EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0366

2005/366/WE: Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. wdrażająca postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz wprowadzająca zmiany do jej załączników (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 463) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 123, 17.5.2005, p. 1–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 279–345 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 5 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 5 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 32009L0042 . Latest consolidated version: 15/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/366/oj

17.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/1


DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 marca 2005 r.

wdrażająca postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz wprowadzająca zmiany do jej załączników

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 463)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/366/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 i art. 12,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

W celu rozróżnienia w pozyskiwanych danych danych o pasażerach rejsów wycieczkowych niezbędne są dodatkowe zmienne statystyczne, definicje oraz zaprezentowana struktura zestawów zawierających dane statystyczne.

(2)

Niezbędne jest wprowadzenie zmian w klasyfikacji rodzajów ładunków zapewniających jednoznaczną definicję do celów statystycznych.

(3)

Nomenklatura morskich obszarów przybrzeżnych oraz nomenklatura przynależności państwowej statków według rejestru powinny zostać dostosowane do rozwoju technicznego.

(4)

Zgodnie z art. 12 tiret pierwsze dyrektywy 95/64/WE Komisja może dostosować treść załączników do niniejszej dyrektywy. Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 95/64/WE.

(5)

Zgodnie z art. 4 dyrektywy 95/64/WE Komisja może sporządzić i dokonać aktualizacji wykazu skodyfikowanych i sklasyfikowanych portów według krajów i morskich obszarów przybrzeżnych.

(6)

Na mocy decyzji Komisji 98/385/WE z dnia 13 maja 1998 r. o zasadach wdrożenia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (2) przewidziano wykaz portów.

(7)

Wykaz portów wymaga aktualizacji. Decyzja Komisji 98/385/WE powinna zatem zostać zmieniona.

(8)

Decyzja 2000/363/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zasadach wdrożenia dyrektywy Rady nr 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (3) wprowadziła zmiany w załącznikach II, IV, V i VIII do dyrektywy 95/64/WE oraz w wykazie portów przedstawionych w załączniku II do decyzji nr 98/385/WE, w związku z czym można ją uchylić.

(9)

Środki przewidziane na realizację niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (89/382/EWG, Euratom) (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Atykuł 1

Załączniki I, II, IV, V, VI i VIII do dyrektywy 95/64/WE zastępuje się załącznikami I, II, III, IV, V i VI do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Wykaz portów przedstawiony w załączniku II do decyzji 98/385/WE zastępuje się zaktualizowanym wykazem skodyfikowanych i sklasyfikowanych portów według krajów oraz morskich obszarów przybrzeżnych, które zaprezentowano w załączniku VII do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Decyzja 2000/363/WE traci moc.

Wszelkie odniesienia do uchylonej decyzji uważa się za odniesienia do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Niniejszą decyzję stosuje się od roku sprawozdawczego 2004, obejmującego dane za 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 320 z 30.12.1995, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 174 z 18.06.1998, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3)  Dz.U. L 132 z 5.6.2000, str. 1.

(4)  Dz.U. L 181 z 28.06.1989, str. 47.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

ZMIENNE I DEFINICJE

1.   Zmienne statystyczne

a)   Informacje dotyczące ładunków i pasażerów

Waga towarów brutto w tonach,

rodzaj ładunku, zgodnie z nomenklaturą podaną w załączniku II,

opis towarów przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku III,

port sprawozdawczy,

kierunek ruchu, przychodzący lub wychodzący,

dla ładunków przychodzących: port załadunku (to jest port, w którym ładunek został załadowany na statek, na którym przybył do portu sprawozdawczego), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV,

dla ładunków wychodzących: port wyładunku (to jest port, w którym ładunek ma być wyładowany ze statku, na którym opuścił port sprawozdawczy), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV,

liczba pasażerów rozpoczynających lub kończących podróż oraz liczba pasażerów wycieczkowców na wycieczce.

Dla towarów przewożonych w kontenerach lub jednostkach typu ro-ro dostarcza się następujących dodatkowych danych szczegółowych:

liczba kontenerów ogółem (z i bez ładunku),

liczba kontenerów bez ładunku,

liczba jednostek typu ro-ro ogółem z i bez ładunku,

liczba jednostek typu ro-ro bez ładunku.

b)   Informacje na temat statków

liczba statków,

nośność statków lub pojemność brutto,

kraj lub terytorium rejestracji statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku V,

typy statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku VI,

wielkość statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku VII.

2.   Definicje

a)

»Kontener ładunkowy« oznacza przedmiot wyposażenia transportowego:

1)

o trwałym charakterze i odpowiednio dostatecznie wytrzymały, aby stosować go wielokrotnie;

2)

specjalnie zaprojektowany w celu ułatwienia transportu towarów, jednym lub większą liczbą środków transportu, bez przeładunku;

3)

wyposażony w urządzenia pozwalające na jego szybkie przenoszenie, a w szczególności jego przenoszenie z jednego środka transportu na inny;

4)

tak zaprojektowany, aby łatwo go było załadować i rozładować;

5)

mający długość 20 stóp lub więcej.

b)

»Jednostka typu ro-ro« oznacza sprzęt na kołach do przewozu ładunku takiego, jak samochód ciężarowy, przyczepa lub naczepa, który może wjechać lub może być zaholowany na statek. Przyczepy portowe lub statkowe są włączone w niniejszą definicję. Klasyfikacja idzie w ślad za zaleceniem EKG ONZ nr 21 »Kody dla typów ładunku, opakowań oraz materiałów do pakowania«.

c)

»Ładunek skonteneryzowany« oznacza kontenery z ładunkiem lub bez, które są podnoszone na statki lub ze statków, które przewożą je drogą morską.

d)

»Ładunek typu ro-ro« oznacza towary w kontenerach lub bez nich, na jednostkach typu ro-ro oraz jednostki typu ro-ro, które są wtaczane i wytaczane ze statków, które przewożą je drogą morską.

e)

»Waga towarów brutto« oznacza tonaż przewożonych ładunków, włączając ich opakowanie, ale wyłączając wagę kontenera lub jednostki typu ro-ro.

f)

»Nośność (DWT)« oznacza różnicę w tonach między wypornością statku przy letniej linii ładunkowej w wodzie o ciężarze właściwym 1,025 i całkowitym ciężarem statku, to jest wypornością w tonach statku bez ładunku, paliwa, oleju smarowego, wody balastowej, świeżej wody i wody pitnej w zbiornikach, używalnych zapasów, jak również pasażerów, załogi i ich własności.

g)

»Pojemność brutto« oznacza pomiar całkowitej wielkości statku określony zgodnie z przepisami Międzynarodowej konwencji o mierzeniu pojemności statków z 1969 r.

h)

»Pasażer statku wycieczkowego«oznacza pasażera podróżującego drogą morską na wycieczkowcu. Pasażerowie na wycieczkach jednodniowych są wyłączeni.

i)

»Wycieczkowiec« oznacza statek pasażerski zapewniający pasażerom pełny zakres usług turystycznych. Wszyscy pasażerowie mają zapewnione kabiny. Na pokładzie znajdują się urządzenia służące rozrywce. Wyłącza się statki prowadzące zwykłe usługi promowe, nawet jeśli niektórzy pasażerowie uważają te usługi za wycieczkę. Ponadto statki do przewozu ładunku zdolne do przewozu niewielkiej liczby pasażerów, którzy mają zapewnione kabiny, są również wyłączone. Wyłącza się również statki przeznaczone jedynie do odbywania jednodniowych wycieczek.

j)

»Wycieczka pasażera wycieczkowcem« oznacza krótką wizytę pasażera rejsu wycieczkowego w miejscu atrakcji turystycznej związanej z portem, podczas której pasażer posiada kabinę na pokładzie statku.”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK II

TYP KLASYFIKACJI ŁADUNKU

Kategoria (1)

Kod

1-cyfrowy

Kod

2-cyfrowy

Wyszczególnienie

Waga

Liczba

Masowe ciekłe

1

1X

Towary masowe ciekłe (niezjednostkowane)

X

 

11

Gaz skroplony

X

 

12

Ropa naftowa

X

 

13

Produkty z ropy naftowej

X

 

19

Inne towary masowe ciekłe

X

 

Masowe suche

2

2X

Towary masowe suche (niezjednostkowane)

X

 

21

Rudy

X

 

22

Węgiel

X

 

23

Produkty rolne (np. zboże, soja, tapioka)

X

 

29

Inne towary masowe suche

X

 

Kontenery

3

3X

Duże kontenery

X (2)

X

31

Jednostki ładunkowe - 20'

X (2)

X

32

Jednostki ładunkowe - 40'

X (2)

X

33

Jednostki ładunkowe > 20' i < 40'

X (2)

X

34

Jednostki ładunkowe > 40'

X (2)

X

Ładunki toczne

(samobieżne)

5

5X

Jednostki toczne samobieżne

X

X

51

Drogowe pojazdy ciężarowe i towarzyszące im przyczepy

X (2)

X

52

Samochody osobowe, motocykle oraz towarzyszące przyczepy/przyczepy kempingowe

 

X (3)

53

Autobusy i autokary

 

X (3)

54

Pojazdy będące przedmiotem handlu (łącznie z pojazdami silnikowymi będącymi przedmiotem wwozu/wywozu)

X

X (3)

56

Żywe zwierzęta kopytne

X

X (3)

59

Inne jednostki toczne samobieżne

X

X

Ładunki toczne

(niesamobieżne)

6

6X

Jednostki toczne niesamobieżne

X

X

61

Przyczepy i naczepy towarowe niesprzęgnięte z samochodem/ciągnikiem

X (2)

X

62

Przyczepy kempingowe i inne pojazdy drogowe, rolnicze i przemysłowe niesprzęgnięte z samochodem/ciągnikiem

X

X (3)

63

Wagony kolejowe, przyczepy pokładowe oraz barki pokładowe używane do transportu towarów

X (2)

X

69

Inne jednostki toczne niesamobieżne

X

X

Inne ładunki drobnicowe

(w tym małe kontenery)

9

9X

Inne ładunki, gdzie indziej niewymienione

X

 

91

Produkty leśne

X

 

92

Wyroby żelazne i stalowe

X

 

99

Inne ładunki drobnicowe

X

 


(1)  Kategorie te są zgodne z zaleceniem EKG ONZ nr 21.

