EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1130

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 295, 12.11.2011, p. 178–204 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 132 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1130/oj

12.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/178


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1130/2011

z dnia 11 listopada 2011 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 i art. 30 ust. 2, 3 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 przewiduje ustanowienie unijnych wykazów dopuszczonych dodatków do żywności oraz warunków ich stosowania w dodatkach do żywności (część 1 i 2), w enzymach spożywczych (część 3), w środkach aromatyzujących (część 4) oraz w składnikach odżywczych lub ich kategoriach (część 5), do których dodatki do żywności mogą być dodawane zgodnie z art. 4 ust. 4 przedmiotowego rozporządzenia. Wspomniane dodatki do żywności są stosowane w celu uzyskania funkcji technologicznej w dodatkach do żywności, enzymach, środkach aromatyzujących lub składnikach odżywczych.

(2)

Dodatki do żywności wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 mogą być przyporządkowane do jednego z rodzajów pełnionej funkcji określonych w załączniku I w oparciu o podstawową funkcję technologiczną danego dodatku do żywności. Jednakże zgodnie z art. 9 przedmiotowego rozporządzenia przyporządkowanie danego dodatku do żywności do odpowiedniego rodzaju pełnionej funkcji nie powinno wykluczać jego stosowania w kilku funkcjach.

(3)

Dodatki do żywności pełniące funkcję nośników do stosowania w dodatkach do żywności, dopuszczone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (2), jak również warunki ich stosowania, należy umieścić w części 1 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, gdyż ich zgodność z ogólnymi warunkami włączania dodatków do żywności do wykazów unijnych i stosowania dodatków do żywności, a zwłaszcza z art. 6 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, została poddana przeglądowi.

(4)

Dodatki do żywności wymienione w dyrektywie 95/2/WE jako dozwolone nośniki i rozpuszczalniki, pełniące funkcję dodatku do żywności innego niż nośnik, należy umieścić w części 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 z uwzględnieniem takich samych warunków stosowania. Inne dodatki do żywności, pełniące funkcję inną niż nośniki, również należy umieścić w omawianym wykazie.

(5)

Dodatki do żywności i nośniki dopuszczone do stosowania w enzymach spożywczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów (3) i warunki ich stosowania należy umieścić w części 3 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(6)

Dodatki do żywności dopuszczone zgodnie z dyrektywą 95/2/WE do stosowania w środkach aromatyzujących, jak również warunki ich stosowania, należy umieścić w części 4 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, gdyż ich zgodność z art. 6 przedmiotowego rozporządzenia została poddana przeglądowi.

(7)

Dodatki do żywności i nośniki dopuszczone do stosowania w składnikach odżywczych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (4), jak również w dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (5), dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (6) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (7), jak również warunki ich stosowania, należy umieścić w części 5 sekcji A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Inne dodatki do żywności, pełniące funkcję inną niż nośniki, również należy umieścić w tym wykazie z uwagi na potrzebę technologiczną, której nie przewidziano w czasie przyjmowania rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(8)

Dodatki do żywności, wymienione w dyrektywie 95/2/WE jako dodatki do żywności dozwolone w żywności dla niemowląt i małych dzieci, pełniące funkcję dodatku do żywności w składnikach odżywczych, należy umieścić z uwzględnieniem takich samych warunków stosowania w części 5 sekcji B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Wykaz ten należy uzupełnić z uwzględnieniem opinii Komitetu Naukowego ds. Żywności w sprawie dodatków w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz w żywności podawanej niemowlętom w czasie odstawiania od piersi z dnia 13 czerwca 1997 r. (8).

(9)

Z uwagi na kwestie przejrzystości i spójności należy określić szczególne zasady w zakresie warunków stosowania dodatków do żywności w preparatach dodatków do żywności/enzymów spożywczych/składników odżywczych.

(10)

Substancje takie, jak siarczyny, benzoesany, polisorbaty, estry sorbitolu i estry sacharozy należy umieścić w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008; substancje te podlegają badaniom przesiewowym na poziomie 3 zgodnie z opublikowanym w 2001 r. sprawozdaniem Komisji na temat spożycia dodatków do żywności w Unii Europejskiej (9) i budzą obawy związane z wartością dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI). Warunki stosowania wspomnianych substancji mogą zostać poddane przeglądowi w następstwie spodziewanej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w ramach programu ponownej oceny określonego w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 257/2010 (10) ustanawiającym program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności, który obejmuje między innymi ocenę spożycia.

(11)

Specyfikacje dodatków do żywności wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, dotyczące pochodzenia, kryteriów czystości i innych niezbędnych informacji, zostały określone w dyrektywach Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (11), 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (12) oraz 2008/84/WE z dnia 27 sierpnia 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (13).

(12)

Z uwagi na fakt, że niektóre z preparatów są używane od kilkudziesięciu lat, po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia należy ustanowić dwudziestoczteromiesięczny okres przejściowy, tak by umożliwić podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze dostosowanie się do wymogów określonych w części 2, 3 i 5 sekcji A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 zmienionego niniejszym rozporządzeniem. Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia należy ustanowić osiemnastomiesięczny okres przejściowy, tak by umożliwić podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze dostosowanie się do wymogów określonych w części 1 i 4 załącznika III zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, przy czym ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Środki przejściowe

Preparaty niezgodne z częścią 2, 3 lub sekcją A części 5 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, zmienionego niniejszym rozporządzeniem, mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu zgodnie z przepisami krajowymi w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Żywność zawierająca takie preparaty, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu we wspomnianym okresie, może być wprowadzana do obrotu do czasu wyczerpania zapasów.

Preparaty niezgodne z częścią 1 i 4 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, zmienionego niniejszym rozporządzeniem, mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu zgodnie z przepisami załączników I–VI do dyrektywy 95/2/WE do dnia 31 maja 2013 r. Żywność zawierająca takie preparaty, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu we wspomnianym okresie, może być wprowadzana do obrotu do czasu wyczerpania zapasów.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenia stosuje się od dnia 2 grudnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Dz.U. L 61 z 18.3.1995, s. 1.

