EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 263 - 287

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

26.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 552/2009

z dnia 22 czerwca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (2) ustanawia w załączniku I ograniczenia dotyczące niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 uchyla i zastępuje dyrektywę 76/769/WE z mocą od dnia 1 czerwca 2009 r. Załącznik XVII do tego rozporządzenia zastępuje załącznik I do dyrektywy 76/769/EWG.

(2)

Artykuł 67 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 stanowi, że substancje, mieszaniny lub wyroby nie mogą być produkowane, wprowadzane do obrotu lub stosowane, chyba że spełniają warunki ograniczeń przewidziane dla nich w załączniku XVII.

(3)

Dyrektywa 2006/122/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniająca po raz trzydziesty dyrektywę Rady 76/769/EWG (sulfoniany perfluorooktanu (PFOS)) (3) i dyrektywa Komisji 2006/139/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków arsenu w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika I do tej dyrektywy (4), zmieniające załącznik I do dyrektywy 76/769/EWG, zostały przyjęte na krótko przed rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, w grudnia 2006 r., ale wspomniane ograniczenia nie zostały jeszcze włączone do załącznika XVII tego rozporządzenia. W związku z tym należy zmienić załącznik XVII w celu włączenia ograniczeń związanych z dyrektywami 2006/122/WE i 2006/139/WE, w przeciwnym razie ograniczenia te zostaną uchylone dnia 1 czerwca 2009 r.

(4)

Zgodnie z art. 137 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 każdą zmianę w ograniczeniach przyjętych w ramach dyrektywy 76/769/EWG od dnia 1 czerwca 2007 r. należy włączyć do załącznika XVII tego rozporządzenia z mocą od dnia 1 czerwca 2009 r.

(5)

Dyrektywa 2007/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć (5) została przyjęta w dniu 25 września 2007 r. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1348/2008/WE zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (6) została przyjęta w dniu 16 grudnia 2008 r. Ograniczenia te nie zostały jeszcze włączone do załącznika XVII do tego rozporządzenia. Należy zmienić załącznik XVII w celu włączenia ograniczeń dotyczących niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć, wprowadzonych dyrektywą 2007/51/WE, oraz ograniczeń dotyczących 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu przyjętych w ramach decyzji nr 1348/2008/WE.

(6)

Należy uwzględnić odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (7).

(7)

Ponieważ przepisy tytułu VIII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a w szczególności załącznika XVII, mają być stosowane bezpośrednio od dnia 1 czerwca 2009 r., należy w sposób jasny określić ograniczenia, aby umożliwić podmiotom gospodarczym i instytucjom egzekwującym właściwe ich stosowanie. W związku z tym należy dokonać przeglądu sposobu sformułowania ograniczeń. Należy zharmonizować terminologię dotyczącą różnych pozycji oraz uczynić ją bardziej spójną z definicjami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006.

(8)

Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (8) zawiera wymóg, aby wyposażenie zawierające polichlorowane bifenyle i polichlorowane trifenyle (PCB i PCT) zostało jak najszybciej poddane dekontaminacji i wycofane z użytku, oraz ustanawia warunki dekontaminacji wyposażenia zawierającego te substancje. W związku z tym pozycja w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotycząca PCT nie powinna zawierać przepisów dotyczących wyposażenia zawierającego PCT, ponieważ jest to w całości regulowane przepisami dyrektywy 96/59/WE.

(9)

Istniejące ograniczenia dotyczące 2-naftyloaminy, benzydyny, 4-nitrobifenylu, 4-aminobifenylu są niejednoznaczne, ponieważ niejasne jest, czy zakaz dotyczy powszechnej sprzedaży, czy tylko sprzedaży dla użytkowników profesjonalnych. Rozbieżności te należy wyjaśnić. Ponieważ dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi (9) zabrania produkcji, wytwarzania oraz stosowania w miejscu pracy tych substancji, ograniczenia przewidziane w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotyczące tych substancji powinny być spójne z dyrektywą 98/24/WE.

(10)

Surowe ograniczenia dotyczące substancji takich jak tetrachlorek węgla i 1,1,1-trichloroetan zawarte są w rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (10). Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 wprowadza zakaz z wyjątkami w odniesieniu do tetrachlorku węgla oraz zakaz całkowity w odniesieniu do 1,1,1-trichloroetanu. Ograniczenia dotyczące tetrachlorku węgla i 1,1,1-trichloroetanu w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 są zatem zbędne i powinny zostać skreślone.

(11)

Ponieważ kwestia rtęci w bateriach regulowana jest dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (11), przepisy dotyczące rtęci w bateriach zawarte obecnie w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 są zbędne i powinny zostać skreślone.

(12)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 odpady nie są uważane za substancję, mieszaninę lub wyrób w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Ponieważ odpady nie są objęte ograniczeniami na mocy tego rozporządzenia, przepisy załącznika XVII do niego, które wyłączają odpady, są zbędne i powinny zostać skreślone.

(13)

Niektóre ograniczenia w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 należy zmodyfikować w celu uwzględnienia definicji „stosowanie” i „wprowadzenie do obrotu”, zawartych w art. 3 tego rozporządzenia.

(14)

Pozycja w załączniku do dyrektywy 76/769/EWG dotycząca włókien azbestu obejmuje wyłączenie dotyczące diafragm zawierających azbest chryzotylowy. Należy doprecyzować, że to wyłączenie zostanie poddane przeglądowi po otrzymaniu sprawozdań, które będą musiały zostać złożone przez państwa członkowskie korzystające z tego wyłączenia. Ponadto, w świetle definicji „wprowadzenia do obrotu” w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wyrobów zawierających takie włókna, w przypadku gdy wyroby te były już zainstalowane lub znajdowały się w użytku przed dniem 1 stycznia 2005 r., pod pewnymi warunkami gwarantującymi wysoki poziom ochrony zdrowia człowieka.

(15)

Należy wyjaśnić, że w odniesieniu do substancji włączonych do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w konsekwencji ograniczeń przyjętych w ramach dyrektywy 76/769/EWG (pozycje 1–58) ograniczenia te nie dotyczą magazynowania, przechowywania, obróbki, umieszczania w pojemnikach lub przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego substancji przeznaczonych na wywóz, chyba że zakazana jest produkcja takich substancji.

(16)

W odróżnieniu od dyrektywy 76/769/EWG rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 zawiera definicję „wyrobu”. W celu objęcia tych samych pozycji, jak określono w pierwotnym ograniczeniu dotyczącym kadmu, w niektórych przepisach należy dodać termin „mieszanina”.

(17)

Należy wyjaśnić, że ograniczeń włączonych do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotyczących wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć nie stosuje się do urządzeń znajdujących się już w użytku we Wspólnocie w momencie wejścia w życie tego ograniczenia.

(18)

W pozycjach załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do substancji takich jak difenyloeter, pochodne pentabromowe i difenyloeter, pochodne oktabromowe, należy wprowadzić przepis, że ograniczeń nie stosuje się do wyrobów znajdujących się już w użytku w dniu wejścia w życie tego ograniczenia, ponieważ substancje te zostały zastosowane w wyrobach charakteryzujących się długim cyklem życia i sprzedawanych na rynku wtórnym, takich jak samoloty i pojazdy. Ponadto, ponieważ stosowanie tych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest regulowane dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (12), sprzęt ten nie powinien być objęty tymi ograniczeniami.

(19)

Należy wyjaśnić, że w przypadku ograniczenia dotyczącego nonylofenolu i etoksylowanego nonylofenolu, nie wpływa ono na ważność istniejących krajowych zezwoleń na pestycydy lub produkty biobójcze zawierające etoksylowany nonylofenol jako składnik obojętny, jak określono w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej po raz dwudziesty szósty dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (nonylofenolu, etoksylowanego nonylofenolu i cementu) (13).

(20)

Należy wyjaśnić, że ograniczenia włączone do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotyczące sulfonianów perfluorooktanu nie mają zastosowania do produktów znajdujących się już w użytku we Wspólnocie w momencie wejścia w życie ograniczenia.

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201.

(3)  Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 32.

(4)  Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 94.

(5)  Dz.U. L 257 z 3.10.2007, s. 13.

(6)  Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 108.

(7)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(8)  Dz.U. L 243 z 24.9.1996, s. 31.

(9)  Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11.

(10)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, s. 1.

(11)  Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.

(12)  Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.

(13)  Dz.U. L 178 z 17.7.2003, s. 24.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

2)

tabelę zawierającą określenie substancji, grup substancji i mieszanin oraz warunki ograniczeń zastępuje się tabelą w brzmieniu:

„W odniesieniu do substancji włączonych do niniejszego załącznika w konsekwencji ograniczeń przyjętych w ramach dyrektywy 76/769/EWG (pozycje 1–58) ograniczenia nie dotyczą magazynowania, przechowywania, obróbki, umieszczania w pojemnikach lub przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego substancji przeznaczonych na wywóz, chyba że zakazana jest produkcja takich substancji.


Kolumna 1

Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2

Warunki ograniczenia

1.

Polichlorowane trifenyle (PCT)

Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane:

jako substancje,

w mieszaninach, łącznie z olejami odpadowymi lub w urządzeniach, w stężeniach większych niż 50 mg/kg (0,005 % masowo).

2.

Chloroeten (Chlorek winylu)

Nr CAS 75-01-4

Nr WE 200-831-0

Zakazuje się jakiegokolwiek zastosowania jako czynnika pędnego w dozownikach aerozolowych.

Dozowniki aerozolowe zawierające tę substancję jako czynnik pędny nie są wprowadzane do obrotu.

3.

