EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1936

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1936/2001 z dnia 27 września 2001 r. ustanawiające środki kontroli stosowane do połowów niektórych zasobów ryb masowo migrujących

OJ L 263, 3.10.2001, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 192 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 192 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 275 - 282

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1936/oj

32001R1936Dziennik Urzędowy L 263 , 03/10/2001 P. 0001 - 0008


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1936/2001

z dnia 27 września 2001 r.

ustanawiające środki kontroli stosowane do połowów niektórych zasobów ryb masowo migrujących

RADA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnota, począwszy od dnia 14 listopada 1997 r., stała się Umawiającą się Stroną Międzynarodowej Konwencji Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego [3] (zwanej dalej Konwencją ICCAT).

(2) Konwencja ICCAT zapewnia ramy współpracy regionalnej dotyczącej zachowania i zarządzania zasobami tuńczyka i ryb tuńczykopodobnych w Oceanie Atlantyckim oraz morzach przylegających z ramienia Międzynarodowej Komisji Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (zwanej dalej Konwencją ICCAT) oraz ramy umożliwiających przyjęcie zaleceń dotyczących zachowania i zarządzania na obszarach Konwencji, które stały się obowiązujące dla Umawiających się Stron.

(3) ICCAT przyjęła szereg zaleceń tworzących zobowiązania kontroli i przeglądu, szczególnie w kwestii ustalenia i przekazywania statystyk, inspekcji portów, nadzoru statków przez satelity, obserwacji statków i przeładunków oraz kontroli statków stron niebędących Umawiającymi się Stronami i statków bezpaństwowych. Zalecenia te stały się obowiązujące dla Wspólnoty i powinny dlatego zostać wdrożone.

(4) Niektóre zobowiązania zostały przeniesione przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1351/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające niektóre środki kontroli w celu zapewnienia zgodności ze środkami przyjętymi przez ICCAT [4] oraz środkami zawartymi w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 2742/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustalające możliwości połowowe na 2000 r. oraz związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie na wodach Wspólnoty oraz dla statków Wspólnoty w wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowów oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 66/98 [5]. Dla jasności, środki te powinny zostać zawarte w pojedynczym rozporządzeniu, uchylającym i zastępującym poprzednie rozporządzenia.

(5) Do celów naukowych kapitanowie statków Wspólnoty powinni postępować zgodnie z instrukcjami "Podręcznika operacyjnego do statystyki i pobierania próbek tuńczyka i ryb tuńczykopodobnych w oceanie Atlantyckim" opublikowanego przez ICCAT.

(6) Wspólnota przyjęła Porozumienie o ustanowieniu Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim [6] (zwanej dalej IOTC). Dzięki stworzeniu IOTC porozumienie dostarcza przydatnych ram do wzmocnienia współpracy międzynarodowej do celów zachowania i racjonalnego wykorzystywania tuńczyka i gatunków pokrewnych w Oceanie Indyjskim oraz przyjęcia zaleceń dotyczących zachowania i zarządzania na obszarze obowiązywania IOTC, które stają się obowiązujące dla Umawiających się Strony. Wspólnota powinna przyjąć środki kontroli przyjęte przez IOTC.

(7) IOTC przyjęła zalecenia dotyczące gromadzenia i wymiany informacji o tuńczyku tropikalnym. Obowiązują one również Wspólnotę, która dlatego powinna je wdrożyć.

(8) Wspólnota prowadzi działalność rybacką na wschodnim Pacyfiku i zapoczątkowała procedurę przystąpienia do Interamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego (w dalszej kolejności określanej jako IATCC). Podczas przystępowania oraz w ramach wymagań współpracy wynikających z Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Prawa Morskiego powinny zostać zastosowane środki kontrolne przyjęte przez IATTC.

(9) Wspólnota, która podpisała Porozumienie ds. międzynarodowego programu ochrony delfinów [7], podjęła decyzję na mocy decyzji 1999/386/WE [8] o tymczasowym przyjęciu programu i dlatego powinna stosować środki kontrolne tego porozumienia.

