EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0791

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 791/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające – w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących handlu gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

OJ L 242, 7.9.2012, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 264 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/791/oj

7.9.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 791/2012

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

zmieniające – w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących handlu gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2, 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem wdrożenia niektórych rezolucji przyjętych na piętnastym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), zwanej dalej „Konwencją”, należy zmienić niektóre przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (2) oraz dodać do niego kolejne przepisy.

(2)

Doświadczenia zdobyte podczas wdrażania rozporządzenia (WE) nr 865/2006 pokazały, że niektóre przepisy powinny zostać zmienione, aby zagwarantować, że rozporządzenie jest wdrażane w całej Unii w sposób jednolity i skuteczny.

(3)

W związku z tym należy zmienić przepisy odnoszące się do warunków mających zastosowanie do identyfikacji i znakowania okazów, wydawania niektórych dokumentów z mocą wsteczną, warunków, na jakich mogą być wydawane świadectwa własności prywatnej, systemu mającego zastosowanie do dóbr osobistych i majątku gospodarstwa domowego na terytorium Unii, jak również ich powrotnego wywozu, warunków, na jakich okazy gatunków wymienionych w załączniku A mogą podlegać działalności komercyjnej wewnątrz Unii, jak również warunki mające zastosowanie do wstępnie wydawanych świadectw.

(4)

Z rozporządzenia (WE) nr 865/2006 należy usunąć art. 2 i 3 oraz załączniki I–VI, gdyż staną się one integralną częścią nowego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 792/2012 (3) przyjętego na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97 w następstwie wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (4).

(5)

Na piętnastym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji uaktualniono standardowe źródła nomenklatury, które stosuje się do wskazania naukowych nazw gatunków w zezwoleniach i świadectwach. Należy zatem uwzględnić te zmiany w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 865/2006.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 865/2006.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 865/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w preambule zdanie odnoszące się do podstawy prawnej rozporządzenia (WE) nr 865/2006 otrzymuje brzmienie:

„uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (5), w szczególności jego art. 19 ust. 2, 3 i 4,

2)

w art. 1 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a)

»uprawowy materiał rodzicielski« oznacza zbiór wszystkich roślin uprawianych w kontrolowanych warunkach i wykorzystywanych do rozmnażania, który musiał być, zgodnie z wymogami właściwego organu zarządzającego, po konsultacji z właściwym organem naukowym danego państwa członkowskiego:

(i)

utworzony zgodnie z przepisami CITES i właściwymi przepisami krajowymi w sposób niewywierający negatywnego wpływu na przetrwanie gatunku w środowisku naturalnym; oraz

(ii)

utrzymywany w ilościach wystarczających do rozmnażania, tak by ograniczyć lub wyeliminować konieczność uzupełniania go roślinami ze środowiska naturalnego, przy czym takie uzupełnianie może się odbywać jedynie w drodze wyjątku i jest ograniczone do ilości niezbędnych do utrzymania żywotności i produktywności uprawowego materiału rozmnożeniowego;

4b)

»trofeum myśliwskie« oznacza całe zwierzę albo łatwo rozpoznawalną: część zwierzęcia lub jego produkt pochodny, wyszczególnione w dołączonym zezwoleniu lub świadectwie CITES i spełniające następujące warunki:

(i)

znajduje się w stanie surowym, przetworzonym lub obrobionym;

(ii)

zostało legalnie zdobyte przez myśliwego w wyniku polowania na użytek osobisty myśliwego;

(iii)

jest przywożone, wywożone lub powrotnie wywożone przez myśliwego lub w jego imieniu, w ramach przekazania z kraju pochodzenia, docelowo do państwa, w którym myśliwy ma swoje miejsce zwykłe zamieszkania;”;

3)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„1.   Formularze, o których mowa w art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 792/2012 (6), należy wypełniać pismem maszynowym.

