EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D0362

Decyzja nr 1/2017 Mieszanego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany tabel II, III i IV lit. b) w protokole 2 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w odniesieniu do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych [2017/362]

OJ L 54, 1.3.2017, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/362/oj

1.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/16


DECYZJA NR 1/2017 MIESZANEGO KOMITETU UE–SZWAJCARIA

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany tabel II, III i IV lit. b) w protokole 2 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w odniesieniu do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych [2017/362]

KOMITET MIESZANY,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską podpisaną w Brukseli w dniu 22 lipca 1972 r. (1), zwaną dalej „Umową”, zmienioną Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającą Umowę odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (2), podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., oraz jej protokół 2, w szczególności art. 7 tego protokołu,

przypominając, że zmieniony protokół 2 został zawarty w celu poprawy wzajemnego dostępu do rynku dla przetworzonych produktów rolnych,

odnosząc się do wątpliwości, które zostały poruszone przez UE podczas 61. posiedzenia Komitetu Mieszanego w dniu 3 grudnia 2015 r.,

uznając za wskazane dokonanie dostosowania technicznego dotyczącego ustalania stawek podstawowych wymienionych w tabeli IV lit. b) w protokole 2 poprzez zwiększenie rabatu stosowanego do różnic ceny odniesienia w celu ustalenia stawek podstawowych z 15 do 18,5 procent,

uznając, że takie dostosowanie techniczne stanowi rozwiązanie problemu obaw UE dotyczących zachowania względnych marginesów preferencyjnych Umawiających się Stron, określonych w art. 5 ust. 3 protokołu 2, i jest zgodne z ogólnym celem Umowy, jakim jest harmonijny rozwój handlu między Umawiającymi się Stronami,

podkreślając, że Umawiające się Strony mają zamiar nadal wywiązywać się ze swoich zobowiązań na mocy protokołu 2, zwłaszcza z obowiązku wdrożenia klauzuli przeglądowej zawartej w art. 5 ust. 2 i 3 przynajmniej raz w roku, zgodnie z celami protokołu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W tabelach I i II w protokole 2 do Umowy wymieniono produkty, do których protokół ma zastosowanie. Wszystkie produkty objęte pozycją HS 2202 wchodzą w zakres protokołu 2, z wyjątkiem soków owocowych lub warzywnych rozcieńczonych wodą lub gazowanych. Rozbieżne interpretacje definicji soku owocowego lub soku warzywnego rozcieńczonego wodą lub gazowanego doprowadziły do niespójnych praktyk w odniesieniu do klasyfikacji.

(2)

Należy zatem doprecyzować w tabeli II opis produktów objętych pozycją HS 2202 wyłączonych z zakresu stosowania protokołu.

(3)

W celu wykonania postanowień protokołu 2 do Umowy ustalono wewnętrzne ceny odniesienia dla Umawiających się Stron.

(4)

Na rynkach wewnętrznych Umawiających się Stron zmieniły się ceny rzeczywiste surowców, do których stosuje się środki kompensacji cen.

(5)

Należy zatem odpowiednio uaktualnić ceny odniesienia oraz stawki wymienione w tabelach III i IV lit. b) w protokole 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W protokole 2 do Umowy wprowadza się następujące zmiany:

a)

tabelę II zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji;

b)

tabelę III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji;

c)

tabelę IV lit. b) zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. i obowiązuje od tego dnia.

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 1 marca 2017 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2017 r.

W imieniu Komitetu Mieszanego

Petros SOURMELIS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189.

(2)  Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 19.


ZAŁĄCZNIK I

W tabeli II wpis dotyczący pozycji HS 2202 zastępuje się wpisem w brzmieniu:

„Kod

HS

Opis towarów

2202

Wody, włączając wody mineralne i gazowane, zawierające dodatek cukru czy inne substancje słodzące lub wody aromatyzowane, inne napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją nr 2009 :

.10

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub wody aromatyzowane

.91

Piwo bezalkoholowe

.99

Pozostałe:

ex ex.99

— —

Inne niż soki z owoców i warzyw objęte pozycjami nr 2002 i 2009 oraz ich mieszaniny, rozcieńczone wodą lub gazowane lub ekstrakty wodne herbaty, ziół, kawy lub maté, oraz inne niż zawierające komponenty mleczne objęte pozycjami nr 0401 i 0402 ”


ZAŁĄCZNIK II

„Tabela III

Wewnętrzne ceny odniesienia UE i krajowe ceny odniesienia Szwajcarii

Surowiec rolny

Krajowa cena odniesienia Szwajcarii

CHF za 100 kg netto

Wewnętrzna cena odniesienia UE

CHF za 100 kg netto

Art. 4 ust. 1

Stosowana po stronie Szwajcarii różnica cen odniesienia Szwajcarii/UE

CHF za 100 kg netto

Art. 3 ust. 3

Stosowana po stronie UE różnica cen odniesienia Szwajcarii/UE

EUR za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna

52,10

18,37

33,75

0,00

Pszenica durum

1,20

0,00

Żyto

42,75

16,35

26,40

0,00

Jęczmień

Kukurydza

Mąka z pszenicy zwyczajnej

90,40

40,20

50,20

0,00

Mleko pełne w proszku

585,00

261,37

323,65

0,00

Mleko odtłuszczone w proszku

396,20

195,08

201,10

0,00

Masło

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Cukier biały

Jaja

38,00

0,00

Ziemniaki świeże

43,25

17,66

25,60

0,00

Tłuszcz roślinny

170,00

0,00”


ZAŁĄCZNIK III

Tabela IV

„b)

Stawki podstawowe dla surowców rolnych uwzględniane przy wyliczaniu składników rolnych:

Surowiec rolny

Stawka podstawowa stosowana po stronie Szwajcarii

art. 3 ust. 2

Stawka podstawowa stosowana po stronie UE

art. 4 ust. 2

CHF za 100 kg netto

EUR za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna

27,20

0,00

Pszenica durum

1,00

0,00

Żyto

20,95

0,00

Jęczmień

Kukurydza

Mąka z pszenicy zwyczajnej

40,90

0,00

Mleko pełne w proszku

262,65

0,00

Mleko odtłuszczone w proszku

163,90

0,00

Masło

523,90

0,00

Cukier biały

Jaja

30,95

0,00

Ziemniaki świeże

19,90

0,00

Tłuszcz roślinny

138,55

0,00”


Top