EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1983

Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

OJ L 412, 30.12.2006, p. 44–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 003 P. 60 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 003 P. 60 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1983/oj

30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 412/44


DECYZJA NR 1983/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 151 ust. 5 tiret pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską powierzono Wspólnocie zadanie tworzenia coraz ściślejszych związków między narodami Europy oraz przyczyniania się do rozkwitu kultur państw członkowskich przy poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej oraz przy równoczesnym uwypuklaniu znaczenia wspólnego dziedzictwa kulturowego.

(2)

Połączony efekt kolejnych rozszerzeń Unii Europejskiej (UE), zwiększonej mobilności wynikającej z ustanowienia jednolitego rynku, dawnych i obecnych ruchów migracyjnych, zwiększonej wymiany z resztą świata dzięki handlowi, edukacji i turystyce, a także ogólnie globalizacji, powoduje, że w Europie i poza jej granicami rośnie liczba interakcji między obywatelami europejskimi i wszystkimi osobami mieszkającymi na terytorium UE, a także różnymi kulturami, językami, grupami etnicznymi i religijnymi.

(3)

Obywatele europejscy, jak również wszystkie osoby mieszkające w UE na stałe lub czasowo, powinni zatem mieć możliwość uczestniczenia w dialogu międzykulturowym i pełnego rozwoju w zróżnicowanym, pluralistycznym, solidarnym i dynamicznym społeczeństwie nie tylko w Europie, ale i na świecie.

(4)

Jednym z głównych zadań projektu integracji europejskiej jest znajdowanie sposobów prowadzenia dialogu międzykulturowego i dialogu między obywatelami, tak aby zwiększyć poszanowanie dla różnorodności kulturowej i umożliwić funkcjonowanie w złożonych realiach naszych społeczeństw, przy współistnieniu różnych tożsamości i przekonań kulturowych. Ponadto ważne jest podkreślanie znaczenia wkładu różnych kultur w dziedzictwo państw członkowskich i sposób życia ich obywateli oraz uznanie, że kultura i dialog międzykulturowy są kluczowe dla uczenia się harmonijnego współżycia.

(5)

Dialog międzykulturowy przyczynia się zatem do realizacji wielu strategicznych priorytetowych celów UE, zwłaszcza ze względu na fakt, że:

szanuje i promuje różnorodność kulturową w Europie, ułatwia współistnienie, a także zachęca do korzystania z aktywnego i otwartego na świat obywatelstwa europejskiego, którego podstawą są wspólne wartości UE,

przyczynia się do zapewniania równych szans i zapobiegania dyskryminacji w UE poprzez objęcie odnowionej strategii lizbońskiej, która przewiduje, że gospodarka oparta na wiedzy wymaga, aby ludzie byli w stanie dostosować się do zmian i korzystać ze wszystkich potencjalnych źródeł innowacji w celu podniesienia poziomu dobrobytu,

podkreśla wymiar kulturowy i edukacyjny odnowionej strategii lizbońskiej, a tym samym stymuluje rozwój w UE gospodarki opartej na kulturze i kreatywności, dzięki czemu następuje wzrost i powstają nowe miejsca pracy,

wspiera zaangażowanie UE na rzecz solidarności, sprawiedliwości społecznej, rozwoju społecznej gospodarki rynkowej, współpracy i zwiększonej spójności przy poszanowaniu jej wspólnych wartości,

sprawia, że głos UE liczy się na arenie międzynarodowej i że możliwe staje się ustanawianie skutecznych partnerstw z krajami sąsiadującymi z Unią, co pozwala rozszerzyć strefę stabilności i demokracji oraz wspólnego dobrobytu poza obszar UE, a zatem poprawia warunki materialne i zwiększa bezpieczeństwo obywateli europejskich i wszystkich osób mieszkających na terytorium UE.

(6)

Dialog międzykulturowy stanowi ważny element wielu polityk i instrumentów wspólnotowych w dziedzinie funduszy strukturalnych, edukacji, uczenia się przez całe życie, młodzieży, kultury, obywatelstwa, sportu, równości płci, zatrudnienia i spraw społecznych, zwalczania dyskryminacji i zapobiegania wyłączeniu społecznemu, walki z przejawami rasizmu i ksenofobii, polityki azylowej i integracji imigrantów, praw człowieka i trwałego rozwoju, polityki audiowizualnej i badań naukowych.

