EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0430(04)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi

OJ L 114, 30.4.2002, p. 132–368 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 028 P. 3 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 028 P. 3 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 133 - 369

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2020

22002A0430(04)Dziennik Urzędowy L 114 , 30/04/2002 P. 0132 - 0368


Umowa

między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej "Wspólnotą",

i

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

zwana dalej "Szwajcarią",

razem zwane dalej "Stronami",

POSTANOWIŁY stopniowo znosić bariery dla głównej części ich handlu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu ustanawiającym Światową Organizację Handlu dotyczącymi ustanawiania stref wolnego handlu,

w artykule 15 Umowy o wolnym handlu z dnia 22 lipca 1972 roku Strony wyraziły gotowość, tak daleko jak pozwala na to ich polityka rolna, wspierania harmonijnego rozwoju handlu produktami rolnymi, do których nie stosuje się tej Umowy,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cele

1. Celem niniejszej Umowy jest wzmocnienie relacji wolnego handlu między Stronami poprzez polepszenie ich dostępu do rynku produktów rolnych drugiej Strony.

2. "Produkty rolne" oznaczają produkty wymienione w działach 1–24 Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. Do celów stosowania załączników 1–3 do niniejszej Umowy wyłącza się produkty z działu 3 i z pozycji 16.04 i 16.05 Zharmonizowanego Systemu oraz produkty objęte kodami CN 05119110, 05119190, 19022010 i 23012000.

3. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do materiałów objętych protokołem 2 Umowy o wolnym handlu, z wyjątkiem dotyczących jej koncesji przyznanych w załączniku 1 i 2.

Artykuł 2

Koncesje celne

1. Załącznik 1 do niniejszej Umowy wymienia koncesje celne, jakie Szwajcaria przyznała Wspólnocie, bez uszczerbku dla koncesji wymienionych w załączniku 3.

2. Załącznik 2 do niniejszej Umowy wymienia koncesje celne, jakie Wspólnota przyznała Szwajcarii, bez uszczerbku dla koncesji wymienionych w załączniku 3.

Artykuł 3

Koncesje dotyczące serów

Załącznik 3 do niniejszej Umowy zawiera szczególne postanowienia mające zastosowanie do handlu serami.

Artykuł 4

Zasady dotyczące pochodzenia

Zasady dotyczące pochodzenia wzajemnie stosowane na mocy załączników 1–3 do niniejszej Umowy są wymienione w protokole 3 Umowy o wolnym handlu.

Artykuł 5

Ograniczenie barier technicznych dla handlu

1. Załączniki do niniejszej Umowy wymieniają sposoby ograniczeń barier technicznych dla handlu produktami rolnymi w następujących obszarach:

- załącznik 4 w sprawie zdrowia roślin,

- załącznik 5 w sprawie paszy dla zwierząt,

- załącznik 6 w sprawie nasion,

- załącznik 7 w sprawie handlu produktami sektora wina,

- załącznik 8 w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony nazw napojów spirytusowych i napojów aromatyzowanych na bazie wina,

- załącznik 9 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych uzyskanych metodami ekologicznymi,

- załącznik 10 w sprawie uznawania kontroli zgodności z normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw,

- załącznik 11 w sprawie środków sanitarnych i zootechnicznych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi.

2. Artykuł 1 ustęp 2 i 3 oraz artykuły 6–8 i 10–13 niniejszej Umowy nie mają zastosowania do załącznika 11.

Artykuł 6

Wspólny Komitet ds. Rolnictwa

1. Ustanawia się Wspólny Komitet (zwany dalej "Komitetem") składający się z przedstawicieli Stron.

2. Zadanie Komitetu jest zarządzanie niniejszą Umową i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania.

3. Komitet jest upoważniony do podejmowania decyzji w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie i jej załącznikach. Decyzje te wprowadzają w życie Strony zgodnie ze swoimi wewnętrznymi przepisami.

4. Komitet ustanawia swój wewnętrzny regulamin.

5. Komitet podejmuje decyzje na podstawie wzajemnego porozumienia.

6. Do celów zabezpieczenia właściwego wprowadzenia niniejszej Umowy w życie Strony na wniosek jednej z nich przeprowadzają konsultacje w ramach Komitetu.

