EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0037

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 15, 20.1.2010, p. 1–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 275 - 346

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj

20.1.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 37/2010

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w szczególności jego art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu ochrony zdrowia publicznego substancje farmakologicznie czynne, na podstawie oceny naukowej ich bezpieczeństwa, sklasyfikowano w czterech załącznikach do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2). Załącznik I obejmował substancje, dla których określono maksymalny limit pozostałości, załącznik II obejmował substancje, dla których określenie maksymalnego limitu pozostałości nie było konieczne, załącznik III obejmował substancje, dla których określono tymczasowy maksymalny limit pozostałości, a załącznik IV obejmował substancje, dla których nie można określić maksymalnego limitu pozostałości, ponieważ pozostałości tych substancji w każdej ilości stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

(2)

Dla uproszczenia konieczne jest włączenie tych substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości do rozporządzenia Komisji. Ponieważ klasyfikacja ta jest zgodna z systemem klasyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 470/2009, powinna ona również zostać uwzględniona w odniesieniu do możliwości podawania tych substancji farmakologicznie czynnych zwierzętom, od których lub z których pozyskuje się żywność.

(3)

Istniejące informacje na temat klasyfikacji terapeutycznej substancji farmakologicznie czynnych zawartych w załącznikach do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 należy włączyć do kolumny dotyczącej klasyfikacji terapeutycznej substancji.

(4)

W celu ułatwienia stosowania wszystkie substancje farmakologicznie czynne powinny być wymienione w jednym załączniku w porządku alfabetycznym. W celu zapewnienia jasności należy sporządzić dwie osobne tabele: jedną dla dozwolonych substancji wymienionych w załącznikach I, II i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 i jedną dla substancji zakazanych, wymienionych w załączniku IV do tego rozporządzenia.

(5)

Tymczasowe maksymalne limity pozostałości dla substancji farmakologicznie czynnych, określone w załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90, dla których zakończył się okres stosowania, nie powinny zostać włączone do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Substancje farmakologicznie czynne i ich klasyfikacja w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości określone są w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Substancje farmakologicznie czynne i ich klasyfikacja w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości (MLP).

Tabela 1

Substancje dozwolone

Substancja farmakologicznie czynna

Pozostałość znacznikowa

Gatunki zwierząt

MLP

Tkanki docelowe

Inne przepisy (na podstawie art. 14 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 470/2009)

Klasyfikacja terapeutyczna

Abamektyna

Awermektyna B1a

Bydło

10 μg/kg

20 μg/kg

Tłuszcz

Wątroba

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom i ektopasożytom

Owce

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Ekstrakt Absinthium

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Acetylocysteina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Acetylometionina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Acetylosalicylan sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Nie stosować u zwierząt, których mleko lub jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

BRAK WPISU

Adenozyna i jej 5’-mono-, 5’-di- oraz 5’-trifosforany

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Adonis vernalis

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na sto.

BRAK WPISU

Aesculus hippocastanum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na dziesięć.

BRAK WPISU

Agnus castus

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Ailanthus altissima

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Alanina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Alantoina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Albendazol

Suma sulfotlenku albendazolu, sulfonu albendazolu i 2-amino sulfonu albendazolu, wyrażona jako albendazol

Wszystkie przeżuwacze

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Aldehyd glutarowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Alfacypermetryna

Cypermetryna (suma izomerów)

Bydło, owce

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W odniesieniu do MLP w mleku należy przestrzegać również pozostałych przepisów dyrektywy Komisji 98/82/WE.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Alfakalcydol

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania wyłącznie u rodzących krów.

BRAK WPISU

Alfaprostol

NIE DOTYCZY

Bydło, świnie, króliki, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Alkohol benzylowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza.

BRAK WPISU

Alkohol cetostearylowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Alkohol etylowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza.

BRAK WPISU

Alkohole lanolinowe

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Allium cepa

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Aloes, Barbados i Capae, ich znormalizowane suche ekstrakty i przetwory

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Żel Aloe vera i ekstrakt z całych liści Aloe vera

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Altrenogest

Altrenogest

Świnie

1 μg/kg

0,4 μg/kg

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Wyłącznie do celów zootechnicznych zgodnie z przepisami dyrektywy 96/22/WE.

Czynniki działające na układ rozrodczy

Koniowate

1 μg/kg

0,9 μg/kg

Tłuszcz

Wątroba

2-aminoetanol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Amitraza

Suma amitrazy oraz wszystkich metabolitów zawierających części cząsteczek o specyficznych własnościach dla grupy 2,4-DMA, wyrażona jako amitraza

Bydło

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Owce

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Kozy

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Świnie

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Pszczoły

200 μg/kg

Miód

Amoksycylina

Amoksycylina

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Ampicylina

Ampicylina

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Amprolium

NIE DOTYCZY

Drób

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Angelicae radix aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Anisi aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Anisi stellati fructus, jego znormalizowane ekstrakty i przetwory

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Apocynum cannabinum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na sto. Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Apramycyna

Apramycyna

Bydło

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

NIE DOTYCZY

Owce, świnie, kurczaki, króliki

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

Nie stosować u zwierząt, których mleko lub jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Aqua levici

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi.

BRAK WPISU

Arginina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Arnica montana (arnicae flos i arnicae planta tota)

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Arnicae radix

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na dziesięć.

BRAK WPISU

Artemisia abrotanum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Asparagina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Asparaginian magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Asparaginian cynku

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

DL-asparaginian potasu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Asparaginian wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Atropa belladonna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na sto.

BRAK WPISU

Atropina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Awilamycyna

Kwas dichloroizoewerninowy

Świnie, drób, króliki

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń i drobiu MLP odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach.”

