EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1155

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1155/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do informacji dotyczących braku lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności

OJ L 306, 16.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1155/oj

16.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/7


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1155/2013

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do informacji dotyczących braku lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (1), w szczególności jego art. 36 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 36 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 przewiduje, że informacje dostarczane przez podmioty działające na rynku spożywczym nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, nie mogą być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta oraz muszą być, w stosownych przypadkach, oparte na odpowiednich danych naukowych.

(2)

Zgodnie z ust. 3 tego artykułu Komisja ma przyjąć akty wykonawcze dotyczące stosowania tych wymogów w przypadkach określonych w tym ustępie.

(3)

Ust. 4 tego artykułu przewiduje możliwość uzupełnienia ust. 3 poprzez dodanie innych szczególnych przypadków, w których Komisja ma wdrożyć te wymogi w celu zapewnienia właściwego informowania konsumentów.

(4)

Osoby chore na celiakię cierpią na trwałą nietolerancję glutenu. Gluten może wywoływać u tych osób negatywne skutki, powinien zatem w ich diecie być nieobecny lub obecny w bardzo niewielkich ilościach.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 (2) ustanawia zharmonizowane przepisy dotyczące informacji przekazywanych konsumentom na temat braku lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 (3) przewiduje uchylenie rozporządzenia (WE) nr 41/2009 od dnia 20 lipca 2016 r.

(6)

Konsumenci powinni nadal być odpowiednio informowani, a nie dezorientowani lub wprowadzani w błąd, gdy informacje na temat braku lub obniżonej zawartości glutenu w żywności będą dostarczane przez podmioty działające na rynku spożywczym po uchyleniu rozporządzenia (WE) nr 41/2009. Konieczna jest zatem zmiana art. 36 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, aby umożliwić Komisji ustanowienie jednolitych warunków regulujących informacje na temat żywności dotyczące braku lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności, które mogą być dostarczane przez podmioty działające na rynku spożywczym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 36 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d)

informacji dotyczącej braku lub zmniejszonej obecności glutenu w żywności.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 sierpnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (Dz.U. L 16 z 21.1.2009, s. 3).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35).


Top