EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1295

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

OJ L 340, 19.12.2008, p. 45–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 317 - 328

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1295/oj

19.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/45


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1295/2008

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), a w szczególności jego art. 192 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 w związku z jego art. 4.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3076/78 z dnia 21 grudnia 1978 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (2) oraz rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3077/78 z dnia 21 grudnia 1978 r. w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich (3) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (4). W związku z tym w interesie przejrzystości i racjonalności należy przeprowadzić kodyfikację wspomnianych rozporządzeń poprzez zebranie ich w jednolitym tekście.

(2)

Artykuł 158 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że chmiel i produkty chmielowe pochodzące z państw trzecich mogą być przywożone tylko wtedy, gdy ich normy jakości są przynajmniej równoważne tym, przyjętym dla takich produktów zbieranych we Wspólnocie lub ich pochodnych. Jednakże, w ust. 2 tego artykułu stanowi, że produkty te są uznawane za spełniające te wymagania wyłącznie wtedy, gdy załączone jest do nich świadectwo wydane przez władze państwa pochodzenia i uznane za równoważne certyfikatowi wymaganemu przy dopuszczaniu do obrotu chmielu i produktów chmielowych pochodzenia wspólnotowego.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (5) określa bardzo ścisłe wymogi dopuszczania do obrotu produktów chmielowych, w szczególności mieszanek. Obecnie nie istnieje metoda skutecznej kontroli na granicach, czy wymagania te są przestrzegane. Jedynie zobowiązanie państw wywożących do przestrzegania wymogów wspólnotowych dla wprowadzania tych produktów do obrotu może zastąpić taką kontrolę. Konieczne jest zatem, aby załączać do wymienionych produktów świadectwa określone w art. 158 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(4)

W celu zapewnienia przestrzegania reguł wspólnotowych w sprawie certyfikacji chmielu, państwa członkowskie powinny sprawdzić, czy przywieziony chmiel spełnia minimalne wymogi wprowadzenia do obrotu ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1850/2006.

(5)

Niektóre państwa trzecie zobowiązały się przestrzegać wymagań ustanowionych dla wprowadzania do obrotu chmielu i produktów chmielowych oraz nadały niektórym instytucjom uprawnienia do wydawania świadectw równoważności. Należy zatem uznać te świadectwa za równoważne z certyfikatami wspólnotowymi i dopuścić do swobodnego obrotu produkty nimi objęte.

(6)

Właściwe organizacje w tych państwach trzecich są odpowiedzialne za uaktualnianie informacji zawartych w załączniku I oraz, w duchu bliskiej współpracy, przekazywanie ich Komisji.

(7)

W celu ułatwienia kontroli przeprowadzanej przez właściwe władze państw członkowskich niezbędne jest określenie formy i, w miarę potrzeby, treści tych świadectw oraz zasad ich używania.

(8)

W celu uwzględnienia praktyki handlowej, właściwe władze muszą mieć prawo, w przypadku podziału przesyłanej partii towaru, do sporządzania pod swym nadzorem wypisu ze świadectwa w odniesieniu do każdej nowej przesyłki towaru wynikającej z podziału.

(9)

Analogicznie do wspólnotowego systemu certyfikacji niektóre produkty powinny być, z powodu ich użycia, wyłączone spod obowiązku przedstawiania świadectw przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Dopuszczanie do swobodnego obrotu we Wspólnocie pochodzących z państw trzecich produktów wymienionych w art. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 uzależnione jest od dostarczenia dowodu spełnienia wymagań określonych w art. 158 ust. 1 tego rozporządzenia.

2.   Dowód określony w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia przedstawia się w drodze przedłożenia świadectwa określonego w art. 158 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, zwanego dalej „świadectwem równoważności”.

Artykuł 2

Dla celów niniejszego rozporządzenia, „przesyłka” oznacza pewną ilość produktu posiadającą jednolite cechy i wysyłaną w tym samym czasie przez jednego nadawcę do jednego odbiorcy.

Artykuł 3

Świadectwa załączane do chmielu i produktów chmielowych przywożonych z państw trzecich, wydawane przez jedną z instytucji właściwych w państwie trzecim pochodzenia oraz wymienionych w załączniku I, są uznawane jako świadectwa równoważności.