(7)

Wzrasta zarazem waga dialogu w stosunkach zewnętrznych UE, a zwłaszcza w kontaktach z krajami przystępującymi i krajami kandydującymi, krajami Bałkanów Zachodnich, krajami kandydującymi do zawarcia umów stowarzyszeniowych z UE, krajami partnerskimi europejskiej polityki sąsiedztwa i innymi krajami trzecimi, zwłaszcza krajami rozwijającymi się.

(8)

Przy wykorzystaniu doświadczeń i inicjatyw wspólnotowych zasadniczym krokiem jest włączenie w równym stopniu wszystkich obywateli, zarówno mężczyzn jak i kobiet, z wszystkich państw członkowskich oraz społeczeństwa europejskiego jako całości w dialog międzykulturowy, zwłaszcza poprzez uporządkowaną współpracę w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Przyczynia się to do tworzenia poczucia tożsamości europejskiej, ponieważ umożliwia akceptację różnorodności i kształtowanie różnych aspektów przynależności do wspólnoty.

(9)

Do celów niniejszej decyzji pojęcie „aktywnego obywatelstwa europejskiego” nie powinno obejmować wyłącznie obywateli UE w rozumieniu art. 17 Traktatu WE, ale wszystkie osoby mieszkające na terytorium UE na stałe lub czasowo.

(10)

Przez wspólne wartości UE rozumie się wartości określone w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej.

(11)

Sprawą zasadniczą jest zapewnienie komplementarności i horyzontalnego podejścia do wszystkich działań prowadzonych na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym, które są silnie związane z dialogiem międzykulturowym, zważywszy, że Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego przyczyni się do zwiększenia ich widoczności i spójności. Planowanie tych działań, zarówno na szczeblu Wspólnoty jak i krajowym, uwzględnia doświadczenia zdobyte w czasie realizacji projektów w ramach Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007).

(12)

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego powinien przyczynić się do włączenia dialogu międzykulturowego, jako priorytetu horyzontalnego i dotyczącego wielu sektorów, w politykę, działania i programy Wspólnoty oraz do określenia i upowszechniania najlepszych praktyk w jego propagowaniu. Wyraźne uznanie najlepszych praktyk i projektów w dziedzinie dialogu międzykulturowego zachęci zainteresowane strony do działania i rozpowszechni tę ideę w społeczeństwie obywatelskim.

(13)

W zależności od potrzeb możliwe jest rozwijanie współpracy z Radą Europy i z UNESCO, w szczególności w celu uwzględnienia ich doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w zakresie propagowania dialogu międzykulturowego.

(14)

Należy także zapewnić komplementarność działań w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego ze wszystkimi zewnętrznymi aspektami inicjatyw propagujących dialog międzykulturowy podejmowanych w odpowiednich ramach, między innymi inicjatyw z krajami EFTA będącymi stronami porozumienia EOG, z krajami Bałkanów Zachodnich i krajami partnerskimi objętymi europejską polityką sąsiedztwa. Ważne będzie również zapewnienie komplementarności z wszystkimi innymi inicjatywami współpracy z krajami trzecimi, a zwłaszcza z krajami rozwijającymi się, mającymi znaczenie z punktu widzenia celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

(15)

Działania w ramach dialogu międzykulturowego, które mają być podjęte przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów w dziedzinie stosunków zewnętrznych, powinny między innymi świadczyć o wzajemnym zainteresowaniu związanym z wymianą doświadczeń i wartości z krajami trzecimi oraz propagować wzajemną znajomość kultury innych krajów oraz wzajemne poszanowanie i zrozumienie ich kultur.

(16)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Kraje kandydujące powinny jednakże zostać ściśle włączone w działania prowadzone w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego poprzez inicjatywy mające na celu propagowanie dialogu międzykulturowego, podejmowane w ramach istniejącej współpracy i dialogu, a zwłaszcza w ramach dialogu na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE i krajami kandydującymi (4).