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Azagly-nafarelina

NIE DOTYCZY

Łososiowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Nie stosować u ryb, których ikra przeznaczona jest do celów spożywczych.

BRAK WPISU

Azametifos

NIE DOTYCZY

Łososiowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Azaperon

Suma azaperonu oraz azaperolu

Świnie

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki działające na układ nerwowy/Środki działające na ośrodkowy układ nerwowy

Azotan potasu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Azotan(III) sodu

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Bacytracyna

Suma bacytracyny A, bacytracyny B i bacytracyny C

Bydło

100 μg/kg

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Króliki

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Wyłącznie do stosowania dowymieniowego u krów mlecznych.

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany dla wszystkich tkanek poza mlekiem.

NIE DOTYCZY

Bakwiloprim

Bakwiloprim

Bydło

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/

Chemioterapeutyki

Świnie

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Balsamum peruvianum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Bellis perennis

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Benzoesan benzylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Benzoesan metylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Benzoesan wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Benzokaina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania jako środek znieczulenia miejscowego.

BRAK WPISU

Łososiowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

Benzylopenicylina

Benzylopenicylina

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Betaina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Betametazon

Betametazon

Bydło, świnie

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Kortykoidy/Glukokortykoidy

Bydło

0,3 μg/kg

Mleko

Biotyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Bituminosulfoniany, sole amonowe i sodowe

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Boldo folium

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Boroformian sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Boroglukonian wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Bromek butyloskopolaminy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Bromek potasu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Bromek sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Bromheksyna

NIE DOTYCZY

Bydło, świnie, drób

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Nie stosować u zwierząt, których mleko lub jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

BRAK WPISU

Bronopol

NIE DOTYCZY

Ryby

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Brotizolam

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania wyłącznie w celach leczniczych.

BRAK WPISU

Buserelina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Butafosfan

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania dożylnego.

BRAK WPISU

n-butan

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

n-butanol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza.

BRAK WPISU

Calendula officinalis

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na dziesięć.

BRAK WPISU

Calendulae flos

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Camphora

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na sto.

BRAK WPISU

Capsici fructus acer

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cardiospermum halicacabum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Carlinae radix

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Carvi aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Caryophylli aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cefacetryl

Cefacetryl

Bydło

125 μg/kg

Mleko

Tylko do stosowania dowymieniowego.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany dla wszystkich tkanek poza mlekiem.

NIE DOTYCZY

Cefaleksyna

Cefaleksyna

Bydło

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Cefalonium

Cefalonium

Bydło

20 μg/kg

Mleko

Tylko do stosowania dowymieniowego i leczenia chorób oczu.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany dla wszystkich tkanek poza mlekiem.

NIE DOTYCZY

Cefapiryna

Suma cefapiryny i desacetylocefapiryny

Bydło

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Cefazolina

Cefazolina

Bydło, owce, kozy

50 μg/kg

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

NIE DOTYCZY

Bydło, owce, kozy

MLP nie jest wymagany dla wszystkich tkanek poza mlekiem.

NIE DOTYCZY

Do stosowania dowymieniowego, z wyjątkiem przypadków, gdy wymię może być wykorzystane do spożycia przez ludzi.

Cefkwinom

Cefkwinom

Bydło,

świnie

Koniowate

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Bydło

20 μg/kg

Mleko

Cefoperazon

Cefoperazon

Bydło

50 μg/kg

Mleko

Tylko do stosowania dowymieniowego u krów mlecznych.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany dla wszystkich tkanek poza mlekiem.

NIE DOTYCZY

Ceftiofur

Suma wszystkich pozostałości zachowujących strukturę betalaktamową wyrażona jako desfuroylceftiofur

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Centellae asiaticae extractum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Cetostearylosiarczan sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Cetrimid

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chloryn sodu

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Chlorek amonu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chlorek benzalkoniowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie jako substancja pomocnicza w stężeniu nieprzekraczającym 0,05 %.

BRAK WPISU

Chlorek cynku

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chlorek magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chlorek manganu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Chlorek miedzi

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chlorek sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chlorek wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chlormadinon

Chlormadinon

Bydło

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Tłuszcz

Wątroba

Mleko

Wyłącznie do użytku zootechnicznego.

Czynniki działające na układ rozrodczy

Chlorofenamina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chloroheksydyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Chlorokrezol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chlorotetracyklina

Suma leku macierzystego oraz jego 4-epimeru

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

Mleko

Jaja

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Chlorowodorek denaweriny

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chlorowodorek fenpipramidu

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania dożylnego.

BRAK WPISU

Chlorowodorek klenbuterolu

Klenbuterol

Bydło,

Koniowate

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

 

Środki działające na układ nerwowy/Środki działające na autonomiczny układ nerwowy.

Bydło

0,05 μg/kg

Mleko

Chlorowodorek ksylazyny

NIE DOTYCZY

Bydło, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chlorowodorek merkaptaminy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chlorowodorek wetrabutyny

NIE DOTYCZY

Świnie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cholina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Chrysanthemi cinerariifolii flos

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego

BRAK WPISU

Chymotrypsyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cimicifugae racemosae rhizoma

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

BRAK WPISU

Cinchonae cortex, jej znormalizowane ekstrakty i przetwory

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cinnamomi cassiae aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cinnamomi cassiae cortex, jej znormalizowane ekstrakty i przetwory

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cinnamomi ceylanici cortex, jej znormalizowane ekstrakty i przetwory

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Citri aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Citronellae aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Condurango cortex, jej znormalizowane ekstrakty i przetwory

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Convallaria majalis

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na tysiąc.

