EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1107R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG ( Dz.U. L 309 z 24.11.2009 )

OJ L 81, 21.3.2012, p. 43–47 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/corrigendum/2012-03-21/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

21.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/43


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309 z dnia 24 listopada 2009 r. )

1.

Strona 2, motyw 10, ostatnie zdanie:

zamiast:

„[…] powinny być zastosowane przy przedłużaniu lub przeglądzie ich zatwierdzenia.”,

powinno być:

„[…] powinny być zastosowane przy odnowieniu lub przeglądzie ich zatwierdzenia.”.

2.

Strona 2, motyw 15, zdania trzecie i czwarte:

zamiast:

„[…] Przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących przedłużania zatwierdzenia należy uwzględnić doświadczenie zdobyte w wyniku stosowania środków ochrony roślin zawierających dane substancje oraz wszelkie osiągnięcia w nauce i technologii. Zatwierdzenie powinno być przedłużane na okres nieprzekraczający piętnastu lat.”,

powinno być:

„[…] Przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących odnowienia zatwierdzenia należy uwzględnić doświadczenie zdobyte w wyniku stosowania środków ochrony roślin zawierających dane substancje oraz wszelkie osiągnięcia w nauce i technologii. Zatwierdzenie powinno być odnowione na okres nieprzekraczający piętnastu lat.”.

3.

Strona 14, podsekcja 3, tytuł:

zamiast:

„Przedłużenie i przegląd”,

powinno być:

„Odnowienie i przegląd”.

4.

Strona 14, art. 14, tytuł:

zamiast:

„Przedłużenie zatwierdzenia”,

powinno być:

„Odnowienie zatwierdzenia”.

5.

Strona 14, art. 14 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci:

zamiast:

„1.   Przedłużenia zatwierdzenia substancji czynnej dokonuje się na wniosek po ustaleniu, że spełnione są kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4.

[…]

Takie przedłużenie zatwierdzenia może obejmować warunki i ograniczenia, o których mowa w art. 6.”,

powinno być:

„1.   Odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dokonuje się na wniosek po ustaleniu, że spełnione są kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4.

[…]

Takie odnowienie zatwierdzenia może obejmować warunki i ograniczenia, o których mowa w art. 6.”.

6.

Strona 14, art. 14 ust. 2:

zamiast:

„2.   Przedłużenie zatwierdzenie odbywa się na okres nieprzekraczający piętnastu lat. Zatwierdzenie substancji czynnej, o której mowa w art. 4 ust. 7, przedłużane jest na okres nieprzekraczający pięciu lat.”,

powinno być:

„2.   Odnowienie zatwierdzenie odbywa się na okres nieprzekraczający piętnastu lat. Zatwierdzenie substancji czynnej, o której mowa w art. 4 ust. 7, przedłużane jest na okres nieprzekraczający pięciu lat.”.

7.

Strona 14, art. 15, tytuł:

zamiast:

„Wniosek o przedłużenie”,

powinno być:

„Wniosek o odnowienie”.

8.

Strona 14, art. 15 ust. 2:

zamiast:

„2.   Składając wniosek o przedłużenie, wnioskodawca określa […]”,

powinno być:

„2.   Składając wniosek o odnowienie, wnioskodawca określa […]”.

9.

Strona 14, art. 16, tytuł:

zamiast:

„Dostęp do informacji dotyczących przedłużenia”,

powinno być:

„Dostęp do informacji dotyczących odnowienia”.

10.

Strona 14, art. 17 akapit pierwszy:

zamiast:

„W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy zaistnieje prawdopodobieństwo, że zezwolenie wygaśnie przed podjęciem decyzji o przedłużeniu […]”,

powinno być:

„W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy zaistnieje prawdopodobieństwo, że zezwolenie wygaśnie przed podjęciem decyzji o odnowieniu […]”.

11.

Strona 15, art. 18 akapit drugi lit. a):

zamiast:

„a)

procedury dotyczące składania i oceny wniosków o przedłużanie zatwierdzeń;”,

powinno być:

„a)

procedury dotyczące składania i oceny wniosków o odnowienie zatwierdzeń;”.

12.

Strona 15, art. 19:

zamiast:

„Rozporządzenie przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 3, ustanawia przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury przedłużenia […]”,

powinno być:

„Rozporządzenie przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 3, ustanawia przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia […]”.

13.

Strona 15, art. 20, tytuł:

zamiast:

„Rozporządzenie dotyczące przedłużenia”,

powinno być:

„Rozporządzenie dotyczące odnowienia”.

14.

