EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0515(02)

Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

OJ L 129, 15.5.2002, p. 3–176 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 283, 26.10.2005, p. 10–176 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 074 P. 171 - 344
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 074 P. 171 - 344
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 043 P. 5 - 178

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2018

26.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/2


DECYZJA RADY

z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

(2005/736/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 zdanie drugie,

uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 lutego 2004 r. Rada upoważniła Komisję, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, do rozpoczęcia negocjacji z Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, zwanym dalej „Jordanią”, w celu dostosowania Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (1), biorąc pod uwagę przystąpienie nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej.

(2)

Negocjacje te zostały zakończone zgodnie z wymogami Komisji.

(3)

Tekst Protokołu będący przedmiotem negocjacji z Jordanią stanowi w art. 10 ust. 2 o tymczasowym stosowaniu Protokołu przed jego wejściem w życie.

(4)

Z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia w późniejszym terminie, Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich i powinien być stosowany tymczasowo,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby/osób umocowanej/umocowanych do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, i z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia w późniejszym terminie, Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie niniejszym wyrażają zgodę na tymczasowe stosowanie postanowień Protokołu, z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia w późniejszym terminie.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 129 z 15.5.2002, str. 3.


PROTOKÓŁ

Do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WłOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

zwane dalej „Państwami Członkowskimi WE”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, i

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej i Komisję,

z jednej strony, oraz

JORDAŃSKIE KRÓLESTWO HASZYMIDZKIE, zwane dalej „Jordanią”,

z drugiej strony,

ZWAŻYWSZY, że Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, zwany dalej „Układem Eurośródziemnomorskim”, został podpisany w Brukseli dnia 24 listopada 1997 roku i wszedł w życie z dniem 1 maja 2002 roku;

ZWAŻYWSZY, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej i jego Akt dotyczący warunków przystąpienia zostały podpisane w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 roku i weszły w życie z dniem 1 maja 2004 roku;

ZWAŻYWSZY, że zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 roku przystąpienie do Układu Eurośródziemnomorskiego nowych Umawiających się Stron należy uzgodnić poprzez zawarcie protokołu;

ZWAŻYWSZY, że na mocy art. 22 ust. 2 Układu Eurośródziemnomorskiego przeprowadzone zostały konsultacje w celu uwzględnienia obustronnych interesów Wspólnoty i Jordanii;

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka, z jednej strony, i Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, z drugiej strony, stają się niniejszym Umawiającymi się Stronami Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi oraz przyjmują i przyjmują do wiadomości zarówno tekst układu, jak i wspólne deklaracje, deklaracje i wymianę listów w taki sam sposób, jak inne Państwa Członkowskie Wspólnoty.

Artykuł 2

W celu uwzględnienia ostatnich zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej Strony przyjmują, że wygaśnięcie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz istniejące procedury w układzie, odnoszące się do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zostaną uznane za odnoszące się do Wspólnoty Europejskiej, która przejęła wszystkie prawa i obowiązki zaciągnięte przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

ROZDZIAŁ I

ZMIANY DO UKłADU EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, WŁĄCZNIE Z JEGO ZAŁĄCZNIKAMI I PROTOKOŁAMI

Artykuł 3

Prezydencja Komitetu Stowarzyszenia

W art. 93 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komitetowi Stowarzyszenia przewodniczy kolejno przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich oraz przedstawiciel Rządu Jordanii.”

Artykuł 4

Reguły pochodzenia

W Protokole 3 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Świadectwa przewozowe EUR1 wydane retrospektywnie muszą być opatrzone jedną z poniższych adnotacji:

ES

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS

»VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET

»TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD«

EL

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT

»RILASCIATO A POSTERIORI«

LV

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT

»MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT

»EMITIDO A POSTERIORI«

SL

»IZDANO NAKNADNO«

SK

»VYDANÉ DODATOČNE«

FI

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«

AR

»

Image

«”
;

2)

artykuł 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Duplikat wystawiony w ten sposób musi być opatrzony jedną z poniższych adnotacji:

ES

»DUPLICADO«

CS

»DUPLIKÁT«

DA

»DUPLIKAT«

DE

»DUPLIKAT«

ET

»DUPLIKAAT«

EL

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN

»DUPLICATE«

FR

»DUPLICATA«

IT

»DUPLICATO«

LV

»DUBLIKĀTS«

LT

»DUBLIKATAS«

HU

»MÁSODLAT«

MT

»DUPLIKAT«

NL

»DUPLICAAT«

PL

»DUPLIKAT«

PT

»SEGUNDA VIA«

SL

»DVOJNIK«

SK

»DUPLIKÁT«

FI

»KAKSOISKAPPALE«

SV

»DUPLIKAT«

AR

»

Image

«”
;

3)

załącznik IV otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

ZGŁOSZENIE FAKTURY

Zgłoszenie faktury, którego tekst jest zamieszczony poniżej, musi być sporządzone zgodnie z przypisami. Niemniej jednak przypisy nie muszą być powielane.

Wersja hiszpańska

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2).

Wersja czeska

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v… (2).

Wersja duńska

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.… (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2)

Wersja niemiecka

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Wersja estońska

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (Maksu- ja Tolliameti kinnitus nr… (1)) deklareerib, et need tooted on… (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Wersja grecka

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ.… (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής… (2)

Wersja angielska

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… (2) preferential origin.

Wersja francuska

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle… (2).

Wersja włoska

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… (2)

Wersja łotewska

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr.… (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no… (2).

Wersja litewska

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr… (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra… (2) preferencinės kilmės prekės.

Wersja węgierska

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:… (1)) kijelentem, hogy eltérő gyértelmü jelzés hianyában az áruk preferenciális… (2) származásúak.

Wersja maltańska

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru.… (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali… (2).

Wersja niderlandzka

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Wersja polska

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (1)) deklaruje, że, z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają… (2) preferencyjne pochodzenie.

Wersja portugalska

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial… (2).

Wersja słoweńska

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št… (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno… (2) poreklo.

Wersja słowacka

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v… (2).

Wersja fińska

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Wersja szwedzka

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.… (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande… ursprung (2).

Wersja arabska

Image

 (3)

(Miejsce i data)

 (4)

(Podpis eksportera; nazwisko osoby podpisującej deklarację musi być napisane czytelnie)

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł 5

Dowody pochodzenia i współpraca administracyjna

1.   Dowody pochodzenia produktów, które zostały prawidłowo wydane przez Egipt lub nowe Państwo Członkowskie w ramach zawartych między nimi umów preferencyjnych lub uregulowań niezależnych, zostają zatwierdzone w odpowiednich krajach zgodnie z niniejszym Protokołem, pod warunkiem że:

a)

uzyskanie takich dowodów zezwala na zastosowanie traktowania preferencyjnego zgodnie z preferencyjnymi środkami taryfowymi zawartymi w Układzie Eurośródziemnomorskim lub we wspólnotowym planie ogólnych preferencji taryfowych;

b)

dowód pochodzenia produktu oraz dokumenty przewozu zostały wydane nie później niż w dniu poprzedzającym przystąpienie Państw Członkowskich do Unii Europejskiej;

c)

dowód pochodzenia produktu zostaje przedłożony władzom celnym przed upływem okresu czterech miesięcy od daty przystąpienia.

W przypadku gdy towary do przywozu zgłoszono władzom celnym w Jordanii lub nowym Państwie Członkowskim w ramach umów preferencyjnych lub uregulowań niezależnych aktualnie obowiązujących między Jordanią i nowym Państwem Członkowskim przed datą przystąpienia, dowód pochodzenia wystawiony retrospektywnie w oparciu o te uregulowania może również zostać przyjęty, pod warunkiem że zostanie on przedstawiony władzom celnym w terminie czterech miesięcy od daty przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej.

2.   Jordania i nowe Państwa Członkowskie mają prawo zachować zezwolenia, na podstawie których otrzymały status „zatwierdzonych eksporterów” w ramach zawartych między nimi umów preferencyjnych lub uregulowań niezależnych, pod warunkiem że:

a)

powyższe postanowienie zostało także określone w Układzie Eurośródziemnomorskim zawartym między Jordanią i Wspólnotą przed datą przystąpienia;

oraz

b)

zatwierdzeni eksporterzy stosują reguły pochodzenia produktów ustanowione w ramach tego układu.

Zezwolenia te zostają zastąpione, nie później niż rok od daty przystąpienia, nowymi zezwoleniami wystawianymi na podstawie warunków określonych w Układzie Eurośródziemnomorskim.

3.   Wnioski w sprawie późniejszej weryfikacji dowodu pochodzenia wystawionego na podstawie umów preferencyjnych lub uregulowań niezależnych, o których mowa w ustępach 1 i 2, zostaną przyjęte przez właściwe władze celne w Jordanii lub Państwie Członkowskim na okres trzech lat od wydania danego dowodu pochodzenia i mogą być wydawane przez te władze na okres trzech lat po przyjęciu przez organ celny dowodu pochodzenia w celu wsparcia złożonych deklaracji celnych.

Artykuł 6

Towary w tranzycie

1.   Postanowienia Układu Eurośródziemnomorskiego mają zastosowanie do towarów wywożonych z Jordanii do jednego z nowych Państw Członkowskich lub z jednego z nowych Państw Członkowskich do Jordanii, które spełniają kryteria określone w Protokole 3 do układu oraz które w dniu przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej znajdują się w drodze albo w składzie czasowym, w składzie celnym lub wolnym obszarze celnym na terenie Jordanii lub jednego z nowych Państw Członkowskich.

2.   W powyższych przypadkach można przyznać traktowanie preferencyjne, które uzależnia się od przedstawienia władzom celnym kraju przywozu, przed upływem czterech miesięcy od daty przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego retrospektywnie przez władze celne kraju wywozu oraz innych dokumentów poświadczających stan transportu.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 7

Jordan zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń, wniosków i skarg ani nie wprowadzać zmian i nie wycofywać żadnych koncesji na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII porozumienia GATT 1994 w stosunku do rozszerzenia Wspólnoty.

Artykuł 8

Niniejszy Protokół stanowi integralną część Układu Eurośródziemnomorskiego.

Artykuł 9

1.   Niniejszy Protokół zostaje zatwierdzony przez Wspólnotę Europejską, Radę Unii Europejskiej w imieniu Państw Członkowskich oraz przez Jordańskie Królestwo Haszymidzkie zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

2.   Dokumenty zatwierdzające zostaną złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 10

1.   Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dacie złożenia ostatniego dokumentu zatwierdzenia.

2.   Niniejszy Protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 maja 2004 r.

Artykuł 11

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w następujących językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz arabskim, przy czym każda z tych wersji językowych jest na równi autentyczna.

Artykuł 12

Tekst Układu Eurośródziemnomorskiego, włącznie z załącznikami i protokołami stanowiącymi jego integralną część oraz Akt Końcowy wraz z załączonymi do niego deklaracjami, zostają sporządzone w językach czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim i słoweńskim, węgierskim i teksty te są na równi autentyczne z tekstami oryginalnymi (5). Teksty te zatwierdza Rada Stowarzyszenia.

Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo de dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις τριάντα μία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty-first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente-et-un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addì trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-ötödik év május havanák harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito en Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu, dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpät’.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

Image

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Por el Reino Hachemita de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšemītu Karalistes vārdā

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részėről

Għar-Renju Ħaxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

På Hashemitiska konungariket Jordaniens vägnar

Image

Image


(1)  Jeśli zgłoszenie faktury wystawiane jest przez zatwierdzonego eksportera w rozumieniu art. 21 Protokołu, w tym miejscu należy wpisać numer zezwolenia zatwierdzonego eksportera. Jeśli zgłoszenie faktury nie jest wystawiana przez zatwierdzonego eksportera, słowa w nawiasach pominąć lub pozostawić puste miejsce.

(2)  Należy wskazać pochodzenie produktów. Jeśli zgłoszenie faktury odnosi się, w całości bądź w części, do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli w rozumieniu art. 36 Protokołu, eksporter musi wyraźnie je oznaczyć w dokumencie, na którym dokonuje się zgłoszenia, za pomocą symbolu »CM«.

(3)  Można pominąć, jeśli te informacje zostały zawarte w samym dokumencie.

(4)  Patrz: art. 20 ust. 5 Protokołu. W przypadku gdy od eksportera nie wymaga się podpisu, zwolnienie z podpisu oznacza również zwolnienie z podania nazwiska sygnatariusza.”

(5)  Tekst umowy sporządzony w 11 językach urzędowych Unii Europejskiej (hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim, szwedzkim) został opublikowany w Dz.U. L 129 z 15.5.2002, str. 3. Wersje czeska, estońska, łotewska, litewska, węgierska, maltańska, polska, słowacka i słoweńska zostały opublikowane w niniejszym Dzienniku Urzędowym.


UKŁAD EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI

ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali,

zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI,

zwane dalej „Wspólnotą”,

z jednej strony, oraz

JORDAŃSKIE KRÓLESTWO HASZYMIDZKIE,

zwane dalej „Jordanią”,

z drugiej strony,

BIORĄC OD UWAGĘ znaczenie tradycyjnych więzi istniejących między Wspólnotą, jej Państwami Członkowskimi a Jordanią oraz wspólne wartości podzielane przez Strony;

BIORĄC POD UWAGĘ, że Wspólnota, jej Państwa Członkowskie i Jordania pragną umacniać te więzi i ustanowić trwałe stosunki oparte na zasadzie wzajemności oraz na partnerstwie oraz dokonać dalszej integracji gospodarki jordańskiej z gospodarką europejską;

BIORĄC POD UWAGĘ znaczenie, jakie Strony przywiązują do zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności do przestrzegania praw człowieka, zasad demokratycznych i swobód politycznych i gospodarczych, które stanowią główną podstawę stowarzyszenia;

BIORĄC POD UWAGĘ rozwój polityczny i gospodarczy, jaki miał miejsce w ostatnich latach w Europie i na Bliskim Wschodzie;

ŚWIADOMI potrzeby połączenia wysiłków w celu wzmocnienia stabilności politycznej i rozwoju gospodarczego w regionie poprzez wspieranie współpracy regionalnej;

PRAGNĄC ustanowienia i rozwijania regularnego dialogu politycznego dotyczącego dwustronnych i międzynarodowych zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

PRZEKONANI o potrzebie wzmocnienia procesu modernizacji społecznej i gospodarczej rozpoczętego przez Jordanię w celu pełnej integracji swojej gospodarki z gospodarką światową i jej uczestnictwa we wspólnocie państw demokratycznych;

BIORĄC POD UWAGĘ różnicę istniejącą w rozwoju gospodarczym i społecznym między Jordanią a Wspólnotą;

PRAGNĄC ustanowienia współpracy, wspieranej regularnym dialogiem, w dziedzinach gospodarczych, naukowych, technologicznych, kulturalnych, audiowizualnych i społecznych w celu rozwijania wzajemnej wiedzy i zrozumienia;

BIORĄC POD UWAGĘ przywiązanie Wspólnoty i Jordanii do wolnego handlu, i w szczególności do poszanowania praw i obowiązków wynikających z Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (1994) (GATT);

PRZEKONANI, że Układ o Stowarzyszeniu stworzy nowy klimat dla ich stosunków gospodarczych, i w szczególności, dla rozwoju handlu, inwestycji i współpracy gospodarczej i technologicznej,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym ustanawia się stowarzyszenie między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordanią, z drugiej strony.

2.   Niniejszy Układ ma na celu:

zapewnienie właściwych ram dla dialogu politycznego w celu umożliwienia rozwoju ścisłych stosunków politycznych między Stronami,

ustanowienie warunków stopniowej liberalizacji handlu towarami, usługami i kapitałem,

sprzyjanie rozwojowi zrównoważonych stosunków gospodarczych i społecznych między Stronami poprzez dialog i współpracę,

poprawę warunków życia i pracy oraz wspieranie produktywności i stabilności finansowej,

wspieranie współpracy regionalnej w celu skonsolidowania pokojowego współistnienia oraz stabilizacji gospodarczej i politycznej,

wspieranie współpracy w innych dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Artykuł 2

Stosunki między Stronami, jak również i postanowienia samego Układu, opierają się na przestrzeganiu zasad demokratycznych i podstawowych praw człowieka, wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która wyznacza kierunki ich polityce wewnętrznej i międzynarodowej i stanowi istotny element niniejszego Układu.

TYTUŁ I

DIALOG POLITYCZNY

Artykuł 3

1.   Między Stronami ustanawia się regularny dialog polityczny. Wzmacnia on ich stosunki, przyczynia się do rozwoju trwałego partnerstwa oraz wzrostu wzajemnego zrozumienia i solidarności.

2.   Dialog i współpraca polityczna mają na celu w szczególności:

rozwój lepszego wzajemnego zrozumienia i większej zbieżności stanowisk w kwestiach międzynarodowych, w szczególności w tych kwestiach, które mogą istotnie wpływać na jedną lub drugą Stronę,

umożliwienie każdej ze Stron uwzględnienia stanowiska i interesów drugiej Strony,

wzmocnienie regionalnego bezpieczeństwa i stabilności,

wspieranie wspólnych inicjatyw.

Artykuł 4

Dialog polityczny obejmuje wszystkie kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i ma na celu otwarcie drogi dla nowych form współpracy zmierzających do zrealizowania wspólnych celów, w szczególności w zakresie pokoju, bezpieczeństwa, praw człowieka, demokracji i rozwoju regionalnego.

Artykuł 5

1.   Dialog polityczny ułatwia rozwój wspólnych inicjatyw i jest prowadzony w regularnych odstępach czasu i w każdym przypadku gdy jest to niezbędne, w szczególności:

a)

na poziomie ministerialnym, głównie w ramach Rady Stowarzyszenia;

b)

na poziomie wyższych urzędników między przedstawicielami Jordanii, z jednej strony, a Prezydencją Rady i Komisji, z drugiej strony;

c)

poprzez pełne wykorzystanie wszelkich kanałów dyplomatycznych, w szczególności poprzez regularne spotkania informacyjne, konsultacje przy okazji posiedzeń międzynarodowych i kontakty między przedstawicielami dyplomatycznymi w państwach trzecich;

d)

poprzez każdy inny sposób mogący przyczynić się do konsolidacji, rozwoju i przyspieszenia tego dialogu.

2.   Dialog polityczny zostaje ustanowiony między Parlamentem Europejskim a Parlamentem Jordańskim.

TYTUŁ II

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW PODSTAWOWE ZASADY

Artykuł 6

Wspólnota i Jordania ustanawiają stopniowo strefę wolnego handlu w okresie przejściowym, trwającym maksymalnie dwanaście lat, począwszy od daty wejścia w życie niniejszego Układu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Układu i zgodnie z postanowieniami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z roku 1994, zwanego dalej „GATT”.

ROZDZIAŁ 1

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

Artykuł 7

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się w odniesieniu do produktów pochodzących ze Wspólnoty i z Jordanii, innych niż te wymienione w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Artykuł 8

Żadne nowe cła przywozowe ani wszelkie inne opłaty o skutku równoważnym nie zostają wprowadzone w handlu między Wspólnotą a Jordanią.

Artykuł 9

Przywóz do Wspólnoty produktów pochodzących z Jordanii jest zwolniony z ceł oraz wszelkich innych opłat o skutku równoważnym oraz z ograniczeń ilościowych i wszelkich innych środków o skutku równoważnym.

Artykuł 10

1.

a)

Postanowienia niniejszego rozdziału nie stanowią przeszkody dla zachowania przez Wspólnotę elementu rolnego w odniesieniu do towarów pochodzących z Jordanii i wymienionych w załączniku I.

b)

Element rolny może przybierać formę kwoty zryczałtowanej lub opłaty celnej ad valorem.

c)

Postanowienia rozdziału 2 mające zastosowanie do produktów rolnych stosuje się mutatis mutandis do elementu rolnego.