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Formularze 1–4 z załącznika I przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 792/2012, formularze 1 i 2 z załącznika II przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 792/2012, formularze 1 i 2 z załącznika III przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 792/2012, formularze 1 i 2 z załącznika V przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 792/2012, arkusze dodatkowe do formularzy, o których mowa w art. 2 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012, oraz etykiety, o których mowa w art. 2 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012, nie mogą zawierać żadnych wymazań ani zmian, chyba że zostały one poświadczone pieczęcią i podpisem organu zarządzającego wydającego dokument. W przypadku powiadomień o przywozie, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012, oraz arkuszy dodatkowych do formularzy, o których mowa w art. 2 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012, wymazania i zmiany mogą być również poświadczone pieczęcią i podpisem urzędu celnego w miejscu wprowadzenia.”;

4)

w art. 5a akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku okazów roślin, które przestały kwalifikować się do zwolnienia z postanowień Konwencji lub przepisów rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z »Uwagami w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D« w załączniku do tego rozporządzenia, na mocy którego były legalnie wywożone lub wwożone, państwem, które należy wskazać w polu 15 formularzy zawartych w załączniku I i III, przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 792/2012, polu 4 formularzy zawartych w załączniku II, przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 792/2012, i polu 10 formularzy zawartych w załączniku V, przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 792/2012, może być państwo, w którym okazy przestały kwalifikować się do zwolnienia.”;

5)

art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Załączniki do formularzy

1.   Jeżeli załącznik dodany do jednego z formularzy, o których mowa w art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012, stanowi jego integralną część, fakt ten oraz liczba stron są wyraźnie wskazane na odpowiednim zezwoleniu lub świadectwie, a każda strona załącznika zawiera:

a)

numer zezwolenia lub świadectwa oraz datę jego wydania;

b)

podpis i pieczęć lub suchą pieczęć organu zarządzającego, który wydał zezwolenie lub świadectwo.

2.   W przypadku gdy formularze określone w art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012 są wykorzystywane dla więcej niż jednego gatunku w przesyłce, dodawany jest załącznik, w którym oprócz informacji wymaganych w ust. 1 niniejszego artykułu dla każdego gatunku w przesyłce powtarza się pola 8–22 odpowiedniego formularza, jak również jego pole 27, zawierające »ilość/masę netto rzeczywiście przywiezioną lub (ponownie) wywiezioną« oraz, tam gdzie właściwe, »liczbę martwych zwierząt w chwili przybycia«.

3.   W przypadku gdy formularze określone w art. 2 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012 są stosowane dla więcej niż jednego gatunku, dodawany jest załącznik, w którym oprócz informacji wymaganych w ust. 1 niniejszego artykułu dla każdego gatunku powtarza się pola 8–18 danego formularza.

4.   W przypadku gdy formularze określone w art. 2 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012 są stosowane dla więcej niż jednego gatunku, dodawany jest załącznik, w którym oprócz informacji wymaganych w ust. 1 niniejszego artykułu dla każdego gatunku powtarza się pola 4–18 danego formularza.”;

6)

w art. 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Zezwolenia na wywóz i świadectwa powrotnego wywozu są poświadczane przez podanie ilości, podpis i pieczęć przez urzędnika z kraju wywozu lub powrotnego wywozu, w rubryce dokumentu przeznaczonej do poświadczania wywozu. Jeżeli dokument wywozu nie został poświadczony w chwili wywozu, organ zarządzający kraju przywozu powinien skontaktować się z organem zarządzającym kraju wywozu, biorąc pod uwagę wszelkie wyjątkowe okoliczności lub dokumenty, w celu stwierdzenia akceptowalności dokumentu.”;

7)

w art. 8 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„1.   Dokumenty są wydawane i wykorzystywane zgodnie z przepisami oraz na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu (WE) nr 338/97, w szczególności w jego art. 11 ust. 1–4. Zezwolenia i świadectwa mogą być wydawane w formie papierowej lub w formacie elektronicznym.”;

8)

w art. 11 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„3.   Świadectwa wydane zgodnie z art. 48 i 63 są świadectwami dotyczącymi określonej transakcji, o ile okazy objęte takimi świadectwami nie są trwale oznakowane w unikatowy sposób lub – w przypadku martwych okazów, które nie mogą być oznakowane – zidentyfikowane za pomocą innych środków.”;

9)

w art. 15 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a.   W odniesieniu do żywych zwierząt będących własnością prywatną, legalnie nabytych i przetrzymywanych do osobistych celów niekomercyjnych, dla których zezwolenie na przywóz jest wydawane na mocy ust. 2 akapit drugi, zakazuje się prowadzenia działalności komercyjnej określonej w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97 przez 2 lata od daty wydania zezwolenia i w tym okresie nie przyznaje się zwolnień dla okazów gatunków wymienionych w załączniku A, przewidzianych w art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia.