(2)  Ilość zapisana stanowi wagę brutto towarów, wraz z opakowaniem, ale bez tary kontenerów i jednostek typu ro-ro.

(3)  Jedynie liczba jednostek ogółem.”


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK IV

MORSKIE OBSZARY PRZYBRZEŻNE

Stosowaną nomenklaturą jest Geonomenklatura (krajowa nomenklatura statystyki w dziedzinie handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między Państwami Członkowskimi, określona pierwotnie w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1736/ (1)) obowiązująca w roku, do którego odnoszą się dane.

Kod składa się z czterech znaków: ISO standardowego kodu alfa 2-znakowego dla każdego kraju z wyżej wymienionej nomenklatury, do którego dodaje się dwa zera (np. kod GR00 dla Grecji), z wyjątkiem państw, które są podzielone na dwa lub więcej morskich obszarów przybrzeżnych, gdyż w tym wypadku czwarty znak jest różny od zera (są to cyfry z przedziału 1 — 7), jak poniżej:

Kod

Morskie obszary przybrzeżne

FR01

Francja: Atlantyk i Morze Północne

FR02

Francja: Morze Śródziemne

FR03

Francuskie departamenty zamorskie: Gujana Francuska

FR04

Francuskie departamenty zamorskie: Martynika i Gwadelupa

FR05

Francuskie departamenty zamorskie: Réunion

DE01

Niemcy: Morze Północne

DE02

Niemcy: Morze Bałtyckie

DE03

Niemcy: wody śródlądowe

GB01

Zjednoczone Królestwo

GB02

Wyspa Man

GB03

Wyspy Normandzkie

ES01

Hiszpania: Atlantyk (obszar północny)

ES02

Hiszpania: Morze Śródziemne i Atlantyk (południe), w tym także Baleary i Wyspy Kanaryjskie

SE01

Szwecja: Morze Bałtyckie

SE02

Szwecja: Morze Północne

TR01

Turcja: Morze Czarne

TR02

Turcja: Morze Śródziemne

RU01

Rosja: Morze Czarne

RU02

Rosja: Morze Bałtyckie

RU03

Rosja: Azja

MA01

Maroko: Morze Śródziemne

MA02

Maroko: Afryka Zachodnia

EG01

Egipt: Morze Śródziemne

EG02

Egipt: Morze Czerwone

IL01

Izrael: Morze Śródziemne

IL02

Izrael: Morze Czerwone

SA01

Arabia Saudyjska: Morze Czerwone

SA02

Arabia Saudyjska: Zatoka

US01

Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (północ)

US02

Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (południe)

US03

Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (Zatoka)

US04

Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (południe)

US05

Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (północ)

US06

Stany Zjednoczone Ameryki: Wielkie Jeziora

US07

Puerto Rico

CA01

Kanada: Atlantyk

CA02

Kanada: Wielkie Jeziora oraz górny bieg rzeki Świętego Wawrzyńca

CA03

Kanada: Wybrzeże Zachodnie

CO01

Kolumbia: Wybrzeże Północne

CO02

Kolumbia: Wybrzeże Zachodnie

Dodatkowe kody

ZZ01

Instalacje morskie

ZZ02

Połączone lub gdzie indziej niewymienione”


(1)  Dz.U. L 183 z 14.7.1975, str. 3.


ZAŁĄCZNIK IV

„ZAŁĄCZNIK V

PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU WEDŁUG PAŃSTWA/KRAJU REJESTRACJI

Stosowaną nomenklaturą jest Geonomenklatura (krajowa nomenklatura statystyk w dziedzinie handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między Państwami Członkowskimi, określona pierwotnie w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1736/75 (1)) obowiązująca w roku, do którego odnoszą się dane.

Kod składa się z czterech znaków: ISO standardowego kodu alfa 2-znakowego dla każdego kraju z wyżej wymienionej nomenklatury, do którego dodaje się dwa zera (np. kod GR00 dla Grecji), z wyjątkiem państw, w których istnieje więcej niż jeden rejestr, gdyż w tym wypadku czwarty znak jest różny od zera, jak poniżej:

FR01

Francja

FR02

Francuskie Terytorium Antarktyczne (w tym także Wyspy Kerguelena)

IT01

Włochy — pierwszy rejestr

IT02

Włochy — rejestr międzynarodowy

GB01

Zjednoczone Królestwo

GB02

Wyspa Man

GB03

Wyspy Normandzkie

GB04

Gibraltar

DK01

Dania

DK02

Dania (DIS)

PT01

Portugalia

PT02

Portugalia (MAR)

ES01

Hiszpania

ES02

Hiszpania (Rebeca)

NO01

Norwegia

NO02

Norwegia (NIS)

US01

Stany Zjednoczone Ameryki

US02

Puerto Rico”


(1)  Dz.U. L 183 z 14.7.1975, str. 3.


ZAŁĄCZNIK V

„ZAŁĄCZNIK VI

KLASYFIKACJA TYPÓW STATKÓW (ICST-COM)

 

Typ

Kategorie statków

10

Masowe ciekłe

Zbiornikowiec ropowiec

Chemikaliowiec

Gazowiec na gaz płynny

Barka zbiornikowa

Inny zbiornikowiec

20

Masowe suche

Ropomasowiec

Masowiec

31

Kontenery

Pełnokontenerowiec

32

Specjalistyczne

Barkowiec

Chemikaliowiec

Statek do przewozu materiałów radioatywnych

Statek do przewozu żywego inwentarza

Pojazdowiec

Inne statki specjalistyczne

33

Ładunk drobnicowe, niespecjalistyczne

Chłodniowiec

Statek pasażerski typu ro-ro

Kontenerowiec typu ro-ro

Statek do przewozu innych ładunków tocznych

Statek kombinowany drobnicowo-pasażerski

Statek kombinowany drobnicowo-kontenerowy

Statek jednopokładowy

Statek wielopokładowy

34

Barka do przewozu ładunków suchych

Barka pokładowa

Szalanda

Barka do przewozu w systemie lash-seabee

Barka otwarta do przewozu ładunków suchych

Barka kryta do przewozu ładunków suchych

Inne barki do przewozu ładunków suchych gdzie indziej niewymienione

35

Pasażerowie

Statki pasażerskie (wyłączając wycieczkowce)

36

Pasażerowie rejsów wycieczkowych

Wyłącznie wycieczkowce

41

Rybołóstwo (1)

Statki łowcze (1)

Statki przetwórnie (1)

42

Działalność przybrzeżna

Wiertnicze i badawcze (1)

Przybrzeżne statki pomocnicze (1)

43

Holowanie

Holowniki (1)

Pchacze (1)

49

Różne

Pogłębiarki (1)

Statki badawce/hydrograficzne (1)

Inne statki gdzie indziej niewymienione (1)

XX

Nieokreślone

Nieokreślone typy statków


(1)  Nieobjęte niniejszą dyrektywą.”


ZAŁĄCZNIK VI

„ZAŁĄCZNIK VIII

STRUKTURA STATYSTYCZNYCH ZESTAWÓW DANYCH

Zestawy danych wymienione w niniejszym załączniku określają częstotliwość okresów sprawozdawczych w statystyce transportu morskiego wymaganych przez Wspólnotę. Każdy zestaw danych zdefiniowany jest poprzez powiązane wzajemnie klasyfikacje ograniczone wymiarami dla każdego zestawu na różnych poziomach nomenklatury, co zapewni we wszystkich innych wymiarach statystykę o wymaganej dobrej jakości.

O warunkach pozyskiwania danych dla zestawu danych B1 zadecyduje Rada na wniosek Komisji w ciągu trzyletniego okresu przejściowego, uwzględniając wyniki badania pilotażowego, określone w art. 10 niniejszej dyrektywy.

ZBIORCZE I SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI

Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie towarów i pasażerów, to A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 i/lub F2.

Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie towarów, z wyłączeniem pasażerów, to A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 i/lub F2.

Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie pasażerów, ale nie dla towarów, to A3, D1, F1 i/lub F2.

Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów oraz portów, które nie zostały wybrane (ani dla towarów, ani dla pasażerów), to A3.

Zestaw danych A1:   Transport morski w głównych portach europejskich, według portów, rodzajów ładunku i relacji przewozowej kwartalnie

Okresy sprawozdawcze:

kwartalnie

 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

A1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku, załącznik II

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

Zestaw danych A2:   Transport morski ładunków niezjednostkowanych w głownych portach europejskich, według portów, rodzajów ładunku i relacji przewozowej kwartalnie

Okresy sprawozdawcze:

kwartalnie

 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

A2

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Dwuznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku (wyłącznie ładunki niezjednostkowane) załącznik II (podkategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 i 99)

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

Zestaw danych A3:   Dane wymagane dla wybranych portów oraz portów, dla których nie są wymagane statystyki szczegółowe (patrz: art. 4 ust. 3) rocznie

Okresy sprawozdawcze:

Rocznie

 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

A3

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wszystkie porty z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Dane:

Waga towarów brutto w tonach.

Liczba pasażerów (z wyłączeniem pasażerów statków wycieczkowych).

Liczba pasażerów statków wycieczkowych rozpoczynających i kończących rejs.

