EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0623

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 623/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 180, 12.7.2012, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 299 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/623/oj

12.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 623/2012

z dnia 11 lipca 2012 r.

zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1), w szczególności jej art. 11 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Polska przedłożyła uzasadniony wniosek o zmianę załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE.

(2)

Polska zwróciła się o zmianę zakresu szkolenia dotyczącego zawodu „dyżurny ruchu”, który to zawód jest już uwzględniony w załączniku II do dyrektywy 2005/36/WE. Przedmiotowe programy szkoleniowe spełniają warunki określone w art. 11 lit. c) ppkt (ii) dyrektywy 2005/36/WE, ponieważ zapewniają szkolenie równoważne z poziomem szkolenia przewidzianym na mocy art. 11 lit. c) ppkt (i) tej dyrektywy, zapewniają porównywalny poziom przygotowania zawodowego oraz przygotowują kursanta do pełnienia porównywalnych obowiązków i funkcji, jak wynika z poniższych przepisów: ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96); ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2152); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444).

(3)

Polska zwróciła się ponadto o dodanie do załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE zawodu „kierownik pociągu”. Programy szkoleniowe dotyczące tego zawodu spełniają warunki określone w art. 11 lit. c) ppkt (ii) wspomnianej dyrektywy, ponieważ zapewniają szkolenie równoważne z poziomem szkolenia przewidzianym na mocy jej art. 11 lit. c) ppkt (i), zapewniają porównywalny poziom przygotowania zawodowego oraz przygotowują kursanta do pełnienia porównywalnych obowiązków i funkcji, jak wynika z poniższych przepisów: ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96); ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2152); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444).

(4)

Polska zwróciła się ponadto o dodanie do załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE zawodu „mechanik statkowy żeglugi śródlądowej”. Programy szkoleniowe dotyczące tego zawodu spełniają warunki określone w art. 11 lit. c) ppkt (ii) wspomnianej dyrektywy, ponieważ zapewniają szkolenie równoważne z poziomem szkolenia przewidzianym na mocy jej art. 11 lit. c) ppkt (i), zapewniają porównywalny poziom przygotowania zawodowego oraz przygotowują kursanta do pełnienia porównywalnych obowiązków i funkcji, jak wynika z poniższych przepisów: ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 50, poz. 427).

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2005/36/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się następujące zmiany w punkcie 4, pod nagłówkiem „w Polsce”:

(1)

tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„—

dyżurny ruchu,

które oznacza:

(i)

8 lat kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności transport kolejowy oraz szkolenie przygotowawcze do pracy w charakterze dyżurnego ruchu trwające 45 dni i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego; lub

(ii)

8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności transport kolejowy oraz szkolenie przygotowawcze do pracy w charakterze dyżurnego ruchu trwające 63 dni i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego; lub

(iii)

8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności transport kolejowy oraz szkolenie przygotowawcze do pracy w charakterze dyżurnego ruchu trwające 29 dni, zajęcia próbne pod nadzorem trwające 5 dni i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego; lub

(iv)

6 lat kształcenia podstawowego, 3 lata kształcenia na poziomie szkoły średniej niższego stopnia, 3 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności transport kolejowy oraz szkolenie przygotowawcze do pracy w charakterze dyżurnego ruchu trwające 29 dni, zajęcia próbne pod nadzorem trwające 5 dni i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.”;

(2)

dodaje się tiret piąte i szóste w brzmieniu:

„—

kierownik pociągu,

które oznacza:

(i)

8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności transport kolejowy oraz szkolenie przygotowawcze do pracy w charakterze kierownika pociągu trwające 22 dni, zajęcia próbne pod nadzorem trwające 3 dni i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego; lub

(ii)

6 lat kształcenia podstawowego, 3 lata kształcenia na poziomie szkoły średniej niższego stopnia, 3 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności transport kolejowy oraz szkolenie przygotowawcze do pracy w charakterze kierownika pociągu trwające 22 dni, zajęcia próbne pod nadzorem trwające 3 dni i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.

mechanik statkowy żeglugi śródlądowej,

które oznacza:

(i)

8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności żegluga śródlądowa, jak również 24 miesiące doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 18 miesięcy na statkach żeglugi śródlądowej przy obsłudze mechanicznych urządzeń napędowych i mechanizmów pomocniczych oraz 6 miesięcy, które może stanowić praktyka w stoczniach lub w warsztatach mechanicznych przy remoncie silników spalinowych, a także zdanie egzaminu kwalifikacyjnego; lub

(ii)

6 lat kształcenia podstawowego i 3 lata kształcenia na poziomie szkoły średniej niższego stopnia, 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności żegluga śródlądowa, jak również 24 miesiące doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 18 miesięcy na statkach żeglugi śródlądowej przy obsłudze mechanicznych urządzeń napędowych i mechanizmów pomocniczych oraz 6 miesięcy, które może stanowić praktyka w stoczniach lub w warsztatach mechanicznych przy remoncie silników spalinowych, a także zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.”.


Top