EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0042

Decyzja nr 1/2018 Komitetu Stowarzyszenia UE–Jordania z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca postanowienia Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczące definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów, wytworzone na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia [2019/42]

ST/3301/2018/INIT

OJ L 9, 11.1.2019, p. 147–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/42/oj

11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/147


DECYZJA NR 1/2018 KOMITETU STOWARZYSZENIA UE–JORDANIA

z dnia 4 grudnia 2018 r.

zmieniająca postanowienia Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczące definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów, wytworzone na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia [2019/42]

KOMITET STOWARZYSZENIA UE–JORDANIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (zwany dalej „Układem”), w szczególności art. 94 Układu i art. 39 Protokołu 3 do Układu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od czasu wejścia w życie decyzji 1/2016 Komitetu Stowarzyszenia UE–Jordania (1) do marca 2018 r. jedenaście przedsiębiorstw zarejestrowało się, aby skorzystać z uproszczenia systemu reguł pochodzenia.

(2)

W okresie od stycznia 2016 r. do października 2018 r. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie (zwane dalej „Jordanią”) wydało dla syryjskich uchodźców ponad 120 000 pozwoleń na pracę, z czego około 42 000 to pozwolenia umożliwiające faktyczne wykonywanie pracy w trzecim kwartale 2018 r.

(3)

W grudniu 2017 r. Jordania przedstawiła pierwsze roczne sprawozdanie w sprawie wdrożenia decyzji nr 1/2016 dotyczącej definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz wykazu procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów, wytworzone na terytorium Jordanii i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia;

(4)

W związku z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu, Jordania złożyła wniosek o dokonanie przeglądu decyzji 1/2016 i wprowadzenia dodatkowej elastyczności. Unia uznała, że pewne usprawnienia systemu przyczynią się dodatkowo do zwiększenia zatrudnienia syryjskich uchodźców, a także Jordańczyków.

(5)

Dalszy przegląd lub wymogi mające zastosowanie do podmiotów gospodarczych, które chcą korzystać z systemu reguł pochodzenia, będą uzależnione od spełnienia określonych warunków w celu zapewnienia, aby korzyści szły w parze z wysiłkami Jordanii związanymi z zatrudnianiem uchodźców syryjskich.

(6)

Załącznik do niniejszej decyzji stosuje się do towarów wyprodukowanych w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Jordanii i ma na celu przyczynienie się do tworzenia miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków.

(7)

Celem niniejszej zmiany jest usprawnienie pierwotnej inicjatywy w celu poprawy oddziaływania programu na gospodarkę Jordanii i przyczynienia się do zwiększenia liczby syryjskich uchodźców legalnie zatrudnionych w Jordanii oraz wzrostu zatrudnienia Jordańczyków.

(8)

Należy przewidzieć możliwość tymczasowego zawieszenia stosowania załącznika do niniejszej decyzji, jeśli warunki określone w art. 1 ust. 1, 2 i 3 załącznika do niniejszej decyzji nie będą spełnione.

(9)

Należy również stworzyć możliwość tymczasowego zawieszenia stosowania załącznika do niniejszej decyzji w odniesieniu do dowolnego produktu wymienionego w art. 2 załącznika do niniejszej decyzji przywożonego w tak zwiększonych ilościach i na takich warunkach, które powodują lub mogą powodować poważne szkody dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących na całym terytorium Unii lub jego części lub poważnych zakłóceń w jakimkolwiek sektorze gospodarki unijnej, zgodnie z art. 24 i 26 Układu.

(10)

Niniejsza decyzja powinna obowiązywać przez ograniczony okres wystarczający do tego, by zapewnić zachęty do podejmowania nowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy, a zatem powinna ona wygasnąć w dniu 31 grudnia 2030 r.

(11)

Osiągnięcie przez Jordanię jej celu, jakim jest stworzenie co najmniej 60 000 legalnych i faktycznych miejsc pracy – w szczególności odpowiadających faktycznym pozwoleniom na pracę lub innym mierzalnym środkom odpowiadającym legalnemu i faktycznemu zatrudnieniu określonym przez Komitet Stowarzyszenia – dla syryjskich uchodźców, stanowiłoby również istotny postęp. W związku z tym, w momencie, gdy cel ten zostanie osiągnięty, Unia i Jordania – biorąc również pod uwagę modernizację Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia – powinny rozszerzyć zakres niniejszej decyzji na całą produkcję w Jordanii produktów objętych niniejszą decyzją bez konieczności spełnienia szczegółowych warunków określonych w art. 1 ust. 1 lit. b) załącznika do niniejszej decyzji.

(12)

Jeżeli cel, jakim jest stworzenie co najmniej 60 000 legalnych i faktycznych miejsc pracy – w szczególności odpowiadających pozwoleniom umożliwiającym faktyczne wykonywanie pracy lub innym mierzalnym środkom odpowiadającym legalnemu i faktycznemu zatrudnieniu określonym przez Komitet Stowarzyszenia – dla syryjskich uchodźców nie zostanie osiągnięty, mają zastosowanie szczegółowe warunki określone w art. 1 ust. 1 lit. b) załącznika do niniejszej decyzji.