Liczba pasażerów wycieczkowców z pasażerami na wycieczce: kierunek: tylko przyjazd (1) — (opcjonalny).

Zestaw danych B1:   Transport morski w głównych portach europejskich według portów, rodzaju ładunków, towarów i relacji przewozowej rocznie

Okresy sprawozdawcze:

Rocznie

 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

B1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku, załącznik II

Towary

Dwuznakowy alfanumeryczny

Nomenklatura towarów, załącznik III

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

Zestaw danych C1:   Transport morski ładunków zjednostkowanych w głownych portach europejskich, według portów, rodzaju ładunków, relacji i statusu załadowania kwartalnie

Okresy sprawozdawcze:

kwartalnie

 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

C1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Dwuznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku (wyłącznie kontenery i jednostki ro-ro), załącznik II (podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69)

Dane:

Waga towarów brutto w tonach (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69).

Liczba jednostek (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69).

Liczba jednostek bez ładunku (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 i 69).

Zestaw danych D1:   Transport pasażerów w głównych portach europejskich według relacji oraz przynależności państwowej statku według rejestracji kwartalnie

Okresy sprawozdawcze:

kwartalnie

 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

D1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Przynależność państwowa statku według rejestracji

Czteroznakowy alfanumeryczny

Przynależność państwowa statku według rejestracji, załącznik V

Dane: Liczba pasażerów z wyłączeniem pasażerów wycieczkowców rozpoczynających i kończących rejs oraz pasażerów rejsów wycieczkowych na wycieczce.

Zestaw danych E1:   Transport morski w głównych portach europejskich według portów, rodzaju ładunków, rzeczy, relacji i przynależności państwowej statku według rejestracjir ocznie

Okresy sprawozdawcze:

Rocznie

 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

E1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku, załącznik II

Przynależność państwowa statku według rejestracji

Czteroznakowy alfanumeryczny

Przynależność państwowa statków według rejestracji, załącznik V

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

Zestaw danych F1:   Ruch statków w głównych portach europejskich, według portów, rodzaju i wielkości statku, na który załadowano lub z którego wyładowano ładunek, zaokrętowano lub wyokrętowano pasażerów (łacznie z pasażerami rejsów wycieczkowych na wycieczce) kwartalnie

Okresy sprawozdawcze:

kwartalnie

 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

F1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Rodzaj statku

Dwuznakowy alfanumeryczny

Rodzaj statku, załącznik VI

Wielkość statku (DWT)

Dwuznakowy alfanumeryczny

Klasa nośności, załącznik VII

Dane:

Liczba statków.

Nośność statków w tonach.

Zestaw danych F2:   Ruch statków w głównych portach europejskich, według portów, rodzaju i wielkości statku, na który załadowano lub z którego wyładowano ładunek, zaokrętowano lub wyokrętowano pasażerów (łacznie z pasażerami rejsów wycieczkowych na wycieczce) kwartalnie

Okresy sprawozdawcze:

kwartalnie

 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

F2

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Rodzaj statku

Dwuznakowy alfanumeryczny

Rodzaj statku, załącznik VI

Wielkość statku (GT)

Dwuznakowy alfanumeryczny

Klasa pojemności brutto, załącznik VII

Dane:

Liczba statków.

Pojemność statków brutto.”


ZAŁĄCZNIK VII

WYKAZ PORTÓW EUROPEJSKICH WEDŁUG EUROSTAT-u

Opis wykazu portów

Porty i subporty objęte statystyką klasyfikowane są w porządku alfabetycznym dla każdego z Państw Członkowskich.

Struktura

Nagłówek kolumny

Objaśnienie

CTRY

państwo (kod ISO standardowy alfa 2-znakowy)

MCA

morski obszar przybrzeżny, na którym położony jest dany port (załącznik IV do dyrektywy)

MODIFIC.

zmodyfikowane od wprowadzenia decyzji Komisji 2000/363/WE (1)

PORT NAME

nazwa portu

LOCODE

kod (alfabetyczny) ONZ/LOCODE lub kod (numeryczny) tymczasowo przydzielony przez Eurostat portom nieposiadającym LOCODE

NAT. STAT. GROUP

dla portów niebędących portami sprawozdawczymi, a grupowanych w statystyce krajowej przyjętym kodem dla tego portu jest kod portu sprawozdawczego, w skład którego wchodzi dany port

STATISTICAL PORT

port sprawozdawczy

NATIONAL CODE

kod przypisywany do portu sprawozdawczego w krajowej statystyce Państwa Członkowskiego, na terenie którego jest on położony


CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

BE

BE00

X

Albertkanaal

BEABK

 

X

 

BE

BE00

X

Antwerpen

BEANR

 

X

 

BE

BE00

X

Brugge

BEBGS

BEZEE

 

 

BE

BE00

X

Bruxelles (Brussel)

BEBRU

 

X

 

BE

BE00

X

Gent

BEGNE

 

X

 

BE

BE00

X

Liège

BELGG

 

X

 

BE

BE00

X

Nieuwpoort

BENIE

 

X

 

BE

BE00

X

Oostende

BEOST

 

X

 

BE

BE00

X

Rupel

BERUP

BEBRU

 

 

BE

BE00

X

Zeebrugge

BEZEE

 

X

 

BE

BE00

X

Zelzate

BEZEL

BEGNE

 

 

BE

BE00

X

BE — instalacje morskie

BE88P

 

 

 

BE

BE00

X

Inne — Belgia

BE888

 

 

 

 

 

 

11

11

3

8

 

DK

DK00

X

Aabenraa

DKAAB

 

X

885-00

DK

DK00

X

Aalborg

DKAAL

 

X

970-00

DK

DK00

X

Aalborg Portland (Cementfabrikken Rørdal)

DKROR

 

X

971-00

DK

DK00

X

Århus

DKAAR

 

X

980-00

DK

DK00

X

Årø

DKARO

 

X

363-02

DK

DK00

X

Årøsund

DKARD

 

X

363-01

DK

DK00

X

Ærøskøbing

DKARK

 

X

864-00

DK

DK00

X

Agersø

DKAGO

 

X

493-01

DK

DK00

X

Agger Havn

DKAGH

 

X

896-00

DK

DK00

X

Aggersund Havn

DKASH

 

X

976-00

DK

DK00

X

Anholt

DKANH

 

X

982-01

DK

DK00

X

Askø

DKASK

 

X

599-02

DK

DK00

X

Asnæsværkets Havn

DKASV

 

X

462-00

DK

DK00

X

Assens

DKASN

 

X

285-00

DK

DK00

X

Augustenborg

DKAUB

 

X

881-00

DK

DK00

X

Avedøreværkets Havn

DKAVE

 

X

045-00

DK

DK00

X

Avernakø/Lyø

DKAVK

 

X

869-03

DK

DK00

X

Bågø

DKBGO

 

X

287-00

DK

DK00

X

Bagenkop

DKBAG

 

X

867-00

DK

DK00

X

Ballebro

DKBLB

 

X

888-01

DK

DK00

X

Bandholm (Maribo)

DKBDX

 

X

592-00

DK

DK00

X

Bogø

DKBOG

 

X

636-00

DK

DK00

X

Bøjden

DKBOS

 

X

869-01

DK

DK00

X

Branden Havn

DKBRH

 

X

801-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Danias Havn

DKDAN

 

X

674-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Kongsdal Havn

DKKON

 

X

674-02

DK

DK00

X

Dansk Salts Havn

DKDAS

 

X

675-00

DK

DK00

X

Dragør

DKDRA

 

X

044-00

DK

DK00

X

Ebeltoft

DKEBT

 

X

985-00

DK

DK00

X

Egense

DKEGN

 

X

 

DK

DK00

X

Egernsund

DKEND

 

X

883-00

DK

DK00

X

Endelave

DKEDL

 

X

452-00

DK

DK00

X

Enstedværkets Havn

DKENS

 

X

886-00

DK

DK00

X

Esbjerg

DKEBJ

 

X

260-00

DK

DK00

X

Fåborg Havn

DKFAA

 

X

861-00

DK

DK00

X

Fakse Ladeplads Havn

DKFAK

 

X

637-00

DK

DK00

X

Feggesund

DKFGS

 

X

897-01

DK

DK00

X

Fejø

DKFEJ

 

X

598-01

DK

DK00

X

Femø

DKFMO

 

X

598-02

DK

DK00

X

Fredericia (Og Shell-Havnen)

DKFRC

 

X

280-00

DK

DK00

X

Frederikshavn

DKFDH

 

X

290-00

DK

DK00

X

Frederikssund Havn

DKFDS

 

X

371-00

DK

DK00

X

Frederiskværk Havn (Frederiksværk Stålvalseværk)

DKSVV

 

X

374-00

DK

DK00

X

Fur

DKFUH

 

X

803-00

DK

DK00

X

Fynshav

DKFYH

 

X

887-00

DK

DK00

X

Gedser

DKGED

 

X

593-00

DK

DK00

X

Gråsten

DKGRA

 

X

882-00

DK

DK00

X

Grenå

DKGRE

 

X

986-00

DK

DK00

X

Gulfhavnen

DKGFH

 

X

592-01

DK

DK00

X

Haderslev

DKHAD

 

X

360-00

DK

DK00

X

Hadsund

DKHSU

 

X

969-00

DK

DK00

X

Hals

DKHAS

 

X

 

DK

DK00

X

Hanstholm

DKHAN

 

X

891-00

DK

DK00

X

Hardeshøj

DKHDH

 

X

888-02

DK

DK00

X

Hasle

DKHSL

 

X

744-00

DK

DK00

X

Havneby

DKHNB

 

X

366-00

DK

DK00

X

Havnsø

DKHVN

 

X

467-00

DK

DK00

X

Helsingør (Elsinore)

DKHLS

 