7. Komitet powołuje grupy robocze niezbędne do stosowania załączników do niniejszej Umowy. W swoim regulaminie wewnętrznym określa w szczególności skład i zasady funkcjonowania tych grup roboczych

Artykuł 7

Rozstrzyganie sporów

Każda z Umawiających się Stron może wnieść sporną sprawę dotyczącą interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy do Komitetu. Komitet podejmuje starania w celu rozstrzygnięcia sporu. Wszystkie informacje przydatne do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia możliwego do zaakceptowania rozwiązania przedstawiane są Komitetowi. W tym celu Komitet bada wszystkie możliwości zachowania dobrego funkcjonowania niniejszej Umowy.

Artykuł 8

Wymiana informacji

1. Strony wymieniają wszystkie istotne informacje dotyczące wprowadzania w życie i stosowania postanowień niniejszej Umowy.

2. Każda ze Stron informuje drugą o zmianach, jakie zamierza wprowadzić w przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie niniejszej Umowy i, tak szybko jak jest to możliwe, przekazuje jej nowe przepisy.

Artykuł 9

Poufność

Przedstawiciele, eksperci i inni pracownicy Stron są zobowiązani, nawet po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji, do nieujawniania informacji uzyskanych w ramach niniejszej Umowy, które są objęte tajemnicą zawodową.

Artykuł 10

Środki ochronne

1. Jeżeli w ramach stosowania załączników 1–3 niniejszej Umowy i uwzględniając szczególną sensytywność rynków rolnych Stron, przywóz produktów pochodzących z jednej ze Stron powoduje poważne zakłócenia lub zagraża powstaniu poważnych zakłóceń na rynku drugiej Strony, obie Strony bezzwłocznie rozpoczynają konsultacje w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Do czasu znalezienia rozwiązania zainteresowana Strona może podjąć działania, jakie uzna za konieczne.

2. W przypadku podjęcia środków ochronnych przewidzianych w ustępie 1 lub w innych załącznikach:

a) w razie braku postanowień szczególnych obowiązują następujące procedury:

- jeżeli Strona ma zamiar wprowadzić w życie środki ochronne w stosunku do części lub całego terytorium drugiej Strony, informuje o tym wcześniej tę Stronę podając jej przyczyny,

- jeżeli Strona przyjmuje środki ochronne w stosunku do części lub całego swojego terytorium bądź terytorium państwa trzeciego, informuje o tym drugą Stronę w jak najkrótszym terminie,

- bez uszczerbku dla możliwości niezwłocznego wprowadzenia w życie planowanych środków należy, tak szybko jak jest to możliwe, przeprowadzić konsultacje obu Stron w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania,

- w przypadku środków ochronnych przyjętych przez Państwo Członkowskie w stosunku do Szwajcarii, innego Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego Wspólnota, tak szybko jak jest to możliwe, należycie powiadamia o tym Szwajcarię;

b) w pierwszej kolejności muszą zostać wybrane środki w jak najmniejszym stopniu zakłócające funkcjonowanie niniejszej Umowy.

Artykuł 11

Zmiany

Komitet może podjąć decyzję o zmianie załączników 1 i 2 oraz dodatków pozostałych załączników do Umowy.

Artykuł 12

Przegląd

1. Jeżeli jedna ze Stron ubiega się o dokonanie przeglądu niniejszej Umowy, przedstawia drugiej ze Stron uzasadniony wniosek.

2. Strony mogą powierzyć Komitetowi rozpatrzenie tego wniosku i przygotowanie, o ile zaistnieje taka potrzeba, zaleceń, w szczególności w celu rozpoczęcia negocjacji.

3. Umowy wynikające z negocjacji przewidzianych w ustępie 2 przedkładane są do ratyfikacji lub zatwierdzenia przez Strony, zgodnie z właściwymi dla nich procedurami.

Artykuł 13

Klauzula ewolucyjna

1. Strony zobowiązują się kontynuować wysiłki, aby stopniowo dojść do większej liberalizacji handlu produktami rolnymi między sobą.