(3)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 7.

(4)  Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.

(5)  Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

(6)  Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 21.

(7)  Dz.U. L 269 z 14.10.2009, s. 9.

(8)  Opinia Komitetu Naukowego ds. Żywności w sprawie dodatków w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz w żywności podawanej niemowlętom w czasie odstawiania od piersi, Sprawozdania KNŻ (seria 40, 1998 r.).

(9)  Sprawozdanie Komisji na temat spożycia dodatków do żywności w Unii Europejskiej COM(2001) 542 wersja ostateczna.

(10)  Dz.U. L 80 z 26.3.2010, s. 19.

(11)  Dz.U. L 6 z 10.1.2009, s. 20.

(12)  Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 17.

(13)  Dz.U. L 253 z 20.9.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

Unijny wykaz dodatków do żywności, obejmujący nośniki, dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych, oraz warunki ich stosowania.

Definicje

1.

»Składniki odżywcze« oznaczają, do celów niniejszego załącznika, witaminy, składniki mineralne i inne substancje dodawane w celach odżywczych, jak również substancje dodawane w celach mających związek z fizjologią, objęte rozporządzeniem (WE) nr 1925/2006, dyrektywą 2002/46/WE, dyrektywą 2009/39/WE i rozporządzeniem (WE) nr 953/2009.

2.

»Preparat« oznacza, do celów niniejszego załącznika, postać użytkową składającą się co najmniej z jednego dodatku do żywności, enzymu spożywczego lub składnika odżywczego, do których dodano substancje, takie jak dodatki do żywności lub inne składniki żywności w celu ułatwienia ich przechowywania, sprzedaży, normalizacji, rozcieńczenia lub rozpuszczenia.

CZĘŚĆ 1

Nośniki w dodatkach do żywności

Nr E nośnika

Nazwa nośnika

Maksymalny poziom

Dodatki do żywności, do których dany nośnik może być dodawany

E 1520

Propano-1,2-diol (glikol propylenowy)

1 000 mg/kg w gotowej żywności (w wyniku przeniesienia –»carry over«) (1)

Barwniki, emulgatory i przeciwutleniacze

E 422

Glicerol

quantum satis

Wszystkie dodatki do żywności

E 420

Sorbitol

E 421

Mannitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitol

E 966

Laktitol

E 967

Ksylitol

E 968

Erytrytol

E 400 – 404

Kwas alginowy – alginiany (część 6 tabela 7)

E 405

Alginian glikolu propylenowego

E 406

Agar

E 407

Karagen

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

E 412

Guma guar

E 413

Tragakanta

E 414

Guma arabska (guma akacjowa)

E 415

Guma ksantanowa

E 440

Pektyny

E 432 – E 436

Polisorbaty (część 6 tabela 4)

quantum satis

Substancje przeciwpieniące

E 442

Fosfatydy amonu

quantum satis

Przeciwutleniacze

E 460

Celuloza

quantum satis

Wszystkie dodatki do żywności

E 461

Metyloceluloza

E 462

Etyloceluloza

E 463

Hydroksypropyloceluloza

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

E 465

Etylometyloceluloza

E 466

Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma celulozowa

E 322

Lecytyny

quantum satis

Barwniki i rozpuszczalne w tłuszczach przeciwutleniacze

E 432 – E 436

Polisorbaty (część 6 tabela 4)

E 470b

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

E 472a

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

E 472e

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

E 475

Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu

E 491 – E 495

Estry sorbitolu (część 6 tabela 5)

quantum satis

Barwniki i substancje przeciwpieniące

E 1404

Skrobia utleniona

quantum satis

Wszystkie dodatki do żywności

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

E 1412

Fosforan diskrobiowy

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

E 1420

Skrobia acetylowana

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

E 170

Węglan wapnia

E 263

Octan wapnia

E 331

Cytryniany sodu

E 332

Cytryniany potasu

E 341

Fosforany wapnia

E 501

Węglany potasu

E 504

Węglany magnezu

E 508

Chlorek potasu

E 509

Chlorek wapnia

E 511

Chlorek magnezu

E 514

Siarczany sodu

E 515

Siarczany potasu

E 516

Siarczan wapnia

E 517

Siarczan amonu

E 577

Glukonian potasu

E 640

Glicyna i jej sól sodowa

E 1505 (1)

Cytrynian trietylowy

E 1518 (1)

Trioctan glicerolu (triacetyna)

E 551

Dwutlenek krzemu

quantum satis

Emulgatory i barwniki

E 552

Krzemian wapnia

E 553b

Talk

50 mg/kg w preparacie barwnikowym

Barwniki

E 901

Wosk pszczeli, biały i żółty

quantum satis

Barwniki

E 1200

Polidekstroza

quantum satis

Wszystkie dodatki do żywności

E 1201

Poliwinylopirolidon

quantum satis

Substancje słodzące

E 1202

Poliwinylopolipirolidon

E 322

Lecytyny

quantum satis

Substancje glazurujące do owoców

E 432 – E 436

Polisorbaty

E 470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

E 491 – E 495

Estry sorbitolu

E 570

Kwasy tłuszczowe

E 900

Dimetylopolisiloksan

E 1521

Glikol polietylenowy

quantum satis

Substancje słodzące

E 425

Konjac

quantum satis

Wszystkie dodatki do żywności

E 459

Beta-cyklodekstryna

1 000 mg/kg w gotowej żywności

Wszystkie dodatki do żywności

E 468

Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana

Guma celulozowa usieciowana

quantum satis

Substancje słodzące

E 469

Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza

Enzymatycznie zhydrolizowana guma celulozowa

quantum satis

Wszystkie dodatki do żywności

E 555

Krzemian glinowo-potasowy

90 % w odniesieniu do pigmentu

W dwutlenku tytanu E 171 oraz w tlenkach i wodorotlenkach żelaza E 172

CZĘŚĆ 2

Dodatki do żywności inne niż nośniki w dodatkach do żywności  (2)

