funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych, informacji finansowych, strat z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami, dużych ekspozycji, wskaźnika dźwigni, płynności i obciążenia aktywów pozycje danych powinny podlegać wspólnym zasadom walidacji.

(9)

Z uwagi na ich szczególny charakter zasady walidacji i definicje punktów danych podlegają regularnej aktualizacji, tak aby zapewnić ich stałą zgodność z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi, analitycznymi i informatycznymi. Ze względu na długotrwałość obecnej procedury przyjmowania i publikacji szczegółowy jednolity model punktów danych i zasady walidacji nie mogą być zmieniane odpowiednio szybko i terminowo, tak aby trwale zapewnić jednolitą sprawozdawczość nadzorczą w Unii. Szczegółowy model punktów danych określony w załączniku XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 i szczegółowe zasady walidacji określone w załączniku XV do tego rozporządzenia należy zatem zastąpić rygorystycznymi kryteriami jakościowymi dotyczącymi jednolitego modelu punktów danych oraz zasadami walidacji, które będą publikowane w formie elektronicznej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na jego stronie internetowej.

(10)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

(11)

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przeprowadził otwarte konsultacje społeczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zwrócił się do Bankowej Grupy Interesariuszy ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (4) o wydanie opinii.

(12)

Aby zapewnić instytucjom i właściwym organom wystarczającą ilość czasu na wdrożenie wymogów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w sposób zapewniający uzyskiwanie danych wysokiej jakości, pierwszym sprawozdawczym dniem odniesienia powinien być w przypadku wszystkich instytucji dzień 31 grudnia 2014 r.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 680/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1.

w art. 1 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

obciążenie aktywów zgodnie z art. 100 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.”

;

2.

dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 7a

FORMAT I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ OBCIĄŻENIA AKTYWÓW NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ I SKONSOLIDOWANEJ

Artykuł 16a

Format i częstotliwość sprawozdawczości dotyczącej obciążenia aktywów na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej

1.   Do celów sprawozdawczości dotyczącej obciążenia aktywów zgodnie z art. 100 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają informacje określone w załączniku XVI do niniejszego rozporządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XVII do niniejszego rozporządzenia.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się zgodnie z następującymi specyfikacjami:

a)

informacje określone w załączniku XVI części A, B i D są przekazywane z częstotliwością kwartalną;

b)

informacje określone w załączniku XVI część C są przekazywane z częstotliwością roczną;

c)

informacje określone w załączniku XVI część E są przekazywane z częstotliwością półroczną.

3.   Instytucje nie są zobowiązane do przekazywania informacji określonych w załączniku XVI części B, C lub E, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)

całkowita kwota aktywów instytucji obliczona zgodnie z załącznikiem XVII pkt 1.6 ppkt 10 jest mniejsza niż 30 mld EUR;

b)

poziom obciążenia aktywów instytucji obliczony zgodnie z załącznikiem XVII pkt 1.6 ppkt 9 jest mniejszy niż 15 %.

4.   Instytucje są zobowiązane do przekazywania informacji określonych w załączniku XVI część D jedynie wówczas, gdy emitują one obligacje, o których mowa w art. 52 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE. (5)

;

3.

art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Instytucje przedstawiają informacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w formatach wymiany i przedstawiania danych określonych przez właściwe organy, z uwzględnieniem definicji punktu danych podanych w jednolitym modelu punktów danych, o którym mowa w załączniku XIV, oraz zasad walidacji, o których mowa w załączniku XV, a także następujących specyfikacji:

a)

w przedstawianych danych nie uwzględnia się danych, które nie są wymagane lub nie mają zastosowania;

b)

wartości numeryczne przedstawia się jako dane faktyczne w następujący sposób:

(i)

punkty danych obejmujące rodzaj danych »monetarne« przedstawia się z zastosowaniem minimalnej dokładności odpowiadającej tysiącowi jednostek;

(ii)

punkty danych obejmujące rodzaj danych »procentowe« wyraża się zgodnie z jednostką, z zastosowaniem minimalnej dokładności odpowiadającej czwartemu miejscu po przecinku;

(iii)

punkty danych obejmujące rodzaj danych »liczby całkowite« przedstawia się bez miejsc po przecinku oraz z dokładnością odpowiadającą jednostkom.”

;

4.

w art. 18 dodaje się akapit czwarty w brzmieniu:

„W odniesieniu do informacji podlegających przekazaniu zgodnie z art. 16a pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia przypada w dniu 31 grudnia 2014 r.”

;

5.

w art. 19 dodaje się akapit piąty w brzmieniu:

„Artykuł 16a stosuje się od dnia 1 grudnia 2014 r.”

;

6.

załączniki XIV i XV zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia;

7.

dodaje się załączniki XVI i XVII w brzmieniu określonym, odpowiednio, w załączniku II i III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).”


ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK XIV

Jednolity model punktów danych

Wszystkie pozycje danych określone w załącznikach I, III, IV, VI, VIII, X, XII i XVI są przekształcane w jednolity model punktów danych, który stanowi podstawę jednolitych systemów informatycznych instytucji i właściwych organów.

Jednolity model punktów danych spełnia następujące kryteria:

a)

stanowi uporządkowane przedstawienie wszystkich pozycji danych określonych w załącznikach I, III, IV, VI, VIII, X, XII i XVI;

b)

identyfikuje wszystkie koncepcje biznesowe określone w załącznikach I–XIII, XVI i XVII;

c)

zawiera słownik danych określający nazwy tabel, nazwy rzędnych, nazwy osi, nazwy domen, nazwy wymiarów i nazwy członków;

d)

zawiera metryki określające właściwość lub ilość punktów danych;

e)

zawiera definicje punktów danych wyrażone jako kombinacje charakterystycznych cech, które jednoznacznie identyfikują dany koncept finansowy;

f)

zawiera wszystkie odpowiednie specyfikacje techniczne konieczne do opracowywania sprawozdawczych narzędzi informatycznych zapewniających jednolite dane nadzorcze.

ZAŁĄCZNIK XV

Zasady walidacji

Pozycje danych określone w załącznikach I, III, IV, VI, VIII, X, XII i XVI podlegają zasadom walidacji zapewniającym jakość i spójność danych.

Zasady walidacji spełniają następujące kryteria:

a)

definiują związki logiczne pomiędzy odpowiednimi punktami danych;

b)

zawierają filtry i warunki wstępne definiujące zbiór danych, do którego ma zastosowanie zasada walidacji;

c)

sprawdzają spójność zgłaszanych danych;

d)

sprawdzają dokładność zgłaszanych danych;

e)

ustanawiają wartości domyślne, które są stosowane w przypadku niezgłoszenia odpowiedniej informacji.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK XVI

WZORY NA POTRZEBY SPRAWOZDAWCZOŚCI OBCIĄŻENIA AKTYWÓW

WZORY DOTYCZĄCE OBCIĄŻENIA AKTYWÓW

Numer wzoru

Kod wzoru

Nazwa wzoru/grupy wzorów

Nazwa skrócona

CZĘŚĆ A — OGÓLNE INFORMACJE O OBCIĄŻENIU

32,1

F 32.01

AKTYWA INSTYTUCJI SPRAWOZDAJĄCEJ

AE-ASS

32,2

F 32.02

OTRZYMANE ZABEZPIECZENIE

AE-COL

32,3

F 32.03

NIEODDANE W ZASTAW WYEMITOWANE WŁASNE OBLIGACJE ZABEZPIECZONE I PAPIERY WARTOŚCIOWE ZABEZPIECZONE AKTYWAMI

AE-NPL

32,4

F 32.04

ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA

AE-SOU

CZĘŚĆ B — DANE DOTYCZĄCE ZAPADALNOŚCI

33

F 33.00

DANE DOTYCZĄCE ZAPADALNOŚCI

AE-MAT

CZĘŚĆ C — OBCIĄŻENIE WARUNKOWE

34

F 34.00

OBCIĄŻENIE WARUNKOWE

AE-CONT

CZĘŚĆ D — OBLIGACJE ZABEZPIECZONE

35

F 35.00

EMISJA OBLIGACJI ZABEZPIECZONYCH

AE-CB

CZĘŚĆ E — DANE SZCZEGÓŁOWE

36,1

F 36.01

DANE SZCZEGÓŁOWE CZĘŚĆ I

AE-ADV1

36,2

F 36.02

DANE SZCZEGÓŁOWE CZĘŚĆ II

AE-ADV2


F 32.01 — AKTYWA INSTYTUCJI SPRAWOZDAJĄCEJ (AE-ASS)

 

Wartość bilansowa aktywów obciążonych

Wartość godziwa aktywów obciążonych

Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych

Wartość godziwa aktywów nieobciążonych

 

w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

w tym: uznawanych przez bank centralny

 

w tym: uznawanych przez bank centralny

 

w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

w tym: uznawanych przez bank centralny

 

w tym: uznawanych przez bank centralny

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Aktywa instytucji sprawozdającej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Kredyty na żądanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instrumenty udziałowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

w tym: obligacje zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

w tym: kredyty hipoteczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Inne aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 32.02 — ZABEZPIECZENIE OTRZYMANE PRZEZ INSTYTUCJĘ SPRAWOZDAJĄCĄ (AE-COL)

 

Wartość godziwa otrzymanego obciążonego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych

Nieobciążone

Wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które mogą zostać obciążone

Wartość nominalna otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które nie mogą zostać obciążone

 

w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

w tym: uznawanych przez bank centralny

 

w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

w tym: uznawanych przez bank centralny

010

020

030

040

050

060

070

130

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą

 

 

 

 

 

 

 

140

Kredyty na żądanie

 

 

 

 

 

 

 

150

Instrumenty udziałowe

 

 

 

 

 

 

 

160

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

170

w tym: obligacje zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

180

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

 

 

 

 

 

 

190

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych

 

 

 

 

 

 

 

200

w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe

 

 

 

 

 

 

 

210

w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

 

 

 

 

 

 

 

220

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie

 

 

 

 

 

 

 

230

Inne otrzymane zabezpieczenia

 

 

 

 

 

 

 

240

Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż własne obligacje zabezpieczone lub papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

 

 

 

 

 

 

250

AKTYWA RAZEM, OTRZYMANE ZABEZPIECZENIE I WYEMITOWANE WŁASNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

 

 

 

 

 

 


F 32.03 — NIEODDANE W ZASTAW WYEMITOWANE WŁASNE OBLIGACJE ZABEZPIECZONE I PAPIERY WARTOŚCIOWE ZABEZPIECZONE AKTYWAMI (AE-NPL)

 

Nieobciążone

Wartość bilansowa bazowej puli aktywów

Wartość godziwa wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, które mogą zostać obciążone

Wartość nominalna wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które nie mogą zostać obciążone

 

w tym: uznawanych przez bank centralny

010

020

030

040

010

Nieoddane w zastaw wyemitowane własne obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

 

 

 

020

Zatrzymane wyemitowane obligacje zabezpieczone

 

 

 

 

030

Zatrzymane wyemitowane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

 

 

 

040

Uprzywilejowane

 

 

 

 

050

Typu mezzanine

 

 

 

 

060

Pierwszej straty

 

 

 

 


F 32.04 — ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA (AE-SOU)

 

Odpowiadające zobowiązania, zobowiązania warunkowe i pożyczone papiery wartościowe

Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż obciążone obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

w tym: od innych podmiotów wchodzących w skład grupy

 

w tym: ponownie wykorzystane otrzymane zabezpieczenie

w tym: obciążone własne dłużne papiery wartościowe

010

020

030

040

050

010

Wartość bilansowa wybranych zobowiązań finansowych

 

 

 

 

 

020

Instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

030

w tym: będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

040

Depozyty

 

 

 

 

 

050

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

060

w tym: banki centralne

 

 

 

 

 

070

Depozyty zabezpieczone inne niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

080

w tym: banki centralne

 

 

 

 

 

090

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

100

w tym: wyemitowane obligacje zabezpieczone

 

 

 

 

 

110

w tym: wyemitowane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

 

 

 

 

120

Inne źródła obciążenia

 

 

 

 

 

130

Kwota nominalna otrzymanych zobowiązań do udzielenia pożyczki

 

 

 

 

 

140

Kwota nominalna otrzymanych gwarancji finansowych

 

 

 

 

 

150

Wartość godziwa papierów wartościowych pożyczonych pod zabezpieczenie niegotówkowe

 

 

 

 

 

160

Inne

 

 

 

 

 

170

ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wypełniać we wzorach dotyczących danych skonsolidowanych

 

Nie wypełniać w żadnym przypadku


F 33.00 — DANE DOTYCZĄCE WYMAGALNOŚCI (AE-MAT)

 

Bez terminu wymagalności

Overnight

> 1 dzień <= 1 tydzień

> 1 tydzień <= 2 tygodnie

> 2 tygodnie <= 1 miesiąc

> 1 miesiąc <= 3 miesiące

> 3 miesiące <= 6 miesięcy

> 6 miesięcy <= 1 rok

> 1 rok <= 2 lata

> 2 lata <= 3 lata

3 lata <= 5 lat

5 lat <= 10 lat

> 10 lat

 

Rezydualny termin wymagalności zobowiązań

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Aktywa obciążone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Otrzymane zabezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Ponownie wykorzystane zabezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 34.00 — OBCIĄŻENIE WARUNKOWE (AE-CONT)

 

Odpowiadające zobowiązania, zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki

Obciążenie warunkowe

A. Zmniejszenie wartości godziwej aktywów obciążonych o 30 %

B. Efekt netto deprecjacji istotnych walut o 10 %

Dodatkowa kwota aktywów obciążonych

Dodatkowa kwota aktywów obciążonych

Istotna waluta 1

Istotna waluta 2

Istotna waluta n

010

020

030

040

050

 

010

Wartość bilansowa wybranych zobowiązań finansowych

 

 

 

 

 

 

020

Instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

030

w tym: będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

 

040

Depozyty

 

 

 

 

 

 

050

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

 

060

w tym: banki centralne

 

 

 

 

 

 

070

Depozyty zabezpieczone inne niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

 

080

w tym: banki centralne

 

 

 

 

 

 

090

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

100

w tym: wyemitowane obligacje zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

110

w tym: wyemitowane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

 

 

 

 

 

120

Inne źródła obciążenia

 

 

 

 

 

 

170

ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA RAZEM

 

 

 

 

 

 


F 35.00 — EMISJA OBLIGACJI ZABEZPIECZONYCH (AE-CB)

Oś »z«

Identyfikator puli aktywów stanowiących zabezpieczenie (otwarty)

 

Zgodność z art. 129 CRR?