(13)

Jordania stworzy jasne i stabilne ramy prawne dla godnego zatrudnienia syryjskich uchodźców. W szczególności Jordania będzie nadal rozwijać sektory i zawody otwarte dla uchodźców, głównie na szczeblu technicznym, ze szczególnym naciskiem na udział kobiet. Przy wdrażaniu krajowego programu upodmiotowienia i zatrudnienia (National Empowerment and Employment Programme – NEEP) oraz przy obliczaniu udziału osób niebędących Jordańczykami pracujących w różnych sektorach, Jordania wyłączy uchodźców z ewentualnego zmniejszenia udziału osób niebędących Jordańczykami. Jordania zapewni także, by opłaty związane z uzyskaniem prawa do pracy zostały w przypadku syryjskich uchodźców na stałe zniesione.

(14)

Jordania, z pomocą UE w odpowiednich przypadkach, stworzy jasne ramy zakładania wspólnych przedsięwzięć między Jordańczykami a obywatelami państw trzecich, w tym syryjskimi uchodźcami, koncentrując się w szczególności na kobietach, zapewniając, by prawa obu stron były zachowane, by prawa własności zostały doprecyzowane, a dostęp do finansowania – ułatwiony.

(15)

Jordania podejmie niezbędne kroki na rzecz ułatwiania inwestycji i poprawy ogólnego klimatu biznesowego. W tym celu Jordania przyjmie i zrealizuje plan działania w ścisłym porozumieniu z Unią Europejską. W szczególności Jordania przyczyni się do tworzenia większej synergii między podmiotami sektora publicznego, sektora prywatnego i darczyńcami w celu poprawy otoczenia biznesowego oraz przyciągania inwestycji. W celu uzupełnienia tego działania społeczność międzynarodowa zapewni pomoc na poziomie przedsiębiorstw i programy mające na celu zwiększenie możliwości eksportowych przedsiębiorstw jordańskich w sektorach, w których państwo posiada przewagę konkurencyjną na rynku światowym.

(16)

Jordania zapewni przewidywalność regulacyjną w celu ograniczenia biurokracji i kosztów dla inwestorów. Obejmuje to tworzenie zachęt dla formalizacji przedsiębiorstw, usprawnienie procesu rejestracji przedsiębiorstw, stworzenie stabilnej infrastruktury prawnej dotyczącej niewypłacalności, opodatkowanie osób prawnych, kredyty bankowe, a także rozwój pozabankowych instytucji finansowych i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw wymagających pozwolenia na wywóz.

(17)

Jordania zorganizuje u siebie w odpowiednim czasie konferencję przedsiębiorców i inwestorów, tak aby zaprezentować zmodyfikowany system; konferencja ta miała pierwotnie odbyć się jesienią 2017 r. w Jordanii.

(18)

Jordania popiera modernizację Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia z myślą o poprawie warunków dostępu towarów pochodzących z Jordanii do rynku Unii Europejskiej i poszerzeniu regionalnej integracji handlowej i gospodarczej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Załącznik II a) do Protokołu 3 do Układu zawierający warunki stosowania i wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące w celu uzyskania statusu pochodzenia przez produkt wytworzony w Jordanii związanych z dodatkowym zatrudnieniem uchodźców syryjskich, zostaje niniejszym zastąpiony nową wersją załącznika II a) do Protokołu 3 do Układu zawartą w załączniku do niniejszej decyzji.

2.   Załącznik II a) do Protokołu 3 do Układu stosuje się do dnia 31 grudnia 2030 r.

Artykuł 2

Załącznik stanowi integralną część niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Komitet Stowarzyszenia.

Sporządzono w Ammanie dnia 4 grudnia 2018 r.

W imieniu Komitetu Stowarzyszenia UE–Jordania

Yousef AL SHAMALI

Przewodniczący


(1)  Decyzja nr 1/2016 Rady Stowarzyszenia UE–Jordania z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniająca postanowienia protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczące definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów, wytworzone we wskazanych strefach rozwoju i obszarach przemysłowych i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia [2016/1436] (Dz.U. L 233 z 30.8.2016, s. 6).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II a)

DODATEK DO WYKAZU PROCESÓW OBRÓBKI LUB PRZETWARZANIA, KTÓRYM NALEŻY PODDAĆ MATERIAŁY NIEPOCHODZĄCE, ABY WYTWORZONY PRODUKT MÓGŁ UZYSKAĆ STATUS POCHODZENIA

Artykuł 1

Przepisy wspólne

A.   Definicja pochodzenia

1.

W odniesieniu do produktów wymienionych w art. 2, zamiast reguł określonych w załączniku II do Protokołu 3 mogą również obowiązywać następujące reguły, o ile produkty te spełniają następujące warunki:

a)

wymagane procesy obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące w celu uzyskania przez takie produkty takiego statusu pochodzenia, odbywają się w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terytorium Jordanii; oraz

b)

całkowita liczba pracowników w poszczególnych zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terytorium Jordanii, jeżeli takie produkty są przetwarzane lub poddane obróbce, obejmuje odsetek uchodźców syryjskich wynoszący przynajmniej 15 % (obliczony indywidualnie dla każdego zakładu produkcyjnego).

