EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21978A1024(01)

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku

OJ L 378, 30.12.1978, p. 2–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 122 - OP_DATPRO
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 74 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 74 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 001 P. 32 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 001 P. 32 - 44
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 10 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 7 - 21

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/03/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1978/3179/oj

21978A1024(01)Dziennik Urzędowy L 378 , 30/12/1978 P. 0002 - 0029
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 4 Tom 1 P. 0032
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 4 Tom 1 P. 0032
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 04 Tom 1 P. 0122
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 04 Tom 1 P. 0074
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 04 Tom 1 P. 0074


Konwencja o Przyszłej Wielostronnej Współpracy W Rybołówstwie Na Północno-Zachodnim Atlantyku

UMAWIĄJCE SIĘ STRONY,

biorąc pod uwagę, że państwa nadbrzeżne północno-zachodniego Atlantyku, zgodnie z odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego, rozszerzyły swoją jurysdykcję nad żywymi zasobami w swoich wodach przyległych do granicy 200 mil morskich od linii podstawowych, od których jest mierzona szerokość morza terytorialnego, i wykonują na tych obszarach suwerenne prawa w celu badania, użytkowania i zachowania zasobów oraz gospodarowania tymi zasobami,

mając na względzie prace Trzeciej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Prawa Morza w dziedzinie rybołówstwa,

pragnąc przyczynić się do zachowania i optymalnego wykorzystania zasobów rybnych obszaru północno-zachodniego Atlantyku w ramach odpowiadających statusowi rozszerzonej jurysdykcji rybołówczej państwa nadbrzeżnego oraz popierać w tym celu międzynarodową współpracę i konsultację w odniesieniu do tych zasobów,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł I

1. Obszarem, do którego stosuje się niniejszą konwencję, zwanym dalej "obszarem konwencji", są wody północno-zachodniego Oceanu Atlantyckiego na północ od 35° 00′ szerokości geograficznej północnej i na zachód od linii biegnącej na północ od 35° 00′ szerokości geograficznej północnej i 42° 00′ długości geograficznej zachodniej do 59° 00′ szerokości geograficznej północnej, a stąd na zachód do 44° 00′ długości geograficznej zachodniej i na północ do wybrzeża Grenlandii oraz wód Zatoki Św. Wawrzyńca, Cieśniny Davisa i Zatoki Baffina na południe od 78° 10′ szerokości geograficznej północnej.

2. Obszarem określanym w niniejszej konwencji jako "obszar regulacji" jest część obszaru konwencji leżąca poza obszarami, na których państwa nadbrzeżne wykonują jurysdykcję rybołówczą.

3. W rozumieniu niniejszej konwencji "państwo nadbrzeżne" oznacza Umawiającą się Stronę wykonującą jurysdykcję rybołówczą na wodach stanowiących część obszaru konwencji.

4. Niniejszą konwencję stosuje się do wszystkich zasobów rybnych obszaru konwencji, z wyjątkiem: łososia, tuńczyka i marlina, stad waleni zarządzanych przez Międzynarodową Komisję Wielorybniczą lub inną mogącą ją zastąpić organizację, jak również osiadłych gatunków szelfu kontynentalnego, tj. organizmów, które w okresie połowowym pozostają nieruchome na dnie morskim lub pod nim albo nie są w stanie poruszać się bez stałego kontaktu fizycznego z dnem morskim lub podglebiem.

5. Żadnego z postanowień niniejszej konwencji nie będzie się uważać za mające wpływ lub przesądzające o stanowisku lub roszczeniach którejkolwiek Umawiającej się Strony w odniesieniu do wód wewnętrznych, morza terytorialnego albo granic lub zakresu jurysdykcji rybołówczej którejkolwiek Strony ani za mające wpływ lub przesądzające poglądy bądź stanowisko którejkolwiek Umawiającej się Strony w odniesieniu do prawa morza.

Artykuł II

1. Umawiające się Strony zgadzają się ustanowić i utrzymać międzynarodową organizację, której celem będzie przyczynianie się poprzez konsultacje i współpracę do optymalnego wykorzystania, racjonalnego zarządzania i zachowania zasobów rybnych obszaru konwencji. Organizacja ta, o nazwie Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego, zwana dalej "Organizacją", będzie wykonywać funkcje określone w niniejszej konwencji.

2. W skład Organizacji wchodzą:

a) Rada Ogólna;

b) Rada Naukowa;

c) Komisja Rybołówcza;

d) Sekretariat.

3. Organizacja ma osobowość prawną i w stosunkach z innymi międzynarodowymi organizacjami oraz na terytoriach Umawiających się Stron korzysta z takiej zdolności prawnej, jaka może być konieczna do wykonywania jej zadań i osiągnięcia jej celów. Immunitety i przywileje, z których Organizacja i jej funkcjonariusze będą korzystali na terytorium danej Umawiającej się Strony, określi porozumienie między Organizacją a tą Umawiającą się Stroną.

4. Siedzibą Organizacji jest Dartmouth w Nowej Szkocji w Kanadzie lub inne miejsce, które może być ustalone przez Radę Ogólną.

Artykuł III

Zadania Rady Ogólnej są następujące:

a) nadzorowanie i koordynowanie organizacyjnych, administracyjnych, finansowych oraz innych wewnętrznych spraw Organizacji, włączając w to stosunki między organami wchodzącymi w jej skład;

b) koordynowanie stosunków zewnętrznych Organizacji;

c) dokonywanie przeglądu i ustalenia członkostwa Komisji Rybołówczej stosownie do artykułu XIII; oraz

d) wykonywanie innych uprawnień przyznanych jej przez niniejszą konwencję.

Artykuł IV

1. Każda Umawiająca się Strona jest członkiem Rady Ogólnej i wyznacza do niej nie więcej niż trzech przedstawicieli, którym mogą towarzyszyć na każdym posiedzeniu zastępcy, eksperci i doradcy.

2. Rada Ogólna wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, z których każdy pełni obowiązki przez okres dwóch lat i może być wybrany ponownie, jednakże nie będzie mógł pełnić tych obowiązków dłużej niż przez cztery kolejne lata. Przewodniczącym będzie przedstawiciel Umawiającej się Strony, która jest członkiem Komisji Rybołówczej. Przewodniczący i wiceprzewodniczący będą przedstawicielami różnych Umawiających się Stron.

