Help Print this page 

Document 32011R1131

Title and reference
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do glikozydów stewiolowych Tekst mający znaczenie dla EOG
  • In force
OJ L 295, 12.11.2011, p. 205–211 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 292 - 298

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1131/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/205


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1131/2011

z dnia 11 listopada 2011 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do glikozydów stewiolowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 oraz art. 30 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 ustanawia unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunków ich stosowania.

(2)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej Urzędem) ocenił bezpieczeństwo glikozydów stewiolowych uzyskiwanych z liści rośliny Stevia rebaudiana Bertoni jako substancji słodzącej i wydał opinię w tej sprawie w dniu 10 marca 2010 r. (2). Urząd ustanowił dopuszczalne dzienne spożycie glikozydów stewiolowych, podanych jako ekwiwalent stewiolu, równe 4 mg/kg masy ciała dziennie. Ostrożne szacunki dotyczące narażenia na glikozydy stewiolowe, zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci, sugerują, że przekroczenie dopuszczalnego dziennego spożycia przy proponowanych maksymalnych poziomach stosowania jest bardzo prawdopodobne.

(3)

Uwzględniając wnioski Urzędu, wnioskodawcy przedłożyli we wrześniu 2010 r. zaktualizowane zastosowania i zwrócili się do Urzędu o ich uwzględnienie. Oświadczenie w sprawie nowej oceny narażenia zostało opublikowane w styczniu 2011 r. (3). Pomimo zaktualizowanych zastosowań wnioski były bardzo podobne, mianowicie dopuszczalne dzienne spożycie może zostać przekroczone, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, w przypadku konsumentów spożywających duże ilości produktów zawierających tę substancję. Do całkowitego przewidywanego narażenia na glikozydy stewiolowe przyczyniają się przede wszystkim aromatyzowane napoje bezalkoholowe.

(4)

Uwzględniając potrzebę wprowadzenia do obrotu nowych produktów o obniżonej wartości energetycznej, powinno się zezwolić na stosowanie glikozydów stewiolowych jako substancji słodzącej przy odpowiednich maksymalnych poziomach stosowania. Biorąc pod uwagę, że ilość glikozydów stewiolowych spożywanych w napojach bezalkoholowych może być znaczna, należy określić niższy poziom stosowania w napojach aromatyzowanych w porównaniu z poprzednio proponowanymi poziomami stosowania uwzględnianymi przez Urząd.

(5)

Komisja zwróci się do producentów i użytkowników glikozydów stewiolowych o informacje o rzeczywistym stosowaniu tego dodatku do żywności po jego dopuszczeniu. Komisja udostępni te informacje państwom członkowskim. W razie konieczności Komisja zwróci się do Urzędu o przeprowadzenie nowej bardziej szczegółowej oceny narażenia z uwzględnieniem rzeczywistych zastosowań glikozydów stewiolowych w różnych podkategoriach środków spożywczych oraz spożycia zwykłych środków spożywczych w porównaniu ze środkami o obniżonej wartości energetycznej.

(6)

Urząd w swej opinii podał dopuszczalne dzienne spożycie glikozydów stewiolowych jako ekwiwalent stewiolu. Narażenie z dietą na glikozydy stewiolowe zostało również podane jako ekwiwalent stewiolu. W związku z tym właściwe jest, aby maksymalne dopuszczone poziomy stosowania również zostały podane jako ekwiwalenty stewiolu. Maksymalne poziomy glikozydów stewiolowych wyrażone są jako suma wszystkich wymienionych glikozydów stewiolowych wskazanych w specyfikacjach i mogą zostać podane jako ekwiwalenty stewiolu przy zastosowaniu przeliczników wskazanych w specyfikacjach.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, przy czym ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przepisy przejściowe

W ramach odstępstwa od art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności (4) pozycje w części B i części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, dotyczące glikozydów stewiolowych (E 960), stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  „Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to food on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive”. (Opinia naukowa Panelu ds. dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności w sprawie bezpieczeństwa glikozydów stewiolowych we wnioskowanych zastosowaniach jako dodatek do żywności). EFSA Journal (2010); 8(4): 1537.

(3)  Statement of EFSA: „Revised exposure assessment for steviol glycosides for the proposed uses as a food additive” (Oświadczenie EFSA: Aktualizacja oceny narażenia na glikozydy stewiolowe dla proponowanych zastosowań jako dodatek do żywności). EFSA Journal (2011); 9(01):1972.