2. W tym celu Strony dokonują w Komitecie regularnego przeglądu warunków regulujących handel produktami rolnymi.

3. Mając na uwadze wyniki tych przeglądów, w ramach swoich polityk rolnych i z uwzględnieniem sensytywności rynków rolnych, Strony mogą rozpocząć negocjacje, w kontekście niniejszej Umowy, w celu dalszego znoszenia barier w handlu produktami rolnymi na zasadzie wzajemnych preferencji i wzajemnych korzyści.

4. Umowy zawarte w wyniku negocjacji przewidzianych w ustępie 3 przedstawiane są do ratyfikacji lub zatwierdzenia przez Strony, zgodnie z właściwymi dla nich procedurami.

Artykuł 14

Wprowadzenie w życie Umowy

1. Strony podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne mające zapewnić wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

2. Strony powstrzymują się od wszelkich środków mogących stanowić zagrożeniem dla realizacji celów niniejszej Umowy.

Artykuł 15

Załączniki

Załączniki do niniejszej Umowy, łącznie z ich dodatkami, stanowią jej integralną część.

Artykuł 16

Zasięg terytorialny

Niniejsza Umowa znajduje zastosowanie z jednej strony na terytoriach, na których obowiązuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, i na warunkach ustanowionych w tym Traktacie oraz z drugiej strony na terytorium Szwajcarii.

Artykuł 17

Wejście w życie i okres obowiązywania

1. Niniejsza Umowa zostaje ratyfikowana lub zatwierdzona przez Strony zgodnie z właściwymi dla nich procedurami. Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po ostatnim powiadomieniu o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych lub zatwierdzających w odniesieniu do wszystkich z następujących siedmiu umów:

Umowa w sprawie handlu produktami rolnymi

Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób

Umowa w sprawie transportu lotniczego

Umowa w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób

Umowa w sprawie wzajemnego uznawania w zakresie oceny zgodności

Umowa w sprawie niektórych aspektów zamówień publicznych

Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej.

2. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres wstępny siedmiu lat. Umowa zostaje odnowiona na czas nieokreślony, chyba że przed upływem okresu wstępnego Wspólnota lub Szwajcaria powiadomi drugą Stronę, że jest inaczej. W razie takiego powiadomienia stosuje się postanowienia ustępu 4.

3. Wspólnota i Szwajcaria mogą rozwiązać niniejszą Umowę przez powiadomienie drugiej Strony o swojej decyzji. W razie takiego powiadomienia stosuje się postanowienia ustępu 4.

4. Siedem Umów określonych w ustępie 1 przestaje obowiązywać sześć miesięcy od otrzymania powiadomienia o nieodnawianiu określonego w ustępie 2 lub powiadomienia o rozwiązaniu określonego w ustępie 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfemsi to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.Peito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür der Schweizerischen EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska Edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SPIS TREŚCI

| |

| |

ZAŁĄCZNIK 1: | Koncesje przyznane przez Szwajcarię |

ZAŁĄCZNIK 2: | Koncesje przyznane przez Wspólnotę |

ZAŁĄCZNIK 3: | Koncesje dotyczące serów |

Dodatek 1: | Koncesje przyznane przez Wspólnotę |

Dodatek 2: | Koncesje przyznane przez Szwajcarię |

Dodatek 3: | Wykaz nazw serów "Italico" dopuszczonych do przywozu do Szwajcarii |

Dodatek 4: | Opisy serów |

ZAŁĄCZNIK 4: | w sprawie zdrowia roślin |

(Dodatki 1–4 zostaną sporządzone) |

Dodatek 5: | Wymiana informacji |

ZAŁĄCZNIK 5: | w sprawie paszy dla zwierząt |

(Dodatek 1 zostanie sporządzony) |

Dodatek 2: | Wykaz przepisów prawa określonych w artykule 9 |

ZAŁĄCZNIK 6: | w sprawie materiału siewnego |

Dodatek 1: | Prawodawstwo |

Dodatek 2: | Organy kontroli jakości i poświadczania materiału siewnego |

Dodatek 3: | Odstępstwa wspólnotowe dopuszczone przez Szwajcarię |

Dodatek 4: | Wykaz państw trzecich |

ZAŁĄCZNIK 7: | w sprawie handlu produktami sektora wina |

Dodatek 1: | Wykaz aktów określonych w artykule 4 odnoszących się do produktów sektora wina |

