EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1244

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii

Dz.U. L 338 z 22.12.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1244/oj

22.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1244/2010

z dnia 9 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2), w szczególności jego art. 92,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dwa państwa członkowskie lub ich właściwe organy wnioskują o wprowadzenie zmian w załącznikach VIII i IX do rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

(2)

Niektóre państwa członkowskie lub ich właściwe organy wnioskują o wprowadzenie zmian w załącznikach 1 i 2 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

(3)

Należy dostosować załączniki VIII i IX do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz załączniki 1 i 2 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009, tak aby uwzględniały najnowsze zmiany w prawodawstwie krajowym oraz gwarantowały zainteresowanym stronom przejrzystość i pewność prawa.

(4)

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części 1 sekcja „PORTUGALIA” otrzymuje brzmienie:

„PORTUGALIA

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń z tytułu inwalidztwa, starości oraz rent rodzinnych, z wyjątkiem przypadków, w których suma okresów ubezpieczenia ukończonych na podstawie ustawodawstwa więcej niż jednego państwa członkowskiego jest równa lub większa niż 21 lat kalendarzowych, lecz suma krajowych okresów ubezpieczenia jest równa lub mniejsza niż 20 lat, a wyliczenia dokonano zgodnie z przepisami art. 32 i 33 dekretu – ustawy nr 187/2007 z dnia 10 maja 2007 r.”;

b)

w części 2 po sekcji „POLSKA” dodaje się nową sekcję w brzmieniu:

„PORTUGALIA

Dodatkowe emerytury lub renty przyznawane na mocy dekretu – ustawy nr 26/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. (publiczny system kapitalizacji).”;

2)

w załączniku IX część I sekcja „NIDERLANDY” wprowadza się następujące zmiany:

a)

tekst „Ustawa z dnia 18 lutego 1966 r. o ubezpieczeniu pracowników na wypadek inwalidztwa, z późniejszymi zmianami (WAO)” zastępuje się tekstem „Ustawa z dnia 18 lutego 1966 r. o ubezpieczeniu z tytułu niepełnosprawności, z późniejszymi zmianami (WAO)”;

b)

tekst „Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa osób pracujących na własny rachunek, z późniejszymi zmianami (WAZ)” zastępuje się tekstem „Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o świadczeniach z tytułu niepełnosprawności dla osób pracujących na własny rachunek, z późniejszymi zmianami (WAZ)”;

c)

tekst „Ustawa z dnia 21 grudnia 1995 r. o ubezpieczeniu ogólnym dla pozostałych przy życiu osób pozostających na utrzymaniu (ANW)” zastępuje się tekstem „Ustawa ogólna z dnia 21 grudnia 1995 r. dotycząca osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela (ANW)”;

d)

tekst „Ustawa z dnia 10 listopada 2005 r. o dostosowaniu pracy i wysokości dochodu do zdolności do pracy (WIA)” zastępuje się tekstem „Ustawa z dnia 10 listopada 2005 r. o pracy i dochodzie w zależności od zdolności do pracy (WIA)”.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 987/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji „BELGIA-NIDERLANDY” skreśla się lit. a);

b)

skreśla się sekcję „NIEMCY-NIDERLANDY”;

c)

skreśla się sekcję „NIDERLANDY-PORTUGALIA”;

d)

skreśla się sekcję „DANIA-LUKSEMBURG”;

2)

w załączniku 2, nagłówek, wyrażenie „art. 31 i 41” zastępuje się wyrażeniem „art. 32 ust. 2 i art. 41 ust. 1”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.


Top