EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1040

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1040/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/97 w odniesieniu do miejsc postoju

OJ L 151, 19.6.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 168 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1040/oj

32003R1040Dziennik Urzędowy L 151 , 19/06/2003 P. 0021 - 0023


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1040/2003

z dnia 11 czerwca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/97 w odniesieniu do miejsc postoju

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/628/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu oraz zmieniającą dyrektywy 90/425/EWG oraz 91/496/EWG [1], w szczególności jej art. 13 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 91/628/EWG w trakcie transportu inwentarza żywego zwierzęta należy wyładować, zapewnić im odpoczynek, napoić i nakarmić w przewidzianych okresach czasu.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczące kryteriów wspólnotowych dla miejsc postoju i zmieniające plan trasy określony w Załączniku do dyrektywy 91/628/EWG [3] przewiduje środki sanitarne dla zapobieżenia ewentualnemu rozprzestrzenieniu się chorób. Ustanawia również obowiązek rejestrowania ruchu zwierząt.

(3) Wystąpienie niektórych ognisk pryszczycy stwierdzonych we Wspólnocie w 2001 r. związane było z przemieszaniem zwierząt w miejscach postoju. Badanie tych ognisk ujawniło, że zlekceważono środki sanitarne i obowiązek rejestracji ruchu zwierząt.

(4) Decyzja Komisji 2001/327/WE [4] zawiesiła czasowo możliwość korzystania z miejsc postoju, aby zapobiec ewentualnemu rozszerzeniu się epidemii pryszczycy we Wspólnocie. Ponieważ ten środek ma charakter tymczasowy, należy go zastąpić odpowiednimi środkami trwałymi.

(5) Korzystanie z miejsc postoju może stanowić ryzyko dla zdrowia zwierząt, w szczególności, gdy miejsca te nie są prowadzone w sposób właściwy z punktu widzenia zdrowia zwierząt. W konsekwencji przepisy dotyczące zdrowia zwierząt stosowane w miejscach postoju powinny być wzmocnione w szczególności przez przepisy odnoszące się do oczyszczania i odkażania.

(6) W świetle zdobytego doświadczenia konieczne wydaje się także, aby przewidzieć, że w miejscach postoju mogą zatrzymać się jedynie zwierzęta, które spełniają wymogi zdrowotne Wspólnoty dotyczące gatunków, dla których miejsca postoju są zatwierdzone i, które po zakończonym przymusowym pobycie w jednym gospodarstwie przechodzą jedynie przez jedno zatwierdzone miejsce gromadzenia,

(7) Zgodnie z zasadą proporcjonalności dla osiągnięcia podstawowego celu ochrony stanu zdrowia zwierząt Wspólnoty niezbędne i właściwe jest, aby uchwalić przepisy dotyczące korzystania z miejsc postoju. To rozporządzenie nie wykracza poza kwestie konieczne do osiągnięcia pożądanych celów, zgodnie z art. 5 ust. 3 Traktatu.

(8) Rozwój sytuacji zdrowotnej zwierząt Wspólnoty może wymagać dostosowania warunków, zgodnie z którymi używane są miejsca postoju. Należy przewidzieć procedurę umożliwiającą przyjęcie przepisów technicznych rozporządzenia (WE) nr 1255/97 celem uwzględnienia sytuacji zdrowotnej zwierząt Wspólnoty.

(9) Należy przyjąć środki niezbędne do wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 1255/97 zgodnie z decyzją Rady nr 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą sposoby wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [5].

(10) Państwa Członkowskie powinny określić sankcje mające zastosowanie do naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 1255/97 i zapewnić ich wdrożenie. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(11) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1255/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym rozporządzenie (WE) nr 1255/97 zostaje zmienione w sposób następujący:

1) artykuł 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwe władze wydają dla każdego miejsca postoju zatwierdzenie z numerem. Zatwierdzenie to może być ograniczone do poszczególnych gatunków lub do niektórych kategorii zwierząt i stanu zdrowia.

Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o liście zatwierdzonych miejsc postoju i o wszelkich jej uaktualnieniach.