3. Przewodniczący Rady Ogólnej jest prezydentem Organizacji i jej głównym przedstawicielem.

4. Przewodniczący Rady Ogólnej zwołuje corocznie zwyczajne posiedzenia Organizacji w miejscu ustalonym przez Radę Ogólną, które z reguły będzie położone w Ameryce Północnej.

5. Na wniosek Umawiającej się Strony, poparty przez inną Umawiającą się Stronę, przewodniczący może zwołać w czasie i miejscu przez siebie określonym każde posiedzenie Rady Ogólnej inne niż posiedzenie coroczne.

6. Rada Ogólna może tworzyć takie komitety i podkomitety, jakie uzna za potrzebne do wykonywania jej obowiązków i zadań.

Artykuł V

1. Każdej Umawiającej się Stronie przysługuje jeden głos w toku obrad Rady Ogólnej.

2. Jeżeli poszczególne postanowienia nie stanowią inaczej, decyzje Rady Ogólnej są podejmowane większością głosów wszystkich Umawiających się Stron obecnych i głosujących za lub przeciw, z zastrzeżeniem, że głosowania nie można przeprowadzić w razie braku quorum, co najmniej dwóch-trzecich Umawiających się Stron.

3. W zależności od potrzeb Rada Ogólna uchwala i zmienia regulamin swoich posiedzeń i wykonywania swoich zadań.

4. Rada Ogólna przedstawia Umawiającym się Stronom roczne sprawozdanie z działalności Organizacji.

Artykuł VI

1. Zadania Rady Naukowej są następujące:

a) zapewnienie forum konsultacji i współpracy między Umawiającymi się Stronami w zakresie studiów, ocen i wymiany informacji naukowych oraz poglądów dotyczących rybołówstwa na obszarze konwencji, włączając w to czynniki środowiskowe i ekologiczne oddziałujące na to rybołówstwo, oraz popieranie współpracy Umawiających się Stron w badaniach naukowych zmierzających do wypełniania luk w wiedzy związanej z tymi sprawami;

b) gromadzenie i prowadzenie statystyk i rejestrów oraz publikowanie lub rozprowadzanie sprawozdań informacji i materiałów związanych z rybołówstwem na obszarze konwencji, włączając w to czynniki środowiskowe i ekologiczne oddziałujące na to rybołówstwo;

c) udzielanie porad naukowych państwom nadbrzeżnym, jeżeli zwrócą się o to stosownie do artykułu VII; oraz

d) udzielanie porad naukowych Komisji Rybołówczej stosownie do artykułu VIII lub z własnej inicjatywy, jeżeli wymaga tego realizacja celów Komisji.

2. Stosownie do potrzeb Rada Naukowa może spełniać swoje zadania we współpracy z innymi organizacjami publicznymi lub prywatnymi mającymi podobne cele.

3. Umawiające się Strony przekazują Radzie Naukowej wszelkie dostępne informacje statystyczne i naukowe, o jakie zwróci się Rada w celach określonych w niniejszym artykule.

Artykuł VII

1. Na wniosek państwa nadbrzeżnego Rada Naukowa rozpatruje i przedstawia sprawozdanie, co do każdego zagadnienia dotyczącego naukowych podstaw zarządzania i zachowania zasobów rybnych w wodach podległych jurysdykcji rybołówczej tego państwa nadbrzeżnego na obszarze konwencji.

2. W porozumieniu z Radą Naukową państwo nadbrzeżne określa kryteria rozpatrzenia każdego zagadnienia przekazanego Radzie stosownie do ustępu 1. Te kryteria, obok innych danych uznanych za wskazane, powinny zawierać następujące elementy, jeśli mają one zastosowanie:

a) oświadczenie co do przedmiotu przekazanego zagadnienia, włączając w to opis połowów i obszaru mającego być przedmiotem rozważań;

b) jeżeli wniosek dotyczy ocen lub przewidywań naukowych — opis wszystkich odpowiednich czynników lub założeń, jakie powinny być wzięte pod uwagę; oraz

c) określenie, w miarę potrzeby, celów, jakie państwo nadbrzeżne chce osiągnąć, oraz podanie, czy chodzi o określoną poradę, czy o wskazanie wielu możliwości do wyboru.

Artykuł VIII

Rada Naukowa rozważa wszelkie zagadnienia przekazane jej przez Komisję Rybołówczą, dotyczące naukowych podstaw gospodarowania zasobami rybnymi obszaru regulacji oraz zachowania tych zasobów, i składa sprawozdanie w tej sprawie, biorąc pod uwagę kryteria określone przez Komisję Rybołówczą, co do tego zagadnienia.

Artykuł IX

1. Każda Umawiająca się Strona jest członkiem Rady Naukowej i wyznacza do Rady własnych przedstawicieli, którym mogą towarzyszyć na każdym posiedzeniu zastępcy, eksperci i doradcy.

2. Rada Naukowa wybiera przewodniczącego, i wiceprzewodniczącego, z których każdy pełni obowiązki przez okres dwóch lat i może być wybrany ponownie, jednakże nie będzie mógł pełnić tych obowiązków dłużej niż przez cztery kolejne lata. Przewodniczący i wiceprzewodniczący będą przedstawicielami różnych Umawiających się Stron.

3. Na wniosek państwa nadbrzeżnego lub na wniosek Umawiającej się Strony, poparty przez inną Umawiającą się Stronę, przewodniczący może zwołać w czasie i miejscu przez siebie określonym każde posiedzenie Rady Naukowej inne niż posiedzenie coroczne, zwołane stosownie do artykułu IV.

4. Rada Naukowa może tworzyć takie komitety i podkomitety, jakie uzna za potrzebne do wykonywania swych obowiązków i zadań.

Artykuł X

1. Porady naukowe udzielane przez Radę Naukową stosownie do niniejszej konwencji są ustalane na zasadzie jednomyślności. Jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie jednomyślności, Rada przedstawia w swoim sprawozdaniu wszystkie poglądy wyrażone w sprawie będącej przedmiotem rozważań.

2. Decyzje Rady Naukowej co do wyboru funkcjonariuszy, uchwalenia i zmian regulaminu oraz innych spraw dotyczących toku jej pracy są podejmowane większością głosów wszystkich Umawiających się Stron obecnych i głosujących za lub przeciw; w tych celach każdej Umawiającej się Stronie będzie przysługiwał jeden głos. Głosowania nie można przeprowadzić w razie braku quorum, co najmniej dwóch-trzecich Umawiających się Stron.