Załącznik jest poddawany przeglądowi na podstawie informacji przekazywanych przez zainteresowane państwa trzecie.

Artykuł 4

1.   Świadectwo równoważności, sporządzane jest dla każdej przesyłki na formularzu według wzoru ustalonego w załączniku II oraz zgodnie ze wskazówkami zawartymi w załączniku IV i składa się z oryginału i dwóch kopii.

2.   Świadectwo równoważności jest ważne tylko wówczas, gdy zostało należycie wypełnione i poświadczone przez jedną z właściwych władz wymienionych w załączniku I.

3.   Świadectwo równoważności uważa się za należycie poświadczone, jeżeli zawiera ono miejsce i datę wydania oraz jest podpisane i opatrzone pieczęcią władzy emitującej.

Artykuł 5

1.   Każda jednostka opakowania zbiorczego objęta świadectwem równoważności zawiera następujące dane w jednym z języków urzędowych Wspólnoty:

a)

opis produktu;

b)

odmianę lub odmiany;

c)

kraj pochodzenia;

d)

oznaczenia i numery wymienione w rubryce 9 świadectwa równoważności lub wyciągu z niego.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1, zostają umieszczone w sposób czytelny i nieusuwalny na zewnętrznej powierzchni opakowania za pomocą znaków o ujednoliconej wielkości.

Artykuł 6

1.   W przypadku gdy przesyłka objęta świadectwem równoważności zostaje podzielona przed dopuszczeniem do swobodnego obrotu, wyciąg ze świadectwa wystawia się dla każdej nowej przesyłki wynikającej z takiego podziału.

Świadectwo zastępuje się konieczną liczbą wyciągów.

Każdy wyciąg sporządzany jest przez zainteresowaną stronę w jednym oryginale i dwóch kopiach na formularzu według wzoru podanego w załączniku III oraz zgodnie z przepisami załącznika IV.

2.   Organy celne opatrują w następstwie oryginał i obie kopie świadectwa równoważności swoimi uwagami oraz kontrasygnują oryginał i dwie kopie każdego wyciągu.

Zachowują one oryginał świadectwa równoważności, obydwie kopie przesyłają do właściwego organu określonego w art. 21 rozporządzenia (WE) nr 1850/2006, a następnie zwracają oryginał i dwie kopie każdego wyciągu osobie zainteresowanej.

Artykuł 7

Przy dopełnianiu formalności celnych wymaganych dla dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie produktu, do którego odnosi się świadectwo równoważności lub wyciąg, oryginał i obydwie kopie przedstawiane są organom celnym, które kontrasygnują je i zachowują oryginał. Organy celne przesyłają jedną z kopii właściwemu organowi określonemu w art. 21 rozporządzenia (WE) nr 1850/2006, w państwie członkowskim, w którym dany produkt zostaje dopuszczony do swobodnego obrotu. Drugą kopię zwraca się importerowi, który musi zachować ją co najmniej przez trzy lata.

Artykuł 8

W przypadku odsprzedaży lub podzielenia na części danej przesyłki, po wprowadzeniu do swobodnego obrotu, do produktów należy załączyć fakturę lub dokument handlowy sporządzony przez sprzedającego, podający numer referencyjny świadectwa równoważności lub wyciągu, jak również nazwę organu, który je wydał.

Na dokumencie handlowym lub fakturze figurują także następujące informacje przeniesione ze świadectwa równoważności lub wyciągu:

a)

dla szyszek chmielowych:

(i)

opis produktu;

(ii)

wagę brutto;

(iii)

miejsce produkcji;

(iv)

rok zbioru;

(v)

odmianę;

(vi)

kraj pochodzenia;

(vii)

oznaczenia i numery identyfikacyjne wymienione w sekcji 9 świadectwa;

b)

dla produktów wytwarzanych z chmielu oprócz danych wymienionych w lit. a), miejsce i datę przetworzenia.