Zobowiązania z tytułu obligacji zabezpieczonych

Pula zabezpieczeń

Dzień sprawozdawczy

+ 6 miesięcy

+ 12 miesięcy

+ 2 lata

+ 5 lat

+ 10 lat

Pozycje w instrumentach pochodnych w puli zabezpieczeń o ujemnej wartości rynkowej netto

Zewnętrzny rating kredytowy obligacji zabezpieczonych

Dzień sprawozdawczy

+ 6 miesięcy

+ 12 miesięcy

+ 2 lata

+ 5 lat

+ 10 lat

Pozycje w instrumentach pochodnych w puli zabezpieczeń o dodatniej wartości rynkowej netto

Kwota puli zabezpieczeń przewyższająca wymogi dotyczące minimalnego zabezpieczenia

[TAK/NIE]

Jeżeli TAK, wskazać podstawową klasę aktywów puli zabezpieczeń

Zgodnie z odpowiednim ustawowym systemem obligacji zabezpieczonych

zgodnie z metodologią agencji ratingowych prowadzenia bieżącego zewnętrznego ratingu kredytowego obligacji zabezpieczonych

Dzień sprawozdawczy

Agencja ratingowa 1

Rating kredytowy 1

Agencja ratingowa 2

Rating kredytowy 2

Agencja ratingowa 3

Rating kredytowy 3

Dzień sprawozdawczy

Agencja ratingowa 1

Agencja ratingowa 2

Agencja ratingowa 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Kwota nominalna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Wartość bieżąca (swap)/wartość rynkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Wartość specyficzna puli zabezpieczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Wartość bilansowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.01 — DANE SZCZEGÓŁOWE. CZĘŚĆ I (AE-ADV-1)

 

Źródła obciążenia

Aktywa/zobowiązania

Rodzaj zabezpieczenia — klasyfikacja według rodzajów aktywów

Razem

Kredyty na żądanie

Instrumenty udziałowe

Dłużne papiery wartościowe

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie

Inne aktywa

Razem

w tym: obligacje zabezpieczone

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych

w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe

w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

Banki centralne oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

Instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Gospodarstwa domowe

 

w tym: wyemitowane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

 

w tym: wyemitowane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

 

w tym: kredyty hipoteczne

 

w tym: kredyty hipoteczne

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Finansowanie dostarczane przez bank centralny (wszystkie rodzaje, w tym na przykład umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu)

Aktywa obciążone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Odpowiadające im zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Giełdowe instrumenty pochodne

Aktywa obciążone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Odpowiadające im zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Aktywa obciążone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Odpowiadające im zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Aktywa obciążone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Odpowiadające im zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Depozyty zabezpieczone inne niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Aktywa obciążone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Odpowiadające im zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Wyemitowane papiery wartościowe — obligacje zabezpieczone

Aktywa obciążone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Odpowiadające im zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Wyemitowane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Aktywa obciążone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Odpowiadające im zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe inne niż obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Aktywa obciążone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Odpowiadające im zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Inne źródła obciążenia

Aktywa obciążone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Aktywa obciążone razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

w tym uznawane przez bank centralny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Aktywa nieobciążone razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

w tym uznawane przez bank centralny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Aktywa obciążone + aktywa nieobciążone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.02 — DANE SZCZEGÓŁOWE. CZĘŚĆ I (AE-ADV-2)

 

Źródła obciążenia

Aktywa/zobowiązania

Rodzaj zabezpieczenia — klasyfikacja według rodzajów aktywów

Razem

Kredyty na żądanie

Instrumenty udziałowe

Dłużne papiery wartościowe

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie

Inne otrzymane zabezpieczenia

Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż własne obligacje zabezpieczone lub papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Razem

w tym: obligacje zabezpieczone

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych

w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe

w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

Banki centralne oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

Instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Gospodarstwa domowe

 

w tym: wyemitowane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

 

w tym: wyemitowane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

 

w tym: kredyty hipoteczne

 

w tym: kredyty hipoteczne

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Finansowanie dostarczane przez bank centralny (wszystkie rodzaje, w tym na przykład umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu)

Otrzymane obciążone zabezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Odpowiadające zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Giełdowe instrumenty pochodne

Otrzymane obciążone zabezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Odpowiadające zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Otrzymane obciążone zabezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Odpowiadające zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Otrzymane obciążone zabezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Odpowiadające zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Depozyty zabezpieczone inne niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Otrzymane obciążone zabezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Odpowiadające zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Wyemitowane papiery wartościowe — obligacje zabezpieczone

Otrzymane obciążone zabezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Odpowiadające zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Wyemitowane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Otrzymane obciążone zabezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Odpowiadające zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe inne niż obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Otrzymane obciążone zabezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Odpowiadające zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Inne źródła obciążenia

Otrzymane obciążone zabezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Otrzymane obciążone zabezpieczenia razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

w tym uznawane przez bank centralny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Otrzymane nieobciążone zabezpieczenia razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

w tym uznawane przez bank centralny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Otrzymane obciążone zabezpieczenia + otrzymane nieobciążone zabezpieczenia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK XVII

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE OBCIĄŻENIA AKTYWÓW

Spis treści

OGÓLNE INSTRUKCJE 19

1.

STRUKTURA I KONWENCJE 19

1.1.

STRUKTURA 19

1.2.

STANDARD RACHUNKOWOŚCI 20

1.3.

KONWENCJA NUMERACJI 20

1.4.

KONWENCJA ZNAKÓW 20

1.5.

POZIOM STOSOWANIA 20

1.6.

PROPORCJONALNOŚĆ 20

1.7.

DEFINICJA OBCIĄŻENIA AKTYWÓW 20
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WZORÓW 21

2.

CZĘŚĆ A: OGÓLNE INFORMACJE O OBCIĄŻENIU AKTYWÓW 21

2.1.

WZÓR: AE-ASS. AKTYWA INSTYTUCJI SPRAWOZDAJĄCEJ 21

2.1.1.

UWAGI OGÓLNE 21

2.1.2.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WIERSZY 24

2.1.3.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN 25

2.2.

WZÓR: AE-COL. ZABEZPIECZENIE OTRZYMANE PRZEZ INSTYTUCJĘ SPRAWOZDAJĄCĄ 26

2.2.1.

UWAGI OGÓLNE 26

2.2.2.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WIERSZY 27

2.2.3.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN 28

2.3.

WZÓR: AE-NPL. NIEODDANE W ZASTAW WYEMITOWANE WŁASNE OBLIGACJE ZABEZPIECZONE I PAPIERY WARTOŚCIOWE ZABEZPIECZONE AKTYWAMI 29

2.3.1.

UWAGI OGÓLNE 29

2.3.2.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WIERSZY 29

2.3.3.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN 30

2.4.

WZÓR: AE-SOU. ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA 30

2.4.1.

UWAGI OGÓLNE 30

2.4.2.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WIERSZY 31

2.4.3.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN 32

3.

CZĘŚĆ B: DANE DOTYCZĄCE WYMAGALNOŚĆI 33

3.1.

UWAGI OGÓLNE 33

3.2.

WZÓR: AE-MAT. DANE DOTYCZĄCE WYMAGALNOŚCI 33

3.2.1.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WIERSZY 33

3.2.2.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN 34

4.

CZĘŚĆ C: OBCIĄŻENIE WARUNKOWE 35

4.1.

UWAGI OGÓLNE 35

4.1.1.

SCENARIUSZ A: ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI AKTYWÓW OBCIĄŻONYCH O 30 % 35

4.1.2.

SCENARIUSZ B: DEPRECJACJA ISTOTNYCH WALUT O 10 % 35

4.2.

WZÓR: AE-CONT. OBCIĄŻENIE WARUNKOWE 36

4.2.1.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WIERSZY 36

4.2.2.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN 36

5.

CZĘŚĆ D: OBLIGACJE ZABEZPIECZONE 36

5.1.

UWAGI OGÓLNE 36

5.2.

WZÓR: AE-CB. EMISJA OBLIGACJI ZABEZPIECZONYCH 37

5.2.1.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSI »Z« 37

5.2.2.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WIERSZY 37

5.2.3.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN 38

6.

CZĘŚĆ E: DANE SZCZEGÓŁOWE 40

6.1.

UWAGI OGÓLNE 40

6.2.

WZÓR: AE-ADV1. SZCZEGÓŁOWY WZÓR DOTYCZĄCY AKTYWÓW INSTYTUCJI SPRAWOZDAJĄCEJ 40

6.2.1.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WIERSZY 40

6.2.2.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN 42

6.3.

WZÓR: AE-ADV2. SZCZEGÓŁOWY WZÓR DOTYCZĄCY ZABEZPIECZENIA OTRZYMANEGO PRZEZ INSTYTUCJĘ SPRAWOZDAJĄCĄ 43

6.3.1.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WIERSZY 43

6.3.2.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN 43

OGÓLNE INSTRUKCJE

1.   STRUKTURA I KONWENCJE

1.1.   Struktura

1.

Struktura składa się z pięciu zbiorów wzorów; zbiory te obejmują łącznie dziewięć wzorów zgodnie z poniższym schematem:

a)

Część A: Ogólne informacje o obciążeniu aktywów:

Wzór AE-ASS. Aktywa instytucji sprawozdającej

Wzór AE-COL. Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą

AE-NPL. Nieoddane w zastaw wyemitowane własne obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (dalej »papiery typu ABS«)

AE-SOU. Źródła obciążenia

b)

Część B: Dane dotyczące wymagalności:

Wzór AE-MAT. Dane dotyczące wymagalności

c)

Część C: Obciążenie warunkowe

Wzór AE-CONT. Obciążenie warunkowe

d)

Część D: Obligacje zabezpieczone

Wzór AE-CB. Emisja obligacji zabezpieczonych

e)

Część E: Dane szczegółowe:

Wzór AE-ADV-1. Szczegółowy wzór dotyczący aktywów instytucji sprawozdającej

Wzór AE-ADV-2. Szczegółowy wzór dotyczący zabezpieczenia otrzymanego przez instytucję sprawozdającą

2.

W przypadku każdego wzoru podano odniesienia prawne oraz dalsze szczegółowe informacje dotyczące ogólnych aspektów sprawozdawczości.

1.2.   Standard rachunkowości

3.

Instytucje wykazują wartości bilansowe w ramach stosowanych przez siebie standardów rachunkowości dotyczących sprawozdawczości informacji finansowych zgodnie z art. 9-11. Instytucje, które nie są zobowiązane do wykazywania informacji finansowych, stosują odpowiednie dla siebie standardy rachunkowości.

4.

Na potrzeby niniejszego załącznika »MSR« i »MSSF« oznaczają międzynarodowe standardy rachunkowości określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. W przypadku instytucji prowadzących sprawozdawczość na podstawie MSSF wprowadzono odniesienia do odpowiednich MSSF.

1.3.   Konwencja numeracji

5.

W niniejszych instrukcjach stosuje się następujący ogólny zapis w celu oznaczenia kolumn, wierszy i pól wzorów: {wzór; wiersz; kolumna}. Gwiazdka »*« jest stosowana do oznaczenia, że walidacja odnosi się do całego wiersza lub całej kolumny. Na przykład {AE-ASS; *; 2} oznacza pole danych we wzorze AE-ASS, w dowolnym wierszu w kolumnie 2.