2.

Odpowiedni odsetek zgodnie z ust. 1 lit. b) oblicza się w dowolnym momencie po wejściu w życie niniejszego załącznika, a następnie corocznie, uwzględniając liczbę uchodźców syryjskich, którzy są zatrudnieni w sposób formalny i w godnych miejscach pracy oraz na pełne etaty i którzy otrzymali pozwolenie na pracę ważne przez minimalny okres 12 miesięcy, zgodnie z mającym zastosowanie prawodawstwem Jordanii.

3.

Właściwe organy Jordanii monitorują przestrzeganie warunków określonych w ust. 1 przez kwalifikujące się zakłady produkcyjne, przyznają zakładom produkcyjnym spełniającym te warunki numer zezwolenia i niezwłocznie wycofują taki numer zezwolenia, gdy dane zakłady produkcyjne przestaną spełniać takie warunki.

B.   Dowód pochodzenia

4.

Dowód pochodzenia sporządzony zgodnie z niniejszym załącznikiem zawiera następującą adnotację w języku angielskim: „Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”.

C.   Współpraca administracyjna

5.

Gdy zgodnie z art. 33 ust. 5 niniejszego Protokołu, zmienionego decyzją nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Jordania (1), organy celne Jordanii informują Komisję Europejską lub wnioskujące organy celne państw członkowskich Unii Europejskiej (zwanych dalej „państwami członkowskimi”) o wynikach weryfikacji, zaznaczają one, że produkty wymienione w art. 2 spełniają warunki określone w ust. 1.

6.

W przypadku gdy weryfikacja lub wszelkie inne dostępne informacje wskazują, że warunki określone w ust. 1 nie są spełniane, Jordania, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Europejskiej lub organów celnych państw członkowskich, przeprowadza odpowiednie dochodzenie lub zleca przeprowadzenie dochodzenia w trybie pilnym w celu identyfikacji takich naruszeń i zapobiegania im w przyszłości. W tym celu w dochodzeniach mogą uczestniczyć Komisja Europejska lub organy celne państw członkowskich.

D.   Sprawozdawczość, monitorowanie i przegląd

7.

Po wejściu w życie niniejszego załącznika Jordania składa Komisji Europejskiej każdego roku sprawozdanie z funkcjonowania i skutków niniejszego załącznika, w tym statystyki dotyczące produkcji i wywozu na poziomie 8 cyfr lub na najwyższym dostępnym poziomie szczegółowości w odniesieniu do produktów objętych systemem. Jordania składa także wykaz, w którym wymienione są odnośne zakłady produkcyjne w Jordanii i który zawiera dane o udziale procentowym uchodźców syryjskich zatrudnionych w każdym zakładzie produkcyjnym osobno dla każdego roku Jordania składa również co kwartał sprawozdania dotyczące ogólnej liczby pozwoleń umożliwiających faktyczne wykonywanie pracy lub innych mierzalnych środków odpowiadających legalnemu i faktycznemu zatrudnieniu określonych przez Komitet Stowarzyszenia. Strony wspólnie dokonają przeglądu tych sprawozdań i wszelkich kwestii związanych z wdrażaniem i monitorowaniem niniejszego załącznika w ramach organów utworzonych na mocy Układu o stowarzyszeniu, w szczególności w ramach podkomitetu ds. przemysłu, handlu i usług. Strony zapewniają również zaangażowanie odpowiednich organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Organizacja Pracy i Bank Światowy, w proces monitorowania.

8.

Po osiągnięciu przez Jordanię celu polegającego na ułatwieniu większego uczestnictwa uchodźców syryjskich w oficjalnym rynku pracy poprzez wydanie co najmniej 60 000 pozwoleń umożliwiających faktyczne wykonywanie pracy lub innych mierzalnych środków odpowiadających legalnemu i faktycznemu zatrudnieniu określonych przez Komitet Stowarzyszenia uchodźcom syryjskim Strony stosują przepisy niniejszego załącznika do wszystkich produktów objętych niniejszym załącznikiem bez konieczności spełnienia szczegółowych warunków określonych w ust. 1 lit. b).

9.

Jeżeli Unia uzna, że nie ma wystarczających dowodów na to, że Jordania spełnia warunki określone w ust. 8, Unia może skierować sprawę do Komitetu Stowarzyszenia. Jeżeli w ciągu 90 dni od skierowania do niego sprawy Komitet Stowarzyszenia nie oświadczy, że przestrzegane są warunki ustanowione w ust. 8 lub jeśli nie dokona zmiany niniejszego załącznika, Unia może zdecydować, że zastosowanie mają szczegółowe warunki określone w ust. 1 lit. b).

