EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0219

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część druga

OJ L 87, 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 212 - 257

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/109


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 219/2009

z dnia 11 marca 2009 r.

dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część druga

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, 44 ust. 1, art. 71, 80 ust. 2, art. 95, 152 ust. 4 lit. b), art. 175 ust. 1, art. 179 i 285,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4) została zmieniona decyzją 2006/512/WE (5), która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub poprzez uzupełnienie aktu o nowe elementy inne niż istotne.

(2)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (6) dotyczącym decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała zastosowanie do obowiązujących już aktów prawnych przyjętych zgodnie z art. 251 Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(3)

Ponieważ zmiany wprowadzone w tym celu do aktów są natury technicznej i dotyczą wyłącznie procedury komitetu, w przypadku dyrektyw nie wymagają one transpozycji przez państwa członkowskie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Akty wymienione w załączniku zostają dostosowane zgodnie z tym załącznikiem do decyzji 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE.

Artykuł 2

Odniesienia do przepisów aktów wymienionych w załączniku są rozumiane jako odniesienia do tych przepisów dostosowanych przez niniejsze rozporządzenie.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 224 z 30.8.2008, s. 35.

(2)  Dz.U. C 117 z 14.5.2008, s. 1.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r.

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(5)  Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11.

(6)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.   POMOC HUMANITARNA

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej  (1)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1257/96 Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania środków wykonawczych do tego rozporządzenia. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1257/96, poprzez dodanie do niego nowych elementów innych niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1257/96 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 13 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Decyzje w sprawie kontynuacji działań przyjętych w ramach procedury nadzwyczajnej są podejmowane przez Komisję, która stanowi zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 17 ust. 2 oraz w granicach ustalonych w art. 15 ust. 2 tiret drugie.”;

2)

artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

1.   Komisja przyjmuje środki wykonawcze do niniejszego rozporządzenia. Środki te mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 4.

2.   Stanowiąc zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 17 ust. 3, Komisja:

podejmuje decyzję w sprawie finansowania przez Wspólnotę działań mających na celu ochronę pomocy humanitarnej, o których mowa w art. 2 lit. c),

podejmuje decyzję w sprawie bezpośredniego działania Komisji lub finansowania działań prowadzonych przez wyspecjalizowane agencje państw członkowskich.

3.   Stanowiąc zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 17 ust. 2, Komisja:

zatwierdza ogólne plany, mające na celu zapewnienie możliwości podejmowania działań w danym kraju lub regionie, jeżeli skala i złożoność kryzysu humanitarnego wskazują na to, że będzie on nadal trwał, a także zatwierdza budżety dla tych planów. W tym kontekście Komisja i państwa członkowskie badają priorytety, które zostaną ustalone w procesie realizacji tych ogólnych planów,

bez uszczerbku dla przepisów art. 13, podejmuje decyzje w sprawie projektów, których wartość przekracza kwotę 2 milionów ECU.”;

3)

artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres określony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

2.   PRZEDSIĘBIORSTWO

2.1.   Dyrektywa Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli  (2)

W odniesieniu do dyrektywy 75/324/WE Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania dostosowań technicznych tej dyrektywy i zmian koniecznych w celu dostosowania załącznika do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 75/324/EWG, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 75/324/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Komisja przyjmuje zmiany niezbędne do dostosowania załącznika do niniejszej dyrektywy do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”;

2)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3;

3)

artykuł 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja może przyjmować niezbędne dostosowania techniczne niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

W takim przypadku państwo członkowskie, które przyjęło środki ochronne, może je utrzymać do czasu wejścia w życie dostosowań.”.

2.2.   Dyrektywa Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  (3)

W odniesieniu do dyrektywy 93/15/EWG Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania dyrektywy w celu uwzględnienia wszelkich przyszłych zmian zaleceń Narodów Zjednoczonych i do ustanawiania przepisów wykonawczych do art. 14 akapit drugi. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 93/15/EWG, poprzez uzupełnienie jej o nowe elementy inne niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 93/15/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   Komitet bada wszelkie zagadnienia dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

5.   Zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 3, Komisja przyjmuje środki wykonawcze, w szczególności w celu uwzględnienia wszelkich przyszłych zmian zaleceń Narodów Zjednoczonych.”;

2)

artykuł 14 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie upewniają się, czy takie przedsiębiorstwa posiadają system rejestracji materiałów wybuchowych umożliwiający w każdym momencie identyfikację posiadacza materiałów wybuchowych. Komisja może przyjąć środki określające przepisy wykonawcze do niniejszego akapitu. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez uzupełnienie jej, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 4.”.

2.3.   Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń  (4)

W odniesieniu do dyrektywy 2000/14/WE Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania przepisów wykonawczych w celu dostosowania załącznika III do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2000/14/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2000/14/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3;

2)

dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Artykuł 18a

Komisja przyjmuje środki wykonawcze w celu dostosowania załącznika III do postępu technicznego, pod warunkiem że nie mają one bezpośredniego wpływu na zmierzony poziom mocy akustycznej urządzeń wymienionych w art. 12, w szczególności przez zamieszczenie odniesień do właściwych norm europejskich.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.”;

3)

artykuł 19 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

wspiera Komisję w dostosowywaniu załącznika III do postępu technicznego.”.

2.4.   Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów  (5)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania załączników do postępu technicznego, do dostosowywania metod pomiaru, pobierania próbek i analizy, do przyjmowania przepisów dotyczących środków kontroli i do uwzględniania nowych typów nawozu WE. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 2003/2003, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja dostosowuje i unowocześnia metody pomiaru, pobierania próbek i analizy, w stosownych przypadkach stosując normy europejskie. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3. Tę samą procedurę stosuje się, przyjmując przepisy wykonawcze niezbędne do określenia środków kontroli przewidzianych w niniejszym artykule i w art. 8, 26 i 27. Przepisy takie dotyczą w szczególności częstotliwości, z jaką mają być powtarzane badania, jak również środków służących zapewnieniu, że nawóz wprowadzony do obrotu jest identyczny z nawozem przebadanym.”;

2)

w art. 31 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja zmienia załącznik I w celu uwzględnienia w nim nowych typów nawozu.”;

b)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja dostosowuje załączniki do postępu technicznego.”;

c)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   Środki, o których mowa w ust. 1 i 3, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.”;

3)

artykuł 32 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 32

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

2.5.   Dyrektywa 2004/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie kontroli i weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) (wersja skodyfikowana)  (6)

W odniesieniu do dyrektywy 2004/9/WE przyznaje się Komisji w szczególności uprawnienia do dostosowywania załącznika I do postępu technicznego i do zmiany formuły zawartej w art. 2 ust. 2. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/9/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2004/9/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Jeżeli Komisja uzna, że w celu rozwiązania problemów z ust. 1 konieczne są zmiany niniejszej dyrektywy, wówczas przyjmuje takie zmiany.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.”;

2)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

1.   Komisja jest wspierana przez komitet powołany na mocy art. 29 ust. 1 dyrektywy Rady 67/548/EWG (7), zwany dalej »komitetem«.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

3)

artykuł 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja może przyjąć środki wykonawcze w sprawie:

a)

zmiany formuły, o której mowa w art. 2 ust. 2;

b)

dostosowania załącznika I do postępu technicznego.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.”.

2.6.   Dyrektywa 2004/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania na potrzeby badań substancji chemicznych (wersja skodyfikowana)  (8)

W odniesieniu do dyrektywy 2004/10/WE Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania załącznika do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/10/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2004/10/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Artykuł 3a

Komisja może dostosować załącznik I do postępu technicznego w zakresie zasad DPL.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 4 ust. 2.”;

2)

artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

1.   Komisja jest wspierana przez komitet powołany na mocy art. 29 ust. 1 dyrektywy Rady 67/548/EWG (9).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

3)

artykuł 5 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Komisja może przyjąć środki wykonawcze w celu wprowadzenia niezbędnych zmian technicznych do niniejszej dyrektywy.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 4 ust. 2.

W przypadku, o którym mowa w akapicie trzecim, państwo członkowskie, które podjęło środki ochronne, może je utrzymać do momentu wejścia w życie tych zmian.”.

2.7.   Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych  (10)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania środków realizacji tego rozporządzenia. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 273/2004, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 273/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W razie konieczności Komisja przyjmuje następujące przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia:”;

b)

dodaje się akapity w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–e), mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 3.

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym lit. f), przyjmuje się zgodnie z procedurą zarządzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.”;

2)

artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet powołany na mocy art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 (11).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

2.8.   Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów  (12)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania załączników i w razie konieczności do przyjmowania wszelkich zmian lub dodatków koniecznych do stosowania przepisów tego rozporządzenia do detergentów na bazie rozpuszczalnikowej. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 648/2004, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się motyw 27;

2)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

3)

artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Dostosowanie załączników

1.   Komisja przyjmuje wszelkie zmiany konieczne do dostosowania załączników, w stosownych przypadkach stosując normy europejskie.

2.   Komisja przyjmuje wszelkie zmiany lub dodatki konieczne do stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia do detergentów na bazie rozpuszczalnikowej.

3.   Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;

4)

w załączniku VII pkt A ust. szósty otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli w oparciu o ocenę ryzyka SCCNFP określi później poszczególne maksymalne poziomy stężenia dla substancji zapachowych mogących powodować alergie, Komisja zaproponuje przyjęcie takich maksymalnych poziomów, by zastąpić wyżej wspomniany poziom 0,01 %. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”.