6.

W przypadku walidacji w ramach danego wzoru stosuje się następujący zapis na oznaczenie pól danych z tego wzoru: {wiersz; kolumna}.

1.4.   Konwencja znaków

7.

We wzorach ujętych w załączniku XVI stosuje się konwencję znaków określoną w załączniku V część I pkt 9 i 10.

1.5.   Poziom stosowania

8.

Poziom stosowania sprawozdawczości w zakresie obciążenia aktywów odpowiada poziomowi stosowania wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej funduszy własnych zgodnie z art. 99 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Instytucje, które nie podlegają wymogom ostrożnościowym zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, nie są zatem zobowiązane do przekazywania informacji dotyczących obciążenia aktywów.

1.6.   Proporcjonalność

9.

Na potrzeby art. 16a ust. 2 lit. b) poziom obciążenia aktywów oblicza się w następujący sposób:

wartość bilansowa aktywów obciążonych i zabezpieczeń = {AE-ASS;010;010} + {AE-COL;130;010}

aktywa i zabezpieczenia razem = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060} + {AE-COL;130;010} + {AE-COL;130;040}

współczynnik obciążenia aktywów = (wartość bilansowa aktywów obciążonych i zabezpieczeń)/(aktywa i zabezpieczenia razem).

10.

Na potrzeby art. 16a ust. 2 lit. a) całkowitą kwotę aktywów oblicza się w następujący sposób:

aktywa razem = {AE - ASS;010;010} + {AE - ASS;010;060}.

1.7.   Definicja obciążenia aktywów

11.

Do celów niniejszego załącznika i załącznika XVI aktywa uznaje się za obciążone, jeżeli są one przedmiotem zastawu lub jakiejkolwiek umowy mającej na celu ochronę, zabezpieczenie, lub wsparcie jakości kredytowej danej transakcji, z której zakresu nie mogą zostać swobodnie wycofane.

Należy zwrócić uwagę, że za obciążone należy uznać aktywa będące przedmiotem zastawu, które podlegają jakimkolwiek ograniczeniom w zakresie wycofania, na przykład aktywa, których wycofanie lub zastąpienie innymi aktywami wymaga uprzedniego zatwierdzenia. Powyższa definicja nie jest oparta na konkretnej definicji prawnej, takiej jak na przykład przeniesienie tytułu, ale na zasadach ekonomicznych, jako że ramy prawne w poszczególnych państwach mogą się różnić w tym względzie. Definicja jest jednak ściśle powiązana z warunkami umownymi. Według EUNB definicja ta obejmuje następujące rodzaje umów (poniższa lista nie jest wyczerpująca):

transakcje związane z finansowaniem zabezpieczonym, w tym umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, udzielanie pożyczek papierów wartościowych i inne formy zabezpieczonych transakcji kredytowych;

różne umowy zabezpieczające, na przykład przekazanie zabezpieczenia odpowiadającego wartości rynkowej transakcji na instrumentach pochodnych;

zabezpieczone gwarancje finansowe. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli nie ma żadnych przeszkód w zakresie wycofania zabezpieczenia, na przykład w formie uprzedniego zatwierdzenia, w odniesieniu do niewykorzystanej części gwarancji, to alokacja powinna obejmować jedynie wykorzystaną kwotę (alokacja proporcjonalna);

zabezpieczenie przekazane systemom rozliczeniowym, kontrahentom centralnym i innym instytucjom infrastrukturalnym jako warunek dostępu do usługi. Uwzględnia się tu fundusze na wypadek niewykonania zobowiązania i depozyty początkowe;

operacje banku centralnego. Ulokowanych wcześniej aktywów nie należy uznawać za obciążone, chyba że bank centralny nie zezwala na wycofanie ulokowanych aktywów bez uprzedniego zatwierdzenia. Jeżeli chodzi o niewykorzystane gwarancje finansowe, niewykorzystaną część, tj. kwotę powyżej kwoty minimalnej wymaganej przez bank centralny, należy rozdzielić proporcjonalnie pomiędzy aktywa ulokowane w banku centralnym;

aktywa bazowe z programów sekurytyzacyjnych, w przypadku gdy dane aktywa finansowe nie zostały wyłączone z aktywów finansowych instytucji. Aktywa stanowiące bazowe zatrzymane papiery wartościowe nie są wliczane do aktywów obciążonych, chyba że te papiery wartościowe są w jakikolwiek sposób zastawione lub przekazane jako zabezpieczenie w celu zabezpieczenia transakcji;

aktywa w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, wykorzystywanej na potrzeby emisji obligacji zabezpieczonych. Aktywa stanowiące bazowe obligacje zabezpieczone wlicza się do aktywów obciążonych, z wyjątkiem niektórych sytuacji, w których instytucja posiada odpowiednie obligacje zabezpieczone (»obligacje wyemitowane w ramach emisji własnej«);

ogólną zasadą jest, że aktywów ulokowanych w niewykorzystanych instrumentach, które można swobodnie wycofać, nie należy uznawać za obciążone.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WZORÓW

2.   Część A: Ogólne informacje o obciążeniu aktywów

12.

We wzorach zawierających ogólne informacje o obciążeniu aktywów rozróżnia się aktywa wykorzystywane w celu umożliwienia otrzymania finansowania lub zabezpieczenia na dzień bilansowy (»obciążenie w danym momencie«) w odniesieniu do aktywów, które są dostępne, aby umożliwić uzyskanie finansowania.

13.

We wzorze zawierającym ogólne informacje przedstawiono kwotę obciążonych i nieobciążonych aktywów instytucji sprawozdającej w formie tabelarycznej, w podziale na produkty. Taki sam układ zastosowano również w odniesieniu do otrzymanego zabezpieczenia i wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych innych niż obligacje zabezpieczone i papiery sekurytyzowane.

2.1.   Wzór: AE-ASS. Aktywa instytucji sprawozdającej

2.1.1.   Uwagi ogólne

14.

W niniejszym punkcie przedstawiono instrukcje dotyczące głównych rodzajów transakcji, które należy uwzględnić przy wypełnianiu wzorów AE:

Wszystkie transakcje zwiększające poziom obciążenia instytucji mają dwa aspekty, które są osobno wykazywane we wzorach AE. Transakcje takie są wykazywane jako źródło obciążenia oraz jako obciążone aktywa lub zabezpieczenie.

W poniższych przykładach opisano, jak wykazywać rodzaj transakcji w niniejszej części, ale te same zasady mają zastosowanie do pozostałych wzorów AE.

a)   Depozyt zabezpieczony

Depozyt zabezpieczony jest wykazywany w następujący sposób:

(i)

wartość bilansową depozytu zapisuje się jako źródło obciążenia w polu {AE-SOU; r070; c010};

(ii)

gdy zabezpieczenie jest składnikiem aktywów instytucji sprawozdającej: jego wartość bilansową wykazuje się w polach {AE-ASS; *; c010} i {AE-SOU; r070; c030}; jego wartość godziwą wykazuje się w polu {AE-ASS; *; c040};

(iii)

gdy instytucja sprawozdająca otrzymała zabezpieczenie, jego wartość godziwą wykazuje się w polach {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r070; c030} i {AE-SOU; r070; c040}.

b)   Umowy repo/odpowiadające umowy repo

Umowę z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (dalej »umowa repo«) wykazuje się w następujący sposób:

(i)

wartość bilansową umowy repo zapisuje się jako źródło obciążenia w polu {AE-SOU; r050; c010};

(ii)

zabezpieczenie umowy repo należy wykazać w następujący sposób:

(iii)

gdy zabezpieczenie jest składnikiem aktywów instytucji sprawozdającej: jego wartość bilansową wykazuje się w polach {AE-ASS; *; c010} i {AE-SOU; r050; c030}; jego wartość godziwą wykazuje się w polu {AE-ASS; *; c040};

(iv)

gdy instytucja sprawozdająca otrzymała zabezpieczenie na podstawie wcześniejszej umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (odpowiadającej umowy repo), jego wartość godziwą wykazuje się w polach {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r050; c030} i w polu {AE-SOU; r050; c040}.

c)   Finansowanie dostarczane przez bank centralny

Ponieważ zabezpieczone finansowanie dostarczane przez bank centralny stanowi tylko szczególną formę depozytu zabezpieczonego lub transakcji repo, w której kontrahentem jest bank centralny, zastosowanie mają zasady określone powyżej w ppkt (i) oraz (ii).

W odniesieniu do operacji, w przypadku których nie jest możliwe przypisanie konkretnego zabezpieczenia każdej operacji, jako że zabezpieczenie istnieje w formie puli aktywów, podział zabezpieczenia musi być dokonany proporcjonalnie w oparciu o strukturę tej puli aktywów stanowiących zabezpieczenie.

Aktywa, które zostały wcześniej ulokowane w bankach centralnych, nie są aktywami obciążonymi, chyba że bank centralny nie zezwala na wycofanie ulokowanych aktywów bez uprzedniego zatwierdzenia. W przypadku niewykorzystanych gwarancji finansowych niewykorzystaną część, tj. kwotę powyżej kwoty minimalnej wymaganej przez bank centralny, rozdziela się proporcjonalnie pomiędzy aktywa ulokowane w banku centralnym.

d)   Udzielanie pożyczek papierów wartościowych

W odniesieniu do udzielania pożyczek papierów wartościowych pod zabezpieczenie gotówkowe zastosowanie mają zasady dotyczące umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu/odpowiadających umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.

Udzielanie pożyczek papierów wartościowych bez zabezpieczenia gotówkowego wykazuje się w następujący sposób:

(i)

wartość godziwą papierów wartościowych pożyczonych od innej instytucji wykazuje się jako źródło obciążenia w polu {AE-SOU; r150; c010}. Gdy pożyczkodawca papierów wartościowych w zamian za papiery wartościowe nie otrzymuje żadnych papierów wartościowych, ale opłatę, w polu {AE-SOU; r150; c010} wykazuje się zero.

(ii)

gdy papiery wartościowe pożyczone jako zabezpieczenie są składnikiem aktywów instytucji sprawozdającej, ich wartość bilansową wykazuje się w polach {AE-ASS; *; c010} i {AE-SOU; r150; c030}; ich wartość godziwą wykazuje się w polu {AE-ASS; *; c040};

(iii)

gdy instytucja sprawozdająca otrzymała pożyczone papiery wartościowe jako zabezpieczenie, ich wartość godziwą wykazuje się w polach {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r150; c030} i {AE-SOU; r150; c040}.

e)   Instrumenty pochodne (zobowiązania)

Zabezpieczone instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej wykazuje się w następujący sposób:

(i)

wartość bilansową instrumentu pochodnego wykazuje się jako źródło obciążenia w polu {AE-SOU; r020; c010};

(ii)

zabezpieczenie (depozyty początkowe wymagane do otwarcia pozycji i wszelkie przekazane zabezpieczenia odpowiadające wartości rynkowej transakcji na instrumentach pochodnych) wykazuje się w następujący sposób:

(i)

gdy jest ono składnikiem aktywów instytucji sprawozdającej: jego wartość bilansową wykazuje się w polach {AE-ASS; *; c010} i {AE-SOU; r020; c030}; jego wartość godziwą wykazuje się w polu {AE-ASS; *; c040};

(ii)

gdy jest to zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, jego wartość godziwą wykazuje się w polach {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r020; c030} i {AE-SOU; r020; c040}.

f)   Obligacje zabezpieczone

W odniesieniu do całej sprawozdawczości w zakresie obciążenia aktywów obligacje zabezpieczone są instrumentami, o których mowa w art. 52 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 2009/65/UE, niezależnie od tego, czy instrumenty te mają formę prawną papieru wartościowego, czy też nie.

W przypadku gdy instytucja sprawozdająca nie zatrzymuje części wyemitowanych papierów wartościowych w odniesieniu do obligacji zabezpieczonych nie mają zastosowania żadne szczegółowe przepisy.

W przypadku zatrzymania części emisji, w celu zapobiegnięcia podwójnemu liczeniu stosuje się podejście zaproponowane poniżej:

(i)

gdy własne obligacje zabezpieczone nie zostały zastawione, kwotę puli aktywów stanowiących zabezpieczenie dla tych zatrzymanych, ale jeszcze niezastawionych papierów wartościowych wykazuje się we wzorach AE-ASS jako aktywa nieobciążone. Dodatkowe informacje o zatrzymanych obligacjach zabezpieczonych, które są jeszcze niezastawione (aktywa bazowe, wartość godziwa i kwalifikowalność aktywów, które mogą zostać obciążone, oraz kwoty nominalne aktywów, które nie mogą zostać obciążone), są wykazywane we wzorze AE-NPL;

(ii)

gdy własne obligacje zabezpieczone są zastawione, kwotę puli aktywów stanowiących zabezpieczenie dla tych zatrzymanych i zastawionych papierów wartościowych wykazuje się we wzorach AE-ASS jako aktywa obciążone.