E.   Tymczasowe zawieszenie

10.

a)

Bez uszczerbku dla ust. 8 i 9, jeżeli Unia uzna, że nie ma wystarczających dowodów na to, że Jordania lub konkretny zakład produkcyjny spełniają warunki określone w ust. 1, 2 i 3, może skierować sprawę do Komitetu Stowarzyszenia. We wniosku tym określa się, czy niezgodność z warunkami określonymi w pkt 1 odnosi się do Jordanii czy do konkretnego zakładu produkcyjnego.

b)

Jeżeli w ciągu 90 dni od skierowania do niego sprawy Komitet Stowarzyszenia nie oświadczy, że przestrzegane są warunki ustanowione w ust. 1 lub jeśli nie dokona zmiany niniejszego załącznika, zawiesza się stosowanie niniejszego załącznika. Zakres zawieszenia jest określony we wniosku skierowanym przez Unię do Komitetu Stowarzyszenia.

c)

Komitet Stowarzyszenia może również podjąć decyzję o przedłużeniu 90-dniowego okresu. W takim przypadku zawieszenie staje się skuteczne, gdy Rada Stowarzyszenia nie podjęła działań określonych w lit. b) w przedłużonym terminie.

d)

Stosowanie niniejszego załącznika może zostać wznowione, gdy Komitet Stowarzyszenia podejmie taką decyzję.

e)

W przypadku zawieszenia niniejszy załącznik stosuje się nadal przez okres 4 miesięcy w odniesieniu do produktów, które w dniu tymczasowego zawieszenia załącznika znajdują się w tranzycie lub są tymczasowo składowane w składach celnych lub w strefach wolnocłowych w Unii i w przypadku których prawidłowo wystawiono dowód pochodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika przed datą tymczasowego zawieszenia.

F.   Mechanizm ochronny

11.

W przypadku gdy produkt wymieniony w art. 2, korzystający ze stosowania niniejszego załącznika, jest przywożony w tak zwiększonych ilościach oraz na takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody unijnym producentom produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących na całym terytorium Unii lub jego części lub spowodować poważne zakłócenia w jakimkolwiek sektorze gospodarki unijnej, zgodnie z art. 24 i 26 Układu, Unia może skierować sprawę do zbadania do Komitetu Stowarzyszenia. Jeżeli w ciągu 90 dni od skierowania do niego sprawy Komitet Stowarzyszenia nie przyjmie decyzji kładącej kres tej poważnej szkodzie lub groźbie poważnej szkody lub poważnym zakłóceniom lub jeśli nie zostało znalezione żadne inne zadowalające rozwiązanie, stosowanie niniejszego załącznika zostaje zawieszone w odniesieniu do tego produktu, dopóki Komitet Stowarzyszenia nie przyjmie decyzji stwierdzającej, że szkoda taka lub zakłócenia nie mają już miejsca, lub do momentu osiągnięcia zadowalającego rozwiązania przez Strony i powiadomienia o nim Komitetu Stowarzyszenia.

G.   Wejście w życie i stosowanie

12.

Niniejszy załącznik stosuje się od dnia wejścia w życie decyzji Komitetu Stowarzyszenia, do której jest dołączony, do dnia 31 grudnia 2030 r.

Artykuł 2

Wykaz produktów i wymaganych procesów obróbki i przetwarzania

Wykaz produktów, do których zastosowanie ma niniejszy załącznik, oraz zasady procesów obróbki i przetwarzania, które mogą być stosowane jako alternatywa w stosunku do wymienionych w załączniku II, przedstawiono poniżej.

Załącznik I do Protokołu 3 do Układu zawierający uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II do Protokołu 3 do Układu stosuje się odpowiednio do poniższej listy, z zastrzeżeniem następujących zmian:

W uwadze 5.2 w drugim akapicie dodaje się następujące materiały podstawowe:

włókna szklane,

włókna metalowe.

W uwadze 7.3 dotychczasowy tekst otrzymuje brzmienie:

Do celów pozycji ex 2707 oraz 2713 proste czynności, takie jak oczyszczanie, dekantacja, odsalanie, oddzielanie od wody, filtrowanie, barwienie, znakowanie, uzyskiwanie danej zawartości siarki poprzez wymieszanie produktów o różnej zawartości siarki lub dowolna kombinacja tych czynności lub czynności podobnych, nie nadają statusu pochodzenia.

ex Dział 25

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2519

Kruszony naturalny węglan magnezu (magnezyt), w szczelnie zamkniętych pojemnikach, tlenek magnezu, nawet czysty, inny niż magnezja topiona lub całkowicie wypalona (spiekana)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednak użyć naturalnego węglanu magnezu (magnezytu)

ex Dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2707

Oleje, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, podobnych do olejów mineralnych uzyskiwanych z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, z których więcej niż 65 % objętościowo destyluje w temp. do 250 °C (łącznie z mieszaninami benzyny lakowej i benzolu), przeznaczone do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z materiałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

Operacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficznych (3)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2711

Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe

Operacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficznych

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione

Operacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficznych (3)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2713

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznych

Operacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 28

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2811

Tritlenek siarki oraz

Wytwarzanie z dwutlenku siarki

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2840

Nadboran sodu

Wytwarzanie z pięciowodnego czteroboranu sodu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

2843

Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 2843

ex 2852

Związki rtęci z eterami wewnętrznymi i ich fluorowcowanymi, sulfonowanymi, nitrowanymi lub nitrozowanymi pochodnymi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

