EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21972A0722(03)

Umowa zawarta pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

OJ L 300, 31.12.1972, p. 189–280 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 191 - 282
English special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 191 - 282
Greek special edition: Chapter 11 Volume 003 P. 191 - 282
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 191 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 191 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 001 P. 41 - 128
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 001 P. 41 - 128
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 40 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 40 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 003 P. 4 - 94

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2021

21972A0722(03)Dziennik Urzędowy L 300 , 31/12/1972 P. 0189 - 0280
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 2 Tom 1 P. 0041
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 2 Tom 1 P. 0041
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1972(31.12)L300 P. 0191
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1972(31.12)L300 P. 0191
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 11 Tom 3 P. 0191
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 11 Tom 2 P. 0191
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 11 Tom 2 P. 0191


Umowa

zawarta pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą

a Konfederacją Szwajcarską

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA,

z jednej strony,

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

z drugiej strony,

PRAGNĄC wzmacniać i rozwijać przy okazji rozszerzania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej stosunki gospodarcze istniejące pomiędzy Wspólnotą i Szwajcarią, a także chcąc zapewnić, przy poszanowaniu zasad konkurencji, harmonijny rozwój ich wymiany handlowej w celu przyczynienia się do idei tworzenia wspólnej Europy,

ZDECYDOWANE w związku z tym stopniowo znosić bariery w całej wymianie handlowej między nimi, zgodnie z postanowieniami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu odnośnie do ustanawiania stref wolnego handlu,

DEKLARUJĄC swoją gotowość do zbadania, przy uwzględnieniu wszelkich elementów oceny, a w szczególności zmian zachodzących we Wspólnocie, możliwości rozwijania i pogłębiania stosunków w przypadku gdy uznają, że w interesie ich gospodarek pożyteczne będzie poszerzanie tych stosunków na dziedziny nieobjęte niniejszym Układem,

POSTANAWIAJĄ, przy realizacji tych celów, a także uznając, że postanowienia niniejszego Układu nie mogą być interpretowane jako zwalniające Umawiające się Strony ze spoczywających na nich zobowiązań wynikających z innych porozumień międzynarodowych,

ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ:

Artykuł 1

Niniejsza Umowa ma na celu:

a) propagowanie, poprzez poszerzanie wzajemnej wymiany handlowej, harmonijnego rozwoju stosunków gospodarczych między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską oraz sprzyjanie w ten sposób rozwojowi działalności gospodarczej, poprawie warunków życia i zatrudnienia, zwiększaniu wydajności oraz umacnianiu stabilności finansowej;

b) zapewnienie, aby wymiana handlowa pomiędzy Umawiającymi się Stronami odbywała się przy poszanowaniu zasad konkurencji;

c) przyczynienie się w ten sposób, poprzez zniesienie barier w wymianie handlowej, do harmonijnego rozwoju i do wzrostu światowego handlu.

Artykuł 2

Umowa ma zastosowanie do produktów pochodzących ze Wspólnoty i ze Szwajcarii:

i) objętych działami 25 do 99 Nomenklatury Brukselskiej, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w załączniku I;

ii) ujętych w Protokole 2, uwzględniając szczególne warunki przewidziane w postanowieniach tego Protokołu.

Artykuł 3

1. Nie wprowadza się żadnych nowych ceł przywozowych w wymianie handlowej między Wspólnotą a Szwajcarią.

2. Cła przywozowe są stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramem:

a) dnia 1 kwietnia 1973 r. każda z opłat celnych zmniejszona zostaje do wysokości 80 % stawki podstawowej;

b) cztery następne redukcje, każda w wysokości 20 %, zostaną dokonane w sposób następujący:

dnia 1 stycznia 1974 r.,

dnia 1 stycznia 1975 r.,

dnia 1 stycznia 1976 r.,

dnia 1 lipca 1977 r.

Artykuł 4

1. Postanowienia odnoszące się do stopniowego znoszenia ceł przywozowych mają także zastosowanie w odniesieniu do ceł o charakterze fiskalnym.

Umawiające się Strony mogą zastąpić cło o charakterze fiskalnym lub składnik fiskalny cła podatkiem wewnętrznym.

2. Dania, Irlandia, Norwegia i Zjednoczone Królestwo mogą utrzymać do dnia 1 stycznia 1976 r. cło o charakterze fiskalnym lub składnik fiskalny opłaty celnej w wypadku zastosowania postanowień artykułu 38 "Aktu dotyczącego warunków przystąpienia i dostosowania Traktatów", opracowanego i przyjętego podczas konferencji, w której uczestniczyły Wspólnoty Europejskie, a także Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3. Szwajcaria może tymczasowo utrzymać, stosując się do postanowień artykułu 18, opłaty stanowiące składnik fiskalny zawarty w cłach przywozowych w odniesieniu do produktów wyszczególnionych w załączniku II.

Komitet mieszany przewidziany postanowieniami artykułu 29 odpowiedzialny jest za kontrolę warunków stosowania postanowień powyższego akapitu, w szczególności w wypadku zmiany wysokości składnika fiskalnego.

Komitet analizuje sytuację z myślą o przekształceniu tych ceł w opłaty wewnętrzne przed dniem 1 stycznia 1980 r. lub przed każdą inną datą, którą ze względu na okoliczności musiałby wyznaczyć.

Artykuł 5

1. W odniesieniu do każdego produktu podstawowa stawka celna, w stosunku do której mają być zastosowane redukcje przewidziane w artykule 3 i w Protokole 1, jest stawką celną rzeczywiście stosowaną w dniu 1 stycznia 1972 r.

2. Jeżeli po dniu 1 stycznia 1972 r. redukcje ceł wynikające z porozumień taryfowych zawartych w wyniku konferencji dotyczącej negocjacji handlowych w Genewie (1964/1967) znajdą zastosowanie, zredukowane na tej podstawie cła zastąpią podstawowe stawki celne, o których mowa w ustępie 1.

3. Zredukowane cła wyliczone zgodnie z postanowieniami artykułu 3 i Protokołu 1 są stosowane przy zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku.

Uwzględniając stosowanie przez Wspólnotę postanowień artykułu 39 ustęp 5 "Aktu dotyczącego warunków przystąpienia i dostosowania traktatów", opracowanego i przyjętego podczas konferencji z udziałem Wspólnot Europejskich, a także Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w odniesieniu do szczególnych ceł lub do specyficznej części ceł mieszanych w ramach irlandzkiej taryfy celnej, znajdują zastosowanie postanowienia artykułu 3 i Protokołu 1 przy zaokrągleniu do czwartego miejsca po przecinku.

Artykuł 6

1. Nie wprowadza się żadnych nowych opłat o skutku równoważnym do ceł przywozowych w wymianie handlowej między Wspólnotą i Szwajcarią.

2. Opłaty o skutku równoważnym do ceł przywozowych wprowadzone po dniu 1 stycznia 1972 r. w wymianie między Wspólnotą i Szwajcarią znosi się z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy.

Wszelkie opłaty o skutku równoważnym do ceł przywozowych, których stawka w dniu 31 grudnia 1972 r. jest wyższa od tej, która jest rzeczywiście stosowana w dniu 1 stycznia 1972 r., zostaje zredukowana do tej ostatniej stawki obowiązującej w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy.

3. Opłaty o skutku równoważnym do ceł przywozowych są stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramem:

a) każda z opłat zmniejszona zostanie najpóźniej do dnia 1 stycznia 1974 r. do poziomu 60 % stawki stosowanej w dniu 1 stycznia 1972 r.

b) trzy kolejne redukcje, każda w wysokości 20 %, zostaną dokonane w sposób następujący:

dnia 1 stycznia 1975 r.,

dnia 1 stycznia 1976 r.,

dnia 1 lipca 1977 r.

Artykuł 7

1. Nie wprowadza się żadnych ceł wywozowych ani opłat o skutku równoważnym w wymianie handlowej między Wspólnotą i Szwajcarią.

Cła wywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym znosi się najpóźniej z dniem 1 stycznia 1974 r.

2. Dla produktów wyszczególnionych w załączniku III Umawiające się Strony mogą przyjąć, według swojego uznania, środki, które uznają za konieczne dla realizowania polityki zaopatrzenia.

Artykuł 8

Protokół 1 określa zasady systemu taryfowego oraz warunki mające zastosowanie do niektórych produktów.

Artykuł 9

Protokół 2 określa system taryfowy oraz warunki stosowania do niektórych towarów powstałych w wyniku przetwarzania produktów rolnych.

Artykuł 10

1. W przypadku przyjęcia szczegółowych przepisów będących skutkiem realizacji polityki rolnej lub zmian w istniejących przepisach Umawiająca się Strona, której to dotyczy, może dostosować w odniesieniu do odpowiednich produktów system wynikający z Umowy.

2. W takim przypadku Umawiająca się Strona, której to dotyczy, uwzględnia w odpowiednim stopniu interesy drugiej Umawiającej się Strony. W tym celu Umawiające się Strony mogą przeprowadzać konsultacje w ramach komitetu mieszanego.

Artykuł 11

Protokół 3 określa reguły pochodzenia.

Artykuł 12

Umawiająca się Strona, która rozważa obniżenie rzeczywistego poziomu ceł lub opłat o skutku równoważnym, stosowanych wobec państw trzecich korzystających z klauzuli najwyższego uprzywilejowania lub zawieszenie jej stosowania, notyfikuje tę obniżkę lub to zawieszenie komitetowi mieszanemu, jeżeli to możliwe, na co najmniej trzydzieści dni przed wejściem w życie obniżenia. Umawiająca się Strona zapoznaje się ze wszystkimi uwagami drugiej Umawiającej się Strony na temat zakłóceń, jakie mogą z tego wyniknąć.

Artykuł 13

1. Nie wprowadza się żadnych ograniczeń ilościowych w przywozie ani opłat o skutku równoważnym w wymianie handlowej między Wspólnotą a Szwajcarią.

2. Ograniczenia ilościowe w przywozie znosi się dnia 1 stycznia 1973 r., a środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych najpóźniej dnia 1 stycznia 1975 r.

Artykuł 14

1. Wspólnota zastrzega sobie prawo do modyfikacji systemu dotyczącego produktów naftowych objętych pozycjami taryfowymi 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (parafina, woski parafinowe lub otrzymywane z materiałów bitumicznych pozostałości parafiny) i 27.14 Nomenklatury Brukselskiej w momencie przyjmowania wspólnej definicji pochodzenia dla produktów naftowych, w momencie podejmowania decyzji w ramach wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przedmiotowych produktów lub w momencie ustanawiania wspólnej polityki energetycznej.

W tym przypadku Wspólnota uwzględnia we właściwy sposób interesy Szwajcarii; informuje w tym celu komitet mieszany, który zbiera się na warunkach przewidzianych w artykule 31.

2. Szwajcaria zastrzega sobie prawo postąpienia w podobny sposób, jeżeli zaistnieją sytuacje porównywalne z jej punktu widzenia.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 1 i 2 Umowa nie narusza przepisów pozataryfowych stosowanych przy przywozie produktów naftowych.

Artykuł 15

1. Umawiające się Strony oświadczają, że są gotowe sprzyjać, przestrzegając przepisów ich polityki rolnej, harmonijnemu rozwojowi wymiany handlowej produktów rolnych, do których postanowienia Umowy nie mają zastosowania.

2. W zakresie weterynarii, zdrowia i kwestii fitosanitarnych Umawiające się Strony stosują własne przepisy w sposób niepowodujący dyskryminacji i powstrzymują się od wprowadzania nowych środków, których skutkiem byłoby wywieranie negatywnego wpływu na wymianę handlową.

3. Umawiające się Strony badają, na warunkach przewidzianych w artykule 31, trudności, które mogłyby wystąpić w wymianie handlowej produktów rolnych i starają się znaleźć możliwe do przyjęcia rozwiązania.

Artykuł 16

Od dnia 1 lipca 1977 r. produkty pochodzące ze Szwajcarii nie mogą być objęte korzystniejszym traktowaniem przy przywozie do Wspólnoty niż traktowanie, jakie Państwa Członkowskie przyznają we wzajemnych stosunkach między sobą.

Artykuł 17

Umowa nie stanowi przeszkody w utrzymaniu lub ustanowieniu unii celnych, stref wolnego handlu lub systemów ruchu granicznego w zakresie, w którym ich skutkiem nie jest zmiana systemu wymiany handlowej przewidzianego Umową, a w szczególności postanowieniami dotyczącymi reguł pochodzenia.

Artykuł 18

Umawiające się Strony powstrzymują się od środków lub praktyk o wewnętrznym charakterze podatkowym, wprowadzających bezpośrednio lub pośrednio dyskryminację między produktami jednej z Umawiających się Stron i podobnymi produktami pochodzącymi z obszaru drugiej Umawiającej się Strony.

Produkty wywożone na terytorium jednej Umawiającej się Strony nie mogą korzystać ze zwrotu podatków wewnętrznych przewyższającego podatki, które zostały na nie nałożone bezpośrednio lub pośrednio.

Artykuł 19

Płatności związane z wymianą handlową, jak również transfery tych płatności do Państwa Członkowskiego Wspólnoty, w którym mieszka wierzyciel, lub do Szwajcarii, nie podlegają żadnym ograniczeniom.

Umawiające się Strony powstrzymują się od wszelkich ograniczeń w zakresie wymiany lub ograniczeń administracyjnych związanych z przyznawaniem, zwracaniem i przyjmowaniem kredytów krótko- i średnioterminowych dotyczących transakcji handlowych, w których uczestniczy rezydent jednej ze Stron.

Artykuł 20

Umowa nie wyłącza możliwości wprowadzania zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej oraz ochrony własności przemysłowej i handlowej, jak również reglamentacji w zakresie złota i srebra. Zakazy takie nie mogą jednakże stanowić środków samowolnej dyskryminacji lub ukrytych restrykcji w handlu pomiędzy Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 21

Żadne z postanowień Umowy nie wyłącza możliwości przyjęcia przez jedną z Umawiających się Stron środków:

a) które uważa za konieczne w celu zapobiegania rozpowszechnianiu informacji sprzecznych z jej podstawowymi interesami w zakresie bezpieczeństwa;

b) które są związane z handlem bronią, amunicją lub sprzętem wojennym lub badaniami naukowymi, lub produkcją niezbędną dla celów obronnych, pod warunkiem że te środki nie zakłócają warunków konkurencji dotyczących produktów, które nie są przeznaczone do celów wojskowych;

c) które uważa za niezbędne dla bezpieczeństwa w czasie wojny lub w przypadku poważnych napięć międzynarodowych.

Artykuł 22

1. Umawiające się Strony powstrzymują się od wszelkich środków, które mogłyby zagrozić realizacji celów Umowy.

2. Przyjmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym odpowiednie do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że druga Umawiająca się Strona nie wywiązała się ze zobowiązania wynikającego z Umowy, może przyjąć stosowne środki na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule 27.

Artykuł 23

1. Niezgodne z prawidłową realizacją Umowy, w zakresie, w jakim mogą naruszać wymianę handlową pomiędzy Wspólnotą a Szwajcarią, jest:

i) zawieranie wszelkich porozumień między przedsiębiorstwami, decyzje o łączeniu przedsiębiorstw i stosowanie wszelkich uzgodnionych praktyk, których przedmiotem lub skutkiem jest uniknięcie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji w zakresie produkcji i wymiany handlowej towarowej;

ii) nadużywanie pozycji dominującej przez jedno lub kilka przedsiębiorstw na całym terytorium Umawiających się Stron lub na jego znaczącej części;

iii) stosowanie wszelkiej pomocy publicznej, która poprzez uprzywilejowanie określonych przedsiębiorstw lub gałęzi produkcji wypacza konkurencję lub zagraża jej wypaczeniem.

2. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uważa, że dana praktyka jest niezgodna z postanowieniami niniejszego artykułu, może przyjąć właściwe środki na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule 27.

Artykuł 24

Jeżeli wzrost przywozu danego produktu powoduje lub może spowodować znaczące szkody dla działalności produkcyjnej wykonywanej na terytorium jednej z Umawiających się Stron i jeżeli wzrost ten wynika z:

i) częściowego lub całkowitego obniżenia przez Umawiającą się Stronę przywożącą ceł i opłat o skutku równoważnym na dany produkt, przewidziany Umową,

ii) faktu, iż cła i opłaty o skutku równoważnym pobierane przez Umawiającą się Stronę wywożącą w odniesieniu do przywozu surowców lub produktów pośrednich wykorzystywanych do wyrobu tych produktów są znacznie niższe od analogicznych ceł i opłat pobieranych przez Umawiającą się Stronę przywożącą, zainteresowana Umawiająca się Strona może przyjąć właściwe środki na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule 27.

Artykuł 25

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron stwierdzi występowanie praktyk dumpingowych w stosunkach z drugą Umawiającą się Stroną, może przyjąć właściwe środki w odniesieniu do tych praktyk zgodnie z umową dotyczącą stosowania artykułu VI Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule 27.

Artykuł 26

W przypadku poważnych zakłóceń w jednym z sektorów gospodarki lub trudności, które mogą wyrazić się poważnymi zakłóceniami sytuacji gospodarczej w regionie, zainteresowana Umawiająca się Strona może przyjąć właściwe środki na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule 27.

Artykuł 27

1. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzależnia przywóz produktów, mogący wywołać trudności, do których odwołują się artykuły 24 i 26, od procedury administracyjnej, której celem jest szybkie przekazanie informacji na temat zmian kierunków w handlu, informuje o tym drugą Umawiającą się Stronę.

2. W przypadkach, o których mowa w artykułach 22–26, przed przyjęciem środków przewidzianych ww. artykułami lub, gdy tylko to możliwe, w przypadkach określonych w ustępie 3 lit. d), przedmiotowa Umawiającą się Strona przekazuje komitetowi mieszanemu wszelkie elementy niezbędne do pogłębionego zbadania sytuacji w celu wypracowania rozwiązania możliwego do przyjęcia przez Umawiające się Strony.

W pierwszej kolejności należy skorzystać ze środków, których wprowadzenie wywoła najmniejsze zakłócenia w realizacji Umowy.

Komitet mieszany jest natychmiast informowany o przyjętych środkach ochronnych, które są przedmiotem okresowych konsultacji w ramach komitetu, w szczególności w celu ich zniesienia, gdy tylko pozwalają na to warunki.

3. Do celów realizacji ustępu 2 mają zastosowanie następujące postanowienia:

a) W odniesieniu do artykułu 23 każda Umawiająca się Strona może zwrócić się do komitetu mieszanego, jeżeli uzna, że dana praktyka jest niezgodna z właściwą realizacją Umowy w rozumieniu artykułu 23 ustęp 1.

Umawiające się Strony przekazują komitetowi mieszanemu wszelkie przydatne informacje i udzielają mu niezbędnej pomocy w celu zbadania sprawy, a w razie konieczności zaprzestania stosowania niewłaściwej praktyki.

Jeżeli przedmiotowa Umawiająca się Strona nie zaprzestanie stosowania niewłaściwej praktyki w terminie określonym przez komitet mieszany lub jeżeli komitet mieszany nie dojdzie do porozumienia w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym wpłynie do niego wniosek, zainteresowana Umawiająca się Strona może przyjąć środki ochronne, które uzna za konieczne w celu przeciwdziałania poważnym trudnościom wynikającym z praktyk, o których mowa, a w szczególności może przystąpić do wycofania koncesji taryfowych.

b) W odniesieniu do artykułu 24 trudności wynikające z sytuacji, o której mowa w tym artykule, są przedstawiane do zbadania przez komitet mieszany, który może podjąć wszelkie decyzje konieczne, by położyć jej kres.

Jeżeli komitet mieszany lub Umawiająca się Strona wywożąca nie podejmie decyzji, która położy kres trudnościom w terminie trzydziestu dni od daty notyfikacji, Umawiająca się Strona przywożąca jest upoważniona do pobierania opłaty kompensacyjnej w odniesieniu do przywożonego produktu.

Opłata kompensacyjna jest pobierana w zależności od wpływu różnic taryfowych na wartość danych towarów stwierdzonych w odniesieniu do surowców lub składających się na nie produktów pośrednich.

c) W odniesieniu do artykułu 25 w ramach komitetu mieszanego przeprowadzane są konsultacje, zanim zainteresowana Umawiająca się Strona przyjmie odpowiednie środki.

d) Jeżeli wyjątkowe okoliczności wymagające natychmiastowego działania wykluczają wcześniejsze badanie, zainteresowana Umawiająca się Strona może, w sytuacjach wskazanych w artykułach 24–26, jak również w przypadku wspierania wywozu mającego bezpośredni i natychmiastowy wpływ na wymianę handlową, zastosować niezwłocznie ściśle niezbędne środki zachowawcze w celu uzdrowienia sytuacji.

Artykuł 28

W przypadku trudności lub poważnej groźby wystąpienia trudności w bilansie płatniczym jednego lub kilku Państw Członkowskich Wspólnoty lub Szwajcarii zainteresowana Umawiająca się Strona może przyjąć niezbędne środki ochronne. Informuje o nich bezzwłocznie drugą Umawiającą się Stronę.

Artykuł 29

1. Powołuje się komitet mieszany, który odpowiada za zarządzanie Umową i czuwa nad jej właściwą realizacją. W tym celu formułuje zalecenia. Podejmuje decyzje w przypadkach przewidzianych Umową. Przedmiotowe decyzje są wykonywane przez Umawiające się Strony zgodnie z przepisami wewnętrznymi.

2. Dla właściwej realizacji Umowy Umawiające się Strony podejmują wymianę informacji, a na wniosek jednej ze Stron przeprowadzają konsultacje w ramach komitetu mieszanego.

3. Komitet mieszany przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 30

1. Komitet mieszany składa się z przedstawicieli Wspólnoty z jednej strony i z przedstawicieli Szwajcarii z drugiej strony.

2. Komitet mieszany podejmuje decyzje w oparciu o consensus.

Artykuł 31

1. Komitetowi mieszanemu przewodniczy na zmianę każda z Umawiających się Stron, zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminie wewnętrznym.

2. Komitet mieszany zbiera się co najmniej raz w roku, z inicjatywy jego przewodniczącego, w celu zbadania ogólnej realizacji Umowy.

Ponadto zbiera się każdorazowo, gdy wymaga tego szczególna konieczność na wniosek jednej z Umawiających się Stron, na warunkach przewidzianych w regulaminie wewnętrznym.

3. Komitet mieszany może podjąć decyzję o utworzeniu własnej grupy roboczej, która będzie mu pomagać w wykonywaniu jego obowiązków.

Artykuł 32

1. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że w interesie gospodarek obu Umawiających się Stron konieczne byłoby pogłębienie stosunków ustanowionych na podstawie Umowy, rozszerzając jej postanowienia na dziedziny, których nie obejmowała, przedkłada drugiej Umawiającej się Stronie wniosek z uzasadnieniem.

Umawiające się Strony mogą powierzyć komitetowi mieszanemu zbadanie tego wniosku i sformułowanie, jeżeli to konieczne, zaleceń szczególnie w celu rozpoczęcia negocjacji.

2. Umowy wynikające z negocjacji, o których mowa w ustępie 1, podlegają ratyfikacji lub zatwierdzeniu przez Umawiające się Strony zgodnie z właściwymi procedurami wewnętrznymi.

Artykuł 33

Załączniki i Protokoły załączone do Umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 34

Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć umowę, notyfikując wypowiedzenie Umowy drugiej Umawiającej się Stronie. Umowa przestaje obowiązywać w dwanaście miesięcy po dacie tej notyfikacji.

Artykuł 35

Umowa obowiązuje z jednej strony na terytoriach, na których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, gdzie jest stosowana na warunkach przewidzianych w przedmiotowym Traktacie, a z drugiej strony na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej.

Artykuł 36

Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku niemieckim, angielskim, duńskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim i norweskim; wszystkie wersje językowe mają jednakową moc prawną.

Niniejsza Umowa zostanie zatwierdzona przez Umawiające się Strony zgodnie z właściwymi procedurami wewnętrznymi.