Artykuł 9

1.   Państwa członkowskie przeprowadzają regularne kontrole na losowo wybranych próbkach w celu sprawdzenia, czy chmiel przywieziony zgodnie z art. 158 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 spełnia minimalne wymagania rynkowe określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1850/2006.

2.   Do dnia 30 czerwca każdego roku, państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie o częstotliwości, rodzaju i wynikach kontroli przeprowadzonych w roku przed tą datą. Kontrola obejmuje co najmniej 5 % przesyłek chmielu przewidywanych do przywozu w danym roku.

3.   Jeśli właściwe władze państw członkowskich uznają, że zbadane próbki nie odpowiadają minimalnym wymaganiom stosowanym przy wprowadzeniu do obrotu, wymienionym powyżej w ust. 1, odpowiednia przesyłka towaru nie może zostać wprowadzona do obrotu we Wspólnocie.

4.   Jeżeli państwo członkowskie stwierdzi, że właściwości towaru nie odpowiadają szczegółowym danym wymienionym w świadectwie równoważności dołączonym do towarów, to państwo to powiadomi o tym Komisję.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, może zostać podjęta decyzja o cofnięciu uprawnień tej agencji, która wydała świadectwo równoważności dla takich towarów, wymienionych w wykazie znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

W drodze odstępstwa od niniejszego rozporządzenia przedstawianie świadectwa określonego w art. 1 ust. 2 ani zgodność z przepisami art. 5 nie jest wymagana przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu następujących rodzajów chmielu i produktów chmielowych w opakowaniach o wadze nieprzekraczającej 1 kilograma w przypadku szyszek chmielowych i chmielu sproszkowanego oraz 300 gramów w przypadku ekstraktów chmielowych:

a)

małych opakowań przeznaczonych do sprzedaży na użytek własny poszczególnych osób;

b)

przeznaczonych do doświadczeń naukowych i technicznych;

c)

przeznaczonych na targi objęte specjalnymi ustaleniami celnymi dotyczącymi targów.

Opis, waga i przeznaczenie końcowe produktu powinny znajdować się na opakowaniu zbiorczym.

Artykuł 11

Rozporządzenia (EWG) nr 3076/78 i (EWG) nr 3077/78 zostają uchylone.

Odesłania do uchylonych rozporządzeń odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI.

Artykuł 12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1.

(2)  Dz.U. L 367 z 28.12.1978, str. 17.

(3)  Dz.U. L 367 z 28.12.1978, str. 28.

(4)  Zob. załącznik V.

(5)  Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 72.


ZAŁĄCZNIK I

AGENCJE UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ŚWIADECTW DOTYCZĄCYCH

Szyszek chmielowych objętych kodem CN ex 1210

Mączki chmielowej objętej kodem CN ex 1210

Soków i ekstraktów z chmielu objętych kodem CN 1302 13 00

Kraj pochodzenia

Uprawnione organizacje

Adres

Kod

Telefon

Faks

e-mail (nieobowiązkowy)

Australia

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

6233 3352

6234 6785

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 8000

991 5612

 

Chiny

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

2813 4078

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Nowa Zelandia

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 2319

546 9464

 

Serbia

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

Republika Południowej Afryki

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 3172

841 3594

 

Szwajcaria

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

Stany Zjednoczone

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 0029 lub 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 0401

891 0478

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw


ZAŁĄCZNIK II

FORMULARZ ŚWIADECTWA RÓWNOWAŻNOŚCI

Image


ZAŁĄCZNIK III

FORMULARZ WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA

Image


ZAŁĄCZNIK IV

ZASADY DOTYCZĄCE FORMULARZY OKREŚLONYCH W ART. 4 i ART. 6

I.   PAPIER

Należy używać papieru białego o gramaturze przynajmniej 40 g/m2.

II.   FORMAT

Obowiązujący format: 210 × 297 mm.

III.   JĘZYKI

A.

Świadectwo równoważności musi być drukowane w jednym z języków urzędowych Wspólnoty; może ono również być drukowane w języku urzędowym bądź jednym z języków urzędowych państwa emitującego.

B.

Wyciąg ze świadectwa równoważności musi być drukowany w jednym z języków urzędowych Wspólnoty, wyznaczonym przez właściwe władze emitującego państwa członkowskiego.

