EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1430

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG )

OJ L 320, 6.12.2007, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 258 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1430/oj

6.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1430/2007

z dnia 5 grudnia 2007 r.

zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1), w szczególności jej art. 11 lit. c) ppkt (ii) oraz art. 13 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niemcy, Luksemburg, Austria i Włochy przedłożyły uzasadnione wnioski o zmiany do załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE. Niderlandy przedłożyły uzasadniony wniosek o zmiany do załącznika III do dyrektywy 2005/36/WE.

(2)

Niemcy wnioskowały o dodanie terminu zdrowie („Gesundheit”) do nazwy pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”). Akt prawny z dnia 16 lipca 2003 r. o opiece pielęgniarskiej, który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2004 r. rzeczywiście zmienił zakres wyszkolenia zawodowego i zmienił jego nazwę na pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny i zdrowotny („Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)”). Struktura i warunki dostępu do kształcenia pozostają niezmienione.

(3)

Niemcy wnioskowały o usunięcie z załącznika II zawodu pielęgniarki/pielęgniarza psychiatrycznego („Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger”), ponieważ kształcenie w tym kierunku stanowi uzupełnienie wykształcenia pielęgniarki/pielęgniarza odpowiedzialnych za opiekę ogólną i wobec tego wchodzi w zakres objęty dyplomem.

(4)

Niemcy wnioskowały również o dodanie zawodu opiekun/opiekunka geriatryczna („Altenpflegerin und Altenpfleger”), który spełnia warunki określone w art. 11 lit. c) ppkt (ii) dyrektywy 2005/36/WE, oraz jest zgodny z aktem prawnym w sprawie opieki geriatrycznej z dnia 17 listopada 2000 r. i zarządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminów w zawodzie pielęgniarki geriatrycznej/pielęgniarza geriatrycznego z dnia 26 listopada 2002 r.

(5)

Poza tym Niemcy wnioskowały o połączenie zawodu bandażysty ortopedycznego („Bandagist”) i technika ortopedycznego („Orthopädiemechaniker”) w zawód technika ortopedycznego („Orthopädietechniker”) zgodnie z Kodeksem Rzemiosła (Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)).

(6)

Luksemburg wnioskował o zastąpienie nazwy pielęgniarka/pielęgniarz dziecięcy nazwą pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny, nazwy pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczny nazwą pielęgniarka/pielęgniarz odpowiedzialny za anestezjologię i reanimację oraz nazwy dyplomowany masażysta/masażystka nazwą masażysta/masażystka zgodnie ze zmianami w akcie prawnym z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie wykonywania i rewaloryzacji niektórych zawodów medycznych. Zasady dotyczące kształcenia nie zmieniły się.

(7)

Austria wnioskowała o bardziej szczegółowy opis kształcenia mającego zastosowanie do zawodów pielęgniarki/pielęgniarza psychiatrycznego i pielęgniarki/pielęgniarza pediatrycznego wynikającego z aktu prawnego o opiece pielęgniarskiej (BGBI I nr 108/1997).

(8)

Włochy wnioskowały o usunięcie z załącznika II zawodów geodety budowlanego („geometra”) i geodety gruntowego („perito agrario”), ponieważ wymagają one kształcenia odpowiadającego definicji dyplomu określonej w art. 55 dekretu Prezydenta Republiki nr 328 z dnia 5 czerwca 2001 r., i w załączniku I do dekretu legislacyjnego nr 227 z dnia 8 lipca 2003 r.

(9)

Niemcy, Luksemburg i Austria wnioskowały o włączenie do załącznika II całej serii szkoleń w celu otrzymania tytułu mistrza („Meister/Maître”). Szkolenia te przeprowadzane są głównie na podstawie następującego ustawodawstwa: w Niemczech: zgodnie z Kodeksem Rzemiosła (Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)); w Luksemburgu: zgodnie z aktem prawnym z dnia 28 grudnia 1988 r. (Dz.U. z 28 grudnia 1988 r. A nr 72) i rozporządzeniem Wielkiego Księcia z dnia 4 lutego 2005 r. (Dz.U. z 10 marca 2005 r. A – nr 29); w Austrii: zgodnie z Kodeksem ustawodawstwa przemysłowego i pracy (Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)). Szkolenia te spełniają wymogi przewidziane w art. 11 lit. c) ppkt (ii) dyrektywy 2005/36/WE.