(17)

Niniejsza decyzja określa na cały okres prowadzenia działań kopertę finansową stanowiącą główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej w rozumieniu pkt. 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (5).

(18)

Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (6). Ze względu na charakter i zakres planowanych działań uznaje się za stosowne ustanowienie komitetu doradczego.

(19)

Ponieważ cele niniejszej decyzji nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na konieczność ustanowienia w szczególności wielostronnych partnerstw i wymiany ponadnarodowej obejmującej całą Wspólnotę, możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Rok 2008 zostaje ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, w celu przyczynienia się do konkretyzacji i nagłośnienia trwałego procesu dialogu międzykulturowego, który będzie kontynuowany również po zakończeniu tego roku.

Artykuł 2

Cele

1.   Ogólne cele działań w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego są następujące:

propagowanie dialogu międzykulturowego jako procesu umożliwiającego wszystkim osobom mieszkającym w UE poprawę umiejętności funkcjonowania w bardziej otwartym, ale równocześnie bardziej złożonym środowisku kulturowym, w którym różne tożsamości kulturowe i przekonania współistnieją w różnych państwach członkowskich, jak i w obrębie poszczególnych państw członkowskich,

podkreślanie znaczenia dialogu międzykulturowego jako możliwości wnoszenia wkładu do zróżnicowanego i dynamicznego społeczeństwa oraz korzystania z niego nie tylko w Europie, ale i na świecie,

uświadamianie wszystkim osobom mieszkającym w UE, zwłaszcza ludziom młodym, znaczenia rozwijania aktywnego i otwartego na świat obywatelstwa europejskiego, które szanuje różnorodność kulturową i oparte jest na wspólnych wartościach UE określonych w art. 6 Traktatu UE i w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

podkreślanie znaczenia wkładu różnych kultur oraz przejawów różnorodności kulturowej w dziedzictwo i sposób życia w państwach członkowskich.

2.   Szczegółowe cele Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego są następujące:

podejmowanie starań na rzecz uświadamiania wszystkim osobom zamieszkującym na terytorium UE, zwłaszcza ludziom młodym, jakie znaczenie ma angażowanie się w dialog międzykulturowy w życiu codziennym,

prace na rzecz określenia, wymiany oraz wyraźnego uznania na szczeblu europejskim najlepszych praktyk na rzecz propagowania dialogu międzykulturowego w całej UE, zwłaszcza wśród ludzi młodych i dzieci,

rozwijanie roli edukacji jako ważnego narzędzia przekazywania wiedzy o różnorodności i pogłębiania zrozumienia innych kultur oraz rozwijania umiejętności i najlepszych praktyk społecznych a także podkreślanie centralnej roli mediów w propagowaniu zasady równości i wzajemnego zrozumienia,

zwiększanie widoczności i spójności oraz propagowanie wszystkich programów i działań wspólnotowych przyczyniających się do rozwoju dialogu międzykulturowego i zapewnienie ich dalszej realizacji,

przyczynianie się do opracowywania nowych podejść do dialogu międzykulturowego obejmujących współpracę pomiędzy wieloma zainteresowanymi stronami z różnych sektorów.

Artykuł 3

Przedmiot podejmowanych środków

Środki podejmowane do osiągania celów określonych w art. 2 są określone w załączniku.

Obejmują one realizację następujących działań lub udzielenie im wsparcia:

a)

imprezy okolicznościowe i inicjatywy o wymiarze europejskim, mające na celu propagowanie dialogu międzykulturowego przez bezpośredni udział lub dotarcie w inny sposób do jak największej liczby osób oraz podkreślające osiągnięcia i doświadczenia w ramach tematyki Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego;

b)

imprezy okolicznościowe i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym i regionalnym, mające wyraźny wymiar europejski oraz przyczyniające się do osiągnięcia celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego przez bezpośredni udział lub dotarcie w inny sposób do jak największej liczby osób, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z wychowaniem obywatelskim i z uczeniem się szacunku dla innych ludzi i ich odrębności;

c)

kampanie informacyjne i promocyjne, prowadzone na szczeblu wspólnotowym i krajowym, zwłaszcza we współpracy z mediami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, mające na celu rozpowszechnianie, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci, zasadniczych treści związanych z celami Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego oraz określenie najlepszych praktyk;

d)

analizy i studia na szczeblu wspólnotowym lub krajowym oraz konsultacje z ponadnarodowymi sieciami współpracy oraz zainteresowanymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego mające na celu ocenę i przedstawienie sprawozdań dotyczących przygotowań, skuteczności i wpływu Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, w celu stworzenia podstawy długofalowych działań następczych.

