EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007L/TXTR(06)

Protokół o sprostowaniu do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. ( Dz.U. C 306 z 17.12.2007 )

OJ C 81, 29.3.2010, p. 1–9 (PL, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/corrigendum/2010-03-29/6/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

29.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 81/1


PROTOKÓŁ O SPROSTOWANIU

do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 306 z dnia 17 grudnia 2007 r. )

2010/C 81/01

Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu, podpisanego w Rzymie dnia 23 marca 2010 r., którego depozytariuszem jest rząd Republiki Włoskiej.

1.

Zmiany wprowadzone do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

a)

Strona 11, art. 1 pkt 4, nowy art. 2 ust. 3 akapit pierwszy i drugi Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast:

„3.   Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Wspiera postęp naukowo-techniczny.

Zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.”

powinno być:

„3.   Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska. Wspiera postęp naukowo-techniczny.

Zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.”

b)

Strona 14, art. 1 pkt 12, nowy art. 8 Traktatu o Unii Europejskiej, zdanie drugie

zamiast:

„Obywatelem Unii jest każda osoba mająca przynależność Państwa Członkowskiego.”

powinno być:

„Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego.”

c)

Strona 19, art. 1 pkt 17, nowy art. 9c ust. 8 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast:

„W tym celu każde posiedzenie Rady składa się z dwóch części, poświęconych odpowiednio: obradom nad aktami ustawodawczymi Unii i działaniom o charakterze nieprawodawczym.”

powinno być:

„W tym celu każde posiedzenie Rady składa się z dwóch części, poświęconych odpowiednio: obradom nad aktami ustawodawczymi Unii i działaniom o charakterze nieustawodawczym.”

d)

Strona 24, art. 1 pkt 24, nowy art. 10a ust. 2 lit. d) i f) Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast:

„d)

wspierania trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz w dziedzinie środowiska naturalnego krajów rozwijających się, przyjmując za nadrzędny cel likwidację ubóstwa;

(…)

f)

przyczyniania się do opracowywania międzynarodowych środków służących ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego zarządzania światowymi zasobami naturalnymi, w celu zapewnienia trwałego rozwoju.”

powinno być:

„d)

wspierania trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz środowiskowego krajów rozwijających się, przyjmując za nadrzędny cel likwidację ubóstwa;

(…)

f)

przyczyniania się do opracowywania międzynarodowych środków służących ochronie i poprawie stanu środowiska oraz zrównoważonego zarządzania światowymi zasobami naturalnymi, w celu zapewnienia trwałego rozwoju.”

e)

Strona 45, art. 2 pkt 11, nowy art. 1a ust. 2 zdanie pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„Niniejszy Traktat oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej są traktatami stanowiącymi podstawę Unii.”

powinno być:

„Niniejszy Traktat oraz Traktat o Unii Europejskiej są traktatami stanowiącymi podstawę Unii.”

f)

Strona 47, art. 2 pkt 12, nowy art. 2c ust. 2 lit. e) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„e)

środowisko naturalne;”

powinno być:

„e)

środowisko;”

g)

Strona 49, art. 2 pkt 17, nowy art. 5a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„(…) zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wyłączenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.”

powinno być:

„(…) zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.”

h)

Strona 53 ,art. 2 pkt 38 zdanie pierwsze

zamiast:

„W artykule 22 akapit drugi wyrazy „… praw przewidzianych w niniejszej części, których przyjęcie zaleca Państwom Członkowskim, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi” zastępuje się tekstem w brzmieniu: „… praw wymienionych w artykule 17b ustęp 2.” ”

powinno być:

„W artykule 22 akapit drugi wyrazy „… praw przewidzianych w niniejszej części, których przyjęcie zaleca Państwom Członkowskim, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi” zastępuje się tekstem w brzmieniu: „… praw wymienionych w artykule 17 ustęp 2.” ”

i)

Strona 55, art. 2 pkt 49 lit. d)

zamiast:

„(…) wspólną organizacją przewidzianą w artykule 34 ustęp 1, na warunkach określonych w ustępie 2, jeżeli:”;”

powinno być:

„(…) wspólną organizacją przewidzianą w artykule 34 ustęp 1, na warunkach określonych w ustępie 1, jeżeli:”;”

j)

Strona 58, art. 2 pkt 64, nowy art. 61b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„Parlamenty narodowe zapewniają zgodność wniosków i inicjatyw prawodawczych przedkładanych w ramach rozdziałów 4 i 5 z zasadą pomocniczości, zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.”