Strona 15, art. 20 ust. 1 lit. a) i b):

zamiast:

„a)

zatwierdzenie substancji czynnej zostaje przedłużone, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń, w stosownych przypadkach; lub

b)

zatwierdzenie substancji czynnej nie zostaje przedłużone.”,

powinno być:

„a)

zatwierdzenie substancji czynnej zostaje odnowione, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń, w stosownych przypadkach; lub

b)

zatwierdzenie substancji czynnej nie zostaje odnowione.”.

15.

Strona 15, art. 20 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz akapit drugi:

zamiast:

„[…] nieprzekraczający sześciu miesięcy, dla sprzedaży i dystrybucji, a także okres nie dłuższy niż jeden rok dla wyprzedaży, składowania i zużycia istniejących zapasów […].

W przypadku wycofania zatwierdzenia lub jeżeli zatwierdzenie nie zostaje przedłużone ze względu na […]”,

powinno być:

„[…] nieprzekraczający sześciu miesięcy, dla sprzedaży i dystrybucji, a także okres nie dłuższy niż jeden rok dla unieszkodliwienia, składowania i zużycia istniejących zapasów […].

W przypadku wycofania zatwierdzenia lub jeżeli zatwierdzenie nie zostaje odnowione ze względu na […]”.

16.

Strona 16, art. 24 ust. 1, ostatnie zdanie:

zamiast:

„[…] W drodze odstępstwa od art. 14 ust. 2 zatwierdzenie może zostać przedłużone jednokrotnie lub wielokrotnie na okresy nieprzekraczające siedmiu lat.”,

powinno być:

„[…] W drodze odstępstwa od art. 14 ust. 2 zatwierdzenie może zostać odnowione jednokrotnie lub wielokrotnie na okresy nieprzekraczające siedmiu lat.”.

17.

Strona 23, podsekcja 4, tytuł:

zamiast:

„Przedłużenie, wycofanie i zmiana”,

powinno być:

„Odnowienie, wycofanie i zmiana”.

18.

Strona 23, art. 43, tytuł:

zamiast:

„Przedłużenie zezwolenia”,

powinno być:

„Odnowienie zezwolenia”.

19.

Strona 23, art. 43 ust. 1:

zamiast:

„1.   Zezwolenie zostaje przedłużone na wniosek posiadacza zezwolenia […]”,

powinno być:

„1.   Zezwolenie zostaje odnowione na wniosek posiadacza zezwolenia […].”.

20.

Strony 23 i 24, art. 43 ust. 2, zdanie wprowadzające oraz lit. d):

zamiast:

„2.   W terminie trzech miesięcy od daty przedłużenia zatwierdzenia substancji czynnej […]

d)

wszelkie informacje konieczne do wykazania, że środek ochrony roślin spełnia określone w rozporządzeniu wymogi dotyczące przedłużenia zatwierdzenia […]”,

powinno być:

„2.   W terminie trzech miesięcy od daty odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej […]

d)

wszelkie informacje konieczne do wykazania, że środek ochrony roślin spełnia określone w rozporządzeniu wymogi dotyczące odnowienia zatwierdzenia […]”.

21.

Strona 24, art. 43 ust. 3 akapit pierwszy:

zamiast:

„[…] warunki i ograniczenia przewidziane w rozporządzeniu dotyczącym przedłużenia zatwierdzenia zgodnie z art. 20.”,

powinno być:

„[…] warunki i ograniczenia przewidziane w rozporządzeniu dotyczącym odnowienia zatwierdzenia zgodnie z art. 20.”.

22.

Strona 24, art. 43 ust. 5:

zamiast:

„5.   Państwa członkowskie podejmują decyzję o przedłużeniu zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu najpóźniej dwanaście miesięcy po przedłużeniu zatwierdzenia substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku zawartego w środku ochrony roślin.”,

powinno być:

„5.   Państwa członkowskie podejmują decyzję o odnowieniu zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu najpóźniej dwanaście miesięcy po odnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku zawartego w środku ochrony roślin.”.

23.

Strona 24, art. 43 ust. 6:

zamiast:

„6.   W przypadku gdy z powodów niezależnych od posiadacza zezwolenia decyzja o przedłużeniu zezwolenia nie zostanie podjęta przed wygaśnięciem jego ważności, dane państwo członkowskie przedłuża zezwolenie na okres niezbędny do zakończenia rozpatrywania i podjęcia decyzji o przedłużeniu.”,

powinno być:

„6.   W przypadku gdy z powodów niezależnych od posiadacza zezwolenia decyzja o odnowieniu zezwolenia nie zostanie podjęta przed wygaśnięciem jego ważności, dane państwo członkowskie przedłuża zezwolenie na okres niezbędny do zakończenia rozpatrywania i podjęcia decyzji o odnowieniu.”.