Artykuł 4

Współpraca państw członkowskich

Każde państwo członkowskie wyznacza krajowy organ koordynacyjny lub równoważny organ administracyjny, odpowiedzialny za organizację udziału tego państwa członkowskiego w Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego. Powiadamia ono Komisję o tym wyznaczeniu w terminie miesiąca od przyjęcia niniejszej decyzji.

Każde państwo członkowskie zapewnia, aby wymieniony organ we właściwy sposób włączał się we współpracę różnych uczestników dialogu międzykulturowego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Wymieniony organ jest odpowiedzialny za koordynację na szczeblu krajowym działań związanych z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.

Artykuł 5

Wykonanie

1.   Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 6 ust. 2.

2.   Szczególną uwagę zwraca się na współpracę z instytucjami europejskimi, w szczególności z Parlamentem Europejskim.

Artykuł 6

Komitet

1.   Komisja jest wspomagana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

3.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

4.   Pożądane jest, aby krajowi przedstawiciele zasiadający w komitecie byli wyznaczeni przez krajowy organ koordynacyjny, o którym mowa w art. 4.

Artykuł 7

Przepisy finansowe

1.   Działania o zasięgu wspólnotowym, o których mowa w części A załącznika, mogą być dotowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w wysokości do 80 % całkowitych kosztów.

2.   Działania, o których mowa w części B załącznika, mogą być dotowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w wysokości do 50 % całkowitych kosztów, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8.

3.   Działania o zasięgu wspólnotowym, o których mowa w części C załącznika, są przedmiotem zamówienia publicznego lub otrzymują dotacje z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Procedura składania i wyboru wniosków

1.   Decyzje o przyznaniu dotacji podejmowane są przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 6 ust. 2. Komisja zapewnia zrównoważony i sprawiedliwy podział środków pomiędzy państwa członkowskie i różne dziedziny działalności, uwzględniając jakość proponowanych projektów.

2.   Wnioski o przyznanie dotacji, składane na podstawie art. 7 ust. 2, przedstawiane są Komisji przez organ, o którym mowa w art. 4.

Artykuł 9

Organizacje międzynarodowe

W celu realizacji działań w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, Komisja może nawiązać współpracę z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Radą Europy i z UNESCO, szczególnie dbając o zapewnienie nagłośnienia udziału UE.

Artykuł 10

Rola Komisji

1.   Komisja zapewnia spójność środków przewidzianych w niniejszej decyzji z innymi działaniami i inicjatywami wspólnotowymi.

2.   Komisja podejmuje starania w celu włączenia krajów kandydujących w działania w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego przez zapewnianie ich udziału w licznych programach wspólnotowych, w tym programach mających wymiar dialogu międzykulturowego, oraz przez przygotowywanie konkretnych inicjatyw podejmowanych w odpowiednich strukturach, szczególnie w kontekście dialogu na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE i krajami kandydującymi.

3.   Komisja zapewnia komplementarność środków podjętych dla osiągnięcia celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego i potencjalnych inicjatyw podejmowanych w odpowiednich ramach współpracy i dialogu z krajami EFTA będącymi stronami porozumienia EOG, krajami Bałkanów Zachodnich i krajami partnerskimi objętymi europejską polityką sąsiedztwa.

4.   Komisja zapewnia również komplementarność ze wszystkimi innymi inicjatywami współpracy z krajami trzecimi, a zwłaszcza z krajami rozwijającymi się, które to inicjatywy są istotne z punktu widzenia celów dialogu międzykulturowego realizowanych w ramach Europejskiego Roku.