Umowa wchodzi w życie dnia 1 stycznia 1973 r., pod warunkiem że Umawiające się Strony wcześniej notyfikują sobie nawzajem dopełnienie procedur administracyjnych, niezbędnych do tego celu.

Po tej dacie niniejsza Umowa wchodzi w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca po dacie notyfikacji. Ostateczną datą wejścia przedmiotowej notyfikacji jest dzień 30 listopada 1973 r.

Postanowienia obowiązujące dnia 1 kwietnia 1973 r. są stosowane w momencie wejścia w życie niniejszej Umowy, jeśli nastąpi ono po tej dacie.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego lipca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego roku.

Udfærdiget i Bruxelles, den

toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this

twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le

vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il

ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de

tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Udferdiget i Brussel,

tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese GemeenschappenFor Rådet for De Europeiske Fellesskap

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für die Schwiezerische EidenossenschaftPour la Confédération SuissePer la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz produktów, o których mowa w artykule 2 Umowy

Nr Nomenklatury Brukselskiej | Opis towarów |

ex 35.01 | Kazeiny, kazeiniany i inne pochodne kazein |

ex 35.02 | Białka, albuminaty i inne pochodne białek: Białka:Pozostałe:Owoalbumina i laktoalbumina:Suszone (w postaci listków, łusek, kryształów, proszków itd.)Pozostałe |

45.01 | Korek naturalny surowy, odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony |

54.01 | Len surowy, międlony, trzepany lub przerobiony w inny sposób, lecz nieprzędziony; pakuły i odpady lnu (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) |

57.01 | Konopie siewne (Cannabis sativa L) międlone, trzepane lub przerobione w inny sposób, lecz nieprzędzione; pakuły i odpady konopi (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz produktów, o których mowa w artykule 4 Umowy

Nr Szwajcarskiej Taryfy Celnej | Opis towarów | Element cła ochronnego, który należy znieść |

CHF za 100 kg brutto |

2707. | Oleje i inne produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; produkty podobne w rozumieniu uwagi 2, dział 27: | |

| Niefrakcjonowane: | |

10 | Do silników | — |

12 | Do innych celów | — |

| Fakcjonowane: | |

| Produkty, z których 90 % lub więcej objętościowo destyluje w temperaturze do 200 °C (benzol, toluol, ksylol itd.): | |

20 | Do silników | — |

22 | Do innych celów | — |

| Pozostałe oleje i produkty destylacji, takie jak oleje fenolowe, kreozotowe, naftenowy, antracen itd.: | |

30 | Do silników | — |

32 | Do innych celów | — |

2709. | Surowe oleje ropy naftowej lub surowe oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych: | |

10 | Do silników | — |

20 | Do innych celów | — |

2710. | Oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe); przetwory gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające w masie nie mniej niż 70 % lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, w których te oleje stanowią składniki zasadnicze: | |

| Do silników: | — |

| Produkty, z których 90 % lub więcej objętościowo destyluje w temperaturze do 210 °C: | |

10 | Benzyna i jej frakcje (eter naftowy, benzyna lekka itd.) | — |

12 | Benzyna lakiernicza | — |

| Inne produkty i destylaty: | |

20 | Oolej Diesla | — |

22 | Nafta | — |

24 | Pozostałe | — |

| Do innych celów: | |

| Produkty, z których 90 % lub więcej objętościowo destyluje w temperaturze do 210 °C: | |

30 | Benzyna i jej frakcje (eter naftowy, benzyna lekka itd.) | — |

32 | Benzyna lakiernicza | — |

40 | Produkty destylujące w temperaturze powyżej 135 °C, z których mniej niż 90 % objętościowo destyluje w temperaturze do 210 °C, a ponad 65 % objętościowo w temperaturze do 250 °C (ropa naftowa) | — |

| Produkty, z których mniej niż 20 % objętościowo destyluje w temperaturze do 300 °C (oleje smarowe z ropy naftowej, oleje parafinowe, wazelinowe i podobne): | |

50 | Niemieszane | — |

52 | Mieszane | — |

60 | Inne destylaty i produkty, takie jak olej napędowy itd.: | — |

64 | Oleje smarowe z ropy naftowej | — |

70 | Oleje opałowe | — |

2711. | Gazy ziemne i pozostałe węglowodory gazowe: | |

10 | Do silników | — |

20 | Do innych celów | — |

2901. | Węglowodory: | |

| Niearomatyczne: | |

| W stanie gazowym, także płynne: | |

| Pozostałe: | |

12 | Do silników | — |

ex 30 | Aromatyczne: | |

| Używane jako paliwo napędowe | — |

2904. | Alkohole acykliczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | |

ex 10 | Alkohol metylowy (metanol): | |

| Używany jako paliwo napędowe | — |

ex 30 | Alkohole propylowe i inne alkohole monowodorotlenkowe wyższe: | |

| Używane jako paliwa napędowe | — |

3706.01 | Filmy kinowe, naświetlone i wywołane, zawierające jedynie ścieżkę dźwiękową, negatywy lub pozytywy: | za metr — |

3707. | Pozostałe filmy kinematograficzne naświetlone i wywołane, nieme lub zawierające zarówno zapis obrazu i dźwięku, negatywy lub pozytywy: | za metr |

| Pozostałe o szerokości: | |

20 | 35 mm lub większej | — |

22 | Poniżej 35 mm | — |

ex 3814.01 | Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, dodatki peptyzujące, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz inne preparaty dodawane do olejów mineralnych, z wyjątkiem dodatków do olejów smarowych: | |

| Używane jako paliwo napędowe | — |

ex 3818.01 | Złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do lakierów lub podobnych wyrobów: | |

| Używane jako paliwo napędowe | — |

3819. | Produkty chemiczne i związki chemiczne przemysłu chemicznego lub gałęzi pokrewnych (w tym stanowiące mieszaninę produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty uboczne przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | |

ex 38 | Mieszanki alkilarylu: | |

| Używane jako paliwa napędowe | — |

ex 50 | Pozostałe: | |

| Używane jako paliwa napędowe | — |

8406. | Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, tłokowe: | |

| Do pojazdów samochodowych: | — |

ex 20 | Silniki Diesla: | |

| Do pojazdów samochodowych z pozycji 8702.10/22, z wyjątkiem tłoków i pierścieni tłokowych | — |

ex 22 | Pozostałe: | |

| Do pojazdów samochodowych z pozycji 8702.10/22, z wyjątkiem tłoków i pierścieni tłokowych | — |

8702 | Pojazdy samochodowe z dowolnym typem silnika, do przewozu osób (w tym samochody wyścigowe i trolejbusy) lub towarów: | |

| Samochody kempingowe, o masie jednostkowej: | |

10 | Do 800 kg | 29 |

12 | Od ponad 800 kg do 1200 kg | 38 |

14 | Od 1200 kg do 1600 kg | 41 |

16 | Ponad 1600 kg | 59 |

| Pojazdy samochodowe komunikacji miejskiej (autokary, autobusy, trolejbusy) i pojazdy samochodowe do przewozu towarów o masie jednostkowej: | |

20 | Do 800 kg | — |

21 | Pd ponad 800 kg do 1200 kg | — |

22 | Pd 1200 kg do 1600 kg | — |

ex 8704.01 | Podwozia wyposażone w silniki dla pojazdów samochodowych objęte pozycjami od nr 8701–8703: | |

| Dla pojazdów samochodowych z pozycji 8702.10/22 | Zgodnie z pozycjami 8702.10/22 |

8705. | Nadwozia (także kabiny) pojazdów samochodowych objęte pozycjami od nr 8701–8703: | |

ex 12 | Pozostałe: | |

| Dla pojazdów samochodowych z pozycji 8702.10/22 | — |

8706. | Części i akcesoria do pojazdów samochodowych z pozycji 8701–8703: | |

| Pozostałe: | |

| Do pozostałych pojazdów samochodowych: | |

ex 20 | Części nadwozia: | |

| Do pojazdów samochodowych z pozycji 8702.10/22 z wyjątkiem bagażników, opraw do tablic rejestracyjnych i bagażników na narty | — |

| Wały przegubowe o masie jednostkowej: | |

ex 26 | Do 25 kg: | |

| Do pojazdów samochodowych z pozycji 8702.10/22 | — |

ex 34 | Pozostałe: | |

| Dla pojazdów samochodowych z pozycji 8702.10/22 z wyjątkiem pasów bezpieczeństwa, gotowych kół jezdnych z ogumieniem lub bez, chłodnic wody do silnika, dywaników gumowych wulkanizowanych, nieutwardzanych i pokrowców na kierownice | — |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz produktów, o których mowa w artykule 7 Umowy

Nr Nomenklatury Brukselskiej | Opis towarów |

26.03 | Popioły i odpady (z wyjątkiem popiołów i odpadów z pozycji 26.02), zawierające metal lub związki metali: Zawierające aluminiumZawierające ołówZawierające miedźOdpady cynkowe (kamienie) powstałe w wyniku cynkowania ogniowego |

ex 74.01 | Kamienie miedziowe; miedź hutnicza (miedź do rafinacji i miedź rafinowana); odpady miedzi i złom: Odpady miedzi i złom |

ex 75.01 | Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz inne produkty pośrednie hutnictwa niklu; nikiel nieobrobiony plastycznie (z wyjątkiem anod z pozycji 75.05); odpady niklu i złom: Odpady niklu i złom |

ex 76.01 | Aluminium nieobrobione plastycznie; odpady aluminium i złom: Odpady aluminium i złom |

ex 78.01 | Ołów nieobrobiony plastycznie (także zawierający srebro); odpady ołowiu i złom: Odpady ołowiu i złom |

ex 79.01 | Cynk nieobrobiony plastycznie; odpady cynku i złom: Odpady cynku i złom |

--------------------------------------------------

Protokół 1

w sprawie systemu obowiązującego w odniesieniu do niektórych produktów

SEKCJA A

SYSTEM OBOWIĄZUJĄCY PRZY PRZYWOZIE DO WSPÓLNOTY NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH ZE SZWAJCARII

Artykuł 1

1. Cła przywozowe obowiązujące przy przywozie do Wspólnoty w jej pierwotnym składzie produktów objętych działami 48 i 49 Wspólnej Taryfy Celnej, z wyjątkiem pozycji 48.09 (Płyty stosowane w budownictwie z masy papierniczej, drewna odwłóknionego lub różnych roślin odwłóknionych, nawet aglomerowane żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi), są stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramem:

Harmonogram | Produkty objęte pozycjami i podpozycjami: 48.01 C 11, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 i 48.15 B Obowiązująca stawka celna w % | Pozostałe produkty Wysokość procentowa obowiązującego cła podstawowego |

1 kwietnia 1973 r. | 11,5 | 95 |

1 stycznia 1974 r. | 11 | 90 |

1 stycznia 1975 r. | 10,5 | 85 |

1 stycznia 1976 r. | 10 | 80 |

1 lipca 1977 r. | 8 | 65 |

1 stycznia 1979 r. | 6 | 50 |

1 stycznia 1980 r. | 6 | 50 |

1 stycznia 1981 r. | 4 | 35 |

1 stycznia 1982 r. | 4 | 35 |

1 stycznia 1983 r. | 2 | 20 |

1 stycznia 1984 r. | 0 | 0 |

2. Cła przywozowe obowiązujące przy przywozie do Irlandii produktów, o których mowa w ustępie 1, są stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramem:

Harmonogram | Wysokość procentowa obowiązującego cła podstawowego |

1 kwietnia 1973 r. | 85 |

1 stycznia 1974 r. | 70 |

1 stycznia 1975 r. | 55 |

1 stycznia 1976 r. | 40 |

1 lipca 1977 r. | 20 |

1 stycznia 1979 r. | 15 |

1 stycznia 1980 r. | 15 |

1 stycznia 1981 r. | 10 |

1 stycznia 1982 r. | 10 |

1 stycznia 1983 r. | 5 |

1 stycznia 1984 r. | 0 |

3. Nie naruszając postanowień artykułu 3 Umowy, Dania, Norwegia i Zjednoczone Królestwo przy przywozie produktów, o których mowa w ustępie 1, pochodzących ze Szwajcarii, stosują poniższe cła:

Harmonogram | Produkty objęte pozycjami i podpozycjami: 48.01 C 11, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 i 48.15 B Obowiązująca stawka celna w % | Pozostałe produkty Wysokość procentowa obowiązującego cła podstawowego |

1 kwietnia 1973 r. | 0 | 0 |

1 stycznia 1974 r. | 3 | 25 |

1 stycznia 1975 r. | 4,5 | 37,5 |

1 stycznia 1976 r. | 6 | 50 |

1 lipca 1977 r. | 8 | 65 |

1 stycznia 1979 r. | 6 | 50 |

1 stycznia 1980 r. | 6 | 50 |

1 stycznia 1981 r. | 4 | 35 |

1 stycznia 1982 r. | 4 | 35 |

1 stycznia 1983 r. | 2 | 20 |

1 lipca 1984 r. | 0 | 0 |

4. W okresie od dnia 1 stycznia 1974 r. do dnia 31 grudnia 1983 r. Dania, Norwegia i Zjednoczone Królestwo mogą przy przywozie towarów pochodzących ze Szwajcarii otworzyć roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe, których wielkość określona w załączniku A na rok 1974 jest równa średniej przywozu dokonanego w latach 1968–1971, podwyższonej czterokrotnie o 5 %, w sposób kumulujący się; od dnia 1 stycznia 1975 r. wysokość przedmiotowych kontyngentów taryfowych wzrasta o 5 % rocznie.

5. Wyrażenie "Wspólnota w jej pierwotnym składzie" obejmuje Królestwo Belgii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Francuską, Republikę Włoską, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Holandii.

Artykuł 2

1. Cła przywozowe obowiązujące przy przywozie do Wspólnoty w jej pierwotnym składzie i do Irlandii produktów określonych w ustępie 2 są stopniowo obniżane do poziomu określonego poniżej, zgodnie z następującym harmonogramem:

Harmonogram | Wysokość procentowa obowiązującego cła podstawowego |

1 kwietnia 1973 r. | 95 |

1 stycznia 1974 r. | 90 |

1 stycznia 1975 r. | 85 |

1 stycznia 1976 r. | 75 |

1 stycznia 1977 r. | 60 |

1 stycznia 1978 r. | 40 przy minimalnej stawce cła wynoszącej 3 % ad valorem (z wyjątkiem podpozycji 78.01 A II i 79.01 A) |

1 stycznia 1979 r. | 20 |

1 stycznia 1980 r. | 0 |

W odniesieniu do podpozycji 78.01 A II i 79.01 A znajdujących się w tabeli ustęp 2 Wspólnota w jej pierwotnym składzie dokonuje obniżek taryfowych, odstępując od postanowień artykułu 5 ustęp 3 Umowy, zaokrąglając cło do drugiego miejsca po przecinku.

2. Ustęp 1 dotyczy następujących produktów:

Nr Wspólnej Taryfy Celnej | Wyszczególnienie towarów |

ex 73.02 | Żelazostopy z wyjątkiem żelazoniklu i produktów objętych Traktatem EWWiS |

76.01 | Aluminium nieobrobione plastycznie; odpady aluminium i złom: A.Nieobrobione plastycznie |

ex 78.01 | Ołów nieobrobiony plastycznie (także zawierający srebro); odpady ołowiu i złom: A.Nieobrobiony plastycznie:II.Pozostałe |

ex 79.01 | Cynk nieobrobiony plastycznie; odpady cynku i złom: A.Nieobrobiony plastycznie |

81.01 | Wolfram, nieobrobiony lub obrobiony plastycznie |

81.02 | Molibden, nieobrobiony lub obrobiony plastycznie |

81.03 | Tantal, nieobrobiony i obrobiony plastycznie |

81.04 | Pozostałe metale nieszlachetne, nieobrobione i obrobione plastycznie; cermetale nieobrobione i obrobione plastycznie B.KadmC.Kobalt:II.Obrobiony plastycznieD.ChromE.GermanF.HafnG.ManganH.NiobIJ.AntymonK.TytanL.WanadM.Uran zubożony do U 235O.CyrkonP.RenQ.Gal, ind, talR.Cermetale |

Artykuł 3

Przywóz produktów objętych procedurą taryfową przewidzianą w artykułach 1 i 2, z wyjątkiem ołowiu nieobrobionego plastycznie innego niż ołów surowy z podpozycji 78.01 A II Wspólnej Taryfy Celnej, ograniczony jest rocznymi limitami orientacyjnymi, powyżej których cła w stosunkach z państwami trzecimi mogą być przywrócone zgodnie z poniższymi postanowieniami:

a) Biorąc pod uwagę, że Wspólnota może zawiesić stosowanie limitów na niektóre produkty, limity określone na rok 1973 są zamieszczone w załączniku B. Limity te obliczane są przy założeniu, że Wspólnota w jej pierwotnym składzie i Irlandia dokonają pierwszej obniżki taryfowej dnia 1 kwietnia 1973 r. W 1974 r. wysokość limitów jest równa ich wysokości w 1973 r. dostosowanej w skali roku dla Wspólnoty i podwyższonej o 5 %. Od dnia 1 stycznia 1975 r. wysokość limitów wzrasta corocznie o 5 %.

Wspólnota zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów w odniesieniu do produktów objętych niniejszym Protokołem i niezamieszczonych w załączniku B; wysokość limitów jest równa średniej przywozu dokonanego przez Wspólnotę w okresie czterech ostatnich lat, dla których dostępne są dane statystyczne, podwyższonej o 5 %; w następnych latach wysokość przedmiotowych limitów wzrasta corocznie o 5 %.

b) Jeżeli w okresie dwóch kolejnych lat przywóz produktu objętego limitem jest niższy niż 90 % wyznaczonej wysokości, Wspólnota zawiesza stosowanie tego limitu.

c) W przypadku problemów o charakterze koniunkturalnym Wspólnota zastrzega sobie możliwość przedłużenia o rok okresu obowiązywania limitu wyznaczonego na rok poprzedni po zasięgnięciu opinii komitetu mieszanego.

d) Dnia 1 grudnia każdego roku Wspólnota notyfikuje komitetowi mieszanemu listę produktów ograniczonych limitem w roku następnym i wysokości tych limitów.

e) Przywóz w ramach kontyngentów taryfowych otwartych na podstawie artykułu 1 ustęp 4 jest również wliczany do wysokości limitów określonych dla takich samych produktów.

f) Nie naruszając postanowień artykułu 3 Umowy i artykułów 1 i 2 niniejszego Protokołu, w momencie gdy został osiągnięty limit określony dla przywozu produktu objętego tym Protokołem, można przywrócić pobieranie ceł określonych we Wspólnej Taryfie Celnej przy przywozie przedmiotowego produktu do końca roku kalendarzowego.

W tym przypadku do dnia 1 lipca 1977 r.:

- Dania, Norwegia i Zjednoczone Królestwo przywracają pobieranie ceł określonych poniżej:

Rok | Wysokość procentowa obowiązującego cła określonego we Wspólnej Taryfie Celnej |

1973 | 0 |

1974 | 40 |

1975 | 60 |

1976 | 80 |

- Irlandia przywraca pobieranie ceł obowiązujących w stosunkach z państwami trzecimi.

Cła wynikające z artykułów 1 i 2 niniejszego Protokołu zostaną przywrócone dnia 1 stycznia następnego roku.

g) Po dniu 1 lipca 1977 r. Umawiające się Strony przeanalizują, w ramach komitetu mieszanego, możliwość weryfikacji procentowego wzrostu wysokości limitów, uwzględniając ewolucję konsumpcji i przywozu do Wspólnoty, jak również doświadczenie wynikające ze stosowania tego artykułu.

h) Limity są znoszone po okresach demobilizacji taryfowej, przewidzianych w artykułach 1 i 2 niniejszego Protokołu.

Artykuł 4

1. Do dnia 31 grudnia 1975 r. Wspólnota w jej pierwotnym składzie utrzymuje minimalny poziom pobierania ceł przywozowych w odniesieniu do następujących produktów:

Nr Wspólnej Taryfy Celnej | Wyszczególnienie towarów | Utrzymany minimalny poziom cła |

91.01 | Zegarki kieszonkowe, zegarki na bransoletkach i podobne (łącznie ze stoperami tego samego typu) | 0,35 UC za sztukę |

91.07 | Mechanizmy zegarkowe kompletne i zmontowane A.Z balansem i sprężyną włosową | 0,28 UC za sztukę |

91.11 | Pozostałe części zegarów lub zegarków C.Mechanizmy zegarkowe kompletne niezmontowaneI.Z balansem i sprężyną włosową | 0,28 UC za sztukę |

2. Cła, o których mowa w ustępie 1, znosi się w równych proporcjach w dwóch etapach z dniem 1 stycznia 1976 r. i z dniem 1 lipca 1977 r. Nie naruszając postanowień artykułu 5 ustęp 3 Umowy, cła obniżone w ten sposób obliczane są przy zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

3. Postanowienia Umowy mają zastosowanie do produktów działu 91 Nomenklatury Brukselskiej w zakresie, w którym Szwajcaria stosuje postanowienia umowy dodatkowej do "Umowy dotyczącej wyrobów zegarmistrzowskich pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą jej Państwami Członkowskimi i Szwajcarią" z 1967 r., podpisanej w Brukseli dnia 20 lipca 1972 r.

Zobowiązania określone w umowie dodatkowej uznawane są za zobowiązania w rozumieniu artykułu 22 niniejszej Umowy.