W poniższej tabeli przedstawiono, jak należy wykazać emisję obligacji zabezpieczonych o wartości 100 EUR, z których 15 % zostało zatrzymane i nie zostało zastawione, a 10 % zostało zatrzymane i zastawione jako zabezpieczenie w transakcji repo o wartości 11 EUR z bankiem centralnym, przy czym pula aktywów stanowiących zabezpieczenie zawiera niezabezpieczone kredyty, a wartość bilansowa tych kredytów wynosi 150 EUR.

ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA

Rodzaj

Kwota

Pola

Kredyty obciążone

Pola

Obligacje zabezpieczone

75 % (100) = 75

{AE-Sources, r110, c010}

75 % (150) = 112,5

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r110, c030}

Finansowanie dostarczane przez bank centralny

11

{AE-Sources, r060, c010}

10 % (150) = 15

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r060, c030}

NIEOBCIĄŻONE

Rodzaj

Kwota

Pola

Kredyty nieobciążone

Pola

Zatrzymane własne obligacje zabezpieczone

15 % 100 = 15

{AE-Not pledged, r010, c040}

15 % (150) = 22,5

{AE-Assets, r100, c60}

{AE-Not pledged, r020, c010}

g)   Papiery sekurytyzowane

Papiery sekurytyzowane oznaczają dłużne papiery wartościowe posiadane przez instytucję sprawozdającą, które pochodzą z transakcji sekurytyzacyjnej w rozumieniu art. 4 pkt 61 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

W przypadku papierów sekurytyzowanych pozostających w bilansie (niewyłączonych) zastosowanie mają zasady dotyczące obligacji zabezpieczonych.

W przypadku papierów sekurytyzowanych wyłączonych obciążenie nie występuje, jeżeli instytucja jest w posiadaniu pewnej liczby tych papierów wartościowych. Te papiery wartościowe pojawią się w portfelu handlowym lub portfelu bankowym instytucji sprawozdających, jak wszelkie inne papiery wartościowe wyemitowane przez osoby trzecie.

2.1.2.   Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy

Wiersze

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Aktywa instytucji sprawozdającej

MSR 1.9 (a), wytyczne stosowania (IG) 6

Całkowita kwota aktywów instytucji sprawozdającej ujęta w jej bilansie.

020

Kredyty na żądanie

MSR 1.54 (i)

Pozycja ta obejmuje należności na żądanie w bankach centralnych i innych instytucjach. Gotówka w kasie, tj. znajdujące się w obiegu zasoby krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych, powszechnie używane do dokonywania płatności, jest ujmowana w wierszu »inne aktywa«.

030

Instrumenty udziałowe

Instrumenty udziałowe posiadane przez instytucję sprawozdającą określone w MSR 32.1.

040

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 26.

Instrumenty dłużne posiadane przez instytucję sprawozdającą, wyemitowane jako papiery wartościowe, które nie są pożyczkami w rozumieniu rozporządzenia EBC w sprawie pozycji bilansowych.

050

w tym: obligacje zabezpieczone

Dłużne papiery wartościowe posiadane przez instytucję sprawozdającą, które są obligacjami, o których mowa w art. 52 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 2009/65/WE.

060

w tym: papiery sekurytyzowane

Dłużne papiery wartościowe posiadane przez instytucję sprawozdającą, które powstały w ramach sekurytyzacji w rozumieniu art. 4 pkt 61 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

070

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych

Dłużne papiery wartościowe posiadane przez instytucję sprawozdającą, które zostały wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych.

080

w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe

Dłużne papiery wartościowe posiadane przez instytucję sprawozdającą, wyemitowane przez instytucje finansowe w rozumieniu załącznika V część I pkt 35 lit. c) i d).

090

w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

Dłużne papiery wartościowe posiadane przez instytucję sprawozdającą, wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe w rozumieniu załącznika V część I pkt 35 lit. e).

100

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie

Kredyty i zaliczki, tj. instrumenty dłużne posiadane przez instytucje sprawozdające, niebędące papierami wartościowymi, inne niż należności na żądanie.

110

w tym: kredyty hipoteczne

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie będące kredytami hipotecznymi w rozumieniu załącznika V część 2 pkt 41 lit. h).

120

Inne aktywa

Aktywa instytucji sprawozdającej zapisane w bilansie inne niż aktywa wymienione w wierszach powyżej, niebędące własnymi dłużnymi papierami wartościowymi ani własnymi dłużnymi instrumentami udziałowymi, które nie mogą być wyłączone z bilansu przez instytucję niestosującą MSSF. W takim przypadku własne instrumenty dłużne ujmuje się we wzorze AE-COL wiersz 240, a własne instrumenty udziałowe są wyłączone ze sprawozdawczości w zakresie obciążenia aktywów.

2.1.3.   Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn

Kolumny

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Wartość bilansowa aktywów obciążonych

Wartość bilansowa aktywów posiadanych przez instytucję sprawozdającą, które są obciążone w rozumieniu przedstawionej definicji obciążenia aktywów. Wartość bilansowa oznacza wartość wykazaną po stronie aktywów bilansu.

020

w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

Wartość bilansowa aktywów obciążonych posiadanych przez instytucję sprawozdającą, które zostały wyemitowane przez jakikolwiek podmiot objęty zakresem konsolidacji ostrożnościowej.

030

w tym: uznawanych przez bank centralny

Wartość bilansowa aktywów obciążonych posiadanych przez instytucję sprawozdającą, kwalifikujących się do operacji z bankami centralnymi, do których instytucja sprawozdająca ma dostęp. Instytucje sprawozdające, które nie są w stanie jednoznacznie potwierdzić, że dana pozycja jest uznawana przez bank centralny, na przykład w przypadku systemów prawnych, w których nie istnieje wyraźna definicja aktywów kwalifikujących się do transakcji repo z bankiem centralnym lub które nie mają dostępu do funkcjonującego w sposób ciągły rynku transakcji repo z bankiem centralnym, mogą nie wykazywać odnośnej kwoty dla tej pozycji, tj. nie wypełniać tego pola danych sprawozdawczych.

040

Wartość godziwa aktywów obciążonych

MSSF 13 i art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE (1) w odniesieniu do instytucji niestosujących MSSF.

Wartość godziwa dłużnych papierów wartościowych posiadanych przez instytucję sprawozdającą, które są obciążone w rozumieniu przedstawionej definicji obciążenia aktywów. Wartość godziwa instrumentu finansowego jest to cena, która zostałaby uzyskana ze sprzedaży składnika aktywów lub zapłacona za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku w dniu wyceny. (Zob. MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej.)

050

w tym: uznawanych przez bank centralny

Wartość godziwa obciążonych dłużnych papierów wartościowych posiadanych przez instytucję sprawozdającą, kwalifikujących się do operacji z bankami centralnymi, do których instytucja sprawozdająca ma dostęp. Instytucje sprawozdające, które nie są w stanie jednoznacznie potwierdzić, że dana pozycja jest uznawana przez bank centralny, na przykład w przypadku systemów prawnych, w których nie istnieje wyraźna definicja aktywów kwalifikujących się do transakcji repo z bankiem centralnym lub które nie mają dostępu do funkcjonującego w sposób ciągły rynku transakcji repo z bankiem centralnym, mogą nie wykazywać odnośnej kwoty dla tej pozycji, tj. nie wypełniać tego pola danych sprawozdawczych.

060

Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych

Wartość bilansowa aktywów posiadanych przez instytucję sprawozdającą, które są nieobciążone w rozumieniu przedstawionej definicji obciążenia aktywów. Wartość bilansowa oznacza wartość wykazaną po stronie aktywów bilansu.

070

w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych posiadanych przez instytucję sprawozdającą, które zostały wyemitowane przez jakikolwiek podmiot objęty zakresem konsolidacji ostrożnościowej.

080

w tym: uznawanych przez bank centralny

Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych posiadanych przez instytucję sprawozdającą, kwalifikujących się do operacji z bankami centralnymi, do których instytucja sprawozdająca ma dostęp. Instytucje sprawozdające, które nie są w stanie jednoznacznie potwierdzić, że dana pozycja jest uznawana przez bank centralny, na przykład w przypadku systemów prawnych, w których nie istnieje wyraźna definicja aktywów kwalifikujących się do transakcji repo z bankiem centralnym lub które nie mają dostępu do funkcjonującego w sposób ciągły rynku transakcji repo z bankiem centralnym, mogą nie wykazywać odnośnej kwoty dla tej pozycji, tj. nie wypełniać tego pola danych sprawozdawczych.

090

Wartość godziwa aktywów nieobciążonych

MSSF 13 i art. 8 dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do instytucji niestosujących MSSF.

Wartość godziwa dłużnych papierów wartościowych posiadanych przez instytucję sprawozdającą, które są nieobciążone w rozumieniu przedstawionej definicji obciążenia aktywów. Wartość godziwa instrumentu finansowego oznacza cenę, która zostałaby uzyskana ze sprzedaży składnika aktywów lub zapłacona za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku w dniu wyceny. (Zob. MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej.)

100

w tym: uznawanych przez bank centralny

Wartość godziwa nieobciążonych dłużnych papierów wartościowych posiadanych przez instytucję sprawozdającą, kwalifikujących się do operacji z bankami centralnymi, do których instytucja sprawozdająca ma dostęp. Instytucje sprawozdające, które nie są w stanie jednoznacznie potwierdzić, że dana pozycja jest uznawana przez bank centralny, na przykład w przypadku systemów prawnych, w których nie istnieje wyraźna definicja aktywów kwalifikujących się do transakcji repo z bankiem centralnym lub które nie mają dostępu do funkcjonującego w sposób ciągły rynku transakcji repo z bankiem centralnym, mogą nie wykazywać odnośnej kwoty dla tej pozycji, tj. nie wypełniać tego pola danych sprawozdawczych.

2.2.   Wzór: AE-COL. Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą

2.2.1.   Uwagi ogólne

15.

W przypadku zabezpieczenia otrzymanego przez instytucję sprawozdającą oraz wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych innych niż własne obligacje zabezpieczone bądź papiery wartościowe zabezpieczone aktywami kategoria aktywów »nieobciążonych« dzieli się na aktywa, które »mogą zostać obciążone«, czyli potencjalnie kwalifikujące się do obciążenia, oraz aktywa, które »nie mogą zostać obciążone«.

16.

Aktywa »nie mogą zostać obciążone«, gdy zostały otrzymane jako zabezpieczenie i instytucja sprawozdająca nie może sprzedać tego zabezpieczenia ani go ponownie zastawić, z wyjątkiem sytuacji niewykonania zobowiązania przez właściciela zabezpieczenia. Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż własne obligacje zabezpieczone bądź papiery sekurytyzowane nie mogą zostać obciążone, gdy warunki emisji przewidują jakiekolwiek ograniczenie dotyczące sprzedaży posiadanych papierów wartościowych bądź ich ponownego zastawienia.

17.

Do celów sprawozdawczości w zakresie obciążenia aktywów papiery wartościowe pożyczone w zamian za opłatę, bez przekazywania zabezpieczenia gotówkowego bądź zabezpieczenia niegotówkowego, wykazuje się jako otrzymane zabezpieczenie.

2.2.2.   Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy

Wiersze

Odniesienia prawne i instrukcje

130

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą

Wszystkie klasy zabezpieczenia otrzymanego przez instytucję sprawozdającą.

140

Kredyty na żądanie

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, które obejmuje kredyty na żądanie. (Zob. odniesienia prawne i instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 020.)

150

Instrumenty udziałowe

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, które obejmuje instrumenty udziałowe. (Zob. odniesienia prawne i instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 030.)

160

Dłużne papiery wartościowe

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, które obejmuje dłużne papiery wartościowe. (Zob. odniesienia prawne i instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 040.)

170

w tym: obligacje zabezpieczone

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, które obejmuje obligacje zabezpieczone. (Zob. odniesienia prawne i instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 050.)

180

w tym: papiery sekurytyzowane

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, które obejmuje papiery sekurytyzowane. (Zob. odniesienia prawne i instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 060.)

190

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, które obejmuje dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. (Zob. odniesienia prawne i instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 070.)

200

w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, które obejmuje dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez instytucje finansowe. (Zob. odniesienia prawne i instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 080.)

210

w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, które obejmuje dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe. (Zob. odniesienia prawne i instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 090.)

220

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, które obejmuje kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie. (Zob. odniesienia prawne i instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 100.)

230

Inne otrzymane zabezpieczenia

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, które obejmuje inne aktywa. (Zob. odniesienia prawne i instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 120.)