BRAK WPISU

Coriandri aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Crataegus

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Cupressi aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Cyflutryna

Cyflutryna (suma izomerów)

Bydło, kozy

10 μg/kg

50 µg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku mleka należy przestrzegać również pozostałych przepisów dyrektywy Rady 94/29/WE.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Cyhalotryna

Cyhalotryna (suma izomerów)

Bydło

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Tłuszcz

Nerki

Mleko

W przypadku mleka należy przestrzegać również pozostałych przepisów dyrektywy Rady 94/29/WE.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Cypermetryna

Cypermetryna (suma izomerów)

Wszystkie przeżuwacze

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku mleka należy przestrzegać również pozostałych przepisów dyrektywy Komisji 98/82/WE..

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Łososiowate

50 μg/kg

Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach.

Cyromazyna

Cyromazyna

Owce

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Cysteina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cytrulina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cytrynian amonowo-żelazowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cytrynian magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cytrynian wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Cytydyna i jej 5’-mono-, 5’-di- oraz 5’-trifosforany

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Danofloksacyna

Danofloksacyna

Bydło, owce, kozy, drób

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

W przypadku drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Wszystkie pozostałe gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Bydło, owce, kozy

30 μg/kg

Mleko

Dekochinat

NIE DOTYCZY

Bydło, owce

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego. Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi

BRAK WPISU

Deksametazon

Deksametazon

Bydło, kozy, świnie, koniowate

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Kortykoidy/Glukokortykoidy

Bydło, kozy

0,3 μg/kg

Mleko

Dekspantenol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Dekstran żelaza

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Deltametryna

Deltametryna

Wszystkie przeżuwacze

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Ryby

10 μg/kg

Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach

Dembreksyna

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Detomidyna

NIE DOTYCZY

Bydło, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania wyłącznie w celach leczniczych

BRAK WPISU

Diazinon

Diazinon

Bydło, owce, kozy, świnie

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Bydło, owce, kozy

20 μg/kg

Mleko

Dichlorek kobaltu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Dichlorek żelaza

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Dichloroizocyjanuran sodu

NIE DOTYCZY

Bydło, owce, kozy

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Dicyklanil

Suma dicyklanilu i 2,4,6-triamino-pirymidyno-5-karbonitrylu

Owce

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Dietylenoglikolowy eter monoetylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki przeżuwaczy, świnie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Difloksacyna

Difloksacyna

Bydło, owce, kozy

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Świnie

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Drób

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Wszystkie pozostałe gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Diflubenzuron

Diflubenzuron

Łososiowate

1 000 μg/kg

Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Dihydrostreptomycyna

Dihydrostreptomycyna

Wszystkie przeżuwacze, świnie, króliki

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Wszystkie przeżuwacze

200 μg/kg

Mleko

3,5-dijodo-L-tyrozyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Diklazuril

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki przeżuwaczy, świnie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Diklofenak

Diklofenak

Bydło

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 µg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzapalne/Niesteroidowe środki przeciwzapalne

Świnie

5 µg/kg

1 µg/kg

5 µg/kg

10 µg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Dikloksacylina

Dikloksacylina

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Dimetykon

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Dimetyloacetamid

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Dimetylosulfotlenek

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Dinoprost

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Dinoproston

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Dioktylosulfobursztynian sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Diprofilina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Dipropionian beklometazonu

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania inhalacyjnego.

BRAK WPISU

Distearynian glinu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Diwodorofosforan 2-aminoetylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Dodatki do żywności (substancje z ważnym numerem E zatwierdzone jako dodatki w środkach spożywczych do spożycia przez ludzi)

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie substancje zatwierdzone jako dodatki do środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem substancji konserwujących wymienionych w części C załącznika III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE.

BRAK WPISU

Doksapram

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Doksycyklina

Doksycyklina

Bydło

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Świnie, drób

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Doramektyna

Doramektyna

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom i ektopasożytom

Echinacea

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom. Wyłącznie do stosowania miejscowego.

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na dziesięć.

BRAK WPISU

Echinacea purpurea

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Emamektyna

Emamektyna B1a

Ryby

100 μg/kg

Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom i ektopasożytom

Embonian pyrantelu

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Enilkonazol

NIE DOTYCZY

Bydło, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Enrofloksacyna

Suma enrofloksacyny oraz ciprofloksacyny

Bydło, owce, kozy

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Świnie, króliki

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Drób

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Wszystkie pozostałe gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Epinefryna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Eprinomektyna

Eprinomektyna B1a

Bydło

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom i ektopasożytom

Erytromycyna

Erytromycyna A

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Jaja

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

17β-estradiol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do celów terapeutycznych i zootechnicznych.

BRAK WPISU

Etamsylat

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Eucalypti aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Eucalyptus globulus

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Eukaliptol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Euphrasia officinalis

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Febantel

Suma ekstrahowalnych pozostałości, które mogą być utlenione do sulfonu oksfendazolu

Wszystkie przeżuwacze, świnie, koniowate

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Wszystkie przeżuwacze

10 μg/kg

Mleko

Fenbendazol

Suma ekstrahowalnych pozostałości, które mogą być utlenione do sulfonu oksfendazolu

Wszystkie przeżuwacze, świnie, koniowate

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Wszystkie przeżuwacze

10 μg/kg

Mleko

Fenoksymetylopenicylina

Fenoksymetylopenicylina

Świnie

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Drób

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Fenol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Fenwalerat

Fenvalerate (suma izomerów RR, SS, RS i SR)

Bydło

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Fenyloalanina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Firokoksyb

Firokoksyb

Koniowate

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwzapalne/Niesteroidowe środki przeciwzapalne

Fitomenadion

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Florfenikol

Suma florfenikolu i jego metabolitów oznaczanych jako florfenikoloamina

Bydło, owce, kozy

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Świnie

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Drób

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Ryby

1 000 μg/kg

Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach.