2.

a)

Postanowienia niniejszego rozdziału nie stanowią przeszkody dla zachowania przez Jordanię elementu rolnego w odniesieniu do towarów pochodzących ze Wspólnoty i wymienionych w załączniku II.

b)

Elementy rolne, które w zastosowaniu litery a) Jordania może pobierać w przywozie ze Wspólnoty, nie przekraczają 50 % podstawowej stawki celnej stosowanej w przywozie z państw niekorzystających z uzgodnień dotyczących handlu preferencyjnego, ale korzystających z klauzuli największego uprzywilejowania.

c)

Jeżeli Jordania wykazuje, że równoważność opłat celnych stosowanych w odniesieniu do produktów rolnych włączonych do towarów wymienionych w załączniku II przekracza maksymalną stopę określoną w literze b), Rada Stowarzyszenia może uzgodnić wyższą stopę.

d)

Jordania może rozszerzyć wykaz towarów, w odniesieniu do których stosuje się element rolny, z zastrzeżeniem, że towary te są włączone do załącznika I. Przed jego przyjęciem element rolny jest notyfikowany w celu zbadania Komitetowi Stowarzyszenia, który może podjąć każdą potrzebną decyzję.

e)

W odniesieniu do produktów pochodzących ze Wspólnoty wymienionych w załączniku II Jordania stosuje, od dnia wejścia w życie Układu, cła przywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym nie wyższe niż obowiązujące w dniu 1 stycznia 1996 roku.

3.   W odniesieniu do elementu przemysłowego produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załączniku II Jordania stopniowo znosi cła przywozowe lub opłaty o skutku równoważnym, zgodnie z postanowieniami artykułu 11.

4.   W przypadku gdy w handlu między Wspólnotą a Jordanią opłata stosowana do podstawowego produktu rolnego zostaje obniżona lub w przypadku gdy takie obniżki wynikają ze wzajemnych koncesji na przetworzone produkty rolne, elementy rolne stosowane zgodnie z ustępami 1 i 2 mogą zostać obniżone.

5.   Ograniczenie przewidziane w ustępie 5, wykaz danych produktów i, gdzie stosowne, kontyngenty taryfowe, do których obniżka się odnosi, zostają ustanowione przez Radę Stowarzyszenia.

Artykuł 11

1.   Cła i opłaty o skutku równoważnym mające zastosowanie w przywozie do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, innych niż te, których wykaz znajduje się w załącznikach II, III i IV, zostają zniesione z chwilą wejścia w życie niniejszego Układu.

2.   Na podstawie artykułu 10 ustęp 2 litera b) i artykułu 10 ustęp 3 całkowite cła i opłaty o skutku równoważnym mające zastosowanie w przywozie do Jordanii przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załączniku II, znosi się stopniowo zgodnie z następującym harmonogramem:

cztery lata po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżona o 10 % podstawowej stawki celnej,

pięć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone o 20 % podstawowej stawki celnej,

sześć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cłoi opłata zostaje obniżone o 30 % podstawowej stawki celnej,

siedem lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone o 40 % podstawowej stawki celnej,

osiem lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone o 50 % podstawowej stawki celnej.

3.   Cła i opłaty o skutku równoważnym, mające zastosowanie w przywozie do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie A załącznika III, znosi się stopniowo zgodnie z następującym harmonogramem:

w chwili wejścia w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 80 % podstawowej stawki celnej,

rok po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 60 % podstawowej stawki celnej,

dwa lata po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 40 % podstawowej stawki celnej,

trzy lata po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 20 % podstawowej stawki celnej,

cztery lata po wejściu w życie niniejszego Układu, pozostałe cła i opłaty zostają zniesione.

4.   Cła i opłaty o skutku równoważnym, mające zastosowanie w przywozie do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w wykazie B załącznika III, znosi się stopniowo zgodnie z następującym harmonogramem:

cztery lata po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 90 % podstawowej stawki celnej,

pięć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 80 % podstawowej stawki celnej,

sześć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 70 % podstawowej stawki celnej,

siedem lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 60 % podstawowej stawki celnej,

osiem lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 50 % podstawowej stawki celnej,

dziewięć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 40 % podstawowej stawki celnej,

dziesięć lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 30 % podstawowej stawki celnej,

jedenaście lat po wejściu w życie niniejszego Układu, każde cło i opłata zostaje obniżone do 20 % podstawowej stawki celnej,

dwanaście lat po wejściu w życie niniejszego Układu, pozostałe cła i opłaty zostają zniesione.

5.   W odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV postanowienia, które mają zastosowanie, zostają ponownie zbadane przez Radę Stowarzyszenia cztery lata po wejściu w życie Układu. W chwili ponownego badania Rada Stowarzyszenia ustanawia harmonogram znoszenia ceł w odniesieniu do produktów znajdujących się w załączniku IV.

6.   W przypadku poważnych trudności w odniesieniu do danego produktu właściwy harmonogram, zgodnie z ustępami 2, 3 i 4, może zostać zweryfikowany przez Komitet Stowarzyszenia w drodze wspólnego porozumienia, pod warunkiem że harmonogram, dla którego wnioskowano o dokonanie przeglądu, nie może zostać przedłużony w odniesieniu do danego produktu ponad maksymalny okres przejściowy dwunastu lat. Jeżeli Komitet Stowarzyszenia nie podejmuje decyzji w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o dokonanie ponownego przeglądu harmonogramu, Jordania może tymczasowo zawiesić harmonogram, na okres nieprzekraczający jednego roku.

7.   W odniesieniu do każdego produktu podstawowa stawka celna, do której mają stosować się stopniowe obniżki ustanowione w ustępach 2, 3 i 4, jest tą rzeczywiście stosowaną wobec Wspólnoty w dniu 1 stycznia 1996 roku.

8.   Jeżeli, po dniu 1 stycznia 1996 roku, wszelkie obniżki taryfowe są stosowane na zasadzie erga omnes, obniżone cła zastępują podstawowe stawki celne określone w ustępie 7, od daty, kiedy takie obniżki zostają zastosowane.

9.   Jordania powiadamia Wspólnotę o swoich podstawowych stawkach celnych.

Artykuł 12

Postanowienia dotyczące znoszenia ceł przywozowych mają zastosowanie również do ceł o charakterze fiskalnym.

Artykuł 13

1.   Wyjątkowe środki o ograniczającym czasie obowiązywania, które stanowią odstępstwo od postanowień artykułu 11, mogą zostać podjęte przez Jordanię w formie zwiększenia lub przywrócenia ceł.

Środki te nie mogą być stosowane do powstających gałęzi przemysłu lub niektórych sektorów w fazie restrukturyzacji, bądź też przeżywających poważne trudności, w szczególności jeżeli trudności te powodują istotne problemy społeczne.

Cła stosowane w przywozie do Jordanii produktów pochodzących ze Wspólnoty, wprowadzone tymi środkami, nie mogą przekraczać 25 % ad valorem i zachowują element preferencji wobec produktów pochodzących ze Wspólnoty. Całkowita średnia roczna wartość przywozu produktów podlegających tym środkom nie może przekraczać 20 % całkowitej średniej rocznej wartości przywozu produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty, podczas ostatnich trzech lat, dla których dostępne są dane statystyczne.

Środki te mają zastosowanie w odniesieniu do okresu nieprzekraczającego pięciu lat, chyba że Komitet Stowarzyszenia wyraża zgodę na dłuższy okres. Środki przestają obowiązywać najpóźniej w chwili wygaśnięcia maksymalnego okresu przejściowego dwunastu lat.

Takie środki nie mogą zostać wprowadzone w odniesieniu do produktu, jeżeli upłynęło więcej niż cztery lata od zniesienia wszystkich ceł i wszystkich ograniczeń ilościowych lub opłat bądź środków o skutku równoważnym, dotyczących tego produktu.

Jordania powiadamia Komitet Stowarzyszenia o wszystkich wyjątkowych środkach, które zamierza podjąć oraz, na wniosek Wspólnoty, prowadzi się konsultacje w sprawie takich środków i sektorów, do których się stosują, przed ich wykonaniem. Jeżeli Jordania podejmuje takie środki, dostarcza Komitetowi harmonogram zniesienia ceł wprowadzonych na mocy niniejszego artykułu. Harmonogram ten przewiduje stopniowe znoszenie tych ceł w równych rocznych ratach, począwszy najpóźniej od końca drugiego roku po ich wprowadzeniu. Komitet Stowarzyszenia może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu.

2.   W drodze odstępstwa od postanowień ustępu 1 akapit czwarty, Komitet Stowarzyszenia może wyjątkowo, w celu uwzględnienia trudności związane z powstawaniem nowej gałęzi przemysłu oraz jeżeli niektóre sektory są w trakcie restrukturyzacji lub napotykają poważne trudności, upoważnić Jordanię do utrzymania środków już podjętych w zastosowaniu ustępu 1 na maksymalny okres trzech lat ponad przejściowy okres dwunastu lat.

ROZDZIAŁ 2

PRODUKTY ROLNE

Artykuł 14

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się w odniesieniu do produktów pochodzących ze Wspólnoty i z Jordanii i wymienionych w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Artykuł 15

Wspólnota i Jordania stopniowo wprowadzają większą liberalizację swojego wzajemnego handlu produktami rolnymi.

Artykuł 16

1.   Produkty rolne pochodzące z Jordanii korzystają w przywozie do Wspólnoty z postanowień określonych w protokole 1.

2.   Produkty rolne pochodzące ze Wspólnoty korzystają w przywozie do Jordanii z postanowień określonych w protokole 2.

Artykuł 17

1.   Od dnia 1 stycznia 2002 roku Wspólnota i Jordania oceniają sytuację w celu ustalenia środków liberalizacji, które mają zostać zastosowane przez Wspólnotę i Jordanię z mocą od dnia 1 stycznia 2003 roku, zgodnie z celem określonym w artykule 15.

2.   Bez uszczerbku dla ustępu poprzedzającego i uwzględniając struktury handlu produktami rolnymi między Stronami i w szczególności wrażliwość takich produktów, Wspólnota i Jordania mogą zbadać na bieżąco w Radzie Stowarzyszenia, produkt po produkcie i na zasadzie wzajemności, możliwości przyznania sobie dalszych zwolnień.

ROZDZIAŁ 3

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Artykuł 18

1.   W handlu między Wspólnotą a Jordanią nie wprowadza się żadnych nowych przywozowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym.

2.   Ograniczenia ilościowe w przywozie i środki o skutku równoważnym w handlu między Wspólnotą a Jordanią zostają zniesione wraz z wejściem w życie niniejszego Układu.

3.   Wspólnota i Jordania nie stosują w wywozie między sobą ani ceł lub opłat o skutku równoważnym, ani ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym.

Artykuł 19

1.   W przypadku szczególnych reguł wprowadzonych w wyniku wykonywania własnej polityki rolnej lub jakiejkolwiek zmiany lub rozszerzenia zakresu przepisów odnoszących się do wykonywania własnej polityki rolnej zainteresowana Strona może zmienić uzgodnienia wynikające z Układu w odniesieniu do danych produktów.

2.   W takich przypadkach zainteresowana Strona powiadamia Komitet Stowarzyszenia. Na wniosek drugiej Strony Komitet Stowarzyszenia zbiera się w celu należytego uwzględnienia interesów drugiej Strony.

3.   Jeżeli Wspólnota lub Jordania, w zastosowaniu ustępu 1, zmienia uzgodnienia zawarte w niniejszym Układzie w odniesieniu do produktów rolnych, przyznają one przywozowi pochodzącemu z drugiej Strony uprzywilejowanie porównywalne do tego przewidzianego w niniejszym Układzie.

4.   Stosowanie niniejszego artykułu może być przedmiotem konsultacji w Radzie Stowarzyszenia.

Artykuł 20

1.   Produktom pochodzącym z Jordanii nie przyznaje się w przywozie do Wspólnoty traktowania bardziej korzystniejszego od tego, jakie Państwa Członkowskie stosują między sobą.

2.   Stosowanie postanowień niniejszego Układu pozostaje bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (EWG) nr 1911/91 z dnia 26 czerwca 1991 roku w sprawie stosowania przepisów prawa wspólnotowego w odniesieniu do Wysp Kanaryjskich.

Artykuł 21

1.   Strony powstrzymują się od stosowania jakichkolwiek środków lub praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym, powodujących pośrednio lub bezpośrednio dyskryminację między produktami jednej Strony a podobnymi produktami pochodzącymi z terytorium drugiej Strony.

2.   Produkty wywiezione na terytorium jednej ze Stron nie mogą korzystać ze zwrotu pośrednich podatków wewnętrznych w wielkościach przekraczających podatki pośrednie, które na nie nałożono pośrednio lub bezpośrednio.

Artykuł 22

1.   Układ nie stanowi przeszkody w utrzymaniu lub tworzeniu unii celnych, stref wolnego handlu lub systemów handlu przygranicznego, w stopniu, w jakim nie zmieniają one porozumień handlowych przewidzianych w Układzie.

2.   Konsultacje między Wspólnotą a Jordanią odbywają w ramach Komitetu Stowarzyszenia w odniesieniu do porozumień ustanawiających unie celne lub strefy wolnego handlu, do wszelkich kwestii związanych z ich odnośną polityką handlową wobec państw trzecich. W szczególności w przypadku przystąpienia państwa trzeciego do Wspólnoty, takie konsultacje odbywają się w celu zapewnienia, że uwzględnia się wspólne interesy Wspólnoty i Jordanii.

Artykuł 23

Jeżeli jedna ze Stron stwierdza istnienie dumpingu w handlu z drugą Stroną w rozumieniu artykułu VI Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, może ona podjąć właściwe środki przeciwko tej praktyce, zgodnie z Porozumieniem w sprawie wykonania artykułu VI GATT i zgodnie ze swoim właściwym ustawodawstwem wewnętrznym, zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w artykule 26.

Artykuł 24

W przypadku gdy jakikolwiek produkt jest przywożony w tak zwiększonych ilościach oraz na takich warunkach, że powoduje to lub zagraża spowodowaniem:

poważnej szkody dla producentów krajowych produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących na całym lub na części terytorium jednej ze Stron,

lub

poważnych zakłóceń w jakimkolwiek sektorze gospodarki,

zainteresowana Strona może podjąć właściwe środki zgodnie z warunkami i procedurą ustanowioną w artykule 26.

Artykuł 25

W przypadku gdy zastosowanie się do postanowień artykułu 18 ustęp 3 prowadzi do:

i)

powrotnego wywozu do państwa trzeciego, wobec którego Strona eksportujaca stosuje w odniesieniu do danego produktu wywozowe ograniczenia ilościowe, wywozowe cła lub środki o skutku równoważnym;

lub

ii)

poważnych niedoborów lub zagrożenia wystąpienia niedoborów produktu ważnego dla wywożącej Strony,

i w przypadku gdy sytuacje określone powyżej powodują lub mogą spowod ować poważne trudności dla Strony eksportującej, ta Strona może podjąć właściwe środki zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w artykule 26. Środki nie mają charakteru dyskryminacyjnego i zostają zniesione, jeżeli warunki nie uzasadniają już ich utrzymywania.

Artykuł 26

1.   W przypadku gdy Wspólnota lub Jordania poddaje przywóz towarów mogących powodować występowanie trudności określonych w artykule 24 procedurze administracyjnej, która ma na celu szybkie dostarczenie informacji dotyczących kierunków zmian w handlu, powiadamia o tym drugą Stronę.

2.   W przypadkach określonych w artykułach 23, 24 i 25, przed podjęciem przewidzianych w nich środków lub jak najszybciej w przypadkach, do których stosuje się ustęp 3 litera d), dana Strona przedstawia Komitetowi Stowarzyszenia wszelkie odpowiednie informacje niezbędne do szczegółowej analizy sytuacji w celu znalezienia rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obydwie Strony.

Przy doborze środków należy przyznać pierwszeństwo tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie Umowy.

Komitet Stowarzyszenia jest niezwłocznie powiadamiany o środkach ochronnych, które będą przedmiotem okresowych konsultacji w ramach Komitetu, szczególnie w celu ustalenia harmonogramu ich zniesienia, gdy tylko okoliczności na to pozwalają.

3.   W celu wykonania ustępu 2 stosuje się następujące postanowienia:

a)

w odniesieniu do artykułu 23, Strona eksportująca zostaje powiadomiona o przypadku dumpingu, gdy tylko organy Strony importującej wszczynają dochodzenie. W przypadku gdy nie położono kresu dumpingowi w rozumieniu artykułu VI GATT lub jeżeli żadne inne zadowalające rozwiązanie nie zostaje znalezione w ciągu trzydziestu dni od dokonania powiadomienia, Strona importująca może przyjąć właściwe środki;

b)

w odniesieniu do artykułu 24, trudności wynikające z sytuacji określonej w tym artykule przedkłada się do zbadania Komitetowi Stowarzyszenia, który może podjąć każdą decyzję potrzebną, aby położyć kres tym trudnościom.

Jeżeli Komitet Stowarzyszenia lub Strona eksportujaca nie podejmują decyzji kładącej kres trudnościom lub jeżeli w ciągu trzydziestu dni następujących po przedstawieniu sprawy nie znaleziono żadnego innego zadawalającego rozwiązania, Strona importujaca może przyjąć właściwe środki w celu rozwiązania problemu. Środki, o których mowa, nie mogą przekraczać tego, co niezbędne dla zaradzenia powstałym trudnościom;

c)

w odniesieniu do artykułu 25, trudności wynikające z sytuacji określonej w tym artykule przedstawia się do zbadania Komitetowi Stowarzyszenia.

Komitet Stowarzyszenia może podjąć dowolną decyzję niezbędną w celu położenia kresu trudnościom. Jeżeli Komitet Stowarzyszenia nie podejmuje takiej decyzji w ciągu 30 dni od przedstawienia mu sprawy, Strona eksportująca może zastosować właściwe środki w odniesieniu do wywozu omawianego produktu;

d)

w przypadku gdy wyjątkowe okoliczności wymagające natychmiastowego działania powodują, że uprzednie powiadomienie lub zbadanie jest niemożliwe, zainteresowana Strona może, w sytuacjach określonych w artykułach 23, 24 i 25, niezwłocznie zastosować takie środki ostrożności, jakie są bezwzględnie konieczne w celu zaradzenia sytuacji i niezwłocznie powiadamia drugą Stronę.

Artykuł 27

Układ nie stanowi przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub dotyczących towarów podlegających tranzytowi, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego; ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin; ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej; ochrony własności przemysłowej i handlowej lub zasadami dotyczącymi złota lub srebra. Jednakże takie zakazy lub ograniczenia nie powinny stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w handlu między Stronami.

Artykuł 28

Koncepcja „produktów pochodzących” do celów wykonania niniejszego tytułu i odnoszące się do niej metody współpracy administracyjnej są ustanowione w protokole 3.

Artykuł 29

Nomenklatura Scalona towarów używana jest do klasyfikacji towarów w handlu między Stronami.

TYTUŁ III

PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I USŁUG

ROZDZIAŁ 1

PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Artykuł 30

1.

a)

Wspólnota i jej Państwa Członkowskie przyznają w odniesieniu do zakładania spółek jordańskch traktowanie nie mniej korzystne niż to, które przyznawane jest podobnym spółkom z państw trzecich.

b)

Nie naruszając zastrzeżeń wymienionych w załączniku V, Wspólnota i jej Państwa Członkowskie przyznają filiom spółek jordańskich prowadzących działalność na ich terytorium traktowanie nie mniej korzystne niż to, które przyznawane jest jakimkolwiek podobnym spółkom wspólnotowym w odniesieniu do ich działalności.

c)

Wspólnota i jej Państwa Członkowskie przyznają oddziałom spółek jordańskich prowadzących działalność na ich terytorium, traktowanie nie mniej korzystne niż to, które przyznawane jest podobnym oddziałom spółek z jakichkolwiek państw trzecich, w odniesieniu do ich działalności.