X

370-00

DK

DK00

X

Hirtshals

DKHIR

 

X

291-00

DK

DK00

X

Hobro

DKHBO

 

X

979-00

DK

DK00

X

Holbæk

DKHBK

 

X

463-01

DK

DK00

X

Holstebro-Struer Havn

DKSTR

 

X

444-00

DK

DK00

X

Horsens

DKHOR

 

X

450-00

DK

DK00

X

Hou Havn

DKHOH

 

X

982-02

DK

DK00

X

Hundested

DKHUN

 

X

375-00

DK

DK00

X

Hvalpsund

DKHVA

 

X

977-00

DK

DK00

X

Juelsminde Havn

DKJUE

 

X

451-00

DK

DK00

X

Kalundborg

DKKAL

 

X

460-00

DK

DK00

X

Kastrup

DKKTP

 

X

043-00

DK

DK00

X

Kerteminde

DKKTD

 

X

643-00

DK

DK00

X

Kleppen

DK102

 

X

 

DK

DK00

X

Københavns Havn

DKCPH

 

X

040-00

DK

DK00

X

Køge

DKKOG

 

X

510-00

DK

DK00

X

Kolby Kås Havn

DKKOK

 

X

984-00

DK

DK00

X

Kolding

DKKOL

 

X

480-00

DK

DK00

X

Korsør

DKKRR

 

X

490-00

DK

DK00

X

Kragenæs

DKKRA

 

X

599-03

DK

DK00

X

Kyndbyværkets Havn

DKKBY

 

X

372-00

DK

DK00

X

Lemvig

DKLVG

 

X

441-00

DK

DK00

X

Lindø Havn

DKLIN

 

X

641-00

DK

DK00

X

Løgstør

DKLGR

 

X

975-00

DK

DK00

X

Lohals

DKLOH

 

X

866-00

DK

DK00

X

Lyngs Odde Havn

DKLYO

 

X

283-00

DK

DK00

X

Marbæk Havn

DKMRB

 

X

377-00

DK

DK00

X

Mariager

DKMRR

DKDAS

 

 

DK

DK00

X

Marstal

DKMRS

 

X

862-00

DK

DK00

X

Masnedøværkets Havn

DKMAS

 

X

634-00

DK

DK00

X

Masnedsund

DKMNS

DKVOR

 

 

DK

DK00

X

Masnedø Gødningshavn (Uno-X Havn)

DKUNX

 

X

835-00

DK

DK00

X

Middelfart

DKMID

 

X

284-00

DK

DK00

X

Mommark

DKMOM

 

X

888-03

DK

DK00

X

Næssund

DKNUD

 

X

897-02

DK

DK00

X

Næstved

DKNVD

 

X

630-00

DK

DK00

X

Nakskov

DKNAK

 

X

594-00

DK

DK00

X

Neksø

DKNEX

 

X

742-00

DK

DK00

X

Nordby Havn, Fanø

DKNDB

 

X

261-00

DK

DK00

X

Nordjyllandsværkets Havn

DKVSV

 

X

974-00

DK

DK00

X

Nørresundby

DKNRS

DKAAL

 

 

DK

DK00

X

Nyborg

DKNBG

 

X

870-00

DK

DK00

X

Nykøbing Falster

DKNYF

 

X

590-00

DK

DK00

X

Nykøbing Mors

DKNYM

 

X

892-00

DK

DK00

X

Nysted

DKNTD

 

X

597-00

DK

DK00

X

Odense

DKODE

 

X

640-00

DK

DK00

X

Omø

DKOMO

 

X

593-02

DK

DK00

X

Orehoved, Falster

DKORE

DKNYF

 

591-00

DK

DK00

X

Orø

DKORO

 

X

563-02

DK

DK00

X

Randers

DKRAN

 

X

670-00

DK

DK00

X

Rødby

DKROD

 

X

599-01

DK

DK00

X

Rødby (Færgehavn)

DKROF

 

X

730-00

DK

DK00

X

Rønne

DKRNN

 

X

740-00

DK

DK00

X

Rørvig

DKRRV

 

X

469-02

DK

DK00

X

Rudkøbing

DKRKB

 

X

863-00

DK

DK00

X

Sælvig Havn

DKSLV

 

X

984-03

DK

DK00

X

Sakskøbing

DKSAX

 

X

595-00

DK

DK00

X

Sejerø

DKSEO

 

X

468-00

DK

DK00

X

Sjællands Odde

DKSJO

 

X

469-01

DK

DK00

X

Skælskør

DKSSK

 

X

490-00

DK

DK00

X

Skærbækværkets Havn

DKSKB

 

X

282-00

DK

DK00

X

Skagen

DKSKA

 

X

292-00

DK

DK00

X

Skarø/Drejø

DKSDO

 

X

869-05

DK

DK00

X

Skive

DKSKV

 

X

800-00

DK

DK00

X

Snekkersten

DKSNE

 

X

376-00

DK

DK00

X

Søby Havn

DKSOB

 

X

868-00

DK

DK00

X

Sønderborg

DKSGD

 

X

880-00

DK

DK00

X

Spodsbjerg Havn

DKSPB

 

X

867-00

DK

DK00

X

Statoil-Havnen

DKSTT

 

X

461-00

DK

DK00

X

Stege

DKSTE

 

X

632-00

DK

DK00

X

Stigsnæs

DKSTN

 

X

492-03

DK

DK00

X

Stigsnæsværkets Havn

DKSTG

 

X

492-02

DK

DK00

X

Strib Havn

DKSTB

 

X

286-00

DK

DK00

X

Strynø

DKSNO

 

X

869-04

DK

DK00

X

Stubbekøbing Havn

DKSBK

 

X

596-00

DK

DK00

X

Studstrupværkets Havn

DKSSV

 

X

981-00

DK

DK00

X

Sundsøre

DKSUE

 

X

801-02

DK

DK00

X

Svendborg

DKSVE

 

X

860-00

DK

DK00

X

Tårs

DKTRS

 

X

599-04

DK

DK00

X

Thisted

DKTED

 

X

890-00

DK

DK00

X

Thyborøn

DKTYB

 

X

635-00

DK

DK00

X

Tuborg

DKTUB

 

X

042-00

DK

DK00

X

Tunø

DKTNO

 

X

982-03

DK

DK00

X

Vang Havn

DKVNG

 

X

747-00

DK

DK00

X

Vejle

DKVEJ

 

X

920-00

DK

DK00

X

Venø Havn

DKVEN

 

X

445-00

DK

DK00

X

Vesterø Havn, Læsø

DKVES

 

X

294-00

DK

DK00

X

Vordingborg Havn

DKVOR

 

X

633-00

DK

DK00

X

DK — instalacje morskie

DK88P

 

 

 

DK

DK00

X

Inne - Dania

DK888

 

 

 

 

 

 

145

145

4

141

 

DE

DE01

X

Amrum I.

DEAMR

 

X

01301

DE

DE03

X

Andernach

DEAND

 

X

13202

DE

DE02

X

Anklam

DEANK

 

X

23301

DE

DE02

X

Morze Bałtyckie (inne porty)

DE115

 

X

01684

DE

DE01

X

Baltrum I.

DEBMR

 

X

04102

DE

DE03

X

Beddingen - zu Salzgitter -

DEBZS

 

X

05101

DE

DE01

X

Beidenfleth

DEBEI

 

X

01401

DE

DE01

X

Bensersiel

DEBEN

 

X

04204

DE

DE03

X

Berlin

DEBER

 

X

22229

DE

DE02

X

Berndshof

DEBOF

 

X

23331

DE

DE01

X

Blumenthal

DEBLM

DEBRE

 

06101

DE

DE01

X

Borkum I.

DEBMK

 

X

04103

DE

DE01

X

Brake

DEBKE

 

X

04206

DE

DE03

X

Braunschweig

DEBWE

 

X

05103

DE

DE01

X

Bremen

DEBRE

 

X

06101

DE

DE01

X

Bremerhaven

DEBRV

 

X

06201

DE

DE01

X

Brunsbüttel

DEBRB

 

X

01404

DE

DE01

X

Büsum

DEBUM

 

X

01405

DE

DE01

X

Bützfleth

DEBUZ

 

X

03108

DE

DE02

X

Burgstaaken/Fehmarn

DEBSK

 

X

01701

DE

DE01

X

Carolinensiel

DECAR

 

X

04208

DE

DE03

X

Castrop-Rauxel

DECRL

 

X

08205

DE

DE01

X

Cuxhaven

DECUX

 

X

03110

DE

DE01

X

Dagebüll

DEDAG

 

X

01302

DE

DE02

X

Damp-Ostseebad

DEDAP

DE115

 

01684

DE

DE02

X

Demmin

DEDMN

 

X

23332

DE

DE03

X

Dormagen

DEDMG

 

X

09301

DE

DE03

X

Dorsten

DEDON

 

X

08208

DE

DE03

X

Dortmund

DEDTM

 

X

08302

DE

DE02

X

Dranske

DEDRA

DE075

 

23175

DE

DE01

X

Drochtersen

DEDRO

DE116

 

03182

DE

DE03

X

Düsseldorf

DEDUS

 

X

09201

DE

DE03

X

Duisburg

DEDUI

 

X

08101

DE

DE02

X

Eckernförde

DEECK

 

X

01602

DE

DE01

X

Eiderdam

DEEDD

DE118

 

01318

DE

DE01

X

Elbe (inne porty)

DE116

 

X

03182

DE

DE01

X

Emden

DEEME

 

X

04105

DE

DE03

X

Emmelsum

DEESU

 

X

07226

DE

DE02

X

Flensburg

DEFLF

 

X

01201

DE

DE02

X

Flensburger Förde (inne porty)

DE117

 

X

01282

DE

DE01

X

Föhr I.