Wszystkie pozostałe gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Floroglucyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Fluazuron

Fluazuron

Bydło

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Flubendazol

Flubendazol i (2-amino 1H-benzimidazol-5-ilo) (4fluorofenylo) metanon łącznie

Drób, świnie

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Flubendazol

Drób

400 μg/kg

Jaja

Flumechina

Flumechina

Bydło, owce, kozy, świnie

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Bydło, owce, kozy

50 μg/kg

Mleko

Drób

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Ryby

600 μg/kg

Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach.

Wszystkie pozostałe gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Flumetryna

Flumetryna (suma trans-Z izomerów)

Bydło

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Owce

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi

NIE DOTYCZY

Pszczoły

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

Fluniksyna

Fluniksyna

Bydło

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwzapalne/Niesteroidowe środki przeciwzapalne

Świnie

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Koniowate

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

5-hydroksyfluniksyna

Bydło

40 μg/kg

Mleko

Foeniculi aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Foksym

Foksym

Owce

50 μg/kg

400 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Świnie

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Kurczaki

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Jaja

Formaldehyd

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Formaldehydosulfoksylan sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Fosforan glinu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Fosforan magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Fosforan wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Frangulae cortex, jej znormalizowane ekstrakty i przetwory

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Ftalan dietylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Ftalan dimetylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Fumaran żelaza

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Furosemid

NIE DOTYCZY

Bydło, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania dożylnego.

BRAK WPISU

Gamitromycyna

Gamitromycyna

Bydło

20 µg/kg

200 µg/kg

100 µg/kg

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Gentamycyna

Suma gentamycyny C1, gentamycyny C1a, gentamycyny C2 i gentamycyny C2a

Bydło, świnie

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Bydło

100 µg/kg

Mleko

Gentianae radix, jej znormalizowane ekstrakty i przetwory

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Ginkgo biloba

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na tysiąc.

BRAK WPISU

Ginseng

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Ginseng, jego znormalizowane ekstrakty i przetwory

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glicerofosforan magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glicerofosforan manganu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Glicerofosforan potasu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glicerofosforan sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glicerofosforan wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glicerol formal

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

7-glicerylokakaowy glikol polietylenowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Glicyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glikol propylenowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glikole polietylenowe (o masie cząsteczkowej w granicach od 200 do 10 000)

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukoheptonian wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukoheptonian żelaza

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukonian cynku

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukonian kobaltu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukonian magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukonian manganu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Glukonian miedzi

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukonian niklu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukonian wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukonoglukoheptonian wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukonomleczan wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukuronian 2-aminoetanolu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukuronian betainy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glukuronian potasu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glutamina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glutaminian magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Glutaminian wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Gonadotropina ludzka kosmówkowa

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Gonadotropina ludzka kosmówkowa (naturalny HCG i jego syntetyczne odpowiedniki)

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Gonadotropina ludzka otrzymywana z moczu (menopauzowa)

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Gonadotropina z surowicy krwi ciężarnych klaczy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Guanozyna i jej 5’-mono-, 5’-di- oraz 5’-trifosforanyNIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Gwajakol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Halofuginon

Halofuginon

Bydło

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciwpierwotniakowe

Hamamelis virginiana

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na dziesięć.

BRAK WPISU

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

Harpagophytum procumbens

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Harunga madagascariensis

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na tysiąc.

BRAK WPISU

Heksetydyna

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Heparyna i jej sole

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Heptaminol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Heptonian miedzi

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Hesperydyna

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Hippocastani semen

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Histydyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Hormon folikulostymulina (naturalny FSH pozyskiwany ze wszystkich gatunków i jego syntetyczne odpowiedniki)

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Hormon luteinizujący (naturalny LH pozyskiwany ze wszystkich gatunków i jego syntetyczne odpowiedniki)

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Hormon uwalniający gonadotropinę

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Hormon uwalniający hormon luteinizujący – 6-Fe-D

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Hydrochlorotiazyd

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Hydrokortyzon

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

P-hydroksybenzoesan benzylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

4-hydroksybenzoesan benzylu sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

4-hydroksybenzoesan butylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

4-hydroksybenzoesan butylu sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

8-hydroksychinolina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego u zwierząt nowonarodzonych.

BRAK WPISU

Hydroksyetylosalicylan

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

15-hydroksystearynian glikolu polietylenowego

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza.

BRAK WPISU

Hyperici oleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Hypericum perforatum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Imidokarb

Imidokarb

Bydło

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciwpierwotniakowe

Owce

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Inozitol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Inozyna i jej 5’-mono-, 5’-di- oraz 5’-trifosforany

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Iwermektyna

22, 23-Dihydroawerme-ktyna B1a

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom i ektopasożytom

Izobutan

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Izofluran

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania jako środek znieczulający.

BRAK WPISU

Izoksupryna

NIE DOTYCZY

Bydło, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w celach terapeutycznych, zgodnie z dyrektywą Rady 96/22/WE.

BRAK WPISU

Izoleucyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Izopropanol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Jabłczan wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Jecoris oleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Jod i związki nieorganiczne jodu obejmujące:

– jodek sodu i potasu

– jodan sodowy i potasowy

– jodofory włącznie z jodkiem poliwinylopirolidonu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Związki organiczne jodu

– Jodoform

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Juniperi fructus

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kamfora

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

BRAK WPISU

Kamsylat etamifiliny

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kanamycyna

Kanamycyna A

Wszystkie gatunki, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Karazolol

Karazolol

Bydło

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki działające na układ nerwowy/Środki działające na autonomiczny układ nerwowy.