Państwa Członkowskie powiadomią także Komisję o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących stosowania przepisów art. 4 ust. 2, a w szczególności o okresie wykorzystania jako miejsca postoju oraz o podwójnym celu zatwierdzonych pomieszczeń. Komisja przedstawia te informację Państwom Członkowskim w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.";

2) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

1. Miejsca postoju używane są wyłącznie dla celów przyjęcia, karmienia, pojenia, odpoczynku, pomieszczenia, opieki i ekspedycji przewożonych zwierząt.

2. Jednak, w drodze odstępstwa od ust. 1, Państwa Członkowskie mogą także zatwierdzić jako miejsca postoju wszystkie pomieszczenia ośrodków zdefiniowanych w art. 2 pkt o dyrektywy 64/432/EWG i art. 2 pkt b3 dyrektywy 91/68/EWG z zastrzeżeniem, że są one zgodne niniejszego ust. 3 niniejszego artykułu oraz pkt A.4 załącznika I do niniejszego rozporządzenia przez cały okres funkcjonowania jako miejsc postoju.

3. Zwierzęta mogą przebywać w tym samym czasie w miejscu postoju jedynie, gdy:

a) mają poświadczony ten sam stan zdrowia, wraz, w odpowiednich przypadkach, z dodatkową gwarancją wydaną zgodnie z przepisami aktów prawnych Wspólnoty; oraz

b) ich stan zdrowia jest poświadczony:

i) albo zgodnie z wymogami stosowanymi wobec kategorii zwierząt danego gatunku ustalonymi w przepisach weterynaryjnych aktów prawnych Wspólnoty podanych w załączniku A do dyrektywy 90/425/EWG;

Jeśli odpowiednie wymogi dotyczące zdrowia zwierząt nie przewidują inaczej, dodatkowa certyfikacja gwarantuje, że zwierzęta pozostają przez co najmniej 21 dni w jednym gospodarstwie lub przebywają od urodzenia w gospodarstwie pochodzenia, jeśli zwierzęta mają mniej niż 21 dni, przed wysyłką z tego gospodarstwa bezpośrednio lub w tranzycie przez jeden pojedynczy zatwierdzony ośrodek gromadny, a w przypadku owiec i kóz spełniają wymogi art. 4b ust. 4 dyrektywy nr 91/68/EWG; lub

ii) w przypadku bydła i świń przeznaczonych na wywóz do państwa trzeciego stosownie do art. 2 ust. 1 decyzji 93/444/EWG; [6]

c) należą do kategorii zwierząt, dla której miejsce postoju jest zatwierdzone.";

3) Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

a) skreśla się punkt b);

b) punkt h) otrzymuje brzmienie:

"h) przekazuje właściwym władzom, w ciągu jednego dnia roboczego od opuszczenia partii zwierząt, informację podaną w punkcie C.7 załącznika I, prowadzi zapisy lub bazę danych tych informacji, przechowuje i posiada je do dyspozycji właściwych władz przez okres co najmniej trzech lat.";

4) Dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 6a

Wszelkie zmiany do załącznika I do niniejszego rozporządzenia, konieczne do dostosowania go do sytuacji zdrowotnej zwierząt są przyjmowane zgodnie z procedurą określonąw art. 17 dyrektywy 91/628/EWG.

Artykuł 6b

Państwa Członkowskie stosują przepisy art. 18 dyrektywy 91/628/EWG w w celu karania naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia ich wykonania. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach najpóźniej do dnia 1 maja 2004 r. i będą ją powiadamiać bezzwłocznie o kolejnych zmianach mających na nie wpływ.";

5) Do części A załącznika I dodaje się:

"5. Przed przyjęciem zwierząt, miejsca postoju:

a) rozpoczynają czynności oczyszczenia i odkażenia w ciągu 24 godzin po opuszczeniu wszystkich zwierząt w nich znajdujących się zgodnie z przepisami art. 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;

b) nie ma w nich zwierząt do czasu zakończenia czynności oczyszczenia i odkażenia zatwierdzonych przez urzędowego lekarza weterynarii.".

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 czerwca 2003 r.

W imieniu Komisji

G. Drys

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 17.Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

[2] Dz.U. C 291 26.11.2002, str. 179.

[3] Dz.U. L 174 z 2.7.1997, str. 1.

[4] Dz.U. L 115 z 25.4.2001, str. 12. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/1004/WE (Dz.U. L 349 z 24.12.2002, str. 108).

[5] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[6] Dz.U. L 208 z 19.8.1993, str. 34.

--------------------------------------------------

Top