3. W zależności od potrzeb Rada Naukowa uchwala i zmienia regulamin swoich posiedzeń i wykonywania swoich zadań.

Artykuł XI

1. Komisja Rybołówcza, zwana dalej "Komisją", jest odpowiedzialna za zarządzenie i zachowanie zasobów rybnych obszaru regulacji stosownie do postanowień niniejszego artykułu.

2. Komisja może uchwalić propozycje co do wspólnego działania Umawiających się Stron, zmierzające do optymalnego wykorzystania zasobów rybnych obszaru regulacji. Rozpatrując takie propozycje, Komisja bierze pod uwagę każdą odpowiednią informację lub poradę udzieloną jej przez Radę Naukową.

3. Realizując swoje zadania określone w ustępie 2, Komisja dąży do zapewnienia zgodności między:

a) każdą propozycją, odnoszącą się do stada lub grupy stad ryb występujących zarówno na obszarze regulacji, jak i na obszarze pozostającym pod jurysdykcją rybołówczą państwa nadbrzeżnego, lub każdą propozycją, która ze względu na współzależność gatunków miałaby wpływ na stado lub grupę stad ryb występujących w całości lub w części obszaru pozostającego pod jurysdykcją rybołówczą państwa nadbrzeżnego; oraz

b) wszelkimi zarządzeniami lub decyzjami, dotyczącymi gospodarowania stadem lub grupą stad ryb, oraz zachowania tego stada lub grupy stad, podjętymi przez państwo nadbrzeżne co do działalności rybołówczej prowadzonej na obszarze pozostającym pod jego jurysdykcją rybołówczą.

Właściwe państwo nadbrzeżne oraz Komisja będą w związku z tym popierać koordynację tych propozycji, zarządzeń i decyzji. Każde państwo nadbrzeżne będzie informować Komisję o podjętych przez nie zarządzeniach i decyzjach w celach określonych w niniejszym artykule.

4. Propozycje uchwalone przez Komisję, dotyczące rozdziału kwot połowowych na obszarze regulacji, będą uwzględniać interesy tych członków Komisji, których statki tradycyjne poławiały na tym obszarze, a przy rozdziale kwot połowowych z łowisk Grand Banks i Flemish Cap członkowie Komisji zwrócą szczególną uwagę na Umawiającą się Stronę, której społeczności nadbrzeżne są przede wszystkim zależne od połowów stad związanych z tymi łowiskami i która podjęła wzmożone wysiłki w celu ochrony takich stad w drodze akcji międzynarodowej, w szczególności przez zapewnienie nadzoru i inspekcji międzynarodowego rybołówstwa na tych łowiskach stosownie do międzynarodowego planu wspólnej kontroli.

5. Komisja może również uchwalić propozycje w sprawie międzynarodowych środków kontrolnych i wykonawczych na obszarze regulacji w celu zapewnienia na tym obszarze stosowania niniejszej konwencji oraz obowiązujących zarządzeń wprowadzonych na jej podstawie.

6. Każdą propozycję uchwaloną przez komisję Sekretarz Wykonawczy przekazuje wszystkim Umawiającym się Stronom, ze wskazaniem daty jej przekazania w celach określonych w ustępie 1 artykułu XII.

7. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu XII każda propozycja uchwalona przez Komisję na podstawie niniejszego artykułu staje się zarządzeniem wiążącym wszystkie Umawiające się Strony, licząc od daty określonej przez Komisję.

8. Komisja może przekazać Radzie Naukowej każde zagadnienie dotyczące naukowych podstaw zarządzania i zachowania zasobów rybnych obszaru regulacji, określając kryteria rozpatrzenia tego zagadnienia.

9. Komisja może zwrócić uwagę niektórych lub wszystkich członków Komisji na każde zagadnienie dotyczące zamierzeń i celów niniejszej konwencji na obszarze regulacji.

Artykuł XII

1. Jeżeli członek Komisji zgłosi Sekretarzowi Wykonawczemu zastrzeżenie co do propozycji w ciągu sześćdziesięciu dni od daty jej przekazania, określonej w zawiadomieniu przesłanym przez Sekretarza Wykonawczego, propozycja nie staje się wiążącym zarządzeniem do czasu upływu czterdziestu dni od daty przekazania określonej w zawiadomieniu o tym zastrzeżeniu przesłanym do Umawiających się Stron. Od tego momentu każdy inny członek Komisji może w ten sam sposób wnieść zastrzeżenie przed upływem dodatkowego okresu czterdziestu dni albo w ciągu trzydziestu dni po dacie przekazania, określonej w zawiadomieniu informującym Umawiające się Strony o każdym zastrzeżeniu zgłoszonym w tym dodatkowym okresie czterdziestu dni, zależnie od tego, która data będzie późniejsza. Propozycja staje się następnie zarządzeniem wiążącym wszystkie Umawiające się Strony, z wyjątkiem tych, które zgłosiły zastrzeżenia przed upływem tego przedłużonego okresu lub okresów zgłaszania zastrzeżeń. Jeżeli jednak przed upływem takiego okresu lub okresów zastrzeżenia zostały zgłoszone i utrzymane przez większość członków Komisji, propozycja nie staje się wiążącym zarządzeniem, chyba że mimo to niektórzy lub wszyscy członkowie Komisji zgodzą się jej podporządkować w uzgodnionym przez nich terminie.

2. Każdy członek Komisji, który zgłosił zastrzeżenie do propozycji, może je w każdym czasie wycofać; propozycja staje się dla niego niezwłocznie wiążącym go zarządzeniem, pod warunkiem zastosowania postępowania dotyczącego zastrzeżeń, przewidzianego w niniejszym artykule.

3. W każdym czasie po upływie roku od daty wejścia danego zarządzenia w życie każdy członek Komisji może zawiadomić Sekretarza Wykonawczego, że nie będzie uważał się za związanego tym zarządzeniem; jeżeli to zawiadomienie nie zostanie wycofane, zarządzenie przestanie być wiążące dla tego członka z upływem roku od daty otrzymania zawiadomienia przez Sekretarza Wykonawczego. W każdym czasie po ustaniu mocy wiążącej zarządzenia w stosunku do członka Komisji na podstawie niniejszego ustępu przestanie ono być wiążące w stosunku do każdego innego członka Komisji od daty zawiadomienia otrzymanego przez Sekretarza Wykonawczego od danego członka, że nie będzie się uważał za związanego tym zarządzeniem.

