EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0034

Dyrektywa 1999/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 maja 1999 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/374/EWG sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe

Dz.U. L 141 z 4.6.1999, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/34/oj

31999L0034Dziennik Urzędowy L 141 , 04/06/1999 P. 0020 - 0021


Dyrektywa 1999/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 10 maja 1999 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 85/374/EWG sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Bezpieczeństwo produktu i rekompensata za szkodę wyrządzoną przez produkty wadliwe są imperatywami społecznymi, które muszą być spełnione na rynku wewnętrznym; Wspólnota odpowiedziała na te wymogi dyrektywą 85/374/EWG [4] i dyrektywą Rady 92/59/EWG z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów [5].

(2) Dyrektywa 85/374/EWG dokonała proporcjonalnego podziału ryzyka w nowoczesnym społeczeństwie, w którym występuje wysoki stopień technicyzacji; dyrektywa ta wyznaczyła zatem rozsądną równowagę między wchodzącymi w grę interesami, w szczególności ochroną zdrowia konsumentów, zachęcając do innowacji i rozwoju nauki i technologii, gwarantując niezakłóconą konkurencję i ułatwiając handel w ramach systemu odpowiedzialności cywilnej; dyrektywa pomogła w ten sposób obudzić wśród handlowców świadomość kwestii bezpieczeństwa produktu i przykładanej do tego wagi.

(3) Stopień harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich osiągnięty dyrektywą 85/374/EWG nie jest pełny z uwagi na przewidziane odstępstwa, w szczególności co do jej zakresu, spod którego wyłączone zostały surowce rolne.

(4) Komisja monitoruje wykonanie i skutki dyrektywy 85/374/EWG, w szczególności jej aspekty odnoszące się do ochrony konsumentów i funkcjonowania rynku wewnętrznego, które już były przedmiotem pierwszego sprawozdania; w tym kontekście wymogiem art. 21 tej dyrektywy jest przedłożenie drugiego sprawozdania z jej stosowania.

(5) Włączenie do zakresu dyrektywy 85/374/EWG podstawowych surowców rolnych pomoże w odzyskaniu zaufania konsumentów do bezpieczeństwa surowców rolnych; takie środki spełnią wymagania wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

(6) Okoliczności wzywają do zmiany dyrektywy 85/374/EWG w celu ułatwienia, dla dobra konsumentów, uzyskania uzasadnionej rekompensaty za szkodę na zdrowiu spowodowaną przez wadliwe surowce rolne.

(7) Niniejsza dyrektywa ma wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego przez to, że handlu surowcami rolnymi nie będzie już dotyczyło zróżnicowanie zasad odpowiedzialności producenta.

(8) Zasada odpowiedzialności niezależnej od winy ustanowiona w dyrektywie 85/374/EWG musi zostać rozszerzona na wszelkie rodzaje produktów, łącznie z surowcami rolnymi określonymi w art. 32 ust. 1 zdanie drugie Traktatu i tymi wymienionymi w załączniku II do wspomnianego Traktatu.

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, aby osiągnąć podstawowe cele zwiększonej ochrony wszystkich konsumentów i prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, konieczne i stosowne jest włączenie surowców rolnych do zakresu dyrektywy 85/374/EWG; niniejsza dyrektywa ogranicza się do tego, co jest konieczne dla osiągnięcia celów, do których się zmierza zgodnie z art. 5 akapit trzeci Traktatu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 85/374/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Do celów niniejszej dyrektywy "produkt" oznacza każdą rzecz ruchomą, nawet będącą częścią składową innej rzeczy ruchomej lub nieruchomej. "Produktem" jest także elektryczność."

2) W art. 15 ust. 1 skreśla się lit. a).

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie zastosują te przepisy od dnia 4 grudnia 2000 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 maja 1999 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. M. Gil-robles

Przewodniczący

W imieniu Rady

H. Eichel

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 337 z 7.11.1997, str. 54.

[2] Dz.U. C 95 z 30.3.1998, str. 69.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 5 listopada 1998 r. (Dz.U. C 359 z 23.11.1998, str. 25), wspólne stanowisko Rady z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. C 49 z 22.2.1999, str. 1) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 marca 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 1999 r.

[4] Dz.U. L 210 z 7.8.1985, str. 29. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[5] Dz.U. L 228 z 11.8.1992, str. 24.

--------------------------------------------------

Top