powinno być:

„Parlamenty narodowe zapewniają zgodność wniosków i inicjatyw ustawodawczych przedkładanych w ramach rozdziałów 4 i 5 z zasadą pomocniczości, zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.”

k)

Strona 60, art. 2 pkt 65, nowe brzmienie art. 62 ust. 1 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„a)

zapewnienie braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezależnie od ich przynależności państwowej, przy przekraczaniu przez nie granic wewnętrznych;”

powinno być:

„a)

zapewnienie braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezależnie od ich obywatelstwa, przy przekraczaniu przez nie granic wewnętrznych;”

l)

Strona 60, art. 2 pkt 65, nowe brzmienie art. 62 ust. 2 lit. e) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„e)

braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezależnie od ich przynależności państwowej, przy przekraczaniu przez nie granic wewnętrznych.”

powinno być:

„e)

braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezależnie od ich obywatelstwa, przy przekraczaniu przez nie granic wewnętrznych.”

m)

Strona 87, art. 2 pkt 143 lit. a), nowe brzmienie art. 174 ust. 1 tiret czwarte Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„(…) światowych problemów środowiska naturalnego, w szczególności zwalczania zmian klimatu.”

powinno być:

„(…) światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu.”

n)

Strona 88, art. 2 pkt 147 lit. a), nowe brzmienie art. 176a ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„1.   W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy środowiska naturalnego, polityka Unii w dziedzinie energetyki (…)”

powinno być:

„1.   W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, polityka Unii w dziedzinie energetyki (…)”

o)

Strona 104, art. 2 pkt 191 lit. a), nowe brzmienie art. 205 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„1.   Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga zwykłej większości, Rada stanowi większością członków wchodzących w jej skład.”

powinno być:

„1.   Jeżeli przyjęcie aktu wymaga zwykłej większości, Rada stanowi większością członków wchodzących w jej skład.”

p)

Strona 106, art. 2 pkt 200 lit. a), nowe brzmienie art. 215 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„W przypadku wakatu spowodowanego przez rezygnację, dymisję lub śmierć członka Komisji jest on zastępowany, na okres pozostający do zakończenia kadencji, przez nowego członka posiadającego tę samą przynależność państwową mianowanego przez Radę za wspólnym porozumieniem (…)”

powinno być:

„W przypadku wakatu spowodowanego przez rezygnację, dymisję lub śmierć członka Komisji jest on zastępowany, na okres pozostający do zakończenia kadencji, przez nowego członka posiadającego takie samo obywatelstwo mianowanego przez Radę za wspólnym porozumieniem (…)”

q)

