EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0522

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 522/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami

OJ L 148, 20.5.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/522/oj

20.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 522/2014

z dnia 11 marca 2014 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (2) zasoby z funduszy strukturalnych na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” przeznaczone na innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (zwane dalej „innowacyjnymi działaniami”) powinny być wdrażane przez Komisję.

(2)

Przepis art. 92 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 umożliwia Komisji wdrażanie zasobów przeznaczonych na innowacyjne działania w ramach zarządzania pośredniego przewidzianego w art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (3).

(3)

Należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące zasad zarządzania innowacyjnymi działaniami przez podmiot lub organ, któremu powierzono zadania związane z wykonaniem budżetu zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 966/2012.

(4)

Należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące zasad wyboru innowacyjnych działań przeznaczonych do wsparcia przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). W celu zapewnienia wyboru wysokiej jakości projektów należy określić procedury i kryteria wyboru innowacyjnych działań z uwzględnieniem różnorodności terytorialnej obszarów miejskich Unii.

(5)

Komisja powinna określić zakres tematyczny dla wyboru innowacyjnych działań w celu zapewnienia, aby zaproszenia do składania wniosków odnosiły się do takich zagadnień obszarów miejskich, których znaczenie dla Unii potencjalnie wzrośnie w nadchodzących latach,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zarządzanie innowacyjnymi działaniami

1.   Komisja wyznacza jeden lub większą liczbę podmiotów lub organów, którym mają zostać powierzone zadania związane z wykonaniem budżetu w odniesieniu do innowacyjnych działań na szczeblu Unii zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 (dalej zwane „podmiotem, któremu powierza się zadania”).

Oprócz spełnienia wymogów określonych w art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 podmiot, któremu powierza się zadania, wykazuje się udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania funduszami unijnymi w kilku państwach członkowskich.

2.   Komisja zawiera umowę o delegowaniu zadań z podmiotem, któremu powierza się zadania, zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 i umowa ta oprócz wymogów ustanowionych w art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 (4) zawiera przepisy regulujące:

a)

wytyczne dla wnioskodawców i beneficjentów;

b)

roczny program prac do zatwierdzenia przez Komisję;

c)

organizację naboru wniosków w celu wyboru innowacyjnych działań;

d)

ocenę kwalifikowalności wnioskodawców;

(e)

powołanie, w porozumieniu z Komisją, zespołu ekspertów do oceny i klasyfikacji wniosków;

(f)

wybór innowacyjnych działań na podstawie zalecenia zespołu ekspertów i w porozumieniu z Komisją;

(g)

wymóg dostarczenia beneficjentowi dokumentu określającego warunki wsparcia określone przez Komisję;

(h)

analizę sprawozdań składanych przez beneficjentów oraz płatności na rzecz beneficjentów;

(i)

monitorowanie poszczególnych innowacyjnych działań;

(j)

organizację imprez informacyjnych;

(k)

rozpowszechnianie wyników, w porozumieniu z Komisją;

(l)

audyt poszczególnych innowacyjnych działań w celu zapewnienia, aby dotacje były wykorzystywane zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami;

(m)

wkład finansowy wspierający podmiot, któremu powierza się zadania, w wykonywaniu zadań w zakresie zarządzania, wypłacany w formie zryczałtowanego wkładu w koszty operacyjne podmiotu, któremu powierza się zadania, i ustalany na podstawie kwoty funduszy unijnych przeznaczonych na dotację powierzoną temu podmiotowi.

3.   Podmiot, któremu powierza się zadania, przedkłada Komisji dokumenty zgodnie z art. z art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz wszelkie informacje niezbędne do ewaluacji realizacji innowacyjnych działań.

Artykuł 2

Wybór innowacyjnych działań

1.   Podmiot, któremu powierza się zadania, wybiera innowacyjne działania na podstawie naboru wniosków, uwzględniając zakres tematyczny określany co roku przez służby Komisji.

2.   Wnioski o wsparcie na rzecz innowacyjnych działań mogą składać następujące instytucje:

a)

dowolny organ władzy miejskiej lokalnej jednostki administracyjnej zdefiniowanej według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmującej co najmniej 50 000 mieszkańców;

b)

dowolne stowarzyszenie lub ugrupowanie władz miejskich lokalnych jednostek administracyjnych zdefiniowanych według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmujących co najmniej 50 000 mieszkańców; mogą to być również stowarzyszenia lub ugrupowania transgraniczne, stowarzyszenia lub ugrupowania w różnych regionach lub państwach członkowskich.

3.   Zespół ekspertów, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. e), formułuje zalecenia dotyczące innowacyjnych działań, które mają zostać wybrane. Skład zespołu ekspertów jest wyważony pod względem geograficznym, a jego pracom przewodniczy Komisja. Przy opracowywaniu zaleceń zespół ekspertów bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a)

innowacyjną treść projektu oraz jego możliwości w zakresie identyfikowania lub testowania nowych rozwiązań;

b)

jakość projektu;

c)

zaangażowanie właściwych partnerów w przygotowanie projektu;

d)

zdolność wykazania wymiernych wyników;

e)

możliwość przenoszenia proponowanych rozwiązań.

Zespół ekspertów zapewnia uwzględnienie w swoich zaleceniach różnorodności terytorialnej obszarów miejskich Unii.

4.   Podmiot, któremu powierza się zadania, dokonuje wyboru innowacyjnych działań na podstawie zalecenia zespołu ekspertów i w porozumieniu z Komisją.

5.   Kwota dotacji przyznanej na rzecz każdego innowacyjnego działania nie przekracza 5 000 000 EUR.

6.   Każde innowacyjne działanie jest realizowane w terminie nieprzekraczającym trzech lat.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).


Top