SEKCJA B

SYSTEM OBOWIĄZUJĄCY PRZY PRZYWOZIE DO SZWAJCARII NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH ZE WSPÓLNOTY

Artykuł 5

1. Cła przywozowe obowiązujące przy przywozie do Szwajcarii produktów pochodzących ze Wspólnoty w jej pierwotnym składzie i z Irlandii, określone w załączniku C do niniejszego Protokołu, są stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramem:

Harmonogram | Pozostałe produkty Wysokość procentowa obowiązującego cła podstawowego |

1 kwietnia 1973 r. | 95 |

1 stycznia 1974 r. | 90 |

1 stycznia 1975 r. | 85 |

1 stycznia 1976 r. | 80 |

1 lipca 1977 r. | 65 |

1 stycznia 1979 r. | 50 |

1 stycznia 1980 r. | 50 |

1 stycznia 1981 r. | 35 |

1 stycznia 1982 r. | 35 |

1 stycznia 1983 r. | 20 |

1 stycznia 1984 r. | 0 |

2. Cła przywozowe obowiązujące przy przywozie do Szwajcarii produktów objętych pozycją 44.18 Nomenklatury Brukselskiej, pochodzących ze Wspólnoty w jej pierwotnym składzie i z Irlandii, są stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramem:

Harmonogram | Wysokość procentowa obowiązującego cła podstawowego |

1 kwietnia 1973 r. | 95 |

1 stycznia 1974 r. | 90 |

1 stycznia 1975 r. | 85 |

1 stycznia 1976 r. | 80 |

1 lipca 1977 r. | 65 |

1 stycznia 1979 r. | 50 |

1 stycznia 1980 r. | 40 |

1 stycznia 1981 r. | 20 |

1 stycznia 1982 r. | 0 |

3. Nie naruszając postanowień artykułu 3 Umowy, w zależności od potrzeb gospodarczych i względów administracyjnych, Szwajcaria zastrzega sobie możliwość stosowania przy przywozie produktów wymienionych w załączniku C pochodzących z Danii, Norwegii lub ze Zjednoczonego Królestwa poniższych ceł przywozowych:

Harmonogram | Wysokość procentowa obowiązującego cła podstawowego |

1 kwietnia 1973 r. | 0 |

1 stycznia 1974 r. | 25 |

1 stycznia 1975 r. | 37,5 |

1 stycznia 1976 r. | 50 |

1 lipca 1977 r. | 65 |

1 stycznia 1979 r. | 50 |

1 stycznia 1980 r. | 50 |

1 stycznia 1981 r. | 35 |

1 stycznia 1982 r. | 35 |

1 stycznia 1983 r. | 20 |

1 stycznia 1984 r. | 0 |

Artykuł 6

W odniesieniu do produktów objętych pozycjami 44.18, 48.01 i 48.07 Nomenklatury Brukselskiej Szwajcaria zastrzega sobie prawo wprowadzenia, w przypadku poważnych trudności, limitów orientacyjnych w trybie określonym w artykule 3 niniejszego Protokołu. W odniesieniu do przywozu przekraczającego limity mogą zostać przywrócone cła, których poziom nie przekroczy ceł obowiązujących w stosunkach z państwami trzecimi.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK A

Wykaz kontyngentów taryfowych na rok 1974

DANIA, NORWEGIA, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Nr Wspólnej Taryfy Celnej | Opis towarów | Ilość (w tonach) |

Dania | Norwegia | Zjednoczone Królestwo |

dział 48 | PAPIER I TEKTURA; WYROBY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY | | | |

48.01 | Papier i tektura wytwarzane mechanicznie, w tym wata celulozowa w zwojach lub w arkuszach: | | | |

C.Papier i karton siarczanowy: | | | |

ex II.Pozostałe, z wyjątkiem papieru i kartonu siarczanowego do wyrobu pokrywek zwanego "kraftline" i papieru siarczanowego do wyrobu worków o dużej pojemności | — | — | 145 |

ex E.Pozostałe: | | | |

Papier biblijny, papier przebitkowy; inne papiery stosowane do pisania lub drukowania niezawierające włókien otrzymywanych w procesie mechanicznym, lub w których stanowią one nie więcej niż 5 % | — | — | 202 |

Papier bazowy do tapet | — | — | 244 |

48.03 | Pergaminy i kartony roślinne i ich imitacje, w zwojach lub w arkuszach | — | — | 126 |

48.07 | Papier i karton powlekany, impregnowany lub barwiony powierzchniowo (marmurkowy i podobny) lub z nadrukiem (z wyjątkiem papieru i kartonu z pozycji 48.06 i z działu 49), w zwojach lub w arkuszach | | | |

B.Pozostałe: | | | |

Papier powlekany stosowany do pisania lub drukowania | — | — | 152 |

Niewymieniony | — | — | 586 |

48.16 | Pudełka, torby, teczki, rożki i inne opakowania z papieru lub tektury | — | — | 207 |

48.21 | Inne wyroby z masy papierniczej, papieru, kartonu lub waty celulozowej: | | | |

B.Pozostałe | — | — | 147 |

ex dział 48 | Pozostałe produkty z działu 48 z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 48.01 A i pozycją 48.09 | 1261 | 309 | 522 |

ex dział 49 | Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego objęte cłem określonym we wspólnej taryfie celnej (49.03, 49.05 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B) | 190 | 96 | 756918 [1] |

[1] W funtach sterlingach

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK B

Wykaz limitów na rok 1973

Nr Wspólnej Taryfy Celnej | Opis towarów | Wielkość (w tonach) |

73.02 | Żelazostopy: | |

C.Żelazokrzemy | 6617 |

76.01 | Aluminium nieobrobione plastycznie; odpady aluminium i złom: | |

A.Nieobrobione plastycznie | 9824 |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK C

Wykaz produktów, na które Szwajcaria ogranicza cła w stosunkach ze Wspólnotą w przedłużonym okresie przejściowym

Nr Szwajcarskiej Taryfy Celnej | Opis towarów |

4801. | Papier i tektura wytwarzane mechanicznie w tym wata celulozowa w zwojach lub w arkuszach |

4803. | Pergaminy i kartony roślinne i ich imitacje, w zwojach lub w arkuszach: |

20 | Pozostałe |

4807. | Papier i karton powlekany, impregnowany lub barwiony powierzchniowo (marmurkowy i podobny) lub z nadrukiem (z wyjątkiem papieru i kartonu z pozycji 4806 i z działu 49), w zwojach lub w arkuszach |

4815. | Pozostały papier i tektura przycinana do określonych celów: |

22 | Pozostałe |

4821. | Inne wyroby z masy papierniczej, kartonu lub waty celulozowej: |

20 | Obrusy, serwetki i chusteczki |

--------------------------------------------------

Protokół 2

dotyczący produktów objętych szczególnym systemem w celu uwzględnienia różnic kosztów produktów rolnych użytych do wytworzenia towarów

Artykuł 1

W celu uwzględnienia różnic kosztów produktów rolnych użytych do wytworzenia towarów zamieszczonych w tabelach stanowiących załączniki do niniejszego Protokołu Umowa nie wyklucza:

i) pobierania przy przywozie składnika zmiennego lub kwoty w formie ryczałtu lub stosowania środków wewnętrznych w celu kompensacji cen;

ii) stosowania środków przy wywozie.

Artykuł 2

1. Cła podstawowe na produkty zamieszczone w tabelach stanowiących załączniki do niniejszego Protokołu stanowią:

a) w odniesieniu do Wspólnoty w jej pierwotnym składzie: cła faktycznie stosowane dnia 1 stycznia 1972 r.;

b) w odniesieniu do Danii, Irlandii, Norwegii i Zjednoczonego Królestwa:

i) na produkty objęte rozporządzeniem (EWG) nr 1059/69:

- w odniesieniu do Irlandii, z jednej strony,

- w odniesieniu do Danii, Norwegii i Zjednoczonego Królestwa, z drugiej strony, w zakresie produktów nieobjętych postanowieniami Układu ustanawiającego Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu:

cła wynikające z artykułu 47 "Aktu dotyczącego warunków przystąpienia i dostosowania traktatów" sporządzonego i przyjętego na konferencji z udziałem Wspólnot Europejskich i Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; te cła podstawowe notyfikowane są komitetowi mieszanemu we właściwym czasie, a w każdym przypadku przed pierwszą obniżką przewidzianą w ustępie 2;

ii) na pozostałe produkty: cła faktycznie stosowane dnia 1 stycznia 1972 r.;

c) w odniesieniu do Szwajcarii: cła zamieszczone w tabeli II stanowiącej załącznik do niniejszego Protokołu.

2. Różnica pomiędzy cłami podstawowymi określonymi w ten sposób a cłami stosowanymi dnia 1 lipca 1977 r., zamieszczonymi w tabelach stanowiących załączniki do niniejszego Protokołu, są stopniowo obniżane, każdorazowo o 20 %, odpowiednio:

dnia 1 kwietnia 1973 r.

dnia 1 stycznia 1974 r.

dnia 1 stycznia 1975 r.

dnia 1 stycznia 1976 r.

dnia 1 lipca 1977 r.

Jednakże jeżeli cło stosowane dnia 1 lipca 1977 r. jest wyższe od cła podstawowego, różnicę między tymi dwiema stawkami zmniejsza się o 40 % dnia 1 stycznia 1974 r., a następnie cło jest redukowane każdorazowo o 20 %, odpowiednio:

dnia 1 stycznia 1975 r.

dnia 1 stycznia 1976 r.

dnia 1 stycznia 1977 r.

3. Nie naruszając postanowień artykułu 5 ustęp 3 Umowy i z zastrzeżeniem przyjętego przez Wspólnotę sposobu stosowania artykułu 39 ustęp 5 "Aktu dotyczącego warunków przystąpienia i dostosowania traktatów" sporządzonego i przyjętego na konferencji z udziałem Wspólnot Europejskich i Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w odniesieniu do szczególnych ceł i szczególnej części ceł mieszanych Taryfy Celnej Zjednoczonego Królestwa, ustępy 1 i 2 są stosowane przy zaokrągleniu do czwartego miejsca po przecinku, w odniesieniu do produktów wymienionych poniżej:

Nr Taryfy Celnej Zjednoczonego Królestwa | Opis towarów |

22.06 | Wermuty i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi |

ex 22.09 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe, złożone przetwory alkoholowe (zwane "ekstraktami skoncentrowanymi") do wyrobu napojów: Napoje alkoholowe z wyjątkiem rumu, araku, tafii, ginu, whisky i wódki o objętościowej mocy alkoholu etylowego wynoszącej nie więcej niż 45,2 % i napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe z dodatkiem jaj lub żółtka i/lub cukru (sacharozy lub innej substancji słodzącej) |

4. W odniesieniu do produktów objętych pozycjami 19.03, 22.06 i 35.01 B Taryfy Celnej Zjednoczonego Królestwa i zamieszczonych w tabeli I stanowiącej załącznik do niniejszego Protokołu Zjednoczone Królestwo może odroczyć pierwszą obniżkę taryfową, o której mowa w ustępie 2, do dnia 1 lipca 1973 r.

Artykuł 3

1. Postanowienia niniejszego Protokołu obowiązują również w odniesieniu do napojów alkoholowych z podpozycji 22.09 C Wspólnej Taryfy Celnej, które nie zostały zamieszczone w tabelach I i II stanowiących załącznik do niniejszego Protokołu. Komitet mieszany podejmuje decyzję w sprawie trybu i warunków obniżki taryfowej.

W momencie określania przedmiotowego trybu i warunków lub w późniejszym terminie komitet mieszany podejmuje decyzję o ewentualnym włączeniu do niniejszego Protokołu innych produktów z działów 1–24 Nomenklatury Brukselskiej, które nie są przedmiotem przepisów rolnych Umawiających się Stron.

2. Przy tej okazji komitet mieszany uzupełnia, gdy zajdzie taka potrzeba, załączniki II i III do Protokołu 3.

TABELA I

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA

Uwaga:

Skróty em, daf i das użyte w tej tabeli oznaczają: składnik zmienny, dodatkowe cło za mąkę zawartą w produkcie, dodatkowe cło za cukier zawarty w produkcie.

[1]

Nr Wspólnej Taryfy Celnej | Opis towarów | Stawka celna podstawowa | Stawka celna obowiązująca od 1 lipca 1977 r. |

15.10 | Kwasy tłuszczowe do zastosowań przemysłowych, kwaśne oleje z rafinacji, alkohole tłuste do zastosowań przemysłowych | | |

ex C.Pozostałe kwasy tłuszczowe do zastosowań przemysłowych; oleje kwaśne z rafinacji: | | |

Produkty uzyskane z drewna sosnowego, zawierające 90 % wagowych kwasów tłuszczowych lub więcej | 4,5 % | 0 |

17.04 | Wyroby cukiernicze niezawierające kakao: | | |

A.Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji, zawierający w masie więcej niż 10 % wagowych sacharozy, ale niezawierający innych dodanych substancji | 21 % | 12 % |

B. Gumy do żucia typu "chewing gum" | 8 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 23 % | em |

C.Wyrób nazywany białą czekoladą | 13 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 27 % + das | em |

D.Pozostałe | 13 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 27 % + das | em |

18.06 | Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao: | | |

A.Proszek kakaowy zawierający dodatek sacharozy | 10 % + em | em |

B.Lody jadalne | 12 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 27 % + das | em |

C.Czekolada i wyroby czekoladowe, także nadzieniewane oraz wyroby cukiernicze i ich surogaty wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao | 12 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 27 % + das | em |

D.Pozostałe | | |

I.Niezawierające lub zawierające w masie mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka: | | |

a)W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto równej lub niższej niż 500 g | 12 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 27 % + das | em |

b)Pozostałe: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 500 g i równej lub mniejszej od 1 kg | 19 % + em | em |

Pozostałe | 19 % + em | 6 % + em |

II.O zawartości tłuszczu mleka w masie: | | |

a)Równej lub wyższej niż 1,5 % i mniejszej lub równej 6,5 % | | |

1W gotowych opakowaniach o zawartości netto równej lub niższej niż 500 g | 12 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 27 % + das | em |

2Pozostałe: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 500 g i równej lub niżej od 1 kg | 19 % + em | em |

Pozostałe | 19 % + em | 6 % + em |

b)Wyższej od 6,5 % i niższej od 26 %: | | |

1W bezpośrednich opakowaniach o zawartości równej lub niższej niż 500 g | 12 % + em | em |

2Pozostałe: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 500 g i równej lub mniejszej od 1 kg | 19 % + em | em |

Pozostałe | 19 % + em | 6 % + em |

c)Równej lub wyższej niż 26 %: | | |

1.W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto równej lub niższej niż 500 g | 12 % + em | em |

2.Pozostałe: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 500 g i równej lub niżej od 1 kg | 19 % + em | em |

Pozostałe | 19 % + em | 6 % + em |

19.01 | Ekstrakt słodowy | 8 % + em | em |

19.02 | Przetwory spożywcze dla dzieci lub do użytku dietetycznego lub kulinarnego, z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, również zawierające mniej niż 50 % wagowych kakao | 11 % + em | em |

19.03 | Makarony i wyroby podobne | 12 % + em | em |

19.04 | Tapioka, w tym ze skrobi ziemniaczanej | 10 % + em | em |

19.05 | Przetwory spożywcze otrzymywane przez spęcznianie lub prażenie zbóż: "ryż dmuchany", "płatki kukurydziane" i podobne | 8 % + em | em |

19.06 | Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, suszone papki mączne, ze skrobi w postaci płatków i wyroby podobne | 7 % + em | em |

19.07 | Chleby, suchary i inne zwykłe wyroby piekarskie, bez dodatku cukru, miodu, jaj, tłuszczów, sera lub owoców | | |

A.Chleb chrupki zwany "Knaeckebrot" | 9 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 24 % + daf | em |

B.Chleb przaśny (maca) | 6 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 20 % + daf | em |

C.Pieczywo z glutenem dla chorych na cukrzycę | 14 % + em | em |

D.Pozostałe | 14 % + em | em |

19.08 | Pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity), inne wyroby piekarskie, nawet zawierające kakao w dowolnych proporcjach: | | |

A.Pierniki | 13 % + em | em |

B.Pozostałe | 13 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 30 % + daf lub 35 % + das | em |

21.01 | Cykoria palona i palone namiastki kawy i ich ekstrakty: | | |

A.Cykoria palona i palone namiastki kawy: | | |

II.Pozostałe | 8 % + em | em |

B.Ekstrakty: | | |

II.Pozostałe | 14 % + em | em |

21.04 | Sosy, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne: | | |

B.Pozostałe: | | |

Z dodatkiem pomidorów | 18 % | 10 % |

Niewymienione | 18 % | 6 % |

21.05 | Przetwory do przygotowywania zup i bulionów i zupy i buliony w formie gotowych przetworów; złożone przetwory spożywcze homogenizowane: | | |

A.Przetwory do przygotowywania zup i bulionów i zupy i buliony w formie gotowych przetworów: | | |

Z dodatkiem pomidorów | 18 % | 10 % |

Pozostałe | 18 % | 6 % |

21.06 | Drożdże naturalne (aktywne lub nieaktywne); gotowe proszki do pieczenia: | | |

A.Naturalne drożdże aktywne: | | |

II.Drożdże piekarnicze | 15 % + em | em |

B.Naturalne drożdże nieaktywne: | | |

I.W tabletkach, kostkach lub w podobnej formie lub w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 1 kg lub mniej | 13 % | 4 % |

II.Pozostałe | 8 % | 4 % |

21.07 | Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | | |

A.Produkty na bazie zbóż, wcześniej gotowane lub przygotowane w inny sposób | 13 % + em | em |

B.Ciasto makaronowe niefaszerowane, gotowane, ciasto makaronowe faszerowane | 13 % + em | em |

C.Lody jadalne | 13 % + em | em |

D.Jogurty gotowe, gotowe mleko w proszku dla dzieci lub do zastosowań dietetycznych bądź kulinarnych | 13 % + em | em |

E.Fondue | 13 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 35 UC za 100 kg netto | em przy maksymalnej stawce wynoszącej 25 UC za 100 kg netto |

F.Pozostałe: | | |

I.Niezawierające lub zawierające w masie mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka: | | |

a)Niezawierające lub zawierające w masie mniej niż 5 % sacharozy (w tym innej substancji słodzącej przeliczonej na sacharozę) | | |

ex. 1.Niezawierające lub zawierające w masie mniej niż 5 % skrobi:Hydrolizat proteinowy; autolizat drożdżowy | 20 % | 6 % |

2.Zawierające w masie 5 % lub więcej skrobi | 13 % + em | em |

b)Zawierające w masie 5 % lub więcej, ale mniej niż 15 % sacharozy (w tym innej substancji słodzącej przeliczonej na sacharozę) | 13 % + em | em |

c)Zawierające w masie 15 % lub więcej, ale mniej niż 30 % sacharozy (w tym innej substancji słodzącej przeliczonej na sacharozę) | 13 % + em | em |

d)Zawierające w masie 30 % lub więcej, ale mniej niż 50 % sacharozy (w tym innej substancji słodzącej przeliczonej na sacharozę) | 13 % + em | em |

e)Zawierające w masie 50 % lub więcej, ale mniej niż 85 % sacharozy (w tym innej substancji słodzącej przeliczonej na sacharozę) | 13 % + em | em |

f)Zawierające w masie 85 % lub więcej sacharozy (w tym innej substancji słodzącej przeliczonej na sacharozę) | 13 % + em | em |

II.Zawierające w masie 1,5 % lub więcej, ale mniej niż 6 % tłuszczu mleka | 13 % + em | em |

III.Zawierające w masie 6 % lub więcej, ale mniej niż 12 % tłuszczu mleka | 13 % + em | em |

IV.Zawierające w masie 12 % lub więcej, ale mniej niż 18 % tłuszczu mleka | 13 % + em | em |

V.Zawierające w masie 18 % lub więcej, ale mniej niż 26 % tłuszczu mleka | 13 % + em | em |

VI.Zawierające w masie 26 % lub więcej, ale mniej niż 45 % tłuszczu mleka: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości do 1 kg | 13 % + em | em |

Pozostałe | 13 % + em | 6 % + em |

VII.Zawierające w masie 45 % lub więcej, ale mniej niż 65 % tłuszczu mleka: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości do 1 kg | 13 % + em | em |

Pozostałe | 13 % + em | 6 % + em |

VIII.Zawierające w masie 65 % lub więcej, ale mniej niż 85 % tłuszczu mleka: | | |

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości do 1 kg | 13 % + em | em |

Pozostałe | 13 % + em | 6 % + em |

IX.Zawierające w masie 85 % lub więcej tłuszczu mleka: | | |

1.W bezpośrednich opakowaniach o zawartości mniejszej lub równej 1 kg | 13 % + em | em |

2.Pozostałe | 13 % + em | 6 % + em |

22.02 | Lemoniady, aromatyzowane wody gazowane (aromatyzowane wody mineralne) i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 20.07: | | |

ex A.Niezawierające mleka lub tłuszczu mleka: | | |

1.Zawierające cukier (sacharozę lub inną substancję słodzącą ) | 15 % | 0 |

2.Pozostałe | 8 % + em | em |

22.03 | Piwa | 24 % | 10 % |

22.06 | Wermuty i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi: | | |

A.O rzeczywistej j mocy alkoholu wynoszącej 18 % obj. lub mniej, w pojemnikach zawierających: | | |

I.Dwa litry lub mniej | 17 UC/hl | 0 |

II.Ponad dwa litry | 14 UC/hl | 0 |

B.O rzeczywistej mocy alkoholu powyżej 18 % obj., ale nie większej niż 22 % objętości, w pojemnikach zawierających: | | |

I.Dwa litry lub mniej | 19 UC /hl | 0 |

II.Ponad dwa litry | 16 UC /hl | 0 |

C.O rzeczywistej mocy alkoholu powyżej 22 % obj., w pojemnikach zawierających: | | |

I.Dwa litry lub mniej | 1,6 UC l'hl za procent alkoholu + 10 UC/hl | 0 |

II.Ponad dwa litry | 1,6 UC l'hl za procent alkoholu | 0 |

22.09 | Alkohol etylowy nieskażony o mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe, złożone przetwory alkoholowe (zwane "ekstraktami skoncentrowanymi") do wyrobu napojów: | | |

C.Napoje alkoholowe: | | |

ex. V.Pozostałe: | | |

3.Z dodatkiem jajek lub żółtek i/lub cukru (sacharozy lub innej substancji słodzącej), w pojemnikach zawierających: | | |

a.Dwa litry lub mniej | 1,6 UC l'hl za procent alkoholu + 10 UC/hl | 1 UC l'hl za procent alkoholu + 6 UC/hl |

b.Ponad dwa litry | 1,6 UC l'hl za procent alkoholu | 1 UC l'hl za procent alkoholu |

29.04 | Alkohole acykliczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | |

C.Alkohole poliwodorotlenowe: | | |

II.Mannit | 12 % + em | 8 % + em |

C. III.D-sorbit (sorbitol): | | |

a)W roztworze wodnym: | | |

1.Zawierający w masie 2 % lub mniej D-mannitu w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu | 12 % | 6 % + em |

2.Pozostałe | 9 % + em | 6 % + em |

b)Pozostały: | | |

1.Zawierający w masie 2 % lub mniej D-mannitu w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu | 12 % | 6 % + em |

2.Pozostałe | 9 % + em | 6 % + em |

29.10 | Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | |

ex B.Pozostałe: | | |

Metyloglikozydy | 14,4 % | 8 % |

29.14 | Kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | |

ex A.Nasycone, acykliczne kwasy monokarboksylowe: | | |

Estry mannitu i estry sorbitolu | od 8,8 % do 18,4 % | 8 % |

B.Nienasycone, acykliczne kwasy monokarboksylowe: | | |

Estry mannitu i estry sorbitolu | od 12 % do 13,6 % | 8 % |

29.15 | Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | |

A.Acykliczne kwasy polikarboksylowe: | | |

ex V.Pozostałe: | | |

Kwas itakonowy, jego sole i estry | 10,4 % | 0 |

29.16 | Kwasy karboksylowe z alkoholową, fenolową, aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną i pozostałe kwasy karboksylowe z tlenową grupą funkcyjną, prostą lub złożoną, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | |

A.Kwasy karboksylowe z alkoholową grupą funkcyjną: | | |

I.Kwas mlekowy, jego sole i estry | 13,6 % | 0 |

IV.Kwas cytrynowy, jego sole i estry: | | |

a)Kwas cytrynowy | 15,2 % | 0 |

b)Surowy cytrynian wapnia | 5,6 % | 0 |

c)Pozostałe | 16 % | 0 |

ex VIII.Pozostałe: | | |

kwas glicerynowy, kwas glikolowy, sacharynowy, kwas izosacharynowy, kwas heptasacharynowy, ich sole i estry | 12 % | 8 % |

29.35 | Związki heterocykliczne, w tym kwasy nukleinowe: | | |

ex Q.Pozostałe: | | |

Związki bezwodnikowe manitolu i sorbitolu z wyjątkiem maltolu i izomaltolu | 10,4 % | 8 % |

29.43 | Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, glukoza i laktoza; etery cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycjami 29.39, 29.41 i 29.42: | | |

B.Pozostałe | 20 % | 8 % |

29.44 | Antybiotyki | | |

A.Penicyliny | 16,8 % | 0 |

35.01 | Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazein, kleje kazeinowe: | | |

A.Kazeina: | | |

I.Do produkcji regenerowanych włókien sztucznych [1] | 2 % | 0 |

II.Do stosowania w przemyśle innym niż produkującym żywność lub paszę [1]: | | |

Zawierająca w masie powyżej 50 % wody | 5 % | 0 |

Pozostała | 5 % | 3 % |

III.Pozostałe | 14 % | 12 % |

B.Kleje kazeinowe | 13 % | 11 % |

C.Pozostałe | 10 % | 8 % |

35.05 | Dekstryna i kleje oparte na dekstrynach; skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane; kleje oparte na skrobiach | | |

A.Deksteryna; skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane | 14 % + em | em |

B.Kleje oparte na deksterynach lub na skrobiach | 8 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 23 % | em |

35.06 | Gotowe kleje i inne gotowe środki klejące, gdzie indziej nieuwzględnione ani niewłączone; produkty przygotowane do użycia jako kleje lub środki klejące przeznaczone do sprzedaży detalicznej nieprzekraczające masy netto 1 kg: | | |

A.Gotowe kleje, gdzie indziej nieuwzględnione ani niewłączone: | | |

ex II.Pozostałe kleje: | | |

Na bazie emulsji z krzemianu sodu | 12,8 % | 0 |

ex B.Gotowe środki klejące; produkty przygotowane do użycia jako kleje lub środki klejące przeznaczone do sprzedaży detalicznej nieprzekraczające masy netto 1 kg: | | |