(10) W celu zapewnienia respektowania obowiązujących środków kontrolnych IOTC, IATT i Porozumienia ds. międzynarodowego programu ochrony delfinów, Państwa Członkowskie powinny podjąć niezbędne działania.

(11) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r., ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki [9] rybołówstwa, ma zastosowanie do wszelkich rodzajów działalności połowowych i wszystkich związanych z nimi działań wykonywanych na terytorium i na wodach morskich będących pod władzą lub jurysdykcją Państw Członkowskich, jak również ma zastosowanie do działalności statków rybackich Wspólnoty, które prowadzą działalność na wodach państw trzecich lub na pełnym morzu, bez uszczerbku dla przepisów umów dotyczących rybołówstwa zawartych między Wspólnotą a państwami trzecimi, a także międzynarodowych konwencji, których Wspólnota jest stroną.

(12) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiające procedury wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [10],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

Niniejsze rozporządzenie ustanawia środki kontroli i inspekcji dotyczące połowów zasobów gatunków ryb masowo migrujących wyszczególnionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia i stosuje się do statków pływających pod banderą Państw Członkowskich i zarejestrowanych we Wspólnocie (zwanych dalej statkami Wspólnoty) działających w jednej ze stref wyszczególnionych w art. 2.

Artykuł 2

Strefy

Do celów niniejszego rozporządzenia wyszczególnione zostają następujące strefy morskie:

a) strefa 1:

Wszystkie wody Oceanu Atlantyckiego oraz mórz przylegających zawarte w obszarze konwencji ICCAT wyszczególnionym w art. I tej Konwencji.

b) strefa 2:

Wszystkie wody Oceanu Indyjskiego w tym obszar kompetencji wyszczególniony w art. II Porozumienia o wprowadzeniu IOTC.

c) strefa 3:

Wszystkie wody wschodniego Oceanu Spokojnego w tym obszary wyszczególnione w art. III Porozumienia ds. Międzynarodowego Programu Ochrony Delfina.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowane zostaną następujące definicje:

a) "zaokrętowanie": zaokrętowanie na statku rybackim jednego lub więcej z upoważnionych inspektorów w celu dokonania inspekcji w obszarze kompetencji organizacji;

b) "przeładunek": wyładowanie jakiejkolwiek ilości ryb masowo migrujących i/lub produktów z takich ryb ze statku do innego statku zarówno w porcie, jak i na morzu, bez zapisu w porcie państwowym przy rozładunku;

c) "rozładunek": rozładunek wyładowanie jakiejkolwiek ilości ryb masowo migrujących i/lub produktów z takich ryb z pokładu statku poławiającego do portu lub na ląd;

d) "naruszenie": jakikolwiek domniemany czyn popełniony lub zaniechany przez statek poławiający, który został odnotowany w sprawozdaniu z inspekcji i stanowi podłoże do poważnego zarzutu złamania przepisów niniejszego rozporządzenia lub jakiegokolwiek innego rozporządzenia nakładającego zalecenia przyjęte przez regionalną organizację w jednej ze stref wymienionych w art. 2;

e) "statek niebędący Umawiającą się Stroną": statek zaobserwowany i zidentyfikowany jako biorący udział w działalności połowowej w jednej ze stref określonych w art. 2, który pływa pod banderą państwa niebędącego Umawiającą się Stroną odpowiedniego porozumienia regionalnego;

f) "statek bezpaństwowy": statek, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie należy do żadnego z państw.

ROZDZIAŁ I

ŚRODKI KONTROLI I INSPEKCJI STOSOWANE W STREFIE 1

Część 1

Środki kontroli

Artykuł 4

Pobieranie próbek połowu

1. Pobieranie próbek połowów będzie przeprowadzane zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiającego ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa [11] oraz wymaganiami "Praktycznego podręcznika statystyki i pobierania próbek tuńczyka atlantyckiego i ryb tuńczykopodobnych" (wydanie trzecie, ICAAT, 1990).

2. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 24 ust. 2.

Artykuł 5

Powiadomienia o połowach

1. Państwa Członkowskie przekazują Komisji, która z kolei przekaże Sekretariatowi Wykonawczemu ICCAT dane dotyczące rocznych połowów (zadanie I, jak zdefiniowano przez ICCAT) dla gatunków wymienionych w załączniku II. W celu spełnienia wymagań ICAAT przesłanie danych z Państwa Członkowskiego do Komisji nie nastąpi później niż:

1 marca następnego roku: wstępne szacunki dla całego roku;

15 kwietnia roku następnego: szacunki ostateczne.

2. Państwa Członkowskie przekazują następujące dane (zadanie II, jak zdefiniowano przez ICCAT) corocznie do Sekretariatu Wykonawczego ICCAT z elektronicznym dostępem dla Komisji:

a) dane dotyczące połowów i nakładów połowowych dla roku poprzedniego, wyszczególniając podział czasoprzestrzenny;

b) jakiekolwiek dane dotyczące sportowych połowów gatunków ryb wyszczególnionych w załączniku I.

3. Szczegółowe zasady prowadzenia tego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 24 ust. 2.

Artykuł 6

Informacje o połowie rekinów

1. Państwa Członkowskie przekazują wszelkie dostępne dane dotyczące połowów i handlu rekinami do Sekretariatu Wykonawczego ICCAT z elektronicznym dostępem dla Komisji.

2. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 24 ust. 2.

Artykuł 7

Połowy niezadeklarowane

Przy przywozie produktów z zamrożonego tuńczyka błękitnopłetwego oraz opastuna poławianych przez dalekomorskie statki połowowe większe niż 24 metry długości całkowitej na żądanie Komisji Państwa Członkowskie będą zbierać oraz sprawdzać możliwie największą liczbę danych i wszystkich pokrewnych informacji, takich jak nazwy statków, ich rejestrację i właścicieli, poławiane gatunki i ich masa, strefa połowowa oraz miejsce wywozu produktów.

Artykuł 8

Obserwacje statków

1. Do celów niniejszego artykułu "obserwacja" oznacza jakąkolwiek obserwację dokonaną przez statek Państwa Członkowskiego, statek powietrzny lub organ odpowiedzialny za dokonywanie inspekcji na morzu:

- statków bezpaństwowych prawdopodobnie poławiających gatunki wyszczególnione w załączniku I,

- lub statku pływającego pod banderą innej Umawiającej się Strony, prawdopodobnie poławiającego niezgodnie z przepisami środków ochrony ICCAT,

- lub statku, jednostki lub jednostki rybackiej pływającego pod banderą strony niebędącej Umawiającą się Stroną, prawdopodobnie poławiających niezgodnie z przepisami środków ochrony ICCAT,

2. Obserwacja zostanie przedstawiona na formularzu standardowej obserwacji i będzie zawierała w miarę możliwości wszystkie informacje wymagane tym formularzem. Formularzowi może towarzyszyć fotografia statku.

3. Formularze obserwacji są niezwłocznie wysyłane do właściwego organu Państwa Członkowskiego obserwatora, które niezwłocznie przekazuje je do Komisji, która z kolei powiadamia Państwo, pod którego banderą pływa zaobserwowany statek. Komisja niezwłocznie przekazuje formularze obserwacji do Komitetu Wykonawczego ICCAT.

4. Państwo Członkowskie po otrzymaniu obserwacji o działalności statku pływającego pod jego banderą ze strony właściwego organu Umawiającej się Strony niezwłocznie powiadamia Komisję o obserwacji i wszelkich związanych z nią informacjach, która przekazuje te informacje w odpowiednim czasie do Komitetu Wykonawczego w celu zbadania przez podległy Komitet.