 

Związki rtęci z kwasami nukleinowymi i ich solami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2852 , 2932 , 2933 i 2934 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 29

Chemikalia organiczne; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2905

Alkoholany metali z alkoholi objętych niniejszą pozycją i z etanolu; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 2905 . Jednakże alkoholany metalu wymienione w tej pozycji mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

2905 43

2905 44

2905 45

Mannit; D-sorbit (sorbitol); glicerol

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną podpozycją, z wyjątkiem podpozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą podpozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

2915

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2915 i 2916 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2932

Etery wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

 

Acetale cykliczne i półacetale wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932 i 2933 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

2934

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932 , 2933 i 2934 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

Dział 31

Nawozy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

Dział 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub tym podobnych, otrzymanych w procesie maceracji tłuszczami (enfleurage) lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych.

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z materiałami wchodzącymi do innej „grupy” (4) niniejszej pozycji. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą grupą, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 34

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i podobne artykuły, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3404

Woski sztuczne i woski preparowane:

na bazie parafiny, wosków, wosków otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gaczu parafinowego lub parafiny w łuskach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

Dział 35

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

Dział 37

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 38

Produkty chemiczne różne; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3803

Olej talowy oczyszczony

Rafinowanie surowego oleju talowego

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3805

Olejki terpentyny siarczanowej, oczyszczone

Oczyszczanie przez destylację lub rafinowanie surowej terpentyny siarczanowej

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

3806 30

Żywice estrowe

Wytwarzanie z kwasów żywicznych

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3807

Smoła drzewna (pak smoły drzewnej)

Destylacja paku smołowego

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

3809 10

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: na bazie substancji skrobiowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3823

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

3824 60

Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną podpozycją, z wyjątkiem podpozycji danego produktu oraz z wyjątkiem materiałów objętych podpozycją 2905 44 . Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą podpozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 39

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu.

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3907

Kopolimery, uzyskane z poliwęglanów i z kopolimerów akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowych (ABS)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu (5)

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

 

Poliester

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie z poliwęglanu tetrabromo-(bisfenolu A)

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3920

Arkusze lub folie jonomerowe

Wytwarzanie z termoplastycznej soli cząstkowej, która jest kopolimerem etylenu z kwasem metakrylowym częściowo zobojętnionym jonami metali, głównie cynku i sodu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3921

Metalizowane folie z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie z wysoce przezroczystych taśm poliestrowych o grubości mniejszej niż 23 mikrony (6)

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

4012

Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe:

 

 

Bieżnikowane opony pneumatyczne, pełne lub z poduszką powietrzną, gumowe

Bieżnikowanie używanych opon

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4011 i 4012

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 41

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

4101 do 4103

Skóry i skórki bydlęce, surowe (włączając bawole) lub zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone; skóry owcze lub jagnięce, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet z wełną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 c) do działu 41; pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 b) lub c) do działu 41

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

4104 do 4106

Skóry lub skórki garbowane lub „crust”, bez wełny lub odwłoszone, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone

Ponowne garbowanie skór i skórek garbowanych lub wstępnie garbowanych objętych podpozycjami 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 lub 4106 91

lub

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

art. 4107 , 4112 i 4113

Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednak materiały objęte podpozycjami 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 i 4106 92 mogą być użyte tylko pod warunkiem przeprowadzenia czynności ponownego garbowania skór i skórek garbowanych lub „crust” w stanie suchym

Dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

4301

Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte pozycją 4101 , 4102 lub 4103

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

ex 4302

Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, połączone:

 

 

Płaty, krzyże i podobne kształty

Wybielanie lub barwienie, wraz z cięciem i łączeniem niepołączonych garbowanych lub wykończonych skór futerkowych

 

Pozostałe

Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych

4303

Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych

Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych, objętych pozycją 4302

ex Dział 44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 4407

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

Struganie, szlifowanie lub łączenie stykowo

ex 4408

Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego) i na sklejkę, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, łączone na długość, i na inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone stykowo

Łączenie, struganie, szlifowanie lub łączenie stykowo

ex 4410 -ex 4413

Kształtki i profile łącznie z listwami przypodłogowymi oraz inne deski profilowane

Frezowanie lub profilowanie

ex 4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna

Wytwarzanie z desek nieciętych do wymiaru

ex 4418

Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednak użyć komórkowych płyt drewnianych, gontów i dachówek

 

Kształtki i profile

Frezowanie lub profilowanie

ex 4421

Drewienka na zapałki; drewniane kołki lub szpilki do obuwia

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem drewna ciągniętego objętego pozycją 4409

ex Dział 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

5106 do 5110

Przędza z wełny, z cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub z włosia końskiego

Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem (7)

5111 do 5113

Tkaniny z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego:

Tkanie (7)

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 52

Bawełna; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

5204 do 5207

Przędza i nici bawełniane

Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem (7)

5208 do 5212

Tkaniny bawełniane:

Tkanie (7)

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 53

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

5306 do 5308

Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; przędza papierowa

Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem (7)