DE017

 

X

01303

DE

DE01

X

Friedrichstadt

DEFRI

 

X

01304

DE

DE03

X

Fürst Leopold-Baldur, Zeche - zu Dorsten -

DE102

 

X

08213

DE

DE03

X

Gelsenkirchen

DEGEK

 

X

08215

DE

DE02

X

Gelting

DEGEL

 

X

01202

DE

DE01

X

Gieselaukanal and Eider (inne porty)

DE118

 

X

01381

DE

DE02

X

Glücksburg, Langballigau, Neukirchen

DENEK

DE117

 

01282

DE

DE01

X

Glückstadt

DEGLU

 

X

01408

DE

DE02

X

Greifswald, Landkreis

DEGRD

 

X

23372

DE

DE01

X

Hamburg

DEHAM

 

X

02001

DE

DE03

X

Hanau

DEHAU

 

X

12310

DE

DE01

X

Harburg

DEHBU

DEHAM

 

02001

DE

DE01

X

Haren/Ems

DEHRN

 

X

04409

DE

DE02

X

Heiligenhafen

DEHHF

 

X

01704

DE

DE01

X

Helgoland I.

DEHGL

 

X

01409

DE

DE01

X

Hochdonn

DEHOD

 

X

01410

DE

DE01

X

Hörnum/Sylt

DEHRM

 

X

01305

DE

DE01

X

Hohenhoern

DEHHS

 

X

01412

DE

DE03

X

Homberg

DEHOM

 

X

08106

DE

DE01

X

Husum

DEHUS

 

X

01306

DE

DE01

X

Itzehoe

DEITZ

 

X

01413

DE

DE01

X

Juist

DEJUI

 

X

04108

DE

DE02

X

Kappeln

DEKAP

 

X

01203

DE

DE02

X

Kiel

DEKEL

 

X

01501

DE

DE03

X

Köln

DECGN

 

X

09505

DE

DE03

X

Krefeld

DEKRE

 

X

09302

DE

DE01

X

Langeoog, Insel

DELGO

 

X

04220

DE

DE02

X

Lauterbach

DELAU

 

X

23110

DE

DE01

X

Leer

DELEE

 

X

04109

DE

DE01

X

List/Sylt

DELIS

 

X

01307

DE

DE01

X

Lohesch

DELOH

 

X

04414

DE

DE02

X

Lübeck

DELBC

 

X

01801

DE

DE03

X

Lülsdorf

DELLF

 

X

09507

DE

DE03

X

Minden

DEMID

 

X

10110

DE

DE03

X

Mühlheim an der Ruhr

DEMUH

 

X

08231

DE

DE02

X

Mukran

DEMUK

DESAS

 

23111

DE

DE01

X

Nessmersiel

DENES

 

X

04113

DE

DE01

X

Neuharlingersiel

DENHS

 

X

04223

DE

DE03

X

Neuss

DENSS

 

X

09303

DE

DE02

X

Neustadt/Holstein

DENHO

 

X

01705

DE

DE01

X

Norddeich

DENOE

 

X

04114

DE

DE01

X

Nordenham

DENHA

 

X

04224

DE

DE01

X

Norderney I.

DENRD

 

X

04115

DE

DE01

X

Oldenburg/Oldenburg

DEOLO

 

X

04225

DE

DE03

X

Orsoy

DEORS

 

X

07212

DE

DE02

X

Orth/Fehmarn

DEORT

 

X

01706

DE

DE01

X

Papenburg

DEPAP

 

X

04417

DE

DE03

X

Peine

DEPEI

 

X

05106

DE

DE01

X

Pellworm I.

DEPEL

 

X

01309

DE

DE02

X

Petersdorf

DEPTD

DERSK

 

23115

DE

DE02

X

Puttgarden

DEPUT

 

X

01707

DE

DE02

X

Rendsburg

DEREN

 

X

01607

DE

DE03

X

Rheinberg-Ossenberg

DERBH

 

X

07217

DE

DE02

X

Rostock

DERSK

 

X

23118

DE

DE02

X

Rügen (Inneres Gewässer)

DE075

 

X

23175

DE

DE02

X

Rügen (Östl. Stralsunder Fahrw.)

DE055

 

X

23180

DE

DE03

X

Salzgitter

DESAR

 

X

05108

DE

DE02

X

Sassnitz

DESAS

 

X

23120

DE

DE01

X

Schülpersiel

DESPS

 

X

01422

DE

DE01

X

Schwarzenhütten, Hemmoor

DEHMO

 

X

03126

DE

DE03

X

Schwedt

DESDT

 

X

24217

DE

DE03

X

Sehnde

DESNE

 

X

05215

DE

DE01

X

Spieckeroog I.

DESPI

 

X

04230

DE

DE03

X

Spyck

DE061

 

X

07218

DE

DE01

X

Stade

DESTA

 

X

03127

DE

DE01

X

Stadersand

DESTS

 

X

03128

DE

DE01

X

Steenodde

DESDD

DEAMR

 

01301

DE

DE02

X

Stralsund

DESTL

 

X

23124

DE

DE01

X

Travemünde

DETRV

DELBC

 

01801

DE

DE03

X

Uelzen

DEUEL

 

X

03217

DE

DE01

X

Upschört

DEUPS

 

X

04233

DE

DE02

X

Vitte/Hiddensee

DE070

 

X

23125

DE

DE03

X

Walsum

DEWLS

 

X

08109

DE

DE01

X

Wangerooge I.

DEAGE

 

X

04235

DE

DE02

X

Warnemünde

DEWAR

DERSK

 

23126

DE

DE01

X

Wedel-Schulau

DEWED

 

X

01424

DE

DE03

X

Wesel

DEWES

 

X

07224

DE

DE01

X

Wilhelmshaven

DEWVN

 

X

04236

DE

DE01

X

Wilster

DEWIL

 

X

01426

DE

DE01

X

Wischhafen

DEWIF

 

X

03131

DE

DE02

X

Wismar

DEWIS

 

X

23213

DE

DE02

X

Wolgast

DEWOL

 

X

23328

DE

DE01

X

Wyk/Föhr

DEWYK

DE017

 

01303

DE

DE01

X

DE - instalacje morskie

DE88P

 

 

 

DE

DE02

X

DE - instalacje morskie

DE88P

 

 

 

DE

DE01

X

Inne - Niemiecka część Morza Północnego

DE888

 

 

 

DE

DE02

X

Inne - Niemiecka część Bałtyku

DE888

 

 

 

DE

DE03

X

Inne — Niemieckie wody śródlądowe

DE888

 

 

 

DE

DE09

X

Inne - Niemcy (nieznana MCA)

DE888

 

 

 

 

 

 

123

123

13

110

 

EE

EE00

X

Kunda

EEKUN

 

X

 

EE

EE00

X

Miiduranna

EEMID

 

X

 

EE

EE00

X

Pärnu

EEPAR

 

X

 

EE

EE00

X

Tallinn (włącznie z Vanasadam (Stare Miasto), Muuga, Paljassaare, Paldiski Lõunasadam (Paldiski Południe)

EETLL

 

X

 

EE

EE00

X

Vene-Balti

EEVEB

 

X

 

EE

EE00

X

EE - instalacje morskie

EE88P

 

 

 

EE

EE00

X

Inne - Estonia

EE888

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

 

GR

GR00

X

Achladi (Αχλάδι Φθιώτιδας)

GRACL

GRSYS

 

072

GR

GR00

X

Aegina (Αίγινα)

GRAEG

 

X

025

GR

GR00

X

Aegio (Αίγιο)

GRAEN

 

X

027

GR

GR00

X

Agia Marina Aiginas (Αγία Μαρίνα Αίγινας)

GR868

 

X

868

GR

GR00

X

Agia Marina Attikis (Αγία Μαρίνα Αττικής)

GR883

 

X

883

GR

GR00

X

Agia Marina Fthiotidas (Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας)

GRAGM

 

X

006

GR

GR00

X

Agia Pelagia (Αγία Πελαγία)

GRAPE

 

X

019

GR

GR00

X

Agia Roumeli Chanion (Αγία Ρούμελη Χανίων)

GR704

 

X

704

GR

GR00

X

Agii Theodori (Άγιοι Θεόδωροι)

GRAGT

 

X

008

GR

GR00

X

Agiokampos Larissas (Αγιόκαμπος Λάρισας)

GR879

 

X

879

GR

GR00

X

Agios Konstantinos (Άγιος Κωνσταντίνος)

GRAKO

 

X

013

GR

GR00

X

Agios Kyrikos (Άγιος Κύρικος)

GRAKI

 

X

011

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Creta (Άγιος Νικόλαος Κρήτης)

GRANI

 

X

015

GR

GR00

X

Agios Eystratios Lesvou (Άγιος Ευστράτιος Λέσβου)

GR703

 

X

703

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Fokidas (Άγιος Νικόλαος Φωκίδας)

GR876

 

X

876

GR

GR00

X

Agistri Aiginas (Αγκίστρι Αίγινας)

GR708

 

X

708

GR

GR00

X

Aigiali Amorgou (Αιγιάλη Αμοργού)

GR710

 

X

710

GR

GR00

X

Aktio Vonitsas (Άκτιο Βόνιτσας)

GR880

 

X

880

GR

GR00

X

Alexandroupolis (Αλεξανδρούπολις)

GRAXD

 

X

031

GR

GR00

X

Aliverio (Αλιβέριο)

GRLVR

 

X

033

GR

GR00

X

Almyros Volou (Αλμυρός Βόλου)

GRALM

 

X

 

GR

GR00

X

Alonissos (Αλόνησσος)

GRALO

 

X

035

GR

GR00

X

Amfilochia (Αμφιλοχία)

GRAMF

 

X

047

GR

GR00

X

Amoliani (Αμολιανή)