4. Sekretarz Wykonawczy niezwłocznie zawiadomi każdą Umawiającą się Stronę:

a) o otrzymaniu każdego zastrzeżenia i wycofaniu zastrzeżenia przewidzianego w ustępach 1 i 2;

b) o terminie, w którym każda propozycja staje się zarządzeniem wiążącym zgodnie z postanowieniami ustępu 1; oraz

c) o otrzymaniu każdego zawiadomienia przewidzianego w ustępie 3.

Artykuł XIII

1. Członkostwo w Komisji podlega przeglądowi i ustaleniom Rady Ogólnej na jej corocznych posiedzeniach i obejmuje:

a) każdą Umawiającą się Stronę, która uczestniczy w rybołówstwie na obszarze regulacji; oraz

b) każdą Umawiającą się Stronę, która przedstawi Radzie Ogólnej wystarczające dowody, że ma zamiar uczestniczyć w rybołówstwie na obszarze regulacji w ciągu roku, w którym odbywa się to coroczne posiedzenie, lub w ciągu następnego roku kalendarzowego.

2. Każdy członek Komisji wyznacza do Komisji nie więcej niż trzech przedstawicieli, którym mogą towarzyszyć na każdym posiedzeniu zastępcy, eksperci i doradcy.

3. Każda Umawiająca się Strona, która nie jest członkiem Komisji, może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji jako obserwator.

4. Komisja wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, z których każdy pełni obowiązki przez okres dwóch lat i może być wybrany ponownie, jednakże nie będzie mógł pełnić tych obowiązków dłużej niż przez cztery kolejne lata. Przewodniczący i wiceprzewodniczący będą przedstawicielami różnych członków Komisji.

5. Na wniosek każdego członka Komisji przewodniczący może zwołać w czasie i miejscu przez siebie określonym każde posiedzenie Komisji, inne niż posiedzenie coroczne zwołane stosowanie do artykułu IV.

6. Komisja może tworzyć takie komitety i podkomitety, jakie uzna za potrzebne do wykonywania jej obowiązków i zadań.

Artykuł XIV

1. Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos w toku obrad Komisji.

2. Decyzje Komisji są podejmowane większością głosów wszystkich członków Komisji obecnych i głosujących za lub przeciw, z zastrzeżeniem, że głosowania nie można przeprowadzić w razie braku quorum, co najmniej dwóch-trzecich członków Komisji.

3. W zależności od potrzeb Komisja uchwala i zmienia regulamin posiedzeń i wykonywania swoich zadań.

Artykuł XV

1. Sekretariat zapewnia obsługę Organizacji w wykonywaniu jej obowiązków i zadań.

2. Głównym urzędnikiem administracyjnym Sekretariatu jest Sekretarz Wykonawczy, którego mianuje Rada Ogólna w sposób i na warunkach, jakie sama ustala.

3. Sekretarz Wykonawczy mianuje personel Sekretariatu zgodnie z regulaminem i w sposób ustalony przez Radę Ogólną.

4. Sekretarz Wykonawczy sprawuje, pod ogólnym nadzorem Rady Ogólnej, zwierzchnictwo w stosunku do personelu Sekretariatu oraz wykonuje inne zadania określone przez Radę Ogólną.

Artykuł XVI

1. Każda Umawiająca się Strona pokrywa wydatki swojej własnej delegacji na wszystkie posiedzenia zwoływane na podstawie niniejszej konwencji.

2. Roczny budżet Organizacji uchwala Rada Ogólna.

3. Rada Ogólna ustala składki należne od każdej Umawiającej się Strony w ramach rocznego budżetu według następujących zasad:

a) 10 % budżetu przypada na państwa nadbrzeżne proporcjonalnie do ich nominalnych połowów na obszarze konwencji w roku zakończonym dwa lata przed rozpoczęciem roku budżetowego;

b) 30 % budżetu przypada w równych częściach na wszystkie Umawiające się Strony oraz

c) 60 % budżetu przypada na wszystkie Umawiające się Strony proporcjonalnie do ich nominalnych połowów na obszarze konwencji w roku zakończonym dwa lata przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Nominalne połowy, o których mowa wyżej, oznaczają zgłoszone połowy gatunków wymienionych w załączniku 1, który stanowi integralną część niniejszej konwencji.

4. Sekretarz Wykonawczy zawiadamia każdą Umawiającą się Stronę o składce należnej od tej Strony, ustalonej zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, a każda Umawiająca się Strona przekaże do Organizacji swoją składkę, tak szybko, jak to będzie możliwe.

5. Składki opłaca się w walucie kraju, w którym znajduje się siedziba Organizacji, chyba że Rada Ogólna postanowi inaczej.

6. Z zastrzeżeniem ustępu 11 niniejszego artykułu, Rada Ogólna na swym pierwszym posiedzeniu uchwala budżet na pozostałą część pierwszego roku finansowego, w którym Organizacja rozpoczęła działalność, a Sekretarz Wykonawczy przekaże Umawiającym się Stronom kopie tego budżetu wraz z zawiadomieniem o ich składkach.

7. W następnych latach finansowych preliminarze rocznych budżetów będą przedstawiane każdej Umawiającej się Stronie przez Sekretarza Wykonawczego, razem z tabelą składek, nie później niż na sześćdziesiąt dni przed corocznym posiedzeniem Organizacji, na którym budżet ma być rozpatrzony.

8. Umawiająca się Strona, która przystępuje do niniejszej konwencji w ciągu roku finansowego, uczestniczy w składkach tego roku w części obliczanej zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, która jest proporcjonalna do liczby pełnych miesięcy pozostałych w tym roku.

9. Umawiająca się Strona, która nie wpłaciła swoich składek za dwa kolejne lata, będzie pozbawiona prawa do uczestniczenia w głosowaniu oraz zgłaszania zastrzeżeń na podstawie niniejszej konwencji do czasu wypełnienia swych zobowiązań, chyba że Rada Ogólna zdecyduje inaczej.

