EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0007

Dyrektywa Rady z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

OJ L 6, 10.1.1979, p. 24–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 003 P. 160 - 162
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 174 - 175
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 174 - 175
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 002 P. 111 - 112
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 002 P. 111 - 112
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 215 - 216
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 7 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj

31979L0007Dziennik Urzędowy L 006 , 10/01/1979 P. 0024 - 0025
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 5 Tom 2 P. 0111
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 05 Tom 3 P. 0160
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 5 Tom 2 P. 0111
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 05 Tom 2 P. 0174
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 05 Tom 2 P. 0174


Dyrektywa Rady

z dnia 19 grudnia 1978 r.

w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

(79/7/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, a w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 1 ust. 2 dyrektywy Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy [4] przewiduje, że Rada w celu zapewnienia stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania w dziedzinie zabezpieczenia społecznego wyda, na podstawie propozycji Komisji, przepisy, które w szczególności ustalą treść, zakres i warunki stosowania; zważywszy też, że Traktat nie przyznaje szczególnych kompetencji do podjęcia działań w tym celu;

zasadę równego traktowania w dziedzinie zabezpieczenia społecznego należy wprowadzać w życie przede wszystkim w systemach ustawowych, które zapewniają ochronę na wypadek choroby, inwalidztwa, starości, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i bezrobocia, jak i w przepisach dotyczących pomocy społecznej w zakresie, w jakim mają one uzupełnić lub zastąpić wymienione wcześniej systemy;

wprowadzanie w życie zasady równego traktowana w dziedzinie zabezpieczenia społecznego nie narusza przepisów dotyczących ochrony kobiet ze względu na macierzyństwo i że w tych ramach Państwa Członkowskie mogą wydać korzystne dla kobiet przepisy szczególne celem usunięcia istniejących przejawów nierównego traktowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Celem niniejszej dyrektywy jest stopniowe wprowadzenie w życie, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i innych elementów ochrony socjalnej przewidzianych w art. 3, zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, nazywanej dalej "zasadą równego traktowania".

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do ludności czynnej zawodowo, w tym do osób pracujących na własny rachunek, pracowników i osób pracujących na własny rachunek, których praca przerwana została z powodu choroby, wypadku lub niedobrowolnego bezrobocia, oraz do osób poszukujących pracy, jak i do emerytowanych lub będących inwalidami pracowników i osób pracujących na własny rachunek.

Artykuł 3

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do:

a) systemów ustawowych zapewniających ochronę przed ryzykiem:

- choroby,

- inwalidztwa,

- starości,

- wypadku przy pracy i choroby zawodowej,

- bezrobocia;

b) przepisów dotyczących pomocy społecznej w zakresie, w jakim mają one uzupełnić lub zastąpić wymienione wcześniej systemy.

2. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do przepisów dotyczących świadczeń w razie śmierci żywiciela rodziny ani świadczeń rodzinnych, chyba że chodzi o świadczenia rodzinne przyznawane ze względu na zwiększenie świadczeń należnych z tytułu ryzyka, o którym mowa w ust. 1 lit. a).

3. W celu zapewnienia wprowadzenia w życie zasady równego traktowania w systemach zawodowych Rada przyjmuje, na podstawie propozycji Komisji, przepisy, które ustalą jej treść, zakres i warunki stosowania.

Artykuł 4

1. Zasada równego traktowania oznacza brak jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, bądź bezpośrednio, bądź pośrednio poprzez odwołanie, zwłaszcza do stanu cywilnego lub rodzinnego, w szczególności jeżeli chodzi o:

- zakres stosowania systemów i warunki objęcia systemami,

- obowiązek opłacania i obliczanie wysokości składek,

- obliczanie wysokości świadczeń, w tym podwyżek należnych z tytułu małżonka i na osobę będącą na utrzymaniu, oraz jeżeli chodzi o warunki dotyczące okresu wypłaty świadczeń i zachowanie prawa do świadczeń.

2. Zasada równego traktowania nie narusza przepisów dotyczących ochrony kobiet ze względu na macierzyństwo.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne w celu uchylenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych sprzecznych z zasadą równego traktowania.

Artykuł 6

Państwa Członkowskie wprowadzają do krajowych porządków prawnych środki niezbędne dla umożliwienia każdej osobie, która czuje się poszkodowana z powodu niezastosowania zasady równego traktowania, dochodzenie swych praw przed sądem, po ewentualnym odwołaniu się do innych właściwych władz.

Artykuł 7

1. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa Państw Członkowskich do wyłączenia z jej zakresu:

a) ustalenia wieku emerytalnego dla celów przyznania rent i emerytur oraz skutków mogących z tego wypływać w odniesieniu do innych świadczeń;

b) przywilejów przyznawanych w systemach ubezpieczenia emerytalnego osobom, które wychowywały dzieci; nabycia praw do świadczeń na podstawie okresów przerwy w wykonywaniu pracy ze względu na wychowywanie dzieci;

c) przyznania świadczeń emerytalnych lub inwalidzkich z tytułu praw pochodnych małżonki;

d) przyznania zwiększenia świadczeń z tytułu długotrwałego inwalidztwa, starości, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej na rzecz będącej na utrzymaniu małżonki;

e) skutków wynikających z wykonania przed przyjęciem niniejszej dyrektywy prawa wyboru powodującego rezygnację z nabycia praw lub zaciągnięcia zobowiązań w ramach systemu ustawowego.

2. Państwa Członkowskie przeprowadzają okresowo badanie kwestii wyłączonych na mocy ust. 1 w celu zweryfikowania, w świetle zmian społecznych w tej dziedzinie, czy uzasadnione jest podtrzymywanie odpowiednich wyłączeń.

Artykuł 8

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w ciągu sześciu lat, począwszy od jej notyfikowania. Informują one o tym niezwłocznie Komisję.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, przyjętych przez nie w dziedzinie regulowanej przez niniejszą dyrektywę, w tym środki przyjęte na mocy art. 7 ust. 2.

Państwa Członkowskie informują Komisję o przesłankach uzasadniających utrzymanie obowiązujących przepisów w kwestiach, których dotyczy art. 7 ust. 1, oraz o możliwościach ich późniejszej zmiany.

Artykuł 9

W ciągu siedmiu lat, począwszy od notyfikacji niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie przekazują Komisji wszelkie dane konieczne do umożliwienia jej sporządzenia sprawozdania dotyczącego stosowania niniejszej dyrektywy, przedkładanego Radzie, i proponować będą wszelkie inne środki niezbędne dla wprowadzenia w życie zasady równego traktowania.

Artykuł 10

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 1978 r.

W imieniu Rady

H.-D. Genscher

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 34 z 11.2.1977, str. 3.

[2] Dz.U. C 299 z 12.12.1977, str. 13.

[3] Dz.U. C 180 z 28.7.1977, str. 36.

[4] Dz.U. L 39 z 14.2.1976, str. 40.

--------------------------------------------------

Top