2.9.   Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków  (13)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania niektórych przepisów i załączników, do przyjmowania oraz do określania szczegółowych warunków stosowania. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 726/2004, między innymi poprzez dodanie do niego nowych elementów innych niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Po konsultacji z odpowiednim komitetem Agencji Komisja może dostosować załącznik do postępu naukowo-technicznego i przyjąć niezbędne zmiany bez rozszerzania zakresu procedury scentralizowanej.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

2)

artykuł 14 ust. 7 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Komisja przyjmie rozporządzenie ustanawiające przepisy dotyczące przyznawania takich pozwoleń. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

3)

artykuł 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja po konsultacji z Agencją przyjmuje właściwe przepisy dotyczące badania zmian pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w formie rozporządzenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

4)

w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego przeznaczonego do stosowania przez człowieka zapewnia, by wszelkie prawdopodobne poważne niespodziewane skutki uboczne oraz prawdopodobne przekazanie przez produkt leczniczy czynnika zakaźnego na terytorium państwa trzeciego były zgłaszane szybko państwom członkowskim i Agencji, a w każdym razie nie później niż 15 dni po otrzymaniu informacji. Komisja przyjmuje przepisy dotyczące zgłaszania prawdopodobieństwa wystąpienia niespodziewanych skutków ubocznych, które nie są poważne, zarówno we Wspólnocie, jak i w państwie trzecim. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

b)

ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja może ustanowić przepisy w celu zmiany ust. 3 w świetle doświadczeń z jego stosowania. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

5)

artykuł 29 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 29

Komisja może przyjąć wszelkie zmiany niezbędne do aktualizacji przepisów niniejszego rozdziału z uwagi na postęp naukowy i techniczny. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

6)

artykuł 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Komisja po konsultacji z Agencją przyjmuje właściwe przepisy dotyczące badania zmian pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w formie rozporządzenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

7)

w art. 49 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego zapewnia, by wszelkie prawdopodobne poważne niespodziewane skutki uboczne, skutki uboczne dla człowieka oraz prawdopodobne przekazanie przez produkt leczniczy czynnika zakaźnego na terytorium państwa trzeciego były zgłaszane szybko państwom członkowskim i Agencji, a w każdym razie nie później niż 15 dni po otrzymaniu informacji. Komisja przyjmuje przepisy dotyczące zgłaszania prawdopodobieństwa wystąpienia niespodziewanych skutków ubocznych, które nie są poważne, zarówno we Wspólnocie, jak i w państwie trzecim. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

b)

ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja może ustanowić przepisy w celu zmiany ust. 3 w świetle doświadczeń z jego stosowania. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

8)

artykuł 54 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 54

Komisja może przyjąć wszelkie zmiany niezbędne do aktualizacji przepisów niniejszego rozdziału z uwagi na postęp naukowy i techniczny. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

9)

artykuł 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Jednakże Komisja przyjmuje przepisy określające okoliczności, w których małe i średnie przedsiębiorstwa mogą płacić obniżone opłaty, odraczać uiszczenie opłat lub otrzymać pomoc administracyjną. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

10)

artykuł 84 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Na wniosek Agencji Komisja może nałożyć kary finansowe na posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do obrotu przyznanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, jeżeli nie spełnili oni pewnych obowiązków ustanowionych w związku z pozwoleniami. Zarówno maksymalne kwoty, jak również warunki i metody egzekwowania tych kar są ustanawiane przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.”;

11)

w art. 87 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 4.

3.   ŚRODOWISKO NATURALNE

3.1.   Dyrektywa Rady 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur nadzorowania i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu  (14)

W odniesieniu do dyrektywy 82/883/EWG Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania do postępu naukowo-technicznego treści załączników tej dyrektywy w zakresie parametrów wymienionych w kolumnie „oznaczenie nieobowiązkowe” i referencyjnych metod pomiaru. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 82/883/EWG, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 82/883/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Komisja przyjmuje odpowiednie zmiany w celu dostosowania treści załączników w zakresie parametrów wymienionych w kolumnie »oznaczenie nieobowiązkowe« i referencyjnych metod pomiaru do postępu naukowo-technicznego.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”;

2)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

3.2.   Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie  (15)

W odniesieniu do dyrektywy 86/278/EWG Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania przepisów jej załączników do postępu naukowo-technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 86/278/EWG, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 86/278/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Komisja dostosowuje do postępu naukowo-technicznego przepisy załączników do dyrektywy, z wyjątkiem parametrów i wartości wymienionych w załącznikach I A, I B i I C, jakichkolwiek czynników mających wpływ na ocenę wartości oraz parametrów analizy, określonych w załącznikach II A i II B.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 2.”;

2)

artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

3.3.   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych  (16)

W odniesieniu do dyrektywy 94/62/WE Komisja powinna być uprawniona do badania i w razie konieczności poddawania przeglądowi ilustrujących przykładów dotyczących definicji opakowania oraz do określenia warunków, w jakich stężenia metali ciężkich w opakowaniach lub elementach opakowań nie mają zastosowania do niektórych materiałów i ogniw wyrobu, rodzajów opakowań zwolnionych z wymogu dotyczącego poziomów stężenia oraz środków technicznych niezbędnych do pokonania ewentualnych trudności związanych ze stosowaniem przepisów niniejszej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 94/62/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 94/62/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 ust. 1 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„We właściwych przypadkach Komisja bada i w razie konieczności poddaje przeglądowi ilustrujące przykłady dotyczące definicji opakowania podane w załączniku I. W pierwszej kolejności bada się następujące wyroby: opakowania nośników CD oraz video, doniczki kwiatowe, tuby oraz cylindry, wokół których jest nawijany giętki materiał, samoprzyczepny papier opakowaniowy oraz papier opakowaniowy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 3.”;

2)

artykuł 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja określa warunki, w jakich poziomy stężenia, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do materiałów pochodzących z recyklingu i ogniw wyrobu, które znajdują w zamkniętym i kontrolowanym łańcuchu oraz rodzaje opakowań zwolnionych z wymogu określonego w ust. 1 tiret trzecie.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 3.”;

3)

artykuł 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W celu zharmonizowania właściwości i sposobu prezentacji uzyskanych danych oraz zapewnienia zgodności danych pochodzących od państw członkowskich, państwa te dostarczają Komisji swoje dostępne dane w formatach przyjętych przez Komisję na podstawie załącznika III i zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 21 ust. 2.”;

4)

artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 19

Dostosowanie do postępu naukowo-technicznego

1.   Zmiany niezbędne do dostosowania do postępu naukowo-technicznego systemu identyfikacji (o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. drugi ostatnie tiret), a także formatów odnoszących się do systemu baz danych (o których mowa w art. 12 ust. 3 oraz w załączniku III), są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 21 ust. 2.

2.   Komisja przyjmuje zmiany niezbędne do dostosowania ilustrujących przykładów dotyczących definicji opakowania (o których mowa w załączniku I) do postępu naukowo-technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 3.”;

5)

artykuł 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja określa środki techniczne niezbędne do pokonania ewentualnych trudności związanych ze stosowaniem przepisów niniejszej dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do obojętnych materiałów opakowaniowych, wprowadzonych na rynek wspólnotowy w bardzo małej ilości (tj. średnio 0,1 % wagowo), podstawowych opakowań dla wyrobów medycznych i artykułów farmaceutycznych, małych opakowań i opakowań luksusowych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 3.”;

6)

artykuł 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

3.4.   Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych  (17)

W odniesieniu do dyrektywy 1999/32/WE Komisja powinna być uprawniona do ustalania kryteriów stosowania technologii ograniczających emisję na statkach pływających pod wszystkimi banderami w portach zamkniętych i ujściach rzek we Wspólnocie oraz do przyjmowania zmian niezbędnych do technicznego dostosowania niektórych przepisów w kontekście postępu naukowo-technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 1999/32/WE między innymi poprzez dodanie do niej nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 1999/32/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 4c ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja ustala kryteria stosowania technologii ograniczających emisję na statkach pływających pod wszystkimi banderami w portach zamkniętych i ujściach rzek we Wspólnocie. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2. Komisja informuje o tych kryteriach MOM.”;

2)

artykuł 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja przyjmuje wszelkie zmiany niezbędne do technicznego dostosowania przepisów art. 2 pkt 1, 2, 3, 3a, 3b oraz 4 lub art. 6 ust. 2 w kontekście postępu naukowo-technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2. Dostosowanie takie nie spowoduje jakiejkolwiek bezpośredniej zmiany zakresu niniejszej dyrektywy lub wartości dopuszczalnych siarki w paliwie określonych w niniejszej dyrektywie.”;

3)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

3.5.   Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza  (18)

W odniesieniu do dyrektywy 2001/81/WE Komisja powinna być uprawniona do aktualizacji metodologii, które należy stosować zgodnie z załącznikiem III. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tej dyrektywy, między innymi poprzez uzupełnienie jej o nowe elementy inne niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2001/81/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja przyjmuje wszelkie aktualizacje metodologii stosowanej zgodnie z załącznikiem III. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”;

2)

artykuł 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

3.6.   Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie  (19)

W odniesieniu do dyrektywy 2003/87/WE Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania przepisów niezbędnych do wdrażania art. 11b ust. 5, do przyjęcia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdań odnoszących się do emisji, do przyjęcia rozporządzenia dotyczącego znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów, zawierającego przepisy dotyczące wykorzystania i identyfikacji CER i ERU w systemie wspólnotowym oraz monitorowania poziomu takiego wykorzystania, do zmiany załącznika III zgodnie z art. 22, do zatwierdzania włączania działań i gazów cieplarnianych nie wymienionych w załączniku I, do opracowywania wszelkich niezbędnych przepisów odnoszących się do wzajemnego uznawania przydziałów na podstawie porozumień z krajami trzecimi; a także do przyjmowania znormalizowanych lub zatwierdzonych środków monitorowania emisji innych gazów cieplarnianych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2003/87/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2003/87/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 11b ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Komisja przyjmuje przepisy w celu wykonania ust. 3 i 4, zwłaszcza dotyczące unikania podwójnego liczenia, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 23 ust. 2. Komisja przyjmuje przepisy w celu wykonania ust. 5 niniejszego artykułu w przypadku, kiedy strona przyjmująca spełnia wszystkie kryteria kwalifikujące dotyczące projektów w zakresie wspólnego wykonania (JI). Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3.”;