(10)

Niderlandy wnioskowały o zmianę w załączniku III opisu kształcenia regulowanego w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych przez akt prawny o kształceniu i szkoleniu zawodowym (ustawa WEB z 1996 r.). Wspomniane kształcenie spełnia warunki określone w art. 13 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 2005/36/WE.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2005/36/WE.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do załączników II i III do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2006/100/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 141).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się następujące zmiany:

I.

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

1)

punkt 1 otrzymuje brzmienie:

a)

pod pozycją „w Niemczech:”,

(i)

tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„—

pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny i zdrowotny (»Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)«)”;

(ii)

skreśla się tiret czternaste;

(iii)

dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

opiekun/opiekunka geriatryczna (»Altenpflegerin und Altenpfleger«);”

b)

pod pozycją „w Luksemburgu” tiret piąte, szóste i siódme otrzymują brzmienie:

„—

pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny (»infirmier(ère) en pédiatrie«),

pielęgniarka/pielęgniarz odpowiedzialny za anestezjologię i reanimację (»infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation«),

masażysta (»masseur«),”;

c)

pod pozycją „w Austrii:”,

(i)

po pierwszym tiret dotyczącym specjalnego podstawowego szkolenia dla pielęgniarek specjalizujących się w opiece nad dziećmi i młodzieżą („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege”) dodaje się następujący tekst:

„które odpowiada kształceniu i szkoleniu zawodowemu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 10 lat nauki w szkole o profilu ogólnym i 3 lata kształcenia zawodowego w szkole pielęgniarskiej, zakończonemu zdaniem egzaminu w celu otrzymania dyplomu”;

(ii)

po drugim tiret dotyczącym specjalnego podstawowego szkolenia dla pielęgniarek psychiatrycznych („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”) dodaje się następujący tekst:

„które odpowiada kształceniu i szkoleniu zawodowemu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 10 lat nauki w szkole o profilu ogólnym i 3 lata kształcenia zawodowego w szkole pielęgniarskiej, zakończonemu zdaniem egzaminu w celu otrzymania dyplomu.”;

2)

w pkt 2 pod pozycją „w Niemczech” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„—

technik ortopedyczny (»Orthopädietechniker«),”;

(ii)

skreśla się tiret piąte;

3)

po pkt 2 dodaje się tekst w brzmieniu:

„2 b

Mistrz (»Meister/Maître«) (kształcenie i szkolenie zawodowe w celu otrzymania tytułu mistrza »Meister/Maître«) w następujących zawodach:

 

w Niemczech:

metalowiec (»Metallbauer«),

mechanik instrumentów chirurgicznych (»Chirurgiemechaniker«),

mechanik nadwoziowy i konstruktor pojazdów (»Karosserie- und Fahrzeugbauer«),

mechanik samochodowy (»Kraftfahrzeugtechniker«),

mechanik pojazdów jednośladowych (»Zweiradmechaniker«),

konstruktor urządzeń chłodniczych (»Kälteanlagenbauer«),

operator ds. technologii informacji (»Informationstechniker«),

mechanik rolniczy (»Landmaschinenmechaniker«),

rusznikarz (»Büchsenmacher«),

blacharz (»Klempner«),

konstruktor i monter instalacji grzewczych (»Installateur und Heizungsbauer«),

elektrotechnik (»Elektrotechniker«),

konstruktor maszyn elektrycznych (»Elektromaschinenbauer«),

konstruktor łodzi i okrętów (»Boots- und Schiffbauer«),

murarz i betoniarz (»Maurer und Betonbauer«),

konstruktor i monter pieców i urządzeń ogrzewania powietrznego (»Ofen- und Luftheizungsbauer«),