W przypadku zezwoleń na przywóz wydanych na mocy ust. 2 akapit drugi dla żywych zwierząt będących własnością prywatną i dla okazów gatunków wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97 i określonych w jego art. 4 ust. 5 lit. b) w polu 23 wpisuje się klauzulę »w drodze odstępstwa od art. 8 ust. 3 lub 5 rozporządzenia (WE) nr 338/97 zakazuje się prowadzenia działalności komercyjnej określonej w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia przez co najmniej 2 lata od daty wydania niniejszego zezwolenia«.”;

10)

w art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W przypadku okazów innych niż żywe zwierzęta organ zarządzający załącza do świadectwa dla wystawy objazdowej arkusz inwentarzowy zawierający dla każdego okazu wszystkie informacje wymagane w polach 8–18 wzoru formularza określonego w załączniku III, przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 792/2012.”;

11)

w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie mogą wydawać świadectwa własności prywatnej prawnemu właścicielowi legalnie nabytych żywych zwierząt przetrzymywanych do osobistych niekomercyjnych celów.”;

12)

w art. 45 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Organy zarządzające otrzymujące takie dokumenty niezwłocznie przesyłają dokumenty, które zostały wydane przez inne państwa członkowskie, do właściwych organów zarządzających, wraz z wszelkimi dokumentami uzupełniającymi wydanymi zgodnie z Konwencją. Do celów sprawozdawczości oryginały powiadomień o przywozie są również przekazywane organom zarządzającym kraju przywozu, gdy jest on różny od kraju, w którym okaz został wprowadzony do Unii.”;

13)

w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Etykiety, o których mowa w art. 2 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012, są wykorzystywane wyłącznie do celów przemieszczania pomiędzy należycie zarejestrowanymi naukowcami lub instytucjami naukowymi w ramach niekomercyjnych wypożyczeń, darowizn lub wymian okazów zielnikowych, zakonserwowanych, suszonych lub zatopionych okazów oraz żywego materiału roślinnego do badań naukowych.”;

14)

w art. 56 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

uprawowy matecznik został utworzony i jest utrzymywany zgodnie z definicją zawartą w art. 1 pkt 4a).”;

b)

skreśla się lit. c);

c)

lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

w przypadku szczepionych roślin zarówno podkładka, jak i zraz zostały sztucznie rozmnożone zgodnie z lit. a) i b).”;

d)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Drewno i inne części lub produkty pochodne pozyskane z drzew wyrosłych na jednogatunkowych plantacjach uznawane są za sztucznie rozmnożone zgodnie z przepisami ust. 1.”;

15)

w art. 58 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a.   Powrotny wywóz przez osoby, dla których Unia nie jest zwykłym miejscem pobytu, dóbr osobistych lub majątku gospodarstwa domowego, nabytych poza państwem, w którym osoby te mają swoje zwykłe miejsce zamieszkania, włączając w to osobiste trofea myśliwskie, będących okazami gatunków wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97, wymaga okazania służbom celnym świadectwa powrotnego wywozu.”;

16)

dodaje się art. 58a w brzmieniu:

„Artykuł 58a

Komercyjne wykorzystanie dóbr osobistych i majątku gospodarstwa domowego na terytorium Unii

1.   Działalność komercyjna w odniesieniu do okazów gatunków wymienionych w załączniku B, które są wprowadzane na terytorium Unii zgodnie z art. 57, może być dozwolona przez organ zarządzający danego państwa członkowskiego jedynie po spełnieniu następujących warunków:

a)

wnioskodawca wykazał, że okaz został wprowadzony na terytorium Unii co najmniej dwa lata przed jego planowanym użyciem do celów komercyjnych; oraz

b)

organ zarządzający zainteresowanego państwa członkowskiego sprawdził, że dany okaz mógł zostać przywieziony do celów komercyjnych zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 338/97 w czasie, w którym został wprowadzony na terytorium Unii.