5309 do 5311

Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej:

Tkanie (7)

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5401 do 5406

Przędza, przędza jednowłóknowa (monofilament) i nici z włókien ciągłych chemicznych

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przędzenie włókien naturalnych (7)

5407 i 5408

Tkaniny z przędzy z włókien ciągłych chemicznych:

Tkanie (7)

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5501 do 5507

Włókna odcinkowe chemiczne

Wytłaczanie włókien chemicznych

5508 do 5511

Przędza i nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych

Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem (7)

5512 do 5516

Tkaniny z włókien odcinkowych chemicznych:

Tkanie (7)

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 56

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich; wyłączając:

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przędzenie włókien naturalnych

lub

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem (7)

5602

Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany:

 

 

Filc igłowany

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z formowaniem tkaniny

Jednakże:

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402 ,

włókna polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506 , lub

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501 ,

o masie jednostkowej pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna we wszystkich przypadkach mniejszej od 9 decyteksów,

mogą zostać użyte, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

lub

samo formowanie tkaniny w przypadku filcu z włókien naturalnych (7)

 

Pozostałe

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z formowaniem tkaniny

lub

samo formowanie tkaniny w przypadku innego filcu z włókien naturalnych (7)

5603

Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane

Wszelkie procesy wytwarzania włóknin, włącznie z igłowaniem

5604

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405 , impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi:

 

 

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym

Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem włókienniczym

 

Pozostałe

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przędzenie włókien naturalnych (7)

5605

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub tym podobnym, objętym pozycją 5404 lub 5405 , połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przędzenie włókien naturalnych lub włókien odcinkowych chemicznych (7)

5606

Przędza rdzeniowa oraz pasek i tym podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przędzenie włókien naturalnych lub włókien odcinkowych chemicznych

lub

Przędzenie połączone z flokowaniem

lub

flokowanie połączone z barwieniem (7)

Dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze:

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku połączone z tkaniem

lub

Wytwarzanie z przędzy kokosowej, sizalu lub przędzy jutowej

lub

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem

lub

Pikowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem

wytłaczanie włókien chemicznych połączone z technikami włókninowymi, w tym igłowaniem (7)

Jednakże:

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402 ,

włókna polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506 , lub

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501 ,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza niż 9 decyteksów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże

ex Dział 58

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty; wyłączając:

Tkanie (7)

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5805

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i tym podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

5810

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

5901

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub temu podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy

Tkanie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem

lub

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem

5902

Materiały na kord oponowy z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych:

 

 

Zawierające nie więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych

Tkanie

 

Pozostałe

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z tkaniem

5903

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, inne niż te objęte pozycją 5902

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5904

Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtu

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem (7)

5905

Pokrycia ścienne włókiennicze:

 

 

Impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem

 

Pozostałe

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku połączone z tkaniem

lub

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu (7):

5906

Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902 : Dzianiny

 

 

Dzianiny

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku połączone z tkaniem

lub

Dzianie połączone z barwieniem lub powlekaniem

lub

Barwienie przędzy z włókien naturalnych połączone z dzianiem (7)

 

Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy z syntetycznego włókna ciągłego, zawierające więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z tkaniem

 

Pozostałe

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem

lub

Barwienie przędzy z włókien naturalnych połączone z tkaniem

5907

Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tłami studyjnymi lub temu podobnymi

Tkanie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem

lub

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5908

Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec lub tym podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane:

 

 

Koszulki żarowe, impregnowane

Wytwarzanie z dzianin workowych

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

5909 do 5911

Artykuły włókiennicze do celów technicznych:

 

 

Tarcze lub pierścienie polerskie inne niż z filcu objętego pozycją 5911

Tkanie

 

Tkaniny, rodzaju stosowanego w maszynach papierniczych lub do innych zastosowań technicznych, filcowane lub nie, nawet impregnowane lub powlekane w inny sposób, cylindryczne lub bez końca, na osnowie lub na wątku pojedynczym lub wielokrotnym, lub tkane na płasko, na osnowie lub na wątku wielokrotnym objętym pozycją 5911

Tkanie (7)

 

Pozostałe

Wytłaczanie przędzy z włókien chemicznych lub przędzenie naturalnych lub chemicznych włókien odcinkowych połączone z tkaniem (7)

lub

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem

Dział 60

Dzianiny

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku połączone z tkaniem

lub

Dzianie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem

lub

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem

lub

Barwienie przędzy z włókien naturalnych połączone z dzianiem

lub

Skręcanie lub teksturowanie połączone z dzianiem, pod warunkiem że wartość użytej przędzy przed skręcaniem lub teksturowaniem nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

Dział 61

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane:

 

 

Otrzymywane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch lub większej liczby kawałków dzianin, które zostały albo pocięte do kształtu, albo wykonane bezpośrednio do kształtu

Wytwarzanie z tkanin

 

Pozostałe

Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku połączone z dzianiem (produktów dzianych w określonym kształcie)

lub

Barwienie przędzy z włókien naturalnych połączone z dzianiem (produktów dzianych w określonym kształcie) (7)

ex Dział 62

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedziane; wyłączając:

Wytwarzanie z tkanin

6213 i 6214

Chusteczki do nosa, szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły:

 

 

Haftowane

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

lub

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (8)

lub

Wykańczanie poprzedzone drukowaniem połączonym przynajmniej z dwiema czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu (7)  (8)

 

Pozostałe

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

lub

Wykańczanie poprzedzone drukowaniem połączonym przynajmniej z dwiema czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu (7)  (8)

6217

Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212 :

 

 

Haftowane

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

lub

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (8)

 

Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

lub

Powlekanie, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepowleczonej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie) (8)

 

Wycięte wkładki do kołnierzy i mankietów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 63

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

6301 do 6304

Koce, pledy, bielizna pościelowa itp.; firanki, zasłony itp.; pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz:

 

 

Z filcu, z włóknin

Wszelkie procesy wytwarzania włóknin, włącznie z igłowaniem, połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

 

Pozostałe:

 

 

Haftowane

Tkanie lub dzianie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

lub

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (8)  (9)

 

Pozostałe

Tkanie lub dzianie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

6305

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

Tkanie lub dzianie i wykańczanie (włączając przycinanie) (7)

6306

Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe:

 

 

Z włóknin

Wszelkie procesy wytwarzania włóknin, włącznie z igłowaniem, połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

 

Pozostałe

Tkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie) (7)  (8)

lub

Powlekanie, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepowleczonej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

6307

Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieży

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

6308

Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej

Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Jednakże artykuły niepochodzące mogą zostać włączone, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 25 % ceny ex-works zestawu

ex Dział 64

Obuwie, getry i tym podobne; części tych artykułów; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, wyłączając komplety cholewek przymocowanych do podpodeszew (wkładek) lub do innych części składowych podeszwy objęte pozycją 6406

6406

Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); podpodeszwy wyjmowane (wkładki), podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

Dział 65

Nakrycia głowy i ich części

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

ex Dział 68

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 6803

Artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych

Wytwarzanie z łupka poddanego obróbce

ex 6812

Artykuły z azbestu; artykuły z mieszanin na bazie azbestu lub mieszanin na bazie azbestu i węglanu magnezu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

ex 6814

Artykuły z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną, na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów

Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną)

Dział 69

Wyroby ceramiczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 70

Szkło i wyroby ze szkła; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

7006

Szkło objęte pozycją 7003 , 7004 lub 7005 , gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone,

 

 

Podłoża z płyt szklanych, pokrytych cienką warstwą dielektryka wykonaną z półprzewodnika klasy zgodnej normą SEMII (10)

Wytwarzanie z płyt ze szkła niepowlekanego (substratów) objętych pozycją 7006

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

7010

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7013

Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018 )

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub

Ręczne zdobienie (z wyłączeniem sitodruku) przedmiotów szklanych ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość dmuchanych przedmiotów ze szkła nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 7019

Artykuły (inne niż przędza) z włókien szklanych

Wytwarzanie z:

niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych ciętych, lub

waty szklanej

ex Dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

7106 , 7108 i 7110

Metale szlachetne:

 

 

Nieobrobione plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 7106 , 7108 i 7110

lub

Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych objętych pozycją 7106 , 7108 lub 7110

lub

Wytwarzanie stopów metali szlachetnych objętych pozycją 7106 , 7108 lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi

 

W stanie półproduktu lub w postaci proszku

Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym

ex 7107 , ex 7109 oraz ex 7111

Metale platerowane metalem szlachetnym, półprodukty

Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi w stanie surowym

7115

Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

7117

Sztuczna biżuteria

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie z części metali nieszlachetnych, nieplaterowanych, niepokrytych metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 73

Wyroby z żeliwa i stali; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

ex 7301

Ścianka szczelna

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7207

7302

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206

7304 , 7305 i 7306

Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żelaza (innego niż żeliwo) lub stali

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 lub 7224

ex 7307

Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze stali nierdzewnej

Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, usuwanie krawędzi i piaskowanie przedkuwek, pod warunkiem że łączna wartość przedkuwek nie przekracza 35 % ceny ex-works produktu

7308

Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406 ) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednakże spawane kątowniki, kształtowniki i profile objęte pozycją 7301 nie mogą zostać użyte

ex 7315

Łańcuch przeciwpoślizgowy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 7315 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 74

Miedź i artykuły z miedzi; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

7403

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

ex Dział 76

Aluminium i artykuły z aluminium; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

7601

Aluminium nieobrobione plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

7607

Folia aluminiowa (nawet zadrukowana, łączona z papierem, tekturą, z tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 7606

ex Dział 78

Ołów i artykuły z ołowiu; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

7801

Ołów nieobrobiony plastycznie:

 

 

Ołów rafinowany

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

Pozostały

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednakże odpady i złom objęte pozycją 7802 nie mogą zostać użyte.