5. Właściciele statków rybackich Wspólnoty będą przekazywać odpowiednim organom wszelkie informacje o statkach podejrzewanych o połów opastuna w obszarze Konwencji, które nie znajdują się na wykazie sporządzonym przez Komitet Wykonawczy Sekretariatu ICCAT. Państwa Członkowskie przekazują te informacje możliwie najszybciej do Komisji, która powiadamia Komitet Wykonawczy ICCAT.

6. Szczegółowe zasady wykonywania niniejszego artykułu w kwestii układu i wymagań formularza obserwacji opisanego w ust. 2 zostaną przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 24 ust. 2.

Artykuł 9

Roczne sprawozdanie

1. Przed dniem 15 czerwca każdego roku Państwa Członkowskie przesyłają do Komisji sprawozdanie krajowe, wykorzystując układ przyjęty przez ICCAT, zawierający a) informacje o wprowadzeniu systemu kontroli satelitarnej i b) "tabele deklaracji ICCAT" dla każdego rybołówstwa, której towarzyszą komentarze, między innymi dotyczące przekroczeń marginesów tolerancji ustalonych przez ICCAT dla minimalnej wielkości pewnych gatunków oraz działań podjętych lub działań zamierzonych. Państwo Członkowskie poinformuje również o sposobie regulacji połowu sportowego ryb gatunków wyszczególnionych w załączniku I oraz poda szczegóły jakichkolwiek działań przeładunkowych związanych z ich statkami w ciągu ostatniego roku.

2. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 24 ust. 2.

Część 2

Procedury inspekcyjne w portach

Artykuł 10

Ogólne

1. Państwo Członkowskie powoła w portach inspektorów odpowiedzialnych za nadzór i inspekcję przeładowania oraz wyładowania gatunków wymienionych w załączniku I.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, aby inspekcja nie miała charakteru dyskryminującego oraz była zgodna z uzgodnieniami ICCAT w zakresie inspekcji portów.

3. Port danego Państwa może, między innymi, skontrolować dokumenty, sprzęt rybacki i połowy na pokładzie statków rybackich przebywających dobrowolnie w jego portach lub na przybrzeżnych terminalach.

Artykuł 11

Inspektorzy

1. Państwa Członkowskie będą wystawiały specjalny dokument identyfikacyjny, który każdy inspektor ICCAT musi nosić ze sobą i przedstawiać przed każdą inspekcją. Wygląd karty zostanie określony zgodnie z procedurą określoną art. 24 ust. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji listę swoich inspektorów w celu przekazania Sekretariatowi Wykonawczemu ICCAT.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, aby inspektorzy ICCAT wykonywali swoje zadania zgodnie z zasadami określonymi w uzgodnieniach portowych ICCAT. Inspektorzy pozostaną pod kontrolą operacyjną właściwych organów i będą odpowiadać przed nimi za swoje czynności.

Artykuł 12

Procedury inspekcyjne

1. Państwa Członkowskie zapewnią, aby inspektorzy ICCAT:

- podczas wykonywania inspekcji powodowali jak najmniejsze zakłócenia w działalności statków i nie powodowali pogorszenia jakości ryb,

- sporządzali sprawozdanie z inspekcji zgodnie z zasadami ustanowionymi z procedurą określoną w art. 24 ust. 2 i przekazali je do organów, przed którymi odpowiadają.

2. Inspektorzy mają prawo sprawdzić wszystkie strefy, pokłady i kabiny statku, połowy (poddawane obróbce lub nie), sprzęt, wyposażenie i wszelką dokumentację potrzebną do zgodności kontroli ze środkami ochrony przyjętymi przez ICCAT, w tym dziennik pokładowy i dokumenty ładunku w przypadku statków macierzystych i przewoźników.

3. Inspektorzy podpisują swoje sprawozdania w obecności właściciela, który ma prawo do dodania każdej informacji, którą uważa za istotną, oraz podpisania sprawozdania. Inspektor zaznacza w dzienniku pokładowym, że inspekcja została dokonana.