10. Sprawy finansowe Organizacji będą kontrolowane corocznie przez biegłych księgowych z zewnątrz wybranych przez Radę Ogólną.

11. Jeżeli konwencja wejdzie w życie dnia 1 stycznia 1979 r., postanowienia załącznika II, który stanowi integralną część niniejszej konwencji, stosuje się zamiast postanowień ustępu 6.

Artykuł XVII

Umawiające się Strony zgadzają się podejmować niezbędne kroki w celu zapewnienia skuteczności postanowień konwencji, łącznie z nakładaniem odpowiednich sankcji w razie naruszenia, oraz stosować zarządzenia, które stały się wiążące zgodnie z ustępem 7 artykułu XI, jak również, te, które obowiązują zgodnie z artykułem XXIII. Każda Umawiająca się Strona będzie przekazywać komisji roczne sprawozdanie o krokach podjętych przez nią w tym zakresie.

Artykuł XVIII

Umawiające się Strony zgadzają się utrzymać w mocy i stosować na obszarze regulacji system wzajemnej kontroli międzynarodowej, przyjęty stosownie do artykułu XXIII lub zmieniony w drodze zarządzeń, o których mowa w ustępie 5 artykułu XI. System ten będzie zawierać postanowienia o wzajemnych prawach do wejścia na pokład i dokonywania inspekcji przez Umawiające się Strony oraz o postępowaniu i sankcjach wobec państwa bandery na podstawie dowodów uzyskanych w rezultacie takiego wejścia na pokład i inspekcji. Sprawozdanie z takiego postępowania oraz nałożonych sankcji będzie zawarte w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w artykule XVII.

Artykuł XIX

Umawiające się Strony zgadzają się zwracać uwagę każdemu Państwu, nie będącemu Stroną niniejszej konwencji, na wszelkie sprawy dotyczące prowadzonej na obszarze regulacji przez obywateli lub statki tego Państwa działalności rybołówczej, która wydaje się wpływać ujemnie na realizację celów niniejszej konwencji. Umawiające się Strony zgadzają się ponadto porozumiewać, w miarę potrzeby, co do kroków, jakie należy podjąć w celu zapobiegania takim ujemnym skutkom.

Artykuł XX

1. Obszar konwencji zostaje podzielony na naukowe i statystyczne podobszary, rejony i podrejony, których granice określa załącznik III do niniejszej konwencji.

2. Na wniosek Rady Naukowej Rada Ogólna może, jeżeli uzna to za konieczne w celach naukowych lub statystycznych, większością dwóch-trzecich głosów wszystkich Umawiających się Stron, zmienić granice naukowych i statystycznych podobszarów, rejonów i podrejonów ustalonych w załączniku III, pod warunkiem że każde państwo nadbrzeżne wykonujące jurysdykcję rybołówczą na każdej części tego obszaru wyrazi na to zgodę.

3. Na wniosek Komisji Rybołówczej i po konsultacji z Radą Naukową Rada Ogólna może większością dwóch-trzecich głosów wszystkich Umawiających się Stron podzielić obszar regulacji na odpowiednie rejony i podrejony regulacji, jeżeli uzna to za konieczne w celach zarządzania. Mogą być one następnie zmieniane zgodnie z tą samą procedurą. Granice tych rejonów i podrejonów określa załącznik III.

4. Załącznik III do niniejszej konwencji zarówno w obecnym brzmieniu, jak również po późniejszych zmianach wprowadzonych zgodnie z niniejszym artykułem, stanowi integralną część niniejszej konwencji.

Artykuł XXI

1. Każda Umawiająca się Strona może proponować poprawki do niniejszej konwencji, które Rada Ogólna na corocznym lub specjalnym posiedzeniu rozpatrzy i podejmie decyzję co do dalszego postępowania. Projekt proponowanej poprawki zostanie przesłany Sekretarzowi Wykonawczemu, co najmniej na dziewięćdziesiąt dni przed posiedzeniem, na którym przewiduje się jej rozpatrzenie, a Sekretarz Wykonawczy niezwłocznie przekaże ten projekt wszystkim Umawiającym się Stronom.

2. Uchwalenie proponowanej poprawki do konwencji przez Radę Ogólną wymaga większości trzech czwartych głosów wszystkich Umawiających się Stron. Depozytariusz przekaże wszystkim Umawiającym się Stronom uchwalony w ten sposób tekst poprawki.

3. Poprawka wchodzi w życie w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron po stu dwudziestu dniach od daty przekazania, określonej w zawiadomieniu przesłanym przez Depozytariusza o otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o przyjęciu poprawki przez trzy czwarte wszystkich Umawiających się Stron, chyba że inna Umawiająca się Strona zawiadomi Depozytariusza w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty przekazania określonej w zawiadomieniu przesłanym przez niego, że zgłasza zastrzeżenie co do tej poprawki; w takim przypadku poprawka nie wejdzie w życie w stosunku do żadnej Umawiającej się Strony. Umawiająca się Strona, która zgłosiła zastrzeżenie co do poprawki, może je w każdym czasie wycofać. W razie wycofania wszystkich zastrzeżeń co do poprawki, poprawka ta wchodzi w życie w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron po upływie stu dwudziestu dni od daty przekazania, określonej w przesłanym przez Depozytariusza zawiadomieniu o wycofaniu ostatniego zastrzeżenia.

4. Każdą Stronę, która stanie się Umawiającą się Stroną konwencji po przyjęciu poprawki zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu, uważa się za przyjmującą wymienioną poprawkę.

5. Depozytariusz poinformuje niezwłocznie wszystkie Umawiające się Strony o otrzymaniu zawiadomień o przyjęciu poprawek, zawiadomień o zastrzeżeniu lub wycofaniu zastrzeżenia oraz o wejściu poprawek w życie.

Artykuł XXII

1. Niniejsza konwencja będzie otwarta do podpisu w Ottawie do dnia 31 grudnia 1978 r. dla Stron reprezentowanych na konferencji dyplomatycznej w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku, która odbyła się w Ottawie od dnia 11 do 21 października 1977 r. Konwencja będzie następnie otwarta do przystąpienia.

2. Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Sygnatariuszy; dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia będą złożone rządowi Kanady, określonemu w niniejszej konwencji jako "Depozytariusz".

