EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977D0585

Decyzja Rady z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zawarcia Konwencji o ochronie Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem i Protokołu o zapobieganiu zanieczyszczaniu Morza Śródziemnego przez zatapianie w nim odpadów ze statków i statków powietrznych

OJ L 240, 19.9.1977, p. 1–34 (DA, DE, IT, NL)
OJ L 240, 19.9.1977, p. 1–2 (EN, FR)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 45
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 45
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 003 P. 176 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 003 P. 176 - 177
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 15 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/585/oj

31977D0585Dziennik Urzędowy L 240 , 19/09/1977 P. 0001 - 0002
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 11 Tom 3 P. 0176
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 15 Tom 2 P. 0003
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 11 Tom 3 P. 0176
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 15 Tom 2 P. 0003


Decyzja Rady

z dnia 25 lipca 1977 r.

w sprawie zawarcia Konwencji o ochronie Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem i Protokołu o zapobieganiu zanieczyszczaniu Morza Śródziemnego przez zatapianie w nim odpadów ze statków i statków powietrznych

(77/585/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Zgromadzenia [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 24 Konwencji w sprawie ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem przewiduje, że Konwencja oraz protokoły odnoszące się do tej Konwencji są otwarte do podpisu przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą;

uwzględniając deklarację Rady Wspólnot Europejskich i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady z dnia 22 listopada 1973 r. w sprawie programu działań Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska [2];

program ten kładzie nacisk między innymi na fakt, że zanieczyszczenie mórz wpływa na całą Wspólnotę, zarówno z powodu istotnej roli odgrywanej przez morze w zachowaniu i rozwoju gatunków, jak i ze względu na znaczenie transportu morskiego dla harmonijnego rozwoju gospodarczego Wspólnoty;

ponadto, w programie działań, określonym powyżej oraz w dyrektywie Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty [3] przewidziano, że niektóre środki mają być wprowadzone przez Wspólnotę w celu zmniejszenia różnych rodzajów zanieczyszczenia mórz;

Konwencja w sprawie ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem przewiduje w szczególności, że właściwe środki powinny zostać przyjęte w celu zapobiegania i zmniejszenia zanieczyszczenia spowodowanego przez zatapianie w nim odpadów ze statków i statków powietrznych, zanieczyszczenia wynikającego z badań i eksploatacji szelfu kontynentalnego, dna morza i jego podglebia oraz zanieczyszczenia ze źródeł lądowych;

artykuł 23 Konwencji przewiduje, że żadna strona nie może stać się Umawiającą się Stroną tej Konwencji, o ile nie stanie się jednocześnie Umawiającą się Stroną co najmniej jednego z protokołów, oraz że żadna strona nie może stać się Umawiającą się Stroną Protokołu, o ile nie stanie się jednocześnie Umawiającą się Stroną Konwencji;

wydaje się konieczne, aby Wspólnota przyjęła Konwencję i Protokół o zapobieganiu zanieczyszczeniu Morza Śródziemnego przez zatapianie w nim odpadów ze statków i statków powietrznych, w celu osiągnięcia, w toku działania wspólnego rynku, jednego z celów wspólnotowych dotyczącego ochrony środowiska i jakości życia; ponadto, żadne postanowienie Traktu nie przewiduje kompetencji niezbędnych w tym celu;

Konwencja i wymieniony Protokół zostały podpisane w imieniu Wspólnoty w dniu 13 września 1976 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Konwencja o ochronie Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem oraz Protokół o zapobieganiu zanieczyszczaniu Morza Śródziemnego przez zatapianie w nim odpadów ze statków i statków powietrznych zostają niniejszym zawarte w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Teksty Konwencji i Protokołu są załączone do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady Wspólnot Europejskich, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, składa dokument zawarcia Konwencji, przewidziany w jej art. 25 [4].

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 1977 r.

W imieniu Rady

H. Simonet

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 259 z 4.11.1976, str. 42.

[2] Dz.U. C 112 z 20.12.1973, str. 1.

[3] Dz.U. L 129 z 18.5.1976, str. 23.

[4] Data wejścia w życie Konwencji i Protokołu zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

--------------------------------------------------

Top