2.

a)

Nie naruszając zastrzeżeń wymienionych w załączniku VI, Jordania przyznaje w odniesieniu do zakładania spółek wspólnotowych na jej terytorium, traktowanie nie mniej korzystne niż to, które przyznawane jest jej własnym spółkom lub spółkom z jakiegokolwiek państwa trzeciego, którekolwiek z nich jest lepsze.

b)

Jordania przyznaje w odniesieniu do filii i oddziałów spółek wspólnotowych prowadzących działalność na jej terytorium traktowanie nie mniej korzystne niż to, które przyznawane jest jej własnym spółkom lub jordańskim filiom lub oddziałom spółek z jakiegokolwiek państwa trzeciego, którekolwiek z nich jest lepsze.

3.   Postanowienia ustępu 1 litera b) oraz ustępu 2 litera b) nie mogą być wykorzystywane w celu obejścia przepisów ustawowych i wykonawczych Strony, mających zastosowanie do dostępu do poszczególnych sektorów lub działalności filii lub oddziałów spółek drugiej Strony, prowadzących działalność na terytorium tej pierwszej Strony.

Traktowanie określone w ustępie 1 litery b) i c) oraz w ustępie 2 przyznaje się na rzecz spółek, filii i oddziałów prowadzących działalność odpowiednio we Wspólnocie i w Jordanii w chwili wejścia w życie niniejszego Układu, oraz na rzecz spółek filii i oddziałów, prowadzących działalność po tej dacie, od chwili, w której prowadzą działalność.

Artykuł 31

1.   Postanowienia artykułu 30 nie mają zastosowania do transportu lotniczego, transportu na śródlądowych drogach wodnych oraz transportu morskiego.

2.   Jednakże w odniesieniu do działalności podejmowanej przez agencje żeglugi morskiej w celu świadczenia usług międzynarodowego transportu morskiego, łącznie z działalnością intermodalną, obejmującą transport morski, każda Strona zezwala spółkom drugiej Strony na obecność handlową na swoim terytorium w formie filii lub oddziałów, na warunkach odnośnie do zakładania i prowadzenia działalności nie mniej korzystnych niż te, które przyznawane są ich własnym spółkom lub filiom lub oddziałom spółek z jakiegokolwiek państwa trzeciego, którekolwiek z nich jest lepsze. Taka działalność obejmuje, ale nie jest ograniczona do:

a)

obrotu i sprzedaży usług transportu morskiego i usług powiązanych poprzez bezpośredni kontakt z klientami, od oferty cenowej do wystawienia faktury, w taki sposób, by usługi te były wykonywane lub oferowane przez samego usługodawcę, lub przez usługodawców, z którymi sprzedawca usług ustanowił stałe porozumienia handlowe;

b)

zakupu i używania, na swój własny rachunek lub na rachunek swoich klientów (oraz odsprzedaż swoim klientom), każdego transportu lub usług powiązanych, łącznie z usługami transportu wewnętrznego, dokonywanego w dowolny sposób, w szczególności śródlądowymi drogami wodnymi, drogą i koleją, niezbędnymi do świadczenia usługi zintegrowanej;

c)

przygotowania dokumentacji dotyczącej dokumentów transportowych, dokumentów celnych lub innych dokumentów odnoszących się do pochodzenia i rodzaju przewożonych towarów;

d)

dostarczania informacji handlowych wszelkimi środkami, łącznie ze skomputeryzowanymi systemami informacyjnymi i elektroniczną wymianą danych (z zastrzeżeniem ograniczeń niedyskryminujących dotyczących telekomunikacji);

e)

ustanowienia uzgodnień handlowych, łącznie z udziałem w kapitale spółki i zatrudnianiem pracowników rekrutowanych lokalnie (lub, w przypadku pracowników zagranicznych, z zastrzeżeniem stosownych postanowień niniejszego Układu), z jakąkolwiek prowadzącą działalność lokalnie agencją żeglugi morskiej;

f)

działania w imieniu spółek, organizowania przeładunku statku lub odbioru ładunków, jeżeli jest to wymagane.

Artykuł 32

Do celów niniejszego Układu:

a)

odpowiednio „spółka wspólnotowa” lub „spółka jordańska” oznaczają: spółkę utworzoną zgodnie z przepisami odpowiednio Państwa Członkowskiego lub Jordanii i posiadającą swoją siedzibę statutową lub zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium odpowiednio Wspólnoty lub Jordanii.

Jednakże jeżeli spółka utworzona zgodnie z przepisami odpowiednio Państwa Członkowskiego lub Jordanii posiada tylko swoją siedzibę statutową na terytorium Wspólnoty lub Jordanii, jest ona uważana odpowiednio za spółkę wspólnotową lub spółkę jordańską, jeżeli jej działalność posiada rzeczywisty i ciągły związek z gospodarką odpowiednio jednego z Państw Członkowskich lub Jordanii;

b)

„filia” spółki oznacza spółkę, która jest kontrolowana przez pierwszą spółkę;

c)

„oddział” spółki oznacza przedsiębiorstwo nieposiadające osobowości prawnej, które ma pozór trwałości, takie jak rozszerzenie działalności organu dominującego, posiada zarząd i jest materialnie wyposażone do propwadzenia negocjacji handlowych ze stronami trzecimi w taki sposób, żeby te ostatnie, pomimo świadomości, że jeżeli to niezbędne, zaistnieje prawne powiązanie z organem dominującym, którego siedziba znajduje się za granicą, nie musiały zawierać transakcji bezpośrednio z takim organem dominującym, ale mogą dokonywać transakcji handlowych w przedsiębiorstwie stanowiącym rozszerzenie działalności;

d)

„zakładanie przedsiębiorstw” oznacza prawo spółek wspólnotowych lub jordańskich, jak określono w literze a), do podejmowania działalności gospodarczej, poprzez tworzenie filii i oddziałów odpowiednio w Jordanii i we Wspólnocie;

e)

„wykonywanie działalności” oznacza prowadzenie działalności gospodarczej;

f)

„działalność gospodarcza” oznacza działalność o charakterze przemysłowym, handlowym oraz wykonywanie wolnych zawodów;

g)

„obywatel Państwa Członkowskiego lub Jordanii” oznacza osobę fizyczną będącą obywatelem, odpowiednio, jednego z Państw Członkowskich lub Jordanii;

h)

w odniesieniu do międzynarodowego transportu morskiego, łącznie z działalnością intermodalną, obejmującą transport morski, z postanowień niniejszego rozdziału i rozdziału 2 korzystają również obywatele Państw Członkowskich lub Jordanii, prowadzący działalność odpowiednio poza Wspólnotą lub Jordanią, oraz przedsiębiorstwa żeglugowe prowadzące działalność poza Wspólnotą lub Jordanią i kontrolowane odpowiednio przez obywateli Państw Członkowskich lub Jordanii, jeżeli ich statki są zarejestrowane odpowiednio w tym Państwie Członkowskim lub w Jordanii zgodnie z odnośnym ustawodawstwem.

Artykuł 33

1.   Strony dokładają wszelkich starań, aby uniknąć podejmowania wszelkich środków lub działań powodujących, że warunki prowadzenia i wykonywania działalności gospodarczej spółek drugiej Strony są bardziej restrykcyjne niż w sytuacji istniejącej w dniu poprzedzającym dzień podpisania Układu.

2.   Postanowienia niniejszego artykułu pozostają bez uszczerbku dla postanowień artykułu 44. Sytuacje objęte artykułem 44 są wyłącznie regulowane przez jego postanowienia w celu wyłączenia wszelkich innych postanowień.

Artykuł 34

1.   Spółka wspólnotowa lub spółka jordańska prowadząca działalność odpowiednio na terytorium Jordanii lub Wspólnoty jest uprawniona do zatrudniania lub zatrudniania przez jedną ze swoich filii lub jeden z oddziałów, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w państwie prowadzenia działalności, na terytorium odpowiednio Jordanii i Wspólnoty, pracowników, którzy są obywatelami Państw Członkowskich Wspólnoty i Jordanii, pod warunkiem że tacy pracownicy są kluczowymi pracownikami, jak określono w ustępie 2, i są zatrudnieni wyłącznie przez takie spółki, filie lub oddziały. Pozwolenia na pobyt i pracę takich pracowników są wydawane wyłącznie na okres takiego zatrudnienia.

2.   Kluczowi pracownicy spółek wymienionych powyżej, zwanych dalej „organizacjami”, są „osobami przenoszonymi między przedsiębiorstwami”, jak określono w literze c), należącymi do następujących kategorii, z zastrzeżeniem, że organizacja jest osobą prawną i że dane osoby zostały zatrudnione przez tą organizację lub były w niej partnerami (innymi niż akcjonariusze większościowi), przez co najmniej jeden rok bezpośrednio poprzedzający takie przeniesienie:

a)

wyżsi rangą pracownicy organizacji, którzy przede wszystkim kierują zarządzaniem organizacją i podlegają ogólnemu nadzorowi lub kierownictwu, zasadniczo ze strony zarządu lub akcjonariuszy przedsiębiorstwa, włączając w to:

kierujących organizacją, organem administracyjnym lub działem organizacji,

nadzorujących i kontrolujących pracę innych zatrudnionych, sprawujących funkcje nadzorcze, techniczne lub kierownicze,

posiadających kompetencje zatrudniania lub zwalniania bądź zalecania zatrudniania bądź zwalniania pracowników oraz podejmowania innych środków związanych z pracownikami;

b)

osoby zatrudnione przez organizację, które posiadają nieprzeciętną szczególną wiedzę w odniesieniu do obsługi organizacji, wyposażenia badawczego, metodologii lub zarządzania. Ocena takiej wiedzy może odzwierciedlać, niezależnie od wiedzy specyficznej dla przedsiębiorstwa, wysoki poziom kwalifikacji odnoszących się do rodzaju pracy lub zawodu wymagającego specyficznej wiedzy technicznej, łącznie z wykonywaniem uznanych zawodów;

c)

„osoba przenoszona między przedsiębiorstwami” jest określona jako osoba fizyczna pracująca w organizacji na terytorium Strony i przeniesiona tymczasowo w ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium drugiej Strony; dana organizacja musi mieć swoje główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Strony i przeniesienie odbywa się do przedsiębiorstwa (filii, oddziału) tej organizacji, faktycznie prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium drugiej Strony.

3.   Wjazd i tymczasowa obecność na terytorium odpowiednio Jordanii lub Wspólnoty obywateli odpowiednio Państw Członkowskich lub Jordanii, jest dozwolone, jeżeli ci obywatele są wyższymi rangą pracownikami spółki, jak określono w ustępie 2 litera a), i są odpowiedzialni za prowadzenie działalności spółki jordańskiej lub wspólnotowej, odpowiednio we Wspólnocie lub Jordanii, pod warunkiem że:

nie uczestniczą oni w sprzedaży bezpośredniej lub w świadczeniu usług,

i

spółka nie ma innego przedstawiciela, biura, oddziału lub filii odpowiednio w Państwie Członkowskim Wspólnoty lub w Jordanii.

Artykuł 35

W celu ułatwienia obywatelom Wspólnoty i obywatelom jordańskim podejmowania i prowadzenia regulowanej działalności zawodowej odpowiednio w Jordanii i we Wspólnocie Rada Stowarzyszenia bada, jakie kroki są niezbędne w celu zapewnienia wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Artykuł 36

Postanowienia artykułu 30 nie wykluczają zastosowania przez Stronę szczególnych zasad dotyczących prowadzenia na jej terytorium działalności gospodarczej przez oddziały spółek drugiej Strony niezarejestrowanych na terytorium pierwszej Strony, które są uzasadnione ze względu na różnice prawne lub techniczne między takimi oddziałami w porównaniu z oddziałami spółek zarejestrowanych na jej terytorium lub też w odniesieniu do usług finansowych, ze względów ostrożności. Różnica w traktowaniu nie wykracza poza zakres, jaki jest absolutnie niezbędny jako wynik takich różnic prawnych lub technicznych, lub w odniesieniu do usług finansowych, ze względów ostrożności.

ROZDZIAŁ 2

TRANSGRANICZNE ŚWIADCZENIE USŁUG

Artykuł 37

1.   Strony dokładają wszelkich starań w celu stopniowego umożliwiania świadczenia usług przez spółki wspólnotowe lub jordańskie, które prowadzą działalność na terytorium Strony, innej niż Strona osoby, dla której usługa jest przeznaczona, uwzględniając rozwój sektora usług w obydwu Stronach.

2.   Rada Stowarzyszenia formułuje zalecenia w celu wykonania celu wymienionego w ustępie 1.

Artykuł 38

W celu zapewnienia skoordynowanego rozwoju transportu między Stronami, przystosowanego do ich potrzeb handlowych, warunki wzajemnego dostępu do rynku i do świadczenia usług transportu drogowego, kolejowego, śródlądowymi drogami wodnymi oraz, gdzie stosowne, lotniczego, mogą stanowić przedmiot szczególnych porozumień, gdzie właściwe, wynegocjowanych przez Strony po wejściu w życie niniejszego Układu.

Artykuł 39

1.   W odniesieniu do transportu morskiego Strony zobowiązują się skutecznie stosować zasadę nieograniczonego dostępu do międzynarodowego rynku i transportu morskiego, opartego na zasadach handlowych.

a)

Powyższe postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i zobowiązań wynikających z Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Kodeksu postępowania dla konferencji liniowych, mających zastosowanie w odniesieniu do jednej lub drugiej Strony niniejszego Układu. Linie nieobjęte postanowieniami konferencji mają prawo do wolnej konkurencji z liniami, wobec których mają zastosowanie postanowienia Konferencji, o ile przestrzegają zasad uczciwej konkurencji w oparciu o zasady handlowe.

b)

Strony potwierdzają swoje przywiązanie do warunków wolnej konkurencji jako istotnej cechy handlu sypkimi i płynnymi towarami masowymi.

2.   W zastosowaniu zasad określonych w ustępie 1, Strony:

a)

nie wprowadzają w przyszłych umowach dwustronnych z państwami trzecimi klauzuli o podziale ładunku dotyczących handlu sypkimi i płynnymi towarami masowymi, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności, w których przedsiębiorstwa żeglugi liniowej jednej lub drugiej Strony niniejszego Układu nie miałyby innej możliwości udziału w handlu z lub do zainteresowanego państwa trzeciego;

b)

znoszą, z dniem wejścia w życie niniejszego Układu, wszelkie środki jednostronne, przeszkody administracyjne, techniczne i inne, które mogłyby wywierać skutek ograniczający lub dyskryminacyjny w stosunku do swobodnego świadczenia usług w międzynarodowym transporcie morskim.

Każda ze Stron przyznaje, między innymi, traktowanie nie mniej korzystne niż to, które zostało przyznane jej własnym statkom, statkom używanym do przewozu towarów, pasażerów lub przeznaczonych do obydwu tych celów i pływającym pod banderą drugiej Strony, w odniesieniu do dostępu do portów, korzystania z infrastruktury i pomocniczych usług morskich tych portów, jak również powiązanych należności i opłat, ułatwień celnych, wyznaczania stanowiska kotwiczenia oraz udogodnień w załadunku i wyładunku.

ROZDZIAŁ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 40

1.   Strony zobowiązują się do uwzględnienia rozszerzenia niniejszego tytułu w celu ustanowienia „porozumienia o integracji gospodarczej”, jak określono w artykule V Układu Ogólnego o Handlu Usługami (GATS).

2.   Cel przewidziany w ustępie 1 podlega uprzedniemu zbadaniu przez Radę Stowarzyszenia najpóźniej pięć lat po wejściu w życie niniejszego Układu.

3.   Podczas wykonywania tego badania Rada Stowarzyszenia uwzględnia postęp dokonany w zbliżeniu ustawodawstw między Stronami w odnośnej działalności.

Artykuł 41

1.   Postanowienia niniejszego tytułu stosuje się z zastrzeżeniem ograniczeń uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego.

2.   Postanowienia te nie mają zastosowania do działalności, które na terytorium którejkolwiek Strony związane są, nawet tylko sporadycznie, z wykonywaniem władzy publicznej.

Artykuł 42

Do celów niniejszego tytułu, nic w niniejszym Układzie nie stanowi przeszkody dla stosowania przez Strony ich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących wjazdu i pobytu, zatrudnienia, warunków pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczenia usług, pod warunkiem że nie stosuje się ich w sposób niweczący lub naruszający korzyści, wynikające dla każdej ze Stron ze szczególnych postanowień niniejszego Układu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza stosowania artykułu 41.

Artykuł 43

Spółki kontrolowane lub będące wyłączną wspólną własnością spółek jordańskich i spółek wspólnotowych również korzystają z postanowień niniejszego tytułu.

Artykuł 44

Traktowanie przyznane przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie na mocy niniejszego Układu, od dnia poprzedzającego o miesiąc wejście w życie stosownych zobowiązań wynikających z GATS, w odniesieniu do sektorów lub środków objętych przez GATS, nie jest w żadnym przypadku bardziej korzystne niż to, które zostało przyznane przez taką pierwszą Stronę na mocy postanowień GATS i to w odniesieniu do każdego sektora, podsektora lub sposobu świadczenia usług.

Artykuł 45

Do celów niniejszego tytułu nie uwzględnia się traktowania przyznanego przez Wspólnotę, jej Państwa Członkowskie lub Jordanię na mocy zobowiązań zaciągniętych w porozumieniach o integracji gospodarczej, zgodnie z zasadami artykułu V GATS.

Artykuł 46

1.   Bez względu na wszelkie inne postanowienia Układu, nie zabrania się żadnej ze Stron podejmowania środków ze względów ostrożności, włączając w to ochronę inwestorów, depozytorów, posiadaczy polis lub osób, do których należą prawa powiernicze, lub w celu zapewnienia integralności i stabilności systemu finansowego. W przypadku gdy takie środki nie są zgodne z postanowieniami Układu, nie są one wykorzystywane w celu uniknięcia zobowiązań Strony wynikających z Układu.

2.   Żadne postanowienie Układu nie jest rozumiane jako wymagające od Strony ujawnienia informacji odnoszących się do spraw lub rozliczeń poszczególnych klientów, lub wszelkich informacji poufnych lub zastrzeżonych, będących w posiadaniu organów publicznych.

Artykuł 47

Postanowienia niniejszego Układu nie uchybiają stosowaniu przez każdą ze Stron wszelkich środków niezbędnych w celu zapobieżenia obchodzeniu jej środków dotyczących dostępu państwa trzeciego do jej rynku, na mocy postanowień niniejszego Układu.

TYTUŁ IV

PŁATNOŚCI, PRZEPŁYW KAPITAŁU I INNE ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

ROZDZIAŁ 1

PŁATNOŚCI I PRZEPŁYW KAPITAŁU

Artykuł 48

Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 51 i 52, bieżące płatności związane z przepływem towarów, osób, usług i kapitału w ramach niniejszego Układu są wolne od ograniczeń.

Artykuł 49

1.   W ramach postanowień niniejszego Układu, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 50 i 51 oraz bez uszczerbku dla załącznika VI, określonego w artykule 30 ustęp 2 litera a), nie ma ograniczeń w przepływie kapitału ze Wspólnoty do Jordanii oraz w przepływie kapitału związanego z inwestycjami bezpośrednimi z Jordanii do Wspólnoty.

2.   Odpływ kapitału jordańskiego do Wspólnoty, inny niż inwestycja bezpośrednia, podlega obowiązującemu ustawodawstwu w Jordanii.

3.   Strony przeprowadzą konsultacje w celu uzyskania całkowitej liberalizacji przepływu kapitału, gdy tylko spełnione zostaną warunki.