Na bazie emulsji z krzemianu sodu | 15,2 % | 0 |

38.12 | Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych: | | |

A.Gotowe środki wykańczalnicze: | | |

I.Na bazie substancji skrobiowych | 13 % + em, przy maksymalnej stawce wynoszącej 23 % | em |

38.19 | Produkty chemiczne i związki chemiczne przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (w tym stanowiące mieszaninę produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty uboczne tych przemysłów, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | | |

Q.Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni na bazie żywic syntetycznych | 12,8 % | 8 % |

ex T.Pozostałe: | | |

Produkty krakingu sorbitolu | 14,4 % | 8 % |

39.02 | Produkty polimeryzacji i kopolimeryzacji (polietylen, politetrahaloetylen, poliizobutylen, polistyren, chlorek poliwinylu, octan poliwinylu, chlorek winylu-octan winylu i inne pochodne poliwinylu, pochodne pliakrylu i polimetakrylu, żywice kumaronowo-indenowe itd.): | | |

ex C.Pozostałe: | | |

Lepce na bazie emulsji z żywicy | od 12 % do 18,4 % | 0 |

39.06 | Pozostałe polimery naturalne, sztuczne żywice i tworzywa sztuczne, w tym kwas alginowy, jego sole i estry; linoksyn | | |

ex B.PozostałeDekstrana | 16 % | 6 % |

Niewymienione, z wyjątkiem linoksynu | 16 % | 8 % |

TABELA II

SZWAJCARIA

Nr Szwajcarskiej Taryfy Celnej | Opis towarów | [2]Stawka celna podstawowa | [2]Stawka celna obowiązująca 1 lipca 1977 r. |

CHF za 100 kg brutto | CHF za 100 kg brutto |

1510. | Kwasy tłuszczowe o zastosowaniu przemysłowym, kwaśne oleje z rafinacji, alkohole tłuste o zastosowaniu przemysłowym: | | |

ex 20 | Kwaśne oleje talowe | 1 | 0 |

1704. | Wyroby cukiernicze niezawierające kakao: | | |

20 | Gumy do żucia | 41+ em przy maksymalnej stawce wynoszącej 70 | em |

30 | Pozostałe | 53 + em przy maksymalnej stawce wynoszącej 90 | em |

1806.01 | Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao: | | |

ex | Lody jadalne | 50 | 47,50 |

ex | Pozostałe, z wyjątkiem mieszanek zawierających w masie ponad 12 % tłuszczu maślanego lub ogółem ponad 20 % składników na bazie mleka, w pojemnikach o zawartości powyżej 1 kg | 50 | 40 |

1901.01 | Ekstrakt słodowy | 20 + em | em |

1902. | Przetwory spożywcze dla dzieci lub do zastosowań dietetycznych lub kulinarnych, z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, także zawierające mniej niż 50 % wagowych kakao: | | |

ex 10 | Przetwory, których podstawowym składnikiem jest mąka ziemniaczana, także w formie kaszy manny, płatków itd., przetwory zawierające mleko w proszku z wyjątkiem przetworów zawierających powyżej 12 % wagowych tłuszczu mleka, w pojemnikach o zawartości powyżej 2 kg | 10 - + em | em |

ex 20 | Pozostałe z wyjątkiem przetworów zawierających powyżej 12 % wagowych tłuszczu mleka, w pojemnikach o zawartości powyżej 2 kg | 20 + em przy maksymalnej stawce wynoszącej 40 | em |

1903.01 | Makarony i podobne wyroby | 3 + em przy maksymalnej stawce wynoszącej 25 | em |

1904. | Tapioka, w tym ze skrobi ziemniaczanej: | 10 % + em | em |

| Tapioka ze skrobi ziemniaczanej | 5 | 4 |

| Pozostałe | 2,50 | 2 |

1905.01 | Przetwory spożywcze otrzymywane przez spęcznianie lub prażenie zbóż: "ryż dmuchany", "płatki kukurydziane" itp. | 25 | 20 |

1906.01 | Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, suszone papki mączne, z krochmalu lub ze skrobi w postaci płatków i podobne produkty | 40 | 32 |

1907. | Chleby, suchary i pozostałe zwykłe wyroby piekarnicze, bez dodatku cukru, miodu, jaj, tłuszczów, sera lub owoców | | |

10 | Nieprzygotowane w opakowaniach do sprzedaży | 5 | 4 |

20 | Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży wszelkiego typu | 15 + em przy maksymalnej stawce wynoszącej 33 | em |

1908. | Pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity), inne wyroby piekarskie, nawet zawierające kakao w dowolnych proporcjach: | | |

10 | Niezawierające cukru, kakao ani czekolady | 27 + em przy maksymalnej stawce wynoszącej 55 | em |

20 | Pozostałe | 60 + em przy maksymalnej stawce wynoszącej 100 | em |

2101. | Cykoria palona i palone namiastki kawy i ich ekstrakty: | | |

ex 10 | Palone namiastki kawy, w całości lub w kawałkach, z wyjątkiem cykorii palonej | 2 | 1,60 |

ex 12 | Pozostałe z wyjątkiem produktów z cykorii palonej | 21 + em przy maksymalnej stawce wynoszącej 50 | em |

2104. | Sosy, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne: | | |

| Do zastosowań przemysłowych | 10 | 0 |

| Pozostałe: | | |

10 | Produkty z dodatkiem pomidorów | 50 | 27,50 |

20 | Pozostałe | 50 | 0 |

2105. | Przetwory do przygotowywania zup i bulionów i zupy i buliony w formie gotowych przetworów; złożone przetwory spożywcze homogenizowane: | | |

10 | Przetwory do przygotowywania zup i bulionów i zupy i buliony w formie gotowych przetworów: | | |

| Z dodatkiem pomidorów | 50 | 27,50 |

| Pozostałe | 50 | 0 |

2106. | Naturalne drożdże (aktywne lub nieaktywne); gotowe proszki do pieczenia: | | |

| Drożdże nieaktywne | 10 | 4 |

2107. | Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | | |

ex 10 | Niezawierające alkoholu mieszanki ekstraktów lub koncentratów substancji roślinnych, z dodatkiem cukru lub bez | 120 + em | em |

16 | Ziarna zbóż, rozdrobnione i przygotowane do produkcji płatków i podobne produkty | 6 | 4,80 |

20 | Kukurydza konserwowa | 13 + em przy maksymalnej stawce wynoszącej 25 | em |

22 | Ryż wstępnie gotowany (ryż "błyskawiczny") | 30 | 24 |

26 | Produkty spożywcze dla dzieci | 50 | 40 |

ex 40 | Lody jadalne | 110 | 100 [3] |

ex 40 | Hydrolizaty proteinowe i autolizaty drożdżowe | 110 | 30 |

ex 40 | Jogurty gotowe | 110 | 100 |

ex 40 | Pozostałe, z wyjątkiem przetworów zawierających w masie ponad 12 % tłuszczu maślanego lub ogółem ponad 20 % składników na bazie mleka, w pojemnikach o zawartości powyżej 1 kg | 44 + em | em |

2202. | Lemoniady, aromatyzowane wody gazowane (aromatyzowane wody mineralne) i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych z pozycji 2007: | | |

40 | Pozostałe | 8 | 6,40 |

2203. | Piwa: | | |

08 | W pojemnikach i beczkach zawierających więcej niż 20 l | 15 [4] | 6 [4] |

10 | W beczkach zawierających 20 l lub mniej | 9 [4] | 3,50 [4] |

| W butelkach, puszkach i podobnych opakowaniach: | | |

12 | W butelkach szklanych | 16 [4] | 6 [4] |

14 | Pozostałe | 20 [4] | 8 [4] |

2206. | Wermuty i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi: | | |

10 | O rzeczywistej mocy alkoholu wynoszącej 18 % obj. lub mniej | 30 | 0 |

20 | O rzeczywistej mocy alkoholu powyżej 18 % obj. | 50 | 0 |

2209. | Alkohol etylowy nieskażony o mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i inne napoje spirytusowe oraz złożone przetwory alkoholowe (zwane "ekstraktami skoncentrowanymi") do wyrobu napojów: | | |

ex 40 | Likiery i pozostałe napoje alkoholowe z dodatkiem cukru, także aromatyzowane: z dodatkiem cukru lub jaj | 75 | 45 |

2904. | Alkohole acykliczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne | | |

50 | D-sorbit (sorbitol) | 2,20 | 0 |

ex 60 | Mannit | 1,50 | 0 |

ex 2010.01 | Metyloglikozydy | 2 | 0 |

ex 2014.44 | Estry mannitu i estry sorbitolu | 1,50 | 0 |

ex 2015.30 | Kwas itakonowy, jego sole i estry | 1,50 | 0 |

2916. | Kwasy karboksylowe z alkoholową, fenolową, aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną i pozostałe kwasy karboksylowe z tlenową grupą funkcyjną, prostą lub złożoną, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: | | |

10 | Kwas mlekowy, | 0,75 | 0 |

12 | Sole kwasu mlekowego (mleczany) | 5 | 0 |

30 | Kwas cytrynowy | 2 | 0 |

32 | Sole kwasu cytrynowego (cytryniany) | 2 | 0 |

ex 60 | Estry kwasu mlekowego i estry kwasu cytrynowego; kwas glikonowy jego sole i estry; kwas glicerynowy, kwas glikolowy, sacharynowy, kwas izosacharynowy, kwas heptasacharynowy, ich sole i estry | 2,50 | 0 |

29.35 | Związki heterocykliczne w tym kwasy nukleinowe: | | |

ex 30 | Związki bezwodnikowe manitolu i sorbitolu (na przykład sorbitan) z wyjątkiem maltolu i izomaltolu | 1,50 | 0 |

2943. | Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, glukoza i laktoza; etery cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycjami 2939, 2941 i 2942: | | |

ex 10 | Sorboza | 8,50 | 0 |

ex 20 | Sole i estry sorbozy | 1,50 | 0 |

ex 2944.01 | Penicyliny | 50 | 0 |

3501. | Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazein, kleje kazeinowe | | |

20 | Kleje kazeinowe | 22 | 15 |

3505.01 | Dekstryna i kleje oparte na dekstrynach; skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane; kleje oparte na skrobiach | 6 | 4,80 |

3506. | Gotowe kleje i inne gotowe środki klejące, gdzie indziej nieuwzględnione ani niewłączone; produkty przygotowane do użycia jako kleje lub środki klejące przeznaczone do sprzedaży detalicznej nieprzekraczające masy netto 1 kg: | | |

ex 12 | Kleje na bazie emulsji z krzemianu sodu | 7 | 0 |

ex 20 | Kleje na bazie emulsji z krzemianu sodu | 20 | 0 |

ex 3812.01 | Gotowe środki wykańczalnicze na bazie substancji skrobiowych | 5 | 0 |

3819. | Produkty chemiczne i związki chemiczne przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (w tym stanowiące mieszaninę produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty uboczne tych przemysłów, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | | |

ex 50 | Produkty krakingu sorbitolu, gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni, na bazie żywic syntetycznych | 1,50 | 0 |

3902. | Produkty polimeryzacji i kopolimeryzacji: | | |

ex 20 | Lepce na bazie emulsji z żywicy | 6,50 | 0 |

ex 22 | Lepce na bazie emulsji z żywicy | 6,50 | 0 |

3906. | Pozostałe polimery naturalne i tworzywa sztuczne, w tym kwas alginowy, jego sole i estry; linoksyn: | | |

ex 10 | Z wyjątkiem kwasu alginowowego, jego soli i estrów oraz linoksynu | 2,50 | 0 |

ex 20 | Z wyjątkiem kwasu alginowowego, jego soli i estrów oraz linoksynu | 2,50 | 0 |

ex 30 | Z wyjątkiem kwasu alginowowego, jego soli i estrów oraz linoksynu | 15 | 0 |

ex 32 | Z wyjątkiem kwasu alginowowego, jego soli i estrów oraz linoksynu | 30 | 0 |

ex 40 | Z wyjątkiem kwasu alginowowego, jego soli i estrów oraz linoksynu | 40 | 0 |

ex 42 | Z wyjątkiem kwasu alginowowego, jego soli i estrów oraz linoksynu | 55 | 0 |

[1] Objęcie tą podpozycją jest uzależnione od warunków, które zostaną ustalone przez właściwe władze.

[2] Od produktów zawierających alkohol pobierane są opłaty stosownie do przepisów szwajcarskich w zakresie alkoholu.

[3] Ta stawka zostanie zredukowana do 90 CHF, w momencie gdy lody jadalne z zawartością tłuszczów roślinnych zostaną dopuszczone do sprzedaży na całym terytorium Wspólnoty.

[4] Plus opłata dodatkowa (żyto i inne produkty podstawowe używane do produkcji piwa).

--------------------------------------------------

Protokół 3

dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej

TYTUŁ I

Definicja pojęcia "produkty pochodzące"

Artykuł 1

Do celów realizacji niniejszej Umowy, nie naruszając postanowień artykułu 2 i 3 niniejszego Protokołu:

1) za produkty pochodzące ze Wspólnoty uważa się:

a) produkty całkowicie uzyskane we Wspólnocie;

b) produkty uzyskane we Wspólnocie zawierające składniki niewskazane pod lit. a), pod warunkiem że składniki te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu we Wspólnocie w rozumieniu artykułu 5. Warunek ten nie obowiązuje jednak w odniesieniu do produktów pochodzących, w rozumieniu niniejszego Protokołu, ze Szwajcarii;

2) za produkty pochodzące ze Szwajcarii:

a) produkty całkowicie uzyskane w Szwajcarii;

b) produkty uzyskane w Szwajcarii zawierające składniki, które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem że składniki te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu artykułu 5. Warunek ten nie obowiązuje jednak w odniesieniu do produktów pochodzących, w rozumieniu niniejszego Protokołu, ze Wspólnoty.

Produkty wymienione w wykazie C są czasowo wyłączone ze stosowania niniejszego Protokołu.

Artykuł 2

1. Ponieważ wymiana handlowa między Wspólnotą lub Szwajcarią z jednej strony oraz Austrią, Finlandią, Islandią, Portugalią i Szwecją z drugiej strony, jak również z którymkolwiek spośród pięciu wymienionych państw jest regulowana umowami zawierającymi identyczne zasady, jak zasady określone w niniejszym Protokole, uznaje się tym samym:

A. za produkty pochodzące ze Wspólnoty produkty wskazane w artykule 1 ustęp 1, które po wywiezieniu ich ze Wspólnoty nie zostały poddane w żadnym z przedmiotowych pięciu państw żadnej obróbce lub przetworzeniu lub zostały poddane niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu, aby nadać im status pochodzenia z jednego z tych państw na podstawie postanowień odpowiadających postanowieniom artykułu 1 ustęp 1 lit. b) lub ustęp 2 lit. b) niniejszego Protokołu zawartym w umowach, o których mowa wyżej, pod warunkiem że:

a) do obróbki lub przetworzenia użyto wyłącznie materiałów pochodzących z jednego z przedmiotowych pięciu państw lub ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii;

b) jeżeli reguła dotycząca udziału procentowego ogranicza w wykazach A lub B, o których mowa w artykule 5, udział w wartości produktu końcowego składników niepochodzących, które mogą zostać użyte pod pewnymi warunkami, wartość dodana uzyskiwana jest w każdym z pięciu państw zgodnie z regułami udziału procentowego, jak również z innymi regułami określonymi w przywołanych wykazach bez możliwości kumulacji między państwami;

B. za produkty pochodzące ze Szwajcarii są również uważane produkty, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, które po wywiezieniu ich ze Szwajcarii nie zostały poddane w żadnym z przedmiotowych pięciu państw żadnej obróbce lub przetworzeniu lub zostały poddane niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu, aby nadać im status pochodzenia z jednego z tych państw na podstawie postanowień odpowiadających postanowieniom artykułu 1 ustęp 1 lit. b) lub ustęp 2 lit. b) niniejszego Protokołu zawartym w umowach, o których mowa wyżej, pod warunkiem że:

a) do obróbki lub przetworzenia użyto wyłącznie materiałów pochodzących z jednego z przedmiotowych pięciu państw lub ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii;

b) jeżeli reguła dotycząca udziału procentowego ogranicza w wykazach A lub B, o których mowa w artykule 5, udział w wartości produktu końcowego składników niepochodzących, które mogą zostać użyte pod pewnymi warunkami, wartość dodatkowa uzyskiwana jest w każdym z pięciu państw zgodnie z regułami udziału procentowego, jak również z innymi regułami określonymi w przywołanych wykazach bez możliwości kumulacji między krajami.

2. Do celów ustępu 1 pkt A lit. a) i pkt B lit. a) na określenie wartości uzyskanych produktów przywożonych do Szwajcarii lub do Wspólnoty nie ma wpływu użycie innych produktów niż te, o których mowa w przywołanym ustępie, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza ogólnie 5 % wartości produktów przywożonych do Szwajcarii lub do Wspólnoty, jeżeli użycie tych produktów w ten sposób we Wspólnocie lub w Szwajcarii nie pozbawiłyby statusu pochodzenia produktów pierwotnie wywiezionych ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii.

3. W przypadkach, o których mowa w ustępie 1 pkt A lit. b), pkt B lit. b) i w ustępie 2, nie można użyć żadnego materiału niepochodzącego, który został poddany wyłącznie obróbkom i przetworzeniu określonym w artykule 5 ustęp 3.

Artykuł 3

Nie naruszając postanowień artykułu 2 i z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków określonych w tym artykule, uzyskany produkt jest uważany za pochodzący odpowiednio ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii tylko wtedy, gdy wartość użytych materiałów pochodzących ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii ma największy udział w wartości uzyskanego produktu. Jeżeli tak nie jest, uzyskany produkt jest uważany za pochodzący z kraju, który ma największy udział w wartości dodanej uzyskanej przez przedmiotowy produkt.

Artykuł 4

1. W rozumieniu artykułu 1 ustęp 1 lit. a) i ustęp 2 lit. a) następujące produkty są uważane za "całkowicie uzyskane" we Wspólnocie lub w Szwajcarii:

a) produkty mineralne wydobyte z ich ziemi lub z należącego do nich dna morskiego lub oceanu;

b) produkty roślinne tam zebrane;

c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane;

d) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych;

e) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo tam przeprowadzone;

f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza przez ich statki;

g) produkty wytworzone na pokładzie ich statków przetwórni wyłącznie z produktów, o których mowa pod lit. f);

h) używane artykuły tam zebrane, nadające się tylko do odzysku surowców,

i) odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej;

j) towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienionych pod lit. a) do i).

Artykuł 5

1. Do celów artykułu 1 ustęp 1 lit. b) i ustęp 2 lit. b) za wystarczającą uznaje się:

a) obróbkę lub przetworzenie, w wyniku których uzyskany produkt został sklasyfikowany w innej pozycji taryfowej od pozycji, w której sklasyfikowane były użyte materiały, z wyjątkiem procesów obróbki lub przetworzenia określonych w wykazie A, w odniesieniu do których obowiązują postanowienia szczegółowe tego wykazu;

b) obróbkę lub przetworzenie określone w wykazie B.

Przez sekcje, działy i pozycje taryfowe należy rozumieć sekcje, działy i pozycje taryfowe Brukselskiej Nomenklatury Klasyfikacji Towarów w Taryfach Celnych.

2. Jeżeli w odniesieniu do konkretnego produktu uzyskanego reguła dotycząca udziału procentowego ogranicza w wykazach A lub B wartość materiałów, które mogą zostać użyte, ogólna wartość przedmiotowych materiałów, niezależnie od tego, czy ich pozycja taryfowa uległa zmianie czy też nie, w granicach i zgodnie z warunkami przewidzianymi w tych dwóch wykazach, w wyniku obróbki, przetworzenia czy montażu, nie może przekraczać, w odniesieniu do wartości produktu uzyskanego, wartości odpowiadającej wspólnej stawce, jeżeli wykazy przewidują identyczną stawkę, albo wyższej stawce, jeżeli są one różne.

3. Do celów artykułu 1 ustęp 1 lit. b) i ustęp 2 lit. b) następujące operacje są uważane za niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie dla nadania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy nastąpiła zmiana pozycji taryfowej:

a) czynności mające na celu zapewnienie zachowania produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania (wietrzenie, rozkładanie, suszenie, chłodzenie, umieszczanie w roztworze soli, dwutlenku siarki lub w innych roztworach wodnych, usuwanie uszkodzonych części i podobne czynności);

b) proste czynności polegające na usuwaniu kurzu, przesiewaniu lub sortowaniu, segregowaniu, dobieraniu (łącznie z kompletowaniem zestawów towarów), myciu, malowaniu, rozcinaniu;

c) i) zmiany opakowania oraz rozdzielanie i łączenie przesyłek;

ii) zwykłe umieszczanie w butelkach, flakonach, workach, skrzynkach, pudełkach, umocowanie na kartach lub planszach itp.; oraz wszystkie inne proste czynności związane z pakowaniem;

d) umieszczanie znaków, etykiet i innych podobnych wyróżniających oznakowań na towarach lub na ich opakowaniach;

e) proste mieszanie produktów, również różnych rodzajów, gdzie jeden lub więcej składników mieszaniny nie spełnia warunków ustalonych w niniejszym Protokole, umożliwiających uznanie ich za pochodzące ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii;

f) prosty montaż części dla otrzymania kompletnego wyrobu;

g) połączenie dwóch lub więcej operacji wymienionych pod lit. a)–f);

h) ubój zwierząt.

Artykuł 6

1. Jeżeli wykazy A i B, o których mowa w artykule 5, przewidują, że towary uzyskane we Wspólnocie lub w Szwajcarii uznawane są za pochodzące z nich wyłącznie pod warunkiem, że wartość użytych produktów nie przekracza określonego udziału procentowego wartości uzyskanych towarów, wartości jakie należy uwzględnić dla określenia przedmiotowego udziału procentowego odpowiadają:

- z jednej strony

w odniesieniu do produktów, co do których dowiedziono, że zostały przywiezione: ich wartości celnej przy przywozie;

w odniesieniu do produktów nieokreślonego pochodzenia: pierwszej możliwej do sprawdzenia cenie zapłaconej za te produkty na terytorium Umawiającej się Strony, na którym odbywa się proces wytworzenia;

- z drugiej strony

cenę fabryczną uzyskanych towarów po odliczeniu opłat wewnętrznych, które są zwracane lub zostaną zwrócone w przypadku wywozu.

Niniejszy artykuł ma również zastosowanie do celów artykułów 2 i 3.

2. Do celów artykułów 2 i 3 przez uzyskaną wartość dodaną należy rozumieć różnicę między ceną fabryczną uzyskanych towarów z jednej strony po odliczeniu opłat wewnętrznych, które są zwracane lub zostaną zwrócone w przypadku wywozu z danego kraju do Wspólnoty, a wartością celną wszystkich materiałów przywożonych i użytych w tym kraju lub we Wspólnocie z drugiej strony.

Artykuł 7

Produkty pochodzące ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii tworzące jedną przesyłkę mogą być transportowane przez inne terytoria niż terytorium Wspólnoty, Szwajcarii, Austrii, Finlandii, Islandii, Portugalii i Szwecji, mogą być również przeładowywane lub czasowo składowane na tych terytoriach, pod warunkiem że ich transport przez przedmiotowe terytoria uzasadniony jest przyczynami geograficznymi, a produkty pozostają pod dozorem władz celnych w państwie tranzytu lub składowania i że nie wprowadzono ich do sprzedaży lub konsumpcji oraz nie zostały poddane innym czynnościom niż wyładunek, ponowny załadunek lub jakiejkolwiek czynności wymaganej dla utrzymania ich w dobrym stanie.

TYTUŁ II

Metody współpracy administracyjnej

Artykuł 8

1. Produkty pochodzące w rozumieniu artykułu 1 niniejszego Protokołu podlegają przy przywozie do Wspólnoty i do Szwajcarii postanowieniom Umowy, pod warunkiem przedłożenia świadectwa przewozowego A.CH.1, którego wzór zamieszczono w załączniku V do niniejszego Protokołu, wystawianego przez władze celne Szwajcarii lub Państw Członkowskich Wspólnoty.