3. Niniejsza konwencja wejdzie w życie dnia 1 stycznia po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia przez nie mniej niż sześciu Sygnatariuszy, z których co najmniej jeden wykonuje jurysdykcję rybołówczą na wodach stanowiących część obszaru konwencji.

4. Każda Strona, która nie podpisała niniejszej konwencji, może do niej przystąpić przez pisemne zawiadomienie Depozytariusza. Przystąpienia otrzymane przez Depozytariusza przed datą wejścia w życie niniejszej konwencji nabiorą mocy z chwilą jej wejścia w życie. Przystąpienia otrzymane przez Depozytariusza po dacie wejścia w życie konwencji nabiorą mocy z chwilą otrzymania ich przez Depozytariusza.

5. Depozytariusz będzie zawiadamiał wszystkich Sygnatariuszy oraz wszystkie Umawiające się Strony o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia oraz przystąpienia.

6. Depozytariusz zwoła inauguracyjne posiedzenie Organizacji nie później niż w sześć miesięcy po wejściu w życie konwencji oraz przekaże tymczasowy porządek obrad każdej Umawiającej się Stronie nie później niż na miesiąc przed datą tego posiedzenia.

Artykuł XXIII

Z chwilą wejścia w życie niniejszej konwencji każda propozycja, która została przekazana lub stała się obowiązująca na podstawie artykułu VIII Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku z 1949 r. ("Konwencja ICNAF"), staje się natychmiast, z zastrzeżeniem postanowień konwencji ICNAF, zarządzeniem wiążącym każdą Umawiającą się Stronę w odniesieniu do obszaru regulacji, jeżeli ta propozycja nabrała mocy na podstawie konwencji ICNAF, lub w takim czasie, w jakim nabierze mocy na podstawie tej konwencji. Z zastrzeżeniem ustępu 3 artykułu XII każde takie zarządzenie będzie obowiązywało każdą Umawiającą się Stronę do czasu utraty mocy wiążącej lub zastąpienia go przez inne zarządzenie, które stanie się wiążące stosownie do artykułu XI niniejszej konwencji, pod warunkiem że takie zastąpienie nie może nabrać mocy przed upływem roku od wejścia w życie niniejszej konwencji.

Artykuł XXIV

1. Każda Umawiająca się Strona może wystąpić z konwencji dnia 31 grudnia każdego roku, zawiadamiając o tym Depozytariusza w dniu lub przed dniem 30 czerwca danego roku. Depozytariusz przesyła kopie takiego zawiadomienia pozostałym Umawiającym się Stronom.

2. Następnie każda inna Umawiająca się Strona może wystąpić z konwencji dnia 31 grudnia tego samego roku, zawiadamiając o swym zamiarze Depozytariusza w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania kopii zawiadomienia o wystąpieniu stosownie do ustępu 1 niniejszego artykułu.

Artykuł XXV

1. Oryginał konwencji zostanie złożony rządowi Kanady, który przekaże jego uwierzytelnione kopie wszystkim Sygnatariuszom oraz wszystkim Umawiającym się Stronom.

2. Depozytariusz zarejestruje niniejszą konwencję w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Na dowód, czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą konwencję.

Sporządzono w Ottawie dnia 24 października 1978 r. w jednym egzemplarzu w językach angielskim i francuskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków do określania nominalnych połowów przyjętych do ustalania rocznego budżetu stosownie do artykułu XVI

Dorsz atlantycki… | Gadus morhua |

Plamiak… | Melanogrammus aegiefinus |

Karmazyn atlantycki… | Sebastes marinus |

Morszczuk srebrzysty… | Merluccius bilinearis |

Miętus czerwony… | Urophycis chuss |

Czarniak… | Pollachius virens |

Niegładzica… | Hippoglossoides platessoides |

Szkarłacica… | Glyptocephalus cynoglossus |

Zimnica… | Limanda ferruginea |

Halibut czarny… | Reinhardtius hippoglossoides |

Buławik czarny… | Macrourus rupestris |

Śledź atlantycki… | Clupea harengus |

Makrela atlantycka… | Scomber scombrus |

Błyszczyk.… | Peprilus triacanthus |

Aloza… | Alosa pseudoharengus |

Srebrzyk opałek (argentyna)… | Argentina silus |

Gromadnik… | Mallotus villosus |

Kalmar loligo… | Loligo pealei |

Kalmar ilex… | Illex illecebrosus |

Krewetki… | Pandalus sp. |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Tymczasowe ustalenia finansowe

1. Umawiająca się Strona, która jest także Umawiającą się Stroną Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku w 1979 r., nie będzie pokrywać wydatków Organizacji w tym roku. Inne Umawiające się Strony, które złożą swoje dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia albo przystąpią do konwencji przed dniem 31 grudnia 1979 r., wpłacą kwotę wskazaną w dodatku do niniejszego załącznika. Składka Każdej Umawiającej się Strony nie objęta w tym dodatku zostanie ustalona przez Radę Ogólną.

2. Składki należne stosownie do ustępu 1 będą wpłacane przez każdą Umawiającą się Stronę, tak szybko jak to będzie możliwe, po dniu 1 stycznia 1979 r. albo po jej przystąpieniu do konwencji w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Naukowe i statystyczne podobszary, rejony oraz podrejony

Naukowe i statystyczne podobszary, rejony oraz podrejony przewidziane w artykule XX niniejszej konwencji są następujące:

1. a) Podobszar 0 część obszaru konwencji leżącego na północ od równoleżnika na 61°00′ szerokości geograficznej północnej, ograniczonego na wschodzie przez linię przebiegającą na północ z punktu na 61°00′ szerokości geograficznej północnej i 59°00′ długości geograficznej zachodniej do równoleżnika na 69°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd w kierunku północno-zachodnim wzdłuż linii rumbu do punktu na 75°00′ szerokości geograficznej północnej i 73°30′ długości geograficznej zachodniej i stąd na północ do równoleżnika na 78°10′ szerokości geograficznej północnej; na zachodzie przez linię zaczynającą się od 61°00′ szerokości geograficznej północnej i 65°00′ długości geograficznej zachodniej przebiegającą w północno-zachodnim kierunkiem wzdłuż linii rumbu do wybrzeża Wyspy Baffina w East Bluff (61°55′ szerokości geograficznej północnej i 66°20′ długości geograficznej zachodniej) i stąd w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Wyspy Baffina, Wyspy Bylota, Wyspy Devona i Wyspy Ellesmere oraz po osiemdziesiątym południku długości geograficznej zachodniej na wodach między tymi wyspami do równoleżnika na 78°10′ szerokości geograficznej północnej,

1.b) Podobszar 0 dzieli się na dwa rejony:

Rejon 0 - A część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 66o15′ szerokości geograficznej północnej,

Rejon 0 - B część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 66°15′ szerokości geograficznej północnej.