Świnie

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Karbazalat wapniowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Nie stosować u zwierząt, których mleko lub jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

BRAK WPISU

Karbetocyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Ekstrakt kardamonu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Karnityna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Karprofen

Suma sprzężonego karprofenu i glukuronidu karprofenu

Bydło, koniowate

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwzapalne/Niesteroidowe środki przeciwzapalne

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany dla mleka

NIE DOTYCZY

Ketamina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Ketoprofen

NIE DOTYCZY

Bydło, świnie, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Klazuril

NIE DOTYCZY

Gołębie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kloksacylina

Kloksacylina

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Kloprostenol

NIE DOTYCZY

Bydło, świnie, kozy, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

R-Kloprostenol

NIE DOTYCZY

Bydło, świnie, kozy, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Klorsulon

Klorsulon

Bydło

35 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Klozantel

Klozantel

Bydło

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Owce

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Kofeina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kokoalkilodimetylobetainy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza

BRAK WPISU

Kolistyna

Kolistyna

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Jaja

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „'skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Kortykotropina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kromoglikan sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Krzemian magnezowo-glinowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Krzemian wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kumafos

Kumafos

Pszczoły

100 μg/kg

Miód

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Kwas acetylosalicylowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Nie stosować u zwierząt, których mleko lub jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

BRAK WPISU

Kwas asparaginowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kwas borowy i borany

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kwas etylenodiaminotetraoctowy i jego sole

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kwas foliowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kwas glutaminowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kwas hialuronowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kwas jabłkowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza.

BRAK WPISU

Kwas klawulanowy

Kwas klawulanowy

Bydło, świnie

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Bydło

200 μg/kg

Mleko

Kwas L-winowy i jego sole mono- i dizasadowe sodowe, potasowe i wapniowe

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza.

BRAK WPISU

Kwas mlekowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kwas mrówkowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kwas oksolinowy

Kwas oksolinowy

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których mleko lub jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Kwas orotowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kwas paracetowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kwas salicylowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Kwas solny

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza.

BRAK WPISU

Kwas szczawiowy

NIE DOTYCZY

Pszczoły

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

Środek przeciwzakaźny

Kwas tiludronowy (pod postacią soli dwusodowej)

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania dożylnego.

BRAK WPISU

Drób

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do podawania pozajelitowego oraz do stosowania u ptaków nieśnych i hodowlanych

Kwas tiooktowy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Kwas tolfenoaminowy

Kwas tolfenoaminowy

Bydło, świnie

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwzapalne/Niesteroidowe środki przeciwzapalne

Bydło

50 μg/kg

Mleko

Kwasy humowe i ich sole sodowe

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Kwatrezyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie jako środek konserwujący w stężeniu nieprzekraczającym 0,5 %.

BRAK WPISU

Lachnanthes tinctoria

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na tysiąc.

BRAK WPISU

Lanolina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Lasalocid

Lasalocid A

Drób

20 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Jaja

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Lauri folii aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Lauri fructus

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Laurylosiarczan amonu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Laurylosiarczan sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Lavandulae aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Lecyrelina

NIE DOTYCZY

Bydło, koniowate, króliki

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Lektyna uzyskana z fasoli czerwonej kidney (Phaseolus vulgaris)

NIE DOTYCZY

Świnie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Lespedeza capitata

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Leucyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Lewamizol

Lewamizol

Bydło, owce, świnie, drób

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których mleko lub jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Lewometadon

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania dożylnego.

BRAK WPISU

Lewotyroksyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Lidokaina

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do znieczulania miejscowego-regionalnego.

BRAK WPISU

Lini oleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Liniowe kwasy alkilobenzenosulfonowe o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C9 do C13, zawierające mniej niż 2,5 % łańcuchów dłuższych niż C13

NIE DOTYCZY

Bydło, owce

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Linkomycyna

Linkomycyna

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Jaja

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Lizyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

DL-lizyna kwasu acetylosalicylowego

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Nie stosować u zwierząt, których mleko lub jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

BRAK WPISU

Lobaria pulmonaria

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Lobelina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Luprostiol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Magnez

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Majoranae herba

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Maleinian ergometryny

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania u rodzących samic

BRAK WPISU

Mannitol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Marbofloksacyna

Marbofloksacyna

Bydło, świnie

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Bydło

75 μg/kg

Mleko

 

Matricaria recutita oraz jej przetwory

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Matricariae flos

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Mebendazol

Suma metylo-(5-(1-hydroksy,1-fenylo)metylo-1H-benzoimidazol-2-ilo)karbaminianu mebendazolu i (2-amino-1H-benzoimidazol-5-ilo) fenylometanonu, wyrażonych jako odpowiedniki mebendazolu

Owce, kozy, koniowate

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Mecylinam

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania wewnątrzmacicznego.

BRAK WPISU

Medicago sativa extractum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Melatonina

NIE DOTYCZY

Owce, kozy

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Melissae aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Melissae folium

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Meloksykam

Meloksykam

Bydło, kozy, świnie, króliki, koniowate

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwzapalne/Niesteroidowe środki przeciwzapalne

Bydło, kozy

15 μg/kg

Mleko

Menadion

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Menbuton

NIE DOTYCZY

Bydło, owce, kozy, świnie, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Menthae arvensis aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Menthae piperitae aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Mentol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Mepiwakaina

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania wewnątrzstawowego i zewnątrzoponowego jako środek znieczulenia miejscowego.

BRAK WPISU

Mesylan trikainy

NIE DOTYCZY

Ryby

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania wyłącznie w środowisku wodnym.

