EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0575

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2014 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 159, 28.5.2014, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/575/oj

28.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/47


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 575/2014

z dnia 27 maja 2014 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (1), w szczególności jej art. 1 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 (2) ma zastosowanie do praw jazdy zawierających mikroprocesor oraz określa szereg wymogów technicznych.

(2)

W szczególności w sekcji III.4.2 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 383/2012 ustanawia się system numeracji homologacji typu UE w oparciu o przydział numeru określającego państwo członkowskie, które udzieliło homologacji typu UE.

(3)

W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii konieczne jest zapewnienie numeru określającego dla tego państwa, który będzie zgodny z porządkiem numerycznym EKG ONZ dotyczącym homologacji typu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 383/2012.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Prawa Jazdy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Sekcję III.4.2 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 383/2012 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 z dnia 4 maja 2012 r. określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor) (Dz.U. L 120 z 5.5.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Sekcja III.4.2 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 383/2012 otrzymuje brzmienie:

„III.4.2.   System przydziału numerów

Numer homologacji typu UE składa się z następujących elementów:

a)

litery »e«, po której następuje numer określający państwo członkowskie, które wydało homologację typu UE

1

Niemcy

2

Francja

3

Włochy

4

Niderlandy

5

Szwecja

6

Belgia

7

Węgry

8

Republika Czeska

9

Hiszpania

11

Zjednoczone Królestwo

12

Austria

13

Luksemburg

17

Finlandia

18

Dania

19

Rumunia

20

Polska

21

Portugalia

23

Grecja

24

Irlandia

25

Chorwacja

26

Słowenia

27

Słowacja

29

Estonia

32

Łotwa

34

Bułgaria

36

Litwa

49

Cypr

50

Malta;

b)

poprzedzonych łącznikiem liter DL, po których następuje dwucyfrowy numer kolejny niniejszego rozporządzenia lub jego najnowszej istotnej zmiany technicznej. Niniejsze rozporządzenie ma numer kolejny 00;

c)

niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego homologacji typu UE przydzielonego przez wydające państwo członkowskie.

Przykładowy numer homologacji typu UE: e50-DL00 12345.

Numer homologacji zapisywany jest w mikroprocesorze w grupie danych DG 1 w przypadku każdego prawa jazdy zawierającego mikroprocesor.”.


Top