Substancje lub mieszaniny płynne, zaklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie Rady 67/548/EWG i dyrektywie 1999/45/WE

1.

Nie są stosowane w:

wyrobach ozdobnych przeznaczonych do oświetlania lub wytwarzania efektów barwnych za pomocą zróżnicowanych faz, np. w ozdobnych lampach i popielniczkach,

sztuczkach i żartach,

grach przeznaczonych dla jednej lub większej liczby uczestników lub wyrobach, które mają zostać użyte jako takie, nawet w celach ozdobnych.

2.

Wyroby niespełniające wymogów pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu.

3.

Nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają środki barwiące, chyba że jest to wymagane względami podatkowymi, albo środki zapachowe, bądź też jedne i drugie, i jeżeli:

stanowią zagrożenie przy aspiracji i są oznakowane symbolem R65 lub H304, oraz

mogą być używane jako paliwo w lampach dekoracyjnych, oraz

są pakowane w pojemniki o pojemności najwyżej 15 litrów.

4.

Bez uszczerbku dla wykonywania innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania substancji i mieszanin objętych zakresem pkt 3, w przypadku gdy są one przeznaczone do użytku w lampach, były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści:

»Lampy napełnione tą cieczą należy chronić przed dziećmi«.

4.

Fosforan tris(2,3-dibromopropylu)

Nr CAS 126-72-7

1.

Nie jest stosowany w wyrobach włókienniczych, takich jak odzież, bielizna oraz pościel, które są przeznaczone do kontaktu ze skórą.

2.

Wyroby niespełniające wymogów pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu.

5.

Benzen

Nr CAS 71-43-2

Nr WE 200-753-7

1.

Nie jest stosowany w zabawkach lub częściach zabawek, jeżeli stężenie benzenu w stanie wolnym przekracza 5 mg/kg (0,0005 %) wagi zabawki lub części zabawki.

2.

Zabawki i części zabawek niespełniające wymogów pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu.

3.

Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany:

jako substancja,

jako składnik innych substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo.

4.

Ustęp 3 nie ma jednak zastosowania do:

a)

paliw silnikowych objętych dyrektywą 98/70/WE;

b)

substancji i mieszanin przeznaczonych do stosowania w procesach przemysłowych, uniemożliwiających emisję benzenu w ilościach przekraczających te, które ustanowiono w obowiązującym prawodawstwie.

6.

Włókna azbestu

a)

Azbest krokidolitowy

Nr CAS 12001-28-4

b)

Azbest amozytowy

Nr CAS 12172-73-5

c)

Azbest antofyllitowy

Nr CAS 77536-67-5

d)

Azbest aktynolitowy

Nr CAS 77536-66-4

e)

Azbest tremolitowy

Nr CAS 77536-68-6

f)

Azbest chryzotylowy

Nr CAS 12001-29-5

Nr CAS 132207-32-0

1.

Zabrania się produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowania wymienionych włókien i wyrobów je zawierających w wyniku świadomego dodania.

Jednakże państwa członkowskie mogą dopuścić do wprowadzenia do obrotu i stosowania diafragmy zawierające azbest chryzotylowy (lit. f)) do istniejących instalacji elektrolitycznych do momentu zakończenia ich okresu eksploatacji lub do czasu, gdy dostępne będą odpowiednie substytuty niezawierające azbestu, zależnie od tego, która z tych sytuacji nastąpi wcześniej.

Do dnia 1 czerwca 2011 r. państwa członkowskie korzystające z tego wyłączenia dostarczą Komisji sprawozdanie dotyczące dostępności substytutów niezawierających azbestu przeznaczonych do instalacji elektrolitycznych oraz działań powziętych w celu opracowania takich alternatyw, dotyczące ochrony zdrowia pracowników mających dostęp do instalacji, źródła i ilości azbestu chryzotylowego, źródła i liczby diafragm zawierających azbest chryzotylowy oraz przewidywanej daty zakończenia korzystania z wyłączenia. Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej.

Po otrzymaniu tych sprawozdań Komisja zwraca się do Agencji o przygotowanie dokumentacji zgodnie z art. 69 pod kątem możliwości wprowadzenia zakazu wprowadzania do obrotu lub stosowania diafragm zawierających azbest chryzotylowy.

2.

Dozwolone jest dalsze stosowanie wyrobów zawierających włókna azbestu, o których mowa w pkt 1, zainstalowanych lub znajdujących się w użytku przed dniem 1 stycznia 2005 r. do czasu ich wycofania z użytku lub do końca ich okresu eksploatacji. Z uwagi na ochronę zdrowia człowieka państwa członkowskie mogą ograniczyć, zakazać lub poddać szczególnym warunkom stosowanie takich wyrobów, zanim zostaną one wycofane z użytku lub przed końcem ich okresu eksploatacji.

Państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu wyrobów jako takich, zawierających włókna azbestu, o których mowa w pkt 1 powyżej, zainstalowanych lub znajdujących się w użytku przed dniem 1 stycznia 2005 r., w określonych warunkach zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia człowieka. Państwa członkowskie informują Komisję o tych krajowych środkach do dnia 1 czerwca 2011 r. Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej.

3.

Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania takich substancji i mieszanin, wprowadzanie do obrotu i stosowanie wyrobów zawierających takie włókna, dopuszczonych zgodnie z powyższymi odstępstwami, dozwolone jest tylko wtedy, gdy przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby wyroby te były oznakowane w sposób zgodny z przepisami dodatku 7 do niniejszego załącznika.

7.

Fosfinotlenek tris(azirynidylu)

Nr CAS 545-55-1

Nr WE 208-892-5

1.

Nie jest stosowany w wyrobach włókienniczych, takich jak odzież, bielizna oraz pościel, które są przeznaczone do kontaktu ze skórą.

2.

Wyroby niespełniające wymogów pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu.

8.

Polibromobifenyle; Polibromowane bifenyle (PBB)

Nr CAS 59536-65-1

1.

Nie są stosowane w wyrobach włókienniczych, takich jak odzież, bielizna oraz pościel, które są przeznaczone do kontaktu ze skórą.

2.

Wyroby niespełniające wymogów pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu.

9.

a)

Proszek z mydłoki właściwej

(Quillaja saponaria) i jej pochodne zawierające saponiny

Nr CAS 68990-67-0

WE 273-620-4

b)

Proszek z korzeni ciemiernika (Helleborus viridis i Helleborus niger)

c)

Proszek z korzeni ciemiężycy białej i czarnej (Veratrum album i Veratrum nigrum)

d)

Benzydyna i/lub jej pochodne

Nr CAS 92-87-5

Nr WE 202-199-1

e)

O-nitrobenzaldehyd

Nr CAS 552-89-6

Nr WE 209-025-3

f)

Proszek drzewny

1.

Nie są stosowane w żartach i niespodziankach albo w mieszaninach lub wyrobach przeznaczonych do takiego stosowania, na przykład jako składnik proszku do kichania i bomb cuchnących.

2.

Żarty i niespodzianki albo mieszaniny lub wyroby przeznaczone do takiego stosowania niezgodne z pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu.

3.

Jednakże pkt 1 nie odnosi się do bomb cuchnących zawierających nie więcej niż 1,5 ml płynu.

10.

a)

Siarczek amonu

Nr CAS 12135-76-1

Nr WE 235-223-4

b)

Wodorosiarczek amonu

Nr CAS 12124-99-1

Nr WE 235-184-3

c)

Polisiarczek amonu

Nr CAS 9080-17-5

Nr WE 232-989-1

1.

Nie są używane w żartach i niespodziankach albo mieszaninach lub wyrobach przeznaczonych do takiego stosowania, na przykład jako składnik proszku do kichania i bomb cuchnących.

2.

Żarty i niespodzianki albo mieszaniny lub wyroby przeznaczone do takiego stosowania niezgodne z pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu.

3.

Jednakże pkt 1 i 2 nie odnosi się do bomb cuchnących zawierających nie więcej niż 1,5 ml płynu.

11.

Lotne estry kwasów bromooctowych:

a)

bromooctan metylu

Nr CAS 96-32-2

Nr WE 202-499-2

b)

bromooctan etylu

Nr CAS 105-36-2

Nr WE 203-290-9

c)

bromooctan propylu

Nr CAS 35223-80-4

d)

bromooctan butylu

Nr CAS 18991-98-5

Nr WE 242-729-9

1.

Nie są stosowane w żartach i niespodziankach albo mieszaninach lub wyrobach przeznaczonych do takiego stosowania, na przykład jako składnik proszku do kichania i bomb cuchnących.

2.

Żarty i niespodzianki albo mieszaniny lub wyroby przeznaczone do takiego stosowania niezgodne z pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu.

3.

Jednakże pkt 1 i 2 nie odnosi się do bomb cuchnących zawierających nie więcej niż 1,5 ml płynu.

12.

2-naftyloamina

Nr CAS 91-59-8

Nr WE 202-080-4 i jej sole

13.

Benzydyna

Nr CAS 92-87-5

Nr WE 202-199-1 i jej sole

14.

4-nitrobifenyl

Nr CAS 92-93-3

EINECS WE nr 202-204-7

15.

Bifenylo-4-amina

Nr CAS 92-67-1

EINECS WE nr 202-177-1 i jej sole

Do pozycji 12–15 zastosowanie ma następująca zasada:

Nie jest wprowadzana do obrotu ani stosowana jako substancja lub w mieszaninach w stężeniach większych niż 0,1 % masowo.

16.

Węglany ołowiu:

a)

węglan ołowiu (II) (PbCO3)

Nr CAS 598-63-0

Nr WE 209-943-4

b)

bis(węglan) diwodorotlenek ołowiu (II) 2PbCO3-Pb(OH)2

Nr CAS 1319-46-6

Nr WE 215-290-6

Nie są wprowadzone do obrotu lub stosowane jako substancje lub mieszaniny przeznaczone do stosowania jako farba.