BRAK WPISU

Metamizol

4-Metylaminoantypiryna

Bydło, świnie, koniowate

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzapalne/Niesteroidowe środki przeciwzapalne

Bydło

50 μg/kg

Mleko

Metionian miedzi

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Metionina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

2-metylo-2-fenoksy-propionian sodu

NIE DOTYCZY

Bydło, świnie, kozy, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

1-metylo-2-pirolidon

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Metyloprednizolon

Metyloprednizolon

Bydło

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Kortykoidy/Glukokortykoidy

Metylowy chalkon hesperydyny

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Millefolii herba

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Mleczan etylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Mocznik

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Moksydektyna

Moksydektyna

Bydło, owce, koniowate

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom i ektopasożytom

Bydło, owce

40 μg/kg

Mleko

Monenzyna

Monenzyna A

Bydło

2 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

2 μg/kg

2 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Monepantel

Sulfon monepantelu

Owce

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Kozy

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Tymczasowe maksymalne limity pozostałości tracą ważność z dniem 1 stycznia 2011 r.

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Monooleinian i trioleinian polioksyetylenosorbitolu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Monostearynian glinu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Monotiogliceryna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Montanid

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Morantel

Suma pozostałości, które mogą być hydrolizowane do N-metylo– 1,3-propanodiaminy i wyrażone jako odpowiedniki morantelu

Wszystkie przeżuwacze

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Myglyol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Myristicae aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania u zwierząt nowonarodzonych.

BRAK WPISU

Nadtlenek wodoru

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Nafcylina

Nafcylina

Wszystkie przeżuwacze

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Tylko do stosowania dowymieniowego.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Natamycyna

NIE DOTYCZY

Bydło, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Neomycyna (w tym framycetyna)

Neomycyna B

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Jaja

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Neostygmina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Netobimina

Suma tlenku albendazolu, sulfonu albendazolu i 2-aminosulfonu albendazolu, wyrażona jako albendazol

Bydło, owce

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Wyłącznie do stosowania doustnego.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Nikoboksil

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Nikotynian metylu

NIE DOTYCZY

Bydło, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Nitroksynil

Nitroksynil

Bydło, owce

400 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

400 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Noniwamid

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego

BRAK WPISU

Norgestomet

Norgestomet

Bydło

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Wyłącznie do stosowania w celach leczniczych i zootechnicznych.

Czynniki działające na układ rozrodczy

Nowobiocyna

Nowobiocyna

Bydło

50 μg/kg

Mleko

Tylko do stosowania dowymieniowego.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany dla wszystkich tkanek poza mlekiem.

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

Octan cynku

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Octan deslorelinowy

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Octan fertireliny

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Octan flugestonu

Octan flugestonu

Owce, kozy

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Wyłącznie do użytku wewnątrzpochwowego w celach zootechnicznych

Czynniki działające na układ rozrodczy

Octan magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Octan medroksyprogesteronu

NIE DOTYCZY

Owce

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do użytku wewnątrzpochwowego w celach zootechnicznych.

BRAK WPISU

Octan wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Octan zasadowy glinu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Okoubaka aubrevillei

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Oksacylina

Oksacylina

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Oksfendazol

Suma ekstrahowalnych pozostałości, które mogą być utlenione do sulfonu oksfendazolu

Wszystkie przeżuwacze, świnie, koniowate

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Wszystkie przeżuwacze

10 μg/kg

Mleko

Oksybendazol

Oksybendazol

Świnie

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Oksyklozanid

Oksyklozanid

Wszystkie przeżuwacze

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Oksytetracyklina

Suma leku macierzystego oraz jego 4-epimeru

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

Mleko

Jaja

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Oksytocyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Oleinian cynku

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Oleinian etylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Oleinooleinian

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Omeprazol

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Orgoteina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Ornityna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Orotonian magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Pankreatyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Pantotenian wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Papaina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Papaweryna

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie u nowonarodzonych cieląt.

BRAK WPISU

Paracetamol

NIE DOTYCZY

Świnie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Parkonazol

NIE DOTYCZY

Perliczki

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Paromomycyna

Paromomycyna

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

Nie stosować u zwierząt, których mleko lub jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Peforelina

NIE DOTYCZY

Świnie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Penetamat

Benzylopenicylina

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Pepsyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Permetryna

Permetryna (suma izomerów)

Bydło

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku mleka należy przestrzegać również pozostałych przepisów dyrektywy Komisji 98/82/WE.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Phytolacca americana

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na tysiąc.

BRAK WPISU

Piceae turiones recentes extractum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Pidolan manganu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Piperazyna

Piperazyna

Świnie

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Kurczaki

2 000 μg/kg

Jaja

Piperazyny dihydrochlorek

NIE DOTYCZY

Kurczaki

MLP nie jest wymagany dla wszystkich tkanek poza jajami

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Piperonylu butoksyd

NIE DOTYCZY

Bydło, owce, kozy, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Pirlimycyna

Pirlimycyna

Bydło

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

2-Pirolidon

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania pozajelitowego w dawkach nieprzekraczających 40 mg/kg masy tuszy.

BRAK WPISU

Pirosiarczyn sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Podfosforyn magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Podfosforyn sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Podfosforyn wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Polifosforany wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Polikrezulen

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Polisiarczan glikozaminoglikanu

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Polisorbat 80

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Poloksalen

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Poloksamer

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Polyoksyl oleju rącznikowego z 30-40 jednostkami oksyetylenowymi

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza.

BRAK WPISU

Polyoksyl uwodornionego oleju rącznikowego z 40-60 jednostkami oksyetylenowymi

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza.