Artykuł 13

Obowiązki kapitanów w trakcie inspekcji

Kapitanowie statków Wspólnoty:

a) nie sprzeciwiają się inspekcjom upoważnionych inspektorów w portach krajowych lub zagranicznych, nie zniechęcają lub nie utrudniają wykonywania ich pracy oraz zapewniają im bezpieczeństwo;

b) współpracują przy dokonywaniu inspekcji zgodnie z procedurami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu oraz asystują przy nich;

c) udostępniają inspektorom wszelkie środki do zbadania stref, pokładów i kabin statku, połowów (poddawanych obróbce lub nie), sprzętu, wyposażenia i wszelkiej dokumentacji potrzebnej do zgodności kontroli ze środkami ochrony przyjętymi przez ICCAT, w tym dziennik pokładowy i dokumenty ładunku.

Artykuł 14

Procedura w przypadku naruszenia

1. Jeśli inspektor ma poważne powody, aby uważać, że statek rybacki bierze udział w aktywności naruszającej środki ochrony przyjęte przez ICCAT:

a) odnotowuje naruszenie w sprawozdaniu z inspekcji;

b) podejmuje wszelkie działania niezbędne do zabezpieczenia dowodów naruszenia:

c) niezwłocznie przesyła sprawozdanie z inspekcji do właściwego organu.

2. Państwo Członkowskie dokonujące inspekcji niezwłocznie przesyła oryginalne sprawozdanie z inspekcji do Komisji, która z kolei przesyła je, z kopią do Sekretariatu Wykonawczego ICCAT, do właściwego organu państwa, pod którego banderą pływa poddany inspekcji statek.

Artykuł 15

Dalsze postępowanie w sprawie naruszenia

1. Państwo Członkowskie zostaje powiadomione przez Umawiającą się Stronę ICCAT lub inne Państwo Członkowskie o naruszeniu przez statek pływający pod jego banderą podejmie szybkie działania zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym w celu otrzymania i zbadania dowodów, przeprowadzenia niezbędnych badań oraz w razie potrzeby zbadania statku.

2. Każde Państwo Członkowskie wyznacza właściwy organ mający prawo do otrzymywania dowodów o naruszeniach oraz powiadamia Komisję o jego nazwie, adresie i wszelkich szczegółach kontaktu.

3. Państwo Członkowskie danej bandery powiadamia Komisję, która z kolei powiadamia Sekretariat Wykonawczy ICCAT, o nałożonych karach i środkach podjętych w odniesieniu do przedmiotowego statku.

Artykuł 16

Postępowanie wobec raportów z inspekcji

1. Każde Państwo Członkowskie będzie przypisywało tę samą wartość sprawozdaniom wykonanym przez inspektorów ICCAT pochodzących z innych Państw Członkowskich, jak i Umawiających się Stron oraz do sprawozdań sporządzonych przez własnych inspektorów.

2. Każde Państwo Członkowskie będzie współpracowało z zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami poprzez ułatwianie, zgodnie z własnym ustawodawstwem krajowym, podjęcia kroków prawnych i innych, wynikających ze sprawozdania złożonego przez inspektora ICCAT zgodnie z uzgodnieniami inspekcji portu ICCAT.

Część 3

Statki bezpaństwowe oraz statki stron niebędących Umawiającymi się Stronami

Artykuł 17

Przeładunek

1. Statki rybackie Wspólnoty nie mogą otrzymywać przeładunku ryb gatunków wyszczególnionych w załączniku I od statków bezpaństwowych lub pływających pod banderą strony niebędącej Umawiającą się Stroną, nieposiadającą statusu strony współpracującej, jednostki lub jednostki poławiającej.

2. Wykaz współpracujących stron, jednostek lub jednostek rybackich przyjęty przez ICCAT jest opublikowany przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich seria C.