IV.   WYPEŁNIANIE FORMULARZY

A.

Formularze są wypełniane na maszynie do pisania lub ręcznie; w tym drugim przypadku powinny być one wypełniane czytelnie, tuszem i drukowanymi literami.

B.

Każdy egzemplarz jest oznaczony indywidualnym numerem nadawanym przez władzę emitującą; jest on identyczny dla oryginału i jego dwóch kopii.

C.

W przypadku świadectwa równoważności i jego wyciągów:

1)

rubryki 5 świadectwa nie wypełnia się w przypadku produktów chmielowych wytworzonych z mieszanek chmielowych;

2)

rubryki 7 i 8 wypełnia się dla wszystkich produktów chmielowych;

3)

opis produktów (rubryka 9) stanowi jeden z poniższych zwrotów:

a)

„chmiel nieprzygotowany”, tj. chmiel, który został poddany jedynie operacjom wstępnego suszenia i wstępnego pakowania;

b)

„chmiel przygotowany”, tj. chmiel, który został poddany operacjom końcowego suszenia i końcowego pakowania;

c)

„chmiel sproszkowany” (obejmuje również granulaty i chmiel sproszkowany wzbogacony);

d)

„zizomeryzowane ekstrakty chmielu”, tj. ekstrakty, w których alfakwasy zostały poddane prawie całkowitej izomeryzacji;

e)

„ekstrakty chmielu”, tj. ekstrakty inne niż zizomeryzowane ekstrakty chmielu;

f)

„mieszane produkty chmielowe”, tj. mieszanka produktów wymienionych w lit. c), d) i e), z wyjątkiem chmielu;

4)

opis „chmiel nieprzygotowany” i „chmiel przygotowany” uzupełnia się zwrotem „pozbawiony nasion”, jeśli zawartość nasion jest niższa niż 2 % wagi chmielu, oraz zwrotem „z nasionami” w pozostałych przypadkach;

5)

w przypadkach, gdy produkty wytworzone z chmielu otrzymane zostały z różnych odmian chmielu, i/lub w różnych miejscach produkcji, te różne odmiany i/lub miejsca produkcji podaje się w rubryce 9, z wyszczególnieniem poszczególnych odmian pochodzących z poszczególnych obszarów produkcji wchodzących w skład mieszanki w formie udziałów procentowych w wadze mieszanki.


ZAŁĄCZNIK V

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3076/78

(Dz.U. L 367 z 28.12.1978, str. 17)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1465/79

(Dz.U. L 177 z 14.7.1979, str. 35)

wyłącznie art. 2 oraz w zakresie odnośników do art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3076/78

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 4060/88

(Dz.U. L 356 z 24.12.1988, str. 42)

wyłącznie art. 1

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2264/91

(Dz.U. L 208 z 30.7.1991, str. 20)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2940/92

(Dz.U. L 294 z 10.10.1992, str. 8)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 717/93

(Dz.U. L 74 z 27.3.1993, str. 45)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2918/93

(Dz.U. L 264 z 23.10.1993, str. 37)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3077/78

(Dz.U. L 367 z 28.12.1978, str. 28)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 673/79

(Dz.U. L 85 z 5.4.1979, str. 25)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1105/79

(Dz.U. L 138 z 6.6.1979, str. 9)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1466/79

(Dz.U. L 177 z 14.7.1979, str. 37)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3042/79

(Dz.U. L 343 z 31.12.1979, str. 5)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3093/81

(Dz.U. L 310 z 30.10.1981, str. 17)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 541/85

(Dz.U. L 62 z 1.3.1985, str. 57)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3261/85

(Dz.U. L 311 z 22.11.1985, str. 20)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3589/85

(Dz.U. L 343 z 20.12.1985, str. 19)

wyłącznie art. 1 ust. 2

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1835/87

(Dz.U. L 174 z 1.7.1987, str. 14)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3975/88

(Dz.U. L 351 z 21.12.1988, str. 23)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 4060/88

(Dz.U. L 356 z 24.12.1988, str. 42)

wyłącznie art. 2

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2835/90

(Dz.U. L 268 z 29.9.1990, str. 88)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2238/91