Strona 40, w art. 1 pkt 56,

strona 42, art. 2 pkt 2 lit. c),

strona 43, art. 2 pkt 3,

strona 50, art. 2 pkt 27 lit. c),

strona 51, art. 2 pkt 28 lit. d),

strona 51, art. 2 pkt 29 i 33,

strona 52, art. 2 pkt 35 lit. a) i b),

strona 53, art. 2 pkt 36 i 37,

strona 54, art. 2 pkt 49 lit. c),

strona 55, art. 2 pkt 51 lit. b),

strona 55, art. 2 pkt 53,

strona 56, art. 2 pkt 56 lit b),

strona 56, art. 2 pkt 58 i 60,

strona 59, art. 2 pkt 64,

strona 60 i 61, art. 2 pkt 65,

strona 62 do 69, art. 2 pkt 66, 67, 68 i 75,

strona 71, art. 2 pkt 83, 84 i 86 lit d),

strona 73, art. 2 pkt 91 lit. c),

strona 74, art. 2 pkt 93 lit c),

strona 74, art. 2 pkt 97,

strona 81, art. 2 pkt 116 lit. a),

strona 82, art. 2 pkt 124 lit d),

strona 83, art. 2 pkt 126 lit b),

strona 84, art. 2 pkt 127 lit d) ppkt (iv),

strona 85, art. 2 pkt 133 lit a),

strona 86, art. 2 pkt 138 lit a) i b),

strona 86, art. 2 pkt 142,

strona 87, art. 2 pkt 144 lit. a),

strona 88 do 90, art. 2 pkt 147, 148, 149, 150 i 153,

strona 92, art. 2 pkt 158,

strona 94, art. 2 pkt 162 lit. a),

strona 95, art. 2 pkt 166 lit. b),

strona 95 i 96, art. 2 pkt 168,

strona 98, art. 2 pkt 173,

strona 101, art. 2 pkt 179 lit. b) ppkt (ii),

strona 101, art. 2 pkt 179 lit. c),

strona 101, art. 2 pkt 180,

strona 102, art. 2 pkt 182 lit. b),

strona 102, art. 2 pkt 183 lit. d),

strona 107, art. 2 pkt 211 lit. a),

strona 108, art. 2 pkt 212 lit. b),

strona 108, art. 2 pkt 213,

strona 111, art. 2 pkt 226,

strona 113 i 114, art. 2 pkt 236,

strona 115 i 116, art. 2 pkt 239 lit. a) i b),

strona 117 i 118, art. 2 pkt 241, 242 i 243,

strona 120, art. 2 pkt 255,

strona 121, art. 2 pkt 259 lit. b),

strona 122 i 123, art. 2 pkt 261 i 265,

strona 126, art. 2 pkt 273 lit. a),

strona 130, art. 2 pkt 278 i 282,

strona 131, art. 2 pkt 287 lit. b),

strona 131, art. 2 pkt 289

wyrażenie „procedura prawodawcza” we wszelkich formach gramatycznych zastępuje się wyrażeniem „procedura ustawodawcza” w odpowiednich formach gramatycznych.

2.

Protokoły do dołączenia do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i, w stosownym przypadku, do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej

Strona 149, art. 4 zdanie pierwsze

zamiast:

„(…) wpisania do wstępnego porządku obrad Rady w celu jego przyjęcia lub przyjęcia stanowiska w ramach procedury prawodawczej wynosi osiem tygodni”

powinno być:

„(…) wpisania do wstępnego porządku obrad Rady w celu jego przyjęcia lub przyjęcia stanowiska w ramach procedury ustawodawczej wynosi osiem tygodni”

Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

Strona 152, art. 7 ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze i akapit drugi zdanie drugie oraz lit. a) i b)

zamiast:

„3.   Ponadto, jeżeli w ramach zwykłej procedury prawodawczej uzasadnione opinie o niezgodności wniosku (…)

Wspomniana uzasadniona opinia, a także uzasadnione opinie parlamentów narodowych, powinny zostać przekazane prawodawcy Unii w celu ich wzięcia pod uwagę w ramach procedury prawodawczej:

a)

przed zakończeniem pierwszego czytania prawodawca (Parlament Europejski i Rada) rozważa zgodność wniosku prawodawczego z zasadą pomocniczości, biorąc w szczególności pod uwagę powody podane i podzielane przez większość parlamentów narodowych, jak również uzasadnioną opinię Komisji;

b)

jeżeli większością głosów wynoszącą 55 % członków Rady lub większością głosów oddanych w Parlamencie Europejskim prawodawca stwierdzi, że jego zdaniem wniosek nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, wniosek prawodawczy nie będzie dalej analizowany.”

powinno być:

„3.   Ponadto, jeżeli w ramach zwykłej procedury ustawodawczej uzasadnione opinie o niezgodności wniosku (…)

Wspomniana uzasadniona opinia, a także uzasadnione opinie parlamentów narodowych, powinny zostać przekazane prawodawcy Unii w celu ich wzięcia pod uwagę w ramach procedury ustawodawczej:

a)

przed zakończeniem pierwszego czytania prawodawca (Parlament Europejski i Rada) rozważa zgodność wniosku ustawodawczego z zasadą pomocniczości, biorąc w szczególności pod uwagę powody podane i podzielane przez większość parlamentów narodowych, jak również uzasadnioną opinię Komisji;

b)

jeżeli większością głosów wynoszącą 55 % członków Rady lub większością głosów oddanych w Parlamencie Europejskim prawodawca stwierdzi, że jego zdaniem wniosek nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, wniosek ustawodawczy nie będzie dalej analizowany.”