240

Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż własne obligacje zabezpieczone lub papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe zatrzymane przez instytucję sprawozdającą, które nie są wyemitowanymi własnymi obligacjami zabezpieczonymi ani wyemitowanymi własnymi papierami sekurytyzowanymi. Ponieważ zgodnie z MSR 39.42 wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe, które zostały zatrzymane lub odkupione, zmniejszają odnośne zobowiązania finansowe, takich papierów wartościowych nie uwzględnia się w tej kategorii aktywów instytucji sprawozdającej (wzór AE-ASS wiersz 010). W tym wierszu ujmować należy własne dłużne papiery wartościowe, których instytucja niestosująca MSSF nie może wyłączyć z bilansu.

Wyemitowanych własnych obligacji zabezpieczonych ani wyemitowanych własnych papierów sekurytyzowanych nie wykazuje się w tej kategorii, ponieważ w tych przypadkach stosuje się inne zasady w celu zapobiegnięcia podwójnemu liczeniu:

(a)

gdy własne dłużne papiery wartościowe są zastawione, kwotę puli aktywów/aktywów bazowych stanowiących zabezpieczenie dla tych zatrzymanych i zastawionych papierów wartościowych wykazuje się we wzorze AE-ASS jako aktywa obciążone.

(b)

gdy własne dłużne papiery wartościowe nie zostały jeszcze zastawione, kwotę puli aktywów/aktywów bazowych stanowiących zabezpieczenie dla tych zatrzymanych, ale jeszcze niezastawionych papierów wartościowych wykazuje się we wzorach AE-ASS jako aktywa nieobciążone. Dodatkowe informacje o tym drugim rodzaju własnych dłużnych papierów wartościowych, które nie zostały jeszcze zastawione (aktywa bazowe, wartość godziwa i kwalifikowalność aktywów, które mogą zostać obciążone, oraz kwoty nominalne aktywów, które nie mogą zostać obciążone), są wykazywane we wzorze AE-NPL.

250

AKTYWA RAZEM, OTRZYMANE ZABEZPIECZENIE I WYEMITOWANE WŁASNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Wszystkie aktywa instytucji sprawozdającej zapisane w jej bilansie, wszystkie klasy zabezpieczenia otrzymanego przez instytucję zabezpieczającą i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe zatrzymane przez instytucję sprawozdającą, niebędące wyemitowanymi własnymi obligacjami zabezpieczonymi ani wyemitowanymi własnymi papierami sekurytyzowanymi.

2.2.3.   Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn

Kolumny

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Wartość godziwa otrzymanego obciążonego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych

Wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych posiadanych/zatrzymanych przez instytucję sprawozdającą, które są obciążone w rozumieniu przedstawionej definicji obciążenia aktywów.

Wartość godziwa instrumentu finansowego oznacza cenę, która zostałaby uzyskana ze sprzedaży składnika aktywów lub zapłacona za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku w dniu wyceny. (Zob. MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej.)

020

w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

Wartość godziwa otrzymanego obciążonego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych posiadanych/zatrzymanych przez instytucję sprawozdającą, które zostały wyemitowane przez jakikolwiek podmiot objęty zakresem konsolidacji ostrożnościowej.

030

w tym: uznawanych przez bank centralny

Wartość godziwa otrzymanego obciążonego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych posiadanych/zatrzymanych przez instytucję sprawozdającą, kwalifikujących się do operacji z bankami centralnymi, do których instytucja sprawozdająca ma dostęp. Instytucje sprawozdające, które nie są w stanie jednoznacznie potwierdzić, że dana pozycja jest uznawana przez bank centralny, na przykład w przypadku systemów prawnych, w których nie istnieje wyraźna definicja aktywów kwalifikujących się do transakcji repo z bankiem centralnym lub które nie mają dostępu do funkcjonującego w sposób ciągły rynku transakcji repo z bankiem centralnym, mogą nie wykazywać odnośnej kwoty dla tej pozycji, tj. nie wypełniać tego pola danych sprawozdawczych.

040

Wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które mogą zostać obciążone

Wartość godziwa zabezpieczenia otrzymanego przez instytucję sprawozdającą, które jest nieobciążone, ale może zostać obciążone, jako że instytucja sprawozdająca może je sprzedać lub ponownie zastawić, jeżeli nie wystąpiła sytuacja niewykonania zobowiązania przez właściciela zabezpieczenia. Obejmuje ona również wartość godziwą wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych innych niż własne obligacje zabezpieczone bądź papiery sekurytyzowane, które są nieobciążone, ale mogą zostać obciążone.

050

w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

Wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych innych niż własne obligacje zabezpieczone lub papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, mogących zostać obciążonymi, które zostały wyemitowane przez jakikolwiek podmiot objęty zakresem konsolidacji ostrożnościowej.

060

w tym: uznawanych przez bank centralny

Wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych innych niż własne obligacje zabezpieczone lub papiery sekurytyzowane, mogących zostać obciążonymi, kwalifikujących się do operacji z bankami centralnymi, do których instytucja sprawozdająca ma dostęp. Instytucje sprawozdające, które nie są w stanie jednoznacznie potwierdzić, że dana pozycja jest uznawana przez bank centralny, na przykład w przypadku systemów prawnych, w których nie istnieje wyraźna definicja aktywów kwalifikujących się do transakcji repo z bankiem centralnym lub które nie mają dostępu do funkcjonującego w sposób ciągły rynku transakcji repo z bankiem centralnym, mogą nie wykazywać odnośnej kwoty dla tej pozycji, tj. nie wypełniać tego pola danych sprawozdawczych.

070

Kwota nominalna otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które nie mogą zostać obciążone

Kwota nominalna otrzymanego zabezpieczenia posiadanego przez instytucję sprawozdającą, które jest nieobciążone i nie może zostać obciążone. Obejmuje ona również kwotę nominalną wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych innych niż własne obligacje zabezpieczone bądź papiery sekurytyzowane, zatrzymanych przez instytucję sprawozdającą, które są nieobciążone i nie mogą zostać obciążone.

2.3.   Wzór: AE-NPL. Nieoddane w zastaw wyemitowane własne obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

2.3.1.   Uwagi ogólne

18.

W odniesieniu do własnych obligacji zabezpieczonych i papierów sekurytyzowanych wyemitowanych i zatrzymanych przez instytucję sprawozdającą stosuje się następującą zasadę w celu zapobiegnięcia podwójnemu liczeniu:

a)

gdy papiery wartościowe są zastawione, kwotę puli aktywów/aktywów bazowych stanowiących ich zabezpieczenie wykazuje się we wzorze AE-ASS jako aktywa obciążone. Źródłem finansowania w przypadku zastawienia własnych obligacji zabezpieczonych i papierów sekurytyzowanych jest nowa transakcja, w ramach której oddaje się w zastaw papiery wartościowe (finansowanie dostarczane przez bank centralny lub inny rodzaj zabezpieczonego finansowania), a nie pierwotna emisja obligacji zabezpieczonych lub papierów sekurytyzowanych;

b)

gdy papiery wartościowe nie są jeszcze zastawione, kwotę puli aktywów/aktywów bazowych stanowiących zabezpieczenie tych papierów wartościowych wykazuje się we wzorze AE-ASS jako aktywa nieobciążone.

2.3.2.   Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy

Wiersze

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Nieoddane w zastaw wyemitowane własne obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Wyemitowane własne obligacje zabezpieczone i papiery sekurytyzowane, które zostały zatrzymane przez instytucję sprawozdającą i są nieobciążone.

020

Zatrzymane wyemitowane obligacje zabezpieczone

Wyemitowane własne obligacje zabezpieczone, które zostały zatrzymane przez instytucję sprawozdającą i są nieobciążone.

030

Zatrzymane wyemitowane papiery sekurytyzowane

Wyemitowane własne papiery sekurytyzowane, które zostały zatrzymane przez instytucję sprawozdającą i są nieobciążone.

040

Uprzywilejowane

Uprzywilejowane transze wyemitowanych własnych papierów sekurytyzowanych, które zostały zatrzymane przez instytucję sprawozdającą i są nieobciążone. Zob. art. 4 pkt 67 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

050

Typu mezzanine

Transze typu mezzanine wyemitowanych własnych papierów sekurytyzowanych, które zostały zatrzymane przez instytucję sprawozdającą i są nieobciążone. Wszystkie transze, które nie są transzami uprzywilejowanymi, tzn. transzami służącymi pokryciu poniesionej straty w ostatniej kolejności, albo transzami pierwszej straty, uznaje się za transze typu mezzanine. Zob. art. 4 pkt 67 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

060

Pierwszej straty

Transze pierwszej straty wyemitowanych własnych papierów sekurytyzowanych, które zostały zatrzymane przez instytucję sprawozdającą i są nieobciążone. Zob. art. 4 pkt 67 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

2.3.3.   Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn

Kolumny

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Wartość bilansowa bazowej puli aktywów

Wartość bilansowa puli aktywów/aktywów bazowych stanowiących zabezpieczenie własnych obligacji zabezpieczonych i własnych papierów sekurytyzowanych, które są zatrzymane i nie są jeszcze zastawione.

020

Wartość godziwa wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, które mogą zostać obciążone

Wartość godziwa zatrzymanych własnych obligacji zabezpieczonych i własnych papierów sekurytyzowanych, które są nieobciążone, ale mogą zostać obciążone.

030

w tym: uznawanych przez bank centralny

Wartość godziwa zatrzymanych własnych obligacji zabezpieczonych i własnych papierów sekurytyzowanych, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

(i)

są nieobciążone;

(ii)

mogą zostać obciążone;

(iii)

kwalifikują się do operacji z bankami centralnymi, do których ma dostęp instytucja sprawozdająca.

Instytucje sprawozdające, które nie są w stanie jednoznacznie potwierdzić, że dana pozycja jest uznawana przez bank centralny, na przykład w przypadku systemów prawnych, w których nie istnieje wyraźna definicja aktywów kwalifikujących się do transakcji repo z bankiem centralnym lub które nie mają dostępu do funkcjonującego w sposób ciągły rynku transakcji repo z bankiem centralnym, mogą nie wykazywać odnośnej kwoty dla tej pozycji, tj. nie wypełniać tego pola danych sprawozdawczych.

040

Kwota nominalna wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które nie mogą zostać obciążone

Kwota nominalna zatrzymanych własnych obligacji zabezpieczonych i własnych papierów sekurytyzowanych, które są nieobciążone i nie mogą zostać obciążone.

2.4.   Wzór: AE-SOU. Źródła obciążenia

2.4.1.   Uwagi ogólne

19.

Niniejszy wzór zawiera informacje na temat znaczenia, jakie mają dla instytucji sprawozdającej różne źródła obciążenia, w tym źródła bez finansowania powiązanego, na przykład otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki lub gwarancje finansowe oraz udzielanie pożyczek papierów wartościowych pod zabezpieczenie niegotówkowe.

20.

Całkowite kwoty aktywów i otrzymanych zabezpieczeń we wzorach AE-ASS i AE-COL są zgodne z następującą zasadą walidacji: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}.

2.4.2.   Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy

Wiersze

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Wartość bilansowa wybranych zobowiązań finansowych

Wartość bilansowa wybranych zabezpieczonych zobowiązań finansowych instytucji sprawozdającej, o ile te zobowiązania wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

020

Instrumenty pochodne

Wartość bilansowa zabezpieczonych instrumentów pochodnych instytucji sprawozdającej, które są zobowiązaniami finansowymi, tj. mają ujemną wartość godziwą, o ile te instrumenty pochodne wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

030

w tym: będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Wartość bilansowa zabezpieczonych instrumentów pochodnych instytucji sprawozdającej będących zobowiązaniami finansowymi, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, o ile te instrumenty pochodne wiążą się z obciążeniem aktywów.

040

Depozyty

Wartość bilansowa depozytów zabezpieczonych instytucji sprawozdającej, o ile te depozyty wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

050

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Wartość bilansowa umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu instytucji sprawozdającej, o ile te transakcje wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (umowy repo) są to transakcje, w których instytucja sprawozdająca otrzymuje gotówkę w zamian za aktywa finansowe sprzedane po określonej cenie, zobowiązując się do odkupienia tych samych (lub identycznych) aktywów po ustalonej cenie w określonej dacie w przyszłości. Wszystkie poniższe warianty operacji typu repo należy wykazywać jako umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu: – kwoty otrzymane w zamian za papiery wartościowe tymczasowo przeniesione na osobę trzecią w formie pożyczek papierów wartościowych pod zabezpieczenie gotówkowe oraz – kwoty otrzymane w zamian za papiery wartościowe tymczasowo przeniesione na osobę trzecią w formie umowy sell/buy back.

060

w tym: z bankami centralnymi

Wartość bilansowa umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu instytucji sprawozdającej z bankami centralnymi, o ile te transakcje wiążą się z obciążeniem aktywów.