Artykuł 50

Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Układu i innych zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty i Jordanii, postanowienia artykułu 49 pozostają bez uszczerbku dla stosowania wszelkich ograniczeń, które istnieją między nimi w dniu wejścia w życie niniejszego Układu w odniesieniu do przepływu kapitału między nimi, związanego z inwestycjami bezpośrednimi, łącznie z nieruchomościami i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednakże transfer za granicę inwestycji dokonanych w Jordanii przez rezydentów wspólnotowych, lub dokonanych we Wspólnocie przez rezydentów jordańskich oraz wszelkich innych zysków z niego wynikających, nie zostaje naruszony.

Artykuł 51

W przypadku gdy, w wyjątkowych okolicznościach, przepływy kapitału między Wspólnotą a Jordanią powodują lub grożą spowodowaniem poważnych trudności w funkcjonowaniu polityki kursu walutowego lub polityki pieniężnej we Wspólnocie lub w Jordanii, odpowiednio Wspólnota lub Jordania mogą, zgodnie z warunkami ustanowionymi w ramach GATS i zgodnie z artykułami VIII i XIV artykułów Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podjąć środki ochronne w odniesieniu do przepływów kapitału między Wspólnotą a Jordanią w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, jeżeli takie środki są absolutnie niezbędne.

Artykuł 52

W przypadku gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich Wspólnoty lub Jordania napotyka lub gdy istnieje ryzyko napotkania poważnych trudności dotyczących bilansu płatniczego, odpowiednio Wspólnota i Jordania mogą, zgodnie z warunkami ustanowionymi w ramach GATT oraz zgodnie z artykułami VIII i XIV artykułów Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podjąć środki ograniczające w odniesieniu do płatności bieżących, jeżeli środki takie są absolutnie niezbędne. Wspólnota lub Jordania, gdzie właściwe, niezwłocznie powiadamia o tym drugą Stronę i jak najszybciej przedstawia harmonogram znoszenia tych środków.

ROZDZIAŁ 2

KONKURENCJA I INNE ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

Artykuł 53

1.   Poniższe uznaje się za niezgodne ze sprawnym funkcjonowaniem Układu, w stopniu, w jakim może wpływać na handel między Wspólnotą a Jordanią:

a)

wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, decyzje związków przedsiębiorstw i praktyki uzgodnione między przedsiębiorstwami mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub zakłócanie konkurencji lub skutkujące nimi;

b)

nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw pozycji dominującej na terytoriach Wspólnoty lub Jordanii jako całości lub ich znacznej części;

c)

jakakolwiek pomoc publiczna zakłócająca lub grożąca zakłóceniem konkurencji poprzez wspieranie niektórych przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów.

2.   Wszelkie praktyki sprzeczne z niniejszym artykułem są oceniane na podstawie kryteriów wynikających z zastosowania przepisów artykułów 85, 86 i 92 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz, w odniesieniu do produktów podlegających Traktatowi ustanawiającemu Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, przepisów artykułów 65 i 66 tego Traktatu oraz reguł wspólnotowych dotyczących pomocy państwa, łącznie z prawodawstwem wtórnym.

3.   W ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego Układu Rada Stowarzyszenia przyjmuje w drodze decyzji niezbędne przepisy wykonawcze w odniesieniu do ustępów 1 i 2.

Do czasu przyjęcia tych przepisów postanowienia porozumienia w sprawie interpretacji i stosowania artykułów VI, XVI i XXIII GATT stosuje się jako przepisy wykonawcze do ustępu 1 litera c) oraz właściwych części ustępu 2.

4.

a)

W celu stosowania postanowień ustępu 1 litera c) Strony uznają, że w ciągu pierwszych pięciu lat od dnia wejścia w życie Układu wszelka pomoc publiczna przyznawana przez Jordanię przedsiębiorstwom zostaje oceniona z uwzględnieniem faktu, że Jordania jest traktowana jako obszar identyczny z obszarami Wspólnoty, w przypadku gdy poziom życia jest nienormalnie niski lub w przypadku gdy istnieje wysoka stopa bezrobocia, jak określono w artykule 92 ustęp 3 litera a) Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą.

Uwzględniając sytuację gospodarczą Jordanii, Rada Stowarzyszenia podejmuje decyzję, czy okres ten powinien zostać przedłużony o kolejne okresy pięcioletnie.

b)

Każda ze Stron zapewnia przejrzystość w zakresie pomocy publicznej, między innymi przez coroczne składanie sprawozdań drugiej Stronie na temat ogólnej sumy oraz podziału udzielonej pomocy oraz przez dostarczanie, na wniosek, informacji dotyczących systemów pomocy. Na wniosek jednej ze Stron druga Strona dostarcza informacji na temat szczególnych indywidualnych przypadków pomocy publicznej.

5.   W odniesieniu do produktów określonych w rozdziale 2 tytuł II:

ustępu 1 litera c) nie stosuje się,

wszelkie praktyki sprzeczne z ustępem 1 litera a) są oceniane zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez Wspólnotę na podstawie artykułów 42 i 43 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności z kryteriami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady nr 26/1962.

6.   Jeżeli Wspólnota lub Rumunia uznają, że konkretne praktyki są niezgodne z warunkami ustępu 1, oraz:

nie stosuje się wobec nich w sposób właściwy przepisów wykonawczych określonych w ustępie 3,

lub

w przypadku braku takich przepisów oraz jeżeli takie postępowanie powoduje szkodę lub zagraża spowodowaniem poważnej szkody w interesach drugiej Strony albo spowodowaniem szkód majątkowych w jej przemyśle krajowym, włącznie z branżą usługową,

może ona podjąć właściwe środki po konsultacji w ramach Rady Stowarzyszenia lub po upływie 30 dni roboczych od wystąpienia o takie konsultacje.

W odniesieniu do praktyk sprzecznych z ustępem 1 litera c) niniejszego artykułu takie właściwe środki mogą, jeżeli stosuje się w odniesieniu do nich postanowienia Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, zostać przyjęte jedynie zgodnie z procedurami oraz na warunkach określonych przez Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu oraz wszelkimi innymi odpowiednimi instrumentami wynegocjowanymi pod jego auspicjami, które mają zastosowanie między Stronami.

7.   Bez względu na wszelkie odmienne postanowienia przyjęte zgodnie z ustępem 3, Strony wymieniają informacje, uwzględniając ograniczenia nałożone przez wymóg zachowania tajemnicy zawodowej i handlowej.

Artykuł 54

Bez uszczerbku dla zobowiązań przyjętych lub które mają zostać przyjęte w ramach GATT, Państwa Członkowskie i Jordania stopniowo dostosowują wszelkie monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby zapewnić, że na koniec piątego roku od wejścia w życie Układu nie istnieje dyskryminacja dotycząca warunków, na których towary są nabywane i sprzedawane między obywatelami Państw Członkowskich i Jordanii. Komitet Stowarzyszenia zostanie powiadomiony o środkach podejmowanych w celu osiągnięcia niniejszego celu.

Artykuł 55

W odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych oraz przedsiębiorstw, którym przyznano specjalne lub wyłączne prawa, Rada Stowarzyszenia zapewnia, że począwszy od piątego roku od daty wejścia w życie niniejszego Układu, żaden środek zakłócający handel między Wspólnotą a Jordanią w zakresie sprzecznym z interesami Stron nie zostaje przyjęty ani utrzymany. Niniejsze postanowienie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zadań powierzonych tym przedsiębiorstwom.

Artykuł 56

1.   Zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu i załącznika VII Strony przyznają i zapewniają odpowiednią i skuteczną ochronę praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi, łącznie z efektywnymi środkami dochodzenia takich praw.

2.   Wykonywanie niniejszego artykułu oraz załącznika VII jest regularnie badane przez Strony. W przypadku problemów w dziedzinie własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej wpływających na warunki wymiany handlowej przeprowadza się pilne konsultacje na wniosek którejkolwiek ze Stron, w celu osiągnięcia wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań.

Artykuł 57

Strony mają na celu zmniejszenie różnic w zakresie normalizacji i oceny zgodności. W tym celu Strony zawierają, gdzie właściwe, umowy o wzajemnym uznawaniu w dziedzinie oceny zgodności.

Artykuł 58

Strony przyjmują za cel stopniową liberalizację zamówień publicznych. Rada Stowarzyszenia przeprowadza konsultacje w sprawie wykonania tego celu.

TYTUŁ V

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Artykuł 59

Cele

1.   Strony zobowiązują się zacieśniać współpracę gospodarczą w swoim wzajemnym interesie oraz zgodnie z ogólnymi celami Układu.

2.   Celem współpracy gospodarczej jest wspieranie wysiłków Jordanii w celu osiągnięcia stałego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Artykuł 60

Zakres

1.   Współpraca koncentruje się przede wszystkim na sektorach cierpiących z powodu wewnętrznych trudności lub dotkniętych przez ogólny proces liberalizacji gospodarki jordańskiej, w szczególności przez liberalizację handlu między Jordanią a Wspólnotą.

2.   Podobnie, współpraca koncentruje się na obszarach mogących zbliżyć gospodarki Wspólnoty i Jordanii, szczególnie na tych, które będą tworzyć wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy.

3.   Strony będą wspierać współpracę gospodarczą między Jordanią a pozostałymi krajami regionu.

4.   Ochrona środowiska i równowaga ekologiczna zostaje uwzględniona w wykonywaniu różnych sektorów współpracy gospodarczej, dla których jest istotna.

5.   Strony mogą uzgodnić rozszerzenie współpracy gospodarczej na inne sektory nieobjęte postanowieniami niniejszego tytułu.

Artykuł 61

Środki i sposoby

Współpraca gospodarcza jest wykonywana w szczególności poprzez:

a)

regularny dialog gospodarczy między Stronami, który obejmuje wszystkie obszary polityki makroekonomicznej;

b)

regularną wymianę informacji i pomysłów w każdym sektorze współpracy, włączając w to posiedzenia urzędników i ekspertów;

c)

działania doradcze, ekspertyzy i szkolenia;

d)

wykonywanie wspólnych działań, takich jak seminaria i warsztaty;

e)

pomoc techniczną, administracyjną i regulacyjną;

f)

wsparcie wspólnych przedsiębiorstw.

Artykuł 62

Współpraca regionalna

Strony będą wspierać działania o znaczeniu regionalnym lub łączące inne kraje regionu w celu promocji współpracy regionalnej.

Takie działania mogą obejmować:

handel na poziomie wewnątrz-regionalnym,

kwestie ochrony środowiska,

rozwój infrastruktury gospodarczej,

badania naukowe i technologiczne,

kwestie kulturalne,

sprawy celne.

Artykuł 63

Edukacja i kształcenie

Strony współpracują w celu określenia i zastosowania najskuteczniejszych środków zmierzających do znacznego poprawienia sytuacji edukacji i kształcenia zawodowego, w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, usług związanych z handlem, administracji i organów publicznych, agencji technicznych, organów normalizacyjnych i certyfikujących oraz innych odnośnych instytucji. W tym kontekście do kształcenia zawodowego w odniesieniu do restrukturyzacji przemysłowej przywiązuje się szczególną uwagę.

Współpraca również wspiera ustanowienie powiązań między organami wyspecjalizowanymi we Wspólnocie oraz w Jordanii i wspiera wymianę informacji i doświadczeń oraz wspólne wykorzystanie zasobów technicznych.

Artykuł 64

Współpraca naukowa i technologiczna

Współpraca ma na celu:

a)

wspieranie ustanowienia stałych powiązań między wspólnotami naukowymi obydwu Stron, w szczególności poprzez:

dostęp Jordanii do wspólnotowych programów badawczo-rozwojowych, zgodnie z istniejącymi postanowieniami dotyczącymi udziału państw trzecich,

udział Jordanii w sieciach zdecentralizowanej współpracy,

promocję synergii między szkoleniami a badaniami,

b)

wzmocnienie zdolności badawczych Jordanii;

c)

pobudzanie innowacji technologicznych, transferu nowych technologii i upowszechnianie know-how, w szczególności celu przyspieszenia dostosowania zdolności przemysłu jordańskiego.

Artykuł 65

Środowisko naturalne

1.   Współpraca ma na celu zapobieganie pogarszania się stanu środowiska, kontrolowanie zanieczyszczenia i zapewnienie racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych w celu zapewnienia trwałego rozwoju oraz popieranie projektów regionalnych w obszarze środowiska.

2.   Współpraca koncentruje się w szczególności na:

pustynnieniu,

jakości wód morskich, kontroli i zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz,

zarządzaniu zasobami wodnymi,

racjonalnego zużycia energii,

zarządzaniu odpadami,

ogólnego wpływu rozwoju przemysłowego na środowisko oraz wpływu bezpieczeństwa zakładów przemysłowych w szczególności,

wpływu rolnictwa na jakość gleb i wód,

edukacji i świadomości w zakresie środowiska,

wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi zarządzania środowiskiem i metod monitorowania i nadzoru w zakresie środowiska, łącznie z systemem informacji o środowisku (EIS) i oceną wpływu na środowisko,

zasoleniu.

Artykuł 66

Współpraca przemysłowa

Współpraca ma na celu w szczególności wspieranie i promocję:

współpracy przemysłowej miedzy podmiotami gospodarczymi we Wspólnocie i w Jordanii, włączając w to dostęp Jordanii do wspólnotowych sieci zbliżania przedsiębiorstw oraz do sieci stworzonej w kontekście współpracy zdecentralizowanej,

modernizacji i restrukturyzacji przemysłu jordańskiego,

utworzenia i wspierania klimatu sprzyjającego rozwojowi prywatnej przedsiębiorczości w celu pobudzenia wzrostu i zróżnicowania produkcji przemysłowej,

współpracy miedzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami we Wspólnocie i w Jordanii,

transferu technologii, innowacji, badań i rozwoju,

zróżnicowania produkcji przemysłowej w Jordanii,

zwiększania zasobów ludzkich,

poprawy dostępu do finansowania inwestycji,

pobudzania innowacji,

poprawy usług wsparcia informacyjnego.

Artykuł 67

Inwestycje i wspieranie inwestycji

Celem współpracy będzie stworzenie sprzyjającego i trwałego klimatu dla inwestycji w Jordanii. Współpraca będzie pociągać za sobą rozwój:

zharmonizowanych i uproszczonych procedur administracyjnych, mechanizmów wspólnego inwestowania, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, oraz kanałów informacyjnych i środków identyfikacji możliwości inwestowania,

ram prawnych sprzyjających inwestowaniu między obydwoma Stronami, gdzie właściwe, poprzez zawieranie przez Państwa Członkowskie i Jordanię porozumień o ochronie inwestycji i porozumień mających na celu zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu,

dostęp do rynku kapitałowego w celu finansowania inwestycji produktywnych,

wspólnych przedsiębiorstw handlowych między Jordanią a Wspólnotą.

Artykuł 68

Normalizacja i ocena zgodności

Współpraca w tej dziedzinie będzie miała na celu w szczególności:

a)

polepszenie stosowania reguł wspólnotowych w dziedzinie normalizacji, metrologii, norm jakości i uznawania zgodności;

b)

podniesienie poziomu jordańskich organów oceny zgodności w celu ustanowienia, w odpowiednim czasie oraz w realnym zakresie, porozumień o wzajemnym uznawaniu oceny zgodności;

c)

rozwój struktur i organów w celu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej oraz w celu normalizacji i ustalania norm jakości.

Artykuł 69

Zbliżanie ustawodawstwa

Strony podejmują wszelkie starania w celu zbliżenia ich odnośnych przepisów w celu ułatwienia wykonania niniejszego Układu.

Artykuł 70

Usługi finansowe

Strony współpracują w celu zbliżania swoich norm i przepisów, w szczególności:

a)

w celu wzmocnienia i restrukturyzacji sektora finansowego w Jordanii;

b)

poprawienia systemów rachunkowości, nadzorczych i wykonawczych w bankowości, ubezpieczenia i innych sektorów finansowych w Jordanii.

Artykuł 71

Rolnictwo

Strony koncentrują współpracę w szczególności na:

wspieraniu polityk wykonywanych przez nie w celu zróżnicowania produkcji,

promowania rolnictwa przyjaznego dla środowiska,

zacieśnianiu stosunków między przedsiębiorstwami, grupami i organizacjami reprezentującymi zawody i profesje w Jordanii i we Wspólnocie na zasadzie dobrowolności,

pomocy technicznej i szkoleniach,

harmonizacji norm fitosanitarnych i weterynaryjnych,

zintegrowanym rozwoju obszarów wiejskich, łącznie z polepszeniem podstawowych usług i rozwojem stowarzyszonej działalności gospodarczej,

współpracy między regionami wiejskimi, wymianie doświadczeń i know-how dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

Artykuł 72

Transport

Współpraca ma na celu:

restrukturyzację i modernizację infrastruktury drogowej, portowej i portów lotniczych, powiązanej z głównymi węzłami komunikacji transeuropejskiej, będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania,

ustanowienie i stosowanie standardów funkcjonowania porównywalnych z tymi, które przeważają we Wspólnocie,

ulepszenie wyposażenia technicznego w celu dostosowania do norm wspólnotowych w odniesieniu do transportu drogowego/kolejowego, konteneryzacji i przeładunku,

stopniowe łagodzenie wymogów tranzytowych,

poprawienie zarządzania portami lotniczymi, kolejami oraz kontrolą ruchu lotniczego, włączając w to współpracę między właściwymi organami krajowymi.

Artykuł 73

Infrastruktura informacyjna i telekomunikacja

Współpraca koncentruje się na:

a)

telekomunikacji ogólnie;

b)

normalizacji, testach zgodności i certyfikacji w zakresie technologii informacyjnej i telekomunikacji;

c)

upowszechnianiu nowych technologii informacyjnych, w szczególności w odniesieniu do sieci i wzajemnych połączeń sieci [ISDN (zintegrowany system sieci cyfrowych) oraz EDI (elektroniczna wymiana danych)];

d)

pobudzaniu badań nad i rozwoju nowych ułatwień komunikacyjnych i technologii informacyjnych mających na celu rozwój rynku sprzętu, usług i zastosowań związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, usługami i instalacjami.

Artykuł 74

Energia

Głównymi obszarami współpracy będą:

promowanie odnawialnych energii i krajowych źródeł energii,

promocję oszczędności energii i efektywności energetycznej,

badania stosowane, dotyczące sieci banków danych w sektorze gospodarczym i społecznym, w szczególności łączących wspólnotowe i jordańskie podmioty gospodarcze,

wsparcie modernizacji i rozwoju sieci energetycznych i ich połączeń z sieciami wspólnotowymi.

Współpraca będzie również koncentrować się na ułatwianiu przesyłu gazu, ropy i energii elektrycznej.

Artykuł 75

Turystyka

Priorytetami współpracy w tej sferze są:

polepszenie znajomości przemysłu turystycznego i zapewnienie większej spójności polityk oddziałujących na turystykę,

promowanie sprawnej dystrybucji sezonowej turystyki,

polepszenie współpracy między regionami i miastami z krajów sąsiadujących,

polepszenia systemu informacji dla turystów oraz ochrony ich interesów,

podkreślenie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla turystyki,

zapewnienie, że właściwie utrzymane jest wzajemne oddziaływanie między turystyką a środowiskiem,

wzmocnienie konkurencyjności turystyki poprzez wspieranie zwiększonego profesjonalizmu, w szczególności w odniesieniu do zarządzania bazą hotelową,

wymiana informacji na temat planowanego rozwoju turystyki i projektów marketingowych, targów, wystaw, konwencji i publikacji.

Artykuł 76

Cła

1.   Strony zobowiązują się wzajemnie do rozwijania współpracy w sprawach celnych, mającej na celu zapewnienie, że postanowienia dotyczące handlu są przestrzegane. Współpraca będzie w szczególności koncentrować się na:

a)

uproszczeniu kontroli i procedur dotyczących odprawy celnej towarów;

b)

stosowaniu jednolitego dokumentu administracyjnego i systemu w celu powiązania uzgodnień tranzytowych Wspólnoty i Jordanii.