2. Do celów artykułu 2 i ewentualnie artykułu 3 stosuje się świadectwa przewozowe A.W.1, których wzór zamieszczono w załączniku VI do niniejszego Protokołu, wystawiane przez władze celne państwa zainteresowanego, na terytorium którego znajdowały się towary przed ich ponownym wywozem w niezmienionym stanie lub w którym poddano je obróbce lub przetworzeniu, o których mowa w artykule 2, po przedstawieniu wcześniej wydanych świadectw przewozowych.

3. Aby władze celne mogły upewnić się co do warunków, w jakich towary były składowane na terytorium kraju zainteresowanego, w sytuacji gdy nie były one przechowywane w składzie celnym, a mają zostać ponownie wywiezione w niezmienionym stanie, świadectwa przewozowe towaru dostarczone wcześniej i wystawione podczas przywozu tych towarów powinny, na wniosek właściciela towarów, zostać opatrzone stosowną adnotacją przy przywozie tych towarów, a następnie co pół roku.

4. Władze celne Szwajcarii lub Państw Członkowskich Wspólnoty są upoważnione do wystawiania świadectw przewozowych przewidzianych w umowach, o których mowa w artykule 2, na warunkach przewidzianych tymi umowami, z zastrzeżeniem, że produkty, do których odnoszą się świadectwa znajdują się na terytorium Szwajcarii lub Wspólnoty. Wzór stosowanego świadectwa znajduje się w załączniku VI do niniejszego Protokołu.

5. Jeśli w niniejszym Protokole są użyte wyrażenia "świadectwo przewozowe" lub "świadectwa przewozowe", a nie określa się, czy chodzi o wzór, o którym mowa w ustępie 1, czy o wzór, o którym mowa w ustępie 2, oznacza to, że odpowiednie postanowienia mają zastosowanie w odniesieniu do tych dwóch kategorii świadectw.

Artykuł 9

Świadectwo przewozowe jest wystawiane wyłącznie na pisemny wniosek eksportera sporządzony na przewidzianym do tego celu formularzu.

Artykuł 10

1. Świadectwo przewozowe jest wystawiane przez władze celne kraju eksportera w momencie dokonywania wywozu towarów, do których się odnosi. Powinno ono być dostępne dla eksportera, gdy tylko rzeczywisty wywóz został dokonany lub zagwarantowany.

W wyjątkowych okolicznościach świadectwo przewozowe może być wystawione także po wywiezieniu towarów, do których się odnosi, jeżeli nie zostało ono wystawione w momencie dokonywania wywozu z powodu błędów, nieumyślnych pominięć lub specjalnych okoliczności. W tym przypadku należy je opatrzyć specjalną adnotacją określającą warunki, w których zostało wystawione.

Świadectwo przewozowe może być wystawione wyłącznie wtedy, jeżeli ma ono stanowić dowód do celów stosowania preferencyjnego traktowania przewidzianego Umową.

2. Świadectwa przewozowe sporządzone na warunkach przewidzianych w artykule 8 ustęp 2 i 4 winny zawierać numery świadectwa lub świadectw przewozowych wystawionych wcześniej, na podstawie których zostały sporządzone.

3. Władze celne kraju wywozu mają obowiązek przechowywania co najmniej przez dwa lata wniosków o wystawienie świadectwa przewozowego, jak również świadectw, o których mowa w ustępie 2, na podstawie których zostały wystawione nowe świadectwa.

Artykuł 11

1. Świadectwo przewozowe należy przedłożyć w terminie do czterech miesięcy od daty wystawienia przez władze celne w kraju wywozu w urzędzie celnym kraju przywozu, w którym przedstawiane są towary.

2. Świadectwa przewozowe, które są przedkładane władzom celnym kraju przywozu po wygaśnięciu terminu przedłożenia określonego w ustępie 1, mogą być zaakceptowane w celu preferencyjnego traktowania wtedy, gdy niedotrzymanie terminu jest spowodowane siłą wyższą lub wyjątkowymi okolicznościami.

W innych przypadkach władze celne kraju przywozu mogą przyjąć świadectwa wtedy, gdy towary zostały im przedłożone przed wspomnianym terminem końcowym.

3. Władze celne kraju przywozu przechowują świadectwa przewozowe, niezależnie od tego, czy zostały one opatrzone adnotacjami stosownie do warunków określonych w artykule 8 ustęp 3, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Artykuł 12

Świadectwo przewozowe towarów jest wystawiane w zależności od przypadku na jednym z formularzy, których wzory zostały zamieszczone w załącznikach V i VI do niniejszego Protokołu. Formularze te powinny być sporządzone w jednym z języków Stron Umowy oraz zgodnie z przepisami prawa krajowego eksportera. Jeśli sporządzane są odręcznie, powinny zostać wypełnione atramentem, drukowanymi literami.

Format świadectwa wynosi 210 × 297 mm. Papier używany do świadectw jest biały nadający się do pisania, nie może zawierać ścieru drzewnego i musi ważyć nie mniej niż 25 g/m2. Ma on wydrukowany w tle zielony wzór giloszujący, powodujący, że każde sfałszowanie metodą mechaniczną lub chemiczną stanie się widoczne.

Właściwe władze Państw Członkowskich Wspólnoty lub Szwajcarii mogą zastrzec sobie prawo do drukowania świadectw we własnym zakresie lub mogą korzystać ze świadectw drukowanych przez upoważnione drukarnie. W tym ostatnim przypadku każde świadectwo musi zawierać informację o takim upoważnieniu. Każde świadectwo musi posiadać nazwę i adres drukarni lub znak, za pomocą którego drukarnia może być zidentyfikowana. Musi ono mieć także numer seryjny, drukowany lub nie, za pomocą którego może być zidentyfikowane.

Artykuł 13

Świadectwo pochodzenia przedkładane jest władzom celnym kraju przywozu zgodnie z procedurami stosowanymi w tym kraju. Wspomniane władze mogą zażądać tłumaczenia świadectwa pochodzenia, mogą również wymagać, aby do zgłoszenia przywozowego dołączone zostało oświadczenie importera, że produkty spełniają warunki wymagane dla realizacji postanowień Umowy.

Artykuł 14

1. Wspólnota i Szwajcaria uzgadniają, że towary przesyłane jako małe paczki do osób prywatnych lub będące częścią bagażu podróżnego są dopuszczane jako produkty pochodzące zgodnie z przepisami Umowy, bez konieczności przedłożenia świadectwa pochodzenia, pod warunkiem że produkty te nie są przywożone w celach handlowych i zostały zadeklarowane jako spełniające warunki niniejszego Protokołu i jeśli nie ma wątpliwości co do prawdziwości takiego zgłoszenia.

2. Przywóz, który jest okazjonalny i dotyczy jedynie produktów przeznaczonych do osobistego użytku odbiorców, podróżnych lub ich rodzin, nie jest uważany za przywóz w celach handlowych, jeżeli rodzaj produktów i ich ilość nie świadczą o handlowym przeznaczeniu. Ponadto łączna wartość tych produktów nie może przekraczać 60 jednostek obliczeniowych w przypadku małych paczek lub 200 jednostek obliczeniowych w przypadku produktów stanowiących część osobistego bagażu podróżnego.

3. Jednostka obliczeniowa (UC) stanowi równowartość 0,88867088 g czystego złota. W przypadku zmiany jednostki obliczeniowej Umawiające się Strony w ramach komitetu mieszanego porozumiewają się w sprawie ponownego określenia wartości wyrażonej w złocie.

Artykuł 15

1. Produkty wysyłane ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii na wystawy do kraju innego niż kraje wymienione w artykule 2 i sprzedane po wystawie w celu przywozu do Szwajcarii lub do Wspólnoty mogą korzystać przy przywozie z postanowień Umowy, pod warunkiem że spełniają warunki przewidziane w niniejszym Protokole, by można było uznać je za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii i administracji celnej dostarczone zostaną wystarczające dowody na to, że:

a) eksporter wysłał te produkty ze Wspólnoty lub Szwajcarii do kraju, w którym miała miejsce wystawa i zostały one tam wystawione;

b) produkty te zostały sprzedane lub w inny sposób zbyte przez eksportera osobie w Szwajcarii lub we Wspólnocie;

c) produkty te zostały wysłane w czasie wystawy lub natychmiast po niej do Szwajcarii lub do Wspólnoty w stanie, w którym zostały wysłane na wystawę;

d) produkty te, od momentu wysyłki na wystawę, nie były używane do celów innych niż prezentacja na wystawie.

2. Świadectwo pochodzenia musi być przedłożone władzom celnym kraju przywozu w normalnym trybie. Należy w nim wskazać nazwę i adres wystawy. W razie konieczności może być wymagana dodatkowa dokumentacja potwierdzająca charakter towarów i warunki, na jakich towary były wystawiane.

3. Ustęp 1 stosuje się do wszelkich targów handlowych, przemysłowych, rolnych czy rzemieślniczych, wystaw lub innych pokazów publicznych, które nie są organizowane do celów prywatnych w sklepach czy lokalach, w których prowadzona jest działalność handlowa z zamiarem sprzedaży produktów zagranicznych i podczas których produkty pozostają pod dozorem celnym.

Artykuł 16

W celu zapewnienia właściwej realizacji niniejszego Protokołu Państwa Członkowskie Wspólnoty i Szwajcaria udzielają sobie wzajemnej pomocy za pośrednictwem właściwych władz celnych w zakresie weryfikacji autentyczności świadectw przewozowych, w tym świadectw przewozowych wystawianych na podstawie artykułu 8 ustęp 4.

Komitet mieszany jest upoważniony do podjęcia niezbędnych decyzji w ten sposób, by metody współpracy administracyjnej mogły być stosowane we właściwym czasie we Wspólnocie i w Szwajcarii.

Artykuł 17

Kary są nakładane na każdą osobę, która sporządza lub przyczynia się do sporządzenia dokumentu, który zawiera nieprawdziwe informacje w celu uzyskania świadectwa pochodzenia dla uznania preferencyjnego traktowania produktów.

TYTUŁ III

Postanowienia końcowe

Artykuł 18

Wspólnota i Szwajcaria przyjmują wszelkie niezbędne środki, aby świadectwa pochodzenia mogły być przedkładane zgodnie z artykułem 13 niniejszego Protokołu od dnia 1 kwietnia 1973 r.

Artykuł 19

Wspólnota i Szwajcaria przyjmują właściwe środki związane z realizacją niniejszego Protokołu.

Artykuł 20

Uwagi wyjaśniające, wykazy A, B i C, wzory świadectw pochodzenia stanowią integralną część niniejszego Protokołu.

Artykuł 21

Towary, które spełniają wymogi tytułu I i które w dniu 1 kwietnia 1973 r. są przewożone albo znajdują się we Wspólnocie lub w Szwajcarii i są składowane czasowo albo przechowywane w składach celnych lub strefach wolnocłowych, mogą być objęte postanowieniami Umowy, jeżeli w terminie czterech miesięcy od wskazanej daty zostanie przedstawione władzom celnym kraju przywozu świadectwo przewozowe towarów wystawione później przez odpowiednie władze kraju wywozu, jak również dokumentacja potwierdzająca warunki transportu.

Artykuł 22

Umawiające się Strony zobowiązują się do przyjęcia niezbędnych środków, by świadectwa przewozowe, do których wystawienia są upoważnione władze celne Państw Członkowskich Wspólnoty i Szwajcarii, na podstawie umów, o których mowa w artykule 2, były wystawiane na warunkach określonych w tych umowach. Zobowiązują się również do zapewnienia współpracy administracyjnej niezbędnej do tego celu, szczególnie dla kontroli tras przewozowych i składowania towarów, będących przedmiotem transakcji handlowych w ramach umów, o których mowa w artykule 2.

Artykuł 23

1. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 1 Protokołu 2 materiały niepochodzące ze Wspólnoty, ze Szwajcarii lub z krajów, o których mowa w artykule 2 niniejszego Protokołu, nie są przedmiotem zwrotu bądź zwolnień z żadnego rodzaju ceł, począwszy od daty, w której cło obowiązujące w odniesieniu do produktów pochodzących tego samego rodzaju zostało obniżone we Wspólnocie i w Szwajcarii do 40 % cła podstawowego.

2. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 1 Protokołu 2, jeżeli świadectwo przywozowe zostało wystawione przez władze celne Danii, Norwegii lub Zjednoczonego Królestwa w celu skorzystania w Szwajcarii z postanowień taryfowych obowiązujących w Szwajcarii, o których mowa w artykule 3 ustęp 1 Umowy, towary importowane i wprowadzone w Danii, Norwegii lub Zjednoczonym Królestwie są w tych krajach przedmiotem zwrotu bądź zwolnień z ceł w jakiejkolwiek postaci wyłącznie, jeżeli są to towary określone w artykule 25 ustęp 1 niniejszego Protokołu.

3. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 1 Protokołu 2, jeżeli świadectwo przywozowe zostało wystawione przez władze celne Szwajcarii w celu skorzystania w Danii, Norwegii lub Zjednoczonym Królestwie z postanowień taryfowych obowiązujących w tych krajach, o których mowa w artykule 3 ustęp 1 Umowy, materiały importowane i użyte w Szwajcarii są w Szwajcarii przedmiotem zwrotu bądź zwolnień z ceł w jakiejkolwiek postaci, wyłącznie jeżeli są to towary określone w artykule 25 ustęp 1 niniejszego Protokołu.

4. Przez wyrażenie "cło" użyte w niniejszym artykule i następnych artykułach należy rozumieć również opłaty o skutku podobnym do opłat celnych.

Artykuł 24

1. Na świadectwach przewozowych zaznacza się ewentualnie, że towary, do których się odnoszą, uzyskały status pochodzenia i zostały poddane wszelkim dodatkowym przetworzeniom wyłącznie w Szwajcarii lub Danii, Norwegii, Zjednoczonym Królestwie lub w jednym z pięciu państw, o których mowa w artykule 2 niniejszego Protokołu, aż do dnia, w którym zostanie zniesione cło obowiązujące w odniesieniu do tych towarów w stosunkach między Wspólnotą w jej pierwotnym składzie a Irlandią z jednej strony i Szwajcarią z drugiej strony.

2. W pozostałych przypadkach wskazują ewentualnie wartość dodaną uzyskaną na każdym z poniższych terytoriów:

i) Wspólnoty w jej pierwotnym składzie,

ii) Irlandii,

iii) Danii, Norwegii, Zjednoczonego Królestwa,

iv) Szwajcarii,

v) każdego z pięciu państw, o których mowa w artykule 2 niniejszego Protokołu.

Artykuł 25

1. Przy przywozie do Szwajcarii lub do Danii, Norwegii lub Zjednoczonego Królestwa postanowieniami taryfowymi obowiązującymi w Szwajcarii lub w trzech państwach, o których mowa w artykule 3 ustęp 1 Umowy, objęte mogą być wyłącznie towary, dla których wystawiono świadectwo pochodzenia, z którego wynika, że uzyskały one status pochodzenia i zostały poddane wszelkim dodatkowym przetworzeniom wyłącznie w Szwajcarii lub w trzech wspomnianych państwach lub w jednym z pięciu państw, o których mowa w artykule 2 niniejszego Protokołu.

2. W przypadkach innych niż te, o których mowa w ustępie 1, Szwajcaria z jednej strony i Wspólnota z drugiej strony mogą przyjąć przepisy taryfowe zmierzające do odstąpienia od pobierania ceł przewidzianych artykule 3 ustęp 2 Umowy od wartości towarów pochodzących ze Szwajcarii lub ze Wspólnoty, których użyto do uzyskania innych produktów spełniających warunki określone w niniejszym Protokole, a które następnie są przywożone do Szwajcarii bądź do Wspólnoty.

Artykuł 26

Umawiające się Strony przyjmują niezbędne środki do zawarcia porozumień z Austrią, Finlandią, Islandią, Portugalią i Szwecją w celu zagwarantowania stosowania niniejszego Protokołu.

Artykuł 27

1. Do celów artykułu 2 ustęp 1 pkt A niniejszego Protokołu każdy produkt pochodzący z jednego z pięciu państw, o których mowa w tym artykule, jest traktowany jak produkt niepochodzący przez okres lub okresy, w których w odniesieniu do przedmiotowego produktu i przedmiotowego kraju Szwajcaria stosuje cła dla państw trzecich lub podobne środki ochronne na podstawie przepisów regulujących wymianę handlową między Szwajcarią a pięcioma państwami, o których mowa w przywołanym artykule.

2. Do celów artykułu 2 ustęp 1 pkt B niniejszego Protokołu każdy produkt pochodzący z jednego z pięciu państw, o których mowa w tym artykule, jest traktowany jak produkt niepochodzący przez okres lub okresy, w których w odniesieniu do przedmiotowego produktu i przedmiotowego kraju Wspólnota stosuje cła dla państw trzecich na podstawie umowy, którą zawarła z tym państwem.

Artykuł 28

Komitet mieszany może podjąć decyzję o zmianie postanowień tytułu I artykuł 5 ustęp 3, tytułu II, tytułu III artykuły 23–25, jak również załączników I, II, III, V i VI do niniejszego Protokołu. Jest również upoważniony do przyjęcia niezbędnych środków w celu dostosowania ich do wymogów związanych z określonymi towarami lub niektórymi sposobami transportu.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

UWAGI WYJAŚNIAJĄCE

Uwaga 1 do artykułu 1

Wyrażenia "Wspólnota" lub "Szwajcaria" obejmują również wody terytorialne Państw Członkowskich Wspólnoty lub Szwajcarii.

Za statki dalekomorskie, w tym "statki przetwórnie", na pokładzie których dokonano obróbki lub przetworzenia ich produktów rybołówstwa uznawane są za terytorium państwa, do którego należą, z zastrzeżeniem że spełniają warunki określone w uwadze wyjaśniającej 5.

Uwaga 2 do artykułów 1, 2 i 3

W celu określenia, czy dany towar pochodzi ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii, lub z jednego z państw, o których mowa w artykule 2, nie jest istotne ustalenie, czy produkty energetyczne, instalacje, maszyny i narzędzia użyte do uzyskania tego towaru pochodzą z państwa trzeciego czy nie.

Uwaga 3 do artykułów 2 i 5

Do celów artykułu 2 ustęp 1 pkt A lit. b) i pkt B lit. b) należy przestrzegać reguły dotyczącej udziału procentowego w uzyskanej wartości dodanej, odnosząc się do szczególnych postanowień określonych w wykazach A i B. Stanowi ona, że jeżeli uzyskany produkt znajduje się w wykazie A, kryterium dodatkowe w stosunku do kryterium zmiany pozycji taryfowej przez produkt niepochodzący, jakiego ewentualnie użyto. Podobnie postanowienia zakazujące kumulacji udziałów procentowych określonych w wykazach A i B w odniesieniu do tego samego produktu uzyskanego obowiązują w każdym z państw w stosunku do uzyskanej wartości dodanej.

Uwaga 4 do artykułów 1, 2 i 3

Uznaje się, że opakowania stanowią całość wraz z produktem, który zawierają. Postanowienie to jednak nie obowiązuje w odniesieniu do opakowań, których typ odbiega od tradycyjnego opakowania danego produktu i które mogą być używane oddzielnie, mają trwały charakter, niezależnie od tego, że pełnią funkcję opakowania.

Uwaga 5 do artykułu 4 lit. f)

Określenie "ich statki" i "ich statki przetwórnie" odnosi się tylko do statków:

a) które są wpisane do rejestru lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim Wspólnoty lub w Szwajcarii;

b) które pływają pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Szwajcarii;

c) które przynajmniej w połowie są własnością obywateli Państw Członkowskich Wspólnoty lub Szwajcarii, lub spółki, której siedziba znajduje się w jednym z tych państw, której dyrektorem lub dyrektorami, prezesem zarządu lub rady nadzorczej i większością członków są obywatele Państw Członkowskich Wspólnoty lub Szwajcarii i w których ponadto, w przypadku spółek osobowych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przynajmniej połowa kapitału należy do tych państw, do ich podmiotów sektora publicznego lub do ich obywateli;

d) w których kapitan i oficerowie są obywatelami Państw Członkowskich Wspólnoty lub Szwajcarii;

e) w których przynajmniej 75 % załogi jest obywatelami Państw Członkowskich Wspólnoty lub Szwajcarii.

Uwaga 6 do artykułu 6

"Cena fabryczna" oznacza ceną zapłaconą za towar producentowi, w którego przedsiębiorstwie dokonano ostatniej obróbki lub przetworzenia; odnośna cena obejmuje wartość wszystkich użytych materiałów.

"Wartość celna" oznacza wartość określoną zgodnie z Porozumieniem w sprawie ustalania wartości celnej, podpisanym w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.

Uwaga 7 do artykułu 8

Władze celne, które opatrują adnotacjami świadectwa przewozowe zgodnie z warunkami przewidzianymi w artykule 8 ustęp 3, mogą przeprowadzić weryfikację towarów stosownie do przepisów obowiązujących w danym państwie.

Uwaga 8 do artykułu 10

Jeżeli świadectwo przewozowe odnosi się do produktów pierwotnie przywożonych z Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub ze Szwajcarii, które są ponownie wywożone w niezmienionym stanie, nowe świadectwa wystawione w kraju ponownego wywozu winny obligatoryjnie, nie naruszając postanowień artykułu 24, określać kraj, w którym wystawione zostało pierwotne świadectwo. Nowe świadectwa powinny również, w odniesieniu do towarów, które nie były przechowywane w składzie celnym, określać, czy adnotacje przewidziane w artykule 8 ustęp 3 zostały sporządzone prawidłowo.

Uwaga 9 do artykułów 16 i 22

Jeżeli świadectwo przewozowe zostało wystawione zgodnie z warunkami określonymi w artykule 8 ustęp 2 lub 4 i dotyczy towarów ponownie wywożonych w niezmienionym stanie, władze celne kraju przeznaczenia winny otrzymać w ramach współpracy administracyjnej potwierdzone kopie lub świadectwa wystawione wcześniej i odnoszące się do tych towarów.

Uwaga 10 do artykułów 23 i 25

Przez określenie "obowiązujące przepisy taryfowe" należy rozumieć cła stosowane od dnia 1 stycznia 1973 r. w Danii, Norwegii, Zjednoczonym Królestwie lub w Szwajcarii w odniesieniu do towarów, o których mowa w artykule 25 ustęp 1, lub cło, które zgodnie z postanowieniami Umowy będzie stosowane później w odniesieniu do tych towarów, jeżeli to cło będzie niższe od cła stosowanego w odniesieniu do pozostałych towarów pochodzących ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii.

Uwaga 11 do artykułu 23

Przez określenie "zwrot bądź zwolnienie z ceł w jakiejkolwiek postaci" należy rozumieć wszelkie ustalenia o zwrotach lub częściowym lub całkowitym niepobieraniu ceł stosowanych w odniesieniu do składników używanych do produkcji, dla których taki zwrot lub niepobieranie opłat są stosowane w sposób bezpośredni lub pośredni, kiedy produkty otrzymane z wymienionych składników są wywożone, a nie są przeznaczone na użytek krajowy.

Uwaga 12 do artykułów 24 i 25

Artykuł 24 ustęp 1 i artykuł 25 ustęp 1 oznaczają w szczególności, iż nie zastosowano:

i) postanowień ostatniego zdania artykułu 1 ustęp 2 lit. b) w odniesieniu do produktów ze Wspólnoty w jej pierwotnym składzie i z Irlandii użytych w Szwajcarii;

ii) ani ewentualnie postanowień równoznacznych zawartych w umowach, o których mowa w artykule 2, w odniesieniu do produktów pochodzących ze Wspólnoty w jej pierwotnym składzie i z Irlandii użytych w którymkolwiek z pięciu państw.