2a) Podobszar 1 część obszaru konwencji leżącego na wschód od podobszaru 0 oraz na północ i wschód od linii rumbu, łączącej punkt na 61°00′ szerokości geograficznej północnej i 59°00′ długości geograficznej zachodniej z punktem na 52°15′ szerokości geograficznej północnej i 42°00′ długości geograficznej zachodniej.

2b) Podobszar 1 dzieli się na sześć rejonów:

Rejon 1 A część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 68°50′ szerokości geograficznej północnej (Christianshaab);

Rejon 1 B część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 66°15′ szerokości geograficznej północnej (5 mil morskich na północ od Umanarsugssuak) i równoleżnikiem na 68°50′ szerokości geograficznej północnej (Christianshaab);

Rejon 1 C część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 64°15′ szerokości geograficznej północnej (4 mile morskie na północ od Godhaab) i równoleżnikiem na 66°15′ szerokości geograficznej północnej (5 mil morskich na północ od Umanarsugssuak);

Rejon 1 D część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 62°30′ szerokości geograficznej północnej (lodowiec Frederikshaab) i równoleżnikiem na 64°15′ szerokości geograficznej północnej (4 mile morskie na północ od Godthaab);

Rejon 1 E część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 60°45′ szerokości geograficznej północnej (Przylądek Desolation) i równoleżnikiem na 62°30 szerokości geograficznej północnej (Lodowiec Frederikshaab);

Rejon 1 F część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 60°45′ szerokości geograficznej północnej (Przylądek Desolation).

3a) Podobszar 2 część obszaru konwencji leżącego na wschód od południka na 64°30′ długości geograficznej zachodniej na obszarze Cieśniny Hudson, na południe od podobszaru 0, na południe i na zachód od podobszaru 1 oraz na północ od równoleżnika na 52°15′ szerokości geograficznej północnej.

3b) Podobszar 2 dzieli się na 3 rejony:

Rejon 2 G część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 57°40′ szerokości geograficznej północnej (Przylądek Mugford);

Rejon 2 H część obszaru leżącego między równoleżnikiem na 55°20′ szerokości geograficznej północnej (Hopedale) i równoleżnika na 57°40 szerokości geograficznej północnej (Przylądek Mugford);

Rejon 2 J część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 55°20′ szerokości geograficznej północnej (Hopedale).

4a) Podobszar 3 część obszaru konwencji leżącego na południe od równoleżnika na 52°15′ szerokości geograficznej północnej; na wschodzie od linii przebiegającej na północ od Przylądka Bauld na północnym wybrzeżu Nowej Funlandii do 52°15′ szerokości geograficznej północnej, na północ od równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej; na wschodzie i północy od linii rumbu przebiegającej od 39°00′ szerokości geograficznej północnej, 50°00′ długości geograficznej zachodniej w kierunku północno-zachodnim przez punkt na 43°30′ szerokości geograficznej północnej, 55°00′ długości geograficznej zachodniej w kierunku punktu na 47°50 szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej do skrzyżowania się z linią prostą łączącą Przylądek Ray na wybrzeżu Nowej Funlandii z Przylądkiem Północnym na Przylądku Wyspy Breton, stąd w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wymienionej linii do Przylądka Ray.

4b) Podobszar 3 dzieli się na sześć rejonów:

Rejon 3 K część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 49°15′ szerokości geograficznej północnej (Przylądek Freels w Nowej Funlandii);

Rejon 3 L część podobszaru leżącego miedzy wybrzeżem Nowej Funlandii od Przylądka Freels do Przylądka St. Mary oraz linią określoną następująco: zaczynając od Przylądka Freels, stąd na wschód do południka na 46°30′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 46°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do południka na 54°30′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż od linii rumbu do Przylądka St. Mary w Nowej Funlandii;

Rejon 3 M część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 49°15′ szerokości geograficznej północnej i na wschód od południka na 46°30′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 3 N część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 46°00′ szerokości geograficznej północnej i między południkiem na 46°30′ długości geograficznej zachodniej oraz południkiem na 51°00′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 3 O część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 46°00′ szerokości geograficznej północnej i między południkiem na 51°00′ długości geograficznej zachodniej oraz południkiem na 54°30′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 3 P część podobszaru leżącego na południe od wybrzeża Nowej Funlandii i na zachód od linii od Przylądka St. Mary w Nowej Funlandii do punktu na 46°00′ szerokości geograficznej północnej, 54°30′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do granicy podobszaru;

Rejon 3 P dzieli się na dwa podrejony:

3 Pn - Podrejon Północno-Zachodni - część rejonu 3 P leżącego na północnym zachodzie od linii przechodzącej od Wyspy Burgeo w Nowej Funlandii w kierunku zbliżonym do południowo-zachodniego, do punktu na 46°50′ szerokości geograficznej północnej i 58°50′ długości geograficznej zachodniej;

3 Ps - Podrejon Południowo-Wschodni część rejonu 3 P leżącego na południowy wschód od linii ustalonej dla Podrejonu 3 Pn.

5a) Podobszar 4 część obszaru konwencji leżącego na północ od równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej, na zachód od podobszaru 3 oraz na wschód od linii określonej następująco: zaczynając do końca międzynarodowej granicy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Kanadą w Kanale Grand Manan w punkcie na 44°46′ 35.346″ szerokości geograficznej północnej; 66°54′ 11.253″ długości geograficznej zachodniej; stąd na południe do równoleżnika na 43°50′ szerokości geograficznej północnej; stąd na zachód do południka 67°40′ długości geograficznej zachodniej; stąd na południe do równoleżnika na 42°20′ szerokości geograficznej północnej; stąd na wschód do punktu na 66°00′ długości geograficznej zachodniej; stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 42°00′ szerokości geograficznej północnej i 65°40′ długości geograficznej zachodniej oraz stąd na południe do równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej.