BRAK WPISU

Półtoraoleinian sorbitanu

 

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Prazikwantel

NIE DOTYCZY

Owce, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Predkamid (krotetamid i kropropamid)

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Prednizolon

Prednizolon

Bydło

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Kortykoidy/Glukokortykoidy

Produkty utlenienia Terebinthinae oleum

NIE DOTYCZY

Bydło, owce, kozy, świnie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Progesteron

NIE DOTYCZY

Bydło, owce, kozy, koniowate (samice)

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do użytku wewnątrzpochwowego w celach terapeutycznych lub zootechnicznych, zgodnie z przepisami dyrektywy 96/22/WE.

BRAK WPISU

Prokaina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Prolina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Propan

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Propionian sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Propionian wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Prunus laurocerasus

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na tysiąc.

BRAK WPISU

Ekstrakt Pyrethrum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Quercus cortex

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Quillaia saponins

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Rafoksanid

Rafoksanid

Bydło

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Owce

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Rhei radix, jego znormalizowane ekstrakty i przetwory

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Ricini oleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza.

BRAK WPISU

Rifaksymina

Rifaksymina

Bydło

60 μg/kg

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany dla wszystkich tkanek poza mlekiem.

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania dowymieniowego, z wyjątkiem przypadków, gdy wymię może być wykorzystane do spożycia przez ludzi, oraz do stosowania wewnątrzmacicznego

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

Romifidyna

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania wyłącznie w celach leczniczych.

BRAK WPISU

Rosmarini aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Rosmarini folium

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Ruscus aculeatus

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Ruta graveolens

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na tysiąc.

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

BRAK WPISU

Rybonukleinian manganu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Salicylan glinu, zasadowy

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego. Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

BRAK WPISU

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb.

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

Salicylan metylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Salicylan sodu

NIE DOTYCZY

Bydło, świnie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania doustnego.

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

BRAK WPISU

Wszystkie gatunki, od których lub z których pozyskuje się żywność, z wyjątkiem ryb

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

Salviae folium

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Sambuci flos

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Sarafloksacyna

Sarafloksacyna

Kurczaki

10 μg/kg

100 μg/kg

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Łososiowate

30 μg/kg

Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach

Sebacynian dietylu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Selenian baru

NIE DOTYCZY

Bydło, owce

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Selenian potasu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Selenian(IV) sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Selenian(VI) sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Selenicereus grandiflorus

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na sto.

BRAK WPISU

Serenoa repens

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Serotonina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Seryna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Siarczan amonu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Siarczan cynku

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Siarczan kobaltu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Siarczan magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Siarczan manganu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Siarczan miedzi

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Siarczan niklu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Siarczan wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Siarczan żelaza

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Siarka

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Silybum marianum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Sinapis nigrae semen

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Solidago virgaurea

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Somatosalm

NIE DOTYCZY

Łososie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Spektynomycyna

Spektynomycyna

Owce

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Wszystkie pozostałe gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Spiramycyna

Suma spiramycyny oraz neospiramycyny

Bydło

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Kurczaki

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Spiramycyna 1

Świnie

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Stearynian cynku

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Stearynian magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Stearynian sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Stearynian wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Stearyniany glikolu polietylenowego z 8–40 jednostkami oksyetylenowymi

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania jako substancja pomocnicza.

BRAK WPISU

Streptomycyna

Streptomycyna

Wszystkie przeżuwacze, świnie, króliki

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Wszystkie przeżuwacze

200 μg/kg

Mleko

Strychni semen

NIE DOTYCZY

Bydło, owce, kozy

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Tylko do stosowania doustnego, w dawkach nieprzekraczających odpowiednika 0,1 mg strychniny/kg masy tuszy.

BRAK WPISU

Strychnina

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego, w dawce do 0,1 mg/kg masy tuszy.

BRAK WPISU

Substancje stosowane w homeopatycznych lekach weterynaryjnych

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wszystkie substancje stosowane w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, pod warunkiem że ich stężenie w tych produktach nie przekracza jednej części na dziesięć tysięcy.

BRAK WPISU

Sulfoguajakol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Sulfonamidy

(wszystkie substancje należące do grupy sulfonamidów)

Lek macierzysty

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Łączna zawartość pozostałości wszystkich substancji z grupy sulfonamidów nie powinna przekraczać 100 μg/kg.

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/

Chemioterapeutyki

Bydło, owce, kozy

100 μg/kg

Mleko

Symphyti radix

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego na nieuszkodzoną skórę.

BRAK WPISU

Syzygium cumini

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Tanina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tau fluwalinat

NIE DOTYCZY

Pszczoły

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Teflubenzuron

Teflubenzuron

Łososiowate

500 μg/kg

Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw ektopasożytom

Teobromina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Teofilina

Nie dotyczy

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Terebinthinae laricina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Tetracyklina

Suma leku macierzystego oraz jego 4-epimeru

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

Mleko

Jaja

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Tetrakaina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania jako środek znieczulający.

BRAK WPISU

Thuja occidentalis

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na sto.

BRAK WPISU

Thymi aetheroleum

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tiabendazol

Suma tiabendazolu i 5-hydroksytiabendazolu

Bydło, kozy

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Tiamfenikol

Tiamfenikol

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Tiamulina

Suma metabolitów, które mogą być hydrolizowane do 8-α-hydroksymutyliny

Świnie, króliki

100 μg/kg

500 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Kurczaki

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Indyki

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Tiamulina

Kurczaki

1 000 μg/kg

Jaja

Tiamylal

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania dożylnego.

BRAK WPISU

Tiaprost

NIE DOTYCZY

Bydło, owce, świnie, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tiliae flos

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Timerfonian

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania jako środek konserwujący w szczepionkach o dozach wielokrotnych, w stężeniu nieprzekraczającym 0,02 %.

BRAK WPISU

Tiomersal

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania jako środek konserwujący w szczepionkach o dozach wielokrotnych, w stężeniu nieprzekraczającym 0,02 %.