Nr E dodanego dodatku do żywności

Nazwa dodanego dodatku do żywności

Maksymalny poziom

Preparaty dodatków do żywności, do których dany dodatek do żywności może być dodawany

Tabela 1

 

quantum satis

Wszystkie preparaty dodatków do żywności

E 200 – E 203

Kwas sorbowy – sorbiniany (część 6 tabela 2)

1 500 mg/kg pojedynczo lub łącznie w preparacie; 15 mg/kg w produkcie końcowym, w przeliczeniu na wolny kwas

Preparaty barwnikowe

E 210

Kwas benzoesowy

E 211

Benzoesan sodu

E 212

Benzoesan potasu

E 220 – E 228

Dwutlenek siarki – siarczyny (część 6 tabela 3)

100 mg/kg w preparacie i 2 mg/kg w produkcie końcowym, w przeliczeniu na SO2

Preparaty barwnikowe (z wyjątkiem E 163 antocyjany, E 150b karmel siarczynowy i E 150d karmel amoniakalno-siarczynowy) (3)

E 320

Butylohydroksyanizol (BHA)

20 mg/kg pojedynczo lub łącznie (w przeliczeniu na zawartość tłuszczu) w preparacie, 0,4 mg/kg w produkcie końcowym (pojedynczo lub łącznie)

Emulgatory zawierające kwasy tłuszczowe

E 321

Butylohydroksytoluen (BHT)

E 338

Kwas fosforowy

40 000 mg/kg pojedynczo lub łącznie w preparacie (w przeliczeniu na P2O5)

Preparaty barwnika E 163 antocyjany

E 339

Fosforany sodu

E 340

Fosforany potasu

E 343

Fosforany magnezu

E 450

Difosforany

E 451

Trifosforany

E 341

Fosforany wapnia

40 000 mg/kg w preparacie (w przeliczeniu na P2O5)

Preparaty barwnikowe i preparaty emulgatorów

10 000 mg/kg w preparacie (w przeliczeniu na P2O5)

Preparaty polioli

10 000 mg/kg w preparacie (w przeliczeniu na P2O5)

Preparaty E 412 guma guar

E 392

Ekstrakty z rozmarynu (Wyciągi z rozmarynu)

1 000 mg/kg w preparacie, 5 mg/kg w produkcie końcowym wyrażone jako suma kwasu karnozowego i karnozolu

Preparaty barwnikowe

E 416

Guma karaya

50 000 mg/kg w preparacie, 1 mg/kg w produkcie końcowym

Preparaty barwnikowe

E 432 – E 436

Polisorbaty

quantum satis

Preparaty barwnikowe, preparaty przeciwutleniaczy rozpuszczalnych w tłuszczach i substancji glazurujących do owoców

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

quantum satis

Preparaty barwnikowe i preparaty przeciwutleniaczy rozpuszczalnych w tłuszczach

E 475

Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu

quantum satis

Preparaty barwnikowe i preparaty przeciwutleniaczy rozpuszczalnych w tłuszczach

E 476

Polirycynooleinian poliglicerolu

50 000 mg/kg w preparacie, 500 mg/kg w gotowej żywności

Jako emulgator w preparatach barwnikowych używanych w:

 

surimi i produktach rybnych w stylu japońskim (Kamaboko) (E 120 koszenila, kwas karminowy, karminy)

 

produktach mięsnych, pastach rybnych i przetworach owocowych używanych w aromatyzowanych przetworach mlecznych i w deserach (E 163 antocyjany, E 100 kurkumina i E 120 koszenila, kwas karminowy, karminy)

E 491 – 495

Estry sorbitolu (część 6 tabela 5)

quantum satis

Preparaty barwnikowe, preparaty substancji przeciwpieniących i substancji glazurujących do owoców

E 551

Dwutlenek krzemu

50 000 mg/kg w preparacie

Suche preparaty barwnikowe w proszku

10 000 mg/kg w preparacie

Preparaty E 508 chlorek potasu oraz E 412 guma guar

E 551

Dwutlenek krzemu

50 000 mg/kg w preparacie

Suche preparaty emulgatorów w proszku

E 552

Krzemian wapnia

E 551

Dwutlenek krzemu

10 000 mg/kg w preparacie

Suche preparaty polioli w proszku

E 552

Krzemian wapnia

E 553a

Krzemian magnezu

E 553b

Talk

E 900

Dimetylopolisiloksan

200 mg/kg w preparacie, 0,2 mg/l w gotowej żywności

Preparaty barwnikowe zawierające E 160a karoteny, E 160b annato, biksyna, norbiksyna, E 160c Ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina, E 160d likopen i E 160e beta-apo-8’-karotenal

E 903

Wosk carnauba

130 000 mg/kg w preparacie, 1 200 mg/kg ze wszystkich źródeł w produkcie końcowym

Jako stabilizator w preparatach substancji słodzących lub kwasów przeznaczonych do użycia w gumie do żucia

Uwaga:   Ogólne zasady dotyczące warunków stosowania dodatków do żywności wymienionych w części 2

(1)

Dodatki do żywności wymienione w części 6 tabela 1 niniejszego załącznika, które są generalnie dopuszczone do stosowania w żywności zgodnie z ogólną zasadą quantum satis, zamieszczone w załączniku II część C(1) grupa I, zostały umieszczone jako dodatki do żywności (stosowane w celach innych niż nośniki) w dodatkach do żywności zgodnie z ogólną zasadą quantum satis, o ile nie określono inaczej.

(2)

W przypadku fosforanów i krzemianów maksymalne poziomy określono tylko w preparacie dodatków do żywności, a nie w gotowej żywności.