GRAMI

 

X

043

GR

GR00

X

Amorgos (Αμοργός)

GRAMO

 

X

045

GR

GR00

X

Anafi Kyklades (Ανάφη Κυκλάδες)

GR716

 

X

716

GR

GR00

X

Andros (Άνδρος)

GRAND

 

X

055

GR

GR00

X

Antikyra (Αντίκυρα)

GRATK

 

X

057

GR

GR00

X

Antiparos (Αντίπαρος)

GRANP

 

X

059

GR

GR00

X

Antirio (Αντίριο)

GRANT

 

X

060

GR

GR00

X

Araxos ('Αραξος)

GR870

 

X

870

GR

GR00

X

Argostoli (Αργοστόλι)

GREFL

 

X

185

GR

GR00

X

Arkitsa Fthiotidas (Αρκίτσα Φθιώτιδας)

GR877

 

X

877

GR

GR00

X

Aspropyrgos (Ασπρόπυργος)

GRAPY

GREEU

 

 

GR

GR00

X

Astakos (Αστακός)

GRAST

 

X

065

GR

GR00

X

Astypalea (Αστυπάλαια)

GRJTY

 

X

069

GR

GR00

X

Bassiliki Leykados (Βασιλική Λευκάδας)

GR722

 

X

722

GR

GR00

X

Canea (Χανιά)

GRCHQ

GRSUD

 

 

GR

GR00

X

Chalki Dodekanissou (Χάλκη Δωδεκανήσων)

GR846

 

X

846

GR

GR00

X

Chalkida (Χαλκίδα)

GRCLK

 

X

515

GR

GR00

X

Chios (Χίος)

GRJKH

 

X

521

GR

GR00

X

Chora Sfakion (Χώρα Σφακίων)

GRCSF

 

X

525

GR

GR00

X

Corfu (Κέρκυρα)

GRCFU

 

X

183

GR

GR00

X

Dafni Agiou Orous (Δάφνη Αγίου Όρους)

GR728

 

X

728

GR

GR00

X

Diafani Karpathou (Διαφανή Καρπαθου)

GR729

 

X

729

GR

GR00

X

Donoussa Kyklades (Δονούσσα Κυκλάδες)

GR733

 

X

733

GR

GR00

X

Drapetsona (Δραπετσώνα)

GRDPA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Edipsos (Αιδηψός)

GREDI

 

X

029

GR

GR00

X

Elafonissos Lakonias (Ελαφόνησος Λακωνίας)

GR734

 

X

734

GR

GR00

X

Eleftheres (Ελευθερές)

GRELT

 

X

103

GR

GR00

X

Eleusina (Ελευσίνα)

GREEU

 

X

105

GR

GR00

X

Eretria Evoias (Ερέτρεια Εβοίας)

GR882

 

X

882

GR

GR00

X

Eydilos (Εύδηλος)

GREYD

 

X

115

GR

GR00

X

Faneromeni Salaminas (Φανερωμένη Σαλαμίνας)

GR891

 

X

891

GR

GR00

X

Fiskardo Kefallinias (Φισκάρδο Κεφαλληνίας)

GR842

 

X

842

GR

GR00

X

Folegandros Kyklades (Φολέγανδρος Κυκλάδες)

GR843

 

X

843

GR

GR00

X

Fourni Samou (Φούρνοι Σάμου)

GR844

 

X

844

GR

GR00

X

Frikes Ithakis (Φρίκες Ιθάκης)

GR845

 

X

845

GR

GR00

X

Galatas Trizinias (Γαλατάς Τροιζηνίας)

GR884

 

X

884

GR

GR00

X

Gavrio (Γαύριο)

GRGAV

 

X

085

GR

GR00

X

Gerakas Lakonias (Γέρακας Λακωνίας)

GR857

 

X

857

GR

GR00

X

Glossa Skopelou (Γλώσσα Σκοπέλου)

GRGLO

 

X

091

GR

GR00

X

Glyfa Fthiotidas (Γλύφα Φθιώτιδας)

GR878

 

X

878

GR

GR00

X

Gythio (Γύθειο)

GRGYT

 

X

093

GR

GR00

X

Heraklio (Ηράκλειο)

GRHER

 

X

121

GR

GR00

X

Hydra ('Υδρα)

GRHYD

 

X

501

GR

GR00

X

Igoumenitsa (Ηγουμενίτσα)

GRIGO

 

X

119

GR

GR00

X

Inousses (Οινούσες)

GRINO

 

X

365

GR

GR00

X

Ios ('Ιος)

GRIOS

 

X

137

GR

GR00

X

Iraklia Kyklades (Ηρακλειά Κυκλάδες)

GR738

 

X

738

GR

GR00

X

Istmia (Ίσθμια)

GRITM

 

X

139

GR

GR00

X

Itea (Ιτέα)

GRITA

 

X

141

GR

GR00

X

Ithaki (Ιθάκη)

GRITH

 

X

135

GR

GR00

X

Kalamata (Καλαμάτα)

GRKLX

 

X

145

GR

GR00

X

Kalymnos (Κάλυμνος)

GRKMI

 

X

151

GR

GR00

X

Karlovassi (Καρλόβασι)

GRKAR

 

X

159

GR

GR00

X

Karpathos (Κάρπαθος)

GRAOK

 

X

161

GR

GR00

X

Karra Chalkidikis (Καρρά Χαλκιδικής)

GR854

 

X

854

GR

GR00

X

Karystos (Κάρυστος)

GRKST

 

X

163

GR

GR00

X

Kassos (Κάσσος)

GRKSI

 

X

167

GR

GR00

X

Kastelli Kissamou (Καστέλλι Κισσάμου)

GRKIS

 

X

171

GR

GR00

X

Katakolo (Κατάκολο)

GRKAK

 

X

173

GR

GR00

X

Kavala (Καβάλα)

GRKVA

 

X

143

GR

GR00

X

Kea (Κέα)

GRKEA

 

X

177

GR

GR00

X

Keramoti (Κεραμωτή)

GRKER

 

X

181

GR

GR00

X

Keratsini (Κερατσίνι)

GRKTS

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Kiato (Κιάτο)

GRKIO

 

X

189

GR

GR00

X

Kimolos (Κίμωλος)

GRKMS

 

X

193

GR

GR00

X

Korinthos (Κόρινθος)

GRCRG

 

X

203

GR

GR00

X

Kos (Κως)

GRKGS

 

X

225

GR

GR00

X

Kosta Ermionidos (Κόστα Ερμιονίδας)

GR881

 

X

881

GR

GR00

X

Koufonissi Kyklades (Κουφονήσι Κυκλάδες)

GR761

 

X

761

GR

GR00

X

Kylini (Κυλήνη)

GRKYL

 

X

217

GR

GR00

X

Kymi (Κύμη)

GRKIM

 

X

219

GR

GR00

X

Kythnos (Κύθνος)

GRKYT

 

X

099

GR

GR00

X

Larymna (Λάρυμνα)

GRLRY

 

X

231

GR

GR00

X

Lavrio (Λαύριο)

GRLAV

 

X

233

GR

GR00

X

Lefkimi (Λευκίμη Κερκύρας)

GRLFK

 

X

214

GR

GR00

X

Leros (Λέρος)

GRLRS

 

X

237

GR

GR00

X

Lipsi Dodekanissou (Λειψοί Δωδεκανήσων)

GR766

 

X

766

GR

GR00

X

Lixouri (Ληξούρι Κεφαλληνίας)

GRLIX

 

X

245

GR

GR00

X

Loutro Chania (Λουτρό Χανίων)

GR850

 

X

850

GR

GR00

X

Marmari (Μαρμάρι)

GRMRM

 

X

261

GR

GR00

X

Meganissi (Μεγανήσι)

GRMGN

 

X

253

GR

GR00

X

Megara (Μέγαρα)

GRMGR

 

X

267

GR

GR00

X

Megisti Kastelorizou (Μεγίστη Καστελόριζου)

GR775

 

X

775

GR

GR00

X

Menidi Etolokarnanias (Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας)

GRMEN

 

X

277

GR

GR00

X

Messologi (Μεσολόγγι)

GRMEL

 

X

281

GR

GR00

X

Methana (Μέθανα)

GRMET

 

X

 

GR

GR00

X

Milos (Μήλος)

GRMLO

 

X

287

GR

GR00

X

Moudros (Μούδρος Λήμνου)

GRMDR

 

X

299

GR

GR00

X

Mykonos (Μύκονος)

GRJMK

 

X

311

GR

GR00

X

Myrina (Μύρινα)

GRMYR

 

X

315

GR

GR00

X

Mytilene (Μυτιλήνη)

GRMJT

 

X

319

GR

GR00

X

Nafplio (Ναύπλιο)

GRNAF

 

X

327

GR

GR00

X

Naxos (Νάξος)

GRJNX

 

X

321

GR

GR00

X

Nea Karvali (Νέα Καρβάλη Καβάλας)

GRNKV

GRKVA

 

 

GR

GR00

X

Nea Moudania (Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής)

GRNMA

 

X

345

GR

GR00

X

Nea Styra (Νέα Στύρα)

GRNST

 

X

349

GR

GR00

X

Neapoli Lakonias (Νεάπολις Λακωνίας)

GRNEA

 

X

329

GR

GR00

X

Nidri (Νυδρί)

GRNID

 

X

359

GR

GR00

X

Nissyros (Νίσσυρος)

GRNIS

 

X

355

GR

GR00

X

Orei (Ωρεοί)

GRORE

 

X

529

GR

GR00

X

Oropos (Ωρωπός)

GRORO

 

X

531

GR

GR00

X

Ouranoupoli Chalkidikis (Ουρανόπολις Χαλκιδικής)

GR801

 