(4)  Zob. 1 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części B2 po pozycji E 959 dodaje się pozycję E 960 w brzmieniu:

„E 960

Glikozydy stewiolowe”;

2)

w części E dodaje się w porządku liczbowym następujące pozycje dla E 960 w odpowiednich kategoriach żywności:

CZĘŚĆ E:   DOPUSZCZONE DODATKI DO ŻYWNOŚCI ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA W KATEGORIACH ŻYWNOŚCI

Numer kategorii

Numer E

Nazwa

Maksymalny poziom (odpowiednio mg/l lub mg/kg)

Przypisy

Ograniczenia/wyjątki

01.4

Fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce termicznej

E 960

Glikozydy stewiolowe

100

(60)

Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

03

Lody spożywcze

E 960

Glikozydy stewiolowe

200

(60)

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

04.2.2

Warzywa i owoce w occie, oleju lub solance

E 960

Glikozydy stewiolowe

100

(60)

Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

04.2.4.1

Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce termicznej

E 960

Glikozydy stewiolowe

200

(60)

Tylko o obniżonej wartości energetycznej

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

04.2.5.1

Dżemy ekstra i galaretki ekstra w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE

E 960

Glikozydy stewiolowe

200

(60)

Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

04.2.5.2

Dżemy, galaretki i marmolady oraz słodzony przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE

E 960

Glikozydy stewiolowe

200

(60)

Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

04.2.5.3

Inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania

E 960

Glikozydy stewiolowe

200

(60)

Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

05.1

Kakao i produkty czekoladowe objęte dyrektywą 2000/36/WE

E 960

Glikozydy stewiolowe

270

(60)

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

05.2

Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech

E 960

Glikozydy stewiolowe

270

(60)

Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 960

Glikozydy stewiolowe

330

(60)

Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

E 960

Glikozydy stewiolowe

350

(60)

Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

E 960

Glikozydy stewiolowe

2 000

(60)

Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru

E 960

Glikozydy stewiolowe

670

(60)

Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

05.3

Guma do żucia

E 960

Glikozydy stewiolowe

3 300

(60)

Tylko bez dodatku cukru

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

05.4

Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4

E 960

Glikozydy stewiolowe

330

(60)

Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

E 960

Glikozydy stewiolowe

270

(60)

Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

06.3

Śniadaniowe przetwory zbożowe

E 960

Glikozydy stewiolowe

330

(60)

Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

07.2

Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie

E 960

Glikozydy stewiolowe

330

(60)

Tylko Essoblaten – cienkie wafle (oblaty)

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

09.2.

Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki

E 960

Glikozydy stewiolowe

200

(60)

Tylko słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

11.4.1

Słodziki stołowe w postaci płynnej

E 960

Glikozydy stewiolowe

QS

(60)

 

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

11.4.2

Słodziki stołowe w postaci proszku

E 960

Glikozydy stewiolowe

QS

(60)

 

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

11.4.3

Słodziki stołowe w tabletkach

E 960

Glikozydy stewiolowe

QS

(60)

 

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

12.5

Zupy i buliony

E 960

Glikozydy stewiolowe

40

(60)

Tylko zupy o obniżonej wartości energetycznej

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

12.6

Sosy

E 960

Glikozydy stewiolowe

120

(60)

Oprócz sosu sojowego (sfermentowanego i niesfermentowanego)

E 960

Glikozydy stewiolowe

175

(60)

Tylko sos sojowy (sfermentowany i niesfermentowany)

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

13.2

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE (z wyłączeniem produktów objętych kategorią 13.1.5)

E 960

Glikozydy stewiolowe

330

(60)

 

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

13.3

Dietetyczne środki spożywcze stosowane w diecie odchudzającej, przeznaczone do zastępowania całkowitej dziennej spożywanej żywności lub poszczególnych posiłków (całości lub części całkowitej dziennej diety)

E 960

Glikozydy stewiolowe

270

(60)

 

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

14.1.3

Nektary owocowe w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/112/WE oraz nektary warzywne i produkty podobne

E 960

Glikozydy stewiolowe

100

(60)

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

14.1.4

Napoje aromatyzowane

E 960

Glikozydy stewiolowe

80

(60)

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

14.2.1

Piwo i napoje słodowe

E 960

Glikozydy stewiolowe

70

(60)

Tylko piwo bezalkoholowe lub z zawartością alkoholu nieprzekraczającą 1,2 % obj.; „Bière de table/Tafelbier/Table beer” (pierwotna zawartość brzeczki wynosi mniej niż 6 %), z wyjątkiem „Obergäriges Einfachbier”; Piwa o kwasowości minimum 30 miliekwiwalentów wyrażanych jako NaOH; Piwa ciemne typu „oud bruin”

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

14.2.8

Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %

E 960

Glikozydy stewiolowe

150

(60)

 

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

15.1

Przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki lub skrobi

E 960

Glikozydy stewiolowe

20

(60)

 

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

15.2

Przetworzone orzechy

E 960

Glikozydy stewiolowe

20

(60)

 

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

16.

Desery z wyłączeniem produktów objętych kategoriami 1, 3 i 4

E 960

Glikozydy stewiolowe

100

(60)

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

17.1

Suplementy żywnościowe w postaci stałej, w tym w postaci kapsułek i tabletek, oraz w podobnych postaciach

E 960

Glikozydy stewiolowe

670

(60)

 

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

17.2

Suplementy żywnościowe w postaci płynnej

E 960

Glikozydy stewiolowe

200

(60)

 

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu

17.3

Suplementy żywnościowe w postaci syropu lub do żucia

E 960

Glikozydy stewiolowe

1 800

(60)

 

(60): podano jako ekwiwalent stewiolu


Top