2.   Bez uszczerbku dla innych form współpracy przewidzianej w niniejszym Układzie, szczególnie w celu walki z narkotykami i praniem brudnych pieniędzy, administracje Stron zapewnią wzajemną pomoc zgodnie z postanowieniami protokołu 4.

Artykuł 77

Współpraca w dziedzinie statystyki

Głównym celem współpracy w tej dziedzinie będzie zharmonizowanie metodologii w celu stworzenia wiarygodnych podstaw wykorzystania statystyk dotyczących handlu, ludności, migracji i ogólnie wszystkich dziedzin objętych niniejszym Układem i dla których mogą być zbierane dane statystyczne.

Artykuł 78

Pranie brudnych pieniędzy

1.   Strony współpracują w szczególności w celu zapobiegania wykorzystywaniu ich systemów finansowych do prania dochodów pochodzących z działalności przestępczej w ogóle oraz z przestępstw związanych z handlem narkotykami w szczególności.

2.   Współpraca w tej dziedzinie obejmuje pomoc administracyjną i techniczną w celu ustanowienia odpowiednich norm odnoszących się do zwalczania prania brudnych pieniędzy, równoważnych normom przyjętym przez Wspólnotę oraz na innych płaszczyznach międzynarodowych, w tym przez Grupę Roboczą do spraw Finansowych (GRF).

Artykuł 79

Zwalczanie narkotyków

1.   Strony współpracują, mając na celu w szczególności:

skuteczności polityki i środków przeciwdziałania dostawom i przemytowi narkotyków i substancji psychotropowych oraz zmniejszenie nadużywania tych produktów,

wspieranie wspólnego podejścia do zmniejszenia nielegalnej konsumpcji tych produktów.

2.   Strony wspólnie ustalają, zgodnie z ich odnośnym ustawodawstwem, strategie i metody współpracy właściwe do osiągnięcia tych celów. Ich działania, inne niż wspólne działania, stanowią przedmiot konsultacji i ścisłej koordynacji.

Właściwe organy sektora publicznego i prywatnego, zgodnie ze swoimi kompetencjami, pracując z właściwymi organami Jordanii, Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, mogą uczestniczyć w tych działaniach.

3.   Współpraca przybiera postać wymiany informacji oraz, gdzie właściwe, wspólnych działań dotyczących:

powoływania lub rozbudowywanie ośrodków zdrowia i opieki społecznej oraz centrów informacji o leczeniu i rehabilitacji uzależnionych od narkotyków,

wykonywania projektów w obszarach zapobiegania, szkolenia i badań epidemiologicznych,

ustanowienia standardów odnoszących się do zapobiegania wykorzystywania prekursorów oraz innych substancji chemicznych do celów nielegalnej produkcji środków odurzających lub substancji psychotropowych, równoważnych standardom przyjętym przez Wspólnotę i dane organy międzynarodowe, w szczególności przez Grupę Roboczą do spraw Produktów Chemicznych (CATF).

TYTUŁ VI

WSPÓŁPRACA W KWESTIACH SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH

ROZDZIAŁ 1

DIALOG SPOŁECZNY

Artykuł 80

1.   Strony ustanawiają regularny dialog między sobą we wszystkich kwestiach społecznych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

2.   Dialog ten zostaje wykorzystany do poszukiwania sposobów i środków dalszego postępu w odniesieniu do przepływu pracowników oraz równego traktowania i integracji społecznej obywateli jordańskich i obywateli Wspólnoty, którzy legalnie zamieszkują na terytoriach państw przyjmujących.

3.   Dialog koncentruje się na problemach odnoszących się do:

a)

warunków życia i pracy wspólnot osób migrujących;

b)

migracji;

c)

nielegalnej imigracji oraz warunków dotyczących odsyłania przebywających nielegalnie na mocy ustawodawstwa dotyczącego przebywania i osiedlania się w kraju przyjmującym;

d)

projektów i programów na rzecz równego traktowania obywateli Jordanii i Wspólnoty, wzajemnej świadomości kultur i cywilizacji, rozwoju tolerancji i zniesienia dyskryminacji.

Artykuł 81

Dialog społeczny jest prowadzony na tych samym poziomie i według tych samych procedur jak te przewidziane tytule I niniejszego Układu, które mogą być używane jako ramy dla tego dialogu.

ROZDZIAŁ 2

WSPÓŁPRACA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ SOCJALNYCH

Artykuł 82

1.   Strony uznają znaczenie rozwoju społecznego, który powinien towarzyszyć każdemu rozwojowi gospodarczemu. Przyznają one szczególne pierwszeństwo przestrzeganiu podstawowych praw socjalnych.

2.   W celu ujednolicenia współpracy socjalnej między Stronami zostają podjęte działania i programy dotyczące wszelkich kwestii będących przedmiotem ich zainteresowania.

Priorytet zostaje udzielony następującym działaniom:

a)

zmniejszenie presji migracyjnej, poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwój szkoleń w obszarach o wysokim współczynniku emigracji;

b)

ponowna integracja osób odesłanych z powodu nielegalnego pobytu;

c)

promowanie roli kobiety w rozwoju społecznym i gospodarczym, w szczególności poprzez edukację i media, w ramach jordańskiej polityki w tym obszarze;

d)

rozwój i konsolidacja jordańskich programów planowania rodziny oraz programów ochrony matki i dziecka;

e)

ulepszenie systemu zabezpieczenia społecznego;

f)

ulepszenie systemu opieki zdrowotnej;

g)

polepszenie warunków życia w obszarach nieuprzywilejowanych o dużej gęstości zaludnienia;

h)

realizacja i finansowanie programów wymiany i spędzania wolnego czasu dla mieszanych grup młodzieży pochodzenia europejskiego i jordańskiego, zamieszkującej w Państwach Członkowskich, w celu promowania wzajemnego kulturalnego zrozumienia i tolerancji.

Artykuł 83

Projekty dotyczące współpracy mogą być koordynowane z Państwami Członkowskimi oraz z właściwymi organizacjami międzynarodowymi.

Artykuł 84

Przed końcem pierwszego roku od wejścia w życie niniejszego Układu, Rada Stowarzyszenia powołuje grupę roboczą. Zadaniem grupy roboczej jest bieżąca ocena wprowadzania w życie postanowień rozdziałów 1 i 2.

ROZDZIAŁ 3

WSPÓŁPRACA KULTURALNA I WYMIANA INFORMACJI

Artykuł 85

1.   W celu sprzyjania wzajemnej znajomości i zrozumieniu oraz zgodnie z projektami już rozwiniętymi Strony zobowiązują się, w duchu wzajemnego poszanowania kultur, do ustanowienia trwałych podstaw dla stałego dialogu kulturalnego oraz do wspierania długoterminowej współpracy kulturalnej w każdej właściwej dziedzinie działalności.

2.   Definiując projekty i programy dotyczące współpracy oraz wspólne działania, Strony przywiązują szczególną uwagę do młodych ludzi, w celu samowyrażenia oraz zdobywania umiejętności komunikowania się przy wykorzystaniu pisemnych i audiowizualnych środków przekazu, w celu kwestii ochrony dziedzictwa i upowszechniania kultury.

3.   Strony uzgadniają, że istniejące we Wspólnocie i Państwach Członkowskich programy współpracy kulturalnej mogą zostać rozszerzone na Jordanię.

4.   Strony wspierają działania, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie informacji i komunikacji.

TYTUŁ VII

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Artykuł 86

W celu osiągnięcia celów niniejszego Układu pakiet współpracy finansowej zostaje udostępniony Jordanii zgodnie z odpowiednimi procedurami i wymaganymi środkami finansowymi.

Procedury te zostają uzgodnione przez obydwie Strony przy wykorzystaniu najbardziej właściwych instrumentów po wejścia w życie Układu.

Oprócz obszarów objętych tytułami V i VI Układu, współpraca finansowa koncentruje się na:

wspieraniu reform, których celem jest modernizacja gospodarki,

polepszeniu infrastruktury gospodarczej,

wspieraniu inwestycji prywatnych i działalności dotyczącej tworzenia miejsc pracy,

reagowaniu na skutki gospodarcze stopniowego wprowadzania strefy wolnego handlu na Jordanię, w szczególności poprzez udoskonalanie i restrukturyzację przemysłu,

środkach towarzyszących polityce wykonywanej w sektorze społecznym.

Artykuł 87

W ramach istniejących instrumentów finansowych Wspólnoty mających na celu wspieranie programów dostosowania strukturalnego w krajach śródziemnomorskich oraz w ścisłej współpracy z organami jordańskimi i innymi darczyńcami, szczególnie z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, Wspólnota zbada możliwości odpowiednie sposoby wsparcia polityki strukturalnej prowadzonej przez Jordanię w celu przywrócenia równowagi finansowej w głównych agregatach finansowych i wspieranie tworzenia otoczenia gospodarczego sprzyjającego przyspieszeniu wzrostu, polepszając społeczną sytuację ludności.

Artykuł 88

W celu zapewnienia przyjęcia skoordynowanego podejścia w odniesieniu do wyjątkowych problemów makroekonomicznych i finansowych, które mogą wyniknąć z wykonywania niniejszego Układu, Strony wykorzystują regularny dialog gospodarczy przewidziany w tytule V w celu zwrócenia szczególnej uwagi na monitorowanie tendencji handlowych i finansowych w stosunkach między Wspólnotą a Jordanią.

TYTUŁ VIII

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE, OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 89

Niniejszym ustanawia się Radę Stowarzyszenia, która zbiera się na szczeblu ministerialnym raz w roku oraz jeżeli wymagają tego okoliczności, z inicjatywy jej przewodniczącego, zgodnie z warunkami ustanowionymi w jej regulaminie.

Rada bada wszelkie istotne kwestie wynikłe w ramach Układu oraz wszelkie inne zagadnienia dwustronne lub międzynarodowe będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Artykuł 90

1.   Rada Stowarzyszenia składa się, z jednej strony, z członków Rady Wspólnot Europejskich i członków Komisji Wspólnot Europejskich oraz, z drugiej strony, z członków Rządu Jordanii.

2.   Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą być zastępowani zgodnie z warunkami ustalonymi w jej regulaminie.

3.   Rada Stowarzyszenia uchwala swój regulamin.

4.   Radzie Stowarzyszenia przewodniczy kolejno członek Rady Wspólnot Europejskich i członek Rządu Jordanii, zgodnie z przepisami określonymi w jej regulaminie.

Artykuł 91

W celu realizacji zadań określonych w Układzie Rada Stowarzyszenia posiada prawo podejmowania decyzji w przypadkach w nim przewidzianych.

Podjęte decyzje wiążą Strony, które podejmują środki niezbędne do wykonania podjętych decyzji. Rada Stowarzyszenia może również formułować właściwe zalecenia.

Rada podejmuje decyzje i formułuje zalecenia za wspólną zgodą Stron.

Artykuł 92

1.   Niniejszym ustanawia się Komitet Stowarzyszenia, który jest odpowiedzialny za wykonywanie Układu, z zastrzeżeniem kompetencji Rady.

2.   Rada Stowarzyszenia może przekazać Komitetowi Stowarzyszenia, w całości lub w części, którąkolwiek ze swoich kompetencji.

Artykuł 93

1.   Komitet Stowarzyszenia, który zbiera się na szczeblu urzędników, składa się, z jednej strony, z przedstawicieli Rady Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich oraz, z drugiej strony, z przedstawicieli Rządu Jordanii.

2.   Komitet Stowarzyszenia uchwala swój regulamin.

3.   Komitetowi Stowarzyszenia przewodniczy kolejno przedstawiciel Prezydencji Rady Unii Europejskiej oraz przedstawiciel Rządu Jordanii.

Artykuł 94

1.   Komitet Stowarzyszenia ma prawo podejmowania decyzji w odniesieniu do zarządzania Układem oraz w obszarach, w odniesieniu do których Rada przekazała mu swoje kompetencje.

2.   Komitet podejmuje decyzje w drodze porozumienia między obydwoma Stronami. Podjęte decyzje wiążą Strony, które podejmują środki niezbędne do wykonania podjętych decyzji.

Artykuł 95

Rada Stowarzyszenia może podjąć decyzję w sprawie utworzenia każdej grupy roboczej lub organu niezbędnego do celów wykonania Układu.

Artykuł 96

Rada Stowarzyszenia podejmuje wszelkie właściwe środki w celu ułatwienia współpracy i kontaktów między Parlamentem Europejskim a Parlamentem jordańskim.

Artykuł 97

1.   Każda ze Stron może przedstawić Radzie Stowarzyszenia jakikolwiek spór dotyczący stosowania lub interpretacji niniejszego Układu.

2.   Rada Stowarzyszenia może rozstrzygać spory w drodze decyzji.

3.   Każda ze Stron jest zobowiązana do podjęcia środków związanych z wypełnianiem decyzji określonej w ustępie 2.

4.   W przypadku gdy nie jest możliwe rozstrzygnięcie sporu zgodnie z ustępem 2, każda ze Stron może powiadomić drugą Stronę o wyznaczeniu arbitra; druga Strona jest wtedy zobowiązana do wyznaczenia drugiego arbitra w terminie dwóch miesięcy. Do celów stosowania tej procedury Wspólnotę i Państwa Członkowskie uważa się za jedną Stronę sporu.

Rada Stowarzyszenia wyznacza trzeciego arbitra.

Decyzje arbitrów są podejmowane większością głosów.

Każda ze Stron sporu jest zobowiązana do podjęcia kroków niezbędnych do wykonania decyzji arbitrów.

Artykuł 98

Niniejszy Układ nie narusza możliwości podejmowania przez Umawiającą się Stronę środków:

a)

które uważa za niezbędne do zapobiegnięcia ujawniania informacji naruszających jej podstawowe interesy bezpieczeństwa;

b)

które dotyczą produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojskowymi, lub też badań, rozwoju lub produkcji niezbędnych do celów obronnych, o ile środki te nie osłabiają warunków konkurencji w zakresie produktów nieprzeznaczonych na cele ściśle wojskowe;

c)

które uznaje za istotne dla własnego bezpieczeństwa w przypadku poważnych zaburzeń wewnętrznych zagrażających porządkowi publicznemu, w przypadku wojny albo poważnego napięcia międzynarodowego stanowiącego groźbę wojny albo w celu wypełnienia zobowiązań przyjętych na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Artykuł 99

W dziedzinach objętych niniejszym Układem oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek zawartych w nim postanowień szczególnych:

ustalenia zastosowane przez Jordanię w odniesieniu do Wspólnoty nie powodują żadnej dyskryminacji między Państwami Członkowskimi, ich obywatelami lub spółkami lub przedsiębiorstwami,

ustalenia zastosowane przez Wspólnotę w odniesieniu do Jordanii nie powodują żadnej dyskryminacji między obywatelami jordańskimi, spółkami lub przedsiębiorstwami.

Artykuł 100

W odniesieniu do podatków bezpośrednich żadne z postanowień Układu nie powoduje:

rozszerzenia przywilejów fiskalnych przyznanych przez jedną ze Stron w jakiejkolwiek umowie międzynarodowej lub porozumieniu, które jest dla tej Strony wiążące,

zapobiegania przyjęcia lub stosowania przez którąkolwiek ze Stron każdego środka mającego na celu zapobieganie uchylaniu się od obowiązków podatkowych,

przeszkody dla uprawnienia Strony do stosowania właściwych przepsów jej ustawodawstwa podatkowego w odniesieniu do podatników, którzy nie są w identycznej sytuacji, w szczególności w odniesieniu do ich miejsca zamieszkania.

Artykuł 101

1.   Strony podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Układu. Zapewniają one, że cele wymienione w Układzie zostają osiągnięte.

2.   Jeżeli jedna ze Stron uważa, że druga Strona nie spełniła jednego ze zobowiązań, jakie nakłada na nią niniejszy Układ, podejmuje stosowne środki. Przedtem przedstawia ona, z wyjątkiem szczególnie pilnych przypadków, Radzie Stowarzyszenia wszystkie istotne informacje potrzebne do dokładnego zbadania sytuacji celem znalezienia rozwiązania, które mogą zaakceptować Strony.

Przy doborze środków należy przyznać pierwszeństwo tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie Układu. O środkach tych niezwłocznie zostaje powiadomiona Rada Stowarzyszenia oraz, jeśli druga Strona o to wnioskuje, są one przedmiotem konsultacji w ramach Rady Stowarzyszenia.

Artykuł 102

Protokoły 1–4 oraz załączniki I–VII stanowią integralną część niniejszego Układu. Deklaracje i wymiany listów zawarte są w Akcie Końcowym, który podobnie stanowi integralną część niniejszego Układu.

Artykuł 103

Do celów niniejszego Układu wyraz „Strony” oznacza, z jednej strony, Wspólnotę lub Państwa Członkowskie, albo Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odnośnymi kompetencjami, oraz Jordanię, z drugiej strony.

Artykuł 104

Niniejszy Układ zostaje zawarty na czas nieograniczony.

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Układ poprzez powiadomienie drugiej Strony. Niniejszy Układ przestaje obowiązywać sześć miesięcy od dnia takiego powiadomienia.

Artykuł 105

Niniejszy Układ stosuje się w odniesieniu do terytoriów, na których obowiązują Traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, na warunkach określonych w tych Traktatach, z jednej strony, oraz w odniesieniu do terytorium Jordanii, z drugiej strony.

Artykuł 106

Niniejszy Układ, sporządzony w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim, włoskim i arabskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny, zostaje złożony do depozytu w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 107

1.   Niniejszy Układ zostanie zatwierdzony przez Strony zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

Niniejszy Układ wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po wzajemnym powiadomieniu się przez Strony o zakończeniu procedur określonych w ustępie pierwszym.