(3)

W przypadku wszystkich pozostałych dodatków do żywności z podaną liczbową wartością ADI maksymalne poziomy określono w odniesieniu do preparatu dodatków do żywności oraz do gotowej żywności.

(4)

Żadne dodatki do żywności nie zostały dopuszczone w funkcji barwnika, substancji słodzącej lub wzmacniacza smaku.

CZĘŚĆ 3

Dodatki do żywności, w tym nośniki, w enzymach spożywczych  (4)

Nr E dodanego dodatku do żywności

Nazwa dodanego dodatku do żywności

Maksymalny poziom w preparacie enzymów spożywczych

Maksymalny poziom w gotowej żywności z wyjątkiem napojów

Maksymalny poziom w napojach

Czy może być stosowany jako nośnik?

E 170

Węglan wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 200

Kwas sorbowy

20 000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie w przeliczeniu na wolny kwas)

20 mg/kg

10 mg/l

 

E 202

Sorbinian potasu

E 210

Kwas benzoesowy

5 000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie w przeliczeniu na wolny kwas)

12 000 mg/kg w podpuszczce

1,7 mg/kg

5 mg/kg w serze, w którym użyto podpuszczki

0,85 mg/l

2,5 mg/l w napojach na bazie serwatki, w której użyto podpuszczki

 

E 211

Benzoesan sodu

E 214

p-Hydroksybenzoesan etylu

2 000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie w przeliczeniu na wolny kwas)

2 mg/kg

1 mg/l

 

E 215

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu

E 218

p-Hydroksybenzoesan metylu

E 219

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu

E 220

Dwutlenek siarki

2 000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie w przeliczeniu na SO2)

5 000 mg/kg tylko w enzymach spożywczych do warzenia piwa

6 000 mg/kg tylko w przypadku beta-amylazy z jęczmienia

10 000 mg/kg tylko w przypadku papainy w postaci stałej

2 mg/kg

2 mg/l

 

E 221

Siarczyn sodu

E 222

Wodorosiarczyn sodu

E 223

Pirosiarczyn sodu

E 224

Pirosiarczyn potasu

E 250

Azotyn sodu

500 mg/kg

0,01 mg/kg

Brak zastosowania

 

E 260

Kwas octowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 261

Octan potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 262

Octany sodu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 263

Octan wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 270

Kwas mlekowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 281

Propionian sodu

quantum satis

quantum satis

50 mg/l

 

E 290

Dwutlenek węgla

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 296

Kwas jabłkowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 300

Kwas askorbinowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 301

Askorbinian sodu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 302

Askorbinian wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 304

Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 306

Mieszanina tokoferoli

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 308

Gamma-tokoferol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 322

Lecytyny

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 325

Mleczan sodu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 326

Mleczan potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 327

Mleczan wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 330

Kwas cytrynowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 331

Cytryniany sodu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 332

Cytryniany potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 333

Cytryniany wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 334

Kwas winowy (L(+)-)

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 335

Winiany sodu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 336

Winiany potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 337

Winian potasowo-sodowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 350

Jabłczany sodu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 338

Kwas fosforowy

10 000 mg/kg (w przeliczeniu na P2O5)

quantum satis

quantum satis

 

E 339

Fosforany sodu

50 000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie, w przeliczeniu na P2O5)

quantum satis

quantum satis

Tak

E 340

Fosforany potasu

E 341

Fosforany wapnia

E 343

Fosforany magnezu

E 351

Jabłczan potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 352

Jabłczany wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 354

Winian wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 380

Cytrynian triamonowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 400

Kwas alginowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 401

Alginian sodu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 402

Alginian potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 403

Alginian amonu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 404

Alginian wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 406

Agar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 407

Karagen

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 407a

Przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 412

Guma guar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 413

Tragakanta

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 414

Guma akacjowa (guma arabska)

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 415

Guma ksantanowa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 417

Guma tara

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 418

Guma gellan

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 420

Sorbitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 421

Mannitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 422

Glicerol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 440

Pektyny

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 450

Difosforany

50 000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie w przeliczeniu na P2O5)

quantum satis

quantum satis

 

E 451

Trifosforany

E 452

Polifosforany

E 460

Celuloza

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 461

Metyloceluloza

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 462

Etyloceluloza

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 463

Hydroksypropyloceluloza

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 465

Etylometyloceluloza

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 466

Karboksymetyloceluloza

Sól sodowa karboksymetylocelulozy

Guma celulozowa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 469

Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 470b

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 472a

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 472b

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 472d

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 472e

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 472f

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

50 000 mg/kg

50 mg/kg

25 mg/l

Tak, tylko jako nośnik

E 500

Węglany sodu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 501

Węglany potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak, tylko E 501 (i) węglan potasu

E 503

Węglany amonu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 504

Węglany magnezu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 507

Kwas chlorowodorowy (kwas solny)

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 508

Chlorek potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 509

Chlorek wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 511

Chlorek magnezu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 513

Kwas siarkowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 514

Siarczany sodu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak, tylko E 514 (i) siarczan sodu

E 515

Siarczany potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 516

Siarczan wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 517

Siarczan amonu

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

Tak

E 524

Wodorotlenek sodu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 525

Wodorotlenek potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 526

Wodorotlenek wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 527

Wodorotlenek amonu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 528

Wodorotlenek magnezu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 529

Tlenek wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 530

Tlenek magnezu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 551

Dwutlenek krzemu

50 000 mg/kg w suchym preparacie w proszku

quantum satis

quantum satis

Tak

E 570

Kwasy tłuszczowe

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 574

Kwas glukonowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 575

Lakton kwasu glukonowego

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 576

Glukonian sodu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 577

Glukonian potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 578

Glukonian wapnia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 640

Glicyna i jej sól sodowa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 920

L-cysteina

10 000 mg/kg

10 mg/kg

5 mg/l

 