Po spełnieniu powyższych warunków organ zarządzający wydaje pisemne zaświadczenie potwierdzające, że przedmiotowe okazy mogą być wykorzystane do celów komercyjnych.

2.   Działalność komercyjna w odniesieniu do okazów gatunków wymienionych w załączniku A, które są wprowadzane na terytorium Unii zgodnie z art. 57, jest zabroniona.”;

17)

w art. 59 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.   Zwolnienie dotyczące okazów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 338/97, jest przyznawane wyłącznie, jeśli wnioskodawca wykaże przed właściwym organem zarządzającym, że wejście w posiadanie przedmiotowych okazów nastąpiło zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dzikiej fauny i flory.”;

18)

w art. 62 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4)

martwe okazy wymienionych w załączniku A gatunków Crocodylia z kodem źródłowym D, pod warunkiem że są one oznakowane lub zidentyfikowane za pomocą innych środków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

5)

kawior z Acipenser brevirostrum i jego hybrydy z kodem źródłowym D, pod warunkiem że znajduje się w pojemniku oznakowanym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

19)

w art. 63 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Wstępnie wydawane świadectwa są ważne dopiero po ich wypełnieniu i przekazaniu przez wnioskodawcę kopii świadectwa wydającemu organowi zarządzającemu.”;

20)

w art. 65 ust. 4 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Nie ma to zastosowania do okazów gatunków wymienionych w załączniku X do niniejszego rozporządzenia, chyba że adnotacja w załączniku X nakazuje znakowanie.”;

21)

w art. 66 ust. 4 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Świadectwa dotyczące określonych okazów, świadectwa dla wystaw objazdowych oraz świadectwa własności prywatnej nie są wydawane w odniesieniu do żywych okazów objętych niniejszym ustępem.”;

22)

w art. 72 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Państwa członkowskie mogą nadal wydawać zezwolenia na przywóz i wywóz, świadectwa powrotnego wywozu, świadectwa dla wystawy objazdowej oraz świadectwa własności prywatnej na formularzach określonych w załączniku I, III i IV, powiadomienia o przywozie w formie określonej w załączniku II i świadectwa UE w formie określonej w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 865/2006 przez okres jednego roku od daty wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012.”;

23)

załącznik VIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

24)

w załączniku IX pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersz dotyczący kodu R otrzymuje brzmienie:

„R Okazy zwierząt rozmnożonych w kontrolowanym środowisku, które zostały pozyskane ze środowiska naturalnego jako jaja lub młode osobniki, które w innym przypadku miałyby bardzo niskie prawdopodobieństwo przeżycia do dorosłości”;

b)

wiersz dotyczący kodu D otrzymuje brzmienie:

„D Zwierzęta wymienione w załączniku A, hodowane w niewoli do celów komercyjnych w hodowlach objętych wykazem sekretariatu CITES zgodnie z rezolucją Konferencji 12.10 (Rev. CoP15), oraz rośliny wymienione w załączniku A, sztucznie rozmnażane do celów komercyjnych zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006, jak również ich części i produkty pochodne”;

c)

wiersz dotyczący kodu C otrzymuje brzmienie:

„C Zwierzęta hodowane w niewoli zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006, jak również ich części i produkty pochodne.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 27 września 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 sierpnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

(2)  Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1.