Uwaga 13 do artykułu 25

Jeżeli produkty pochodzące niespełniające warunków przewidzianych w artykule 25 ustęp 1 są przywożone do Danii, Norwegii lub do Zjednoczonego Królestwa, cłem stanowiącym podstawę naliczania obniżek taryfowych przewidzianych w artykule 3 ustęp 2 Umowy jest cło faktycznie stosowane dnia 1 stycznia 1972 r. przez państwo przywozu wobec państw trzecich.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ A

Wykaz zawierający procesy obróbki lub przetworzenia, których dokonanie powoduje zmianę pozycji taryfowej, ale nie nadaje statusu pochodzenia produktom, które im poddano, albo nadaje tym produktom status pochodzenia pod pewnymi warunkami

Towary wytworzone | Procesy obróbki lub przetworzenia dokonane na produktach niepochodzących nienadające im statusu pochodzenia | Procesy obróbki lub przetworzenia dokonane na produktach niepochodzących nadające im status pochodzenia, jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki |

Numer taryfy celnej | Opis |

ex 17.04 | Wyroby cukiernicze niezawierające kakao z wyjątkiem wyciągu (ekstraktu) z lukrecji zawierającego w masie więcej niż 10 % sacharozy, niezawierające innych dodanych substancji | Wytwarzanie z innych materiałów z działu 17, których wartość przekracza 30 % wartości produktu końcowego |

ex 18.06 | Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, z wyjątkiem produktów innych niż proszek kakaowy z dodatkiem sacharozy, lody jadalne, czekolady i wyroby czekoladowe, także nadziewane oraz wyroby cukiernicze i ich surogaty wykonane z substytutów cukru zawierające kakao w bezpośrednich opakowaniach o zawartości powyżej 500 g | Wytwarzanie z materiałów z działu 17, których wartość przekracza 30 % wartości produktu końcowego | |

19.01 | Ekstrakt słodowy | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 11.07 | |

19.02 | Przetwory spożywcze dla dzieci lub do użytku dietetycznego lub kulinarnego, z mąki, grysiku, skrobi lub ekstraktu słodowego, również zawierające mniej niż 50 % wagowych kakao | Wytwarzanie ze zbóż i jego pochodnych, mięsa, mleka i cukrów lub wytwarzanie z materiałów z działu 17, których wartość przekracza 30 % wartości produktu końcowego | |

19.03 | Makarony i wyroby podobne | | Wytwarzanie z pszenicy twardej |

19.04 | Tapioka, w tym ze skrobi ziemniaczanej | Wytwarzanie ze skrobi ziemniaczanej | |

19.05 | Przetwory spożywcze otrzymywane przez spęcznianie lub prażenie zbóż: "ryż dmuchany", płatki kukurydziane i wyroby podobne | Wytwarzanie z rozmaitych [1] materiałów lub wytwarzanie z materiałów z działu 17, których wartość przekracza 30 % wartości produktu końcowego | |

19.06 | Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i wyroby podobne | Wytwarzanie z materiałów z działu 11 | |

19.07 | Chleby, suchary i inne zwykłe wyroby piekarskie bez dodatku cukru, miodu, jaj, tłuszczów, sera lub owoców | Wytwarzanie z materiałów ujętych w dziale 11 | |

19.08 | Pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity), inne wyroby piekarskie, również zawierające kakao w dowolnych proporcjach | Wytwarzanie z materiałów z działu 11 | |

ex 21.05 | Przetwory do przygotowywania zup i bulionów, zupy i buliony w formie gotowych przetworów | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 20.02 | |

ex 22.02 | Lemoniady, aromatyzowane wody gazowane (w tym aromatyzowane wody mineralne) i pozostałe napoje bezalkoholowe z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 20.07, niezawierające mleka lub tłuszczu mleka, z dodatkiem cukru (sacharozy lub innej substancji słodzącej) i pozostałe | Wytwarzanie z soku owocowego [2] lub wytwarzanie z materiałów z działu 17, których wartość przekracza 20 % wartości produktu końcowego | |

ex 22.06 | Wermuty i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 08.04, 20.07, 22.04 lub 22.05 | |

ex 22.09 | Napoje alkoholowe, z wyjątkiem rumu, araku, tafii, ginu, whisky i wódki o mocy alkoholu etylowego wynoszącej nie mniej niż 45,2 % obj., i napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe z dodatkiem jaj lub żółtka i/lub cukru (sacharozy lub innej substancji słodzącej) | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 08.04, 20.07, 22.04 lub 22.05 | |

ex 28.13 | Bromowodór (kwas bromowodorowy) | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów z pozycji 28.01 [3] | |

ex 28.19 | Tlenek cynkowy | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów z pozycji 79.01 | |

28.27 | Tlenki ołowiu, w tym minia pomarańczowa | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów z pozycji 78.01 | |

ex 28.28 | Wodorotlenek litu | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów z pozycji 28.42 [3] | |

ex 28.29 | Fluorek litu | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów objętych pozycjami 28.28 i 28.42 [3] | |

ex 28.30 | Chlorek litu | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów objętych pozycjami 28.28 i 28.42 [3] | |

ex 28.33 | Bromki | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów objętych pozycjami 28.01 i 28.13 [3] | |

ex 28.38 | Siarczan glinu | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 28.42 | Węglan litu | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów z pozycji 28.28 [4] | |

ex 29.02 | Bromki organiczne | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów objętych pozycjami 28.01 lub 28.13 [4] | |

ex 29.02 | Dichlorodifenylotrójchloroetan | | Transformacja etanolu w chloral i kondensacja chloralu przy pomocy monochlorobenzolu [4] |

ex 29.35 | Pirydyna; alfa-pikolina; beta-pikolina; gamma-pikolina | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 29.35 | Winylopirydyna | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 29.38 | Kwas nikotynowy | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 30.03 | Leki stosowane w medycynie i weterynarii | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

31.05 | Inne nawozy: produkty niniejszego działu w tabletkach, pastylkach i podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

32.06 | Lakiery barwiące | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów objętych pozycjami 32.04 i 32.05 [4] | |

32.07 | Pozostałe środki barwiące: produkty nieorganiczne stosowane jako luminofory | Mieszanie tlenków lub soli ujętych w dziale 28 z wsadem takim jak siarczan baru, kreda, węglan baru i biel satynowa [4] | |

33.02 | Terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów z pozycji 33.01 [4] | |

33.05 | Wodne destylaty aromatyczne i wodne roztwory olejków eterycznych, także stosowane do celów leczniczych | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów z pozycji 33.01 [4] | |

35.05 | Dekstryna i kleje oparte na dekstrynach; skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane; kleje oparte na skrobiach | | Wytwarzanie z kukurydzy lub ziemniaków |

37.01 | Film i płyty fotograficzne płaskie światłoczułe wykonane z innych materiałów niż papier, karton lub tkanina | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów z pozycji 37.02 [4] | |

37.02 | Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, także perforowany, film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów z pozycji 37.01 [4] | |

37.04 | Płyty i filmy fotograficzne naświetlone lecz niewywołane, pozytywy lub negatywy | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów objętych pozycjami 37.01 lub 37.02 [4] | |

38.11 | Środki odkażające, owadobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, gryzoniobójcze, przeciwpasożytnicze i podobne produkty, w postaciach i opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej lub w postaci artykułów takich jak taśmy, knoty lub świece nasycone siarką i lepy na muchy | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

38.12 | Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i w podobnych | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

38.13 | Preparaty do wytrawiania powierzchni metali, topniki i inne preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; pasty i proszki złożone z metalu i innych materiałów przeznaczone do lutowania, lutowania twardego lub spawania; preparaty stosowane jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 38.14 | Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, dodatki peptyzujące, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz inne preparaty dodawane do olejów mineralnych, z wyjątkiem dodatków do olejów smarowych | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

38.15 | Związki zwane "przyspieszaczami wulkanizacji" | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

38.17 | Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

38.18 | Złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do lakierów lub podobnych wyrobów | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 38.19 | Produkty chemiczne i związki chemiczne przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (w tym stanowiące mieszaninę produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty uboczne przemysłu chemicznego i gałęzi pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyjątkiem: olejów fuzlowych i oleju Dippela,kwasów naftenowych i ich soli nierozpuszczalnych w wodzie; estrów i kwasów naftenowych,kwasów sulfonaftenowych i ich soli nierozpuszczalnych w wodzie; estrów i kwasów sulfonaftenowych,sulfonianów z ropy naftowej, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych i etanolominowych; tiofenowanych kwasów sulfonowych z olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych oraz ich soli,alkylobenzenów lub akrylonaftalenów, w mieszankach,wymieniaczy jonowych,katalizatorów,pochłaniaczy gazów do lamp próżniowych,cementów, zapraw i podobnych składników ognioodpornych,alkalicznych tlenków żelaza do oczyszczania gazów,węgla (z wyjątkiem grafitu sztucznego z nr 38.01) w związkach metalografitowych lub innych, w postaci płytek, prętów lub innych półproduktów | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 39. 02 | Produkty polimeryzacji | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

39.07 | Wyroby z materiałów objęte pozycjami 39.01 do 39.06 | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

40.05 | Płyty, arkusze lub pasy z kauczuku naturalnego lub syntetycznego, niewulkanizowanego, z wyjątkiem płyt wulkanizowanych i płyt z krepy z pozycji 40.01 i 40.02; granulaty z kauczuku naturalnego lub syntetycznego w postaci mieszanek gotowych do wulkanizacji; mieszanki zwane mieszankami głównymi składające się z kauczuku naturalnego lub syntetycznego, niewulkanizowane, wzbogacane dodatkiem sadzy przed wulkanizacją lub po niej (z dodatkiem olejów mineralnych lub bez) lub bezwodnika krzemowego (z dodatkiem olejów mineralnych lub bez) we wszystkich postaciach | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

41.08 | Skóry lakierowane lub metalizowane | | Lakierowanie lub metalizowanie skór objętych pozycjami 41.02 do 41.07 (z wyłączeniem skór kóz indyjskich i krzyżówek indyjskich, jedynie garbowanych przy pomocy substancji roślinnych, również poddanych innej obróbce, lecz w sposób widoczny niezdatnych w tym stanie do użycia przy wytwarzaniu wyrobów skórzanych), gdy wartość użytych skór nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

43.03 | Wyroby ze skór futerkowych i futra | Wytwarzanie futer ze skór futerkowych wyrobów kuśnierskich w postaci kawałków, worków, krzyży, kwadratów i podobnych (ex 43.02) [4] | |

44.21 | Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne kompletne opakowania drewniane | | Wytwarzanie z desek niewycinanych na wymiar |

45.03 | Wyroby z korka naturalnego | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 45.01 |

48.06 | Papier i tektura w linie lub w kratkę, w zwojach lub w arkuszach | | Wytwarzanie z masy papierowej |

48.14 | Artykuły do korespondencji; papier listowy w postaci bloków, koperty, karty listowe, kartki pocztowe nieilustrowane i karty korespondencyjne: portfele, okładki oraz inne wyroby tego typu, z papieru lub kartonu, zawierające zestaw artykułów do korespondencji | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

48.15 | Pozostały papier i tektura przycinana do określonych celów | | Wytwarzanie z masy papierowej |

48.16 | Pudełka, torby, teczki, rożki i inne opakowania z papieru lub tektury | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

49.09 | Karty pocztowe, karty urodzinowe lub świąteczne i podobne ilustrowane, wytworzone przy użyciu dowolnej techniki także z kopertami lub ozdobami | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów z pozycji 49.11 | |

49.10 | Kalendarze różnych rodzajów z papieru lub z kartonu, również bloki kalendarzowe | Każdy rodzaj wytwarzania z materiałów z pozycji 49.11 | |

50.04 [5] | Surowa przędza jedwabna nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 50.01 lub 50.02 |

50.05 [5] | Surowa przędza z jedwabiu wyczeskowego (szapa) nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 50.03 niegręplowanych ani nieczesanych |

50.06 [5] | Surowa przędza z odpadów jedwabiu wyczeskowego (bureta) nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 50.03 niegręplowanych ani nieczesanych |

50.07 [5] | Przędza jedwabna, z jedwabiu wyczeskowego (szapa) i z odpadów jedwabiu wyczeskowego (bureta) przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 50.01 lub 50.02 lub z materiałów z pozycji 50.03 niegręplowanych ani nieczesanych |

ex 50.08 [5] | Substytut katgutu z jedwabiu | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 50.01 lub z materiałów z pozycji 50.03 niegręplowanych ani nieczesanych |

50.09 [6] | Tkaniny jedwabne z jedwabiu lub z jedwabiu wyczeskowego (szapa) | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 50.02 lub 50.03 |

50.10 [6] | Tkaniny jedwabne z odpadów wyczesków jedwabiu (bureta) | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 50.02 lub 50.03 |

51.01 [5] | Przędza z włókna ciągłego syntetycznego i sztucznego, nieprzeznaczone do sprzedaży detalicznej | | Otrzymywanie z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

51.02 [5] | Przędza i nici pojedyncze, nicielnice i wyroby podobne (sztuczna słoma) i substytuty katgutu, z syntetycznych i materiałów włókienniczych | | Otrzymywanie z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

51.03 [5] | Przędza z ciągłego włókna syntetycznego i sztucznego przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Otrzymywanie z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

51.04 [6] | Tkaniny z przędzy z ciągłego włókna syntetycznego (w tym tkaniny z syntetycznego włókna pojedynczego z pozycji 51.01 lub 51.02) | | Otrzymywanie z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

52.01 [5] | Nici metalowe łączone z nićmi włókienniczymi (przędza metalowa), w tym nici włókiennicze pokryte warstwą metalu i nici włókiennicze metalizowane | | Otrzymywanie z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej lub z włókien naturalnych, włókien syntetycznych ciętych lub ich odpadów, niegręplowane ani nieczesane |

52.02 [6] | Tkaniny z nici metalowych lub przędzy metalowej lub nici włókienniczych metalizowanych z pozycji 52.01, używane w charakterze artykułów dekoracyjnych | | Otrzymywanie z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej lub z włókien naturalnych, włókien syntetycznych ciętych lub ich odpadów |

53.06 [5] | Przędza z wełny zgrzebnej, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Otrzymywanie z materiałów z pozycji 53.01 lub 53.03 |

53.07 [5] | Przędza z wełny czesanej, gręplowana lub czesana nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Otrzymywanie z materiałów z pozycji 53.01 lub 53.03 |

53.08 [5] | Przędza z cienkiej sierści zwierzęcej, zgrzebna lub czesana, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Otrzymywanie z cienkiej sierści zwierzęcej niewyprawionej z pozycji 53.02 |

53.09 [5] | Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub włosia, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Otrzymywanie z grubej sierści zwierzęcej niewyprawionej z 53.02 lub z włosia końskiego z pozycji 05.03, niewyprawionego |

53.10 [5] | Przędza z wełny, sierści zwierzęcej (grubej lub cienkiej) lub włosia, przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Otrzymywanie z materiałów objętych pozycjami 05.03 i 53.01 do 53.04 |

53.11 [6] | Tkaniny z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej | | Otrzymywanie z materiałów objętych pozycjami 53.01 do 53.05 |

53.12 [6] | Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej | | Otrzymywanie z materiałów objętych pozycjami 53.01 do 53.05 |

53.13 [6] | Tkaniny z włosia | | Otrzymywanie z włosia końskiego z pozycji 53.03 |

54.03 [5] | Przędza lniana lub z ramii, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Otrzymywanie z materiałów objętych pozycjami 54.01 i 54.02, niegręplowanych ani nieczesanych |

54.04 [5] | Przędza lniana lub z ramii, przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Otrzymywanie z materiałów objętych pozycjami 54.01 i 54.02 |

54.05 [6] | Tkaniny lniane lub z ramii | | Otrzymywanie z materiałów objętych pozycjami 54.01 i 54.02 |

55.05 [5] | Przędza bawełniana, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Otrzymywanie z materiałów objętych pozycjami 55.01 i 55.03 |

55.06 [5] | Przędza bawełniana, przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Otrzymywanie z materiałów objętych pozycjami 55.01 i 55.03 |

55.07 [6] | Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym | | Otrzymywanie z materiałów objętych pozycjami 55.01, 55.03 lub 55.04 |

55.08 [6] | Tkaniny bawełniane o splocie diagonalnym typu frotte | | Otrzymywanie z materiałów objętych pozycjami 55.01, 55.03 lub 55.04 |

55.09 [6] | Pozostałe tkaniny bawełniane | | Otrzymywanie z materiałów objętych pozycjami 55.01, 55.03 lub 55.04 |

56.01 | Włókna tekstylne syntetyczne i sztuczne cięte w masie | | Otrzymywanie z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

56.02 | Ciągłe włókna z kabla do wytwarzania włókien syntetycznych (ciętych) | | Otrzymywanie z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

56.03 | Odpady z włókien syntetycznych (ciągłych lub ciętych ) w masie, w tym odpady z przędzy i szarpanka wełniana | | Otrzymywanie z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

56.04 | Włókna syntetyczne i sztuczne cięte oraz odpady włókien syntetycznych i sztucznych (ciągłych lub ciętych), gręplowane, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia | | Otrzymywanie z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

56.05 [5] | Przędza z włókien syntetycznych i sztucznych ciętych (lub odpadów włókien syntetycznych i sztucznych), nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub mas przędnych |

56.06 [5] | Przędza z włókien przędnych syntetycznych i sztucznych ciętych (lub odpadów włókien przędnych syntetycznych i sztucznych), przeznaczona do sprzedaży detalicznej | | Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub mas przędnych |

56.07 [6] | Tkaniny z włókien syntetycznych i sztucznych ciętych | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 56.01 do 56.03 |

57.05 [5] | Przędza z konopi | | Wytwarzanie z surowych konopi |

57.06 [5] | Przędza z juty lub innych łykowych włókien z pozycji 57.03 | | Wyrób z juty surowej lub innych łykowych włókien surowych z pozycji 57.03 |

57.07 [5] | Przędza z innych włókien roślinnych | | Wytwarzanie z surowych roślinnych włókien objętych pozycjami 57.02 do 57.04 |

57.08 | Przędza papierowa | | Wytwarzanie z materiałów z działu 47, materiałów chemicznych, masy tekstylnej lub włókien naturalnych, włókien syntetycznych ciętych lub ich odpadów, niegręplowanych ani nieczesanych |

57.09 [6] | Tkaniny z konopi | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 57.01 |

57.10 [6] | Tkaniny z juty lub innych łykowych włókien z pozycji 57.03 | | Wyrób z juty surowej lub innych łykowych włókien surowych z pozycji 57.03 |

57.11 [6] | Tkaniny z innych włókien roślinnych | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 57.02, 57.04 lub z przędzy kokosowej z pozycji 57.07 |

57.12 | Tkaniny z przędzy papierowej | | Wytwarzanie z papieru, materiałów chemicznych, masy tekstylnej lub włókien przędnych naturalnych, włókien syntetycznych ciętych lub ich odpadów |

58.01 [6] | Dywany węzełkowe lub nawijane, także konfekcjonowane | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 50.01 do 50.03, 51.01, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 lub 57.01 do 57.04 |

58.02 [6] | Pozostałe dywany, nawet konfekcjonowane; tkaniny zwane kilimami, "Schumack" lub "Soumak", "Karamanie" i podobne, nawet konfekcjonowane | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 50.01 do 50.03, 51.01, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 lub 57.01 do 57.04 lub z przędzy kokosowej |

58.04 [6] | Welury, plusze, tkaniny pętelkowe i tkaniny szenilowe, z wyjątkiem artykułów objętych pozycjami 55.08 i 58.05 | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 lub 57.01 do 57.04 lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

58.05 [6] | Taśmy i tkaniny wąskie składające się z osnowy bez wątku połączone za pomocą kleju (bolducs), z wyjątkiem artykułów objętych pozycjami 55.08 i 58.05 | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 lub 57.01 do 57.04 lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

58.06 [6] | Etykietki, odznaki i podobne wyroby, z materiałów włókienniczych, w sztukach, taśmach lub cięte według kształtu lub wymiaru, niehaftowane | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 lub 57.01 do 57.04 lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

58.07 [6] | Przędza szenilowana, przędza oplatana (poza przędzą z pozycji 52.01 i przędzą oplataną z włosia); plecionki w sztukach, ozdobne wyroby pasmanteryjne w sztukach, frędzle, pompony i podobne wyroby | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

58.08 [6] | Tiule i tkaniny sieciowe, gładkie | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

58.09 [6] | Tiule, tiule "bobinot" i tkaniny sieciowe, wzorzyste; koronki (wykonane maszynowo lub ręcznie) w sztukach, taśmach lub w postaci motywów | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

58.10 | Hafty w sztukach, taśmach lub w postaci motywów | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

59.01 [6] | Wata i artykuły z waty; kosmyki i nopy z materiałów włókienniczych | | Wytwarzanie z włókien naturalnych lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

59.02 [6] | Filc i wyroby z filcu nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub niepoddane tego rodzaju obróbce | | Wytwarzanie z włókien naturalnych lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

59.03 [6] | Włókniny oraz wyroby z włókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub niepoddane tego rodzaju obróbce | | Wytwarzanie z włókien naturalnych lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

59.04 [6] | Sznurki, powrozy, linki i liny, nawet plecione | | Wytwarzanie z włókien naturalnych lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej lub przędzy kokosowej z pozycji 57.07 |

59.05 [6] | Siatki wiązane ze szpagatu, powroza lub liny, gotowe sieci rybackie oraz inne gotowe sieci wykonane z materiałów włókienniczych | | Wytwarzanie z włókien naturalnych lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej lub przędzy kokosowej z pozycji 57.07 |

59.06 [6] | Pozostałe wyroby z przędzy lub szpagatu, powroza, linki lub liny, z wyjątkiem tkanin i wyrobów z tkanin | | Wytwarzanie z włókien naturalnych lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej lub przędzy kokosowej z pozycji 57.07 |

59.07 | Materiały włókiennicze płaskie powlekane klejem lub substancjami amylazowymi, używane do oprawy książek, do wyrobu produktów kartonowych, futerałów lub w podobnych celach (perkalina powlekana itd.); techniczna kalka płócienna; płótna zagruntowane do celów malarskich; płótno klejone i podobne materiały włókiennicze płaskie usztywniane do formowania stożków kapeluszy | | Wytwarzanie z przędzy |

59.08 | Tkaniny impregnowane, powlekane lub pokryte pochodnymi celulozy lub innymi tworzywami sztucznymi oraz tkaniny laminowane tymi samymi substancjami | | Wytwarzanie z przędzy |

59.09 | Płótna woskowane i inne tkaniny oliwione lub pokryte powłoką na bazie oleju | | Wytwarzanie z przędzy |

59.10 [6] | Linoleum do wszystkich zastosowań, także wycinane według kształtu; wykładziny podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, również wykrojone według kształtu | | Wytwarzanie z przędzy lub z włókien |

59.11 | Tkaniny gumowane, inne niż dzianiny | | Wytwarzanie z przędzy |

59.12 | Pozostałe tkaniny impregnowane lub powlekane; płótna malowane jako dekoracje teatralne, tła atelier i podobne | | Wytwarzanie z przędzy |

59.13 [6] | Tkaniny (inne niż dzianiny), elastyczne, z materiałów włókienniczych połączonych nicią gumową | | Wytwarzanie z przędzy pojedynczych |

59.15 [6] | Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z materiałów włókienniczych, nawet ze zbrojeniem, z osprzętem z innych materiałów | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03, 57.01 do 57.04 lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

59.16 [6] | Taśmy przenośnikowe lub pasy napędowe z materiałów włókienniczych, nawet zbrojone | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 50.01 do - 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03, 57.01 do 57.04 lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