2)

artykuł 14 ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Komisja przyjmuje wytyczne dotyczące monitorowania oraz sprawozdawczości odnośnie do emisji wynikających z działań wymienionych w załączniku I gazów cieplarnianych określonych w odniesieniu do tych czynności.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3.”;

3)

artykuł 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W celu wykonania niniejszej dyrektywy, Komisja przyjmuje rozporządzenie w sprawie znormalizowanego oraz zabezpieczonego systemu rejestrów w formie elektronicznych baz danych zawierających wspólne elementy danych w celu prześledzenia wydania, posiadania, przeniesienia oraz anulowania przydziałów, w celu zapewnienia dostępu społeczeństwa oraz poufności we właściwy sposób oraz w celu zapewnienia, że nie istnieją przeniesienia, które są niezgodne z zobowiązaniami wynikającymi z Protokołu z Kioto. Rozporządzenie to przewiduje również przepisy dotyczące wykorzystania i identyfikacji CER i ERU w systemie wspólnotowym oraz monitorowania poziomu takiego wykorzystania. Środki te, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3.”;

4)

artykuł 22 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 22

Zmiany do załącznika III

Komisja może zmienić załącznik III, z wyjątkiem kryteriów 1, 5 oraz 7, na okres od 2008 r. do 2012 r. w kontekście sprawozdań przewidzianych w art. 21 oraz doświadczenia ze stosowania niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3.”;

5)

artykuł 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

6)

w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Biorąc pod uwagę wszelkie stosowne kryteria, w szczególności skutki dla rynku wewnętrznego, możliwość zakłócenia konkurencji, integralność środowiskową systemu oraz wiarygodność planowanego systemu monitorowania i sprawozdawczości, państwa członkowskie mogą od 2008 r. stosować pozwolenia na handel emisjami zgodnie z niniejszą dyrektywą do:

a)

urządzeń, które nie są wymienione w załączniku I, pod warunkiem że włączenie takich urządzeń jest zatwierdzone przez Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 23 ust. 2; oraz

b)

działań i gazów cieplarnianych, które nie są wymienione w załączniku I, pod warunkiem że włączenie takich działań i gazów cieplarnianych jest zatwierdzone przez Komisję. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3.

Na takich samych zasadach państwa członkowskie mogą od 2005 r. stosować handel przydziałami emisji do urządzeń wykonujących działania wymienione w załączniku I poniżej poziomów wydajności określonych w tym załączniku.”;

b)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja może, z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego, przyjąć wytyczne dotyczące monitorowania oraz sprawozdawczości odnośnie do emisji wynikających z działań, urządzeń oraz gazów cieplarnianych, które nie są wymienione w załączniku I, jeśli monitorowanie oraz sprawozdawczość dotyczące tych emisji mogą być przeprowadzane z wystarczającą dokładnością.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3.”;

7)

artykuł 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku gdy zostało zawarte porozumienie określone w ust. 1, Komisja przyjmuje wszelkie niezbędne przepisy odnoszące się do wzajemnego uznawania przydziałów na podstawie tego porozumienia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3.”;

8)

w załączniku IV ustęp zatytułowany „Monitorowanie emisji innych gazów cieplarnianych” otrzymuje brzmienie:

„Wykorzystywane są znormalizowane lub zatwierdzone metody, opracowane przez Komisję we współpracy ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3.”.

3.7.   Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych  (20)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Komisja powinna być uprawniona do określania pewnych dopuszczalnych wartości stężeń w załącznikach, do wprowadzania zmian do załączników za każdym razem, kiedy substancja zostaje wymieniona w konwencji lub protokole, do zmieniania istniejących pozycji oraz do dostosowywania załączników do postępu naukowo-technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 850/2004, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

odpady zawierające jakiekolwiek substancje wymienione w załączniku IV lub przez nie zanieczyszczone mogą być usuwane lub odzyskiwane w inny sposób, zgodnie ze stosownym prawodawstwem wspólnotowym, pod warunkiem że zawartość wymienionych substancji w odpadach kształtuje się poniżej dopuszczalnych wartości stężeń, które mają być określone w załączniku IV. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 3. Do momentu określenia dopuszczalnych wartości stężeń zgodnie z taką procedurą właściwy organ państwa członkowskiego może w odniesieniu do usuwania lub odzyskiwania odpadów przyjąć lub stosować dopuszczalne wartości stężeń lub szczególne wymogi techniczne na mocy niniejszej litery;”;

b)

w ust. 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Dla celów ust. 4 lit. b niniejszego artykułu Komisja określa dopuszczalne wartości stężeń w załączniku V część 2. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 3.”;

2)

artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Zmiana załączników

1.   Za każdym razem, kiedy substancja zostaje wymieniona w konwencji lub protokole Komisja, w stosownych przypadkach, zmienia odpowiednio załączniki I, II i III.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 3.

2.   Za każdym razem, kiedy substancja zostaje wymieniona w konwencji lub protokole Komisja, w stosownych przypadkach, zmienia odpowiednio w załącznik IV.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

3.   Komisja przyjmuje zmiany do istniejących pozycji w załącznikach I, II i III, w tym ich dostosowanie do postępu naukowo-technicznego.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 3.

4.   Komisja przyjmuje zmiany do istniejących pozycji w załączniku IV i zmiany do załącznika V, w tym ich dostosowanie do postępu naukowo-technicznego.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 3.”;

3)

artykuł 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

4)

artykuł 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

3.8.   Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu  (21)

W odniesieniu do dyrektywy 2004/107/WE Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania niektórych przepisów i załączników do postępu naukowo-technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/107/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2004/107/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 9 otrzymuje brzmienie:

„9.   Niezależnie od poziomów stężenia, jeden punkt pomiarowy do monitoringu tła umieszcza się co 100 000 km2 dla pomiarów wskaźnikowych w otaczającym powietrzu arsenu, kadmu, niklu, całkowitej rtęci w stanie gazowym, benzo(a)pirenu i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, o których mowa w ust. 8, i całkowitej depozycji arsenu, kadmu, rtęci, niklu, benzo(a)pirenu i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, o których mowa w ust. 8. Każde państwo członkowskie zakłada co najmniej jedną stację pomiarową. Jednakże państwa członkowskie mogą, w wyniku porozumienia i zgodnie z wytycznymi, które zostaną opracowane zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2, założyć jedną lub więcej wspólnych stacji pomiarowych obejmujących sąsiednie strefy graniczących ze sobą państw członkowskich, tak aby osiągnąć odpowiedni rozkład przestrzenny. Zaleca się także pomiar rtęci dwuwartościowej w postaci pyłu i par. Tam, gdzie to wskazane, monitoring należy skoordynować z programem monitoringu i oceną przenoszenia zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP). Punkty pomiarowe tych zanieczyszczeń wybiera się w taki sposób, aby można było określić zmiany geograficzne i długoterminowe tendencje. W tym zakresie stosuje się sekcje I, II i III załącznika III.”;

b)

ustęp 15 otrzymuje brzmienie:

„15.   Komisja przyjmuje wszelkie zmiany niezbędne do dostosowania przepisów niniejszego artykułu oraz sekcji II załącznika II oraz załączników III, IV i V do postępu naukowo-technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 3. Zmiany te nie mogą jednak powodować bezpośrednich ani pośrednich modyfikacji wartości docelowych.”;

2)

artykuł 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja dokonuje, zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2, wszelkich szczegółowych ustaleń w zakresie przekazywania informacji zgłaszanych na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu.”;

3)

artykuł 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

4)

w załączniku V pkt V otrzymuje brzmienie:

„V.   Techniki referencyjne w zakresie modelowania jakości otaczającego powietrza

Określenie technik referencyjnych w zakresie modelowania jakości otaczającego powietrza nie jest obecnie możliwe. Komisja może wprowadzać zmiany w celu dostosowania niniejszego punktu do postępu naukowo-technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 3.”.

3.9.   Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów  (22)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Komisja powinna być uprawniona do wprowadzania zmian do załączników, jak określono w art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 i do przyjęcia niektórych dodatkowych środków, jak określono w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, między innymi poprzez dodanie do niego nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 11 ust. 3 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W przypadku niemożności znalezienia zadawalającego rozwiązania, każde z państw członkowskich może skierować sprawę do Komisji. Sprawa zostaje rozstrzygnięta zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 59a ust. 2.”;

2)

artykuł 58 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 58

Zmiany w załącznikach

1.   Komisja może wprowadzać zmiany do załączników w celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 59a ust. 3. Ponadto:

a)

załączniki I, II, III, IIIA, IV i V podlegają zmianom w celu uwzględnienia poprawek uzgodnionych w ramach Konwencji bazylejskiej i decyzji OECD;

b)

niesklasyfikowane rodzaje odpadów mogą być na zasadach tymczasowych włączane do załączników IIIB, IV lub V do czasu podjęcia decyzji w sprawie włączenia ich do odpowiednich aneksów Konwencji bazylejskiej lub do decyzji OECD;

c)

na wniosek państwa członkowskiego w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 2, możliwe jest rozważenie włączenia do załącznika IIIA na zasadach tymczasowych mieszaniny dwóch lub większej ilości rodzajów odpadów wyszczególnionych w załączniku III, do czasu wydania decyzji w sprawie włączenia ich do odpowiednich aneksów do Konwencji bazylejskiej lub do decyzji OECD. Załącznik IIIA może zawierać zastrzeżenie, że w przypadku wywozu do państw, których nie obowiązuje decyzja OECD, nie uwzględnia się jednej lub kilku zawartych w nim pozycji;

d)

określane są wyjątkowe przypadki, o których mowa w art. 3 ust. 3, i, w odpowiednich przypadkach, odpady takie są wykreślane z załącznika III i włączane do załączników IVA i V;

e)

załącznik V podlega zmianom w celu uwzględnienia uzgodnionych zmian w wykazie odpadów niebezpiecznych przyjętym zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689/EWG;

f)

załącznik VIII podlega zmianom w celu uwzględnienia odpowiednich umów i konwencji międzynarodowych.