(3)  Zob. s. 13 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(5)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.”;

(6)  Dz.U. L 242 z 7.9.2012, s. 13.”;


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK VIII

Standardowe źródła nomenklatury, którą należy stosować zgodnie z art. 5 ust. 4 w celu podania naukowych nazw gatunków w zezwoleniach i świadectwach

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Wydanie trzecie, Tom 1–2, xxxv + 2 142 strony. John Hopkins University Press, Baltimore (dla wszystkich ssaków – z wyjątkiem uznania następujących nazw dzikich odmian (zamiast nazw nadanych udomowionym odmianom): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion i z wyjątkiem gatunków wymienionych poniżej)

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Wydanie drugie. xviii + 1207 stron, Smithsonian Institution Press, Washington (dla Loxodonta africana i Ovis vignei)

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21 (3): 365–400 [dla Orcaella heinsohni]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for »tucuxi« (Sotalia fluviatilis) and »costero« (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358–386 [dla Sotalia fluviatilis i Sotalia guianensis]

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27 (2): 465–485 [dla Tarsius lariang]

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [dla Physeter macrocephalus i Platanista gangetica]

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281 [dla Balaenoptera omurai]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History (dla nazw rzędów i rodzin ptaków)

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Wydanie trzecie uzupełnione i poprawione. 1 039 stron. Christopher Helm, Londyn.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (strona internetowa CITES) (dla wszystkich gatunków ptaków – z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej)

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art. und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286 [dla Pyrrhura parvifrons]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280–477: Lynx Edicions, Barcelona (dla Psittacus intermedia i Trichoglossus haematodus)

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112 [dla Garrulax taewanus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, 18: 161–170 [dla Eriocnemis isabellae]

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10 (2): 123–130 [dla Glaucidium mooreorum]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819 [dla Pionopsitta aurantiocephala]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160–171 [dla Ninox burhani]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s »Guarouba« or »Perriche jaune«: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16 [dla Aratinga maculata]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675 [dla Aquila hastata]

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196 [dla Cacatua goffiniana]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85–105 [dla Otus thilohoffmanni]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445 [dla Micrastur mintoni]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53–68. (dla Calumma vatosoa & Calumma vencesi)

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1–38 [dla Varanus bushi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 stron (dla Tupinambis)

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5–10 (dla Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1–43 (dla Varanidae)

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41 (1/2): 51–59 [dla Varanus zugorum]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21 [dla Homopus solus]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55 (2): 123–141 [dla Bradypodion atromontanum]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News, 29: 31–32 [dla Python natalensis]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (CITES website Document NC2006 Doc. 8) (dla Cordylus)

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40 (2): 198–203 (dla Cyclura lewisi)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali (dla Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica, 54: 477–492 (dla Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft (dla Eunectes beniensis)

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432 [dla Tropidophis xanthogaster]

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27 (1): 3–8 [dla Varanus reisingeri]

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905 [dla Tupinambis duseni]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez załącznika; – z wyjątkiem zachowania następujących nazw Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144 [dla Uroplatus giganteus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 stron [dla Calumma ambreense]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 strony, Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5 [dla Phelsuma spp., jednak z zachowaniem Phelsuma ocellata]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139–185 (dla Morelia clastolepis, Morelia nauta i Morelia tracyae, oraz klasyfikacja na poziomie gatunku Morelia kinghorni)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999 (2): 376– 381 (dla Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436–441 (dla Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615–617 (dla Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157–161 (dla Tropidophis hendersoni)

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press) (dla Iguanidae z wyjątkiem uznania Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense i P. wigginsi za odrębne gatunki)

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39 (2): 65–74. (dla Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7 (311): 1–14. (dla Furcifer nicosiai)

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129 (dla Python breitensteini i Python brongersmai)

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426 [dla Brachylophus bulabula]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 stron (dla Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo i Furcifer – z wyjątkiem uznania Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi i C. marojezensis za odrębne gatunki)

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109 [dla Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art.- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (Addendum in issue 5: 13) [dla Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1–10 (dla Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295–302 (dla Tupinambis palustris)

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391 [dla Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357 [dla Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC (dla Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae — jednak z zachowaniem rodzaju Acrantophis, Sanzinia, Calabaria i Lichanura i uznania Epicrates maurus za odrębny gatunek)

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117 [dla Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16: 1–12 [dla Chamaeleo narraioca]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132 [dla Chamaeleo ntunte]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology (dla oznaczenia rodzin w ramach Sauria)