070

Depozyty zabezpieczone inne niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Wartość bilansowa depozytów zabezpieczonych innych niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu instytucji sprawozdającej, o ile te depozyty wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

080

w tym: z bankami centralnymi

Wartość bilansowa depozytów zabezpieczonych innych niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu instytucji sprawozdającej z bankami centralnymi, o ile te depozyty wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

090

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez instytucję sprawozdającą, o ile te wyemitowane papiery wartościowe wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

Zatrzymana część emisji podlega specjalnemu traktowaniu określonemu w części A pkt 15 ppkt (vi), przewidującemu, że w tej kategorii należy uwzględnić jedynie odsetek dłużnych papierów wartościowych, które zostały ulokowane poza podmiotami wchodzącymi w skład grupy.

100

w tym: wyemitowane obligacje zabezpieczone

Wartość bilansowa obligacji zabezpieczonych, których aktywa pochodzą od instytucji sprawozdającej, o ile te wyemitowane papiery wartościowe wiążą się dla tej instytucji z obciążeniem aktywów.

110

w tym: wyemitowane papiery sekurytyzowane

Wartość bilansowa papierów sekurytyzowanych wyemitowanych przez instytucję sprawozdającą, o ile te wyemitowane papiery wartościowe wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

120

Inne źródła obciążenia

Kwota transakcji zabezpieczonych instytucji sprawozdającej innych niż zobowiązania finansowe, o ile te transakcje wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

130

Kwota nominalna otrzymanych zobowiązań do udzielenia pożyczki

Kwota nominalna zobowiązań do udzielenia pożyczki otrzymanych przez instytucję sprawozdającą, o ile te otrzymane zobowiązania wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

140

Kwota nominalna otrzymanych gwarancji finansowych

Kwota nominalna gwarancji finansowych otrzymanych przez instytucję sprawozdającą, o ile te otrzymane gwarancje wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

150

Wartość godziwa papierów wartościowych pożyczonych pod zabezpieczenie niegotówkowe

Wartość godziwa papierów wartościowych pożyczonych przez instytucję sprawozdającą bez zabezpieczenia gotówkowego, o ile te transakcje wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

160

Inne

Kwota transakcji zabezpieczonych instytucji sprawozdającej innych niż zobowiązania finansowe, nieujętych w powyższych pozycjach, o ile te transakcje wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

170

ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA RAZEM

Kwota wszystkich transakcji zabezpieczonych instytucji sprawozdającej, o ile te transakcje wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

2.4.3.   Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn

Kolumny

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Odpowiadające im zobowiązania, zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki

Kwota odpowiadających zobowiązań finansowych, zobowiązań warunkowych (otrzymanych zobowiązań do udzielenia pożyczki i otrzymanych gwarancji finansowych) oraz papierów wartościowych stanowiących przedmiot pożyczki udzielonej pod zabezpieczenie niegotówkowe, o ile transakcje te wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

Zobowiązania finansowe wykazuje się w ich wartości bilansowej, zobowiązania warunkowe wykazuje się w ich wartości nominalnej, a papiery wartościowe stanowiące przedmiot pożyczki udzielonej pod zabezpieczenie niegotówkowe wykazuje się w ich wartości godziwej.

020

w tym: od innych podmiotów wchodzących w skład grupy

Kwota odpowiadających zobowiązań finansowych, zobowiązań warunkowych (otrzymanych zobowiązań do udzielenia pożyczki i otrzymanych gwarancji finansowych) oraz papierów wartościowych stanowiących przedmiot pożyczki udzielonej pod zabezpieczenie niegotówkowe, o ile kontrahentem jest dowolny inny podmiot objęty zakresem konsolidacji ostrożnościowej, a transakcje wiążą się dla instytucji sprawozdającej z obciążeniem aktywów.

Zasad mające zastosowanie do rodzajów kwot są ujęte w instrukcjach dotyczących kolumny 010.

030

Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne papiery wartościowe inne niż obciążone obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Kwota aktywów, otrzymanego zabezpieczenia i wyemitowanych własnych papierów wartościowych innych niż obligacje zabezpieczone i papiery sekurytyzowane, które są obciążone w wyniku różnego rodzaju transakcji określonych w wierszach.

W celu zapewnienia spójności z kryteriami określonymi we wzorach AE-ASS i AE-COL aktywa instytucji sprawozdającej zapisane w bilansie wykazuje się w ich wartości bilansowej, natomiast ponownie wykorzystane otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane obciążone własne dłużne papiery wartościowe inne niż obligacje zabezpieczone i papiery sekurytyzowane wykazuje się w ich wartości godziwej.

040

w tym: ponownie wykorzystane otrzymane zabezpieczenie

Wartość godziwa otrzymanych zabezpieczeń, które są ponownie wykorzystane/obciążone w wyniku różnego rodzaju transakcji określonych w wierszach.

050

w tym: obciążone własne dłużne papiery wartościowe

Wartość godziwa wyemitowanych własnych papierów wartościowych innych niż obligacje zabezpieczone i papiery sekurytyzowane, które są obciążone w wyniku różnego rodzaju transakcji określonych w wierszach.

3.   CZĘŚĆ B: DANE DOTYCZĄCE WYMAGALNOŚCI

3.1.   Uwagi ogólne

21.

We wzorze zawartym w części B przedstawiono ogólne informacje o kwocie aktywów obciążonych i ponownie wykorzystanego otrzymanego zabezpieczenia, które mieszczą się w określonych przedziałach rezydualnego terminu wymagalności odpowiadających zobowiązań.

3.2.   Wzór: AE-MAT. Dane dotyczące wymagalności

3.2.1.   Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy

Wiersze

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Aktywa obciążone

Do celów niniejszego wzoru aktywa obciążone obejmują wszystkie następujące aktywa:

(a)

aktywa instytucji sprawozdającej (zob. instrukcja dotycząca wzoru AE-ASS wiersz 010), które wykazuje się w ich wartości bilansowej

(b)

wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż obligacje zabezpieczone i papiery sekurytyzowane (zob. instrukcja dotycząca wzoru AE-COL wiersz 240), które wykazuje się w wartości godziwej.

Kwoty te są rozmieszczane w zbiorze przedziałów rezydualnego terminu wymagalności określonych w kolumnach zgodnie z rezydualnym terminem wymagalności danego źródła obciążenia (odpowiadającego zobowiązania, zobowiązania warunkowego lub transakcji udzielenia pożyczki papierów wartościowych).

020

Otrzymane zabezpieczenie

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersz 130 i wzoru AE-SOU kolumna 040.

Kwoty w wartości godziwej prezentuje się w odpowiednich kolumnach, zgodnie z przedziałem rezydualnego terminu wymagalności transakcji, w wyniku której podmiot otrzymał zabezpieczenie do ponownego wykorzystania.

030

Ponownie wykorzystane zabezpieczenie

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersz 130 i wzoru AE-SOU kolumna 040.

Kwoty w wartości godziwej prezentuje się w odpowiednich kolumnach, zgodnie z przedziałem rezydualnego terminu wymagalności danego źródła obciążenia (ponownie wykorzystanego zabezpieczenia): odpowiadające zobowiązanie, zobowiązanie warunkowe lub transakcja udzielenia pożyczki papierów wartościowych.

3.2.2.   Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn

Kolumny

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Bez terminu wymagalności

Na żądanie, bez szczegółowego terminu wymagalności

020

Overnight

Termin wymagalności przypada za 1 dzień lub wcześniej

030

>1 dzień <= 1 tydzień

Termin wymagalności przypada później niż za 1 dzień, ale nie później niż za 1 tydzień

040

>1 tydzień <= 2 tygodnie

Termin wymagalności przypada później niż za 1 tydzień, ale nie później niż za 2 tygodnie

050

> 2 tygodnie <= 1 miesiąc

Termin wymagalności przypada później niż za 2 tygodnie, ale nie później niż za 1 miesiąc

060

> 1 miesiąc <= 3 miesiące

Termin wymagalności przypada później niż za 1 miesiąc, ale nie później niż za 3 miesiące

070

> 3 miesiące <= 6 miesięcy

Termin wymagalności przypada później niż za 3 miesiące, ale nie później niż za 6 miesięcy

080

> 6 miesięcy <= 1 rok

Termin wymagalności przypada później niż za 6 miesięcy, ale nie później niż za 1 rok

090

> 1 rok <= 2 lata

Termin wymagalności przypada później niż za 1 rok, ale nie później niż za 2 lata

100

> 2 lata <= 3 lata

Termin wymagalności przypada później niż za 2 lata, ale nie później niż za 3 lata

110

>3 lata <= 5 lat

Termin wymagalności przypada później niż za 3 lata, ale nie później niż za 5 lat

120

>5 lat <= 10 lat

Termin wymagalności przypada później niż za 5 lat, ale nie później niż za 10 lat

130

> 10 lat

Termin wymagalności przypada później niż za 10 lat

4.   CZĘŚĆ C: OBCIĄŻENIE WARUNKOWE

4.1.   Uwagi ogólne

22.

Na potrzeby niniejszego wzoru instytucje muszą obliczyć poziom obciążenia aktywów w odniesieniu do kilku scenariuszy warunków skrajnych.

23.

Obciążenie warunkowe odnosi się do dodatkowych aktywów, których obciążenie może być konieczne, gdy instytucja sprawozdająca doświadcza niekorzystnych zmian spowodowanych zdarzeniem zewnętrznym, na które nie ma wpływu (w tym obniżeniem ratingu, zmniejszeniem wartości godziwej aktywów obciążonych lub ogólną utratą zaufania). W takich przypadkach instytucja sprawozdająca będzie musiała obciążyć dodatkowe aktywa w związku z już istniejącymi transakcjami. Dodatkowa kwota aktywów obciążonych nie uwzględnia wpływu przeprowadzonych przez instytucję transakcji zabezpieczających przed zdarzeniami opisanymi w wyżej wymienionych scenariuszach warunków skrajnych.

24.

Niniejszy wzór obejmuje dwa poniższe scenariusze w odniesieniu do wykazywania obciążenia warunkowego, które opisano szczegółowo w pkt 4.1.1. i 4.1.2. Wykazywane dane są racjonalnymi szacunkami instytucji opartymi na najlepszych dostępnych informacjach.

a)

Zmniejszenie wartości godziwej aktywów obciążonych o 30 %. Ten scenariusz obejmuje jedynie zmianę bazowej wartości godziwej aktywów, a nie inne zmiany, które mogą mieć wpływ na jej wartość bilansową, takie jak dodatnie i ujemne różnice kursowe lub potencjalna utrata wartości. W takiej sytuacji instytucja sprawozdająca może zostać zmuszona do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w celu utrzymania stałej wartości zabezpieczenia.

b)

Deprecjacja o 10 % w przypadku każdej waluty, w której instytucja posiada zobowiązania o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 5 % całkowitej kwoty zobowiązań instytucji.

25.

Powyższe scenariusze należy wykazywać osobno, a deprecjacje danej istotnej waluty należy również wykazywać niezależnie od deprecjacji innych istotnych walut. Instytucje nie biorą zatem pod uwagę korelacji między scenariuszami.

4.1.1.   Scenariusz A: Zmniejszenie wartości aktywów obciążonych o 30 %

26.

Należy założyć, że wartość wszystkich aktywów obciążonych zmniejsza się o 30 %. Przy ustalaniu dodatkowego zabezpieczenia koniecznego ze względu na to zmniejszenie wartości uwzględnia się istniejące poziomy nadzabezpieczenia, tak aby został utrzymany jedynie minimalny poziom zabezpieczenia. Przy ustalaniu dodatkowego koniecznego zabezpieczenia uwzględnia się także wymogi umowne przewidziane w stosownych kontraktach i umowach, w tym progi graniczne.

27.

Uwzględnić należy jedynie kontrakty i umowy, w których przewidziano prawny obowiązek zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia. Dotyczy to emisji obligacji zabezpieczonych, w przypadku których istnieje prawny wymóg utrzymania minimalnych poziomów nadzabezpieczenia, ale nie ma wymogu utrzymania istniejących poziomów ratingu obligacji zabezpieczonych.

4.1.2.   Scenariusz B: Deprecjacja istotnych walut o 10 %

28.

Dana waluta jest istotną walutą, jeżeli instytucja sprawozdająca posiada zobowiązania w tej walucie o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 5 % całkowitej kwoty zobowiązań instytucji.

29.

Obliczenia deprecjacji o 10 % muszą uwzględniać zmiany zarówno po stronie aktywów, jak i po stronie zobowiązań, tj. odnosić się przede wszystkim do niedopasowań aktywów i zobowiązań. Na przykład transakcja repo w USD, której podstawą są aktywa w USD, nie powoduje dodatkowego obciążenia, podczas gdy transakcja repo w USD, której podstawą są aktywa w EUR, powoduje dodatkowe obciążenie.

30.

Obliczenia te są przeprowadzane w odniesieniu do wszystkich transakcji, w których występuje element dewizowy.