2.   Komitet ustanowiony na mocy dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizująca i racjonalizująca sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (23) bierze pełny udział w debacie dotyczącej wprowadzania zmian w załączniku IX.”

3)

artykuł 59 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 59

Środki dodatkowe

1.   W związku z wykonywaniem niniejszego rozporządzenia Komisja może przyjąć następujące środki dodatkowe zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 59a ust. 2:

a)

wytyczne dotyczące stosowania art. 12 ust. 1 lit. g);

b)

wytyczne dotyczące stosowania art. 15 w zakresie identyfikacji i śledzenia odpadów podlegających poważnym zmianom w ramach operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania;

c)

wytyczne dotyczące współpracy właściwych organów w zakresie nielegalnego przemieszczania zgodnie z art. 24;

d)

wymogi techniczne i organizacyjne w zakresie praktycznego wprowadzenia w życie elektronicznej wymiany danych w celu przekazywania dokumentów i informacji zgodnie z art. 26 ust. 4;

e)

dalsze wskazówki w zakresie używania języków, o którym mowa w art. 27;

f)

dalsze wyjaśnienie wymogów proceduralnych określonych w przepisach tytułu II w zakresie ich stosowania do wywozu, przywozu i tranzytu odpadów ze Wspólnoty, do Wspólnoty i przez Wspólnotę;

g)

dalsze zalecenia odnośnie do niezdefiniowanych pojęć prawnych.

2.   Komisja może przyjąć środki wykonawcze w sprawie:

a)

metody obliczania gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia, przewidzianych w art. 6;

b)

dalszych warunków i wymogów dotyczących instalacji, dla których udzielane jest wstępne zezwolenie określone w art. 14.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 59a ust. 3.”;

4)

dodaje się artykuł w brzemieniu:

„Artykuł 59a

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet utworzony na mocy art. 18 ust. 1 dyrektywy 2006/12/WE.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

5)

w art. 63 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 akapit trzeci zastępuje się akapitem w brzmieniu:

„Z wyjątkiem odpadów szkła, papieru i opon, okres ten może zostać przedłużony zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 59a ust. 2 maksymalnie do dnia 31 grudnia 2012 r.”;

b)

w ust. 4 akapit trzeci zastępuje się akapitem w brzmieniu:

„Okres ten może zostać przedłużony nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie procedury regulacyjnej określonej w art. 59a ust. 2.”;

c)

w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Okres ten może zostać przedłużony nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie procedury regulacyjnej określonej w art. 59a ust. 2.”;

(ii)

akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„Okres ten może zostać przedłużony nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie procedury regulacyjnej określonej w art. 59a ust. 2.”.

4.   EUROSTAT

4.1.   Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej  (24)

W odniesieniu do rozporządzenia (EWG) nr 3924/91 Komisja powinna być uprawniona do uaktualniania wykazu produktów objętych tym rozporządzeniem. Komisja powinna ponadto zostać uprawniona do przyjmowania szczegółowych zasad w odniesieniu do reprezentatywności i okresowości w przypadku pewnych produktów oraz do określania ustaleń dotyczących treści badań i środków wykonawczych, włączając środki dostosowania do postępu technicznego dotyczące gromadzenia danych oraz przetwarzania wyników. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (EWG) nr 3924/91, między innymi poprzez jego uzupełnienie poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (EWG) nr 3924/91 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Lista Prodcom i informacje zgromadzone dla każdej pozycji są uaktualniane przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, także przez jego uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”;

2)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 10” zastępuje się wyrazami „zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 10 ust. 2”;

b)

ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Komisja przyjmuje w razie potrzeby szczegółowe zasady stosowania ust. 3, włączając środki dostosowania do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, także przez jego uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”;

3)

artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Okresowość badań

Badanie obejmuje okres jednego roku kalendarzowego.

Jednakże dla niektórych pozycji listy Prodcom Komisja może zadecydować o przeprowadzaniu badań miesięcznych lub kwartalnych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”;

4)

artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Wymagane informacje są gromadzone przez państwa członkowskie, które używają do tego celu kwestionariuszy badań, których treść odpowiada ustaleniom określonym przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”;

5)

artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Przetwarzanie wyników

Państwa członkowskie przetwarzają dane zawarte w wypełnionych kwestionariuszach, określonych w art. 5 ust. 1, lub informacje pochodzące z innych źródeł, określonych w art. 5 ust. 3, zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyjętymi przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”;

6)

w art. 7 ust. 2 wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 10” zastępuje się wyrazami „zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 10 ust. 2”;

7)

skreśla się art. 9;

8)

artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet Programu Statystycznego ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (25).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

4.2.   Dyrektywa Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych  (26)

W odniesieniu do dyrektywy 96/16/WE Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania definicji odnoszących się do gospodarstw rolnych, w których państwa członkowskie prowadzą coroczne badania produkcji mleka oraz jego wykorzystania, do przyjmowania wykazu przetworów mlecznych objętych badaniami oraz do ustalania standardowych definicji stosowanych w przypadku przekazywania wyników Komisji. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów dyrektywy 96/16/WE poprzez jej uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 96/16/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   prowadzą coroczne badanie produkcji mleka oraz jego wykorzystania w gospodarstwach rolnych, na podstawie definicji przyjętej przez Komisję. Środki dotyczące definicji gospodarstw rolnych, środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.”;

2)

artykuł 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.   Komisja przyjmuje wykaz przetworów mlecznych objętych badaniami. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.

3.   Komisja ustala standardowe definicje stosowane w przypadku przekazywania wyników w odniesieniu do różnych produktów. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.”;

3)

w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 1 wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 7” zastępuje się wyrazami „zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 7 ust. 2”;

4)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Statystyki Rolniczej, ustanowiony decyzją 72/279/EWG.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

4.3.   Dyrektywa 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. dotycząca badań statystycznych, które mają być prowadzone przez państwa członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych  (27)

W odniesieniu do dyrektywy 2001/109/WE Komisja powinna być uprawniona do wprowadzania zmian do wykazu gatunków drzew owocowych oraz do tabeli zawierającej gatunki, które mają być objęte badaniami w poszczególnych państwach członkowskich, do przyjmowania szczegółowych zasad stosowania pewnych artykułów oraz do ustalania granic obszarów obsadzonych drzewami, które maja zostać zatwierdzone przez państwa członkowskie. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2001/109/WE między innymi poprzez jej uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2001/109/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Komisja może wprowadzać zmiany do wykazu wymienionych gatunków i do wspomnianej tabeli. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2.”;

2)

artykuł 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja przyjmuje szczegółowe zasady organizacji badań zapewniających wymierne rezultaty. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2.”;

3)

artykuł 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja przyjmuje szczegółowe zasady dotyczące wymogów w zakresie prób reprezentatywnych losowych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2.”;

4)

artykuł 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Wyniki określone w ust. 1 obejmują każdy obszar obsadzony drzewami. Komisja ustala granice obszarów obsadzonych drzewami, które maja zostać określone przez państwa członkowskie. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 2.”;

5)

artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Statystyki Rolniczej, ustanowiony decyzją Rady 72/279/EWG (28).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4, ust. 5 lit. a) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

4.4.   Rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego  (29)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 91/2003 Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania definicji, do przyjmowania dodatkowych przepisów oraz do dostosowywania treści załączników i określenia informacji, które należy dostarczyć do sprawozdań w zakresie jakości i porównywalności wyników. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 91/2003 między innymi poprzez jej uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 91/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja może dostosować definicje wymienione w ust. 1 oraz przyjąć dodatkowe definicje potrzebne do ujednolicenia statystyki. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

2)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Załączniki B i D określają wymogi uproszczonej sprawozdawczości, która może być stosowana przez państwa członkowskie jako alternatywa dla wymogów zwykłej, szczegółowej sprawozdawczości określonych w załącznikach A i C w przypadku przedsiębiorstw, w których ogólny wolumen transportu towarów i pasażerów wynosi mniej niż 500 mln ton-km lub odpowiednio 200 mln pasażerów-km. Progi te mogą zostać przyjęte przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez dodanie do niego innych elementów innych niż istotne, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

b)

ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Komisja może dostosowywać treść załączników. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

3)

artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Przepisy wykonawcze

1.   Przepisy określające sposób przekazywania danych do Eurostatu przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 11 ust. 2.

2.   Komisja przyjmuje następujące środki wykonawcze:

a)

dostosowanie progów dla sprawozdawczości uproszczonej (art. 4);

b)

dostosowanie definicji oraz przyjęcie dodatkowych definicji (art. 3 ust. 2);

c)

dostosowanie treści załączników (art. 4);

d)

określenie informacji, które należy dostarczyć do sprawozdań w zakresie jakości i porównywalności wyników (art. 8 ust. 2).

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez dodanie do niego innych elementów innych niż istotne, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

4)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet Programu Statystycznego, ustanowiony decyzją 89/382/EWG, Euratom.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i ust. 5 lit. a) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

5)

w załączniku H pkt 5 wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2” zastępuje się wyrazami „zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3”.