2.   Po wejściu w życie niniejszy Układ zastępuje Umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim oraz Umowę między Państwami Członkowskimi Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, podpisaną z Brukseli, dnia 18 stycznia 1997 roku.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε σης Βρυξέλλες, σης είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de november de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän-kymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελνική Δημορατί

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK I:

Wykaz produktów przemysłowych pochodzących z Jordanii, w odniesieniu do których Wspólnota może utrzymać element rolny określony w artykule 10 ustęp 1

ZAŁĄCZNIK II:

Wykaz produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty, w odniesieniu do których Jordania może utrzymać element rolny określony w artykule 10 ustęp 2 i artykule 11 ustęp 2

ZAŁĄCZNIK III:

Wykaz produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty, w odniesieniu do których stosuje się w przywozie do Jordanii harmonogram zniesienia ceł określony w artykule 11 ustęp 3 i 4

ZAŁĄCZNIK IV:

Wykaz produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty, określonych w artykule 11 ustęp 5

ZAŁĄCZNIK V:

Wykaz zastrzeżeń Wspólnoty, określonych w artykule 30 ustęp 2 litera a) (prawo przedsiębiorczości)

ZAŁĄCZNIK VI:

Wykaz zastrzeżeń Jordanii, określonych w artykule 30 ustęp 2 litera a) (prawo przedsiębiorczości)

ZAŁĄCZNIK VII:

Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa określona w artykule 56

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz produktów określonych w artykule 10 ustęp 1

Kod CN

Wyszczególnienie

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10 51 do 0403 10 99

– –

Jogurt, aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

0403 90 71 do 0403 90 99

– –

Pozostałe, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20

Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 10

– –

O zawartości tłuszczu w masie 39 % i więcej, ale poniżej 60 %

0405 20 30

– –

O zawartości tłuszczu w masie 60 % i więcej, ale nie przekraczającej 75 %

0710 40 00

Słodka kukurydza, niegotowana lub gotowana w wodzie lub na parze, mrożona

0711 90 30

Słodka kukurydza, zakonserwowana tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki lub w solance, wodzie siarkowej lub innych roztworach tymczasowo konserwujących), ale nie nadająca się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

ex 1517

Margaryna; mieszanki jadalne lub produkty pochodzące z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje z pozycji 1516:

1517 10 10

Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej, zawierająca więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka

1517 90 10

Pozostałe, zawierające więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka

1702 50 00

Fruktoza chemicznie czysta

ex 1704

Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), z wyjątkiem wyciągów (ekstraktów) z lukrecji, zawierających w masie więcej niż 10 % sacharozy, ale nie zawierające innych dodanych substancji, z podpozycji CN 1704 90 10

1806

Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao:

ex 1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub ekstraktu słodowego, niezawierające proszku kakaowego lub zawierające w masie proszek kakaowy w ilości mniejszej niż 40 %, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami 0401–0404, niezawierające proszku kakowego lub zawierające w masie proszek kakaowy w ilości mniejszej niż 5 %, obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, z wyłączeniem przetworów objętych podpozycją 1901 90 91

ex 1902

Makarony, z wyjątkiem makaronów faszerowanych z podpozycji 1902 20 10 i 1902 20 30; kuskus, przygotowany lub nie

1903 00 00

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone

1905

Chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta, ciastka, suchary i inne wyroby piekarnicze, zawierające kakao lub nie; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne produkty

2001 90 30

Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana za pomocą octu lub kwasu octowego

2001 90 40

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego

2004 10 91

Ziemniaki, w postaci mąki, mączki lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone

2004 90 10

Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu, mrożona

2005 20 10

Ziemniaki, w postaci mąki, mączki lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone

2005 80 00

Słodka kukurydza (Zea mays var. Saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu, niemrożona

2008 99 85

Kukurydza inna niż kukurydza słodka (Zea mays var. Saccharata), inaczej przetworzona lub zakonserwowana, niezawierająca dodatku cukru ani alkoholu

2008 99 91

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku cukru ani alkoholu

2101 12 98

Przetwory na bazie kawy

2101 20 98

Przetwory na bazie herbaty lub herbaty paragwajskiej

2101 30 19

Palone namiastki kawy, z wyjątkiem cykorii palonej

2101 30 99

Ekstrakty, esencje i koncentraty palonych namiastek kawy, z wyjątkiem ekstraktów, esencji i koncentratów z cykorii palonej

2102 10 312102 10 39

Drożdże piekarnicze

2105 00

Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao

ex 2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, z wyjątkiem przetworów z podpozycji 2106 10 20, 2106 90 20 i 2106 90 92 oraz aromatyzowanych lub barwionych syropów cukrowych

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009, zawierające produkty objęte pozycjami 0401–0404 lub tłuszcze uzyskane z produktów objętych pozycjami 0401–0404:

2905 43 00

Mannit

2905 44

D-sorbit (sorbitol)

ex 3501

Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny

ex 3505 10

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane, z wyjątkiem skrobi, estryfikowanych lub eteryfikowanych z podpozycji 3505 10 50:

3505 20

Kleje zawierające skrobie, dekstryny lub inne modyfikowane skrobie

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

3809 10

Na bazie substancji skrobiowych

3824 60

Sorbit, inny niż z podpozycji 2905 44

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz produktów określonych w artykule 10 ustęp 2 i artykule 11 ustęp 2

Kod CN

Wyszczególnienie

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10 51 do 0403 10 99

– –

Jogurt, aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

0403 90 71 do 0403 90 99

– –

Pozostałe, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20

Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 10

– –

O zawartości tłuszczu w masie 39 % i więcej, ale poniżej 60 %

0405 20 30

– –

O zawartości tłuszczu w masie 60 % i więcej, ale nie przekraczającej 75 %

0710 40 00

Słodka kukurydza, nie gotowana lub gotowana w wodzie lub na parze, mrożona

0711 90 30

Słodka kukurydza, zakonserwowana tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki lub w solance, wodzie siarkowej lub innych roztworach tymczasowo konserwujących), ale nie nadająca się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

ex 1517

Margaryna; mieszanki jadalne lub produkty pochodzące z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje z pozycji 1516:

1517 10 10

Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej, zawierająca więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka

1517 90 10

Pozostałe, zawierające więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka

1520 00 00

Gliceryna surowa, wody glicerynowe i ługi glicerynowe

1702 50 00

Fruktoza chemicznie czysta

ex 1704

Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

1803

Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona

1805

Kakao w proszku niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

1806

Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao

ex 1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub ekstraktu słodowego, niezawierające proszku kakaowego lub zawierające w masie proszek kakaowy w ilości mniejszej niż 40 %, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami 0401–0404, niezawierające proszku kakowego lub zawierające w masie proszek kakaowy w ilości mniejszej niż 5 %, obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

ex 1902

Makarony, z wyjątkiem makaronów nadziewanych z podpozycji 1902 20 10 i 1902 20 30; kuskus, przygotowany lub nie:

1903 00 00

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone

1905

Chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta, ciastka, suchary i inne wyroby piekarnicze, zawierające kakao lub nie; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne produkty

2001 90 30

Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana za pomocą octu lub kwasu octowego

2001 90 40

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego

2004 10 91

Ziemniaki, w postaci mąki, mączki lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone

2004 90 10

Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu, mrożona

2005 20 10

Ziemniaki, w postaci mąki, mączki lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone

2005 80 00

Słodka kukurydza (Zea mays var. Saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu, niemrożona

2008 99 85

Kukurydza inna niż kukurydza słodka (Zea mays var. Saccharata), inaczej przetworzona lub zakonserwowana, niezawierająca dodatku cukru ani alkoholu

2008 99 91

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku cukru ani alkoholu

2101 12 98

Przetwory na bazie kawy

2101 20 98

Przetwory na bazie herbaty lub herbaty paragwajskiej

2101 30 19

Palone namiastki kawy, z wyjątkiem cykorii palonej

2101 30 99

Ekstrakty, esencje i koncentraty palonych namiastek kawy, z wyjątkiem ekstraktów, esencji i koncentratów z cykorii palonej

2105

Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao

ex 2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009, zawierające produkty objęte pozycjami 0401–0404 lub tłuszcze uzyskane z produktów objętych pozycjami 0401–0404:

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje alkoholowe

2905 43 00

Mannit

2905 44

D-sorbit (sorbitol)

ex 3501

Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny

ex 3505 10

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane, z wyjątkiem skrobi, estryfikowanych lub eteryfikowanych z podpozycji 3505 10 50:

3505 20

Kleje zawierające skrobie, dekstryny lub inne modyfikowane skrobie

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

3809 10

Na bazie substancji skrobiowych

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

3824 60

Sorbit, inny niż z podpozycji 2905 44:

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty, w odniesieniu do których stosuje się w przywozie do Jordanii harmonogram zniesienia ceł określony w artykule 11 ustępy 3 i 4