4.2.   Wzór: AE-CONT. Obciążenie warunkowe

4.2.1.   Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy

31.

Zob. instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn wzoru AE-SOU w pkt 1.5.1. Treść kolumn we wzorze AE-CONT jest taka sama jak we wzorze AE-SOU.

4.2.2.   Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn

Kolumny

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Odpowiadające im zobowiązania, zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki

Takie same instrukcje i dane jak w przypadku wzoru AE-SOU kolumna 010.

Kwota odpowiadających zobowiązań finansowych, zobowiązań warunkowych (otrzymanych zobowiązań do udzielenia pożyczki i otrzymanych gwarancji finansowych) oraz papierów wartościowych stanowiących przedmiot pożyczki udzielonej pod zabezpieczenie niegotówkowe, o ile transakcje te wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

Jak wskazano w odniesieniu do wszystkich wierszy w tym wzorze, zobowiązania finansowe wykazuje się w ich wartości bilansowej, zobowiązania warunkowe – w ich wartości nominalnej, a papiery wartościowe stanowiące przedmiot pożyczki udzielonej pod zabezpieczenie niegotówkowe – w ich wartości godziwej.

020

A.   Dodatkowa kwota aktywów obciążonych

Dodatkowa kwota aktywów podlegających obciążeniu na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych lub postanowienia umowy, które mogłyby mieć zastosowanie w przypadku zaistnienia scenariusza A.

Zgodnie z instrukcjami określonymi w części A niniejszego załącznika kwoty te wykazuje się w ich wartości bilansowej, jeśli dana kwota jest powiązana z aktywami instytucji sprawozdającej, lub w ich wartości godziwej, jeżeli dana kwota jest powiązana z otrzymanym zabezpieczeniem. Kwoty przewyższające wartość aktywów nieobciążonych i zabezpieczenia instytucji wykazuje się w wartości godziwej.

030

B.   Dodatkowa kwota aktywów obciążonych. Istotna waluta 1

Dodatkowa kwota aktywów podlegających obciążeniu na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych lub postanowienia umowy, które mogłyby mieć zastosowanie w przypadku deprecjacji istotnej waluty nr 1 w ramach scenariusza B.

Zob. zasady dotyczące rodzajów kwot w wierszu 020.

040

B.   Dodatkowa kwota aktywów obciążonych. Istotna waluta 2

Dodatkowa kwota aktywów podlegających obciążeniu na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych lub postanowienia umowy, które mogłyby mieć zastosowanie w przypadku deprecjacji istotnej waluty nr 2 w ramach scenariusza B.

Zob. zasady dotyczące rodzajów kwot w wierszu 020.

5.   CZĘŚĆ D: OBLIGACJE ZABEZPIECZONE

5.1.   Uwagi ogólne

32.

Informacje zawarte w niniejszym wzorze wykazuje się w przypadku wszystkich obligacji zabezpieczonych zgodnych z dyrektywą UCITS, które zostały wyemitowane przez instytucję sprawozdającą. Obligacje zabezpieczone zgodne z dyrektywą UCITS są to obligacje, o których mowa w art. 52 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 2009/65/WE. Są to obligacje zabezpieczone wyemitowane przez instytucję sprawozdającą, jeżeli ta instytucja sprawozdająca podlega na mocy prawa szczególnemu nadzorowi publicznemu w zakresie obligacji zabezpieczonych, służącemu ochronie posiadaczy obligacji, oraz jeżeli w odniesieniu do tych obligacji zabezpieczonych wymagane jest, aby kwoty pochodzące z ich emisji były inwestowane zgodnie z prawem w aktywa, które podczas całego okresu ważności obligacji są w stanie pokryć związane z nimi roszczenia oraz które w przypadku niewypłacalności emitenta zostałyby wykorzystane w pierwszej kolejności do celów spłaty kwoty głównej i narosłych odsetek.

33.

Obligacje zabezpieczone wyemitowane przez instytucję sprawozdającą lub w jej imieniu, które nie są obligacjami zabezpieczonymi zgodnymi z dyrektywą UCITS, nie podlegają sprawozdawczości na wzorach AE-CB.

34.

Sprawozdawczość opiera się na ustawowym systemie obligacji zabezpieczonych, tj. ramach prawnych mających zastosowanie do programu emisji obligacji zabezpieczonych.

5.2.   Wzór: AE-CB. Emisja obligacji zabezpieczonych

5.2.1.   Instrukcje dotyczące osi »z«

Oś »z«

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Identyfikator (otwarty) puli aktywów stanowiących zabezpieczenie

Identyfikator puli aktywów stanowiących zabezpieczenie składa się z nazwy lub jednoznacznego skrótu jednostki ustanawiającej pulę aktywów stanowiących zabezpieczenie oraz przeznaczenia tej puli, która podlega odpowiednim środkom ochronnym dotyczącym obligacji zabezpieczonych na zasadzie indywidualnej.

5.2.2.   Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy

Kolumny

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Kwota nominalna

Kwota nominalna jest to suma roszczeń o zapłatę kwoty głównej, określona zgodnie z odpowiednim ustawowym systemem obligacji zabezpieczonych mającym zastosowanie do celów ustalenia wystarczającego zabezpieczenia.

020

Wartość bieżąca (swap)

Wartość bieżąca (swap) jest to suma roszczeń o zapłatę kwoty głównej i odsetek zdyskontowana na podstawie wolnej od ryzyka krzywej rentowności dla danego kursu wymiany walut, określona zgodnie z zasadami odpowiedniego ustawowego systemu obligacji zabezpieczonych mającymi zastosowanie do celów ustalenia wystarczającego zabezpieczenia.

W przypadku kolumn 080 i 210 odnoszących się do pozycji w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie należy wykazywać wartość rynkową.

030

Wartość specyficzna puli zabezpieczeń

Wartość specyficzna puli zabezpieczeń jest to wartość ekonomiczna aktywów z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, którą można określić jako wartość godziwą zgodnie z MSSF 13, wartość rynkową odnotowywaną w przeprowadzonych transakcjach na płynnych rynkach lub wartość bieżącą uwzględniającą przyszłe przepływy pieniężne składnika aktywów zdyskontowane na podstawie krzywej stopy procentowej specyficznej dla danej puli zabezpieczeń.

040

Wartość bilansowa

Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu obligacji zabezpieczonych lub składnika aktywów w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie jest to wartość księgowa u emitenta obligacji zabezpieczonych.

5.2.3.   Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn

010

Zgodność z art. 129 rozporządzenia (UE) nr 575/2013? [TAK/NIE]

Instytucje określają, czy pula aktywów stanowiących zabezpieczenie spełnia wymogi, o których mowa w art. 129 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, aby kwalifikować się do traktowania preferencyjnego określonego w art. 129 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia.

012

Jeżeli TAK, wskazać klasę aktywów pierwotnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie

Jeżeli pula aktywów stanowiących zabezpieczenie kwalifikuje się do traktowania preferencyjnego określonego w art. 129 ust. 5 i 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (odpowiedź TAK w kolumnie 011), w tym polu należy wskazać klasę aktywów pierwotnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie. Do tego celu stosuje się klasyfikację określoną w art. 129 ust. 1 powyższego rozporządzenia i wskazuje się odpowiednio kody »a«, »b«, »c«, »d«, »e«, »f« i »g«. Kod »h« stosuje się, gdy klasa aktywów pierwotnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie nie odpowiada żadnej z wcześniejszych kategorii.

020-140

Zobowiązania z tytułu obligacji zabezpieczonych

Zobowiązania z tytułu obligacji zabezpieczonych są to zobowiązania jednostki emitującej zaciągnięte w wyniku emisji obligacji zabezpieczonych, obejmujące również wszystkie pozycje określone w odpowiednim ustawowym systemie obligacji zabezpieczonych, które podlegają odpowiednim środkom ochronnym dotyczącym obligacji zabezpieczonych (mogą na przykład obejmować papiery wartościowe w obiegu oraz pozycję kontrahentów emitenta obligacji zabezpieczonych w pozycjach w instrumentach pochodnych mających – z perspektywy emitenta obligacji zabezpieczonych – ujemną wartość rynkową przypisywaną puli aktywów stanowiących zabezpieczenie i które są traktowane jako zobowiązania z tytułu obligacji zabezpieczonych zgodnie z odpowiednim ustawowym systemem obligacji zabezpieczonych).

020

Dzień sprawozdawczy

Kwoty zobowiązań z tytułu obligacji zabezpieczonych, z wyłączeniem pozycji w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, w różnych przedziałach przyszłych terminów.

030

+ 6 miesięcy

Termin »+ 6 miesięcy« oznacza punkt w czasie przypadający 6 miesięcy po sprawozdawczym dniu odniesienia. Należy podać kwoty przy założeniu braku zmian w zobowiązaniach z tytułu obligacji zabezpieczonych w porównaniu ze sprawozdawczym dniem odniesienia, z wyjątkiem wykupu. W przypadku braku stałego harmonogramu płatności, w odniesieniu do kwot należnych w przyszłych terminach należy w konsekwentny sposób stosować spodziewane terminy wymagalności.

040-070

+ 12 miesięcy – + 10 lat

Jak w przypadku »+ 6 miesięcy« (kolumna 030), dla odpowiedniego punktu w czasie po sprawozdawczym dniu odniesienia.

080

Pozycje w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, które mają ujemną wartość rynkową netto

Ujemna wartość rynkowa netto pozycji w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, które z perspektywy emitenta obligacji zabezpieczonych mają ujemną wartość rynkową netto. Pozycje w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie są to takie pozycje netto w instrumentach pochodnych, które zgodnie z odpowiednim ustawowym systemem obligacji zabezpieczonych zostały ujęte w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie i podlegają odpowiednim środkom ochronnym dotyczącym obligacji zabezpieczonych, na podstawie których pozycje w instrumentach pochodnych mające ujemną wartość rynkową wymagają zabezpieczenia za pomocą aktywów kwalifikujących się do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie.

Ujemną wartość rynkową netto należy wykazywać jedynie dla sprawozdawczego dnia odniesienia.

090-140

Zewnętrzny rating kredytowy obligacji zabezpieczonych

Należy podać informacje dotyczące zewnętrznych ratingów kredytowych odpowiednich obligacji zabezpieczonych, obowiązujących w dniu sprawozdawczym, o ile takie istnieją.

090

Agencja ratingowa 1

Jeżeli na dzień sprawozdawczy istnieje rating kredytowy przynajmniej jednej agencji ratingowej, należy tu podać nazwę jednej z tych agencji. Jeżeli na dzień sprawozdawczy istnieją ratingi kredytowe więcej niż trzech agencji ratingowych, należy wybrać trzy agencje ratingowe, którym przekazywane są informacje, na podstawie ich odpowiedniej pozycji rynkowej.

100

Rating kredytowy 1

Rating kredytowy wydany przez agencję ratingową podaną w kolumnie 090 w odniesieniu do obligacji zabezpieczonych na sprawozdawczy dzień odniesienia. Jeżeli istnieją długoterminowe i krótkoterminowe ratingi kredytowe tej samej agencji ratingowej, należy podać długoterminowy rating kredytowy. Podawany rating kredytowy powinien uwzględniać wszelkie zmiany.

110, 130

Agencja ratingowa 2 i agencja ratingowa 3

Jak w przypadku agencji ratingowej 1 (kolumna 090), dla kolejnych agencji ratingowych, które wydały ratingi kredytowe obligacji zabezpieczonych na sprawozdawczy dzień odniesienia.

120, 140

Rating kredytowy 2 i rating kredytowy 3

Jak w przypadku ratingu kredytowego 1 (kolumna 100), dla kolejnych ratingów kredytowych wydanych przez agencje ratingowe 2 i 3 w odniesieniu do obligacji zabezpieczonych istniejących na sprawozdawczy dzień odniesienia.

150-250

Pula aktywów stanowiących zabezpieczenie

Pula aktywów stanowiących zabezpieczenie składa się ze wszystkich pozycji, w tym pozycji w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, mających – z perspektywy emitenta obligacji zabezpieczonych – dodatnią wartość rynkową netto, które podlegają odpowiednim środkom ochronnym dotyczącym obligacji zabezpieczonych.

150

Dzień sprawozdawczy

Kwoty aktywów w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, z wyłączeniem pozycji w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie. Ta kwota obejmuje minimalne wymogi dotyczące nadzabezpieczenia oraz wszelkie dodatkowe nadzabezpieczenie powyżej minimalnego poziomu, w zakresie podlegającym odpowiednim środkom ochronnym dotyczącym obligacji zabezpieczonych.

160

+ 6 miesięcy

Dzień sprawozdawczy »+6 miesięcy« jest to moment w czasie przypadający 6 miesięcy po sprawozdawczym dniu odniesienia. Należy podać kwoty przy założeniu braku zmian w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie w porównaniu z dniem sprawozdawczym z wyjątkiem spłaty. W przypadku braku harmonogramu ustalonych płatności, dla kwot niespłaconych w przyszłych terminach spodziewane terminy wymagalności należy stosować konsekwentnie.