24.

Strona 24, art. 46 akapity pierwszy i drugi:

zamiast:

„W przypadku gdy państwo członkowskie wycofuje lub zmienia zezwolenie lub nie go nie przedłuża, może ono przyznać dodatkowy okres w celu wyprzedaży, składowania, wprowadzania do obrotu i zużycia istniejących zapasów.

W przypadku gdy powody wycofania, zmiany lub nieprzedłużenia zezwolenia […] nieprzekraczającego jednego roku, dla wyprzedaży, składowania i zużycia istniejących zapasów danych środków ochrony roślin.”,

powinno być:

„W przypadku gdy państwo członkowskie wycofuje lub zmienia zezwolenie lub nie go nie odnawia, może ono przyznać dodatkowy okres w celu unieszkodliwienia, składowania, wprowadzania do obrotu i zużycia istniejących zapasów.

W przypadku gdy powody wycofania, zmiany lub nieodnowienia zezwolenia […] nieprzekraczającego jednego roku, dla unieszkodliwienia, składowania i zużycia istniejących zapasów danych środków ochrony roślin.”.

25.

Strona 26, art. 50 ust. 4 akapit pierwszy:

zamiast:

„[…] nie później niż w dniu przedłużenia lub zmiany zezwolenia, przeprowadzają ocenę porównawczą przewidzianą w ust. 1.”,

powinno być:

„[…] nie później niż w dniu odnowienia lub zmiany zezwolenia, przeprowadzają ocenę porównawczą przewidzianą w ust. 1.”.

26.

Strona 30, art. 59 ust. 1 ostatni akapit:

zamiast:

„Badania objęte są ochroną także wtedy, gdy były niezbędne do przedłużenia lub przeglądu zezwolenia. […]”,

powinno być:

„Badania objęte są ochroną także wtedy, gdy były niezbędne do odnowienia lub przeglądu zezwolenia. […]”.

27.

Strona 31, art. 60 ust. 1:

zamiast:

„[…] pierwszego zatwierdzenia, zmiany warunków zatwierdzenia lub do przedłużenia zatwierdzenia oraz udostępnia ten wykaz państwom członkowskim oraz Komisji.”,

powinno być:

„[…] pierwszego zatwierdzenia, zmiany warunków zatwierdzenia lub do odnowienia zatwierdzenia oraz udostępnia ten wykaz państwom członkowskim oraz Komisji.”.

28.

Strona 31, art. 60 ust. 2 lit. a):

zamiast:

„a)

wykaz sprawozdań z testów i badań dotyczących substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku, adiuwantu i środka ochrony roślin, niezbędnych do udzielenia pierwszego zezwolenia, zmiany warunków zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia; oraz”,

powinno być:

„a)

wykaz sprawozdań z testów i badań dotyczących substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku, adiuwantu i środka ochrony roślin, niezbędnych do udzielenia pierwszego zezwolenia, zmiany warunków zezwolenia lub odnowienia zezwolenia; oraz”.

29.

Strona 36, art. 80 ust. 1 akapit drugi zdanie drugie:

zamiast:

„W odniesieniu do substancji aktywnych, o których mowa w lit. b) niniejszego ustępu, zatwierdzenie takie nie jest traktowane jak przedłużenie zatwierdzenia, o którym mowa w art. 14 niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„W odniesieniu do substancji aktywnych, o których mowa w lit. b) niniejszego ustępu, zatwierdzenie takie nie jest traktowane jak odnowienie zatwierdzenia, o którym mowa w art. 14 niniejszego rozporządzenia.”.

30.

Strona 37, art. 80 ust. 2 lit. c):

zamiast:

„c)

przez okres pięciu lat od daty przedłużenia włączenia lub przedłużenia zatwierdzenia, dla substancji czynnych, których włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wygasa z dniem 24 listopada 2011 r. Przepis ten stosuje się wyłącznie do danych niezbędnych do przedłużenia zatwierdzenia i które uzyskały certyfikat zgodności z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej do tego dnia.”,

powinno być:

„c)

przez okres pięciu lat od daty odnowienia włączenia lub odnowienia zatwierdzenia, dla substancji czynnych, których włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wygasa z dniem 24 listopada 2011 r. Przepis ten stosuje się wyłącznie do danych niezbędnych do odnowienia zatwierdzenia i które uzyskały certyfikat zgodności z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej do tego dnia.”.


Top