5b) Podobszar 4 dzieli się na sześć rejonów:

Rejon 4 R część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Funlandii od Przylądka Bauld do Przylądka Ray oraz linią określoną następująco; zaczynając od Przylądka Bauld na północ od równoleżnika na 52°15′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do wybrzeża Labradoru, stąd wzdłuż wybrzeża Labradoru do końca granicy miedzy Labradorem a Quebec, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-zachodnim do punktu na 49°25′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do punktu na 47°50′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu, w którym granica podobszaru 3 przecina się z linią prostą łączącą Przylądek Północny w Nowej Szkocji i Przylądkiem Ray w Nowej Funlandii, stąd do Przylądka Ray w Nowej Funlandii,

Rejon 4 S część podobszaru leżącego miedzy południowym wybrzeżem prowincji Quebec od końca granicy między Labradorem a Quebec do Pte. des Monts oraz linią określoną następująco: zaczynając od Pte. des Monts na wschód do punktu na 49°25′ szerokości geograficznej północnej, 64°40′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 47°50′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do punktu na 49°25′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku północno-wschodnim do końca granicy między Labradorem a Quebec.

Rejon 4 T część podobszaru leżącego między wybrzeżami Nowej Szkocji, Nowego Brunszwiku oraz Quebec od Przylądka Północnego do Pte. des Monts a linią określoną następująco: zaczynając od Pte. des Monts na wschód do punktu na 49°25′ szerokości geograficznej północnej, 64°40′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 47°50′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowym do Przylądka Północnego w Nowej Szkocji.

Rejon 4 V część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Szkocji, między Przylądkiem Północnym i Fourchu, a linią określoną następująco; zaczynając od Fourchu, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku wschodnim do punktu na 45°40′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe wzdłuż południka na 60°00′ długości geograficznej zachodniej do równoleżnika na 44°10′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do południka na 59°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do punktu, gdzie granica między podobszarami 3 i 4 przecina równoleżnik na 39°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd wzdłuż granicy między podobszarami 3 i 4 a linią biegnącą dalej w kierunku północno-zachodnim do punktu na 47°50′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej oraz stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowym do Przylądka Północnego w Nowej Szkocji.

Rejon 4 V dzieli się na dwa podrejony:

4 Vn - Północny podrejon - część rejonu 4 V leżącego na północ od równoleżnika na 45°40′ szerokości geograficznej północnej;

4 Vs - Południowy podrejon - część rejonu 4 V leżącego na południe od równoleżnika na 45°40′ szerokości geograficznej północnej;

Rejon 4 W część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Szkocji od Halifax do Fourchu a linią określoną następująco; zaczynając od Fourchu wzdłuż linii rumbu w kierunku wschodnim do punktu na 45°40′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe wzdłuż południka na 60°00′ długości geograficznej zachodniej do równoleżnika na 44°10′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do południka na 59°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do południka 63°20′ długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do punktu na tym południku na 44°20′ szerokości geograficznej północnej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku północno-zachodnim do Halifax w Nowej Szkocji;

Rejon 4 X część podobszaru leżącego między zachodnią granicą podobszaru 4 a wybrzeżami Nowego Brunszwiku oraz Nowej Szkocji od końca granicy między Nowym Brunszwikiem i Maine do Halifax a linią określoną następująco: zaczynając od Halifax wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 44°20′ szerokości geograficznej północnej, 63°20′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej i stąd na zachód do południka na 65°40′ długości geograficznej zachodniej.

6a) Podobszar 5 część obszaru konwencji leżącego na zachód od zachodniej granicy podobszaru 4, na północ od równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej oraz na wschód od południka na 71°40′ długości geograficznej zachodniej,

6b) Podobszar 5 dzieli się na dwa rejony:

Rejon 5 Y część podobszaru leżącego między wybrzeżami Maine, New Hampshire i Massachusetts od granicy między Maine i Nowym Brunszwikiem do 70°00′ długości geograficznej zachodniej na Przylądku Cod (na około 42° szerokości geograficznej północnej) a linią określoną następująco; zaczynając od punktu na Przylądku Cod na 70° długości geograficznej zachodniej (na około 42° szerokości geograficznej północnej), stąd na północ do 42°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do 67°40′ długości geograficznej zachodniej na granicy podobszarów 4 i 5 oraz stąd wzdłuż tej granicy do granicy między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi;

Rejon 5 Z część podobszaru leżącego na południe i wschód od rejonu 5 Y;

Rejon 5 Z dzieli się na dwa podrejony: wschodni i zachodni i określone następująco:

5 Ze - podrejon wschodni - część rejonu 5 Z leżącego na wschód od południka na 70°00′ długości geograficznej zachodniej;

5 Zw - podrejon zachodni - część rejonu 5 Z leżącego na zachód od południka na 70°00′ długości geograficznej zachodniej.

7a) Podobszar 6 część obszaru konwencji ograniczonego linią zaczynającą się od punktu na wybrzeżu Rhode Island na 71°40′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do 39°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do 42°00′, długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do 35°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do wybrzeża Ameryki Północnej, stąd w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej do punktu na Rhode Island na 71°40′ długości geograficznej zachodniej.

7b) Podobszar 6 dzieli się na osiem rejonów:

Rejon 6 A część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej i na zachód od podobszaru 5;

Rejon 6 B część podobszaru leżącego na zachód od 70°00′ długości geograficznej zachodniej, na południe od równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej oraz na północ i zachód od linii biegnącej w kierunku zachodnim wzdłuż równoleżnika na 37°00′ szerokości geograficznej północnej do 76°00′ długości geograficznej zachodniej i stąd na południe do Przylądka Henry w Wirginii;

Rejon 6 C część podobszaru leżącego na zachód od 70°00′ długości geograficznej zachodniej i na południe od rejonu 6 B;

Rejon 6 D część podobszaru leżącego na wschód od rejonów 6 B i 6 C i na zachód od 65°00′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 6 E część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6 D i na zachód od 60°00′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 6 F część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6 E i na zachód od 55°00′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 6 G część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6 F i na zachód od 50°00′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 6 H część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6 G i na zachód od 42°00′ długości geograficznej zachodniej.

--------------------------------------------------

Top