4.5.   Rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty  (30)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 437/2003, należy w szczególności przyznać Komisji uprawnienia do ustalania norm dokładności, określania kartotek danych oraz przyjmowania pewnych przepisów wykonawczych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 437/2003, między innymi poprzez uzupełnienie jej o inne niż istotne elementy, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 437/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Dokładność statystyk

Gromadzenie danych opiera się na kompletnych danych, o ile Komisja nie ustanowi innych norm dokładności. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

2)

artykuł 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Wyniki są przekazywane zgodnie z kartotekami danych, znajdującymi się w załączniku I. Kartoteki danych są określane przez Komisję. Środki te mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

Nośniki, jakie mają być używane do przekazywania danych są określane przez Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 11 ust. 2.”;

3)

artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Przepisy wykonawcze

1.   Następujące środki wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 11 ust. 2:

wykaz wspólnotowych portów lotniczych objętych art. 3 ust. 2,

opis kodów danych i nośników danych, jakie mają być używane do przekazywania wyników Komisji (art. 7),

upowszechnianie wyników statystycznych (art. 8).

2.   Komisja przyjmuje następujące środki wykonawcze:

dostosowanie specyfikacji określonej w załącznikach do niniejszego rozporządzenia,

dostosowanie charakterystyki gromadzenia danych (art. 3),

dokładność statystyk (art. 5),

opis kartotek danych (art. 7).

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez dodanie do niego innych elementów innych niż istotne, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

4)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet Programu Statystycznego, powołany decyzją 89/382/EWG, Euratom.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i ust. 5 lit. a) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

4.6.   Rozporządzenie (WE) nr 48/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rocznych statystyk Wspólnoty dotyczących przemysłu hutniczego w latach 2003–2009  (31)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 48/2004 Komisja powinna być uprawniona do uaktualniania listy właściwości objętych tym rozporządzeniem. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 48/2004, między innymi poprzez jego uzupełnienie poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 48/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Środki wykonawcze

1.   Przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia dotyczące formatu przekazywania danych i okresu pierwszego przekazania danych przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8 ust. 2.

2.   Środki wykonawcze do niniejszego rozporządzenia dotyczące uaktualniania listy właściwości,, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia między innymi poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 8 ust. 3, pod warunkiem że żaden znaczący dodatkowy ciężar nie jest nałożony na państwa członkowskie.”;

2)

artykuł 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

5.   RYNEK WEWNĘTRZNY

Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia  (32)

W odniesieniu do dyrektywy 2004/25/WE Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania przepisów dotyczących stosowania art. 6 ust. 3, w którym mowa o zawartości dokumentów oferty. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/25/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Dyrektywa 2004/25/WE ustanawia ograniczenie czasowe dotyczące uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W oświadczeniu w sprawie decyzji 2006/512/WE zmieniającej decyzję 1999/468/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego, przewidując kontrolę wykonania aktów przyjętych w drodze współdecyzji i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe w dyrektywie 2004/25/WE powinien zostać skreślony.

W związku z powyższym w dyrektywie 2004/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   „Komisja może przyjąć szczegółowe zasady modyfikowania wykazu zawartego w ust. 3. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.”;

2)

w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3.

6.   ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW

6.1.   Dyrektywa Rady 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi  (33)

W odniesieniu do dyrektywy 79/373/EWG Komisja powinna być uprawniona do ustanawiania odstępstw od wymogów dotyczących opakowań mieszanek paszowych oraz do zmiany załącznika. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 79/373/EWG poprzez dodanie do niej nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 79/373/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja ustanawia odstępstwa od zasady określonej w ust. 1, które muszą być zatwierdzone na poziomie wspólnotowym. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, również poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3, pod warunkiem że zapewni się tożsamość i jakość odnośnych mieszanek paszowych.”;

2)

artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Uwzględniając osiągnięcia rozwoju naukowego i technicznego, Komisja:

a)

ustanawia kryteria podziału materiałów paszowych na grupy;

b)

ustanawia metody obliczania wartości energetycznej mieszanek paszowych;

c)

przyjmuje zmiany załącznika.

Wszystkie wyżej wymienione środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”;

3)

artykuł 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

6.2.   Dyrektywa Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotycząca niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt  (34)

W odniesieniu do dyrektywy 82/471/EWG Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania zmian oraz do określania kryteriów koniecznych do definiowania produktów, o których mowa w niniejszej dyrektywie. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 82/471/EWG poprzez dodanie do niej nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. Ze względu na pilną potrzebę konieczne jest zastosowanie procedury trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian do niniejszej dyrektywy.

W związku z powyższym w dyrektywie 82/471/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja przyjmuje zmiany, które należy wprowadzić do załącznika w celu dostosowania go do postępu naukowego i technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. W przypadku produktów wymienionych w sekcjach 1.1 oraz 1.2 załącznika Komisja konsultuje się z Komitetem Naukowym ds. Żywienia Zwierząt oraz z Komitetem Naukowym ds. Żywności.

Jednakże w przypadku produktów otrzymywanych z drożdży odmiany »Candida« hodowanych na n-alkanach, o których mowa w art. 4 ust. 1, Komisja podejmuje decyzję przed upływem dwóch lat od ogłoszenia niniejszej dyrektywy po konsultacjach z Komitetem Naukowym ds. Żywienia Zwierząt oraz Komitetem Naukowym ds. Żywności.”;

b)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja może ustanowić kryteria umożliwiające definiowanie produktów ujętych w niniejszej dyrektywie, a w szczególności kryteria dotyczące ich składu i czystości oraz właściwości fizyczno-chemicznych i biologicznych, uwzględniając stan wiedzy naukowej i technicznej. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”;

2)

w art. 7 ust. 2 akapit drugi wyrazy „z procedurą określoną w art. 13” zastępuje się wyrazami „z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2.”;

3)

artykuł 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja przyjmuje zmiany do niniejszej dyrektywy, jeżeli uzna, że ich wprowadzenie jest konieczne w celu usunięcia trudności określonych w ust. 1 i w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą trybu pilnego, o której mowa w art. 13 ust. 4. Państwo członkowskie, które przyjęło środki ochronne, może je w takim przypadku utrzymać w mocy do czasu wejścia w życie wspomnianych zmian.”;

4)

w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

5)

skreśla się art. 14.

6.3.   Dyrektywa Rady 96/25/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materiałami paszowymi  (35)

W odniesieniu do dyrektywy 96//25/WE Komisja powinna być uprawniona do sporządzania i zmiany listy substancji, w odniesieniu do których obrót i stosowanie w żywieniu zwierząt są zabronione lub ograniczone oraz do zmiany załącznika w związku z postępem naukowym i technicznym. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 96/25/WE między innymi poprzez dodanie do niej nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla zmiany listy substancji, w odniesieniu do których obrót i stosowanie w żywieniu zwierząt są ograniczone lub zabronione.

Ze względu na potrzebę skutecznego działania, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą powinny zostać skrócone dla przyjęcia zmian do załącznika w celu dostosowania go do postępu naukowego i technicznej.

W związku z powyższym w dyrektywie 96/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 5 ust. 1 lit. g) tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„—

środkami wspólnotowymi znajdującymi się w wykazie sporządzonym przez Komisję. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”;

2)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

1.   System kodu cyfrowego dla wymienionych w wykazie materiałów paszowych, oparty na specjalistycznym słowniku, wskazujący pochodzenie, partię użytego produktu/produktu ubocznego, sposób obróbki i dojrzałość/jakość materiału paszowego, pozwalający na identyfikację paszy na poziomie międzynarodowym – w szczególności poprzez nazwę i opis – może zostać przyjęty zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2.

2.   W celu zapewnienia przestrzegania art. 3 Komisja sporządza wykaz substancji, w odniesieniu do których obrót i stosowanie w żywieniu zwierząt są zabronione lub ograniczone. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

3.   Komisja przyjmuje zmiany wykazu, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając postęp naukowy i techniczny. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 13 ust. 5 dla przyjęcia takich środków.

4.   Komisja przyjmuje zmiany, które należy wprowadzić do załącznika w związku z postępem naukowym i technicznym. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 4.”;

3)

w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

dodaje się ustępy w brzmieniu:

„4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i ust. 5 lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) oraz ust. 4 lit. e) decyzji 1999/468/WE wynoszą odpowiednio dwa miesiące, jeden miesiąc i dwa miesiące.

5.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

6.4.   Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych  (36)

W odniesieniu do dyrektywy 2002/32/WE Komisja powinna być uprawniona do zmiany załączników I i II, do ich dostosowania do postępu naukowego i technicznego oraz do definiowania dodatkowych kryteriów dotyczących procesu detoksyfikacji. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/32/WE między innymi poprzez dodanie do niej nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla dostosowania załączników I i II w celu uwzględnienia postępu naukowego i technicznego.

W związku z powyższym w dyrektywie 2002/32/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 7 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„2.   Decyzję w sprawie zmiany załącznika I i II podejmuje się w trybie natychmiastowym. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą trybu pilnego, o której mowa w art. 11 ust. 4.”;

2)

artykuł 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Komisja, w świetle postępu naukowego i technicznego, aktualizuje załączniki I i II. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 11 ust. 4 dla przyjęcia takich zmian.

2.   Ponadto Komisja:

okresowo przyjmuje ujednolicone wersje załączników I i II, włączając wszystkie dostosowania zgodnie z ust. 1, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 11 ust. 2,

może określić kryteria dopuszczalności procesu detoksyfikacji jako uzupełnienie kryteriów dotyczących produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, które poddano takim procesom; środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

3)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Pasz ustanowiony art. 1 decyzji 70/372/EWG (37).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 oraz art. 7 decyzji Rady 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

4)

skreśla się art. 12.