Protokół w sprawie postanowień przejściowych

a)

Strona 160, art. 3 ust. 2 zdanie pierwsze

zamiast: „Między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku, jeżeli przyjęcie uchwały wymaga większości kwalifikowanej, członek Rady może zażądać, by uchwała ta została przyjęta większością kwalifikowaną określoną w ustępie 3.”

powinno być: „Między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku, jeżeli przyjęcie aktu wymaga większości kwalifikowanej, członek Rady może zażądać, by akt ten został przyjęty większością kwalifikowaną określoną w ustępie 3.”

b)

Strona 160 i 161, art. 3 ust. 3 akapit drugi zdanie pierwsze i akapit trzeci

zamiast:

„Jeżeli przyjęcie uchwały przez Radę Europejską i Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy członków ważone są następująco:

(…)

Jeżeli na mocy Traktatów uchwały powinny zostać przyjęte na wniosek Komisji, wymagają one do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów „za”, oddanych przez większość członków. W innych przypadkach uchwały wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów „za”, oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków.”

powinno być:

„Jeżeli przyjęcie aktu przez Radę Europejską i Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy członków ważone są następująco:

(…)

Jeżeli na mocy Traktatów akty przyjmowane są na wniosek Komisji, wymagają one do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów „za”, oddanych przez większość członków. W innych przypadkach akty wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów „za”, oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków.”

c)

Strona 161, art. 5 zdanie drugie

zamiast: „Jednakże w dniu mianowania wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, kadencja członka mającego tą samą przynależność państwową co wysoki przedstawiciel kończy się.”

powinno być: „Jednakże w dniu mianowania wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, kadencja członka mającego takie samo obywatelstwo co wysoki przedstawiciel kończy się.”

3.

Protokoły do dołączenia do Traktatu z Lizbony

Protokół nr 1

a)

Strona 171, art. 1 pkt 10 lit. g)

zamiast:

„g)

w artykule 13 akapit pierwszy zdanie pierwsze wyrazy „Rada, stanowiąc jednomyślnie, może postanowić …” zastępuje się wyrazami „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, mogą postanowić …”;”

powinno być:

„g)

w artykule 13 akapit pierwszy zdanie pierwsze wyrazy „Rada, stanowiąc jednomyślnie, może postanowić …” zastępuje się wyrazami „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą postanowić …”;”

b)

Strona 173, art. 1 pkt 11 lit. u) ppkt (i)

zamiast:

„(i)

w ustępie 41.1, który otrzymuje oznaczenie ustęp 40.1, wyrazy „mogą zostać zmienione przez Radę, stanowiącą albo kwalifikowaną wiekszością na zalecenie EBC i po zasięgnięciu opinii Komisji, …” zastępuje się wyrazami „mogą zostać zmienione przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą na zalecenie EBC i po zasięgnięciu opinii Komisj …”, skreśla się wyraz „jednomyślnie” i skreśla się ostatnie zdanie;”

powinno być:

„(i)

w ustępie 41.1, który otrzymuje oznaczenie ustęp 40.1, wyrazy „mogą zostać zmienione przez Radę, stanowiącą albo kwalifikowaną większością na zalecenie EBC i po zasięgnięciu opinii Komisji, …” zastępuje się wyrazami „mogą zostać zmienione przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą na zalecenie EBC i po zasięgnięciu opinii Komisji …”, skreśla się wyraz „jednomyślnie” i skreśla się ostatnie zdanie;”

c)

Strona 180, art. 1 pkt 14 lit. d), e) i f)

zamiast:

„d)

w artykule 13, który otrzymuje oznaczenie artykuł 12, wyrazy „… zgodnie z warunkami i procedurą określoną przez Radę, stanowiącą na wniosek Komisji”zastępuje się wyrazami „na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami;”

e)

w artykule 15, który otrzymuje oznaczenie artykuł 14, wyrazy „Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, określa …” zastępuje się wyrazami „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami, określają …”;

f)

w artykule 16, który otrzymuje oznaczenie artykuł 15, wyrazy „Rada, stanowiąc na wniosek Komisji i po konsultacji z innymi zainteresowanymi instytucjami, określa …” zastępuje się wyrazami „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po konsultacji z innymi zainteresowanymi instytucjami, określają …”;”

powinno być:

„d)

w artykule 13, który otrzymuje oznaczenie artykuł 12, wyrazy „… zgodnie z warunkami i procedurą określoną przez Radę, stanowiącą na wniosek Komisji” zastępuje się wyrazami „na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami;”

e)

w artykule 15, który otrzymuje oznaczenie artykuł 14, wyrazy „Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, określa …” zastępuje się wyrazami „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami, określają …;”

f)

w artykule 16, który otrzymuje oznaczenie artykuł 15, wyrazy „Rada, stanowiąc na wniosek Komisji i po konsultacji z innymi zainteresowanymi instytucjami, określa …” zastępuje się wyrazami „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z innymi zainteresowanymi instytucjami, określają …”;”

d)