59.17 [6] | Tkaniny i wyroby do zastosowań technicznych | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03, 57.01 do 57.04 lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej |

ex dział 60 | Dzianiny i wyroby szydełkowane z wyjątkiem otrzymywanych przez zszycie lub połączenie w inny sposób części tkanin dzianych lub szydełkowanych, które zostały albo wykrojone według kształtu albo otrzymane wcześniej w gotowym kształcie | | Wytwarzanie z włókien naturalnych gręplowanych lub czesanych z materiałów objętych pozycjami 56.01 do 56.03, z materiałów chemicznych lub masy tekstylnej [6] |

ex. 60.02 | Rękawiczki dziane lub szydełkowane, nieelastyczne ani niegumowane, otrzymywane przez zszycie lub połączenie w inny sposób części tkanin dzianych lub szydełkowanych, które zostały albo wykrojone według kształtu albo otrzymane wcześniej w gotowym kształcie | | Wytwarzanie z przędzy [7] |

ex 60.03 | Pończochy, podkolanówki, skarpetki, krótkie skarpetki i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, nieelastyczne ani niegumowane, otrzymywane przez zszycie lub połączenie w inny sposób części tkanin dzianych lub szydełkowych, które zostały albo wykrojone według kształtu albo otrzymane wcześniej w gotowym kształcie | | Wytwarzanie z przędzy [7] |

ex 60.04 | Bielizna dziana nieelastyczna ani niegumowana, otrzymywana przez zszycie lub połączenie w inny sposób części tkanin dzianych, które zostały albo wykrojone według kształtu albo otrzymane wcześniej w gotowym kształcie | | Wytwarzanie z przędzy [7] |

ex 60.05 | Odzież wierzchnia, dodatki do odzieży i pozostałe artykuły dziane, nieelastyczne ani niegumowane, otrzymywane przez zszycie lub połączenie w inny sposób części tkanin dzianych , które zostały albo wykrojone według kształtu albo otrzymane wcześniej w gotowym kształcie | | Wytwarzanie z przędzy [7] |

ex 60.06 | Pozostałe artykuły (w tym nakolanniki i pończochy przeciwżylakowe) dziane, nieelastyczne ani niegumowane, otrzymywane przez zszycie lub połączenie w inny sposób części tkanin dzianych , które zostały albo wykrojone według kształtu albo otrzymane wcześniej w gotowym kształcie | | Wytwarzanie z przędzy [7] |

61.01 | Męska i chłopięca odzież wierzchnia | | Wytwarzanie z przędzy [7] [8] |

ex 61.02 | Damska, dziewczęca i dziecięca odzież wierzchnia niehaftowana | | Wytwarzanie z przędzy [7] [8] |

ex 61.02 | Damska, dziewczęca i dziecięca odzież wierzchnia haftowana | | Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego [7] |

61.03 | Męska i chłopięca bielizna (osobista), w tym kołnierze, kołnierzyki przypinane, gorsy i mankiety | | Wytwarzanie z przędzy [7] [8] |

61.04 | Damska, dziewczęca i dziecięca bielizna (osobista) | | Wytwarzanie z przędzy [7] [8] |

ex 61.05 | Chustki do nosa i chusteczki ozdobne niehaftowane | | Wytwarzanie z nie bielonej przędzy pojedynczej [7] [8] [9] |

ex 61.05 | Chustki do nosa i chusteczki ozdobne haftowane | | Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego [7] |

ex 61.06 | Szale, apaszki, chusty, szaliki, mantyle, welony, woalki i tym podobne artykuły niehaftowane | | Wytwarzanie z niebielonej przędzy pojedynczej z włókien naturalnych lub z włókien syntetycznych ciętych lub ich odpadów lub z materiałów chemicznych lub z masy tekstylnej [7] [8] |

ex 61.06 | Szale, apaszki, chusty, szaliki, mantyle, welony, woalki i tym podobne artykuły haftowane | | Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego [7] |

61.07 | Krawaty | | Wytwarzanie z przędzy [7] [8] |

ex 61.08 | Kołnierze, kołnierzyki, barbety, ozdoby, gorsy, żaboty, mankiety, karczki i podobne ozdoby do ubrań i bielizny damskiej niehaftowane | | Wytwarzanie z przędzy [7] [8] |

ex 61.08 | Kołnierze, kołnierzyki, barbety, ozdoby, gorsy, żaboty, mankiety, karczki i podobne ozdoby do ubrań i bielizny damskiej haftowane | | Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego [7] |

61.09 | Gorsety, pasy gorsetowe, pasy elastyczne, biustonosze, szelki, podwiązki, gumki podtrzymujące skarpetkę i tym podobne artykuły z tkanin lub dziane, także elastyczne | | Wytwarzanie z przędzy [7] [10] |

61.10 | Rękawiczki, pończochy, skarpetki i podkolanówki z wyjątkiem dzianych | | Wytwarzanie z przędzy [7] [10] |

61.11 | Inne konfekcjonowane dodatki odzieżowe: naramienniki, poduszeczki i ramiączka podtrzymujące do kostiumów, paski i pasy, mufki, rękawy ochronne itd. | | Wytwarzanie z przędzy [7] [10] |

62.01 | Koce i pledy | | Wytwarzanie z niebielonej przędzy z działów 50 do 56 [8] [9] |

ex 62.02 | Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych; firanki, zasłony, lambrekiny okienne i łóżkowe i inne artykuły wystroju wnętrz, niehaftowane | | Wytwarzanie z niebielonej przędzy pojedynczej [8] [9] |

ex 62.02 | Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych; firanki, zasłony, lambrekiny okienne i łóżkowe i inne artykuły wystroju wnętrz, haftowane | | Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego |

62.03 | Worki i torby stosowane do pakowania towarów | | Wytwarzanie z materiałów chemicznych, masy tekstylnej lub włókien naturalnych, włókien syntetycznych ciętych lub ich odpadów [8] [9] |

62.04 | Brezenty, żagle do łodzi, desek windsurfingowych i pojazdów lądowych, markizy i zasłony przeciwsłoneczne, namioty i wyposażenie kempingowe | | Wytwarzanie z niebielonej przędzy pojedynczej [8] [9] |

62.05 | Pozostałe artykuły konfekcjonowane z tkanin łącznie z wykrojami odzieży | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

64.01 | Obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych | Wykonanie z zestawów składających się z wierzchniej części obuwia przytwierdzonej do podeszew wewnętrznych lub do innych części niższych, które to zestawy nie posiadają podeszew zewnętrznych i wykonane są z dowolnych materiałów z wyjątkiem metalu | |

64.02 | Obuwie z podeszwami zewnętrznymi ze skóry naturalnej, sztucznej lub wtórnej; obuwie (inne niż wymienione w pozycji 64.01) z podeszwami zewnętrznymi z gumy lub tworzyw sztucznych | Wykonanie z zestawów składających się z wierzchniej części obuwia przytwierdzonej do podeszew wewnętrznych lub do innych części niższych, które to zestawy nie posiadają podeszew zewnętrznych i wykonane są z dowolnych materiałów z wyjątkiem metalu | |

64.03 | Obuwie z drewna lub z podeszwami zewnętrznymi z drewna lub z korka | Wykonanie z zestawów składających się z wierzchniej części obuwia przytwierdzonej do podeszew wewnętrznych lub do innych części niższych, które to zestawy nie posiadają podeszew zewnętrznych i wykonane są z dowolnych materiałów z wyjątkiem metalu | |

64.04 | Obuwie z podeszwami zewnętrznymi z innego materiału (sznurek, karton, tkanina, filc, wiklina itd.) | Wykonanie z zestawów składających się z wierzchniej części obuwia przytwierdzonej do podeszew wewnętrznych lub do innych części niższych, które to zestawy nie posiadają podeszew zewnętrznych i wykonane są z dowolnych materiałów z wyjątkiem metalu | |

65.03 | Kapelusze i inne nakrycia głowy z filcu, wykonane z korpusów, stożków lub płatów do kapeluszy z pozycji 65.01, nawet z podszyciem i przybraniem | | Wytwarzanie z włókien |

65.05 | Kapelusze i inne nakrycia głowy (w tym siatki na włosy) dziane lub szydełkowane bądź wykonane z płótna, koronki lub filcu w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem i przybraniem | | Wytwarzanie z włókien lub z przędzy |

66.01 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 70.07 | Szkło lane lub walcowane i "szkło do szyb" (także szlifowane lub polerowane) powycinane w inny kształt niż kwadratowy i prostokątny lub też gięte bądź w inny sposób obrobione (zukosowane, grawerowane itd.); witraże izolacyjne o licznych ściankach | Wytwarzanie ze szkła ciągnionego, lanego lub walcowanego objętego pozycjami 70.04 do 70.06 | |

70.08 | Szkło bezpieczne, także formowane, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego | Wytwarzanie ze szkła ciągnionego, lanego lub walcowanego objętego pozycjami 70.04 do 70.06 | |

70.09 | Lustra szklane oprawione lub nie, łącznie z lusterkami wstecznymi | Wytwarzanie ze szkła ciągnionego, lanego lub walcowanego objętego pozycjami 70.04 do 70.06 | |

71.15 | Wyroby z pereł naturalnych, kamieni szlachetnych lub kamieni syntetycznych lub odtworzonych | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

73.07 | Żelazo i stal w kęsiskach, kęsach, kęsiskach płaskich, blachówkach, żelazo i stal wstępnie obrobione przez wytapianie i kucie (wstępniaki kute) | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 73.04 | |

73.08 | Wstępniaki w zwojach do blach, z żelaza lub stali | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 73.07 | |

73.09 | Blachy uniwersalne z żelaza lub stali | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 73.07 lub 73.08 | |

73.10 | Pręty żelazne lub stalowe, walcowane lub ciągnione na gorąco lub kute (w tym walcówka); pręty żelazne lub stalowe uzyskane lub wykończone na zimno, stalowe pręty drążone nadające się do celów wiertniczych | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 73.07 | |

73.11 | Kształtowniki żelazne lub stalowe, walcowane lub ciągnione na gorąco, kute lub uzyskane lub wykończone na zimno; grodzice żelazne lub stalowe, także perforowane i złożone z kilku elementów | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 73.07 do 73.10, 73.12 lub 73.13 | |

73.12 | Blachy taśmowe z żelaza lub stali, walcowane na gorąco lub na zimno | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 73.07 do 73.09 lub 73.13 | |

73.13 | Blachy z żelaza lub stali, walcowane na gorąco lub na zimno | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 73.07 do 73.09 | |

73.14 | Druty żelazne lub stalowe pokryte lub nie, z wyjątkiem izolowanych drutów elektrycznych | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 73.10 | |

73.16 | Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych z żeliwa, żelaza lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i inne elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i inne elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 73.06 |

73.18 | Rury i przewody rurowe (w tym ich przedkuwki) z żelaza lub stali z wyjątkiem wyrobów z pozycji 73.19 | | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 73.06, 73.07 lub 73.15 w postaci określonej w pozycjach 73.06 i 73.07 |

74.03 | Sztaby, pręty, kształtowniki i druty o pełnym przekroju, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.04 | Blachy grube, cienkie oraz taśma o grubości przekraczającej 0,15 mm, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.05 | Folia miedziana (nawet wytłaczana, powycinana, perforowana, pokryta, drukowana lub łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (bez podłoża) nieprzekraczającej 0,15 mm | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.06 | Proszki i płatki miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.07 | Rury i przewody rurowe (w tym ich przedkuwki) i pręty drążone, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.08 | Łączniki rur lub przewodów rurowych z miedzi (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje) | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.09 | Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z miedzi, o pojemności powyżej 300 l, również pokrywane lub izolowane cieplnie, lecz niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.10 | Skrętki, kable, taśmy plecione i podobne, z miedzi, nieizolowane elektrycznie | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.11 | Tkanina (również taśma bez końca), kraty i siatka z drutu miedzianego, siatka metalowa rozciągana, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.12 | Kraty z jednego kawałka, z miedzi, wykonane z blachy lub naciętej i rozłożonej taśmy | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.13 | Łańcuchy, łańcuszki i ich części, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.14 | Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry i wyroby podobne z miedzi lub ze stali, posiadające główki miedziane | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.15 | Wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (łącznie z podkładkami sprężystymi) i wyroby podobne, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.16 | Sprężyny z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.17 | Urządzenia do gotowania i ogrzewania, używane w gospodarstwie domowym, nieelektryczne, oraz ich części, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.18 | Artykuły gospodarstwa domowego i higieny i ich części, z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

74.19 | Pozostałe artykuły z miedzi | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

75.02 | Sztaby, pręty, kształtowniki i druty z niklu | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

75.03 | Blachy grube, cienkie, taśma i folia każdej grubości, z niklu; proszki i płatki z niklu | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

75.04 | Rury i przewody rurowe (w tym ich przedkuwki) oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z niklu | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

75.05 | Anody do niklowania, w tym uzyskane za pomocą elektrolizy, surowe lub obrobione | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

75.06 | Pozostałe artykuły z niklu | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego [10] |

76.02 | Sztaby, pręty, kształtowniki i druty z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.03 | Blachy grube, cienkie oraz taśma o grubości powyżej 0,20 mm, z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.04 | Folia aluminiowa (nawet wytłaczana, powycinana, perforowana, pokryta, drukowana lub łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (bez podłoża) nieprzekraczającej 0,20 mm | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.05 | Proszki i płatki aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.06 | Rury i przewody rurowe (w tym ich przedkuwki) i pręty drążone, z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.07 | Łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.08 | Konstrukcje z aluminium i części takich konstrukcji (hangary, mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, słupy, filary, kolumny, szkielety konstrukcji dachów, pokrycia budynków, ramy drzwi i okien, balustrady itd.), z aluminium; płyty, pręty, kształtowniki, rury i podobne wyroby z aluminium, przygotowane do użycia w konstrukcjach | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.09 | Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki z aluminium na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokrywane lub izolowane cieplnie lecz niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.10 | Beczki, bębny, puszki, skrzynki i tym podobne pojemniki z aluminium (także sztywne i składane pojemniki rurowe) do transportu lub do pakowania | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.11 | Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.12 | Skrętki, kable, taśmy plecione i podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.13 | Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.14 | Kraty z jednego elementu, z aluminium, wykonane z blachy lub naciętej i rozłożonej taśmy | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.15 | Artykuły gospodarstwa domowego i higieny i ich części, z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

76.16 | Pozostałe artykuły z aluminium | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

77.02 | Magnez w postaci sztab, prętów, kształtowników, drutów, blach, arkuszy, taśm, rur, przewodów rurowych (w tym ich przedkuwek), pręty drążone, proszki, płatki i opiłki kalibrowane | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

77.03 | Pozostałe artykuły z magnezu | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

78.02 | Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z ołowiu | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

78.03 | Tafle, arkusze i taśmy z ołowiu, o masie 1 m, powyżej 1,700 kg | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

78.04 | Płyty i taśmy cienkie z ołowiu (również wytłaczane, powycinane, perforowane, pokryte, drukowane lub łączone z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o masie 1 m, nieprzekraczającej 1,700 kg (bez podłoża); proszki i płatki ołowiu | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

78.05 | Rury i przewody rurowe (w tym ich przedkuwki), pręty drążone, łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje, rurki w kształcie S do syfonów) z ołowiu | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

78.06 | Pozostałe artykuły z ołowiu | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

79.02 | Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cynku | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

79.03 | Płyty, arkusze i taśmy każdej grubości z cynku; proszki i płatki cynku | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

79.04 | Rury i przewody rurowe (w tym ich przedkuwki), pręty drążone i łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z cynku | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

79.05 | Rynny, gąsiory, lukarny i inne wyroby ukształtowane, z cynku, stosowane w budownictwie | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

79.06 | Pozostałe artykuły z cynku | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

80.02 | Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cyny | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

80.03 | Tafle (blachy), płyty, arkusze i taśmy z cyny, o masie 1 m, powyżej 1 kg | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

80.04 | Płyty i folia cynowa (nawet wytłaczana, powycinana, perforowana, pokryta, drukowana lub łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o masie 1 m˛ nieprzekraczającej 1 kg (bez podłoża); proszki i płatki cyny | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

80.05 | Rury i przewody rurowe (w tym ich przedkuwki), pręty drążone i łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z cyny | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

82.05 | Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, również napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), również ciągadła, ciągowniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia wiertnicze | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego [10] |

82.06 | Noże i ostrza tnące do maszyn lub do urządzeń mechanicznych | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego [10] |

ex dział 84 | Kotły, maszyny, urządzenia i silniki mechaniczne, z wyjątkiem sprzętu, maszyn i urządzeń chłodniczych, elektryczne lub inne (nr 84.15) oraz maszyny do szycia, w tym podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia (ex 84.41) | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego [11] |

84.15 | Sprzęt, maszyny i urządzenia chłodnicze, elektryczne lub inne | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub części [12] stanowią produkty "pochodzące" |

ex 84.41 | Maszyny do szycia (tkanin, skór, obuwia itp.) w tym podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że: a)co najmniej 50 % wartości materiałów, elementów lub części [12]użytych do montażu głowicy (z wyłączeniem silnika) stanowią produkty "pochodzące",b)mechanizm napinania nici, mechanizm szydełkowy i zygzakowy stanowią produkty "pochodzące" |

ex dział 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz przedmioty o zastosowaniach elektrotechnicznych, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 85.14 i 85.15 | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego |

85.14 | Mikrofony i ich stojaki, głośniki i elektryczne wzmacniacze niskiej częstotliwości | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że: a)co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub części [12]stanowią produkty"pochodzące"b)wartość użytych tranzystorów niepochodzących nie przekracza 3 % wartości produktu końcowego [13] |

85.15 | Urządzenia nadawcze i odbiorcze dla radiotelefonii i radiotelegrafii, radiofonii i telewizji, w tym posiadające w tej samej obudowie aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, i urządzenia telewizyjne do rejestracji obrazu, radiowe urządzenia naprowadzające, wykrywające, do sondowania i zdalnego sterowania radiowego | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że: a)co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub części [12]stanowią produkty "pochodzące"b)wartość użytych tranzystorów niepochodzących nie przekracza 3 % wartości produktu końcowego [13] |

dział 86 | Pojazdy i osprzęt torów kolejowych; urządzenia sygnalizacyjne nieelektryczne przeznaczone do dróg komunikacji | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego |

ex dział 87 | Samochody, traktory, pojazdy kołowe i inne pojazdy lądowe, z wyjątkiem produktów z pozycji 87.09 | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego |

87.09 | Motocykle i rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z przyczepą boczną lub bez; przyczepy boczne do motocykli i wszystkich rodzajów rowerów, występujące samodzielnie | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub części [12] stanowią produkty "pochodzące" |

ex dział 90 | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne i kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 i 90.26 | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego |

90.05 | Lornetki i lunety z pryzmatem lub bez | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub części [12] stanowią produkty "pochodzące" |

90.07 | Aparaty fotograficzne, przyrządy i urządzenia wytwarzające światło lampy błyskowej w fotografii | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części1 zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub części [12] stanowią produkty "pochodzące" |

90.08 | Kamery i projektory filmowe (urządzenia do zapisu obrazu i dźwięku, także połączone); urządzenia do projekcji z odtwarzaniem dźwięku lub bez | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub części [12] stanowią produkty "pochodzące" |

90.12 | Mikroskopy optyczne, w tym także mikroskopy przeznaczone do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części [12] zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub części [12] stanowią produkty "pochodzące" |

90.26 | Liczniki ilości zużycia gazu, cieczy lub energii, włącznie z licznikami wzorcowymi | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części [12] zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub częścix stanowią produkty "pochodzące" |

ex dział 91 | Zegary, zegarki oraz ich części, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 91.04 i 91.08 | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego |

91.04 | Zegary ścienne, zegary wahadłowe, budziki i tym podobne wyroby zegarmistrzowskie o mechanizmie innym niż zegarki na rękę | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub części [12] stanowią produkty "pochodzące" |

91.08 | Inne zmontowane mechanizmy zegarowe | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub części [12] stanowią produkty "pochodzące" |

ex dział 92 | Instrumenty muzyczne; urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku lub do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku w telewizji, metodą magnetyczną, części i akcesoria do tych instrumentów i urządzeń, z wyjątkiem produktów z pozycji 92.11 | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego |

92.11 | Fonografy, dyktafony i inne przyrządy do zapisu i odtwarzania dźwięku, w tym gramofony, urządzenia do przewijania filmów i przewodów, z odtwarzaczem dźwięku lub bez; urządzenia do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku w telewizji, metodą magnetyczną | | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących" nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego i pod warunkiem, że: a)co najmniej 50 % wartości użytych materiałów, elementów lub części [12]stanowią produkty "pochodzące"b)wartość użytych tranzystorów niepochodzących nie przekracza 3 % wartości produktu końcowego [13] |

dział 93 | Broń i amunicja | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

96.02 | Miotły i szczotki (szczotki, miotły, zmiotki, pędzle itp.), w tym szczotki stanowiące części maszyn; wałki do malowania, ściągaczki do wody z szyb z gumy lub innych podobnych materiałów elastycznych | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

97.03 | Pozostałe zabawki; miniaturki do zabawy | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

98.01 | Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i inne części tych artykułów, guziki w postaci półproduktów | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

98.08 | Taśmy do maszyn do pisania i inne podobne nasycone tuszem lub sporządzone w inny sposób celem pozostawienia odbić, również na szpulkach lub w kasetach, poduszki do tuszy, także nasycone tuszem, nawet w pudełkach | | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 98.15 | Termosy i inne pojemniki próżniowe, kompletne | | Wytwarzanie z materiałów z pozycji 70.12 |

[1] Ta zasada nie obowiązuje w odniesieniu do kukurydzy typu zea indurata.

[2] Ta zasada nie obowiązuje do soku z ananasów, owoców limy lub limety i grapefruita.

[3] Ten szczególny przepis nie obowiązuje w sytuacji, gdy produkty uzyskano z materiałów, które nabyły status produktów pochodzenia zgodnie z warunkami określonymi na liście B.

[4] Ten szczególny przepis nie obowiązuje w sytuacji, gdy produkty uzyskano z materiałów, które nabyły status produktów pochodzenia zgodnie z warunkami określonymi w wykazie B.

[5] W odniesieniu do przędzy uzyskiwanej z jednego lub kilku materiałów włókienniczych należy stosować łącznie postanowienia wymienione w niniejszym wykazie zarówno w odniesieniu do pozycji, w której sklasyfikowana jest przędza mieszana, jak również do pozycji, w której sklasyfikowana byłaby przędza z każdego innego surowca włókienniczego wchodząca w skład przędzy mieszanej. Jednakże zasada ta nie obowiązuje w odniesieniu do jednego lub kilku materiałów włókienniczych mieszanych, jeżeli jej lub ich masa nie przekracza 10 % ogólnej masy wszystkich użytych materiałów włókienniczych.

[6] 30 % w odniesieniu do nici złożonych z rdzenia twardego, z wąskiego paska aluminiowego lub folii z tworzywa sztucznego pokrytej proszkiem aluminiowym lub nie, który to rdzeń jest wklejony przy użyciu przezroczystego lub kolorowanego kleju między dwie folie z tworzywa sztucznego o szerokości nieprzekraczającej 5 mm.

[7] Użyte ozdoby i dodatki, z wyjątkiem podszewek, które zmieniają pozycję taryfową, nie pozbawiają uzyskanego produktu statusu pochodzenia, jeżeli ich masa nie przekracza 10 % ogólnej masy wszystkich włączonych materiałów włókienniczych.

[8] Te szczególne przepisy nie obowiązują w odniesieniu do produktów uzyskanych z tkanin drukowanych, zgodnie z warunkami określonymi w wykazie B.

[9] W odniesieniu do produktów uzyskiwanych z jednego lub kilku materiałów włókienniczych zasada ta nie obowiązuje w odniesieniu do jednego lub kilku materiałów włókienniczych mieszanych, jeżeli jego lub ich masa nie przekracza 10 % ogólnej masy wszystkich użytych materiałów włókienniczych.

[10] Te szczególne przepisy nie obowiązują w sytuacji, gdy produkty uzyskano z materiałów, które nabyły status produktów pochodzenia zgodnie z warunkami określonymi w wykazie B.

[11] Niniejszych przepisów nie stosuje się do podpozycji 84.59 dotyczącej skladników paliw do dnia 31 grudnia 1077 r.

[12] wartość produktów o nieustalonym pochodzeniu.