Państwa członkowskie mogą jednak, zgodnie z postanowieniami 13. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie stosowania bieli ołowianej i siarczanów ołowiu w farbach, zezwolić na stosowanie na swoim terytorium tej substancji lub mieszaniny do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki i budowli historycznych oraz w ich wnętrzach.

17.

Siarczany (VI) ołowiu:

a)

PbSO4 (1:1)

Nr CAS 7446-14-2

Nr WE 231-198-9

b)

Pbx SO4

Nr CAS 15739-80-7

Nr WE 239-831-0

Nie są wprowadzone do obrotu lub stosowane jako substancje lub mieszaniny przeznaczone do stosowania jako farba.

Państwa członkowskie mogą jednak, zgodnie z postanowieniami 13. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie stosowania bieli ołowianej i siarczanów ołowiu w farbach, zezwolić na stosowanie na swoim terytorium tej substancji lub mieszaniny do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki i budowli historycznych oraz w ich wnętrzach.

18.

Związki rtęci

Nie są wprowadzone do obrotu lub stosowane jako substancje lub w mieszaninach, jeżeli przeznaczone są do stosowania:

a)

w celu zapobiegania zanieczyszczaniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta:

kadłubów statków,

klatek, pływaków, sieci i wszelkich innych urządzeń lub wyposażenia stosowanego do hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych,

każdego całkowicie lub częściowo zanurzonego urządzenia lub wyposażenia;

b)

do konserwacji drewna;

c)

do impregnowania wysoko odpornych przemysłowych wyrobów włókienniczych i przędzy przeznaczonej do ich wytwarzania;

d)

do oczyszczania wód przemysłowych, niezależnie od ich zastosowania.

18a.

Rtęć

Nr CAS 7439-97-6

Nr WE 231-106-7

1.

Nie jest wprowadzana do obrotu:

a)

w termometrach lekarskich;

b)

w innych urządzeniach pomiarowych przeznaczonych do powszechnej sprzedaży (np. manometrach, barometrach, sfigmomanometrach, termometrach innych niż termometry lekarskie).

2.

Ograniczeń przewidzianych w pkt 1 nie stosuje się do urządzeń pomiarowych stosowanych we Wspólnocie przed dniem 3 kwietnia 2009 r. Jednakże państwa członkowskie mogą ograniczyć lub zakazać wprowadzenia do obrotu takich urządzeń pomiarowych.

3.

Ograniczenie określone w pkt 1 lit. b) nie ma zastosowania do:

a)

urządzeń pomiarowych starszych niż 50 lat w dniu 3 października 2007 r.;

b)

barometrów (oprócz barometrów uwzględnionych w lit. a)) do dnia 3 października 2009 r.

4.

Do dnia 3 października 2009 r. Komisja dokonuje przeglądu dostępności niezawodnych, bezpieczniejszych, możliwych do wykonania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia odpowiedników sfigmomanometrów i innych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć, stosowanych w służbie zdrowia, a także urządzeń pomiarowych mających inne zastosowania profesjonalne i przemysłowe. Na podstawie tego przeglądu lub gdy tylko dostępne będą nowe informacje na temat niezawodnych, bezpieczniejszych odpowiedników sfigmomanometrów i innych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć, Komisja przedkłada w stosownych przypadkach wniosek legislacyjny, w którym rozszerza zakres ograniczeń określony w pkt 1 na sfigmomanometry i inne urządzenia pomiarowe zawierające rtęć, stosowane w służbie zdrowia, a także urządzenia pomiarowe mające inne zastosowania profesjonalne i przemysłowe, w celu wycofania z użycia rtęci w urządzeniach pomiarowych, w przypadkach gdy jest to możliwe do wykonania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

19.

Związki arsenu

1.

Nie są wprowadzane do obrotu ani stosowane jako substancje lub w mieszaninach, jeżeli substancja lub mieszanina przeznaczona jest do stosowania w celu zapobiegania zanieczyszczaniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta:

kadłubów statków,

klatek, pływaków, sieci i jakichkolwiek innych narzędzi lub urządzeń stosowanych w hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych,

żadnego całkowicie lub częściowo zanurzonego urządzenia lub wyposażenia.

2.

Nie są wprowadzone do obrotu lub stosowane jako substancje lub w mieszaninach, jeżeli substancja lub mieszanina przeznaczona jest do oczyszczania wód przemysłowych, niezależnie od ich przeznaczenia.

3.

Nie są stosowane do zabezpieczania drewna. Ponadto drewno tak zabezpieczone nie jest wprowadzane do obrotu.

4.

W drodze odstępstwa od pkt 3:

a)

W odniesieniu do substancji i mieszanin stosowane do zabezpieczania drewna: mogą być używane tylko w instalacjach przemysłowych, przy zastosowaniu podciśnienia lub ciśnienia dla impregnacji drewna, jeśli są roztworami nieorganicznych związków miedzi, chromu, arsenu (CCA) typu C i jeżeli są dopuszczone do obrotu na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE. Tak zabezpieczone drewno nie jest wprowadzane do obrotu przed całkowitym zakończeniem procesu zabezpieczenia.

b)

Drewno zabezpieczone za pomocą roztworów CCA zgodnie z lit. a) może być wprowadzane do obrotu do celów zawodowych i przemysłowych pod warunkiem zachowania integralności struktury drewna, która jest wymagana w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi lub zwierząt gospodarskich, oraz jeżeli kontakt drewna ze skórą jest mało prawdopodobny dla ogółu społeczeństwa podczas całego okresu eksploatacji:

jako materiał konstrukcyjny w budynkach użyteczności publicznej i rolniczej, budynkach biurowych i obiektach przemysłowych,

do budowy obiektów mostowych,

jako materiał konstrukcyjny do budowy obiektów takich jak mosty i mola w zbiornikach słodkowodnych i wodach słabo zasolonych,

jako bariery dźwiękochłonne,

w zapobieganiu osuwiskom,

w ogrodzeniach i barierkach zabezpieczających autostrady,

w okorowanych słupkach z drzew iglastych stosowanych do budowy ogrodzeń dla zwierząt gospodarskich,

w konstrukcjach zatrzymujących ziemię,

jako słupy linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

jako podkłady kolei podziemnej.

c)

Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby całe zabezpieczone drewno wprowadzane do obrotu było indywidualnie opatrzone oznakowaniem o treści: „Zawiera arsen, stosować wyłącznie do celów zawodowych i w instalacjach przemysłowych”. Dodatkowo, całe drewno wprowadzone do obrotu w opakowaniach zbiorczych jest opatrzone oznakowaniem o treści: „Podczas przenoszenia używać rękawic ochronnych, a w czasie cięcia lub jakiejkolwiek innej obróbki stosować maski przeciwpyłowe i środki ochrony oczu. Odpady powstałe podczas obróbki tego drewna powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa”.

d)

Zabezpieczone drewno, o którym mowa w lit. a), nie jest stosowane:

w konstrukcji domów lub mieszkań, w jakimkolwiek celu,

w jakichkolwiek zastosowaniach, gdzie istnieje ryzyko wielokrotnego kontaktu ze skórą człowieka,

w wodach morskich,

w rolnictwie, z wyjątkiem stosowania jako materiał na słupki do ogrodzeń zwierząt gospodarskich i konstrukcji stosowanych zgodnie z lit. b),

w jakichkolwiek zastosowaniach, gdzie zabezpieczone drewno może mieć kontakt z półproduktami lub produktami przeznaczonymi do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.

5.

Drewno zabezpieczone związkami arsenu, stosowane we Wspólnocie przed dniem 30 września 2007 r. lub wprowadzone do obrotu zgodnie z pkt 4, może pozostać dalej w obrocie i być wykorzystywane do końca swojego okresu eksploatacji.

6.

Drewno zabezpieczone roztworem CCA typu C, które było w użyciu we Wspólnocie przed dniem 30 września 2007 r. lub wprowadzone do obrotu zgodnie z pkt 4:

może być wykorzystywane lub ponownie wykorzystywane zgodnie z warunkami jego wykorzystania wymienionymi w pkt 4 lit. b), c) i d),

może być wprowadzone do obrotu zgodnie z warunkami jego wykorzystania wymienionymi w pkt 4 lit. b), c) i d).

7.

Państwa członkowskie mogą dopuścić drewno zabezpieczone innymi typami roztworów CCA, które były stosowane we Wspólnocie przed dniem 30 września 2007 r.:

do wykorzystania lub ponownego wykorzystania zgodnie z warunkami jego wykorzystania wymienionymi w pkt 4 lit. b), c) i d),

do obrotu, z zastrzeżeniem warunków jego wykorzystania wymienionych w pkt 4 lit. b), c) i d).

20.

Organiczne związki cyny

1.

Nie są wprowadzone do obrotu lub stosowane jako substancje lub w mieszaninach, jeżeli substancja lub mieszanina działa w farbach jako produkt biobójczy w postaci niezwiązanej.

2.

Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane jako substancje lub w mieszaninach, jeżeli substancja lub mieszanina stosowana jest jako produkt biobójczy zapobiegający zanieczyszczaniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta:

a)

wszelkich statków, niezależnie od ich długości, przeznaczonych do wykorzystania na drogach żeglugi morskiej, przybrzeżnej, w estuariach, śródlądowych drogach wodnych i jeziorach;

b)

klatek, pływaków, sieci i wszelkich innych urządzeń lub wyposażenia stosowanego do hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych;

c)

instrumentów lub urządzeń zanurzonych całkowicie lub częściowo w wodzie.