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). — Zoologica Scripta, 36: 429–442 [dla Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68 [dla Batagur affinis]

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7 [dla Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734 [dla Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257–270 (dla Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293–299 (dla Chamaeleo balebicornutus i Chamaeleo conirostratus)

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38 [dla Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354–365 [dla Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17 [dla Chamaeleo necasi]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44 [dla Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 stron. Jena (Gustav Fischer Verlag) (dla Crocodylia i Rhynchocephalia)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1–142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2 (dla rodzaju Uromastyx)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339–406 (dla Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix i Naja sumatrana)

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplement): 109–119 [dla Varanus rainerguentheri]

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1–28 [dla Varanus beccarii]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45–58 (dla Dendrobates uakarii)

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). — Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236–253 [dla Mantella ebenaui]

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). — Salamandra, 40(2): 99–104 [dla Dendrobates nubeculosus]

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115–124 [dla Epipedobates yungicola]

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. — Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48: 1–10 [dla Epipedobates narinensis]

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39–54 [dla Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), wersja 3.0 z dnia 7 kwietnia 2006 r. (strona internetowa CITES) (dla Amphibia)

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences (dla wszystkich ryb)

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15 (1): 37–44 [dla Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243–246 (dla Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293–340 (dla Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113–116 (dla Hippocampus)

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284–291 (dla Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 09534693 0 1 (Wydanie drugie dostępne w formie CD-ROM) (dla Hippocampus)

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349 [dla Hippocampus patagonicus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72 (3): 133–143 (dla skorpionów rodzaju Pandinus)

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16 (2): 26–30 [dla Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), wersja 6.5 z dnia 7 kwietnia 2006 r. (strona internetowa CITES) (dla Theraphosidae)

g)   Insecta

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347–352 [dla Colophon endroedyi]

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1–367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6 (dla motyli z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides)

h)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 stron, Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6 [dla Hirudo medicinalis i Hirudo verbana]

FLORA

The Plant-Book, wydanie drugie, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (wydanie poprawione 1998) (dla nazw rodzajowych wszystkich roślin wymienionych w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97, o ile nie zostały one zastąpione standardową nomenklaturą przyjętą przez Konferencję Stron).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, wydanie ósme (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (dla synonimów rodzajowych nieuwzględnionych w The Plant Book, o ile nie zostały one zastąpione standardową nomenklaturą przyjętą przez Konferencję Stron, jak określono w ustępach poniżej).

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; w: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, s. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) oraz jej aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, opracowanie: the Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) oraz jej aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cyclamen (Primulaceae) oraz Galanthus i Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, wydanie drugie (1999, opracowanie: D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), oraz jej aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, wydanie drugie (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), oraz jej aktualizacje, przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Dionaea, Nepenthes i Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, opracowanie: Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Szwajcaria, we współpracy z Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) i jej aktualizacja Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. Organ administracyjny Konwencji CITES, Berno, Szwajcaria (strona internetowa CITES), przyjęta przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Aloe i Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Taxus.

CITES Orchid Checklist (opracowanie: the Royal Botanic Gardens, Kew, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (Tom 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula i Encyclia (Tom 2, 1997); i Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides i Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda i Vandopsis (Tom 3, 2001); i Aerides, Coelogyne, Comparettia i Masdevallia (Tom 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), wydanie drugie (S. Carter i U. Eggli, 2003, wydane przez Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Niemcy) oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków succulent euphorbias.

Dicksonia species of the Americas (2003, opracowanie: Botanischer Garten Bonn oraz Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Niemcy) oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, Republika Południowej Afryki oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): - Medicinal Plant Conservation 12: #-#.′ (strona internetowa CITES) oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adres autorów: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien; Rennweg 14, A-1030 Wien (Austria); (strona internetowa CITES) oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 oraz aktualizacje) publikacja: UNEP-WCMC może być wykorzystywana jako nieformalny przegląd nazw naukowych przyjętych przez Konferencję Stron dla gatunków zwierząt wymienionych w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97 oraz jako nieformalne podsumowanie informacji zawartych w standardowych źródłach przyjętych dla nomenklatury CITES.”


Top