Artykuł 11

Budżet

1.   Koperta finansowa na wdrożenie niniejszej decyzji w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. wynosi 10 000 000 EUR. Środki przeznaczone na działania przygotowawcze są ograniczone do 30 % całkowitego budżetu.

2.   Roczny przydział środków jest zatwierdzany przez władzę budżetową w granicach ram finansowych.

Artykuł 12

Ochrona interesów finansowych Wspólnoty

1.   Komisja zapewnia, by podczas realizacji działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji interesy finansowe Wspólnoty były chronione poprzez stosowanie środków zapobiegawczych, zabezpieczających przed nadużyciami finansowymi, korupcją i wszelkimi innymi nielegalnymi działaniami, poprzez skuteczny system kontroli, odzyskiwanie nienależnie wypłaconych kwot oraz, jeżeli wykryte zostaną nieprawidłowości, poprzez system skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (7), rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (8) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/1999 z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (9).

2.   W odniesieniu do działań Wspólnoty finansowanych na mocy niniejszej decyzji pojęcie nieprawidłowości, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95, oznacza każde naruszenie przepisów prawa wspólnotowego lub każde naruszenie zobowiązania umownego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które poprzez nieuzasadnioną pozycję wydatków przynosi lub mogłoby przynieść szkodę budżetowi Unii Europejskiej lub budżetom zarządzanym przez Wspólnoty.

3.   Komisja obniża kwotę pomocy finansowej, zawiesza pomoc lub odzyskuje kwotę pomocy przyznanej na dane działanie, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości, w szczególności postępowanie niezgodne z przepisami niniejszej decyzji, postanowieniami decyzji indywidualnej lub umowy dotyczących przyznania danego wsparcia finansowego, lub jeżeli okaże się, że działanie zostało bez zgody Komisji istotnie zmienione w sposób, który jest niezgodny z jego charakterem lub warunkami jego realizacji.

4.   Jeżeli nie dotrzymano terminów lub jeżeli stan realizacji danego działania uzasadnia jedynie część udzielonego wsparcia, Komisja zwraca się do beneficjenta o przedstawienie uwag przed upływem określonego terminu. W przypadku gdy beneficjent nie udzieli satysfakcjonującej odpowiedzi, Komisja może anulować pozostałą pomoc finansową i zażądać zwrotu wypłaconych kwot.

5.   Wszelkie nienależnie wypłacone kwoty są zwracane Komisji. Do kwot, które nie zostały zwrócone w odpowiednim czasie, doliczane są odsetki zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (10).

Artykuł 13

Nadzór

1.   Beneficjent przedstawia sprawozdania techniczne i finansowe z postępu prac w odniesieniu do wszelkich działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji. W terminie trzech miesięcy od zakończenia realizacji działania przedstawiane jest sprawozdanie końcowe. Komisja określa formę i przedmiot sprawozdań.

2.   Przez okres pięciu lat od daty dokonania ostatniej płatności w związku z jakimkolwiek działaniem beneficjent korzystający z pomocy finansowej zachowuje do dyspozycji Komisji wszelkie dokumenty poświadczające wydatki związane z tym działaniem.

3.   Komisja podejmuje wszelkie inne niezbędne kroki w celu sprawdzenia, czy finansowane działania są realizowane prawidłowo i zgodnie z przepisami niniejszej decyzji oraz rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.

Artykuł 14

Monitorowanie i ocena

Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie dotyczące wykonania, skutków i ogólnej oceny środków określonych w art. 3, które będzie podstawą przyszłej polityki, środków i działań UE w tej dziedzinie.

Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w następnym dniu po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 16

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

J.-E. ENESTAM

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 185 z 8.8.2006, str. 42.

(2)  Dz.U. C 206 z 29.8.2006, str. 44.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2006 r., (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 14 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

(4)  Patrz komunikat Komisji z dnia 29 czerwca 2005 r. skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie dialogu na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE i krajami kandydującymi.

(5)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

(6)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

(7)  Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.

(8)  Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.

(9)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

(10)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3

A.   Współfinansowanie działań w skali wspólnoty

Ograniczona liczba działań o wymiarze symbolicznym na skalę europejską, mających na celu uświadomienie, szczególnie osobom młodym, celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, może uzyskać dotacje wspólnotowe w wysokości do 80 % całkowitych kosztów.