3.

Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane jako substancje lub w mieszaninach przeznaczonych do oczyszczania wód przemysłowych.

21.

Di-μ-okso-di-nbutylocynohydroksyboran/Wodoroortoboran dibutylocyny (IV) C8H19BO3Sn (DBB)

Nr CAS 75113-37-0

Nr WE 401-040-5

Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane jako substancja lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo.

Jednakże akapit pierwszy nie ma zastosowania do tej substancji (DBB) lub mieszanin ją zawierających, jeżeli są one przeznaczone wyłącznie do przetworzenia na wyroby, w których stężenie tej substancji nie będzie równe ani większe niż 0,1 %.

22.

Pentachlorofenol

Nr CAS 87-86-5

Nr WE 201-778-6 oraz jego sole i estry

Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany:

jako substancja,

jako składnik innych substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo.

23.

Kadm

Nr CAS 7440-43-9

Nr WE 231-152-8 i jego związki

Do celów niniejszej pozycji kody i rozdziały określone w nawiasach kwadratowych są kodami i rozdziałami nomenklatury taryfowej i statystycznej Wspólnej Taryfy Celnej, jak określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (1).

1.

Nie jest stosowany do barwienia wyrobów gotowych wyprodukowanych z następujących substancji i mieszanin:

a)

polichlorku winylu (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22],

poliuretanu (PUR) [3909 50],

polietylenu o małej gęstości (Id PE), z wyjątkiem polietylenu o małej gęstości używanego do produkcji zabarwionej przedmieszki [3901 10],

octanu celulozy (CA) [3912 11] [3912 12],

octanomaślanu celulozy (CAB) [3912 11] [3912 12],

żywic epoksydowych [3907 30],

żywic melaminowo-formaldehydowych (MF) [3909 20],

żywic mocznikowo-formaldehydowych (UF) [3909 10],

poliestrów nienasyconych (UP) [3907 91],

politereftalanu etylenu (PET) [3907 60],

politereftalanu butylenu (PBT)

polistyrenu przezroczystego do ogólnego przeznaczenia [3903 11] [3903 19],

kopolimeru metakrylanu metylu – akrylonitrylu (AMMA),

polietylenu usieciowanego (VPE),

polistyrenu wysokoudarowego,

polipropylenu (PP) [3902 10];

b)

farby [3208] [3209].

Jeżeli jednak farby mają wysoką zawartość cynku, poziom stężenia zawartego w nich kadmu musi być możliwie niski i w żadnym przypadku nie może przekraczać 0,1 % masowo.

W każdym przypadku, niezależnie od ich zastosowania i zamierzonego wykorzystania końcowego, wyroby gotowe lub części składowe wyrobów wyprodukowanych z substancji oraz mieszanin barwionych kadmem zamieszczonych powyżej nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli zawartość kadmu (wyrażona jako kadm metaliczny) jest wyższa niż 0,01 % masy materiału plastikowego.

2.

Punkt 1 nie ma zastosowania do wyrobów barwionych ze względów bezpieczeństwa.

3.

Nie jest stosowany do utrwalania wymienionych poniżej mieszanin lub wyrobów gotowych wyprodukowanych z polimerów lub kopolimerów chlorku winylu:

opakowania (worki, pojemniki, butelki, nakrętki) [3923 29 10],

materiały biurowe lub szkolne [3926 10],

akcesoria do mebli, elementy nadwozi lub podobne [3926 30],

artykuły odzieżowe oraz dodatki do ubiorów (włączając rękawice) [3926 20],

pokrycia podłóg i ścian [3918 10],

impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane materiały tekstylne [5903 10],

sztuczne skóry [4202],

płyty gramofonowe,

rury i przewody instalacyjne oraz ich osprzęt [3917 23],

drzwi wahadłowe,

pojazdy do transportu drogowego (wnętrze, karoseria, podwozie),

pokrycie blach stalowych używanych w budownictwie lub przemyśle,

izolacja przewodów elektrycznych.

W każdym przypadku, niezależnie od ich zastosowania i zamierzonego wykorzystania końcowego, wprowadzanie do obrotu powyższych wyrobów gotowych lub części składowych wyrobów wyprodukowanych z polimerów lub kopolimerów chlorku winylu, utrwalonych substancjami zawierającymi kadm, jest zabronione, jeżeli zawartość kadmu (wyrażona jako kadm metaliczny) przekracza 0,01 % masy polimeru.

4.

Ustęp 3 nie ma zastosowania do mieszanin i wyrobów gotowych, w których stosuje się stabilizatory kadmowe ze względów bezpieczeństwa.

5.

W rozumieniu niniejszej pozycji „kadmowanie galwaniczne” oznacza wszelkie osadzanie się lub powlekanie powierzchni metalicznej kadmem metalicznym.

Nie jest stosowany do kadmowania galwanicznego wyrobów metalicznych lub części składowych wyrobów stosowanych w następujących sektorach/zastosowaniach:

a)

urządzenia i maszyny służące do:

produkcji żywności [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

celów rolniczych [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

schładzania i zamrażania [8418],

w drukarstwie i introligatorstwie [8440] [8442] [8443];

b)

urządzenia i maszyny służące do produkcji:

artykułów gospodarstwa domowego [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

mebli [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

wyrobów sanitarnych [7324],

instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji [7322] [8403] [8404] [8415].

W każdym przypadku, niezależnie od ich zastosowania i zamierzonego wykorzystania końcowego, wprowadzanie do obrotu kadmowanych galwanicznie wyrobów lub części składowych takich wyrobów stosowanych w sektorach/zastosowaniach wyszczególnionych w lit. a) i b) powyżej i wyrobów wyprodukowanych w sektorach wyszczególnionych w lit. b) powyżej jest zabronione.

6.

Przepisy, o których mowa w pkt 5, stosuje się także do kadmowanych galwanicznie wyrobów lub części składowych takich wyrobów, gdy są stosowane w sektorach/zastosowaniach wymienionych w lit. a) oraz b) poniżej i wyrobów wyprodukowanych w sektorach wymienionych w lit. b) poniżej:

a)

urządzenia i maszyny służące do produkcji:

papieru i tektury [8419 32] [8439] [8441], wyrobów włókienniczych i odzieżowych [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452],

b)

urządzenia i maszyny służące do produkcji:

urządzeń przemysłowych i maszyn transportu bliskiego [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

pojazdów drogowych i rolniczych [rozdział 87]

pojazdów szynowych [rozdział 86]

statków [rozdział 89].

7.

Jednakże ograniczenia określone w pkt 5 i 6 nie mają zastosowania do:

wyrobów i części składowych wyrobów stosowanych w sektorach: lotniczym, kosmicznym, górniczym, morskim i jądrowym, których zastosowanie wymaga wysokich norm bezpieczeństwa, oraz w urządzeniach zabezpieczających w pojazdach drogowych i rolniczych, szynowych oraz statkach,

styków elektrycznych zapewniających wymaganą niezawodność urządzeń, w których są instalowane, bez względu na zastosowanie.

24.

Monometylo-tetrachloro-difenylo-metan

Nazwa handlowa: Ugilec 141

Nr CAS 76253-60-6

1.

Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany jako substancja lub w mieszaninach.

Wyrobów zawierających tę substancję nie wprowadza się do obrotu.

2.

W drodze odstępstwa pkt 1 nie stosuje się:

a)

w przypadku urządzeń i maszyn już znajdujących się w użytku w dniu 18 czerwca 1994 r. do chwili wycofania tych urządzeń i maszyn z użytku;

b)

w przypadku konserwacji urządzeń i maszyn już znajdujących się w użytku w danym państwie członkowskim w dniu 18 czerwca 1994 r.

Do celów lit. a) państwa członkowskie mogą jednak, ze względu na ochronę zdrowia człowieka i ochronę środowiska naturalnego, zabronić na swoim terytorium stosowania takich urządzeń i maszyn przed ich wycofaniem z użytku.

25.

Monometylo-dichlorodifenylometan

Nazwa handlowa: Ugilec 121

Ugilec 21

Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany jako substancja lub w mieszaninach.

Wyrobów zawierających tę substancję nie wprowadza się do obrotu.

26.

Monometylo-dibromodifenylometan – mieszanina izomerów

Nazwa handlowa: DBBT

Nr CAS 99688-47-8

Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany jako substancja lub w mieszaninach.

Wyrobów zawierających tę substancję nie wprowadza się do obrotu.

27.

Nikiel

Nr CAS 7440-02-0

Nr WE 231-111-4 i jego związki

1.

Nie jest stosowany:

a)

w żadnych sztyftach, które są wkładane do przekłutych uszu i innych przekłutych części ciała ludzkiego, chyba że stopień uwalniania się niklu z tych sztyftów nie przekracza 0,2 μg/cm2 na tydzień (limit migracji);

b)

w wyrobach, które są przeznaczone do bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą, takich jak:

kolczyki,

naszyjniki, bransoletki i łańcuszki, obrączki, pierścienie,

koperty, bransoletki i zapięcia zegarków,

guziki na nitach, sprzączki, nity, zamki błyskawiczne i metalowe odznaki, o ile wykorzystywane są w odzieży,

jeżeli stopień uwalniania się niklu z części tych produktów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą jest wyższy od 0,5 μg/cm2 na tydzień;

c)

w wyrobach, o których mowa w lit. b), które są pokryte materiałem innym niż nikiel, chyba że pokrycie to jest wystarczające dla zapewnienia, że stopień uwalniania niklu z części tych wyrobów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą nie przekracza 0,5 μg/cm2 na tydzień podczas co najmniej dwuletniego okresu normalnego użytkowania wyrobu.