3. Przed 15 września każdego roku Państwa Członkowskie wysyłają Komisji szczegóły przeładunków ryb z gatunków wyszczególnionych w załączniku I dokonanych podczas poprzedniego roku między statkami pływającymi pod ich banderą a statkami pływającymi pod banderą strony niebędącej Umawiającą się Stroną i posiadającą status strony współpracującej, jednostki lub jednostki rybackiej. Komisja przesyła tę informację do Sekretariatu Wykonawczego ICCAT.

Artykuł 18

Środki kontrolne w działalności rybackiej

1. Przedstawiciel właściwego organu Państwa Członkowskiego, który wszedł na pokład i/lub poddał inspekcji statek bezpaństwowy, niezwłocznie poinformuje Komisję o wynikach inspekcji oraz o wszelkich działaniach podjętych zgodnie z prawem międzynarodowym. Komisja prześle tę informację niezwłocznie do Komitetu Wykonawczego ICCAT.

2. Państwo Członkowskie zapewnia, aby każdy statek bezpaństwowy lub pod banderą strony niebędącej Umawiającą się Stroną, który wszedł do portu przeznaczenia w znaczeniu art. 28 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, został skontrolowany przez właściwy organ. Do chwili ukończenia inspekcji połowy statku nie mogą zostać wyładowane lub przeładowane.

3. Jeśli w wyniku inspekcji dojdzie do ujawnienia, że statek miał na pokładzie zasoby objęte zaleceniami ICCAT, Państwo Członkowskie zabrania ich wyładowania lub przeładowania.

4. Zakaz określony w ust. 3 nie zostaje wydany, jeśli kapitan statku poddawanego inspekcji lub jego przedstawiciel wykazuje w sposób zadowalający właściwy organ, że:

a) połowy znajdujące się na pokładzie zostały wykonane poza strefą; lub

b) połowy znajdujące się na pokładzie zostały wykonane bez naruszenia obowiązujących środków ochrony.

Artykuł 19

Obywatele Państw Członkowskich

Każde Państwo Członkowskie będzie starało się, na ile pozwala jego ustawodawstwo narodowe, powstrzymać swoich obywateli od uczestnictwa w działalności stron niebędących Umawiającymi się Stronami, które stanowi konflikt ze środkami ochrony ICCAT i środkami zarządzania.

ROZDZIAŁ II

ŚRODKI KONTROLI I NADZORU PODEJMOWANE W STREFIE 2

Artykuł 20

Wstęp

Każde Państwo Członkowskie podejmuje działania niezbędne w celu zapewnienia, aby statki pływające pod ich banderą respektowały środki stosowane w tej strefie.

Artykuł 21

Obserwacje

1. Kapitanowie statków wspólnotowych upoważnionych do połowu ryb w obrębie strefy będą przekazywać swoim władzom krajowym obserwacje o statkach stron niebędących Umawiającymi się Stronami podejrzewanych lub o których wiadomo, że wykonują połowy opastuna, tuńczyka żółtopłetwego i bonito w obrębie strefy.

2. Państwa Członkowskie wyślą te informacje niezwłocznie do Komisji, która przekaże je do IOCT.

ROZDZIAŁ III

ŚRODKI KONTROLI I NADZORU PODEJMOWANE W STREFIE 3

Artykuł 22

Przepisy ogólne

Każde Państwo Członkowskie podejmie działania niezbędne w celu zapewnienia, aby statki pływające pod ich banderą respektowały środki IATTC transponowane do prawa Wspólnoty oraz obowiązujące w tej strefie Porozumienie ds. międzynarodowego programu ochrony delfinów.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 23

Środki niezbędne do wykonania art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 6 i art. 9 ust. 2 zostają przyjęte zgodnie z procedurą zarządzania opisaną w art. 24 ust. 2.

Artykuł 24

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet ustanowiony na podstawie art. 17 rozporządzenia (WE) nr 3760/92.