E 938

Argon

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 939

Hel

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 941

Azot

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 942

Podtlenek azotu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 948

Tlen

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 949

Wodór

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 965

Maltitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 966

Laktitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak (tylko jako nośnik)

E 967

Ksylitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak (tylko jako nośnik)

E 1200

Polidekstroza

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1404

Skrobia utleniona

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1412

Fosforan diskrobiowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1420

Skrobia acetylowana

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Tak

E 1520

Propano-1,2-diol (glikol propylenowy)

500 g/kg

 (5)

 (5)

Tak, tylko jako nośnik

Uwaga:   Ogólne zasady dotyczące warunków stosowania dodatków do żywności wymienionych w części 3

(1)

Dodatki do żywności wymienione w części 6 tabela 1 niniejszego załącznika, które są generalnie dopuszczone do stosowania w żywności zgodnie z ogólną zasadą quantum satis, zamieszczone w załączniku II część C(1) grupa I, zostały umieszczone jako dodatki do żywności w enzymach spożywczych zgodnie z ogólną zasadą quantum satis, o ile nie określono inaczej.

(2)

W przypadku fosforanów i krzemianów, jeżeli są stosowane jako dodatki, maksymalne poziomy określono tylko w preparacie enzymów spożywczych, a nie w gotowej żywności.

(3)

W przypadku wszystkich pozostałych dodatków do żywności z podaną liczbową wartością ADI maksymalne poziomy określono w odniesieniu do preparatu enzymów spożywczych oraz do gotowej żywności.

(4)

Żadne dodatki do żywności nie zostały dopuszczone w funkcji barwnika, substancji słodzącej lub wzmacniacza smaku.

CZĘŚĆ 4

Dodatki do żywności, w tym nośniki, w środkach aromatyzujących

Nr E dodatku

Nazwa dodatku

Kategorie środków aromatyzujących, do których dany dodatek może być dodawany

Maksymalny poziom

Tabela 1

 

Wszystkie środki aromatyzujące

quantum satis

E 420

E 421

E 953

E 965

E 966

E 967

E 968

Sorbitol

Mannitol

Izomalt

Maltitol

Laktitol

Ksylitol

Erytrytol

Wszystkie środki aromatyzujące

quantum satis do celów innych niż słodzenie, nie jako wzmacniacze smaku

E 200 – E 203

E 210

E 211

E 212

E 213

Kwas sorbowy i sorbiniany (część 6 tabela 2)

Kwas benzoesowy

Benzoesan sodu

Benzoesan potasu

Benzoesan wapnia

Wszystkie środki aromatyzujące

1 500 mg/kg (pojedynczo lub łącznie w przeliczeniu na wolny kwas) w środkach aromatyzujących

E 310

E 311

E 312

E 319

E 320

Galusan propylu

Galusan oktylu

Galusan dodecylu

Tert-butylohydrochinon (TBHQ)

Butylohydroksyanizol (BHA)

Olejki eteryczne

1 000 mg/kg (galusany, TBHQ i BHA, pojedynczo lub łącznie) w olejkach eterycznych

Środki aromatyzujące inne niż olejki eteryczne

100 mg/kg (6) (galusany, pojedynczo lub łącznie)

200 mg/kg (6) (TBHQ i BHA, pojedynczo lub łącznie) w środkach aromatyzujących

E 338 – E 452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany (część 6 tabela 6)

Wszystkie środki aromatyzujące

40 000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie w przeliczeniu na P2O5) w środkach aromatyzujących

E 392

Ekstrakty z rozmarynu (Wyciągi z rozmarynu)

Wszystkie środki aromatyzujące

1 000 mg/kg (wyrażone jako suma karnozolu i kwasu karnozowego) w środkach aromatyzujących

E 416

Guma karaya

Wszystkie środki aromatyzujące

50 000 mg/kg w środkach aromatyzujących

E 425

Konjac

Wszystkie środki aromatyzujące

quantum satis

E 432 – E 436

Polisorbaty (część 6 tabela 4)

Wszystkie środki aromatyzujące z wyjątkiem środków aromatyzujących dymu wędzarniczego w postaci płynnej oraz środków aromatyzujących na bazie oleożywic z przypraw (7)

10 000 mg/kg w środkach aromatyzujących

Środki spożywcze zawierające środki aromatyzujące dymu wędzarniczego w postaci płynnej oraz środki aromatyzujące na bazie oleożywic z przypraw

1 000 mg/kg w gotowej żywności

E 459

Beta-cyklodekstryna

Kapsułkowane środki aromatyzujące w:

herbatach aromatyzowanych i koncentratach aromatyzowanych napojów w proszku typu instant

500 mg/l w gotowej żywności

przekąskach smakowych

1 000 mg/kg w środkach spożywczych gotowych do spożycia lub przygotowanych do spożycia zgodnie z instrukcjami producenta

E 551

Dwutlenek krzemu

Wszystkie środki aromatyzujące

50 000 mg/kg w środkach aromatyzujących

E 900

Dimetylopolisiloksan

Wszystkie środki aromatyzujące

10 mg/kg w środkach aromatyzujących

E 901

Wosk pszczeli

Środki aromatyzujące w aromatyzowanych napojach bezalkoholowych

200 mg/l w napojach aromatyzowanych

E 1505

Cytrynian trietylowy

Wszystkie środki aromatyzujące

3 000 mg/kg ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych gotowych do spożycia lub przygotowanych do spożycia zgodnie z instrukcjami producenta; pojedynczo lub łącznie. W przypadku napojów, z wyjątkiem likierów kremowych, maksymalny poziom E 1520 ze wszystkich źródeł wynosi 1 000 mg/l

E 1517

Dioctan glicerolu (diacetyna)

E 1518

Trioctan glicerolu (triacetyna)

E 1520

Propano-1,2-diol (glikol propylenowy)

E 1519

Alkohol benzylowy

Środki aromatyzujące do:

likierów, win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów na bazie wina i aromatyzowanych koktajli na bazie wina

100 mg/l w gotowej żywności

wyrobów cukierniczych, w tym czekolady, pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich

250 mg/kg ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych gotowych do spożycia lub przygotowanych do spożycia zgodnie z instrukcjami producenta

CZĘŚĆ 5

Dodatki do żywności w składnikach odżywczych

Sekcja A

Dodatki do żywności w składnikach odżywczych z wyjątkiem składników odżywczych przeznaczonych do stosowania w środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci, wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II

Nr E dodatku do żywności

Nazwa dodatku do żywności

Maksymalny poziom

Składnik odżywczy, do którego dany dodatek do żywności może być dodawany

Czy może być stosowany jako nośnik?