(Dz.U. L 204 z 27.7.1991, str. 13)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2915/93

(Dz.U. L 264 z 23.10.1993, str. 29)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/94

(Dz.U. L 94 z 13.4.1994, str. 4)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/94

(Dz.U. L 183 z 19.7.1994, str. 11)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/95

(Dz.U. L 24 z 1.2.1995, str. 121)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/95

(Dz.U. L 97 z 29.4.1995, str. 62)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2132/95

(Dz.U. L 214 z 8.9.1995, str. 7)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/98

(Dz.U. L 70 z 10.3.1998, str. 3)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2005

(Dz.U. L 16 z 20.1.2005, str. 52)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2007

(Dz.U. L 117 z 5.5.2007, str. 6)

 


ZAŁĄCZNIK VI

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 3076/78

Rozporządzenie (EWG) nr 3077/78

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ustępy 1 i 2

 

Artykuł 1 ustępy 1 i 2

Artykuł 1 ustęp 3

 

Artykuł 2

 

Artykuł 1 zdanie pierwsze

Artykuł 3 akapit pierwszy

 

Artykuł 1 zdanie drugie

Artykuł 3 akapit drugi

Artykuł 2

 

Artykuł 4

Artykuł 3 ustęp 1 zdanie wprowadzające

 

Artykuł 5 ustęp 1 zdanie wprowadzające

Artykuł 3 ustęp 1 tiret pierwsze do czwartego

 

Artykuł 5 ustęp 1 litery a) do d)

Artykuł 3 ustęp 2

 

Artykuł 5 ustęp 2

Artykuł 4

 

Artykuł 5 ustęp 1 zdanie pierwsze

 

Artykuł 6 ustęp 1 akapit pierwszy

Artykuł 5 ustęp 1 zdanie drugie

 

Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi

Artykuł 5 ustęp 1 zdanie trzecie

 

Artykuł 6 ustęp 1 akapit trzeci

Artykuł 5 ustęp 2 zdanie pierwsze

 

Artykuł 6 ustęp 2 akapit pierwszy

Artykuł 5 ustęp 2 zdanie drugie

 

Artykuł 6 ustęp 2 akapit drugi

Artykuł 6

 

Artykuł 7

Artykuł 7 akapit pierwszy zdanie pierwsze

 

Artykuł 8 akapit pierwszy

Artykuł 7 akapit pierwszy zdanie drugie i punkt 1

 

Artykuł 8 akapit drugi zdanie wprowadzające

Artykuł 7 punkt 1 litera a) wyrażenie wprowadzające

 

Artykuł 8 akapit drugi litera a) wyrażenie wprowadzające

Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret pierwsze

 

Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt i)

Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret drugie

 

Artykuł 8 litera a) podpunkt ii)

Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret trzecie

 

Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt iii)

Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret czwarte

 

Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt iv)

Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret piąte

 

Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt v)

Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret szóste

 

Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt vi)

Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret siódme

 

Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt vii)

Artykuł 7 punkt 1 litera b)

 

Artykuł 8 akapit drugi litera b)

Artykuł 7 punkt 2)

 

Artykuł 7a akapit pierwszy zdanie pierwsze

 

Artykuł 9 ust. 1

Artykuł 7a akapit pierwszy zdanie drugie i trzecie

 

Artykuł 9 ust. 2

Artykuł 7a akapit drugi

 

Artykuł 9 ust. 3

Artykuł 7a akapit trzeci zdanie pierwsze

 

Artykuł 9 ust. 4 akapit drugi

Artykuł 7a akapit trzeci zdanie drugie

 

Artykuł 9 ustęp 4 zdanie drugie

Artykuł 8

 

Artykuł 10

Artykuł 9

 

Artykuł 10

 

Artykuł 7 punkt 1 litera a) wyrażenie wprowadzające

Artykuł 11

Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret pierwsze

Artykuł 12

Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret drugie

Załącznik

Załącznik I

Załącznik I

 

Załącznik II

Załącznik II

 

Załącznik III

Załącznik III

 

Załącznik IV

 

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik VI


Top