170-200

+ 12 miesięcy – + 10 lat

Jak w przypadku »+ 6 miesięcy« (kolumna 160), dla odpowiedniego punktu w czasie po sprawozdawczym dniu odniesienia.

210

Pozycje w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, które mają dodatnią wartość rynkową netto

Dodatnia wartość rynkowa netto pozycji w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, które z perspektywy emitenta obligacji zabezpieczonych mają dodatnią wartość rynkową netto. Pozycje w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie są to takie pozycje netto w instrumentach pochodnych, które zgodnie z odpowiednim ustawowym systemem obligacji zabezpieczonych zostały ujęte w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie i podlegają odpowiednim środkom ochronnym dotyczącym obligacji zabezpieczonych, na podstawie których pozycje w instrumentach pochodnych o dodatniej wartości rynkowej nie mogą należeć do ogólnej masy upadłościowej emitenta obligacji zabezpieczonych.

Dodatnią wartość rynkową netto należy wykazać jedynie dla sprawozdawczego dnia odniesienia.

220-250

Kwoty puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, które przewyższają wymogi dotyczące minimalnego zabezpieczenia

Kwoty puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, w tym pozycji w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, mających dodatnią wartość rynkową netto, które przewyższają wymogi dotyczące minimalnego zabezpieczenia (nadzabezpieczenie).

220

Zgodnie z odpowiednim ustawowym systemem obligacji zabezpieczonych

Kwoty nadzabezpieczenia w porównaniu z minimalnym zabezpieczeniem wymaganym zgodnie z odpowiednim ustawowym systemem obligacji zabezpieczonych.

230-250

zgodnie z metodologią agencji ratingowych prowadzenia bieżącego zewnętrznego ratingu kredytowego obligacji zabezpieczonych

Kwoty nadzabezpieczenia w porównaniu z poziomem, który zgodnie z informacjami na temat metodologii odpowiedniej agencji ratingowej udostępnionymi emitentowi obligacji zabezpieczonych stanowiłby minimalny poziom wymagany do potwierdzenia istniejącego ratingu kredytowego wydanego przez odpowiednią agencję ratingową.

230

Agencja ratingowa 1

Kwoty nadzabezpieczenia w porównaniu z poziomem, który zgodnie z informacjami na temat metodologii agencji ratingowej 1 (kolumna 090) udostępnionymi emitentowi obligacji zabezpieczonych stanowiłby minimalny poziom wymagany do potwierdzenia ratingu kredytowego 1 (kolumna 100).

240-250

Agencja ratingowa 2 i agencja ratingowa 3

Instrukcje dla agencji ratingowej 1 (kolumna 230) mają zastosowanie także do agencji ratingowej 2 (kolumna 110) oraz agencji ratingowej 3 (kolumna 130).

6.   CZĘŚĆ E: DANE SZCZEGÓŁOWE

6.1.   Uwagi ogólne

35.

W części E zastosowano tę samą strukturę, co we wzorach zawierających ogólne informacje o obciążeniu aktywów w części A, przy czym w odniesieniu do obciążenia aktywów instytucji sprawozdającej i w odniesieniu do otrzymanego zabezpieczenia stosuje się inne wzory: odpowiednio AE-ADV1 i AE-ADV2. W związku z tym odpowiadające zobowiązania są to zobowiązania zabezpieczone obciążonymi aktywami i nie jest wymagana relacja typu jeden do jednego.

6.2.   Wzór: AE-ADV1. Szczegółowy wzór dotyczący aktywów instytucji sprawozdającej

6.2.1.   Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy

Wiersze

Odniesienia prawne i instrukcje

010-020

Finansowanie dostarczane przez bank centralny (wszystkie rodzaje, w tym umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu)

Wszelkiego rodzaju zobowiązania instytucji sprawozdającej, w których kontrahentem transakcji jest bank centralny.

Aktywów, które zostały wcześniej ulokowane w bankach centralnych, nie traktuje się jako aktywów obciążonych, chyba że bank centralny nie zezwala na wycofanie ulokowanych aktywów bez uprzedniego zatwierdzenia. W przypadku niewykorzystanych gwarancji finansowych niewykorzystaną część, tj. kwotę powyżej kwoty minimalnej wymaganej przez bank centralny, rozdziela się proporcjonalnie pomiędzy aktywa ulokowane w banku centralnym.

030-040

Giełdowe instrumenty pochodne

Wartość bilansowa zabezpieczonych instrumentów pochodnych instytucji sprawozdającej będących zobowiązaniami finansowymi, o ile te instrumenty pochodne są notowane i są przedmiotem obrotu na uznanej lub wyznaczonej giełdzie inwestycyjnej oraz wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

050-060

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Wartość bilansowa zabezpieczonych instrumentów pochodnych instytucji sprawozdającej będących zobowiązaniami finansowymi, o ile te instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym oraz wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów. (Ta sama instrukcja we wzorze AE-SOU wiersz 030.)

070-080

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Wartość bilansowa umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu instytucji sprawozdającej, w których kontrahentem transakcji nie jest bank centralny, o ile te transakcje wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów. W przypadku trójstronnych umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu należy postępować tak samo, jak w przypadku umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, o ile transakcje te wiążą się dla danej instytucji sprawozdającej z obciążeniem aktywów.

090-100

Depozyty zabezpieczone inne niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Wartość bilansowa depozytów zabezpieczonych instytucji sprawozdającej innych niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, w których kontrahentem transakcji nie jest bank centralny, o ile te depozyty wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

110-120

Wyemitowane papiery wartościowe – obligacje zabezpieczone

Zob. instrukcje we wzorze AE-SOU wiersz 100.

130-140

Wyemitowane papiery sekurytyzowane

Zob. instrukcje we wzorze AE-SOU wiersz 110.

150-160

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe inne niż obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez instytucję sprawozdającą, innych niż obligacje zabezpieczone i papiery sekurytyzowane, o ile te wyemitowane papiery wartościowe wiążą się dla danej instytucji z obciążeniem aktywów.

W przypadku gdy instytucja sprawozdająca zatrzymała część wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, bądź to od dnia emisji bądź też po tym terminie w wyniku odkupienia, nie należy uwzględniać w tej pozycji tych zatrzymanych papierów wartościowych. Ponadto do celów niniejszego wzoru przypisane im zabezpieczenie należy klasyfikować jako nieobciążone.

170-180

Inne źródła obciążenia

Zob. instrukcje we wzorze AE-SOU wiersz 120.

190

Aktywa obciążone razem

W przypadku wszystkich rodzajów aktywów określonych w wierszach we wzorze AE-ADV1 wartość bilansowa aktywów posiadanych przez instytucję sprawozdającą, które są obciążone.

200

w tym: uznawane przez bank centralny

W przypadku wszystkich rodzajów aktywów określonych w wierszach we wzorze AE-ADV1 wartość bilansowa aktywów posiadanych przez instytucję sprawozdającą, które są obciążone i które kwalifikują się do operacji z bankami centralnymi, do których instytucja sprawozdająca ma dostęp. Instytucje sprawozdające, które nie są w stanie jednoznacznie potwierdzić, że dana pozycja jest uznawana przez bank centralny, na przykład w przypadku systemów prawnych, w których nie istnieje wyraźna definicja aktywów kwalifikujących się do transakcji repo z bankiem centralnym lub które nie mają dostępu do funkcjonującego w sposób ciągły rynku transakcji repo z bankiem centralnym, mogą nie wykazywać odnośnej kwoty dla tej pozycji, tj. nie wypełniać tego pola danych sprawozdawczych.

210

Aktywa nieobciążone razem

W przypadku wszystkich rodzajów aktywów określonych w wierszach we wzorze AE-ADV1 wartość bilansowa aktywów posiadanych przez instytucję sprawozdającą, które są nieobciążone. Wartość bilansowa oznacza wartość wykazaną po stronie aktywów bilansu.

220

w tym: uznawane przez bank centralny

W przypadku wszystkich rodzajów aktywów określonych w wierszach we wzorze AE-ADV1 wartość bilansowa aktywów posiadanych przez instytucję sprawozdającą, które są nieobciążone i które kwalifikują się do operacji z bankami centralnymi, do których instytucja sprawozdająca ma dostęp. Instytucje sprawozdające, które nie są w stanie jednoznacznie potwierdzić, że dana pozycja jest uznawana przez bank centralny, na przykład w przypadku systemów prawnych, w których nie istnieje wyraźna definicja aktywów kwalifikujących się do transakcji repo z bankiem centralnym lub które nie mają dostępu do funkcjonującego w sposób ciągły rynku transakcji repo z bankiem centralnym, mogą nie wykazywać odnośnej kwoty dla tej pozycji, tj. nie wypełniać tego pola danych sprawozdawczych.

230

Aktywa obciążone + aktywa nieobciążone

W przypadku wszystkich rodzajów aktywów określonych w wierszach we wzorze AE-ADV1 wartość bilansowa aktywów posiadanych przez instytucję sprawozdającą.

6.2.2.   Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn

Kolumny

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Kredyty na żądanie

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 020.

020

Instrumenty udziałowe

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 030.

030

Razem

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 040.

040

w tym: obligacje zabezpieczone

Zob. instrukcje opisowe dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 050.

050

w tym: wyemitowane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

Obligacje zabezpieczone opisane w instrukcjach dotyczących wzoru AE-ASS wiersz 050 wyemitowane przez jakikolwiek podmiot objęty zakresem konsolidacji ostrożnościowej.

060

w tym: papiery sekurytyzowane

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 060.

070

w tym: wyemitowane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

Papiery sekurytyzowane opisane w instrukcjach dotyczących wzoru AE-ASS wiersz 060 wyemitowane przez jakikolwiek podmiot objęty zakresem konsolidacji ostrożnościowej.

080

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 070.

090

w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 080.

100

w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-ASS wiersz 090.

110

Banki centralne oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, udzielane bankowi centralnemu lub sektorowi instytucji rządowych i samorządowych.

120

Instytucje finansowe

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, udzielane instytucjom finansowym.

130

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, udzielane przedsiębiorstwom niefinansowym.

140

w tym: kredyty hipoteczne

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, zabezpieczone hipoteką, udzielane przedsiębiorstwom niefinansowym.

150

Gospodarstwa domowe

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, udzielane gospodarstwom domowym.

160

w tym: kredyty hipoteczne

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, zabezpieczone hipoteką, udzielane gospodarstwom domowym.

170

Inne aktywa

Zob. instrukcja dotycząca wzoru AE-ASS wiersz 120.

180

Razem

Zob. instrukcja dotycząca wzoru AE-ASS wiersz 010.

6.3.   Wzór: AE-ADV2. Szczegółowy wzór dotyczący zabezpieczenia otrzymanego przez instytucję sprawozdającą

6.3.1.   Instrukcje dotyczące poszczególnych wierszy

36.

Zob. pkt 6.2.1, ponieważ instrukcje dla obu wzorów są podobne.

6.3.2.   Instrukcje dotyczące poszczególnych kolumn

Kolumny

Odniesienia prawne i instrukcje

010

Kredyty na żądanie

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersz 140.

020

Instrumenty udziałowe

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersz 150.

030

Razem

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersz 160.

040

w tym: obligacje zabezpieczone

Zob. instrukcje we wzorze AE-COL wiersz 170.

050

w tym: wyemitowane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, którym są obligacje zabezpieczone wyemitowane przez jakikolwiek podmiot objęty zakresem konsolidacji ostrożnościowej.

060

w tym: papiery sekurytyzowane

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersz 180.

070

w tym: wyemitowane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, którym są papiery sekurytyzowane wyemitowane przez jakikolwiek podmiot objęty zakresem konsolidacji ostrożnościowej.

080

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersz 190.

090

w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersz 200.

100

w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersz 210.

110

Banki centralne i sektor instytucji rządowych i samorządowych.

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, którym są kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, udzielane bankowi centralnemu lub sektorowi instytucji rządowych i samorządowych.

120

Instytucje finansowe

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, którym są kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, udzielane instytucjom finansowym.

130

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, którym są kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, udzielane przedsiębiorstwom niefinansowym.

140

w tym: kredyty hipoteczne

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, którym są kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, zabezpieczone hipoteką, udzielane przedsiębiorstwom niefinansowym.

150

Gospodarstwa domowe

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, którym są kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, udzielane gospodarstwom domowym.

160

w tym: kredyty hipoteczne

Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą, którym są kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie, zabezpieczone hipoteką, udzielane gospodarstwom domowym.

170

Inne aktywa

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersz 230.

180

Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż własne obligacje zabezpieczone lub papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersz 240.

190

Razem

Zob. instrukcje dotyczące wzoru AE-COL wiersze 130 i 140.”


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19)


Top