Strona 180, art. 1 pkt 14

dodaje się następującą literę po literze f):

„fa)

w artykule 20, który otrzymuje oznaczenie artykuł 19, wyrazy „do członków Komisji” zastępuje się wyrazami „do przewodniczącego Rady Europejskiej” i dodaje się następujący akapit:

„Mają one także zastosowanie do członków Komisji”.”

e)

Strona 193, art. 1 pkt 33 lit. c) ppkt (i)

zamiast:

„(i)

w akapicie pierwszym wyrazy „stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji” zastępuje się wyrazami stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, a wyrazy (…)”

powinno być:

„(i)

w akapicie pierwszym wyrazy „stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji” zastępuje się wyrazami stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, a wyrazy (…)”

4.

Tabele ekwiwalencyjne, o których mowa w artykule 5 Traktatu z Lizbony

a)

Strona 206, część A, przypis 1 dotyczący art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej według dotychczasowej numeracji

zamiast:

„(1)

Treść zastąpiona artykułem 2f (który otrzymał oznaczenie artykuł 7) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „TFUE”) i artykułem 10a ustęp 3 akapit drugi (który otrzymał oznaczenie artykuł 21) Traktatu o Unii Europejskiej (zwanego dalej „Traktatem UE”).”

powinno być:

„(1)

Treść zastąpiona artykułem 2f (który otrzymał oznaczenie artykuł 7) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „TFUE”) i artykułem 9 ustęp 1 oraz artykułem 10a ustęp 3 akapit drugi (które otrzymały oznaczenie artykuł 13 i artykuł 21) Traktatu o Unii Europejskiej (zwanego dalej „Traktatem UE”).”

b)

Strona 215, część B, wpis w kolumnie „dotychczasowa numeracja w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską” odnoszący się do art. 141 według nowej numeracji w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

Artykuł 123 ustęp 3 (przeniesiony)

Artykuł 117 ustęp 2 pięć pierwszych tiret

powinno być:

Artykuł 123 ustęp 3 (przeniesiony)

Artykuł 117 ustęp 2 pięć pierwszych tiret (przeniesione)

c)

Strona 218, część B, wpis dotyczący tytułu XIX Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„Tytuł XIX – Środowisko naturalne

Tytuł XIX – Środowisko naturalne

Tytuł XX – Środowisko naturalne”

powinno być:

„Tytuł XIX – Środowisko

Tytuł XIX – Środowisko

Tytuł XX – Środowisko”

d)

Strona 229, część B, przypis 45 dotyczący artykułu 299 ustęp 1 według dotychczasowej numeracji w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską

zamiast:

„Treść zastąpiona artykułem 46a Traktatu UE (który otrzymuje oznaczenie artykuł 47).”

powinno być:

„Treść zastąpiona artykułem 49c Traktatu UE (który otrzymuje oznaczenie artykuł 52)”.

5.

Akt końcowy

Deklaracje odnoszące się do postanowień Traktatów

Strona 262

40.

Deklaracja odnosząca się do artykułu 280d Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast:

„Konferencja oświadcza, że Państwa Członkowskie mogą poinformować, w momencie składania wniosku o ustanowienie wzmocnionej współpracy, czy zamierzają już na tym etapie zastosować artykuł 280h, który przewiduje rozszerzenie głosowania większością kwalifikowaną, czy też skorzystać ze zwykłej procedury prawodawczej.”

powinno być:

„Konferencja oświadcza, że Państwa Członkowskie mogą poinformować, w momencie składania wniosku o ustanowienie wzmocnionej współpracy, czy zamierzają już na tym etapie zastosować artykuł 280h, który przewiduje rozszerzenie głosowania większością kwalifikowaną, czy też skorzystać ze zwykłej procedury ustawodawczej.”

Strona 269

57.

Deklaracja Republiki Włoskiej w sprawie składu Parlamentu Europejskiego, akapit drugi

zamiast:

„Włochy stwierdzają również, że na mocy artykułu 8 (który otrzymał oznaczenie artykuł 9) Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 17 (który otrzymał oznaczenie artykuł 20) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatelem Unii jest każda osoba mająca przynależność Państwa Członkowskiego.”

powinno być:

„Włochy stwierdzają również, że na mocy artykułu 8 (który otrzymał oznaczenie artykuł 9) Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 17 (który otrzymał oznaczenie artykuł 20) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego.”


Top