2.

Wyroby, o których mowa w pkt 1, nie są wprowadzane do obrotu, chyba że odpowiadają one wymaganiom określonym w tym ustępie.

3.

Jako metody badań służące do wykazania zgodności wyrobów z przepisami pkt 1 i 2 stosowane są normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).

28.

Substancje, które są wymienione w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B (tabela 3.1) lub rakotwórcze kategorii 1 lub 2 (tabela 3.2):

rakotwórcze kategorii 1A (tabela 3.1)/rakotwórcze kategorii 1 (tabela 3.2) wymienione w dodatku 1,

rakotwórcze kategorii 1B (tabela 3.1)/rakotwórcze kategorii 2 (tabela 3.2) wymienione w dodatku 2.

29.

Następujące substancje, które są wymienione w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zaklasyfikowane jako mutagenne dla komórek rozrodczych kategorii 1A lub 1B (tabela 3.1) lub mutagenne kategorii 1 lub 2 (tabela 3.2):

mutagenne kategorii 1A (tabela 3.1)/mutagenne kategorii 1 (tabela 3.2) wymienione w dodatku 3,

mutagenne kategorii 1B (tabela 3.1)/mutagenne kategorii 2 (tabela 3.2) wymienione w dodatku 4.

30.

Następujące substancje, które są wymienione w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zaklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B (tabela 3.1) lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 (tabela 3.2):

działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, mające niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność lub na rozwój (tabela 3.1) lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 z przypisanym zwrotem R60 (Może upośledzać płodność) lub R61 (Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki) (tabela 3.2) wymienione w dodatku 5,

działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B, mające niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność lub na rozwój (tabela 3.1) lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 2 z przypisanym zwrotem R60 (Może upośledzać płodność) lub R61 (Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki) (tabela 3.2) wymienione w dodatku 6

Nie naruszając przepisów innych części niniejszego załącznika, do pozycji 28–30 stosuje się następujące zasady:

1.

Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane,

jako substancje,

jako składniki innych substancji, lub

w mieszaninach,

do powszechnej sprzedaży, gdy indywidualne stężenie w substancji lub mieszaninie jest równe lub większe niż:

odpowiednie specyficzne stężenie graniczne określone w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, lub

odpowiednie stężenie określonego w dyrektywie 1999/45/WE.

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania takich substancji i mieszanin były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści:

„Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego”.

2.

W drodze odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do:

a)

produktów leczniczych lub weterynaryjnych określonych dyrektywą 2001/82/WE oraz dyrektywą 2001/83/WE;

b)

produktów kosmetycznych określonych dyrektywą 76/768/EWG;

c)

następujących paliw i produktów ropopochodnych:

paliw silnikowych objętych zakresem dyrektywy 98/70/WE,

produktów na bazie olejów mineralnych przeznaczonych do stosowania jako paliwo w ruchomych lub stałych urządzeniach do spalania,

paliw sprzedawanych w systemach zamkniętych (np. butli ze skroplonym gazem);

d)

farb przeznaczonych dla artystów, które objęte są dyrektywą 1999/45/WE.

31.

a)

Kreozot; olej płuczkowy

Nr CAS 8001-58-9

Nr WE 232-287-5

b)

Olej kreozotowy; olej płuczkowy

Nr CAS 61789-28-4

Nr WE 263-047-8

c)

Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe; olej naftalenowy

Nr CAS 84650-04-4

Nr WE 283-484-8

d)

Olej kreozotowy, frakcja acenaftenu; olej płuczkowy

Nr CAS 90640-84-9

Nr WE 292-605-3

e)

Destylaty wyższe (smoła węglowa); ciężki olej antracenowy

Nr CAS 65996-91-0

Nr WE 266-026-1

f)

Olej antracenowy

Nr CAS 90640-80-5

Nr WE 292-602-7

g)

Kwasy smołowe, węgiel, nieprzerobiony; fenole surowe

Nr CAS 65996-85-2

Nr WE 266-019-3

h)

Kreozot drzewny

Nr CAS 8021-39-4

Nr WE 232-419-1

i)

Niskotemperaturowy olej smołowy, alkaliczny; pozostałości po ekstrakcji (węgiel), niskotemperaturowa alkaliczna smoła węglowa

Nr CAS 122384-78-5

Nr WE 310-191-5

1.

Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane jako substancje lub mieszaniny przeznaczone do impregnacji drewna. Ponadto drewno poddane takiej impregnacji nie jest wprowadzane do obrotu.

2.

W drodze odstępstwa od pkt 1:

a)

Substancje i mieszaniny mogą być stosowane do impregnacji drewna w instalacjach przemysłowych lub do ponownej obróbki na miejscu przez profesjonalistów objętych ustawodawstwem wspólnotowym dotyczącym ochrony pracowników jedynie, jeśli zawierają:

(i)

benzo[a]piren w stężeniu poniżej 50 mg/kg (0,005 % masowo); oraz

(ii)

fenole ekstrahowane wodą w stężeniu poniżej 3 % masowo.

Takie substancje i mieszaniny stosowane do impregnacji drewna w instalacjach przemysłowych lub przez profesjonalistów:

mogą być wprowadzane do obrotu jedynie w opakowaniach o pojemności równej lub większej niż 20 litrów,

nie są sprzedawane konsumentom.

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania takich substancji i mieszanin były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści:

„Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania w instalacjach przemysłowych lub w działalności zawodowej”.

b)

Drewno po obróbce w instalacjach przemysłowych lub przez profesjonalistów zgodnie z lit. a), które wprowadza się do obrotu po raz pierwszy lub poddaje się ponownej obróbce na miejscu, może być przeznaczone jedynie do zastosowania zawodowego i przemysłowego, np. na kolejach, w transmisji energii elektrycznej i telekomunikacji, do ogrodzeń, dla celów rolniczych (np. słupy podtrzymujące drzewo) oraz w portach i w drogach wodnych.

c)

Wymieniony w pkt 1 zakaz dotyczący wprowadzania do obrotu nie ma zastosowania do drewna, które poddano obróbce substancjami wymienionymi w pkt 31 lit. a)–i) przed dniem 31 grudnia 2002 r. i które jest wprowadzone na rynek wtórny do ponownego użycia.

3.

Drewno impregnowane, o którym mowa w pkt 2 lit. b) i c), nie jest używane:

wewnątrz budynków, niezależnie od ich przeznaczenia,

w zabawkach,

na placach zabaw,

w parkach, ogrodach oraz otwartych obiektach rekreacyjnych i wypoczynkowych, w przypadku gdy istnieje ryzyko częstego kontaktu ze skórą,

w produkcji mebli ogrodowych, takich jak stoły piknikowe,

do produkcji i stosowania oraz wszelkiej ponownej obróbki:

pojemników przeznaczonych do stosowania w uprawach,

opakowań, które mogą wejść w kontakt z surowcami, półproduktami lub wyrobami gotowymi przeznaczonymi do konsumpcji przez ludzi i/lub zwierzęta,

innych materiałów mogących zanieczyścić wyżej wymienione wyroby.

32.

Chloroform

Nr CAS 67-66-3

Nr WE 200-663-8

34.

1,1,2-trichloroetan

Nr CAS 79-00-5

Nr WE 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetrachloroetan

Nr CAS 79-34-5

Nr WE 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetrachloroetan

Nr CAS 630-20-6

37.

Pentachloroetan

Nr CAS 76-01-7

Nr WE 200-925-1

38.

1,1-dichloroeten

Nr CAS 75-35-4

Nr WE 200-864-0

Nie naruszając przepisów innych części niniejszego załącznika, do pozycji 32–38 stosuje się następujące zasady:

1.

Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane

jako substancje,

jako składniki innych substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo,

gdy substancja lub mieszanina jest przeznaczona do powszechnej sprzedaży lub do zastosowań dyfuzyjnych, takich jak czyszczenie powierzchni i czyszczenie tkanin.

2.

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania takich substancji i mieszanin, zawierających je w stężeniach równych lub większych niż 0,1 % masowo były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści:

»Tylko do użytku w instalacjach przemysłowych«.

W drodze odstępstwa przepis ten nie ma zastosowania do:

a)

produktów leczniczych lub weterynaryjnych określonych dyrektywą 2001/82/WE oraz dyrektywą 2001/83/WE;

b)

produktów kosmetycznych określonych dyrektywą 76/768/EWG.

40.

Substancje spełniające kryteria palności określone w dyrektywie 67/548/EWG i zaklasyfikowane jako łatwopalne, wysoce łatwopalne lub skrajnie łatwopalne, niezależnie od tego, czy występują w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

1.

Nie są stosowane jako substancje lub jako mieszaniny w dozownikach aerozolowych, w przypadku gdy dozowniki te przeznaczone są do powszechnej sprzedaży w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, takich jak:

metaliczne nabłyszczacze przeznaczone przede wszystkim do celów dekoracyjnych,

sztuczny śnieg i szron,

poduszki »wydające specyficzne odgłosy«,

serpentyny w aerozolu,

sztuczne ekskrementy,

rogi do zabaw,

płatki i pianki ozdobne,

sztuczne pajęczyny,

cuchnące bomby.

2.

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania dozowników aerozoli, o których mowa powyżej, były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści:

»Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego«.

3.

W drodze odstępstwa pkt 1 i 2 nie mają zastosowania do dozowników aerozolowych określonych w art. 8 ust. 1a dyrektywy Rady 75/324/EWG. (2).

4.