Wykaz A

0501 00 000

0502 10 000

0502 90 000

0503 00 000

0505 10 000

0505 90 000

0506 10 000

0506 90 000

0507 10 000

0507 90 000

0508 00 000

1302 32 100

1401 10 000

1401 20 000

1401 90 000

1402 10 000

1402 90 000

1403 10 000

1403 90 000

1404 10 900

1404 20 000

1404 90 100

1520 00 100

1521 90 900

1804 00 000

1805 00 100

1901 10 100

1901 10 200

1901 90 200

2106 10 100

2106 90 300

2106 90 400

2106 90 600

2503 00 000

2504 10 000

2504 90 000

2507 00 000

2508 10 000

2508 20 000

2508 30 000

2508 40 000

2508 50 000

2508 60 000

2508 70 000

2509 00 000

2510 10 000

2510 20 000

2511 10 000

2511 20 000

2512 00 000

2513 19 000

2513 20 100

2514 00 000

2519 10 000

2519 90 000

2520 20 100

2524 00 000

2526 10 000

2526 20 000

2528 10 000

2528 90 000

2530 90 200

2530 90 300

2601 11 000

2601 12 000

2601 20 000

2602 00 000

2603 00 000

2604 00 000

2605 00 000

2606 00 000

2607 00 000

2608 00 000

2609 00 000

2610 00 000

2611 00 000

2612 10 000

2612 20 000

2613 10 000

2613 90 000

2614 00 000

2615 10 000

2615 90 000

2616 10 000

2616 90 000

2617 10 000

2617 90 000

2618 00 000

2619 00 000

2620 11 000

2620 19 000

2620 20 000

2620 30 000

2620 40 000

2620 50 000

2620 90 000

2621 00 000

2701 11 000

2701 12 000

2701 19 000

2701 20 000

2702 10 000

2702 20 000

2703 00 000

2704 00 000

2705 00 000

2706 00 000

2707 10 000

2707 20 000

2707 30 000

2707 40 000

2707 50 000

2707 60 000

2707 91 000

2707 99 000

2708 10 000

2708 20 000

2709 00 000

2710 00 520

2710 00 700

2712 20 100

2713 11 000

2713 12 000

2713 20 000

2713 90 000

2714 10 000

2714 90 000

2801 30 000

2802 00 000

2803 00 000

2804 29 100

2804 29 200

2804 70 000

2804 90 000

2805 11 000

2805 19 000

2805 21 000

2805 22 000

2805 30 000

2805 40 000

2806 20 000

2807 00 000

2808 00 000

2809 10 000

2809 20 000

2810 00 000

2811 11 000

2811 19 100

2811 19 900

2811 22 000

2811 29 000

2812 10 100

2812 10 200

2812 10 300

2812 10 400

2812 10 500

2812 10 600

2812 10 700

2812 10 800

2812 10 900

2812 90 000

2813 10 000

2813 90 000

2815 20 000

2815 30 000

2816 10 000

2816 20 000

2816 30 000

2817 00 000

2818 10 000

2818 20 000

2818 30 000

2819 90 100

2820 10 000

2821 10 100

2821 20 100

2822 00 100

2823 00 000

2824 10 000

2824 20 000

2824 90 000

2825 10 000

2825 20 000

2825 30 000

2825 40 000

2825 50 000

2825 60 000

2825 70 000

2825 80 000

2825 90 900

2826 11 000

2826 12 000

2826 19 000

2826 20 000

2826 30 000

2826 90 000

2827 10 000

2827 20 000

2827 31 000

2827 32 000

2827 33 000

2827 34 000

2827 35 000

2827 36 000

2827 38 000

2827 39 000

2827 41 900

2827 49 900

2829 11 000

2829 19 000

2829 90 100

2830 10 000

2830 20 000

2830 30 000

2830 90 000

2833 11 000

2833 19 000

2833 21 000

2833 22 000

2833 23 000

2833 24 000

2833 25 000

2833 26 000

2833 27 000

2833 29 000

2833 30 000

2833 40 000

2834 21 000

2834 29 100

2835 10 100

2835 22 100

2835 23 100

2835 24 100

2835 25 100

2835 26 100

2835 29 100

2835 31 100

2835 39 100

2836 10 100

2836 20 100

2836 30 100

2836 40 100

2836 50 100

2836 60 100

2836 70 100

2836 91 100

2836 92 100

2836 99 100

2839 11 000

2839 19 000

2839 20 000

2839 90 000

2840 11 000

2840 19 000

2840 20 000

2840 30 000

2841 90 100

2841 90 200

2844 10 000

2844 20 000

2844 30 000

2844 40 000

2844 50 000

2845 10 000

2845 90 000

2846 10 000

2846 90 000

2847 00 000

2849 10 000

2849 20 000

2849 90 000

2901 10 100

2901 21 100

2901 22 100

2901 23 100

2901 24 100

2901 29 100

2902 11 100

2902 19 100

2902 20 100

2902 30 100

2902 41 100

2902 42 100

2902 43 100

2902 44 100

2902 50 100

2902 60 100

2902 70 100

2932 90 100

2932 90 910

2933 22 000

2933 41 000

2933 42 000

2933 44 000

2903 45 100

2903 46 100

2903 47 100

2903 49 100

2903 62 100

2904 10 100

2904 20 100

2904 90 200

2905 11 100

2905 12 100

2905 13 100

2905 14 100

2905 15 100

2905 16 100

2905 17 100

2905 19 200

2905 22 100

2905 29 100

2905 31 100

2905 32 100

2905 39 130

2905 41 100

2905 42 100

2905 43 100

2905 44 100

2905 45 100

2905 49 100

2905 50 200

2906 29 100

2907 29 100

2908 10 000

2908 20 000

2908 90 000

2909 11 000

2909 19 100

2909 20 100

2909 30 100

2909 41 100

2909 42 100

2909 43 100

2909 44 100

2909 49 100

2909 50 100

2909 60 100

2912 11 100

2912 12 100

2912 13 100

2912 19 100

2912 21 100

2912 29 100

2912 30 100

2912 41 100

2912 42 100

2912 49 100

2912 50 100

2912 60 100

2914 11 100

2914 12 100

2914 13 100

2914 19 100

2914 21 100

2914 22 100

2914 23 100

2914 29 100

2914 31 100

2914 39 100

2914 40 100

2914 50 100

2914 61 100

2914 69 100

2914 70 100

2915 11 100

2915 12 100

2915 13 100

2915 21 100

2915 22 100

2915 23 100

2915 24 100

2915 29 100

2915 31 100

2915 32 100

2915 33 100

2915 34 100

2915 35 100

2915 39 100

2915 40 100

2915 50 100

2915 60 100

2915 70 100

2915 90 100

2916 11 100

2916 12 100

2916 13 100

2916 14 100

2916 15 100

2916 19 100

2916 20 100

2916 31 100

2916 32 100

2916 34 100

2916 35 100

2916 39 100

2917 11 910

2917 12 910

2917 13 910

2917 14 100

2917 19 910

2917 20 910

2917 31 910

2917 32 910

2917 33 910

2917 34 910

2917 35 100

2917 36 910

2917 37 910

2917 39 910

2918 11 100

2918 12 100

2918 13 100

2918 15 100

2918 16 100

2918 17 100

2918 19 200

2918 21 100

2918 22 100

2918 23 100

2918 29 100

2918 30 100

2918 90 100

2919 00 100

2920 10 100

2920 90 500

2921 11 100

2921 12 100

2921 19 500

2921 21 100

2921 22 100

2921 29 100

2921 30 100

2921 41 000

2921 42 000

2921 43 100

2921 44 100

2921 45 100

2921 49 920

2921 51 100

2921 59 100

2922 29 100

2924 21 110

2924 21 920

2925 11 100

2926 90 300

2927 00 100

2928 00 100

2929 10 000

2929 90 100

2929 90 200

2929 90 900

2930 10 100

2930 20 100

2930 30 100

2930 40 100

2930 90 100

2932 11 100

2932 12 100

2932 13 100

2932 19 100

2932 21 100

2932 29 100

2932 91 100

2932 92 100

2932 93 100

2932 94 100

2932 99 200

2933 11 100

2933 19 100

2933 29 100

2933 31 100

2933 32 100

2933 39 300

2933 40 200

2933 51 100

2933 59 500

2933 61 100

2933 69 100

2933 71 100

2933 79 300

2933 90 100

2934 10 100

2934 20 100

2934 30 100

2934 90 910

2936 10 100

2936 21 100

2936 22 100

2936 23 100

2936 24 100

2936 25 100

2936 26 100

2936 27 100

2936 28 100

2936 29 100

2936 90 100

2939 21 000

2939 29 100

2941 10 000

2941 20 000

2941 30 000

2941 40 000

2941 50 000

2911 90 000

3003 31 000

3003 39 000

3003 40 000

3003 90 000

3004 31 000

3004 32 000

3004 39 000

3004 40 000

3004 50 000

3004 90 000

3006 60 000

3101 00 000

3102 10 000

3102 21 000

3102 29 000

3102 30 000

3102 40 000

3102 50 000

3102 60 000

3102 70 000

3102 80 000

3102 90 000

3103 10 000

3103 20 000

3103 90 000

3104 10 000

3104 20 000

3104 30 900

3104 90 900

3105 10 900

3105 20 000

3105 30 000

3105 40 000

3105 51 000

3105 59 000

3105 60 000

3105 90 000

3201 10 100

3201 20 100

3201 90 100

3203 00 100

3203 00 910

3204 11 100

3204 12 100

3204 13 100

3204 14 100

3204 15 100

3204 16 100

3204 17 100

3204 19 100

3204 20 100

3204 90 100

3205 00 000

3206 11 100

3206 19 100

3206 20 100

3206 30 100

3206 41 100

3206 42 100

3260 43 100

3206 49 100

3206 50 100

3207 10 100

3207 20 100

3207 30 100

3207 40 100

3208 10 300

3208 20 300

3208 90 300

3209 10 100

3209 90 100

3210 00 100

3211 00 100

3212 10 000

3215 11 000

3215 19 000

3215 90 000

3402 11 100

3402 12 100

3402 13 100

3402 19 100

3402 90 100

3505 10 100

3505 10 200

3505 20 100

3507 10 100

3507 10 900

3507 90 000

3601 00 000

3603 00 000

3701 10 000

3701 30 100

3701 99 100

3702 10 000

3705 10 100

3705 20 100

3705 90 100

3706 10 100

3706 90 100

3801 10 000

3801 20 100

3801 20 210

3801 30 100

3801 90 100

3802 10 000

3802 90 000

3806 30 210

3806 90 210

3808 10 900

3808 20 900

3808 30 900

3808 40 900

3808 90 900

3809 10 100

3809 91 100

3809 92 100

3809 93 100

3812 10 000

3812 20 000

3812 30 000

3813 00 000

3815 11 100

3815 12 100

3815 19 100

3815 90 100

3816 00 100

3817 10 100

3817 20 100

3818 00 100

3821 00 000

3822 00 000

3823 11 000

3823 12 000

3823 13 000

3823 19 000

3823 70 000

3824 10 100

3824 20 100

3824 30 100

3824 40 100

3824 50 100

3824 60 100

3824 71 100

3824 79 100

3824 90 100

3824 90 200

3901 10 000

3901 20 000

3901 30 000

3901 90 000

3902 10 000

3902 20 000

3902 30 000

3902 90 000

3903 11 000

3903 19 000

3903 20 000

3903 30 000

3903 90 000

3904 10 900

3904 21 900

3904 22 900

3904 30 900

3904 40 900

3904 50 900

3904 61 000

3904 69 000

3904 90 000

3905 12 000

3905 19 000

3905 21 000

3905 29 000

3905 30 000

3905 91 000

3905 99 000

3906 10 000

3906 90 000

3907 10 000

3907 20 000

3907 30 000

3907 40 000

3907 60 000

3907 91 000

3907 99 000

3908 10 000

3908 90 000

3909 10 000

3909 20 000

3909 30 000

3909 40 000

3909 50 000

3910 00 000

3911 10 000

3911 90 000

3912 11 000

3912 12 000

3912 20 000

3912 31 000

3912 39 000

3912 90 000

3913 10 000

3913 90 000

3914 00 000

3915 10 000

3915 20 000

3915 30 000

3915 90 000

3916 10 100

3916 10 910

3916 20 100

3916 20 910

3916 90 100

3916 90 910

3919 90 100

3920 10 910

3920 20 910

3920 30 100

3920 41 100

3920 42 100

3920 51 100

3920 59 100

3920 61 100

3920 62 100

3920 63 100

3920 69 100

3920 72 100

3920 73 910

3920 79 910

3920 92 100

3920 93 100

3920 94 100

3920 99 910

3921 19 200

3921 90 110

3921 90 910

3923 21 100

3923 29 100

3923 40 100

3926 90 100

3926 90 200

3926 90 400

3926 90 600

4001 10 000

4001 21 000

4001 22 000

4001 29 100

4001 30 900

4002 11 900

4002 19 110

4002 19 900

4002 20 110

4002 20 900

4002 31 110

4002 31 900

4002 39 110

4002 39 900

4002 41 900

4002 49 110

4002 49 900

4002 51 900

4002 59 110

4002 59 900

4002 60 110

4002 60 900

4002 70 110

4002 70 900

4002 80 110

4002 80 900

4002 91 900

4002 99 110

4002 99 900

4003 00 000

4004 00 000

4005 10 100

4005 91 100

4005 99 110

4005 99 900

4006 10 000

4006 90 100

4007 00 100

4008 11 100

4008 19 100

4008 21 200

4009 10 100

4009 20 100

4009 30 100

4009 40 100

4009 50 100

4012 20 100

4016 10 100

4016 99 100

4016 99 200

4017 00 100

4017 00 400

4017 00 500

4101 10 000

4101 21 000

4101 22 000

4101 29 000

4101 30 000

4101 40 000

4102 10 000

4102 21 000

4102 29 000

4103 10 000

4103 20 000

4103 90 000

4301 10 000

4301 20 000

4301 30 000

4301 40 000

4301 50 000

4301 60 000

4301 70 000

4301 80 000

4301 90 000

4401 10 000

4401 30 000

4402 00 000

4403 20 100

4403 41 100

4403 49 100

4403 91 100

4403 92 100

4403 99 100

4405 00 000

4406 10 000

4406 90 000

4415 10 100

4415 10 200

4415 10 300

4415 20 100

4417 00 100

4421 90 100

4421 90 200

4421 90 300

4502 00 100

4503 10 000

4503 90 100

4504 10 100

4534 90 100

4534 90 200

4601 10 000

4602 10 100

4602 90 100

4701 00 000

4702 00 000

4703 11 000

4703 19 000

4703 21 000

4703 29 000

4704 11 000

4704 19 000

4704 21 000

4704 29 000

4705 00 000

4706 10 000

4706 20 000

4706 91 000

4706 92 000

4706 93 000

4707 10 000

4707 20 000

4707 30 000

4707 90 000

4802 51 100

4802 52 100

4802 53 100

4802 60 100

4804 11 300

4804 19 300

4864 21 000

4804 29 000

4804 31 300

4804 39 300

4804 41 300

4804 42 300

4804 49 300

4804 51 300

4804 51 400

4804 52 300

4804 59 300

4808 20 000

4813 39 100

4813 91 100

4813 99 100

4811 40 100

4811 40 200

4819 10 100

4819 20 200

4819 30 100

4819 40 100

4820 20 100

4822 10 000

4822 90 000

4823 90 100

4823 90 200

4823 90 500

4823 90 600

4823 90 700

4823 90 800

4823 90 910

4903 00 000

4904 00 000

4905 10 000

4905 91 000

4905 99 000

4906 00 000

4907 00 900

4911 10 000

4911 99 100

5001 00 000

5002 00 000

5003 10 000

5003 90 000

5004 00 000

5005 00 000

5101 11 000

5101 19 000

5101 21 000

5101 29 000

5101 30 000

5102 10 000

5102 20 000

5103 10 000

5103 20 000

5103 30 000

5104 00 000

5105 10 000

5105 21 000

5105 29 000

5105 30 000

5105 40 000

5106 10 000

5106 20 000

5107 10 000

5107 20 000

5108 10 000

5108 20 000

5110 00 900

5113 00 100

5201 00 000

5202 10 000

5202 91 000

5202 99 000

5203 00 000

5204 11 000

5204 19 000

5205 11 000

5205 12 000

5205 13 000

5205 14 000

5205 15 000

5205 21 000

5205 22 000

5205 23 000

5205 24 000

5205 26 000

5205 27 000

5205 28 000

5205 31 000

5205 32 000

5205 33 000

5205 34 000

5205 35 000

5205 41 000

5205 42 000

5205 43 000

5205 44 000

5205 46 000

5205 47 000

5205 48 000

5206 11 000

5206 12 000

5206 13 000

5206 14 000

5206 15 000

5206 21 000

5206 22 000

5206 23 000

5206 24 000

5206 25 000

5206 31 000

5206 32 000

5206 33 000

5206 34 000

5206 35 000

5206 41 000

5206 42 000

5206 43 000

5206 44 000

5206 45 000

5303 10 000

5303 90 000

5304 10 000

5304 90 000

5305 11 000

5305 19 000

5305 21 000

5305 29 000

5305 91 000

5305 99 000

5306 10 000

5306 20 000

5307 10 000

5307 20 000

5308 10 000

5308 20 000

5308 30 000

5308 90 000

5310 10 100

5310 90 100

5401 10 900

5401 20 900

5402 10 000

5402 20 000

5402 31 000

5402 32 000

5402 33 000

5402 39 000

5402 41 000

5402 42 000

5402 43 000

5402 49 000

5402 51 000

5402 52 000

5402 59 000

5402 61 000

5402 62 000

5402 69 000

5403 10 000

5403 20 000

5403 31 000

5403 32 000

5403 33 000

5403 39 000

5403 41 000

5403 42 000

5403 49 000

5404 10 000

5404 90 900

5405 00 900

5407 20 100

5407 91 100

5501 10 000

5501 20 000

5501 30 000

5501 90 000

5502 00 000

5503 10 000

5503 20 000

5503 30 000

5503 40 000

5503 90 000

5504 10 000

5504 90 000

5505 10 000

5505 20 000

5506 10 100

5506 20 100

5506 30 100

5507 00 100

5508 10 900

5508 20 900

5509 11 000

5509 12 000

5509 21 000

5509 22 000

5509 31 000

5509 32 000

5509 41 000

5509 42 000

5509 51 000

5509 52 000

5509 53 000

5509 59 000

5509 61 000

5509 62 000

5509 69 000

5509 91 000

5509 92 000

5509 99 000

5510 11 000

5510 12 000

5510 20 000

5510 30 000

5510 90 000

5603 11 100

5603 12 100

5603 13 100

5603 14 100

5603 91 100

5603 92 100

5603 93 100

5603 94 100

5604 10 100

5604 20 910

5604 90 100

5604 90 910

5605 00 900

5607 10 000

5607 29 000

5607 30 000

5607 90 000

5803 10 100

5803 90 100

5806 31 100

5806 32 100

5806 39 100

5903 10 100

5903 20 100

5903 90 100

5911 31 000

5911 32 000

5911 40 100

5911 90 100

6115 11 100

6115 12 100

6115 19 100

6115 20 100

6115 91 100

6115 92 100

6115 93 100

6115 99 100

6217 10 100

6305 10 100

6804 10 100

6804 23 100

6812 10 000

6812 20 000

6812 30 000

6812 50 100

6903 10 100

6903 10 200

6903 20 100

6903 20 200

6903 90 100

6903 90 200

6909 11 000

6909 12 000

6909 19 000

7001 00 000

7002 10 900

7002 20 900

7002 31 900

7002 32 900

7002 39 900

7010 20 000

7010 91 900

7010 92 900

7010 93 900

7010 94 900

7011 10 000

7011 20 000

7011 90 000

7019 11 000

7019 12 000

7019 19 000

7019 31 100

7019 39 100

7101 10 000

7101 21 000

7101 22 000

7102 10 000

7102 21 000

7102 29 000

7102 31 000

7102 39 000

7103 10 000

7103 91 000

7103 99 000

7104 10 000

7104 20 000

7104 90 000

7105 10 000

7105 90 000

7106 91 000

7110 11 100

7110 21 100

7110 31 100

7110 41 100

7112 10 000

7112 20 000

7112 90 000

7113 19 100

7118 10 000

7118 90 000

7201 10 000

7201 20 000

7201 50 000

7202 11 000

7202 19 000

7202 21 000

7202 29 000

7202 30 000

7202 41 000

7202 49 000

7202 50 000

7202 60 000

7202 70 000

7202 80 000

7202 91 000

7202 92 000

7202 93 000

7202 99 000

7204 10 000

7204 21 000

7204 29 000

7204 30 000

7204 41 000

7204 49 000

7204 50 100

7205 10 000

7206 10 100

7207 11 100

7207 12 100

7207 19 100

7207 20 100

7208 40 100

7208 54 100

7208 90 100

7209 16 100

7209 17 100

7209 18 100

7209 26 100

7209 27 100

7209 28 100

7209 90 100

7210 11 100

7210 12 100

7210 30 100

7210 41 100

7210 49 100

7210 50 100

7210 61 100

7210 69 100

7210 70 100

7210 90 100

7218 10 100

7218 91 100

7218 99 100

7219 11 100

7219 12 100

7219 13 100

7219 14 100

7219 21 100

7219 22 100

7219 23 100

7219 24 100

7219 31 100

7219 32 100

7219 33 100

7219 34 100

7219 35 100

7219 90 100

7220 11 100

7220 12 100

7220 20 100

7220 90 100

7221 00 100

7222 11 100

7222 19 100

7222 20 100

7222 30 100

7223 00 100

7224 10 100

7224 90 100

7225 11 100

7225 19 100

7225 20 100

7225 30 100

7225 40 100

7225 50 100

7225 91 100

7225 92 100

7225 99 100

7226 11 100

7226 19 100

7226 20 100

7226 91 100

7226 92 100

7226 93 100

7226 94 100

7226 99 100

7227 10 100

7227 20 100

7227 90 100

7228 10 100

7228 20 100

7228 30 100

7228 40 100

7228 50 100

7228 60 100

7228 70 100

7228 80 100

7229 10 100

7229 20 100

7302 10 000

7302 20 000

7302 30 000

7302 40 000

7302 90 000

7304 10 100

7304 29 100

7304 31 910

7304 39 910

7304 41 910

7304 49 910

7304 51 910

7304 59 910

7305 11 000

7305 12 000

7305 19 000

7305 20 000

7305 31 900

7305 39 900

7305 90 900

7306 10 100

7306 10 400

7306 20 100

7306 20 400

7306 30 200

7306 40 200

7306 50 200

7306 90 100

7306 90 400

7308 90 100

7308 90 200

7310 21 110

7310 21 130

7310 29 110

7310 29 130

7311 00 000

7321 90 100

7326 19 400

7326 90 400

7401 10 000

7401 20 000

7402 00 000

7403 11 000

7403 12 000

7403 13 000

7403 19 000

7403 21 000

7403 22 000

7403 23 000

7403 29 000

7404 00 000

7405 00 900

7409 11 100

7409 21 100

7409 31 100

7409 40 100

7409 90 100

7411 10 100

7411 21 100

7411 22 100

7411 29 100

7417 00 100

7419 99 500

7501 10 000

7501 20 000

7502 10 000

7502 20 000

7503 00 000

7601 10 000

7601 20 000

7602 00 000

7606 11 100

7606 11 200

7606 11 300

7606 12 100

7606 12 200

7606 91 100

7606 91 200

7606 91 300

7606 92 100

7606 92 200

7607 11 100

7607 19 100

7607 20 100

7612 90 100

7612 90 200

7612 90 300

7613 00 000

7616 99 500

7801 10 900

7801 91 900

7801 99 900

7802 00 000

7806 00 100

7901 11 000

7901 12 000

7901 20 000

7902 00 000

7903 90 100

7905 00 100

7905 00 200

7907 00 200

8001 10 000

8001 20 000

8002 00 000

8007 00 100

8007 00 200

8101 91 000

8102 91 000

8103 10 100

8104 11 000

8104 19 000

8104 20 000

8105 10 100

8105 10 200

8106 00 100

8107 10 100

8108 10 100

8109 10 100

8110 00 100

8111 00 100

8112 20 100

8112 30 100

8112 40 100

8112 91 100

8113 00 100

8201 50 100

8201 90 900

8202 10 000

8202 20 000

8202 40 000

8203 10 000

8203 20 000

8203 30 000

8203 40 000

8204 11 000

8204 12 000

8204 20 000

8205 10 000

8205 20 000

8205 30 000

8205 40 000

8205 59 000

8205 60 000

8205 70 000

8205 80 000

8205 90 900

8207 13 000

8207 19 000

8207 20 900

8207 30 900

8207 40 900

8207 50 000

8207 60 000

8207 70 000

8207 80 000

8207 90 000

8208 10 000

8208 20 000

8208 40 000

8208 90 000

8211 92 100

8211 93 100

8301 40 100

8301 50 100

8308 10 000

8308 90 100

8309 90 200

8407 10 100

8407 10 200

8408 10 100

8408 10 200

8411 12 900

8411 22 900

8411 82 900

8411 91 100

8411 99 100

8412 90 100

8414 10 000

8414 90 100

8414 90 200

8416 30 900

8416 90 800

8417 20 000

8417 80 900

8417 90 100

8418 99 100

8419 11 900

8419 32 900

8419 60 900

8419 90 110

8419 90 910

8421 22 900

8421 91 100

8421 99 100

8421 99 200

8422 90 900

8423 20 000

8423 30 000

8423 82 900

8423 89 900

8424 30 900

8424 90 100

8424 90 200

8425 20 000

8425 31 100

8425 39 100

8425 41 000

8425 49 000

8426 12 100

8426 12 990

8426 19 100

8426 19 990

8426 41 100

8426 41 990

8426 49 900

8426 91 000

8426 99 900

8427 10 000

8427 20 000

8427 90 000

8428 10 900

8428 20 000

8428 31 000

8428 32 900

8428 33 900

8428 39 900

8428 50 000

8428 60 000

8428 90 900

8430 10 100

8433 90 000

8434 90 000

8435 90 000

8436 91 000

8436 99 000

8437 90 000

8438 90 000

8439 91 000

8439 99 000

8440 90 000

8441 90 900

8443 90 000