6.5.   Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym  (38)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Komisja powinna być uprawniona do zmiany wykazu gatunków zwierząt, określonej w załączniku I w części C oraz wykazu krajów i terytoriów, określonego w załączniku II w częściach B i C, sporządzania szczególnych wymogów w odniesieniu do chorób innych niż wścieklizna w odniesieniu do państw członkowskich i z terytoriów wymienionych w części B sekcja 2 załącznika II, dostosowywania warunków mających zastosowanie do przemieszczania zwierząt gatunków wymienionych w części C załącznika I z państw trzecich oraz dostosowywania wymogów o charakterze technicznym w odniesieniu do przemieszczania zwierzęta gatunków wymienionych w części A i B załącznika I. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez dodanie do niego nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Ze względu na potrzebę skutecznego działania, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą powinny zostać skrócone dla przyjęcia listy niektórych krajów trzecich.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Przemieszczanie między państwami członkowskimi lub z terytorium wymienionego w części B sekcja 2 załącznika II zwierząt gatunków wymienionych w części C załącznika I nie podlega żadnym wymogom w odniesieniu do wścieklizny. W razie konieczności w odniesieniu do innych chorób Komisja ustanawia szczególne wymogi, obejmujące ewentualny limit liczby zwierząt. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 4. Wzór świadectwa, jakie te zwierzęta muszą posiadać, może zostać ustanowiony zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 24 ust. 2.”;

2)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Warunki mające zastosowanie do przemieszczania zwierząt gatunków wymienionych w części C załącznika I z państw trzecich przyjmuje Komisja. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 4. Wzór świadectwa, jakie te zwierzęta muszą posiadać podczas przemieszczania, sporządza się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 24 ust. 2.”;

3)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Komisja sporządza wykaz krajów trzecich przewidziany w załączniku II w części C. Aby zostać uwzględnionym w tym wykazie, kraj trzeci musi najpierw przedstawić swój status w odniesieniu do wścieklizny oraz wykazać, że:”

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 5.”;

4)

artykuł 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do przemieszczania zwierząt gatunków wymienionych w części A i B załącznika I Komisja może przyjąć wymogi o charakterze technicznym inne niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 4.”;

5)

artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 19

Część C załącznika I i części B i C załącznika II mogą zostać zmienione przez Komisję w celu uwzględnienia rozwoju sytuacji we Wspólnocie lub w krajach trzecich związanej z chorobami dotykającymi gatunki zwierząt objęte niniejszym rozporządzeniem, w szczególności z wścieklizną, oraz w razie konieczności, w celu ograniczenia na potrzeby niniejszego rozporządzenia liczby zwierząt, jaka może być przemieszczana. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 4.”;

6)

artykuł 21 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 21

Komisja może przyjąć przepisy przejściowe w celu umożliwienia przejścia od obecnie obowiązujących przepisów do przepisów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 4.”;

7)

w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i ust. 5 lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) oraz ust. 4 lit. e) decyzji 1999/468/WE wynoszą odpowiednio dwa miesiące, jeden miesiąc i dwa miesiące.”.

6.6.   Dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych  (39)

W odniesieniu do dyrektywy 2003/99/WE Komisja powinna być uprawniona do ustanawiania skoordynowanych programów monitorowania dotyczących chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2003/99/WE, między innymi poprzez dodanie do niej nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Ze względu na pilną potrzebę konieczne jest zastosowanie trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian do załącznika I do dyrektywy 2003/99/WE w celu dodania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych do zawartych w nim wykazów lub ich usunięcia z tych wykazów.

W związku z powyższym w dyrektywie 2003/99/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Komisja może przyjąć zmiany do załącznika I w celu w celu dodania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych do zawartych w nim wykazów lub ich usunięcia z tych wykazów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z trybem pilnym, o którym mowa w art. 12 ust. 4.”;

2)

artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeżeli dane zebrane podczas rutynowego monitorowania zgodnie z przepisami art. 4 nie są wystarczające, Komisja może ustanowić skoordynowane programy monitorowania dotyczące jednej lub wielu chorób odzwierzęcych i/lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, w szczególności w przypadku gdy zostaną określone szczególne potrzeby, w celu oceny ryzyka lub ustanowienia wartości referencyjnych w odniesieniu do chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na poziomie państw członkowskich lub na poziomie wspólnotowym. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;

3)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Zmiany do załączników oraz środki przejściowe i wykonawcze

Komisja może przyjąć zmiany do załączników II, III i IV. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Środki przejściowe o zasięgu ogólnym mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez uzupełnienie jej o nowe elementy inne niż istotne, w szczególności dalszych szczegółów dotyczących wymogów określonych w niniejszej dyrektywie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Inne środki wykonawcze lub przejściowe mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2.”;

4)

w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

6.7.   Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych  (40)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania przepisów dotyczących szczególnych środków higieny oraz zatwierdzania zakładów oraz do przyznawania pod pewnymi warunkami odstępstw od załączników I i II. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 852/2004 poprzez dodanie do niego nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja ustanawia kryteria, wymagania i cele, o których mowa w ust. 3, a także związane z nimi sposoby pobierania próbek i dokonywania analizy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;

2)

artykuł 6 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

decyzją przyjętą przez Komisję; środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;

3)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Środki przejściowe o zasięgu ogólnym mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, w szczególności dalszych szczegółów dotyczących wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.

Inne środki wykonawcze lub przejściowe mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 14 ust. 2.”;

4)

w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Komisja może dokonać dostosowania lub aktualizacji załączników I i II, uwzględniając:”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;

b)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja może przyznać odstępstwa od załączników I i II, w szczególności w celu ułatwienia stosowania art. 5 przez małe przedsiębiorstwa, uwzględniając odpowiednie czynniki ryzyka, pod warunkiem że takie odstępstwa nie mają negatywnego wpływu na osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;

5)

artykuł 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

6.8.   Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego  (41)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania przepisów dotyczących ogólnych obowiązków przedsiębiorstw sektora spożywczego oraz specjalnych gwarancji przewidzianych przy wprowadzaniu do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego w Szwecji i w Finlandii, a także do przyznawania pod pewnymi warunkami odstępstw od załączników. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 między innymi poprzez dodanie do niego nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń z produktów pochodzenia zwierzęcego przedsiębiorstwa sektora spożywczego nie mogą stosować żadnych substancji poza pitną wodą lub wodą czystą, jeżeli na jej zastosowanie zezwala rozporządzenie (WE) nr 852/2004 albo niniejsze rozporządzenie, chyba że stosowanie danej substancji zostało zatwierdzone przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;

2)

artykuł 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

a)

Komisja dokonuje aktualizacji wymogów określonych w ust. 1 i 2, zwłaszcza w celu uwzględnienia zmian w programach kontroli państw członkowskich lub przyjęcia kryteriów mikrobiologicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi przez jego uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3;

b)

zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2, przepisy ustanowione w ust. 2 w odniesieniu do środków spożywczych określonych w ust. 1 mogą zostać rozszerzone, w całości lub częściowo, na państwo członkowskie lub region państwa członkowskiego, który posiada program kontroli uznany za równoważny z programem zatwierdzonym dla Szwecji lub Finlandii w odniesieniu do danej żywności pochodzenia zwierzęcego.”;

3)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Środki przejściowe o zasięgu ogólnym mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, w szczególności dalszych szczegółów dotyczących wymogów określonych w przepisach niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Inne środki wykonawcze lub przejściowe mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2.”;

4)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:

„Komisja może dokonać dostosowania lub aktualizacji załączników I i II, uwzględniając:”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia także poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;

b)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja może przyznać odstępstwa od załączników II i III, z zastrzeżeniem, że nie wpływają one na osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”;

5)

w art. 11 wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:

„Bez uszczerbku dla ogólnego stosowania art. 9 oraz art. 10 ust. 1, zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 12 ust. 2, mogą zostać ustanowione środki wykonawcze, a zmiany do załącznika II lub III, jako środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3:”;

6)

artykuł 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

6.9.   Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi  (42)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Komisja powinna być uprawniona do zmiany lub dostosowywania załącznika do tego rozporządzenia oraz do dostosowywania środków przejściowych, w szczególności dalszych specyfikacji wymogów określonych w przepisach tego rozporządzenia. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 854/2004, między innymi poprzez uzupełnienie go o nowe elementy inne niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą ustanowiona w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Środki przejściowe o zasięgu ogólnym mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie o nowe elementy inne niż istotne, w szczególności dalszych szczegółów dotyczących wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3.

Inne środki wykonawcze lub przejściowe mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 2.”;

2)

artykuł 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Załączniki I, II, III, IV, V i VI mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Komisję w celu dostosowania ich do postępu naukowego i technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia także poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3.