cieśla (»Zimmerer«),

dekarz (»Dachdecker«),

konstruktor dróg (»Straßenbauer«),

monter izolacji termicznej i akustycznej (»Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer«),

robotnik kanałowy (»Brunnenbauer«),

kamieniarz i rzeźbiarz w kamieniu (»Steinmetz und Steinbildhauer«),

sztukator (»Stuckateur«),

malarz i lakiernik (»Maler und Lackierer«),

monter rusztowań (»Gerüstbauer«),

kominiarz (»Schornsteinfeger«),

mechanik precyzyjny (»Feinwerkmechaniker«),

stolarz (»Tischler«),

powroźnik (»Seiler«),

piekarz (»Bäcker«),

cukiernik (»Konditor«),

rzeźnik (»Fleischer«),

fryzjer (»Frisör«),

szklarz (»Glaser«),

dmuchacz szkła i wytwórca urządzeń szklanych (»Glasbläser und Glasapparatebauer«),

wulkanizator i naprawiający opony (»Vulkaniseur und Reifenmechaniker«).

 

w Luksemburgu:

piekarz cukiernik (»boulanger-pâtissier«),

cukiernik wytwórca czekolady, cukierków i lodów (»pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier«),

rzeźnik masarz (»boucher-charcutier«),

rzeźnik masarz przetwórca koniny (»boucher-charcutier-chevalin«),

osoba świadcząca usługi gastronomiczne na zamówienie (»traiteur«),

młynarz (»meunier«),

krawiec (»tailleur-couturier«),

modysta (»modiste-chapelier«),

kuśnierz (»fourreur«),

szewc (»bottier-cordonnier«),

zegarmistrz (»horloger«),

jubiler złotnik (»bijoutier-orfèvre«),

fryzjer (»coiffeur«),

kosmetyczka (»esthéticien«),

mechanik w zakresie mechaniki ogólnej (»mécanicien en mécanique générale«),

monter wind, podnośników, schodów ruchomych i sprzętu do przeładunku (»installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention«),

rusznikarz (»armurier«),

kowal (»forgeron«),

mechanik maszyn i sprzętu przemysłowego i budowlanego (»mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction«),

elektromechanik samochodowy i motocyklowy (»mécanicien-électronicien d'autos et de motos«),

specjalista w zakresie konstrukcji i naprawy nadwozia (»constructeur réparateur de carosseries«),

osoba zajmująca się naprawą i lakierowaniem nadwozia pojazdów mechanicznych (»débosseleur-peintre de véhicules automoteurs«),

nawijacz (»bobineur«),

elektronik instalacji i sprzętu audiowizualnego (»électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels«),

specjalista w zakresie konstrukcji i naprawy sieci kablowej (»constructeur réparateur de réseaux de télédistribution«),

elektronik w zakresie biurotyki i informatyki (»électronicien en bureautique et en informatique«),

mechanik maszyn i sprzętu rolniczego i winiarskiego (»mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles«),

kotlarz (»chaudronnier«),

galwanizator (»galvaniseur«),

specjalista samochodowy (»expert en automobiles«),

przedsiębiorca budowlany (»entrepreneur de construction«),

przedsiębiorca w zakresie dróg i nawierzchni (»entrepreneur de voirie et de pavage«),

producent nawierzchni betonowych (»confectionneur de chapes«),

przedsiębiorca w zakresie izolacji termicznej, akustycznej i wodoszczelnej (»entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité«),

monter instalacji kanalizacyjnych i grzewczych (»installateur de chauffage-sanitaire«),

monter urządzeń chłodniczych (»installateur frigoriste«),

elektryk (»électricien«),

elektromonter reklam świetlnych (»installateur d'enseignes lumineuses«),

elektronik w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (»électronicien en communication et en informatique«),

monter systemów alarmowych i bezpieczeństwa (»installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité«),