8451 50 900

8451 90 100

8452 10 000

8453 90 000

8454 90 000

8455 90 000

8456 99 990

8462 91 900

8462 99 900

8466 10 000

8466 20 000

8466 30 000

8466 91 000

8466 92 000

8466 93 000

8466 94 000

8468 80 900

8468 90 900

8474 90 900

8475 90 000

8477 10 900

8477 20 900

8477 30 900

8477 40 900

8477 51 900

8477 59 900

8477 80 900

8477 90 100

8478 10 900

8478 90 100

8480 10 900

8480 20 900

8480 30 900

8480 41 900

8480 49 900

8480 50 900

8480 60 900

8480 71 900

8480 79 900

8481 40 000

8481 80 100

8481 80 200

8481 80 310

8483 10 100

8483 20 100

8483 30 100

8483 40 100

8483 50 100

8483 60 100

8483 90 100

8501 10 110

8501 10 900

8501 20 110

8501 31 110

8501 32 110

8501 40 110

8501 51 110

8501 52 110

8502 11 100

8502 20 100

8502 39 100

8502 40 100

8504 21 100

8504 31 100

8504 31 900

8504 90 100

8506 90 100

8507 90 000

8508 90 000

8514 90 000

8515 80 100

8515 80 990

8515 90 000

8523 11 100

8523 12 100

8523 13 100

8523 90 100

8524 32 100

8524 39 100

8524 51 100

8524 52 100

8524 53 100

8524 99 100

8524 99 200

8526 10 000

8526 91 000

8526 92 000

8530 90 000

8532 10 000

8532 21 000

8532 22 000

8532 23 000

8532 24 000

8532 25 000

8532 29 000

8532 30 000

8532 90 000

8543 19 900

8543 30 900

8543 89 200

8543 90 100

8544 11 200

8544 19 200

8544 59 200

8544 60 200

8545 11 100

8545 19 200

8607 11 000

8607 12 000

8607 19 000

8607 21 000

8607 29 000

8607 30 000

8607 91 000

8607 99 000

8705 10 000

8705 90 200

8705 90 900

8706 00 100

8707 90 100

8708 99 100

8709 11 000

8709 19 000

8710 00 000

8711 10 100

8711 20 100

8711 30 100

8711 40 100

8711 50 100

8711 90 100

8713 10 000

8713 90 000

8716 39 900

8716 40 900

8716 90 100

8801 10 000

8801 90 000

8803 10 000

8805 10 000

8903 10 000

8903 91 000

8903 92 000

8903 99 000

8908 00 000

9003 90 100

9011 10 000

9011 20 000

9011 80 000

9012 10 000

9015 10 000

9015 20 000

9015 30 000

9015 40 000

9015 80 000

9017 20 000

9017 30 900

9017 80 900

9022 90 000

9024 10 900

9024 80 900

9024 90 900

9025 19 100

9025 80 100

9025 90 100

9026 90 200

9027 10 900

9027 20 900

9027 30 900

9027 40 100

9027 90 910

9029 10 110

9029 20 110

9030 10 900

9030 20 900

9030 31 900

9030 39 900

9030 40 900

9030 82 900

9030 89 900

9030 90 900

9031 10 900

9031 20 900

9031 30 000

9031 80 900

9032 90 200

9306 21 100

9306 30 100

9306 30 300

9306 30 400

9405 40 100

9405 50 100

9406 00 110

9602 00 100

9603 90 200

9606 10 000

9606 21 000

9606 22 000

9606 29 000

9606 30 000

9607 11 000

9607 19 000

9607 20 000

9608 10 100

9608 99 100

9609 10 100

9616 10 000

9705 00 100


Wykaz B

0509 00 000

0510 00 000

0903 00 000

1301 10 000

1301 20 100

1301 20 900

1301 90 100

1301 90 900

1302 11 100

1302 11 200

1302 12 000

1302 13 100

1302 13 900

1302 14 000

1302 19 000

1302 31 100

1302 31 900

1302 32 900

1302 39 100

1302 39 900

1404 10 100

1404 90 900

1505 10 000

1505 90 100

1505 90 900

1520 00 900

1521 10 000

1521 90 100

1704 10 000

1704 90 000

1803 10 000

1803 20 000

1805 00 900

1806 10 000

1806 20 000

1806 31 000

1806 32 000

1806 90 000

1901 10 900

1901 20 000

1901 90 100

1901 90 900

1902 11 100

1902 11 900

1902 19 100

1902 19 900

1902 20 000

1902 30 000

1902 40 000

1903 00 000

1904 10 000

1904 20 000

1904 90 000

1905 10 000

1905 20 000

1905 30 100

1905 30 900

1905 40 000

1905 90 100

1905 90 210

1905 90 290

1905 90 900

2101 11 000

2101 12 000

2101 20 000

2101 30 000

2102 10 000

2102 20 000

2102 30 000

2103 10 000

2103 30 100

2103 30 200

2103 90 000

2104 10 000

2104 20 000

2105 00 000

2106 10 900

2106 90 100

2106 90 200

2106 90 700

2106 90 800

2106 90 900

2201 10 000

2201 90 000

2202 10 000

2202 90 000

2501 00 000

2502 00 000

2505 10 000

2505 90 000

2506 10 000

2506 21 000

2506 29 000

2513 11 000

2513 20 900

2515 11 100

2515 11 900

2515 12 100

2515 12 900

2515 20 000

2516 11 100

2516 11 900

2516 12 100

2516 12 900

2516 21 000

2516 22 000

2516 90 000

2517 10 000

2517 20 000

2517 30 000

2517 41 000

2517 49 000

2518 10 000

2518 20 000

2518 30 000

2520 10 000

2520 20 900

2521 00 000

2522 10 000

2522 20 000

2522 30 000

2523 10 000

2523 21 000

2523 29 000

2523 30 000

2523 90 000

2525 10 000

2525 20 000

2525 30 000

2527 00 000

2529 10 000

2529 21 000

2529 22 000

2529 30 000

2530 10 000

2530 20 000

2530 40 000

2530 90 100

2530 90 900

2710 00 100

2710 00 200

2710 00 310

2710 00 320

2710 00 330

2710 00 400

2710 00 510

2710 00 600

2710 00 900

2711 11 000

2711 12 000

2711 13 000

2711 14 000

2711 19 000

2711 21 000

2711 29 000

2712 10 000

2712 20 900

2712 90 000

2715 00 000

2801 10 000

2801 20 000

2804 10 000

2804 21 000

2804 29 900

2804 30 000

2804 40 000

2804 50 000

2804 61 000

2804 69 000

2804 80 000

2806 10 000

2811 21 000

2811 23 000

2814 10 000

2814 20 000

2815 11 000

2815 12 000

2819 10 000

2819 90 900

2820 90 000

2821 10 900

2821 20 900

2822 00 900

2825 90 100

2827 41 100

2827 49 100

2827 51 000

2827 59 000

2827 60 000

2828 10 000

2828 90 000

2829 90 900

2831 10 000

2831 90 000

2832 10 000

2832 20 000

2832 30 000

2834 10 000

2834 22 000

2834 29 900

2835 10 900

2835 22 900

2835 23 900

2835 24 900

2835 25 900

2835 26 900

2835 29 900

2835 31 900

2835 39 900

2836 10 900

2836 20 900

2836 30 900

2836 40 900

2836 50 900

2836 60 900

2836 70 900

2836 91 900

2836 92 900

2836 99 900

2837 11 000

2837 19 100

2837 19 900

2837 20 000

2838 00 000

2841 10 000

2841 20 000

2841 30 000

2841 40 000

2841 50 000

2841 61 000

2841 69 000

2841 70 000

2841 80 000

2841 90 900

2842 10 000

2842 90 000

2843 10 000

2843 21 000

2843 29 000

2843 30 000

2843 90 000

2848 00 000

2850 00 000

2851 00 100

2851 00 900

2901 10 900

2901 21 900

2901 22 900

2901 23 900

2901 24 900

2901 29 900

2902 11 900

2902 19 900

2902 20 900

2902 30 900

2902 41 900

2902 42 900

2902 43 900

2902 44 900

2902 50 900

2902 60 900

2902 70 900

2902 90 990

2903 11 000

2903 12 000

2903 13 000

2903 14 000

2903 15 000

2903 16 000

2903 19 000

2903 21 000

2903 23 000

2903 29 000

2903 30 100

2905 30 900

2903 43 000

2903 45 900

2902 46 900

2903 47 900

2903 49 900

2903 51 000

2903 59 000

2903 61 000

2903 62 900

2903 69 000

2904 10 900

2904 20 900

2904 90 100

2904 90 900

2905 11 900

2905 12 900

2905 13 900

2905 14 900

2905 15 900

2905 16 900

2905 17 900

2905 19 100

2905 19 900

2905 22 900

2905 29 900

2905 31 900

2905 32 900

2905 39 900

2905 41 900

2905 42 900

2905 43 900

2905 44 900

2905 45 900

2905 49 900

2905 50 100

2905 50 900

2906 11 000

2906 12 000

2906 13 000

2906 14 000

2906 19 000

2906 21 000

2906 29 900

2907 11 000

2907 12 000

2907 13 000

2907 14 000

2907 15 000

2907 19 000

2907 21 000

2907 22 000

2907 23 000

2907 29 900

2907 30 000

2909 19 900

2909 20 900

2909 30 900

2909 41 900

2909 42 900

2909 43 900

2909 44 900

2909 49 900

2909 50 900

2909 60 900

2910 10 000

2910 20 000

2910 30 000

2910 90 000

2911 00 000

2912 11 900

2912 12 900

2912 13 900

2912 19 900

2912 21 900

2912 29 900

2912 30 900

2912 41 900

2912 42 900

2912 49 900

2912 50 900

2912 60 900

2913 00 000

2914 11 900

2914 12 900

2914 13 900

2914 19 900

2914 21 900

2914 22 900

2914 23 900

2914 29 900

2914 31 900

2914 39 900

2914 40 900

2914 50 900

2914 61 900

2914 69 900

2914 70 900

2915 11 900

2915 12 900

2915 13 900

2915 21 900

2915 22 900

2915 23 900

2915 24 900

2915 29 900

2915 31 900

2915 32 900

2915 33 900

2915 34 900

2915 35 900

2915 39 900

2915 40 900

2915 50 900

2915 60 900

2915 70 900

2915 90 900

2916 11 900

2916 12 900

2916 13 900

2916 14 900

2916 15 900

2916 19 900

2916 20 900

2916 31 900

2916 32 900

2916 34 900

2916 35 900

2916 39 900

2917 11 100

2917 11 990

2917 12 100

2917 12 990

2917 13 100

2917 13 990

2917 14 900

2917 19 100

2917 19 990

2917 20 100

2917 20 990

2917 31 100

2917 31 990

2917 32 100

2917 32 990

2917 33 100

2917 33 990

2917 34 100

2917 34 990

2917 35 900

2917 36 100

2917 36 990

2917 37 100

2917 37 990

2917 39 100

2917 39 990

2918 11 900

2918 12 900

2918 13 900

2918 14 000

2918 15 900

2918 16 900

2918 17 900

2918 19 100

2918 19 900

2919 21 900

2918 22 900

2918 23 900

2918 29 900

2918 30 900

2918 90 900

2919 00 900

2920 10 900

2920 90 100

2920 90 200

2920 90 300

2920 90 400

2920 90 900

2921 11 900

2921 12 900

2921 19 100

2921 19 200

2921 19 300

2921 19 400

2921 19 900

2921 21 900

2921 22 900

2921 29 900

2921 30 900

2921 43 900

2921 44 900

2921 45 900

2921 49 100

2921 49 200

2921 49 300

2921 49 400

2921 49 500

2921 49 600

2921 49 700

2921 49 800

2921 49 910

2921 49 990

2921 51 900

2921 59 900

2922 11 000

2922 12 000

2922 13 100

2922 13 900

2922 19 110

2922 19 120

2922 19 190

2922 19 200

2922 19 300

2922 19 400

2922 19 900

2922 21 000

2922 22 000

2922 29 900

2922 30 100

2922 30 200

2922 30 300

2922 30 900

2922 41 000

2922 42 000

2922 43 000

2922 49 100

2922 49 900

2922 50 000

2923 10 000

2923 20 000

2923 90 000

2924 10 100

2924 10 900

2924 21 190

2924 21 910

2924 21 990

2924 22 000

2924 29 100

2924 29 900

2925 11 900

2925 19 100

2925 19 900

2925 20 000

2926 10 000

2926 20 000

2926 90 100

2926 90 200

2926 90 900

2927 00 900

2928 00 900

2930 10 900

2930 20 900

2930 30 900

2930 40 900

2930 90 900

2931 00 000

2932 11 900

2932 12 900

2932 13 900

2932 19 900

2932 21 900

2932 29 900

2932 91 900

2932 92 900

2932 93 900

2932 94 900

2932 99 100

2932 99 900

2933 11 900

2933 19 900

2933 21 000

2933 29 900

2933 31 900

2933 32 900

2933 39 100

2933 39 200

2933 39 900

2933 40 100

2933 40 900

2933 51 900

2933 59 100

2933 59 200

2933 59 300

2933 59 400

2933 59 900

2933 61 900

2933 69 900

2933 71 900

2933 79 100

2933 79 200

2933 79 900

2933 90 900

2934 10 900

2934 20 900

2934 30 900

2934 90 100

2934 90 990

2935 00 000

2936 10 900

2936 21 900

2936 22 900

2936 23 900

2936 24 900

2936 25 900

2936 26 900

2936 27 900

2936 28 900

2936 29 900

2936 90 900

2937 10 000

2937 21 000

2937 22 000

2937 29 000

2937 91 000

2937 92 000

2937 99 000

2938 10 000

2938 90 000

2939 10 000

2939 29 900

2939 30 000

2939 41 000

2939 42 000

2939 49 100

2939 49 900

2939 50 100

2939 50 900

2939 61 000

2939 62 000

2939 63 000

2939 69 000

2939 70 000

2939 90 100

2939 90 200

2939 90 300

2939 90 400

2939 90 500

2939 90 900

2940 00 000

2942 00 000

3001 10 000

3001 20 000

3001 90 000

3005 10 000

3005 90 000

3006 10 000

3006 20 000

3006 30 000

3006 40 000

3006 50 000

3104 30 100

3104 90 100

3105 10 100

3105 10 200

3105 10 300

3101 10 900

3201 20 900

3201 90 900

3202 10 000

3202 90 000

3203 00 990

3204 11 900

3204 12 900

3204 13 900

3204 14 900

3204 15 900

3204 16 900

3204 17 900

3204 19 900

3204 20 900

3204 90 900

3206 11 900

3206 19 900

3206 20 900

3206 30 900

3206 41 900

3206 42 900

3206 43 900

3206 49 900

3206 50 900

3207 10 900

3207 20 900

3207 30 900

3207 40 900

3208 10 100

3208 10 900

3208 20 100

3208 20 900

3208 90 100

3208 90 900

3209 10 900

3209 90 900

3210 00 200

3210 00 900

3211 00 900

3212 90 100

3212 90 200

3212 90 900

3213 10 000

3213 90 000

3214 10 000

3214 90 000

3301 11 000

3301 12 000

3301 13 000

3301 14 000

3301 19 000

3301 21 000

3301 22 000

3301 23 000

3301 24 000

3301 25 000

3301 26 000

3301 29 000

3301 30 000

3301 90 100

3301 90 900

3302 10 100

3302 10 200

3302 10 900

3302 90 000

3303 00 000

3304 10 000

3304 20 000

3304 30 000

3304 91 000

3304 99 000

3305 10 000

3305 20 000

3305 30 000

3305 90 000

3306 10 000

3306 20 000

3306 90 000

3307 10 000

3307 20 000

3307 30 000

3307 41 000

3307 49 000

3307 90 100

3307 90 900

3401 11 000

3401 19 000

3401 20 000

3402 11 900

3402 12 900

3402 13 900

3402 19 900

3402 20 000

3402 90 900

3403 11 000

3403 19 000

3403 91 000

3403 99 000

3404 10 000

3404 20 000

3404 90 000

3405 10 000

3405 20 000

3405 30 000

3405 40 000

3405 90 000

3406 00 000

3407 00 100

3407 00 910

3407 00 920

3407 00 990

3501 10 000

3501 90 000

3502 11 000

3502 19 000

3502 20 000

3502 90 000

3503 00 100

3503 00 900

3504 00 000

3505 10 900

3505 20 900

3506 10 000

3506 91 000

3506 99 000

3602 00 000

3604 10 000

3604 90 000

3605 00 000

3606 10 000

3606 90 100

3606 90 900

3701 20 000

3701 30 900

3701 91 000

3701 99 900

3702 20 000

3702 31 000

3702 32 000

3702 39 000

3702 41 000

3702 42 000

3702 43 000

3702 44 000

3702 51 000

3702 52 000

3702 53 000

3702 54 000

3702 55 000

3702 56 000

3702 91 000

3702 92 000

3702 93 000

3702 94 000

3702 95 000

3703 10 000

3703 20 000

3703 90 000

3704 00 000

3705 10 900

3705 20 900

3705 90 900

3706 10 900

3706 90 900

3707 10 100

3707 10 900

3707 90 000

3801 20 290

3801 30 900

3801 90 900

3803 00 000

3804 00 000

3805 10 000

3805 20 000

3805 90 100

3805 90 900

3806 10 000

3806 20 000

3806 30 100

3806 30 290

3806 90 100

3806 90 290

3807 00 000

3808 10 100

3808 10 200

3808 20 100

3808 30 100

3808 40 100

3808 90 100

3809 10 900

3809 91 900

3809 92 900

3809 93 900

3810 10 000

3810 90 000

3811 11 000

3811 19 000

3811 21 000

3811 29 000

3811 90 000

3814 00 100

3814 00 900

3815 11 900

3815 12 900

3815 19 900

3815 90 900

3816 00 900

3817 10 900

3817 20 900

3813 00 900

3819 00 000

3820 00 000

3824 10 900

3824 20 900

3824 30 900

3824 40 900

3824 50 900

3824 60 900

3824 71 900

3824 79 900

3824 90 900

3904 10 100

3904 21 100

3904 22 100

3904 30 100

3904 40 100

3904 50 100

3907 50 000

3916 10 990

3916 20 990

3916 90 990

3917 10 100

3917 10 900

3917 21 000

3917 22 000

3917 23 000

3917 29 000

3917 31 000

3917 32 000

3917 33 000

3917 39 000

3917 40 000

3918 10 100

3918 10 900

3918 90 100

3918 90 900

3919 10 100

3919 10 900

3919 90 900

3920 10 100

3920 10 990

3920 20 100

3920 20 990

3920 30 900

3920 41 900

3920 42 900

3920 51 900

3920 59 900

3920 61 900

3920 62 900

3920 63 900

3920 69 900

3920 71 100

3920 71 900

3920 72 900

3920 73 100

3920 73 990

3920 79 100

3920 79 990

3920 91 000

3920 92 900

3920 93 900

3920 94 900

3920 99 100

3920 99 990

3921 11 000

3921 12 000

3921 13 000

3921 14 000

3921 19 100

3921 19 900

3921 90 190

3921 90 990

3922 10 000

3922 20 000

3922 90 000

3923 10 000

3923 21 900

3923 29 900

3923 30 100

3923 30 900

3923 40 900

3923 50 000

3923 90 100

3923 90 900

3924 10 000

3924 90 000

3925 10 000

3925 20 000

3925 30 000

3925 90 000

3926 10 000

3926 20 000

3926 30 000

3926 40 000

3926 90 300

3926 90 500

3926 90 700

3926 90 800

3926 90 900

4001 29 200

4001 29 900

4001 30 100

4001 30 200

4002 11 100

4002 19 190

4002 19 200

4002 20 190

4002 20 200

4002 31 190

4002 31 200

4002 39 190

4002 39 200

4002 41 100

4002 49 190

4002 49 200

4002 51 100

4002 59 190

4002 59 200

4002 60 190

4002 60 200

4002 70 190

4002 70 200

4002 80 190

4002 80 200

4002 91 100

4002 99 190

4002 99 200

4005 10 200

4005 10 900

4005 20 100

4005 20 900

4005 91 900

4005 99 190

4006 90 900

4007 00 900

4008 11 900

4008 19 900

4008 21 100

4008 21 900

4008 29 100

4008 29 900

4009 10 900

4009 20 900

4009 30 900

4009 40 900

4009 50 900

4010 11 000

4010 12 000

4010 13 000

4010 19 000

4010 21 000

4010 22 000

4010 23 000

4010 24 000

4010 29 000

4011 10 000

4011 20 000

4011 30 000

4011 40 000

4011 50 000

4011 91 000

4011 99 000

4012 10 000

4012 20 903

4012 90 000

4013 10 000

4013 20 000

4013 90 000

4014 10 000

4014 90 000

4015 11 000

4015 19 000

4015 90 000

4016 10 900

4016 91 000

4016 92 000

4016 93 000

4016 94 000

4016 95 100

4016 95 900

4016 99 900

4017 00 200

4017 00 900

4104 10 000

4104 21 000

4104 22 000

4104 29 000

4104 31 000

4104 39 000

4105 11 000

4105 12 000

4105 19 000

4105 20 000

4106 11 000

4106 12 000

4106 19 000

4106 20 000

4107 10 000

4107 21 000

4107 29 000

4107 90 000

4108 00 000

4109 00 000

4110 00 000

4111 00 000

4201 00 000

4202 11 000

4202 12 000

4202 19 000

4202 21 000

4202 22 000

4202 29 000

4202 31 000

4202 32 000

4202 39 000

4202 91 000

4202 92 000

4202 99 000

4203 10 000

4203 21 000

4203 29 000

4203 30 000

4203 40 000

4204 00 100

4204 00 900

4205 00 000

4206 10 000

4206 90 000

4302 11 000

4302 12 000

4302 13 000

4302 19 000

4302 20 000

4302 30 000

4303 10 000

4303 90 000

4304 00 000

4401 21 000

4401 22 000

4403 10 000

4403 20 900

4403 41 900

4403 49 900

4403 91 900

4403 92 900

4403 99 900

4404 10 000

4404 20 000

4407 10 000

4407 24 000

4407 25 000

4407 26 000

4407 29 000

4407 91 000

4407 92 000

4407 99 000

4408 10 000

4408 31 000

4408 39 000

4408 90 000

4409 10 000

4409 20 000

4410 11 000

4410 19 000

4410 90 000

4411 11 000

4411 19 000

4411 21 000

4411 29 000

4411 31 000

4411 39 000

4411 91 000

4411 99 000

4412 13 000

4412 14 000

4412 19 000

4412 22 000

4412 23 000

4412 29 000

4412 92 000

4412 93 000

4412 99 000

4413 00 000

4414 00 000

4415 10 900

4415 20 900

4416 00 000

4417 00 900

4418 10 000

4418 20 000

4418 30 000

4418 40 000

4418 50 000

4418 90 100

4418 90 900

4419 00 000

4420 10 000

4420 90 100

4420 90 900

4421 10 000

4421 90 900

4502 00 900

4503 90 900

4504 10 900

4504 90 900

4601 20 000

4601 91 000

4601 99 000

4602 10 200

4602 10 900

4602 90 300

4602 90 900

4801 00 000

4802 10 000

4802 20 000

4802 30 000

4802 40 000

4802 51 900

4802 52 200

4802 52 300

4802 52 900

4802 53 200

4802 53 900

4802 60 200

4802 60 300

4802 60 400

4802 60 500

4802 60 900

4803 00 000

4804 11 100

4804 11 200

4804 11 900

4804 19 100

4804 19 200

4804 19 900

4804 31 100

4804 31 200

4804 31 900

4804 39 100

4804 39 200

4804 39 900

4804 41 100

4804 41 200

4804 41 900

4804 42 100

4804 42 200

4804 42 900

4804 49 100

4804 49 200

4804 49 900

4804 51 100

4804 51 200

4804 51 900

4804 52 100

4804 52 200

4804 52 900

4804 59 100

4804 59 200

4804 59 900

4805 10 100

4805 10 900

4805 21 100

4805 21 900

4805 22 100

4805 22 900

4805 23 100

4805 23 900

4805 29 100

4805 29 900

4805 30 000

4805 40 000

4805 50 000

4805 60 100

4805 60 200

4805 60 900

4805 70 100

4805 70 900

4805 80 100

4805 80 900

4806 10 000

4806 20 000

4806 30 000

4806 40 000

4807 10 000

4807 90 000

4808 10 000

4808 30 100

4808 30 900

4808 90 100

4808 90 900

4809 10 000

4809 20 000

4809 90 000

4810 11 100

4810 11 200

4810 11 900

4810 12 000

4810 21 100

4810 21 900

4810 29 100

4810 29 900

4810 31 000

4810 32 000

4810 39 900

4810 91 200

4810 91 900

4810 99 900

4811 10 000

4811 21 000

4811 29 000

4811 31 000

4811 39 000

4811 40 900

4811 90 000

4812 00 000

4813 10 000

4813 20 000

4813 90 100

4813 90 900

4814 10 000

4814 20 000

4814 30 000

4814 90 100

4814 90 900

4815 00 000

4816 10 000

4816 20 000

4816 30 000

4816 90 000

4817 10 000

4817 20 000

4817 30 000

4818 10 000

4818 20 000

4818 30 000

4818 40 000

4818 50 000

4818 90 000

4819 10 200

4819 10 900

4819 20 100

4819 20 900

4819 30 900

4819 40 900

4819 50 000

4819 60 000

4820 10 000

4820 20 900

4820 30 000

4820 40 000

4820 50 000

4820 90 100

4820 90 900

4821 10 000

4821 90 000

4823 11 000

4823 19 000

4823 20 000

4823 40 000

4823 51 000

4823 59 100

4823 59 900

4823 60 000

4823 70 000

4823 90 300

4823 90 400

4823 90 990

4907 00 100

4908 10 000

4908 90 000

4909 00 000

4910 00 000

4911 91 000

4911 99 900

5006 00 000

5007 10 000

5007 20 000

5007 90 000

5109 10 000

5109 90 000

5110 00 100

5111 11 000

5111 19 000

5111 20 000

5111 30 000

5111 90 000

5112 11 000

5112 19 000

5112 20 000

5112 30 000

5112 90 000

5113 00 900

5204 20 000

5207 10 000

5207 90 000

5208 11 000

5208 12 000

5208 13 00