2.   Komisja może przyznać odstępstwa od załączników I, II, III, IV, V i IV, z zastrzeżeniem, że nie wpływają one na osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3.”;

3)

w art. 18 wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:

„Bez uszczerbku dla ogólnego stosowania art. 16 oraz art. 17 ust. 1, środki wykonawcze mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 19 ust. 2, a zmiany do załączników I, II, III; IV, V lub IV, jako środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3, w celu określenia:”;

4)

artykuł 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

6.10.   Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz  (43)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Komisja powinna być uprawniona do definiowania kryteriów mikrobiologicznych i szczególnych celów, których muszą przestrzegać przedsiębiorstwa działające na rynku pasz, do przyjmowania środków dotyczących zatwierdzania zakładów, do zmiany załączników I, II i III i do przyznawania odstępstw od tych załączników. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 183/2005, między innymi poprzez dodanie do niego nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 183/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 5 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja określa kryteria i cele, o których mowa w lit. a) i b). Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 31 ust. 3.”;

2)

artykuł 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Wymóg uzyskania takiego zatwierdzenia przewidziany jest w rozporządzeniu przyjętym przez Komisję. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 31 ust. 3.”;

3)

artykuł 27 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 27

Zmiany do załączników I, II i III

Załączniki I, II i III mogą zostać zmienione w celu uwzględnienia:

a)

opracowania kodeksu dobrej praktyki;

b)

doświadczeń zdobytych w wyniku wdrożenia systemów opartych na HACCP, zgodnie z art. 6;

c)

rozwoju technologicznego;

d)

opinii naukowych, w szczególności nowych ocen ryzyka;

e)

wyznaczonych celów w zakresie bezpieczeństwa pasz;

oraz

f)

wymagań opracowanych w odniesieniu do szczególnych typów działalności.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 31 ust. 3.”;

4)

artykuł 28 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 28

Odstępstwa od załączników I, II i III

W przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami Komisja może przyznać odstępstwa od załączników I, II i III z zastrzeżeniem, że nie wpływają one na osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 31 ust. 3.”;

5)

artykuł 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

7.   ENERGIA I TRANSPORT

7.1.   Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym  (44)

W odniesieniu do rozporządzenia (EWG) 3821/85 Komisja powinna być uprawniona do wprowadzania zmian koniecznych w celu dostosowania załączników do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (EWG) nr 3821/85 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Bezpieczeństwo systemu musi być zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku IB. Komisja zapewnia zastrzeżenie w wymienionym załączniku, że urządzenie rejestrujące nie może uzyskać homologacji WE części, do czasu, kiedy cały system (urządzenie rejestrujące, karta kierowcy oraz elektryczne połączenia skrzyni biegów) nie wykluczy możliwości sfałszowania lub zmiany danych dotyczących czasu prowadzenia pojazdu. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2. Testy niezbędne dla sprawdzenia tego, będą przeprowadzane przez biegłych znających współczesne techniki fałszowania.”;

2)

artykuł 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zmiany konieczne do przystosowania załączników do postępu technicznego, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.”;

3)

artykuł 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

7.2.   Dyrektywa Rady 97/70/WE z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiająca zharmonizowany system bezpieczeństwa dla statków rybackich o długości 24 metrów i większej  (45)

W odniesieniu do dyrektywy 97/70/WE Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania przepisów dotyczących z jednej strony zharmonizowanej interpretacji niektórych postanowień załącznika do Protokołu Torremolinos, a z drugiej strony wprowadzania w życie tej dyrektywy. Należy również przyznać Komisji uprawnienia do zmiany niektórych przepisów niniejszej dyrektywy oraz załączników do niej, tak, aby zastosować do celów niniejszej dyrektywy kolejne zmiany Protokołu Torremolinos, które weszły w życie po przyjęciu niniejszej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 97/70/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 97/70/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 ust. 4 lit. b) wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 9” zastępuje się wyrazami „zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 9 ust. 2”;

2)

artykuł 8 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Następujące dostosowania, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 3:

a)

mogą być przyjęte i wprowadzone przepisy dotyczące:

zharmonizowanej interpretacji tych przepisów załącznika do Protokołu Torremolinos pozostawionych uznaniu władz administracyjnych umawiających się stron tak dalece, jak jest to niezbędne dla zapewnienia ich spójnego wprowadzenia w życie we Wspólnocie,

wprowadzenie w życie niniejszej dyrektywy, bez konieczności rozszerzania jej zakresu;

b)

artykuły 2, 3, 4, 6 i 7 niniejszej dyrektywy mogą być przyjęte i jej załączniki mogą być zmieniane tak, aby możliwe było, do celów niniejszej dyrektywy, zastosowanie kolejnych zmian Protokołu Torremolinos, jakie weszły w życie po przyjęciu niniejszej dyrektywy.”;

3)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS), utworzony na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (46).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (47), z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

7.3.   Dyrektywa Rady 1999/35/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie systemu obowiązkowych przeglądów dla bezpiecznej, regularnej żeglugi promów typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich  (48)

W odniesieniu do dyrektywy 1999/35/WE Komisja powinna być uprawniona do zmiany załączników, definicji oraz odniesień do aktów wspólnotowych i aktów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (MOM), w celu uzgodnienia ich z aktami wspólnotowymi lub aktami MOM, które weszły w życie w późniejszym czasie. Należy również przyznać Komisji uprawnienia do zmiany załączników w celu poprawy systemu ustanowionego niniejszą dyrektywą. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 1999/35/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 1999/35/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 ust. 1 lit. d) ostatnie zdanie, w art. 11 ust. 6 i 8 oraz w art. 13 ust. 3 drugie i ostatnie zdanie, wyrazy „procedurą przewidzianą w art. 16” zastępuje się wyrazami „procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 16 ust. 2”;

2)

artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) utworzony na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (49).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

3)

artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

Procedura dokonywania zmian

Załączniki do niniejszej dyrektywy, definicje, odniesienia do aktów wspólnotowych oraz odniesienia do aktów Międzynarodowej Organizacji Morskiej mogą zostać dostosowane przez Komisję w zakresie niezbędnym dla dostosowania ich do środków wspólnotowych lub środków Międzynarodowej Organizacji Morskiej, które weszły w życie, o ile takie zmiany nie rozszerzają zakresu niniejszej dyrektywy.

Załączniki do niniejszej dyrektywy mogą być także odpowiednio dostosowane w celu poprawy systemu ustanowionego niniejszą dyrektywą, jednak bez rozszerzania zakresu niniejszej dyrektywy.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 3.

Zmiany w instrumentach międzynarodowych określonych w art. 2 mogą zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, na podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002.”.

7.4.   Rozporządzenie (WE) nr 417/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do dla tankowców pojedynczokadłubowych  (50)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 417/2002 Komisja powinna być uprawniona do zmiany niektórych odniesień do stosownych postanowień Konwencji MARPOL 73/78 oraz do rezolucji MEPC 111(50) i rezolucji MEPC 94(46), w celu dostosowania tych odniesień do zmian wspomnianych reguł i rezolucji wprowadzonych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), o ile zmiany takie nie rozszerzają zakresu tego rozporządzenia. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 417/2002, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 417/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) utworzony na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (51).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

2)

artykuł 11 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Komisja może zmieniać odniesienia w niniejszym rozporządzeniu do reguł w załączniku I do Konwencji MARPOL 73/78, jak również do rezolucji MEPC 111(50) i rezolucji MEPC 94(46) zmienionych rezolucją MEPC 99(48) i rezolucją MEPC 112(50), w celu dostosowania tych odniesień do zmian tych reguł i rezolucji wprowadzonych przez Międzynarodową Organizację Morską, o ile zmiany takie nie rozszerzą zakresu niniejszego rozporządzenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”.

7.5.   Rozporządzenie (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach  (52)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 782/2003, należy w szczególności przyznać Komisji uprawnienia do ustanawiania zharmonizowanego systemu badań i certyfikacji niektórych statków, do przyjmowania pewnych środków dotyczących statków pływających pod banderą państwa trzeciego, do ustanawiania procedur kontroli przez państwo portu, a także do zmiany niektórych odniesień i załączników w celu uwzględnienia rozwoju sytuacji na poziomie międzynarodowym, w szczególności w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej, lub w celu poprawy skuteczności tego rozporządzenia w świetle zdobytego doświadczenia. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 782/2003, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 782/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 lit. b) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W razie potrzeby Komisja może ustanowić dla tych statków zharmonizowany system badań i certyfikacji. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.”;

b)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Jeżeli Konwencja AFS nie wejdzie w życie do dnia 1 stycznia 2007 r., Komisja przyjmie właściwe środki w celu umożliwienia statkom pływającym pod banderą państwa trzeciego wykazanie zgodności z art. 5. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.”;

2)

artykuł 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli Konwencja AFS nie wejdzie w życie do dnia 1 stycznia 2007 r., Komisja ustanowi właściwe procedury kontroli. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.”;

3)

artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

W celu uwzględnienia rozwoju sytuacji na poziomie międzynarodowym, w szczególności w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), lub w celu poprawy skuteczności niniejszego rozporządzenia w świetle zdobytego doświadczenia, Komisja może zmieniać odniesienia do Konwencji AFS, świadectwa AFS, deklaracji AFS i deklaracji zgodności AFS i załączniki do niniejszego rozporządzenia, włącznie z odpowiednimi wytycznymi IMO w stosunku do art. 11 Konwencji AFS. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.”;

4)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) utworzony na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (53).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

7.6.   Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii  (54)

W odniesieniu do dyrektywy 2004/8/WE Komisja powinna być uprawniona do dokonywania przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, do dostosowywania do postępu technicznego wartości progowych określonych w art. 13 oraz do ustanawiania i dostosowywania do postępu technicznego szczegółowych wytycznych dla wdrażania i stosowania zapisów załącznika II, włączając w to sposób określania stosunku energii elektrycznej do ciepła. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tej dyrektywy, między innymi poprzez dodanie do niej nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2004/8/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja bada zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, o których mowa w ust. 1, po raz pierwszy w dniu 21 lutego 2011 r., a następnie co cztery lata, w celu uwzględnienia rozwoju technologicznego i zmian w rozkładzie rozmieszczenia źródeł energii. Wszelkie środki wynikające z tego badania, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”;

2)

artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Dostosowanie do postępu technicznego

1.   Komisja dostosowuje do postępu technicznego wartości progowe stosowane do obliczania energii elektrycznej z kogeneracji, o których mowa w załączniku II lit. a). Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

2.   Komisja dostosowuje do postępu technicznego wartości progowe stosowane do obliczania sprawności produkcji kogeneracyjnej i oszczędności w energii pierwotnej, o których mowa w załączniku III lit. a). Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

3.   Komisja dostosowuje do postępu technicznego wytyczne dla wyznaczania stosunku energii elektrycznej do ciepła, o którym mowa w załączniku II lit. d). Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”;

3)

artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

4)

w załączniku II lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

Komisja ustanawia szczegółowe wytyczne dla wdrażania i stosowania zapisów załącznika II, włączając w to sposób określania stosunku energii elektrycznej do ciepła. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”.