E 170

Węglan wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 260

Kwas octowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 261

Octan potasu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 262

Octany sodu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 263

Octan wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 270

Kwas mlekowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 290

Dwutlenek węgla

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 296

Kwas jabłkowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 300

Kwas askorbinowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 301

Askorbinian sodu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 302

Askorbinian wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 304

Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 306

Mieszanina tokoferoli

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 308

Gamma-tokoferol

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 322

Lecytyny

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 325

Mleczan sodu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 326

Mleczan potasu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 327

Mleczan wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 330

Kwas cytrynowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 331

Cytryniany sodu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 332

Cytryniany potasu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 333

Cytryniany wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 334

Kwas winowy (L(+)-)

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 335

Winiany sodu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 336

Winiany potasu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 337

Winian potasowo-sodowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 338 – E 452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany (część 6 tabela 6)

40 000 mg/kg w przeliczeniu na P2O5 w preparacie składników odżywczych

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 350

Jabłczany sodu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 351

Jabłczan potasu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 352

Jabłczany wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 354

Winian wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 380

Cytrynian triamonowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 392

Ekstrakty z rozmarynu (Wyciągi z rozmarynu)

1 000 mg/kg w preparacie beta-karotenu i likopenu, 5 mg/kg w produkcie końcowym wyrażone jako suma kwasu karnozowego i karnozolu

W preparatach beta-karotenu i likopenu

 

E 400 – E 404

Kwas alginowy – alginiany (część 6 tabela 7)

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 406

Agar

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 407

Karagen

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 407a

Przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 412

Guma guar

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 413

Tragakanta

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 414

Guma akacjowa (guma arabska)

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 415

Guma ksantanowa

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 417

Guma tara

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 418

Guma gellan

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 420

Sorbitol

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 421

Mannitol

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 422

Glicerol

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 432 – E 436

Polisorbaty (część 6 tabela 4)

quantum satis tylko w preparatach beta-karotenu, luteiny, likopenu i witaminy E. W preparatach witaminy A i D maksymalny poziom w gotowej żywności wynosi 2 mg/kg

W preparatach beta-karotenu, luteiny, likopenu i witamin A, D i E.

Tak

E 440

Pektyny

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 459

Beta-cyklodekstryna

100 000 mg/kg w preparacie i 1 000 mg/kg w gotowej żywności

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 460

Celuloza

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 461

Metyloceluloza

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 462

Etyloceluloza

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 463

Hydroksypropyloceluloza

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 465

Etylometyloceluloza

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 466

Karboksymetyloceluloza

Sól sodowa karboksymetylocelulozy

Guma celulozowa

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 469

Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 470b

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472a

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472b

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472d

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472e

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472f

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

quantum satis

W preparatach beta-karotenu, luteiny, likopenu i witaminy E

Tak

2 mg/kg w gotowej żywności

W preparatach witaminy A i D

E 475

Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu

quantum satis

W preparatach beta-karotenu, luteiny, likopenu i witaminy E

Tak

2 mg/kg w gotowej żywności

W preparatach witaminy A i D

E 491 – E 495

Estry sorbitolu (część 6 tabela 5)

quantum satis

W preparatach beta-karotenu, luteiny, likopenu i witaminy E

Tak

2 mg/kg w gotowej żywności

W preparatach witaminy A i D

E 500

Węglany sodu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 501

Węglany potasu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 503

Węglany amonu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 504

Węglany magnezu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 507

Kwas chlorowodorowy (kwas solny)

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 508

Chlorek potasu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 509

Chlorek wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 511

Chlorek magnezu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 513

Kwas siarkowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 514

Siarczany sodu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 515

Siarczany potasu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 516

Siarczan wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 524

Wodorotlenek sodu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 525

Wodorotlenek potasu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 526

Wodorotlenek wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 527

Wodorotlenek amonu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 528

Wodorotlenek magnezu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 529

Tlenek wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 530

Tlenek magnezu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 551,

E 552

Dwutlenek krzemu

Krzemian wapnia

50 000 mg/kg w suchym preparacie w proszku (pojedynczo lub łącznie)

W suchych preparatach w proszku wszystkich składników odżywczych

 

10 000 mg/kg w preparacie (tylko E 551)

W preparatach chlorku potasu stosowanych w substytutach soli

E 554

Krzemian glinowo-sodowy

15 000 mg/kg w preparacie

W preparatach witamin rozpuszczalnych w tłuszczach

 

E 570

Kwasy tłuszczowe

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze z wyjątkiem składników odżywczych zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe

 

E 574

Kwas glukonowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 575

Lakton kwasu glukonowego

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 576

Glukonian sodu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 577

Glukonian potasu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 578

Glukonian wapnia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 640

Glicyna i jej sól sodowa

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 900

Dimetylopolisiloksan

200 mg/kg w preparacie, 0,2 mg/l w gotowej żywności

W preparatach beta-karotenu i likopenu

 