Dział 80

Cyna i artykuły z cyny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

ex Dział 82

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8206

Narzędzia z dwóch lub większej liczby pozycji od 8202 do 8205 , pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 8202 do 8205 . Jednakże narzędzia objęte pozycjami od 8202 do 8205 mogą zostać włączone do zestawu, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu

8211

Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte pozycją 8208 , oraz ostrza do nich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednakże ostrza i rękojeści noży z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte

8214

Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednakże rękojeści z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte

8215

Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednakże rękojeści z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte

ex Dział 83

Artykuły różne z metali nieszlachetnych; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 8302

Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły, nadające się do budynków i automatycznych urządzeń do zamykania drzwi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednak użyć innych materiałów objętych pozycją 8302 , pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

ex 8306

Statuetki i pozostałe ozdoby, z metali nieszlachetnych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednak użyć innych materiałów objętych pozycją 8306 , pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8401

Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8407

Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8408

Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8427

Wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8482

Łożyska toczne

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 85

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8501 8502

Silniki elektryczne i prądnice; Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8503

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8513

Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego źródła energii (na przykład suchych baterii, akumulatorów, prądnic), inne niż sprzęt oświetleniowy objęty pozycją 8512

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8519

Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8522

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8521

Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8522

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8523

Przygotowane niezapisane nośniki do rejestrowania dźwięku lub podobnego rejestrowania innych zjawisk, inne niż produkty objęte działem 37

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8525

Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz pozostałe rejestrujące kamery wideo

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8529

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8526

Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiową

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8529

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8527

Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8529

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8528

Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8529

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8535 do 8537

Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych; złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych; tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8538

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8540 11 i 8540 12

Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów wideo

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 8542 31 -ex 8542 33 oraz ex 8542 39

Układy scalone monolityczne

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub

Dyfuzja, podczas której układy scalone są formowane na podłożu półprzewodnika przez selektywne wprowadzenie odpowiedniej domieszki, nawet zmontowane lub przetestowane w kraju niebędącym stroną

8544

Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złącza; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złącza

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8545

Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8546

Izolatory elektryczne z dowolnego materiału

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8547

Osprzęt izolacyjny do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrycznego, będący całkowicie osprzętem z materiału izolacyjnego, poza drobnymi elementami z metalu (na przykład gniazda gwintowane), wprowadzanymi podczas formowania wyłącznie do celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546 ; elektryczne rurki kablowe oraz ich połączenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone materiałem izolacyjnym

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8548

Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn lub urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

Dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne).

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria; wyłączając:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8711

Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 90

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

9002

Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, z dowolnego materiału, oprawione, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, ale inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

9033

Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

Dział 91

Zegary i zegarki oraz ich części

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

Dział 94

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 95

Zabawki, gry i przybory sportowe; ich części i akcesoria; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 9506

Kije golfowe i ich części

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. do wyrobu główek kijów golfowych można jednak użyć wstępnie ukształtowanych klocków.

ex Dział 96

Artykuły przemysłowe różne; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

9601 i 9602

Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, poroża, koral, macica perłowa i pozostałe materiały do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, obrobione oraz artykuły z tych materiałów (włączając artykuły otrzymane przez formowanie).

Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503 ) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

9603

Miotły, szczotki i pędzle (włączając szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe, mopy i przybory do odkurzania wykonane z piór; kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli; poduszki i wałki do malowania; gumowe wycieraczki do szyb (inne niż wałki gumowe)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

9605

Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia

Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Jednakże artykuły niepochodzące mogą zostać włączone, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu

9606

Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i pozostałe części tych artykułów; półprodukty guzików

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

9608

Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi; pióra wieczne, stylografy oraz pozostałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednak użyć stalówek i ich ostrzy objętych tą samą pozycją, co produkt.

9612

Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bez

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

9613 20

Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrotnego napełniania

Wytwarzanie, w którym łączna wartość materiałów objętych pozycją 9613 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9614

Fajki do tytoniu (włączając cybuchy) oraz cygarniczki do papierosów lub cygar, oraz ich części

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją


(1)  Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 15 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 3 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 30).

(2)  Warunki specjalne odnoszące się do „procesów specyficznych” – zob. uwagi wprowadzające 7.1 i 7.3.

(3)  Warunki specjalne odnoszące się do „procesów specyficznych” – zob. uwaga wprowadzająca 7.2.

(4)  Pod określeniem „grupa” rozumie się dowolną część pozycji oddzieloną od pozostałej części średnikiem.

(5)  W przypadku produktów złożonych z materiałów klasyfikowanych do pozycji 3901-3906, z jednej strony, i do pozycji 3907-3911, z drugiej strony, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje masą.

(6)  Następujące folie są uważane za folie o wysokiej przezroczystości: jeśli ściemnienie optyczne mierzone zgodnie z ASTM-D 1003-16 miernikiem Gardnera (tzn. miernik Hazefactor) jest mniejsze niż 2 %.

(7)  Warunki specjalne odnoszące się do produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych – zob. uwaga wprowadzająca 5.

(8)  Zob. uwaga wprowadzająca 6.

(9)  W przypadku produktów z dzianin, nieelastycznych ani niegumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów dzianin (przycinanych lub dzianych w określonym kształcie), zob. uwaga wprowadzająca 6.

(10)  SEMII— Instytut Sprzętu i Materiałów z Półprzewodników (ang. Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).


Top