Dozowniki aerozolowe, o których mowa w pkt 1 i 2, nie są dopuszczane do obrotu, jeśli nie spełniają wskazanych wymogów.

41.

Heksachloroetan

Nr CAS 67-72-1

Nr WE 200-666-4

Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany jako substancja lub w mieszaninach przeznaczonych do produkcji lub przetwarzania metali nieżelaznych.

42.

Chloroalkany C10-C13 (krótkołańcuchowe chlorowane parafiny) (SCCP)

Nr WE 287-476-5

Nr CAS 85535-84-8

Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane jako substancje lub składniki innych substancji lub w mieszaninach, w stężeniach większych niż 1 % masowo, w przypadku gdy dana substancja lub mieszanina jest przeznaczona do:

obróbki metali,

natłuszczania skór.

43.

Barwniki azowe

1.

Barwniki azowe, które przez redukcyjne rozerwanie jednej lub większej liczby grup azowych uwalniają jedną lub więcej amin aromatycznych wymienionych w dodatku 8, w wykrywalnych stężeniach, tj. powyżej 30 mg/kg (0,003 % masowo) w wyrobach lub w ich barwionych częściach, zgodnie z metodami badawczymi wymienionymi w dodatku 10, nie są stosowane w wyrobach włókienniczych ani skórzanych, które mogą wejść w bezpośredni i przedłużony kontakt z ludzką skórą lub jamą ustną, takich jak:

ubrania, pościel, ręczniki, treski, peruki, kapelusze, pieluszki i inne wyroby sanitarne, śpiwory,

obuwie, rękawice, paski do zegarków, torebki, portmonetki/portfele, aktówki, pokrycia krzeseł, torebki noszone na szyi,

tekstylne lub skórzane zabawki i zabawki zawierające odzież tekstylną lub skórzaną,

przędza i tkaniny przeznaczone do użycia przez konsumenta końcowego.

2.

Ponadto wyroby włókiennicze i skórzane, o których mowa w pkt 1, nie są wprowadzane do obrotu, chyba że spełniają wymagania wymienione w tymże punkcie.

3.

Barwniki azowe, zawarte w »wykazie barwników azowych« w dodatku 9, nie są wprowadzane do obrotu lub używane jako substancje lub w mieszaninach w stężeniach większych niż 0,1 % masowo, w przypadku gdy są one stosowane do barwienia wyrobów włókienniczych i skórzanych.

44.

Pentabromowe pochodne eteru difenylowego

C12H5Br5O

1.

Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane

jako substancja,

w mieszaninach w stężeniach większych niż 0,1 % masowo.

2.

Artykuły nie są wprowadzane do obrotu, jeśli one, lub ich części o zmniejszonej palności, zawierają niniejszą substancję w stężeniach większych niż 0,1 % masowo.

3.

W drodze odstępstwa pkt 2 nie stosuje się do:

wyrobów, które były używane we Wspólnocie przed dniem 15 sierpnia 2004 r.,

sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

45.

Pochodna oktabromowa eteru difenylowego

C12H2Br8O

1.

Nie jest wprowadzana do obrotu lub stosowana:

jako substancja,

jako składnik innych substancji lub w mieszaninach, w stężeniach większych niż 0,1 % masowo.

2.

Wyroby nie są wprowadzane do obrotu, jeśli one same, lub ich części o zmniejszonej palności, zawierają niniejszą substancję w stężeniach większych niż 0,1 % masowo.

3.

W drodze odstępstwa pkt 2 nie stosuje się do:

wyrobów, które były używane we Wspólnocie przed dniem 15 sierpnia 2004 r.,

sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem dyrektywy 2002/95/WE.

46.

a)

a) Nonylofenol

C6H4(OH)C9H19

Nr CAS 25154-52-3

Nr WE 246-672-0

b)

Oksyetylenowany nonylofenol

(C2H4O)nC15H24O

Nie jest wprowadzany do obrotu ani stosowany jako substancja lub w mieszaninach w stężeniach równych lub większych niż 0,1 % masowo do następujących celów:

1)

sprzątanie i czyszczenie obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej:

kontrolowanych, zamkniętych systemów czyszczenia na sucho, gdzie roztwór piorący jest używany powtórnie lub spalany,

systemów oczyszczania ze specjalnym uzdatnianiem, gdzie roztwór piorący jest zawracany lub spalany;

2)

czyszczenia w warunkach domowych;

3)

w procesach przetwarzania wyrobów włókienniczych i skóry, z wyjątkiem:

przetwarzania bez odprowadzania do ścieków,

systemów ze specjalnym uzdatnianiem, w których woda stosowana w procesie jest wstępnie uzdatniona do całkowitego usunięcia frakcji organicznej przed biologicznym oczyszczaniem ścieków (odtłuszczanie skór owczych);

4)

środków emulgujących w produktach stosowanych do kąpieli strzyków wymienia;

5)

w obróbce metali, z wyjątkiem:

zastosowań w kontrolowanych, zamkniętych systemach, gdzie roztwór oczyszczający jest zawracany lub spalany;

6)

produkcji masy celulozowej i papieru;

7)

produktów kosmetycznych;

8)

innych produktów do pielęgnacji ciała z wyjątkiem:

środków plemnikobójczych;

9)

składników w środkach ochrony roślin i produktach biobójczych. Jednakże ograniczenie to nie wpływa na ważność wydanych przed dniem 17 lipca 2003 r. krajowych zezwoleń na wprowadzanie do obrotu i stosowanie pestycydów lub produktów biobójczych zawierających etoksylowany nonylofenol jako składnik obojętny, do dnia wygaśnięcia tych zezwoleń.

47.

Związki chromu (VI)

1.

Cement i mieszaniny zawierające cement nie są stosowane ani wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają, w postaci uwodnionej, więcej niż 2 mg/kg (0,0002 %) rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę cementu.

2.

Jeżeli stosowane są czynniki redukujące, wówczas — bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin — przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania cementu lub mieszanin zawierających cement były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem zawierającym informację o dacie pakowania, a także określającą warunki i okres składowania zapewniające utrzymanie aktywności czynnika redukującego i utrzymania zawartości rozpuszczalnego chromu VI poniżej wartości granicznej określonej w pkt 1.

3.

W drodze odstępstwa pkt 1 i 2 nie mają zastosowania do wprowadzania do obrotu ani stosowania w kontrolowanych, zamkniętych i całkowicie zautomatyzowanych procesach, w których cement i mieszaniny zawierające cement są obrabiane wyłącznie przez maszyny i w których nie ma możliwości kontaktu ze skórą człowieka.

48.

Toluen

Nr CAS 108-88-3

Nr WE 203-625-9

Nie jest wprowadzany do obrotu ani stosowany jako substancja lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo, w przypadku gdy jest on stosowany w klejach lub farbach w dozownikach aerozolowych, przeznaczonych do powszechnej sprzedaży.

49.

Trichlorobenzen

Nr CAS 120-82-1

Nr WE 204-428-0

Nie jest wprowadzany do obrotu ani stosowany jako substancja lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo dla wszelkich zastosowań, z wyjątkiem:

produktu pośredniego syntezy, lub

rozpuszczalnika w zamkniętych procesach chemicznych w reakcjach chlorowania, lub

dla celów produkcji 1, 3, 5-triamino – 2, 4, 6- trinitrobenzenu (TATB).

50.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

a)

benzo[a]piren (BaP)

Nr CAS 50-32-8

b)

benzo[e]piren (BeP)

Nr CAS 192-97-2

c)

benzo[a]antracen (BaA)

CAS nr 56-55-3

d)

chryzen (CHR)

Nr CAS 218-01-9

e)

benzo[b]fluoranten (BbF)

Nr CAS 205-99-2

f)

benzo[j]fluoranten (BjF)

Nr CAS 205-82-3

g)

benzo[k]fluoranten (BkF)

Nr CAS 207-08-9

h)

dibenzo[a,h]antracen (DBahA)

Nr CAS 53-70-3

1.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. nie są wprowadzane do obrotu ani stosowane do produkcji opon lub części opon olejów-zmiękczaczy, jeżeli zawierają:

więcej niż 1 mg/kg (0,0001 % masowo) BaP, lub

więcej niż 10 mg/kg (0,001 % masowo) sumy wszystkich wymienionych WWA.

Stężenia graniczne substancji uważa się za zachowane, jeżeli zawartość ekstraktu wielopierścieniowych związków aromatycznych (WZA) jest mniejsza niż 3 % masowo, oznaczonych według metody badań IP346: 1998 Instytutu Ropy Naftowej (wielopierścieniowe związki aromatyczne, zawartość w nieprzepracowanych smarowych olejach bazowych i frakcjach ropy naftowej nie zawierających asfaltenu – metoda współczynnika refrakcji ekstraktu otrzymanego przy pomocy dimetylosulfotlenku), pod warunkiem że zgodność z wartościami granicznymi benzo[a]pirenu i wymienionych WWA, a także korelacja zmierzonych wartości stężeń z ekstraktem WZA jest kontrolowana przez producenta lub importera co 6 miesięcy lub po każdej większej zmianie operacyjnej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2.

Ponadto opony i bieżniki służące do bieżnikowania wyprodukowane po dniu 1 stycznia 2010 r. nie są wprowadzane do obrotu, jeśli zawierają oleje-zmiękczacze w ilości przekraczającej wartości graniczne określone w pkt 1.

Wartości graniczne uważa się za zachowane, jeżeli zawartość skondensowanych wielopierścieniowych związków aromatycznych w zwulkanizowanych mieszankach kauczukowych oznaczonych według ISO 21461 (Guma wulkanizowana – określanie aromatyczności olejów w zwulkanizowanych mieszankach kauczukowych) nie przekracza 0,35 % tzw. „bay protons”.

