EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000F0712(02)

Akt Rady z dnia 29 maja 2000 r. ustanawiający, zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej, Konwencję o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej (2000/C 197/01)

OJ C 197, 12.7.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 272 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 272 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 223 - 224

In force

32000F0712(02)Dziennik Urzędowy 197 , 12/07/2000 P. 0001 - 0002


Akt Rady

z dnia 29 maja 2000 r.

ustanawiający, zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej, Konwencję o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

(2000/C 197/01)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 lit. a) oraz art. 34 ust. 2 lit. d),

uwzględniając inicjatywę Państw Członkowskich,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dla celów realizacji zadań Unii powinny zostać ulepszone zasady wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz powinna zostać ustanowiona w tym celu Konwencja przedstawiona w Załączniku do niniejszego dokumentu.

(2) Niektóre z postanowień Konwencji wchodzą w zakres art. 1 decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen [2].

(3) Sytuacja taka występuje w przypadku art. 3, 5, 6, 7, 12 oraz 23, a także – w zakresie odnoszącym się do art. 12 – w przypadku art. 15 oraz 16, jak również – w zakresie odnoszącym się do wymienionych artykułów – w przypadku art. 1.

(4) Procedury wyszczególnione w Układzie zawartym przez Radę Unii Europejskiej z Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącym włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen [3] są przestrzegane w odniesieniu do tych postanowień.

(5) Z chwilą powiadomienia Republiki Islandii oraz Królestwa Norwegii o przyjęciu niniejszego Aktu zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) wyżej wymienionego Układu, te dwa Państwa zostaną poinformowane w szczególności o treści art. 29 dotyczącego wejścia w życie Konwencji w odniesieniu do Islandii oraz Norwegii oraz zostaną one zaproszone, z chwilą poinformowania przez nie Rady i Komisji o spełnieniu swoich konstytucyjnych wymogów, do przedstawienia stosownych deklaracji zgodnie z art. 24 Konwencji,

POSTANOWIWSZY, że Konwencja, której tekst znajduje się w Załączniku i która w dniu dzisiejszym została podpisana przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich Unii, zostaje niniejszym sporządzona;

ZALECA, by została ona przyjęta przez Państwa Członkowskie zgodnie z wymogami konstytucyjnymi tych Państw,

ZAPRASZA Państwa Członkowskie do rozpoczęcia stosowania wymaganych w tym celu procedur przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2000 r.

W imieniu Rady

A. Costa

Prezydent

[1] Opinia wydana dnia 17 lutego 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[2] Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

[3] Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36.

--------------------------------------------------

Top