[13] Tego udziału procentowego nie dodaje się do 40 %.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ B

Wykaz zawierający procesy obróbki lub przetworzenia, które nie powodują zmiany pozycji taryfowej, ale nadają status pochodzenia produktom, które poddano tym procesom

Towary końcowe | Procesy obróbki lub przetworzenia dokonane na produktach niepochodzących, nadające im status pochodzenia, jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki: |

Nr Taryfy Celnej | Opis |

Użycie materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących" w kotłach, maszynach i urządzeniach wymienionych w działach 84 do 92, jak również w kotłach i kaloryferach wymienionych w pozycji 73.37 nie pozbawia przedmiotowych produktów statusu pochodzenia, pod warunkiem że wartość tych materiałów, elementów i części zamiennych nie przekracza 5 % wartości produktu końcowego |

ex 25.09 | Ziemie barwiące wypalane lub proszkowane | Kruszenie i wypalanie lub proszkowanie ziem barwiących |

ex 25.15 | Marmur wyłącznie pocięty przez piłowanie i o grubości nie większej niż 25 cm | Cięcie przez piłowanie na płyty lub elementy, polerowanie, doszlifowywanie w naturalnej wielkości i czyszczenie marmurów surowych, obrobionych zgrubnie, wyłącznie pociętych przez piłowanie, o grubości powyżej 25 cm |

ex 25.16 | Granit, porfir, bazalt, piaskowiec i inne kamienie obrobione i budowlane wyłącznie pocięte przez piłowanie i o grubości nie większej niż 25 cm | Cięcie przez piłowanie granitu, porfiru, bazaltu, piaskowca i innych kamieni surowych i budowlanych, obrobionych zgrubnie, wyłącznie pociętych przez piłowanie, o grubości powyżej 25 cm |

ex 25.18 | Dolomit wypalany; glinobitka z dolomitu | Wypalanie dolomitu niewypalonego |

działy 28 do 37 | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | Obróbka lub przetworzenie, w której wartość wszystkich użytych materiałów "niepochodzących" nie przekracza 20 % wartości produktu końcowego |

ex dział 38 | Produkty chemiczne różne, z wyjątkiem oczyszczonego oleju talowego | Obróbka lub przetworzenie, w której wartość wszystkich użytych materiałów "niepochodzących" nie przekracza 20 % wartości produktu końcowego |

ex 38.05 | Oczyszczony olej talowy | Oczyszczanie surowego oleju talowego |

dział 39 | Tworzywa sztuczne, etery i estry celulozy, sztuczne żywice i wyroby z tych surowców | Obróbka lub przetworzenie, w której wartość wszystkich użytych materiałów "niepochodzących" nie przekracza 20 % wartości produktu końcowego |

ex 40.01 | Płyty z krepy kauczukowej na podeszwy | Rozciąganie arkuszy gumowych |

ex 40.07 | Nici i sznury gumowe powlekane włóknem | Wytwarzanie z niepowleczonych nici i sznurów gumowych |

ex 41.01 | Skóry owcze lub jagnięce bez wełny | Usuwanie wełny ze skór owczych lub jagnięcych |

ex 41.02 | Skóry bydlęce (w tym bawole) i koniowatych, wyprawione, z wyjątkiem skór z pozycji 41.06 do 41.08, dogarbowane | Dogarbowanie skór bydlęcych (w tym bawolich) i koniowatych, tylko garbowanych |

ex 41.03 | Skóry owcze lub jagnięce, wyprawione, z wyjątkiem skór objętych pozycjami 41.06 do 41.08, dogarbowane | Dogarbowanie skór owczych lub jagnięcych, tylko garbowanych |

ex 41.04 | Skóry kozie, wyprawione, z wyjątkiem skór objętych pozycjami 41.06 do 41.08, dogarbowane | Dogarbowanie skór kozich, tylko garbowanych |

ex 41.05 | Wyprawione skóry innych zwierząt, z wyjątkiem skór objętych pozycjami 41.06 do 41.08, dogarbowane | Dogarbowanie skór innych zwierząt, tylko garbowanych |

ex 43.02 | Skóry futerkowe połączone | Wybielanie, barwienie, apreturowanie, przycinanie i łączenie skór futerkowych garbowanych lub apreturowanych |

ex 50.09 | Tkaniny drukowane | Deseniowanie połączone z operacjami wykończeniowymi (wybielanie, apreturowanie, suszenie, odparowywanie, usuwanie supełków, cerowanie, impregnowanie, sanforyzacja, merceryzacja) tkanin, których wartość nie przekracza 47,5 % wartości produktu końcowego |

ex 50.10 |

ex 51.04 |

ex 53.11 |

ex 53.12 |

ex 53.13 |

ex 54.05 |

ex 55.07 |

ex 55.08 |

ex 55.09 |

ex 56.07 |

ex 68.03 | Wyroby z łupków lub łupków scalonych | Produkcja wyrobów z łupków |

ex 68.13 | Wyroby z azbestu; wyroby z mieszanek na bazie azbestu lub z mieszanin na bazie azbestu i węglanu magnezowego | Produkcja wyrobów z azbestu z mieszanin na bazie azbestu lub z mieszanin na bazie azbestu i węglanu magnezowego |

ex 68.15 | Wyroby z miki, łącznie z miką na podłożu papierowym lub włókienniczym | Produkcja wyrobów z miki |

ex 70.10 | Butelki i flakony szlifowane | Szlifowanie butelek i flakonów, pod warunkiem że wartość wyrobów ze szkła nieoszlifowanych nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 70.13 | Wyroby ze szkła używane do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych, z wyjątkiem artykułów objętych pozycjami 70.19, szlifowane | Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że wartość wyrobów ze szkła nieciętych nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 70.20 | Wyroby z włókien szklanych | Wytwarzanie z surowych włókien szklanych |

ex 71.02 | Kamienie szlachetne lub półszlachetne, szlifowane lub w inny sposób obrobione, nieoprawione ani niewmontowane, także tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu, ale niezestawione | Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych |

ex 71.03 | Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlifowane lub w inny sposób obrobione, nieoprawione ani niewmontowane, także tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu, ale niezestawione | Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni syntetycznych lub odtworzonych |

ex 71.05 | Srebro i stopy srebra (w tym srebro złocone lub pozłacane i srebro platynowane), wstępnie obrobione | Walcowanie, wydłużanie, ciągnienie, kruszenie lub rozdrabnianie nieobrobionego srebra i stopów srebra |

ex 71.06 | Metale platerowane srebrem, wstępnie obrobione | Stapianie lub rozdzielanie elektrolityczne srebra i stopów srebra, nieobrobionych |

ex 71.07 | Złoto i stopy złota (w tym złoto platynowane), wstępnie obrobione | Walcowanie, wydłużanie, ciągnienie, kruszenie lub rozdrabnianie nieobrobionego złota i stopów złota (w tym złota platynowanego) |

ex 71.07 | Złoto i stopy złota (w tym złoto platynowane), nieobrobione | Walcowanie, wydłużanie, ciągnienie, kruszenie lub rozdrabnianie nieobrobionego złota i stopów złota (w tym złota platynowanego) |

ex 71.08 | Metale nieszlachetne lub srebro platerowane złotem, wstępnie obrobione | Walcowanie, wyciąganie, przeciąganie, naklepywanie pozłoty na metalach pospolitych lub na srebrze, nieobrobionych |

ex 71.09 | Platyna i metale z kopalni platyny oraz ich stopy, wstępnie obrobione | Walcowanie, wyciąganie, przeciąganie, naklepywanie platyny na metalach z kopalni platyny nieobrobionych |

ex 71.09 | Platyna i metale z kopalni platyny oraz ich stopy, wstępnie nieobrobione | Stapianie lub rozdzielanie elektrolityczne platyny i metali z kopalni platyny nieobrobionych |

ex 71.10 | Metale nieszlachetne lub metale szlachetne platerowane platyną lub metalami z kopalni platyny, wstępnie obrobione | Walcowanie, wyciąganie, przeciąganie, naklepywanie platyny lub metali z kopalni platyny na metalach pospolitych lub szlachetnych, nieobrobionych |

73.15 | Stopy stali i stal węglowa wysokiej jakości: | |

w postaciach objętych pozycjami 73.07 do 73.13 | Wytwarzanie z materiałów w postaciach określonych w pozycji 73.06 |

w postaciach określonych w pozycji 73.14 | Wytwarzanie z materiałów w postaciach objętych pozycjami 73.06 do 73.07 |

ex 74.01 | Miedź do rafinacji (blistry itp.) | Konwertowanie kamieni miedziowych |

ex 74.01 | Miedź rafinowana | Oczyszczanie termiczne lub elektrolityczne miedzi do rafinacji (blister i innych), złomów i odpadów miedzi |

ex 74.01 | Stopy miedzi | Stapianie i obróbka termiczna miedzi rafinowanej, złomów i odpadów miedzi |

ex 75.01 | Nikiel nieobrobiony plastycznie (z wyjątkiem anod z pozycji 75.05) | Oczyszczanie za pomocą elektrolizy, stapiania lub drogą chemiczną kamieni, speiss i innych produktów pośrednich hutnictwa niklu |

ex 77.04 | Beryl obrobiony plastycznie | Walcowanie, wydłużanie, ciągnienie, kruszenie lub rozdrabnianie berylu nieobrobionego plastycznie, którego wartość nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 81.01 | Wolfram obrobiony plastycznie | Wytwarzanie z wolframu nieobrobionego plastycznie, którego wartość nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 81.02 | Molibden obrobiony plastycznie | Wytwarzanie z molibdenu nieobrobionego plastycznie, którego wartość nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 81.03 | Tantal obrobiony plastycznie | Wytwarzanie z tantalu nieobrobionego plastycznie, którego wartość nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 81.04 | Inne metale nieszlachetne obrobione plastycznie | Wytwarzanie z innych metali nieszlachetnych, których wartość nie przekracza 50 % wartości produktu końcowego |

ex 84.06 | Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym lub spalinowe, tłokowe | Obróbka, przetworzenie lub montaż przy użyciu materiałów, elementów i części zamiennych, których wartość nie przekracza 40 % produktu końcowego |

ex 84.08 | Inne silniki i napędy, z wyjątkiem silników odrzutowych oraz turbin gazowych | Obróbka, przetworzenie lub montaż, w którym wartość użytych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących", nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego, pod warunkiem że części "pochodzące" stanowić będą co najmniej 50 % wartości użytych części [1] |

84.16 | Kalandry lub inne maszyny do walcowania (nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła) oraz walce do tych urządzeń | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość wykorzystanych materiałów i części niepochodzących nie przekracza 25 % wartości produktu końcowego |

ex 84.17 | Maszyny, instalacje, również z podgrzewaniem elektrycznym, do poddawania materiałów procesom wymagającym zmiany temperatury, dla przemysłu drzewnego, produkującego włóknisty materiał celulozowy, papier i tekturę | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość wykorzystanych materiałów i części niepochodzących nie przekracza 25 % wartości produktu końcowego |

84.31 | Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego (masa papiernicza) lub do wytwarzania bądź obróbki wykańczającej papieru lub tektury | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość wykorzystanych materiałów i części niepochodzących nie przekracza 25 % wartości produktu końcowego |

84.33 | Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, także krajarki i krajalnice wszelkich typów | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość wykorzystanych materiałów i części niepochodzących nie przekracza 25 % wartości produktu końcowego |

ex 84.41 | Maszyny do szycia (tkanin, skóry, obuwia, itp.), w tym podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia | Montaż, w którym wartość używanych materiałów, elementów i części zamiennych "niepochodzących", nie przekracza 40 % wartości produktu końcowego, pod warunkiem że: a)części "pochodzące" stanowią co najmniej 50 % wartości części użytych [1] do montażu głowicy (z wyłączeniem silnika),b)i że mechanizm napinania nici, mechanizm szydełkowy i zygzakowy stanowić będą produkty "pochodzące" |

87.06 | Części, elementy i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami nr 87.01 do 87.03 | Obróbka, przetwarzanie lub montaż, w których wartość wykorzystanych materiałów i części nie przekracza 15 % wartości produktu końcowego |

ex 95.01 | Wyroby z łuski | Wytwarzanie z łuski obrobionej |

ex 95.02 | Wyroby z masy perłowej | Wytwarzanie z masy perłowej obrobionej |

ex 95.03 | Wyroby z kości słoniowej | Wytwarzanie z kości słoniowej obrobionej |

ex 95.04 | Wyroby z kości | Wytwarzanie z kości obrobionej |

ex 95.05 | Wyroby z rogu, poroża zwierzęcego, koralu naturalnego lub odtworzonego i innych surowców zwierzęcych do szlifowania | Wytwarzanie z rogów, poroża zwierzęcego, korala naturalnego lub odtworzonego i innych substancji zwierzęcych do szlifowania, obrobionych |

ex 95.06 | Wyroby z surowców roślinnych do szlifowania (corozo, orzechy, twarde ziarna itp.) | Wytwarzanie z substancji roślinnych do szlifowania (corozo, orzecha, twardych ziaren itd.), obrobionych |

ex 95.07 | Wyroby z piany morskiej i bursztynu (sukcynit), naturalnego lub odtworzonego, z agatu i podobnych surowców | Wytwarzanie z piany morskiej i bursztynu, naturalnego lub odtworzonego, agatu i substancji mineralnych podobnych do agatu, obrobionych |

ex 98.11 | Fajki, w tym cybuchy | Wytwarzanie ze wstępniaków |

[1] wartość materiałów o nieustalonym pochodzeniu.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ C

Wykaz produktów wyłączonych ze stosowania niniejszego Protokołu

Numer Taryfy Celnej | Opis |

ex 27.07 | Olejki aromatyczne podobne w rozumieniu uwagi 2 do działu 27, których ponad 65 % objętości podlega destylacji w temperaturze do 250 °C (w tym mieszaniny benzyn naftowych i benzolu), materiały stosowane jako paliwo napędowe lub do ogrzewania |

27.09 do 27.16 | Oleje mineralne i produkty ich destylacji; minerały bitumiczne; woski mineralne |

ex 29.01 | Węglowodory akcyliczne,cykloalkeny i cyklenoalkany, z wyjątkem azulenów,benzen, toluen, ksylenstosowane jako paliwo napędowe lub do ogrzewania |

ex 34.03 | Preparaty smarowe, z wyjątkiem zawierających w masie 70 % lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych |

ex 34.04 | Woski na bazie parafiny, woski uzyskiwane z ropy naftowej, minerałów bitumicznych lub osadów parafinowych |

ex 38.14 | Dodatki do smarów |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PROTOKÓŁ 4

w sprawie niektórych przepisów szczególnych dotyczących Irlandii

Nie naruszając postanowień artykułu 13 Umowy, środki przewidziane w ustępach 1 i 2 Protokołu 6 i artykule 1 Protokołu 7 do "Aktu dotyczącego warunków przystąpienia i dostosowania traktatów", sporządzonego i przyjętego na konferencji z udziałem Wspólnot Europejskich i Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dotyczące odpowiednio niektórych ograniczeń ilościowych istotnych dla Irlandii oraz przywozu pojazdów silnikowych i przemysłu montażowego w Irlandii, obowiązują w odniesieniu do Szwajcarii.

--------------------------------------------------

Protokół 5

w sprawie systemu stosowanego przez Szwajcarię przy przywozie niektórych produktów objętych systemem zmierzającym do utworzenia rezerw obowiązkowych

Artykuł 1

Szwajcaria może objąć systemem rezerw obowiązkowych produkty niezbędne do zapewnienia podstawowych warunków życia ludności i armii w czasie wojny, które nie są produkowane w Szwajcarii lub których produkcja jest niewystarczająca i których cechy szczególne lub charakter umożliwiają utworzenie rezerw.

Szwajcaria stosuje przedmiotowy system w sposób niepowodujący żadnej dyskryminacji, bezpośredniej lub pośredniej, między produktami przywożonymi ze Wspólnoty i podobnymi produktami krajowymi.

Artykuł 2

W dniu podpisania niniejszej Umowy system, o którym mowa w artykule 1, obejmuje następujące produkty:

Nr Szwajcarskiej Taryfy Celnej | Opis towarów |

2707. | Oleje i inne produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowe; produkty podobne w rozumieniu uwagi 2, dział 27 Niefrakcjonowane |

10 | Do silników |

12 | Do innych celów |

| Frakcjonowane |

| Produkty, z których 90 % lub więcej objętościowo destyluje w temperaturze do 200 °C (benzol, toluol, ksylol itd.): |

20 | Do silników |

| Pozostałe oleje i produkty destylacji, takie jak oleje fenolowe, kreozotowe, naftenowy, antracen itd.: |

30 | Do silników |

2709. | Surowe oleje ropy naftowej lub surowe oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych: |

10 | Do silników |

20 | Do innych celów |

2710. | Oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe); przetwory gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające w masie nie mniej niż 70 % lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, w których te oleje stanowią składniki zasadnicze: |

| Do silników |

| Produkty, z których nie mniej niż 90 % objętościowo destyluje w temperaturze do 210 °C: |

10 | Benzyna i jej frakcje (eter naftowy, benzyna lekka itd.) |

12 | Benzyna lakiernicza |

| Inne produkty i destylaty |

20 | Olej Diesla |

22 | Nafta |

24 | Pozostałe |

| Do innych celów: |

| Produkty, z których nie mniej niż 90 % objętościowo destyluje w temperaturze do 210 °C: |

32 | Benzyna lakiernicza |

40 | Produkty destylujące w temperaturze powyżej 135 °C, z których mniej niż 90 % objętościowo destyluje w temperaturze do 210 °C, a ponad 65 % objętościowo w temperaturze do 250 °C (ropa naftowa) |

| Produkty, z których mniej niż 20 % objętościowo destyluje w temperaturze do 300o C (oleje smarowe z ropy naftowej, oleje parafinowe, wazelinowe i podobne): |

50 | Niemieszane |

52 | Mieszane |

60 | Inne destylaty i produkty, takie jak olej napędowy itd. |

70 | Oleje opałowe |

2838. | Siarczany i ałuny; nadsiarczany |

ex 52 | Siarczan potasu do produkcji nawozów |

2944.01 | Antybiotyki |

3003. | Leki stosowane w lecznictwie i weterynarii |

ex 20 | Pozostałe: |

| Antybiotyki czyste lub mieszane z innymi substancjami medycznymi |

3103. | Nawozy fosforowe mineralne lub chemiczne |

20 | Pozostałe nawozy fosforowe |

3104.01 | Nawozy potasowe mineralne lub chemiczne |

3105. | Pozostałe nawozy; produkty niniejszego działu w tabletkach lub w podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg |

ex 10 | Pozostałe nawozy:Nawozy złożone zawierające potasNawozy złożone zawierające kwas fosforowy |

3809. | Smoła drzewna, oleje ze smoły drzewnej (z wyjątkiem rozpuszczalników i rozcieńczalników złożonych z pozycji 3818); krezot drzewny; metylen i olej acetonowy: |

ex 20 | Pozostałe:Oleje ze smoły drzewnej |

Artykuł 3

W przypadku zmiany wykazu produktów zamieszczonego w artykule 2 system określony w artykule 1 obowiązuje w odniesieniu do podobnych produktów krajowych. Szwajcaria zwróci się do komitetu mieszanego, który zweryfikuje wcześniej warunki stosowania określone w artykule 1.

Artykuł 4

Komitet mieszany czuwa nad właściwym funkcjonowaniem systemu określonego w niniejszym Protokole.

--------------------------------------------------

AKT KOŃCOWY

Przedstawiciele

EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ

i

KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ

zgromadzeni w Brukseli dwudziestego drugiego lipca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego roku,

w celu podpisania Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską

z chwilą podpisania tej Umowy,

- przyjęli następujące wspólne deklaracje stanowiące załączniki do niniejszego aktu:

1. Deklarację Wspólną Umawiających się Stron w sprawie artykułu 4 ustęp 3 Protokołu 1;

2. Deklarację Wspólną Umawiających się Stron w sprawie tranzytu towarów;

3. Deklarację dotyczącą pracowników,

- oraz przyjęli do wiadomości wymienione niżej deklaracje stanowiące załączniki do niniejszego aktu:

1. Deklarację Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie stosowania regionalnego niektórych postanowień Umowy;

2. Deklarację Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie artykułu 23 ustęp 1 Umowy.

Wymienieni wyżej przedstawiciele

i przedstawiciel

KSIĘSTWA LICHTENSTEINU

przystąpili do podpisania umowy dodatkowej w sprawie objęcia Księstwa Lichtensteinu postanowieniami Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego lipca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego roku.

Udfærdiget i Bruxelles, den

toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this

twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le

vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il

ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de

tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Udferdiget i Bruxelles,

tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese GemeenschappenFor Rådet for De Europeiske Fellesskap

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für das Fürstentum Liechtenstein

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

DEKLARACJE

Deklaracja Wspólna Umawiających się Stron w sprawie artykułu 4 ustęp 3 Protokołu 1

Umawiające się Strony stwierdzają, że wymiana listów z dnia 30 czerwca 1967 r. między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską dotycząca umowy w sprawie wyrobów zegarmistrzowskich pozostaje w mocy i będzie się można na nią powoływać, w przypadku gdy postanowienia niniejszej Umowy nie będą obowiązywały w odniesieniu do produktów z działu 91 Nomenklatury Brukselskiej zgodnie z artykułem 4 ustęp 3 Protokołu 1.

--------------------------------------------------

Deklaracja Wspólna Umawiających się Stron w sprawie tranzytu towarów

Umawiające się Strony uznają, że we wspólnym interesie leży, by w odniesieniu do transportu towarów:

i) ze Wspólnoty i do Wspólnoty, odbywającego się przez terytorium Szwajcarii,

ii) ze Szwajcarii i do Szwajcarii, odbywającego się przez terytorium Wspólnoty,

ceny i warunki nie powodowały dyskryminacji lub zakłóceń ze względu na kraj pochodzenia lub przeznaczenia przedmiotowych towarów, co mogłoby wywierać negatywny wpływ na właściwe funkcjonowanie swobodnego przepływu tych towarów.

--------------------------------------------------

Deklaracja dotycząca pracowników

Z uwagi na znaczenie działalności pracowników będących obywatelami Państw Członkowskich w Szwajcarii, w kontekście ich wzajemnych stosunków, Umawiające się Strony podkreślają, iż kwestie związane z siłą roboczą leżą w ich wspólnym interesie. W tym względzie z zadowoleniem przyjmują do wiadomości podpisanie dnia 22 czerwca 1972 r. w Rzymie Protokołu zatwierdzającego wyniki prac włosko-szwajcarskiej komisji mieszanej.

Umawiające się Strony przyjęły do wiadomości, że w czasie tych prac określono ważne zasady i dokonano znaczącego postępu w poszanowaniu polityki stabilizacji przyjętej przez władze szwajcarskie; podjęto właściwe postanowienia, aby ten postęp mógł również nastąpić w najbliższej przyszłości. Ponadto przyjęły do wiadomości, że tej stabilizacji towarzyszy polityka zmierzająca do stopniowego wprowadzenia rynku pracy tak jednolitego, jak tylko to możliwe.

Umawiające się Strony zdecydowane są promować ze swej strony wprowadzenie bardziej odpowiednich rozwiązań kwestii leżących we wspólnym interesie. Oświadczają, że są gotowe wspólnie przeanalizować ewentualne problemy związane z ich pracownikami.

--------------------------------------------------

Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie stosowania regionalnego niektórych postanowień Umowy

Europejska Wspólnota Gospodarcza oświadcza, że stosowanie środków, które będzie mogła przyjąć na podstawie artykułów 23–26 Umowy, zgodnie z procedurą i trybem określonym w artykule 27, jak również na podstawie artykułu 28, będzie mogło zostać ograniczone na podstawie jej własnych przepisów do jednego z jej regionów.

--------------------------------------------------

Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie artykułu 23 ustęp 1 Umowy

Europejska Wspólnota Gospodarcza oświadcza, że w ramach niezależnego stosowania artykułu 23 ustęp 1 Umowy, które pozostaje w kompetencji Umawiających się Stron, oceni praktyki sprzeczne z postanowieniami tego artykułu w oparciu o kryteria wynikające ze stosowania zapisów artykułów 85–86, 90 i 92 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą.

--------------------------------------------------

Top