E 901

Wosk pszczeli, biały i żółty

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 938

Argon

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 939

Hel

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 941

Azot

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 942

Podtlenek azotu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 948

Tlen

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 949

Wodór

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 953

Izomalt

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 965

Maltitol

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 966

Laktitol

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 967

Ksylitol

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 968

Erytrytol

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 1103

Inwertaza

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

 

E 1200

Polidekstroza

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1404

Skrobia utleniona

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1412

Fosforan diskrobiowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1420

Skrobia acetylowana

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1452

Sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowego

35 000 mg/kg w gotowej żywności

Wyłącznie do kapsułkowania preparatów witaminowych stosowanych w suplementach żywnościowych określonych w dyrektywie 2002/46/WE

Tak

E 1518

Trioctan glicerolu (triacetyna)

 (8)

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 1520 (8)

Propano-1,2-diol (glikol propylenowy)

1 000 mg/kg w gotowej żywności (w wyniku przeniesienia – »carry-over«) (8)

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

Sekcja B

Dodatki do żywności dodawane do składników odżywczych przeznaczonych do stosowania w środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci, wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II

Nr E dodatku do żywności

Nazwa dodatku do żywności

Maksymalny poziom

Składnik odżywczy, do którego dany dodatek do żywności może być dodawany

Kategoria żywności

E 301

Askorbinian sodu

Całkowita zawartość wynikająca z przeniesienia 75 mg/l

Powłoki preparatów składników odżywczych zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 304 (i)

Palmitynian askorbylu

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 306

E 307

E 308

E 309

Mieszanina tokoferoli

Alfa-tokoferol

Gamma-tokoferol

Delta-tokoferol

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 322

Lecytyny

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 330

Kwas cytrynowy

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 331

Cytryniany sodu

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony, a warunki stosowania w nim wyszczególnione są przestrzegane

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 332

Cytryniany potasu

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony, a warunki stosowania w nim wyszczególnione są przestrzegane

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 333

Cytryniany wapnia

Całkowita zawartość wynikająca z przeniesienia 0,1 mg/kg, w przeliczeniu na wapń i w granicach zawartości wapnia i stosunku wapnia do fosforu ustalonych dla danej kategorii środków spożywczych

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 341 (iii)

Fosforan triwapniowy

Należy przestrzegać maksymalnego poziomu 1 000 mg/kg podanego w przeliczeniu na P2O5 ze wszystkich zastosowań w gotowej żywności wymienionej w pkt 13.1.3 części E załącznika II (tylko w odniesieniu do E 341 (iii) z uwzględnieniem przepisu dotyczącego maksymalnego poziomu glinu)

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 401

Alginian sodu

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1.3 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 402

Alginian potasu

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 404

Alginian wapnia

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1.3 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 414

Guma arabska (guma akacjowa)

150 000 mg/kg w preparacie składników odżywczych i 10 mg/kg w produkcie końcowym (zawartość wynikająca z przeniesienia)

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 415

Guma ksantanowa

Do stosowaniaw preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1.3 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 421

Mannitol

1 000 razy więcej niż witaminy B12,

3 mg/kg (całkowita zawartość wynikająca z przeniesienia)

Jako nośnik dla witaminy B12

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 440

Pektyny

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Preparaty do dalszego żywienia niemowląt i przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 466

Karboksymetyloceluloza,

Sól sodowa karboksymetylocelulozy,

Guma celulozowa

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, określone w dyrektywie 1999/21/WE

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony, a warunki stosowania w nim wyszczególnione są przestrzegane

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci w dobrym zdrowiu

E 551

Dwutlenek krzemu

10 000 mg/kg w preparatach składników odżywczych

Suche preparaty składników odżywczych w proszku

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 1420

Skrobia acetylowana

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1.3 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

100 mg/kg (zawartość wynikająca z przeniesienia)

Preparaty witaminowe

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

1 000 mg/kg (zawartość wynikająca z przeniesienia)

Preparaty wielonienasyconych kwasów tłuszczowych

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

Do stosowania w preparatach składników odżywczych, pod warunkiem że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1.3 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

Uwaga:   Ogólne zasady dotyczące warunków stosowania dodatków do żywności wymienionych w części 5

(1)

Dodatki do żywności wymienione w części 6 tabela 1 niniejszego załącznika, które są generalnie dopuszczone do stosowania w żywności zgodnie z ogólną zasadą quantum satis, zamieszczone w załączniku II część C(1) grupa I, zostały umieszczone jako dodatki do żywności w składnikach odżywczych zgodnie z ogólną zasadą quantum satis, o ile nie określono inaczej.

(2)

W przypadku fosforanów i krzemianów, jeżeli są stosowane jako dodatki, maksymalne poziomy określono tylko w preparacie składników odżywczych, a nie w gotowej żywności.

(3)

W przypadku wszystkich pozostałych dodatków do żywności z podaną liczbową wartością ADI maksymalne poziomy określono w odniesieniu do preparatu składników odżywczych oraz do gotowej żywności.

(4)

Żadne dodatki do żywności nie zostały dopuszczone w funkcji barwnika, substancji słodzącej lub wzmacniacza smaku.