X

801

GR

GR00

X

Paleochora Sfakion (Παλαιοχώρα Σφακίων)

GRPSF

 

X

371

GR

GR00

X

Paloukia Salaminas (Παλούκια Σαλαμίνας)

GR890

 

X

890

GR

GR00

X

Paros (Πάρος)

GRPAS

 

X

389

GR

GR00

X

Patmos (Πάτμος)

GRPMS

 

X

391

GR

GR00

X

Patras (Πάτρα)

GRGPA

 

X

393

GR

GR00

X

Paxi (Παξοί)

GRPAX

 

X

385

GR

GR00

X

Perama (Πέραμα)

GRPER

GRPIR

 

399

GR

GR00

X

Pessada Kefallinias (Πεσσάδα Κεφαλληνίας)

GR887

 

X

887

GR

GR00

X

Petra Lesvou (Πέτρα Λέσβου)

GR812

 

X

812

GR

GR00

X

Pireus (Πειραιάς)

GRPIR

 

X

397

GR

GR00

X

Pissaetos Ithakis (Πισαετός Ιθάκης)

GR852

 

X

852

GR

GR00

X

Politika (Πολιτικά)

GRPTK

 

X

414

GR

GR00

X

Poros Trizinias (Πόρος Τροιζηνίας)

GRPTR

 

X

417

GR

GR00

X

Poros Kefallinias (Πόρος Κεφαλληνίας)

GRPKE

 

X

419

GR

GR00

X

Porto Lagos (Πόρτο Λάγος)

GRPTL

 

X

421

GR

GR00

X

Preveza (Πρέβεζα)

GRPVK

 

X

423

GR

GR00

X

Psara (Ψαρά)

GR804

 

X

804

GR

GR00

X

Rafina (Ραφήνα)

GRRAF

 

X

433

GR

GR00

X

Rethymno (Ρέθυμνο)

GRRET

 

X

437

GR

GR00

X

Rhodes (Ρόδος)

GRRHO

 

X

439

GR

GR00

X

Rio (Ρίο)

GRRIO

 

X

 

GR

GR00

X

Sami (Σάμη)

GRSMI

 

X

445

GR

GR00

X

Samothraki (Σαμοθράκη)

GRSAM

 

X

447

GR

GR00

X

Schinoussa Kyklades (Σχοινούσα Κυκλάδες)

GR836

 

X

836

GR

GR00

X

Seriphos (Σέριφος)

GRSER

 

X

451

GR

GR00

X

Shinari Zakyntou (Σχινάρι Ζακύνθου)

GR892

 

X

892

GR

GR00

X

Sifnos (Σίφνος)

GRSIF

 

X

461

GR

GR00

X

Sikinos Kyklades (Σίκινος)

GR829

 

X

829

GR

GR00

X

Sitia (Σητεία)

GRJSH

 

X

453

GR

GR00

X

Skaramagas (Σκαραμαγκάς)

GRSKA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Skiathos (Σκιάθος)

GRJSI

 

X

465

GR

GR00

X

Skopelos (Σκόπελος)

GRSKO

 

X

467

GR

GR00

X

Skyros (Σκύρος)

GRSKU

 

X

469

GR

GR00

X

Souda Bay (Σούδα)

GRSUD

 

X

470

GR

GR00

X

Sougia (Σούγια)

GR873

 

X

873

GR

GR00

X

Souvala Aiginas (Σουβάλα Αίγινας)

GR832

 

X

832

GR

GR00

X

Spetses (Σπέτσες)

GRSPE

 

X

473

GR

GR00

X

Stratonio (Στρατώνιο Χαλκιδικής)

GRSTI

 

X

479

GR

GR00

X

Stylida (Στυλίδα)

GRSYS

 

X

481

GR

GR00

X

Symi (Σύμη)

GRSYM

 

X

487

GR

GR00

X

Syros (Σύρος)

GRJSY

 

X

489

GR

GR00

X

Thassos (Θάσος)

GRTSO

 

X

123

GR

GR00

X

Thessaloniki (Θεσσαλονίκη)

GRSKG

 

X

125

GR

GR00

X

Thira (Θήρα)

GRJTR

 

X

127

GR

GR00

X

Tilos Dodekanissou (Τήλος Δωδεκανήσων)

GR837

 

X

837

GR

GR00

X

Tinos (Τήνος)

GRTIN

 

X

493

GR

GR00

X

Trypiti Chalkidikis (Τρυπητή Χαλκιδικής)

GR885

 

X

885

GR

GR00

X

Vathy Samou (Βαθύ Σάμου)

GRVTH

 

X

449

GR

GR00

X

Volos (Βόλος)

GRVOL

 

X

079

GR

GR00

X

Yerakini (Γερακινή Χαλικιδικής)

GRYER

GRNMA

 

 

GR

GR00

X

Zakynthos (Ζάκυνθος)

GRZTH

 

X

117

GR

GR00

X

GR — instalacje morskie

GR88P

 

 

 

GR

GR00

X

Inne — Grecja

GR888

 

X

 

 

 

 

176

176

9

167

 

ES

ES02

X

Alcudia

ESALD

 

X

 

ES

ES02

X

Algeciras

ESALG

 

X

 

ES

ES02

X

Alicante

ESALC

 

X

 

ES

ES02

X

Almería

ESLEI

 

X

 

ES

ES02

X

Arguineguin

ESARI

 

X

 

ES

ES02

X

Arrecife de Lanzarote

ESACE

 

X

 

ES

ES01

X

Avilés

ESAVS

 

X

 

ES

ES02

X

Barcelona

ESBCN

 

X

 

ES

ES01

X

Bilbao

ESBIO

 

X

 

ES

ES02

X

Cabezuela

ESCBZ

 

X

 

ES

ES02

X

Cádiz

ESCAD

 

X

 

ES

ES02

X

Cala Sabina

ESCBS

 

X

 

ES

ES02

X

Carboneras

ESCRS

 

X

 

ES

ES02

X

Cartagena

ESCAR

 

X

 

ES

ES02

X

Castellón

ESCAS

 

X

 

ES

XC00

X

Ceuta

XCCEU

 

X

 

ES

ES02

X

Escombreras

ESESC

 

X

 

ES

ES01

X

Ferrol

ESFER

 

X

 

ES

ES02

X

Gandía

ESGAN

 

X

 

ES

ES01

X

Gijón

ESGIJ

 

X

 

ES

ES02

X

Hierro

ESHIE

 

X

 

ES

ES02

X

Huelva

ESHUV

 

X

 

ES

ES02

X

Ibiza

ESIBZ

 

X

 

ES

ES01

X

La Coruña

ESLCG

 

X

 

ES

ES02

X

La Estaca

ESLES

 

X

 

ES

ES02

X

Las Palmas

ESLPA

 

X

 

ES

ES02

X

Los Cristianos

ESLCR

 

X

 

ES

ES02

X

Mahón

ESMAH

 

X

 

ES

ES02

X

Málaga

ESAGP

 

X

 

ES

ES01

X

Marín- (Pontevedra)

ESMPG

 

X

 

ES

XL00

X

Melilla

XLMLN

 

X

 

ES

ES02

X

Motril

ESMOT

 

X

 

ES

ES02

X

Palma de Mallorca

ESPMI

 

X

 

ES

ES01

X

Pasajes

ESPAS

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto de Santa Maria

ESPSM

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto del Rosario

ESFUE

 

X

 

ES

ES02

X

Rota

ESROT

 

X

 

ES

ES02

X

Sagunto

ESSAG

 

X

 

ES

ES01

X

San Ciprián

ESSCI

 

X

 

ES

ES02

X

San Sebastian de la Gomera

ESSSG

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de la Palma

ESSPC

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de Tenerife

ESSCT

 

X

 

ES

ES01

X

Santander

ESSDR

 

X

 

ES

ES02

X

Sevilla

ESSVQ

 

X

 

ES

ES02

X

Tarifa

ESTRF

 

X

 

ES

ES02

X

Tarragona

ESTAR

 

X

 

ES

ES02

X

Torrevieja

ESTOR

 

X

 

ES

ES02

X

Valencia

ESVLC

 

X

 

ES

ES01

X

Vigo

ESVGO

 

X

 

ES

ES01

X

Villagarcía (de Arosa)

ESVIL

 

X

 

ES

ES02

X

Vinaroz

ESVZR

 

X

 

ES

ES02

X

Zona Franca De Cadiz

ESZFR

 

X

 

ES

ES01

X

ES - instalacje morskie

ES88P

 

 

 

ES

ES02

X

ES - instalacje morskie

ES88P

 

 

 

ES

ES01

X

Inne — Hiszpańska część Atlantyku (Na pólnoc od Portugalii)

ES888

 

 

 

ES

ES02

X

Inne — Hiszpańska część Morza Śródziemnego

ES888

 

 

 

ES

ES09

X

Inne - Hiszpania (nieznana MCA)

ES888

 

 

 

 

 

 

52

52

0

52

 

FR

FR02

X

Ajaccio

FRAJA

 

X

76

FR

FR01

X

Basse-Indre

FRBAI

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Bassens

FRBAS

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Basse-Terre (Guadeloupe)

GPBBR

GP001

 

 

FR

FR02

X

Bastia

FRBIA

 

X

73

FR

FR01

X

Bayonne

FRBAY

 

X

57

FR

FR01

X

Bec d'Ambes

FRBEC

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Berre

FRBEE

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Blaye

FRBYE

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Bonifacio

FRBON

 

X

78

FR

FR01

X

Bonsecours

FRBSC

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Bordeaux

FRBOD

 

X

56

FR

FR01

X

Boulogne-sur-Mer

FRBOL

 

X

04

FR

FR01

X

Brest

FRBES

 

X

29

FR

FR01

X

Caen

FRCFR

 