stolarz mebli stylowych (»menuisier-ébéniste«),

posadzkarz (»parqueteur«),

monter elementów prefabrykowanych (»poseur d'éléments préfabriqués«),

wytwórca-monter okiennic, żaluzji, markiz i zasłon (»fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store«),

przedsiębiorca w zakresie konstrukcji metalowych (»entrepreneur de constructions métalliques«),

konstruktor pieców (»constructeur de fours«),

dekarz blacharz (»couvreur-ferblantier«),

cieśla (»charpentier«),

szlifierz-kamieniarz (»marbrier-tailleur de pierres«),

glazurnik (»carreleur«),

budowniczy stropu-fasady (»plafonneur-façadier«),

malarz dekorator (»peintre-décorateur«),

szklarz lustrzarz (»vitrier-miroitier«),

tapicer dekorator (»tapissier-décorateur«),

konstruktor-monter kominków i pieców kaflowych (»constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence«),

drukarz (»imprimeur«),

operator medialny (»opérateur média«),

specjalista w zakresie sitodruku (‘sérigraphe’),

introligator (»relieur«),

technik w zakresie sprzętu medyczno-chirurgicznego (»mécanicien de matériel médico-chirurgical«),

instruktor jazdy samochodowej (»instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs«),

wytwórca-monter oszalowania budowli i dachów metalowych (»fabricant poseur de bardages et toitures métalliques«),

fotograf (»photographe«),

specjalista w zakresie produkcji i naprawy instrumentów muzycznych (»fabricant réparateur d'instruments de musique«),

instruktor pływania (»instructeur de natation«).

 

w Austrii:

kierownik budowy odpowiedzialny za wykonanie prac (»Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten«),

piekarz (»Bäcker«),

studniarz (»Brunnenmeister«),

dekarz (»Dachdecker«),

elektrotechnik (»Elektrotechniker«),

rzeźnik (»Fleischer«),

fryzjer i perukarz (stylista) (»Friseur und Perückenmacher (Stylist)«),

technik instalacji sanitarnych i gazowych (»Gas- und Sanitärtechnik«),

szklarz (»Glaser«),

monter okładzin szklanych i szlifierz szkła płaskiego (»Glasbeleger und Flachglasschleifer«),

dmuchacz szkła i wytwórca instrumentów szklanych (»Glasbläser und Glasapparatebauer«),

polerowanie i formowanie szkła gospodarczego (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)«),

wypalacz (»Hafner«),

technik instalacji grzewczych (»Heizungstechnik«),

technik instalacji wentylacyjnych (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)«),

chłodnictwo i klimatyzacja (»Kälte- und Klimatechnik«),

elektronik w zakresie technologii komunikacyjnych (»Kommunikationselektronik«),

cukiernik, w tym wytwórcy pierników i wyrobów cukierniczych, lodów i wyrobów czekoladowych (»Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung«),

mechanik samochodowy (»Kraftfahrzeugtechnik«),

mechanik nadwoziowy, w tym blacharz i lakiernik samochodowy (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)«),

przetwarzanie tworzyw sztucznych (»Kunststoffverarbeitung«),

malarz pokojowy (»Maler und Anstreicher«),

lakiernik (»Lackierer«),

pozłotnik i dekorator (»Vergolder und Staffierer«),

wytwórca szyldów (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)«),

mechanik-elektronik w zakresie budowy maszyn elektrycznych i automatyzacji (»Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung«),

mechanik elektronik w zakresie elektroniki (»Mechatroniker f. Elektronik«),

biurotyka i systemy informatyczne (»Büro- und EDV-Systemtechnik«),

mechanik elektronik w zakresie maszyn i technik produkcji (»Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik«),

mechanik elektronik sprzętu medycznego (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)«),

inżynieria powierzchni (»Oberflächentechnik«),

wzornictwo metalowe (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Metalldesign (verbundenes Handwerk)«),