CZĘŚĆ 6

Definicje grup dodatków do żywności do celów części 1–5

Tabela 1

Nr E

Nazwa

E 170

Węglan wapnia

E 260

Kwas octowy

E 261

Octan potasu

E 262

Octany sodu

E 263

Octan wapnia

E 270

Kwas mlekowy

E 290

Dwutlenek węgla

E 296

Kwas jabłkowy

E 300

Kwas askorbinowy

E 301

Askorbinian sodu

E 302

Askorbinian wapnia

E 304

Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego

E 306

Mieszanina tokoferoli

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gamma-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 322

Lecytyny

E 325

Mleczan sodu

E 326

Mleczan potasu

E 327

Mleczan wapnia

E 330

Kwas cytrynowy

E 331

Cytryniany sodu

E 332

Cytryniany potasu

E 333

Cytryniany wapnia

E 334

Kwas winowy (L(+)-)

E 335

Winiany sodu

E 336

Winiany potasu

E 337

Winian potasowo-sodowy

E 350

Jabłczany sodu

E 351

Jabłczan potasu

E 352

Jabłczany wapnia

E 354

Winian wapnia

E 380

Cytrynian triamonowy

E 400

Kwas alginowy

E 401

Alginian sodu

E 402

Alginian potasu

E 403

Alginian amonu

E 404

Alginian wapnia

E 406

Agar

E 407

Karagen

E 407a

Przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

E 412

Guma guar

E 413

Tragakanta

E 414

Guma akacjowa (guma arabska)

E 415

Guma ksantanowa

E 417

Guma tara

E 418

Guma gellan

E 422

Glicerol

E 440

Pektyny

E 460

Celuloza

E 461

Metyloceluloza

E 462

Etyloceluloza

E 463

Hydroksypropyloceluloza

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

E 465

Etylometyloceluloza

E 466

Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma celulozowa

E 469

Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza, enzymatycznie zhydrolizowana guma celulozowa

E 470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych

E 470b

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

E 472a

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

E 472b

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

E 472d

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym

E 472e

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym

E 472f

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego

E 500

Węglany sodu

E 501

Węglany potasu

E 503

Węglany amonu

E 504

Węglany magnezu

E 507

Kwas chlorowodorowy (kwas solny)

E 508

Chlorek potasu

E 509

Chlorek wapnia

E 511

Chlorek magnezu

E 513

Kwas siarkowy

E 514

Siarczany sodu

E 515

Siarczany potasu

E 516

Siarczan wapnia

E 524

Wodorotlenek sodu

E 525

Wodorotlenek potasu

E 526

Wodorotlenek wapnia

E 527

Wodorotlenek amonu

E 528

Wodorotlenek magnezu

E 529

Tlenek wapnia

E 530

Tlenek magnezu

E 570

Kwasy tłuszczowe

E 574

Kwas glukonowy

E 575

Lakton kwasu glukonowego

E 576

Glukonian sodu

E 577

Glukonian potasu

E 578

Glukonian wapnia

E 640

Glicyna i jej sól sodowa

E 938

Argon

E 939

Hel

E 941

Azot

E 942

Podtlenek azotu

E 948

Tlen

E 949

Wodór

E 1103

Inwertaza

E 1200

Polidekstroza

E 1404

Skrobia utleniona

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

E 1412

Fosforan diskrobiowy

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

E 1420

Skrobia acetylowana

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona


Tabela 2

Kwas sorbowy – sorbiniany

Numer E

Nazwa

E 200

Kwas sorbowy

E 202

Sorbinian potasu

E 203

Sorbinian wapnia


Tabela 3

Dwutlenek siarki – siarczyny

Numer E

Nazwa

E 220

Dwutlenek siarki

E 221

Siarczyn sodu

E 222

Wodorosiarczyn sodu

E 223

Pirosiarczyn sodu

E 224

Pirosiarczyn potasu

E 226

Siarczyn wapnia

E 227

Wodorosiarczyn wapnia

E 228

Wodorosiarczyn potasu


Tabela 4

Polisorbaty

Numer E

Nazwa

E 432

Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)

E 433

Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)

E 434

Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)

E 435

Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 60)

E 436

Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)


Tabela 5

Estry sorbitolu

Numer E

Nazwa

E 491

Monostearynian sorbitolu

E 492

Tristearynian sorbitolu

E 493

Monolaurynian sorbitolu

E 494

Monooleinian sorbitolu

E 495

Monopalmitynian sorbitolu


Tabela 6

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

Numer E

Nazwa

E 338

Kwas fosforowy

E 339

Fosforany sodu

E 340

Fosforany potasu

E 341

Fosforany wapnia

E 343

Fosforany magnezu

E 450

Difosforany

E 451

Trifosforany

E 452

Polifosforany


Tabela 7

Kwas alginowy – alginiany

Numer E

Nazwa

E 400

Kwas alginowy

E 401

Alginian sodu

E 402

Alginian potasu

E 403

Alginian amonu”


(1)  Maksymalny poziom ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych wynosi 3 000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie z E 1505, E 1517 i E 1518). W przypadku napojów, z wyjątkiem likierów kremowych, maksymalny poziom E 1520 ze wszystkich źródeł wynosi 1 000 mg/l.

(2)  Z wyjątkiem enzymów dopuszczonych jako dodatki do żywności.

(3)  E 163 antocyjany mogą zawierać siarczyny w ilości do 100 000 mg/kg. E 150b karmel siarczynowy oraz E 150d karmel amoniakalno-siarczynowy mogą zawierać 2 000 mg/kg zgodnie z kryteriami czystości (dyrektywa 2008/128/WE).

(4)  W tym enzymy dopuszczone jako dodatki do żywności.

(5)  Maksymalny poziom ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych wynosi 3 000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie z E 1505, E 1517 i E 1518). W przypadku napojów, z wyjątkiem likierów kremowych, maksymalny poziom E 1520 ze wszystkich źródeł wynosi 1 000 mg/l.

(6)  Zasada proporcjonalności: w przypadku łącznego stosowana galusanów, TBHQ i BHA, indywidualne poziomy należy proporcjonalnie zmniejszyć.

(7)  Oleożywice z przypraw są zdefiniowane jako ekstrakty z przypraw, z których w wyniku odparowania został usunięty rozpuszczalnik ekstrakcyjny; ekstrakt ten jest mieszaniną lotnych olejków i składników żywicznych pochodzących z przypraw.

(8)  Maksymalny poziom w odniesieniu do E 1518 i E 1520 ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych wynosi 3 000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie z E 1505 i E 1517). W przypadku napojów, z wyjątkiem likierów kremowych, maksymalny poziom E 1520 ze wszystkich źródeł wynosi 1 000 mg/l.


Top