3.

W drodze odstępstwa pkt 2 nie ma zastosowania do opon bieżnikowanych, jeżeli ich bieżnik nie zawiera olejów-zmiękczaczy w ilości przekraczającej stężenia graniczne określone w pkt 1.

4.

Dla celów niniejszej pozycji „opony” oznaczają opony dla pojazdów objętych zakresem:

dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep (4),

dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi (5), oraz

dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG. (6).

51.

Następujące ftalany (lub określone innymi numerami CAS i WE odnoszącymi się do tych substancji):

a)

ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP)

Nr CAS 117-81-7

Nr WE 204-211-0

b)

Ftalan dibutylu (DBP)

Nr CAS 84-74-2

Nr WE 201-557-4

c)

Ftalan benzylu butylu (BBP)

Nr CAS 85-68-7

Nr WE 201-622-7

1.

Nie są stosowane jako substancje lub w mieszaninach w stężeniach większych niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci.

2.

Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające te ftalany w stężeniu większym niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów nie są wprowadzane do obrotu.

3.

Do dnia 16 stycznia 2010 r. Komisja przeprowadza ponowną ocenę środków przewidzianych w odniesieniu do tego punktu, w świetle najnowszych danych naukowych na temat tych substancji i ich substytutów, w razie potrzeby zmieniając odpowiednio te środki.

4.

Do celów niniejszego punktu »artykuły pielęgnacyjne dla dzieci« oznaczają wszelkie produkty przeznaczone do ułatwienia snu, odpoczynku, higieny, karmienia dzieci lub ssania przez nie.

52.

Następujące ftalany (lub określone innymi numerami CAS i WE odnoszącymi się do tych substancji):

a)

ftalan diizononylu (DINP)

Nr CAS 28553-12-0 oraz 68515-48-0

Nr WE 249-079-5 oraz 271-090-9

b)

ftalan di-izodecylu (DIDP)

Nr CAS 26761-40-0 oraz 68515-49-1

Nr WE 247 -977-1 oraz 271-091-4

c)

ftalan di-n-oktylu (DNOP)

Nr CAS 117-84-0

Nr WE 204-214-7

1.

Nie są stosowane jako substancje lub w mieszaninach, w stężeniach większych niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów, w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, które mogą być przez nie brane do ust.

2.

Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające te ftalany w stężeniu większym niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów nie są wprowadzane do obrotu.

3.

Do dnia 16 stycznia 2010 r. Komisja przeprowadza ponowną ocenę środków przewidzianych w odniesieniu do tego punktu, w świetle najnowszych danych naukowych na temat tych substancji i ich substytutów, w razie potrzeby zmieniając odpowiednio te środki.

4.

Do celów niniejszego punktu »artykuły pielęgnacyjne dla dzieci« oznaczają wszelkie produkty przeznaczone do ułatwienia snu, odpoczynku, higieny, karmienia dzieci lub ssania przez nie.

53.

Sulfoniany perfluorooktanu (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, sole metali (O-M+), halogenek, amid i inne pochodne, w tym polimery)

1.

Nie są wprowadzane do obrotu ani stosowane jako substancje lub w mieszaninach w stężeniach równych lub większych niż 50 mg/kg (0,005 % masy).

2.

Nie są wprowadzane do obrotu w półproduktach lub wyrobach i ich częściach, jeżeli stężenie PFOS jest równe lub większe niż 0,1 % masowo, obliczanym w stosunku do masy strukturalnie lub mikrostrukturalnie odrębnych części zawierających PFOS, lub w wyrobach włókienniczych bądź innych materiałach powlekanych, jeżeli zawartość PFOS jest równa lub większa niż 1 μg/m2 powlekanego materiału.

3.

W drodze odstępstwa pkt 1 i 2 nie stosuje się do następujących wyrobów ani do substancji i mieszanin potrzebnych do ich wyprodukowania:

a)

powłok fotolitograficznych lub antyrefleksyjnych stosowanych w procesach fotolitograficznych;

b)

powłok fotograficznych stosowanych do filmów, papieru lub płyt drukowych;

c)

filtrów mgły olejowej stosowanych w niedekoracyjnym twardym chromowaniu (VI) galwanicznym oraz środków zwilżających wykorzystywanych w kontrolowanych systemach galwanizacji, gdzie ilość PFOS uwalnianych do środowiska jest ograniczona do minimum dzięki pełnemu stosowaniu odpowiednich najlepszych dostępnych technik, opracowanych zgodnie z dyrektywą 2008/1/WE (7);

d)

cieczy hydraulicznych na potrzeby lotnictwa.

4.

W drodze odstępstwa od pkt 1 środki gaśnicze pianotwórcze wprowadzone do obrotu przed dniem 27 grudnia 2006 r. mogą być wykorzystywane do dnia 27 czerwca 2011 r.

5.

W drodze odstępstwa pkt 2 nie stosuje się do wyrobów, które były używane we Wspólnocie przed dniem 27 czerwca 2008 r.

6.

Punkty 1 i 2 stosuje się, nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (8).

7.

Gdy tylko dostępne staną się nowe szczegółowe informacje na temat zastosowań oraz bezpieczniejszych substancji lub technologii alternatywnych w przypadku tych zastosowań stają się dostępne, Komisja dokonuje przeglądu każdego z odstępstw, o których mowa w pkt 3 lit. a)–d), tak aby:

a)

PFOS zostały stopniowo wycofane z użycia, gdy tylko stosowanie bezpieczniejszych rozwiązań alternatywnych stanie się możliwe do wykonania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia;

b)

odstępstwa mogły być nadal dopuszczane z istotnych względów, dla których bezpieczniejsze rozwiązania alternatywne nie istnieją, pod warunkiem że przekazane zostaną informacje o tym, jakie działania podjęto w celu znalezienia bezpieczniejszych rozwiązań alternatywnych;

c)

emisja PFOS do środowiska została zminimalizowana poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik.

8.

Komisja monitoruje działania podejmowane w zakresie oceny ryzyka oraz dostępność bezpieczniejszych substancji lub technologii alternatywnych dotyczących stosowania kwasu perfluorooktanowego (PFOA) i substancji pochodnych oraz proponuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zmniejszenie zidentyfikowanego ryzyka – w tym ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu – w szczególności w przypadkach, gdy dostępne są bezpieczniejsze substancje lub technologie alternatywne, technicznie i ekonomicznie możliwe do wykorzystania.

54.

2-(2-metoksyetoksy)etanol (MEE)

Nr CAS 111-77-3

Nr WE 203-906-6

Nie jest wprowadzany do obrotu po dniu 27 czerwca 2010 r. w celu powszechnej sprzedaży, jako składnik farb, produktów do usuwania farby, środków czyszczących, emulsji samonabłyszczających i szczeliw podłogowych w stężeniach równych lub większych niż 0,1 % masowo.

55.

2-(2-butoksyetoksy)etanol (BEE)

Nr CAS 112-34-5

Nr WE 203-961-6

1.

Nie jest wprowadzany do obrotu po dniu 27 czerwca 2010 r. w celu powszechnej sprzedaży, jako składnik farb, środków czyszczących w dozownikach aerozolowych, w stężeniu równym lub większym niż 3 % masowo.

2.

Farby i środki czyszczące w dozownikach aerozolowych zawierające BEE, niespełniające wymogów pkt 1), nie są wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży po dniu 27 grudnia 2010 r.

3.

Bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby farby inne niż farby w dozownikach aerozolowych zawierające BEE, w stężeniach równych lub większych niż 3 % masowo, wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży były w terminie do dnia 27 grudnia 2010 r. opatrzone widocznym, czytelnym i trwałym napisem o treści:

»Nie używać w urządzeniach do rozpylania farb«.

56.

Metylenodifenylo diizocyjanian (MDI)

Nr CAS 26447-40-5

Nr WE 247-714-0

1.

Nie jest wprowadzany do obrotu po dniu 27 grudnia 2010 r. jako składnik mieszanin w stężeniach równych lub większych niż 0,1 % masowo MDI, w celu powszechnej sprzedaży, chyba że przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnują, aby opakowanie:

a)

zawierało rękawice ochronne zgodne z wymogami dyrektywy Rady 89/686/EWG (9);

b)

bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego klasyfikacji, opakowania i oznakowania substancji i mieszanin, było opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści:

»—

Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany.

Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórnego, z tym produktem.

Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387)«.

2.

W drodze odstępstwa pkt 1 lit. a) nie ma zastosowania do klejów termotopliwych.

57.

Cykloheksan

Nr CAS 110-82-7

Nr WE 203-806-2

1.

Nie jest wprowadzany do obrotu po raz pierwszy po dniu 27 czerwca 2010 r., w celu powszechnej sprzedaży jako składnik klejów kontaktowych na bazie neoprenu w stężeniach równych lub większych niż 0,1 % masowo w opakowaniach większych niż 350 g.

2.

Kleje kontaktowe na bazie neoprenu, zawierające cykloheksan i niespełniające wymogów pkt 1, nie są wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży po dniu 27 grudnia 2010 r.

3.

Bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby kleje kontaktowe na bazie neoprenu zawierające cykloheksan w stężeniach równych lub większych niż 0,1 % masowo, wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży po dniu 27 grudnia 2010 r., były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści:

»—

Nie używać tego produktu w przypadku słabej wentylacji.

Nie używać tego produktu do kładzenia wykładzin«.

58.

Azotan amonu (AA)

Nr CAS 6484-52-2

Nr WE 229-347-8

1.