BRAK WPISU

Tiopental sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania dożylnego.

BRAK WPISU

Tiosiarczan sodu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tlenek albendazolu

Suma tlenku albendazolu, sulfonu albendazolu i 2-aminosulfonu albendazolu, wyrażona jako albendazol

Bydło, owce

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

BRAK WPISU

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Tlenek cynku

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tlenek kobaltu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tlenek kobaltu (III)

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tlenek magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tlenek manganu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Tlenek miedzi

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tlenek miedziawy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tlenek wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Toldimfos

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Toltrazuril

Sulfon toltrazurilu

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciwpierwotniakowe

Drób

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Tosylchloramid sodu

NIE DOTYCZY

Bydło, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

BRAK WPISU

Ryby

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Do stosowania wyłącznie w środowisku wodnym.

Tragakanta

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Treonina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Trichlorometiazyd

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Triklabendazol

Suma ekstrahowalnych pozostałości, które mogą być utleniane do ketotriklabendazolu

Wszystkie przeżuwacze

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwpasożytnicze/Środki przeciw endopasożytom

Trikrzemian magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Trimetoprim

Trimetoprim

Koniowate

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Tłuszcz

Mięśnie

Wątroba

Nerki

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/

Chemioterapeutyki

Wszystkie pozostałe gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Trimetylofloroglucyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Trioleinian sorbitanu

 

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tristearynian glinu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tritlenek dimanganu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Trometamina dinoprostu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Trometamina etiprostonu

NIE DOTYCZY

Bydło, świnie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Trypsyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tryptofan

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tulatromycyna

(2R,3S,4R,5R,8R,10

R,11R,12S, 13S,14R)-

2-etylo– 3,4,10,13-tetra-

hydroksy-

3,5,8,10,12,14-

heksametylo-11-[[3,4,6-

trideoksy-3-(dimety

loamino)-β-D-ksylo-

heksopyranosyl] oksy]-1-oksa-6-azacyklopenta-

dekan-15-on wyrażony

jako ekwiwalent

tulatromycyny

Bydło

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Świnie

100 μg/kg

3 000 µg/kg

3 000 µg/kg

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

Turnera diffusa

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Tylmikozyna

Tylmikozyna

Drób

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Wszystkie pozostałe gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Tylozyna

Tylozyna A

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

Mleko

Jaja

W przypadku ryb MLP w mięśniach odnosi się do „skóry i mięśni w naturalnych proporcjach”.

MLP w tłuszczu, wątrobie i nerkach nie mają zastosowania w przypadku ryb.

W przypadku świń i drobiu MLP w tłuszczu odnosi się do „skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach”.

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Tylwalozyna

Suma tylwalozyny i 3-O-acetylotylozyny

Świnie

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Mięśnie

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Drób

50 μg/kg

50 μg/kg

Skóra i tłuszcz

Wątroba

Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Tymidyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tymol

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Tyrozyna

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Urginea maritima

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na sto. Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Urticae herba

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Urydyna i jej 5’-mono-, 5’-di- oraz 5’-trifosforany

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Virola sebifera

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych przygotowywanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, o stężeniu w produktach nieprzekraczającym jednej części na tysiąc.

BRAK WPISU

Viscum album

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych, przygotowanych zgodnie z farmakopeami homeopatycznymi, w stężeniach odpowiadających tynkturze wyjściowej i jej rozcieńczeniom.

BRAK WPISU

Walina

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Walnemulina

Walnemulina

Świnie

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Mięśnie

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwzakaźne/Antybiotyki

Wedaprofen

Wedaprofen

Koniowate

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Mięśnie

Tłuszcz

Wątroba

Nerki

BRAK WPISU

Środki przeciwzapalne/Niesteroidowe środki przeciwzapalne

Węglan kobaltu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Węglan magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Węglan manganu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Węglan wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Węglowodory mineralne o lepkości od niskiej do wysokiej, zawierające woski mikrokrystaliczne, około C10–C60; związki alifatyczne, alifatyczne rozgałęzione i alicykliczne

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Z wyłączeniem związków aromatycznych i nienasyconych.

BRAK WPISU

Winian butorfanolu

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania dożylnego.

BRAK WPISU

Winian ketanseryny

NIE DOTYCZY

Koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Winkamina

NIE DOTYCZY

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania u zwierząt nowonarodzonych.

BRAK WPISU

Witamina A

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Witamina B1

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Witamina B2

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Witamina B3

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Witamina B5

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Witamina B6

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Witamina B12

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Witamina D

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Witamina E

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Wodorotlenek glinu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Wodorotlenek magnezu

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Wodorotlenek wapnia

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Wodzian terpinu

NIE DOTYCZY

Bydło, owce, kozy, świnie

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Zasadowy azotan bizmutawy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Bydło

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Tylko do stosowania dowymieniowego.

BRAK WPISU

Zasadowy galusan bizmutawy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Zasadowy salicylan bizmutawy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU

Zasadowy węglan bizmutawy

NIE DOTYCZY

Wszystkie gatunki zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

Wyłącznie do stosowania doustnego.

BRAK WPISU


Tabela 2

Substancje zakazane

Substancja farmakologicznie czynna

MLP

Aristolochia spp. oraz jej przetwory

MLP nie może być ustalony

Chloramfenikol

MLP nie może być ustalony

Chloroform

MLP nie może być ustalony

Chlorpromazyna

MLP nie może być ustalony

Dapson

MLP nie może być ustalony

Dimetridazol

MLP nie może być ustalony

Kolchicyna

MLP nie może być ustalony

Metronidazol

MLP nie może być ustalony

Nitrofurany (włącznie z furazolidonem)

MLP nie może być ustalony

Ronidazol

MLP nie może być ustalony


Top