EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0666

Rozporządzenie Rady (WE) nr 666/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

OJ L 188, 16.7.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 187 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; Uchylona w sposób domniemany przez 32015R0613

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/666/oj

16.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 666/2008

z dnia 15 lipca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2008/369/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 889/2005 (2) wprowadziło środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (DRK) zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 2005/440/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga (3) oraz zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1596 (2005) i kolejnymi stosownymi rezolucjami.

(2)

W drodze rezolucji nr 1807 (2008) z dnia 31 marca 2008 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła m.in. zmienić zakres środków ograniczających wobec niektórych rodzajów wsparcia technicznego, tak by zmniejszyć ograniczenia do podmiotów pozarządowych i osób działających na terytorium DRK. W dniu 14 maja 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB, które wprowadza w życie rezolucję nr 1807 (2008) i uchyla wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 889/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 889/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Zakazuje się:

a)

bezpośredniego lub pośredniego udzielania pomocy technicznej związanej z działaniami wojskowymi jakiemukolwiek podmiotowi pozarządowemu lub jakiejkolwiek osobie, działającym na terytorium DRK;

b)

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, w stosunku do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu broni i sprzętu pokrewnego, jak również w stosunku do jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedawania, dostawy lub przekazywania powiązanej pomocy technicznej i innych usług jakiemukolwiek podmiotowi pozarządowemu lub jakiejkolwiek osobie działającym na terytorium DRK;

c)

świadomego i zamierzonego uczestniczenia w działaniach, których przedmiotem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie wspieranie transakcji, o których mowa w lit. a) i b).

2.   Komitet ds. Sankcji jest powiadamiany z wyprzedzeniem o pomocy technicznej, finansowaniu lub pomocy finansowej, innych niż przewidziane w przepisach dotyczących świadczenia takiej pomocy na rzecz Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (»MONUC«), zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), przekazywanych jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi rządowemu lub innemu na terytorium DRK lub przeznaczonych do użytku na terytorium DRK. Takie powiadomienie powinno zawierać wszystkie istotne informacje, w tym, w odpowiednich przypadkach, użytkownika końcowego, proponowany termin dostaw i plan przesyłek.”;

2)

artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego, figurujące w wykazie adresów internetowych umieszczonym w załączniku, w którym to państwie dostawca usług ma siedzibę, mogą zezwolić na świadczenie:

a)

pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanej z bronią i sprzętem pokrewnym, przeznaczonych wyłącznie do wspierania MONUC i do użytkowania przez tę misję;

b)

pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej związanych z nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, po uprzednim powiadomieniu Komitetu ds. Sankcji zgodnie z art. 2 ust. 2.

2.   Nie udziela się zezwolenia na działania, które już miały miejsce.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 84.

(2)  Dz.U. L 152 z 15.6.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1377/2007 (Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 1).

(3)  Dz.U. L 152 z 15.6.2005, s. 22.


Top