Nie jest wprowadzany do obrotu po raz pierwszy po dniu 27 czerwca 2010 r. jako substancja lub w mieszaninach zawierających ponad 28 % masowo azotu w stosunku do azotanu amonu, do użycia jako nawóz stały, jedno- lub wieloskładnikowy, chyba że nawóz jest zgodny z przepisami technicznymi dotyczącymi nawozów na bazie azotanu amonu z wysoką zawartością azotu określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. (10).

2.

Nie jest wprowadzany do obrotu po dniu 27 czerwca 2010 r. jako substancja lub w mieszaninach zawierających co najmniej 16 % masowo azotu w stosunku do azotanu amonu, z wyjątkiem sprzedaży dla:

a)

dalszych użytkowników i dystrybutorów, w tym osób fizycznych i prawnych posiadających licencję lub zezwolenie zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG (11);

b)

rolników w celu wykorzystania w działalności rolniczej prowadzonej w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy i niekoniecznie w zależności od powierzchni gruntów.

Do celów niniejszej litery:

(i)

»rolnik« oznacza osobę fizyczną lub prawną, bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty, o którym mowa w art. 299 Traktatu, oraz które prowadzą działalność rolniczą;

(ii)

»działalność rolnicza« oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory plonów, dojenie zwierząt, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt dla celów gospodarczych, lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (12);

c)

osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność zawodową np. w zakresie ogrodnictwa, szklarniowej uprawy roślin, utrzymania parków, ogrodów lub boisk sportowych, leśnictwa lub inną podobną działalność.

3.

Jednakże w odniesieniu do ograniczeń zawartych w pkt 2 państwa członkowskie mogą ze względów społeczno-gospodarczych zastosować do dnia 1 lipca 2014 r. limit wynoszący do 20 % masowo azotu w stosunku do masy azotanu amonu w substancjach i mieszaninach wprowadzanych do obrotu na ich terytoriach. Powiadamiają o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie.

3)

w dodatkach 1–6 wprowadzenie otrzymuje następujące brzmienie:

„WPROWADZENIE

Objaśnienia nagłówków kolumn

Substancje:

Nazwa odpowiada Międzynarodowej terminologii chemicznej zastosowanej dla substancji w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Zawsze gdy jest to możliwe, substancje powinny być nazywane zgodnie z nomenklaturą IUPAC. Substancje wymienione w EINECS (Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym), ELINCS (Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych) lub w wykazie substancji typu NLP (»No-longer polymers«) są określane przy użyciu nazw użytych w tych wykazach. W niektórych przypadkach włączono nazwy zwyczajowe lub powszechne. Zawsze gdy jest to możliwe, środki ochrony roślin i produkty biobójcze są określane za pomocą nazw ISO.

Pozycje dotyczące grup substancji:

Do części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 włączono szereg pozycji dotyczących grup substancji. W takich przypadkach wymagania dotyczące klasyfikacji będą miały zastosowanie do wszystkich substancji objętych opisem.

W niektórych przypadkach istnieją wymagania klasyfikacji dotyczące szczególnych substancji, które byłyby objęte pozycją grupy. W takich przypadkach dla danej substancji wprowadzana jest szczególna pozycja w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, a zapis grupowy zostaje opatrzony wyrażeniem »z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008«.

W niektórych przypadkach poszczególne substancje mogą być objęte więcej niż jedną pozycją grupy. W tych przypadkach klasyfikacja substancji odzwierciedla klasyfikację w odniesieniu do każdej z dwóch pozycji grupy. W przypadku gdy różne klasyfikacje są podane w odniesieniu do tej samej klasy zagrożenia, wykorzystuje się klasyfikację odzwierciedlającą niebezpieczeństwo wyższego stopnia.

Numer indeksowy:

Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Substancje są wymienione w dodatku zgodnie z tym numerem indeksowym.

Numer WE:

Numer WE, tzn. EINECS, ELINCS lub NLP, jest oficjalnym numerem danej substancji w Unii Europejskiej. Numer EINECS można znaleźć w Europejskim Wykazie Spisu Substancji Istniejących o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS). Numer ELINCS można uzyskać z Europejskiego Wykazu Notyfikowanych Substancji Chemicznych. Numer NLP można uzyskać z wykazu substancji typu »No-longer-polymers«. Wykazy te publikuje Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Numer WE jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze typu XXX–XXX–X, rozpoczynający się od 200-001-8 (EINECS), od 400-010-9 (ELINCS) i od 500-001-0 (NLP). Numer ten znajduje się w kolumnie nazwanej »Numer WE«.

Numer CAS:

Dla substancji określono numery CAS (Chemical Abstracts Service), aby pomóc w ich identyfikacji.

Uwagi:

Pełny tekst uwag można znaleźć w części 1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Uwagi, które mają zostać uwzględnione do celów niniejszego rozporządzenia, są następujące:

 

Uwaga A:

Nie naruszając przepisów art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, nazwa substancji musi występować na etykiecie w postaci jednego z oznaczeń podanych w części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia.

W części tej wykorzystuje się czasem ogólne opisy, takie jak »związki … « lub »sole …«. W tym przypadku dostawca lub jakakolwiek inna osoba wprowadzająca taką substancję do obrotu jest zobowiązana do podania na etykiecie właściwej nazwy, uwzględniając sekcję 1.1.1.4 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

 

Uwaga C:

Niektóre substancje organiczne mogą być wprowadzane do obrotu albo w postaci określonej formy izomerycznej, albo jako mieszanina kilku izomerów.

 

Uwaga D:

Niektóre substancje, które są podatne na samoistną polimeryzację lub rozkład, są na ogół wprowadzane do obrotu w formie stabilizowanej. W tej właśnie formie są one wymienione w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Jednakże substancje takie są czasem wprowadzane do obrotu w formie niestabilizowanej. W takim przypadku dostawca lub dowolny podmiot wprowadzający taką substancję do obrotu musi podać na oznakowaniu nazwę substancji z następującym po niej słowem »niestabilizowany« (lub »niestabilizowana«).

 

Uwaga J:

Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi być stosowana, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % masowo benzenu (nr WE 200-753-7).

 

Uwaga K:

Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mieć zastosowania, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % masowo 1,3-butadienu (nr WE 203-450-8).

 

Uwaga L:

Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie musi być stosowana, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 3 % ekstraktu DMSO (dimetylosulfotlenku) zgodnie z pomiarem IP-346.

 

Uwaga M:

Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie musi być stosowana, jeżeli można wykazać, że substancja ta zawiera mniej niż 0,005 % masowo benzo[a]pirenu (nr WE 200-028-5).

 

Uwaga N:

Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie musi być stosowana, jeżeli znana jest pełna historia rafinacji substancji i jeżeli można wykazać, że substancja, z której jest ona produkowana, nie jest rakotwórcza.

 

Uwaga P:

Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi być stosowana, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % masowo benzenu (nr WE 200-753-7).

 

Uwaga R:

Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie musi być stosowana do włókien o geometrycznej średniej ważonej średnicy, minus dwa błędy standardowe, większej niż 6 μm.”

4)

w dodatkach 1, 2, 3, 5 i 6, w pozycjach w kolumnie zatytułowanej „uwagi” skreśla się odesłania do uwag E, H i S;

5)

w dodatku 1 nagłówek otrzymuje brzmienie „Pozycja 28 – Substancje rakotwórcze: kategoria 1A (tabela 3.1)/kategoria 1 (tabela 3.2)”;

6)

w dodatku 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

nagłówek otrzymuje brzmienie „Pozycja 28 – Substancje rakotwórcze: kategoria 1B (tabela 3.1)/kategoria 2 (tabela 3.2)”;

b)

w pozycjach o numerach indeksowych 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611030-00-4 i 650-017-00-8 słowa „w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG” zastępuje się słowami „w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008”;

c)

skreśla się pozycje o numerach indeksowych 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 i 649-210-00-X;

7)

w dodatku 3 nagłówek otrzymuje brzmienie „Pozycja 29 – Substancje mutagenne: kategoria 1A (tabela 3.1)/kategoria 1 (tabela 3.2)”;

8)

w dodatku 4 nagłówek otrzymuje brzmienie „Pozycja 29 – Substancje mutagenne: kategoria 1B (tabela 3.1)/kategoria 2 (tabela 3.2)”;

9)

w dodatku 5 nagłówek otrzymuje brzmienie „Pozycja 30 – Substancje działające szkodliwie na rozrodczość: kategoria 1A (tabela 3.1)/kategoria 1 (tabela 3.2)”;

10)

w dodatku 6 nagłówek otrzymuje brzmienie „Pozycja 30 – Substancje działające szkodliwie na rozrodczość: kategoria 1B (tabela 3.1)/kategoria 2 (tabela 3.2)”;

11)

w dodatku 8 nagłówek otrzymuje brzmienie „Pozycja 43 – Barwniki azowe – Wykaz amin aromatycznych”;

12)

w dodatku 9 nagłówek otrzymuje brzmienie „Pozycja 43 – Barwniki azowe – Wykaz barwników azowych”;

13)

w dodatku 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

nagłówek otrzymuje brzmienie „Pozycja 43 – Barwniki azowe – Wykaz metod badania”;

b)

w przypisie dane adresowe CEN i CENELEC otrzymują brzmienie:

„CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels; tel. +32 25500811, faks +32 25500819 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, tel. +32 25196871, faks +32 25196919 http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm”


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 42.

(2)  Dz.U. L 147 z 9.6.1975, s. 40.

(3)  Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.

(4)  Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(5)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.

(6)  Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1.

(7)  Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.

(8)  Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1.

(9)  Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18.

(10)  Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1.

(11)  Dz.U. L 121 z 15.5.1993, s. 20.

(12)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1.”


Top