7.7.   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie  (55)

W odniesieniu do dyrektywy 2004/52/WE Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania załącznika oraz do podejmowania decyzji odnoszących się do definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej. Należy ponadto przyznać Komisji uprawnienia do podejmowania decyzji technicznych odnoszących się do realizacji europejskiej usługi opłaty elektronicznej. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/52/WE, między innymi poprzez dodanie do niej nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2004/52/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Tam, gdzie jest to stosowne, załącznik ten może być dostosowywany ze względów technicznych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5 ust. 2.”;

b)

ustępy 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.   Komisja podejmuje decyzje odnoszące się do definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5 ust. 2. Takie decyzje są podejmowane jedynie wtedy, gdy wszystkie warunki, ocenione na podstawie odpowiednich badań, są spełnione, aby umożliwić funkcjonowanie interoperacyjności ze wszystkich punktów widzenia, łącznie z warunkami technicznymi, prawnymi oraz gospodarczymi.

5.   Komisja podejmuje decyzje techniczne odnoszące się do realizacji europejskiej usługi opłaty elektronicznej. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5 ust. 2.”;

2)

artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Opłat Elektronicznych.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

7.8.   Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych  (56)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 725/2004 Komisja powinna być uprawniona do decydowania, czy zmiany załączników dotyczące pewnych szczególnych środków dla podniesienia ochrony na morzu Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu oraz Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektów Portowych, które stosuje się automatycznie do ruchu międzynarodowego, powinno stosować się także do statków prowadzących usługi krajowe oraz do obiektów portowych obsługujących te statki. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 725/2004, między innymi poprzez uzupełnienie go o inne elementy inne niż istotne, powinny one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 określa wymagania dotyczące ochrony oraz środki ochrony i jest oparte na instrumentach międzynarodowych podlegających zmianom. Jeżeli ze względu na pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być dotrzymane, Komisja powinna mieć możliwość skorzystania z trybu pilnego, o którym mowa w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 725/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Komisja decyduje o wprowadzeniu zmian do instrumentów międzynarodowych określonych w art. 2 w odniesieniu do statków prowadzących usługi krajowe oraz do obiektów portowych obsługujących te statki, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, w takim zakresie, w jakim stanowią one techniczne uaktualnienie przepisów Konwencji SOLAS oraz Kodeksu ISPS. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 4; ze względu na szczególnie pilną potrzebę, Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 11 ust. 5. Procedura dotycząca kontroli zgodności ustanowiona w ust. 5 niniejszego artykułu w takich przypadkach nie ma zastosowania.”;

2)

artykuł 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja może przyjąć przepisy w celu określenia zharmonizowanych procedur w zakresie stosowania obowiązujących przepisów Kodeksu ISPS, bez rozszerzania zakresu niniejszego rozporządzenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 4.

Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 11 ust. 5.”;

3)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 6 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Terminy określone odpowiednio w art. 6 lit. b) i c) decyzji 1999/468/WE wynoszą jeden miesiąc.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

5.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

7.9.   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 789/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie transferu statków towarowych i pasażerskich z jednego rejestru do drugiego wewnątrz Wspólnoty  (57)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 789/2004 Komisja powinna być uprawniona do zmiany niektórych definicji w celu uwzględnienia zmian mających miejsce na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (MOM), a także w celu poprawy skuteczności niniejszego rozporządzenia w świetle nabytych doświadczeń i postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 789/2004, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 789/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) utworzony na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (58).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

2)

artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Celem uwzględnienia zmian mających miejsce na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (MOM), a także celem poprawy skuteczności niniejszego rozporządzenia w świetle nabytych doświadczeń i postępu technicznego Komisja może zmieniać definicje zawarte w art. 2, o ile takie zmiany nie powodują rozszerzenia zakresu niniejszego rozporządzenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.”.

7.10.   Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie  (59)

W odniesieniu do dyrektywy 2005/44/WE Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania załączników do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2005/44/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym w dyrektywie 2005/44/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Procedura wprowadzania zmian

Załączniki I i II mogą być zmieniane w miarę zdobywania doświadczenia podczas stosowania niniejszej dyrektywy i dostosowywane do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 4.”;

2)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ustanowiony na mocy art. 7 dyrektywy Rady 91/672/EWG dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową (60).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

5.   Komisja prowadzi regularne konsultacje z przedstawicielami sektora.

7.11.   Dyrektywa 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów  (61)

W odniesieniu do dyrektywy 2005/65/WE Komisja powinna być uprawniona do dostosowywania załączników do niej. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2005/65/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Dyrektywa 2005/65/WE określa wymagania w zakresie ochrony oraz środki ochrony i jest oparta na instrumentach międzynarodowych podlegających zmianom. Jeżeli ze względu na pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być dotrzymane, Komisja powinna mieć możliwość skorzystania z trybu pilnego, o którym mowa w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE.

W związku z powyższym art. 14 i 15 dyrektywy 2005/65/WE otrzymują brzmienie:

„Artykuł 14

Dostosowania

Komisja może dostosowywać załączniki I–IV z wyłączeniem poszerzania zakresu niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 15 ust. 3.

Artykuł 15

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet utworzony na mocy rozporządzenia (WE) nr 725/2004.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.


(1)  Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. L 147 z 9.6.1975, s. 40.

(3)  Dz.U. L 121 z 15.5.1993, s. 20.

(4)  Dz.U. L 162 z 3.7.2000, s. 1.

(5)  Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1.

(6)  Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 28.

(7)  Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.”;

(8)  Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 44.

(9)  Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.”;

(10)  Dz.U. L 47 z 18.2.2004, s. 1.

(11)  Dz.U. L 22 z 26.1.2005, s. 1.”.

(12)  Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1.

(13)  Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

(14)  Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 1.

(15)  Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 6.

(16)  Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10.

(17)  Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 13.

(18)  Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22.

(19)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(20)  Dz.U. L 229 z 29.6.2004, s. 5.

(21)  Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 3.

(22)  Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

(23)  Dz.U. L 377 z 31.12.1991, s. 48.”;

(24)  Dz.U. L 374 z 31.12.1991, s. 1.

(25)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.”.

(26)  Dz.U. L 78 z 28.3.1996, s. 27.

(27)  Dz.U. L 13 z 16.1.2002, s. 21.

(28)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.”.

(29)  Dz.U. L 14 z 21.1.2003, s. 1.

(30)  Dz.U. L 66 z 11.3.2003, s. 1.

(31)  Dz.U. L 7 z 13.1.2004, s. 1.

(32)  Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.

(33)  Dz.U. L 86 z 6.4.1979, s. 30.

(34)  Dz.U. L 213 z 21.7.1982, s. 8.

(35)  Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 35.

(36)  Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10.

(37)  Dz.U. L 170 z 3.8.1970, s. 1.”;

(38)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(39)  Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 31.

(40)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(41)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(42)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(43)  Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1.

(44)  Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.

(45)  Dz.U. L 34 z 9.2.1998, s. 1.

(46)  Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.

(47)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.”.

(48)  Dz.U. L 138 z 1.6.1999, s. 1.

(49)  Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”;

(50)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 1.

(51)  Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”;

(52)  Dz.U. L 115 z 9.5.2003, s. 1.

(53)  Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”.

(54)  Dz.U. L 52 z 21.2.2004, s. 50.

(55)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 124.

(56)  Dz.U. L 129 z 29.4.2004, s. 6.

(57)  Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 19.

(58)  Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”;

(59)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 152.

(60)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 29.”.

(61)  Dz.U. L 310 z 25.11.2005, str. 28.


Indeks chronologiczny

1.

Dyrektywa Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli

2.

Dyrektywa Rady 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi

3.

Dyrektywa Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotycząca niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt

4.

Dyrektywa Rady 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur nadzorowania i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu

5.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

6.

Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie

7.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej

8.

Dyrektywa Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

9.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

10.

Dyrektywa Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

11.

Dyrektywa Rady 96/25/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu i stosowania materiałów paszowych

12.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej

13.

Dyrektywa Rady 97/70/WE z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiająca zharmonizowany system bezpieczeństwa dla statków rybackich o długości 24 metrów i większej

14.

Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych

15.

Dyrektywa Rady 1999/35/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie systemu obowiązkowych przeglądów dla bezpiecznej, regularnej żeglugi promów typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich

16.

Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

17.

Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza

18.

Dyrektywa 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. dotycząca badań statystycznych, które mają być prowadzone przez państwa członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych

19.

Rozporządzenie (WE) nr 417/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do dla tankowców pojedynczokadłubowych

20.

Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych

21.

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego

22.

Rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty

23.

Rozporządzenie (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach

24.

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym

25.

Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

26.

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

27.

Dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych

28.

Rozporządzenie (WE) nr 48/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rocznych statystyk Wspólnoty dotyczących przemysłu hutniczego w latach 2003–2009

29.

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych

30.

Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii

31.

Dyrektywa 2004/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie kontroli i weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) (wersja skodyfikowana)

32.

Dyrektywa 2004/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania na potrzeby badań substancji chemicznych (wersja skodyfikowana)

33.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów

34.

Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych

35.

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków

36.

Rozporządzenie (WE) nr 789/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie transferu statków towarowych i pasażerskich z jednego rejestru do drugiego wewnątrz Wspólnoty

37.

Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia

38.

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych

39.

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

40.

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

41.

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

42.

Dyrektywa 2004/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie

43.

Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu

44.

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz

45.

Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

46.

Dyrektywa 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów

47.

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów


Top