X

13

FR

FR01

X

Calais

FRCQF

 

X

03

FR

FR02

X

Calvi

FRCLY

 

X

75

FR

FR01

X

Camaret

FRCAM

 

X

32

FR

FR02

X

Cannes

FRCEQ

 

X

68

FR

FR01

X

Carteret

FRCRT

 

X

15

FR

FR01

X

Cherbourg

FRCER

 

X

14

FR

FR03

X

Degrad-des Cannes (Guyane française)

GFDDC

 

X

94

FR

FR01

X

Concarneau

FRCOC

 

X

38

FR

FR01

X

Dieppe

FRDPE

 

X

07

FR

FR01

X

Donges

FRDON

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Douarnenez

FRDRZ

 

X

33

FR

FR01

X

Dunkerque

FRDKK

 

X

1

FR

FR02

X

Étang-de-Berre

FRETB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Fécamp

FRFEC

 

X

08

FR

FR04

X

Fort-de-France (Martinique)

MQFDF

 

X

93

FR

FR02

X

Fos-sur-Mer

FRFOS

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Gonfreville-l'Orcher

FRGLO

FRLEH

 

 

FR

FR04

X

Guadeloupe (Guadeloupe)

GP001

 

X

90

FR

FR01

X

Granville

FRGFR

 

X

16

FR

FR01

X

Gravelines

FRGRV

 

X

02

FR

FR01

X

Harfleur

FRHRF

FRLEH

 

 

FR

FR01

X

Hennebont

FRHET

 

X

40

FR

FR01

X

Honfleur

FRHON

 

X

11

FR

FR04

X

Jarry (Guadeloupe)

GPJAR

GP001

 

 

FR

FR03

X

Kourou (Guyane française)

GFQKR

 

X

96

FR

FR02

X

L'Île-Rousse

FRILR

 

X

74

FR

FR02

X

La Ciotat

FRLCT

 

X

65

FR

FR03

X

Larivot (Guyane française)

GFLVT

 

X

91

FR

FR01

X

La Pallice

FRLPE

FRLRH

 

 

FR

FR01

X

La Rochelle

FRLRH

 

X

49

FR

FR01

X

Landerneau

FRLDN

 

X

30

FR

FR01

X

Lannion

FRLAI

 

X

26

FR

FR02

X

Lavéra

FRLAV

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Le Fret (Crozon)

FRLFR

 

X

31

FR

FR01

X

Le Guildo (Créhen)

FRLGU

 

X

20

FR

FR01

X

Le Havre

FRLEH

 

X

09

FR

FR01

X

Le Lègue (Saint-Brieuc)

FRSBK

 

X

22

FR

FR01

X

Le Tréport

FRLTR

 

X

06

FR

FR01

X

Le Verdon

FRLVE

FRBOD

 

 

FR

FR01

X

Les Sables-d'Olonne

FRLSO

 

X

47

FR

FR01

X

Lézardrieux

FRLEZ

 

X

19

FR

FR01

X

Lorient

FRLRT

 

X

39

FR

FR02

X

Marseille

FRMRS

 

X

64

FR

FR01

X

Montoir-de-Bretagne

FRMTX

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Morlaix

FRMXN

 

X

27

FR

FR01

X

Mortagne-sur-Gironde

FRMSG

 

X

54

FR

FR01

X

Nantes Saint-Nazaire

FRNTE

 

X

44

FR

FR02

X

Nice-Villefranche

FRNCE

 

X

70

FR

FR01

X

Paimbœuf

FRPBF

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Paimpol

FRPAI

 

X

23

FR

FR01

X

Pauillac-Port

FRPAP

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

GPPTP

GP001

 

 

FR

FR01

X

Petit-Couronne

FRPET

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Pontrieux

FRPOX

 

X

24

FR

FR02

X

Port-de-Bouc

FRPDB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Port-Jérôme

FRPJE

FRURO

 

 

FR

FR05

X

Port-Réunion (ex Pointe-des-Galets) (Réunion)

REPDG

 

X

97

FR

FR02

X

Port-Vendres

FRPOV

 

X

61

FR

FR01

X

Port-Joinville (Île d'Yeu)

FRPRJ

 

X

46

FR

FR02

X

Port-la-Nouvelle

FRNOU

 

X

62

FR

FR02

X

Porto Vecchio

FRPVO

 

X

79

FR

FR02

X

Propriano

FRPRP

 

X

77

FR

FR01

X

Quimper

FRUIP

 

X

37

FR

FR01

X

Redon

FRRDN

 

X

42

FR

FR01

X

Rochefort

FRRCO

 

X

51

FR

FR01

X

Roscoff

FRROS

 

X

28

FR

FR01

X

Rouen

FRURO

 

X

10

FR

FR01

X

Royan

FRRYN

 

X

53

FR

FR03

X

Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française)

GFSLM

 

X

95

FR

FR02

X

Sète

FRSET

 

X

63

FR

FR02

X

Saint-Louis (Rhône)

FRPSL

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Saint-Malo

FRSML

 

X

17

FR

FR01

X

Saint-Nazaire

FRSNR

FRNTE

 

 

FR

FR02

X

Saint-Raphaël

FRSRL

 

X

67

FR

FR01

X

Saint-Valéry-sur-Somme

FRSVS

 

X

05

FR

FR01

X

Saint-Wandrille

FRSWD

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Tonnay Charente

FRTON

 

X

52

FR

FR02

X

Toulon

FRTLN

 

X

66

FR

FR01

X

Tréguier

FRTRE

 

X

25

FR

FR01

X

Vannes

FRVNE

 

X

41

FR

FR01

X

FR - instalacje morskie

FR88P

 

 

 

FR

FR02

X

FR - instalacje morskie

FR88P

 

 

 

FR

FR01

X

Inne - Francuska część Atlantyku/Morza Północnego

FR888

 

 

 

FR

FR02

X

Other - France Mediterranean

FR888

 

 

 

FR

FR03

X

Inne - France Guyane française

GF888

 

 

 

FR

FR04

X

Inne - France Guadeloupe

GP888

 

 

 

FR

FR04

X

Inne - France Martinique

MQ888

 

 

 

FR

FR05

X

Inne - France Réunion

RE888

 

 

 

FR

FR09

X

Inne — Francja (nieznana MCA)

FR888

 

 

 

 

 

 

95

95

26

69

 

IE

IE00

X

Arklow

IEARK

 

X

00ARKL

IE

IE00

X

Arklow Head Port

IE009

 

X

 

IE

IE00

X

Bantry Bay

IEBYT

 

X

 

IE

IE00

X

Castletown Bere

IECTB

 

X

 

IE

IE00

X

Cork

IEORK

 

X

00CORK

IE

IE00

X

Drogheda

IEDRO

 

X

00DROG

IE

IE00

X

Dublin

IEDUB

 

X

00DUBL

IE

IE00

X

Dun Laoghaire

IEDLG

 

X

00DUNL

IE

IE00

X

Dundalk

IEDDK

 

X

00DUND

IE

IE00

X

Foynes

IEFOV

 

X

00FOYN

IE

IE00

X

Galway

IEGWY

 

X

00GALW

IE

IE00

X

Greenore

IEGRN

 

X

00GREE

IE

IE00

X

Killybegs

IEKBS

 

X

 

IE

IE00

X

Kilrush

IEKLR

 

X

 

IE

IE00

X

Kinsale

IEKLN

 

X

 

IE

IE00

X

Limerick

IELMK

 

X

00LIME

IE

IE00

X

New Ross

IENRS

 

X

00NEWR

IE

IE00

X

Rosslare Harbour

IEROS

 

X

00ROSS

IE

IE00

X

Sligo

IESLI

 

X

00SLIG

IE

IE00

X

Tralee

IETRA

 

X

 

IE

IE00

X

Waterford

IEWAT

 

X

00WATE

IE

IE00

X

Wicklow

IEWIC

 

X

00WICK

IE

IE00

X

Youghal

IEYOU

 

X

 

IE

IE00

X

IE — instalacje morskie

IE88P

 

 

 

IE

IE00

X

Inne — Irlandia

IE888

 

 

 

 

 

 

23

23

0

23

 

IT

IT00

X

Alghero

ITAHO

 

X

 

IT

IT00

X

Alicudi

ITALI

 

X

 

IT

IT00

X

Amalfi

ITAMA

 

X

 

IT

IT00

X

Ancona

ITAOI

 

X

 

IT

IT00

X

Anzio

ITANZ

 

X

 

IT

IT00

X

Arbatax

ITATX

 

X

 

IT

IT00

X

Augusta

ITAUG

 

X

 

IT

IT00

X

Bari

ITBRI

 

X

 

IT

IT00

X

Barletta

ITBLT

 

X

 

IT

IT00

X

Brindisi

ITBDS

 

X

 

IT

IT00

X

Cagliari

ITCAG

 

X

 

IT

IT00

X

Calasetta

ITCLS

 

X

 

IT

IT00

X

Capraia

ITCPA

 

X

 

IT

IT00

X

Capri

ITPRJ

 

X

 

IT

IT00

X

Carloforte

ITCLF

 

X

 

IT

IT00

X

Casamicciola

ITCML

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare del Golfo

ITCTR

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare di Stabia

ITCAS

 

X

 

IT

IT00

X

Catania

ITCTA

 

X

 

IT

IT00

X

Cavo

ITCVX

 

X

 

IT

IT00

X

Chioggia

ITCHI

 

X

 

IT

IT00

X

Civitavecchia

ITCVV

 

X

 

IT

IT00

X

Crotone

ITCRV

 

X

 

IT

IT00

X

Falconara Marittima

ITFAL

 

X

 

IT

IT00

X

Favignana

ITFAV

 

X

 

IT

IT00

X

Filicudi Porto

ITFPO

 

X

 

IT

IT00