ślusarz (»Schlosser«),

kowal (»Schmied«),

technik maszyn rolniczych (»Landmaschinentechnik«),

hydraulik (»Spengler«),

kotlarz (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Kupferschmied (verbundenes Handwerk)«),

mistrz kamieniarstwa, w tym wytwórca wyrobów z kamienia sztucznego i terrazzo (»Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher«),

sztukator i tynkarz (»Stukkateur und Trockenausbauer«),

stolarz (»Tischler«),

modelarz (»Modellbauer«),

bednarz (»Binder«),

tokarz (»Drechsler«),

konstruktor łodzi (»Bootsbauer«),

rzeźbiarz (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Bildhauer (verbundenes Handwerk)«),

wulkanizator (»Vulkaniseur«),

rusznikarz (w tym handel bronią) (»Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels«),

izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa (»Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer«),

mistrz cieśla odpowiedzialny za wykonanie prac (»Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten«),

które odpowiadają kształceniu i szkoleniu zawodowemu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 3-letnie szkolenie odbywane w oparciu o określony ramowy program szkolenia, odbywające się częściowo w zakładzie pracy i częściowo w instytucji szkolenia zawodowego i zakończone egzaminem oraz trwające co najmniej jeden rok szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie mistrza rzemieślnika. Pozytywny wynik egzaminu na mistrza w zawodzie rzemieślniczym daje prawo do wykonywania zawodu jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, do szkolenia praktykantów i do używania tytułu mistrza (»Meister/Maître«).”;

4)

w pkt 4, „Sektor techniczny”, skreśla się pozycję „we Włoszech”;

II.

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

Treść pozycji „w Niderlandach” otrzymuje brzmienie:

„Kształcenie regulowane odpowiadające poziomowi kwalifikacji 3 lub 4 w centralnym krajowym rejestrze szkoleń zawodowych ustanowionym ustawą o kształceniu i szkoleniu zawodowym lub kształcenie oparte na wcześniejszych programach, którego poziom jest równoważny wyżej wymienionym poziomom kwalifikacji.

Poziomy 3 i 4 struktury kwalifikacji odpowiadają opisanym poniżej poziomom:

Poziom 3: Odpowiedzialność za stosowanie i łączenie znormalizowanych procedur. Łączenie lub opracowanie procedur dotyczących organizacji pracy lub prac przygotowawczych. Umiejętność uzasadnienia tych prac swoim współpracownikom (bez hierarchicznych zależności). Hierarchiczna odpowiedzialność za kontrolę i nadzór nad stosowaniem znormalizowanych i zautomatyzowanych procedur rutynowych przez innych pracowników. Dotyczy to głównie kompetencji zawodowych i wiedzy zawodowej.

Poziom 4: Odpowiedzialność za wykonanie przydzielonych zadań oraz za łączenie lub opracowanie nowych procedur. Umiejętność uzasadnienia tych prac swoim współpracownikom (bez hierarchicznych zależności). Wyraźna hierarchiczna odpowiedzialność za planowanie i/lub zarządzanie i/lub organizację i/lub opracowanie całego cyklu produkcji. Dotyczy to kompetencji i wiedzy specjalistycznej i/lub niezwiązanej z wykonywanym zawodem.

Oba poziomy odpowiadają kształceniu regulowanemu trwającemu łącznie co najmniej 15 lat, uwarunkowanemu ukończeniem ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z 4-letnią szkołą średnią przygotowującą do zawodu („VMBO”) oraz ukończeniem 3- lub 4-letniej średniej szkoły zawodowej („MBO”), zakończonej egzaminem. (Okres średniego kształcenia zawodowego może wynosić dwa lata zamiast trzech, jeżeli zainteresowana osoba posiada kwalifikacje dające prawo do ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet (wcześniejsze kształcenie trwające 14 lat) lub prawo do pomaturalnego kształcenia zawodowego (wcześniejsze kształcenie trwające 13 lat )).

Władze Niderlandów przekazują Komisji i państwom członkowskim listę szkoleń, których dotyczy niniejszy załącznik.”.


Top