2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE. Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 25

1. Rozporządzenie (WE) nr 1351/1999 zostaje niniejszym uchylone.

2. W rozporządzeniu (EWG) nr 2742/1999 skreśla się art. 22

3. Odniesienia do uchylonego rozporządzenia (WE) nr 1351/1999 są interpretowane jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i odczytywane zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 26

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2001 r.

W imieniu Rady

R. Landuyt

Przewodniczący

[1] Dz.U. 62 E z 27.2.2001, str. 79.

[2] Opinia dostarczona dnia 28 lutego 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. 162 z 18.6.1986, str. 34.

[4] Dz.U. 162 z 26.6.1999, str. 6.

[5] Dz.U. 341 z 31.12.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2765/2000 (Dz.U. 321 z 19.12.2000, str. 5).

[6] Dz.U. 236 z 5.10.1995, str. 24.

[7] Dz.U. 132 z 27.5.1999, str. 1.

[8] Dz.U. 147 z 12.6.1999, str. 23.

[9] Dz.U. 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2846/98 (Dz.U. 358 z 31.12.1998, str. 5).

[10] Dz.U. 184 z 17.7.1999, str. 23.

[11] Dz.U. 176 z 15.7.2000, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ GATUNKÓW OBJĘTYCH W NINIEJSZYM ROZPORZĄDZENIU

- Tuńczyk biały: Thunnus alalunga

- Tuńczyk błękitnopłetwy: Thunnus thynnus

- Opastun: Thunnus obesus

- Bonito: Katsuwonus pelamis

- Pelamida: Sarda sarda

- Tuńczyk żółtopłetwy: Thunnus albacares

- Tuńczyk atlantycki: Thunnus atlanticus

- Bonito: Euthynnus spp.

- Tuńczyk południowy: Thunnus maccoyii

- Tuńczyk fregatowy: Auxis spp.

- Prażmowate: Bramidae

- Marlin: Tetrapturus spp., Makaira spp.

- Żaglica: Istiophorus spp.

- Włócznik: Xiphias gladius

- Saury: Scomberesox spp; Cololabis spp

- Delfinowate: Coryphaena hippurus, Coryphaena equiselis

- Rekiny: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Rhincodon typus, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae,

- Walenie (wieloryby i morświny): Physeteridae, Belaenopteridae, Balenidae, Eschrichtiidae, Monodontidae, Ziphiidae, Delphinidae.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ GATUNKÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM POWIADOMIENIA ICCAT

Nazwa łacińska | Nazwa polska |

Thunnus thynnus | Tuńczyk zwykły |

Thunnus maccoyii | Tuńczyk południowy |

Thunnus albacares | Tuńczyk żółtopłetwy |

Thunnus alalunga | Tuńczyk biały |

Thunnus obesus | Opastun |

Thunnus atlanticus | Tuńczyk atlantycki |

Euthynnus alletteratus | Bonito pasiasty |

Katsuwonus pelamis | Bonito |

Sarda sarda | Pelamida |

Auxis thazard | Tuńczyk fregatowy |

Orcynopsis unicolor | Orcyn |

Acanthocybium solandri | Solandra |

Scomberomorus maculatus | Makrela kolias |

Scomberomorus cavalla | Makrela królewska |

Isthiophorus albicans | Żaglica biała |

Makaira indica | Marlin czarny |

Makaira nigricans | Marlin błękitny |

Tetrapturus albidus | Marlin biały |

Xiphias gladius | Włócznik |

Tetrapturus pfluegeri | Marlin długonosy |

Scomberomorus tritor | Makrela zachodnioafrykańska |

Scomberomorus regalis | Certa |

Auxis rochei | Tazar maron |

Scomberomorus brasiliensis | Makrela brazylijska |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (WE) nr 1351/1999 | Niniejsze rozporządzenie |

Artykuł 1, 2, 3 | Artykuł 8 |

Artykuł 4 | Artykuł 18 |

Artykuł 5 | Artykuł 17 |

--------------------------------------------------

Top