Działania te mogą mieć formę konkretnych imprez okolicznościowych, w tym uroczystości rozpoczęcia i zakończenia Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego zorganizowanych i przeprowadzonych we współpracy z krajami sprawującymi prezydencje w 2008 r.

Orientacyjnie na działania te zostanie przeznaczonych około 30 % całkowitego przyznanego budżetu.

B.   Współfinansowanie działań w skali krajowej

Niektóre działania prowadzone na szczeblu krajowym, mające wyraźny wymiar europejski, mogą po spełnieniu określonych wymogów kwalifikować się do objęcia ich pomocą wspólnotową w wysokości do 50 % całkowitych kosztów.

Działania te mogą odnosić się w szczególności do współfinansowania jednej inicjatywy krajowej w każdym państwie członkowskim.

Orientacyjnie na działania te zostanie przeznaczone około 30 % całkowitego przyznanego budżetu.

C.   Działania w skali Wspólnoty

1)

Działania informacyjne i promocyjne obejmujące:

a)

kampanię informacyjną koordynowaną na szczeblu wspólnotowym i realizowaną w państwach członkowskich, opierającą się na najlepszych praktykach w zakresie dialogu międzykulturowego na wszystkich szczeblach;

b)

współpracę z sektorem prywatnym, mediami, instytucjami edukacyjnymi i innymi partnerami ze społeczeństwa obywatelskiego w celu rozpowszechniania informacji o Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego;

c)

opracowanie logo i haseł wykorzystywanych przy okazji wszelkich działań związanych z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego oraz opracowywanie narzędzi promocyjnych, które będą dostępne na całym terytorium Wspólnoty;

d)

odpowiednie środki umożliwiające podanie do publicznej wiadomości osiągniętych wyników oraz nagłośnienie programów, działań i inicjatyw wspólnotowych przyczyniających się do osiągania celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego oraz do uznania najlepszych praktyk w Europie, zwłaszcza wśród ludzi młodych i dzieci;

e)

rozpowszechnianie przeznaczonych głównie dla placówek edukacyjnych materiałów i pomocy dydaktycznych promujących wymiany związane z różnorodnością kulturową oraz prowadzenie dialogu międzykulturowego;

f)

utworzenie portalu internetowego, w celu udostępniania społeczeństwu informacji o działaniach związanych z dialogiem międzykulturowym oraz umożliwienia realizatorom projektów z tego zakresu zapoznanie się z różnymi programami i działaniami wspólnotowymi w tej dziedzinie.

2)

Inne działania:

Analizy i studia na szczeblu wspólnotowym oraz konsultacje z ponadnarodowymi sieciami współpracy oraz zainteresowanymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego mające na celu ocenę i przedstawienie sprawozdań dotyczących przygotowań do Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, co stanie się podstawą długofalowych działań następczych.

3)

Zasadniczo finansowanie przybierać będzie formę bezpośredniego zakupu towarów i usług w drodze przetargów nieograniczonych lub ograniczonych. Finansowanie będzie mogło również mieć formę dotacji.

Środki finansowe przeznaczone na działania określone w lit. C nie przekraczają 40 % całkowitego przyznanego budżetu.

D.   Działania objęte niefinansowym wsparciem wspólnotowym

Wspólnota udzieli niefinansowego wsparcia (np. pisemnej zgody na wykorzystanie specjalnie opracowanego logo oraz innych materiałów dotyczących Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego) inicjatywom zgłoszonym przez organizacje publiczne lub prywatne, jeżeli zagwarantują one Komisji, że realizacja tych inicjatyw nastąpi w 2008 r. oraz że prawdopodobnie przyczynią się one w istotny sposób do osiągnięcia celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Inicjatywy realizowane w krajach trzecich w związku z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego lub we współpracy z nim nie otrzymują wsparcia finansowego z przyznanego na niego budżetu, mogą jednak uzyskać wsparcie niefinansowe ze strony Wspólnoty i wykorzystywać logo oraz inne materiały związane z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.


Top