Dodatek 2: | Nazwy chronione określone w artykule 6 |

Dodatek 3: | odnoszący się do artykułu 6 i 25 |

ZAŁĄCZNIK 8: | w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony nazw napojów spirytusowych i napojów aromatyzowanych na bazie wina |

Dodatek 1: | Nazwy chronione napojów spirytusowych pochodzących ze Wspólnoty |

Dodatek 2: | Nazwy chronione napojów spirytusowych pochodzących ze Szwajcarii |

Dodatek 3: | Nazwy chronione napojów aromatyzowanych pochodzących ze Wspólnoty |

Dodatek 4: | Nazwy chronione napojów aromatyzowanych pochodzących ze Szwajcarii |

ZAŁĄCZNIK 9: | w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych uzyskanych ekologiczną metodą produkcji |

Dodatek 1: | Wykaz obowiązujących przepisów |

Dodatek 2: | Zasady stosowania |

ZAŁĄCZNIK 10: | w sprawie uznawania kontroli zgodności z normami handlu owocami i warzywami |

Dodatek 1: | Kontrolne organy szwajcarskie upoważnione do wydawania świadectwa kontroli określonego w artykule 3 załącznika 10 |

ZAŁĄCZNIK 11: | w sprawie środków sanitarnych i zootechnicznych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi |

Dodatek 1: | Środki zwalczania/zgłaszanie chorób |

Dodatek 2: | Zdrowie zwierząt: handel i wprowadzenie do obrotu |

Dodatek 3: | Przywóz żywych zwierząt i niektórych produktów zwierzęcych z państw trzecich |

Dodatek 4: | Postanowienia zootechniczne, włącznie z regulującymi przywóz z państw trzecich |

Dodatek 5: | Kontrole i opłaty |

Dodatek 6: | Produkty zwierzęce |

Dodatek 7: | Odpowiedzialne organy |

Dodatek 8: | Dostosowanie do warunków regionalnych |

Dodatek 9: | Wytyczne w sprawie procedur przeprowadzania audytu |

Dodatek 10: | Kontrole graniczne i opłaty |

Dodatek 11: | Punkty kontaktowe |

--------------------------------------------------

Akt końcowy

Pełnomocnicy:

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

oraz

KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ,

spotykając się dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego w Luksemburgu w celu podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacja Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, przyjęli wymienione poniżej Wspólne Deklaracje i dołączyli je do Aktu Końcowego:

- Wspólna deklaracja w sprawie dwustronnych porozumień między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej a Szwajcarią,

- Wspólna Deklaracja w sprawie klasyfikacji taryfowej warzyw w proszku i owoców w proszku,

- Wspólna Deklaracja w sprawie sektora mięsa,

- Wspólna Deklaracja w sprawie metod Szwajcarii stosowanych w zarządzaniu jej kontyngentami taryfowymi na mięso,

- Wspólna Deklaracja w sprawie wprowadzania w życie postanowień zawartych w załączniku 4 dotyczących zdrowia roślin,

- Wspólna Deklaracja w sprawie kupażowania produktów sektora wina pochodzących z terytorium Wspólnoty i wprowadzonych do obrotu na terytorium Szwajcarii,

- Wspólna Deklaracja w sprawie ustawodawstwa dotyczącego napojów spirytusowych i aromatyzowanych napojów produkowanych na bazie wina,

- Wspólna Deklaracja w sprawie ochrony nazw geograficznych i oznaczania pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych,

- Wspólna Deklaracja w sprawie załącznika 11 dotyczącego środków odnoszących się do zdrowia zwierząt i środków zootechnicznych mających zastosowanie w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi,

- Wspólna Deklaracja w sprawie dalszych negocjacji.

- Przyjęli oni także do wiadomości następujące deklaracje załączone do niniejszego Aktu Końcowego:

Deklaracja Wspólnoty Europejskiej w sprawie fondue z sera,

- Deklaracja Szwajcarii w sprawie grappy,

- Deklaracja Szwajcarii w sprawie nazw drobiu odnoszących się do rodzaju jego hodowli,

- Deklaracja w sprawie obecności Szwajcarii w posiedzenia komitetów.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür die Schweizerische EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top