EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R1726-20190611

Consolidated text: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/2019-06-11

02018R1726 — PL — 11.06.2019 — 001.002


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1726

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011

(Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r.

  L 135

1

22.5.2019

►M2

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r.

  L 135

27

22.5.2019

 M3

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r.

  L 135

85

22.5.2019


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 010, 15.1.2020, s.  4 (2019/817)

 C2

Sprostowanie, Dz.U. L 010, 15.1.2020, s.  5 (2019/818)
▼B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1726

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I CELE

Artykuł 1

Przedmiot

1.  Niniejszym ustanawia się Agencję Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (zwaną dalej „Agencją”).

2.  Agencja ustanowiona niniejszym rozporządzeniem zastępuje Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 1077/2011 i jest jej następcą prawnym.

3.  Agencja odpowiada za zarządzanie operacyjne systemem informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz Eurodac.

▼M1

4.  Agencja odpowiada za przygotowywanie i rozwijanie systemu wjazdu/wyjazdu (EES), DubliNet, europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), ECRIS-TCN oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS lub za zarządzanie operacyjne tymi systemami i oprogramowaniem.

▼B

5.  Agencji można powierzyć – tylko jeśli przewidują to stosowne unijne akty prawne regulujące te systemy przyjęte na podstawie art. 67–89 TFUE – przygotowywanie i rozwijanie wielkoskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, innych niż te, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu, lub zarządzanie operacyjne takimi systemami, włącznie z istniejącymi systemami, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, rozwoju prac badawczych, o których mowa w art. 14 niniejszego rozporządzenia, a także wyników projektów pilotażowych i weryfikacji poprawności projektu, o których mowa w art. 15 niniejszego rozporządzenia.

6.  Na zarządzanie operacyjne składają się wszystkie zadania niezbędne do tego, aby wielkoskalowe systemy informatyczne mogły funkcjonować zgodnie ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie do każdego z nich, włącznie z odpowiedzialnością za wykorzystywaną przez nie infrastrukturę łączności. Te wielkoskalowe systemy nie wymieniają danych ani nie pozwalają na wymianę informacji lub wiedzy, chyba że przewiduje to szczególny unijny akt prawny.

7.  Agencja odpowiada również za realizację następujących zadań:

a) 

zapewnianie jakości danych zgodnie z art. 12;

b) 

prowadzenie działań koniecznych w celu zapewnienia interoperacyjności zgodnie z art. 13;

c) 

prowadzenie badań zgodnie z art. 14;

d) 

prowadzenie projektów pilotażowych, weryfikacji poprawności projektu oraz testowanie zgodnie z art. 15; oraz

e) 

zapewnianie wsparcia państwom członkowskim i Komisji zgodnie z art. 16.

Artykuł 2

Cele

Bez uszczerbku dla odpowiednich obowiązków przypadających Komisji i państwom członkowskim na mocy unijnych aktów prawnych regulujących wielkoskalowe systemy informatyczne, Agencja zapewnia:

a) 

rozwój wielkoskalowych systemów informatycznych z wykorzystaniem odpowiedniej struktury zarządzania projektami do skutecznego rozwijania takich systemów;

b) 

skuteczne, bezpieczne i nieprzerwane działanie wielkoskalowych systemów informatycznych;

c) 

efektywne i rozliczalne zarządzanie wielkoskalowymi systemami informatycznymi;

d) 

odpowiednio wysokiej jakości usługi oferowane użytkownikom wielkoskalowych systemów informatycznych;

e) 

ciągłość i nieprzerwane funkcjonowanie;

f) 

wysoki poziom ochrony danych zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych, w tym przepisami szczególnymi odnoszącymi się do każdego z wielkoskalowych systemów informatycznych;

g) 

odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa fizycznego, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w tym przepisami szczegółowymi odnoszącymi się do każdego z wielkoskalowych systemów informatycznych.ROZDZIAŁ II

ZADANIA AGENCJI

Artykuł 3

Zadania w zakresie systemu SIS II

W odniesieniu do systemu SIS II Agencja wykonuje:

a) 

zadania powierzone organowi zarządzającemu w rozporządzeniu (WE) nr 1987/2006 i decyzji 2007/533/WSiSW; oraz

b) 

zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania systemu SIS II – zwłaszcza dla personelu SIRENE (SIRENE – wniosek o informacje uzupełniające wpisy krajowe) oraz ze szkoleniami dla ekspertów dotyczącymi technicznych aspektów systemu SIS II w ramach oceny Schengen.

Artykuł 4

Zadania związane z systemem VIS

W odniesieniu do systemu VIS Agencja wykonuje:

a) 

zadania powierzone organowi zarządzającemu na mocy rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i decyzji 2008/633/WSiSW; oraz

b) 

zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania systemu VIS oraz szkoleniami dla ekspertów dotyczącymi technicznych aspektów systemu VIS w ramach oceny Schengen.

Artykuł 5

Zadania związane z systemem Eurodac

W odniesieniu do systemu Eurodac Agencja wykonuje:

a) 

zadania powierzone jej w rozporządzeniu (UE) nr 603/2013; oraz

b) 

zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania systemu Eurodac.

Artykuł 6

Zadania związane z systemem EES

W odniesieniu do systemu EES Agencja wykonuje:

a) 

zadania powierzone jej w rozporządzeniu (UE) 2017/2226; oraz

b) 

zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania systemu EES oraz szkoleniami dla ekspertów dotyczącymi technicznych aspektów tego systemu w ramach oceny Schengen.

Artykuł 7

Zadania związane z systemem ETIAS

W odniesieniu do systemu ETIAS Agencja wykonuje:

a) 

zadania powierzone jej w rozporządzeniu (UE) 2018/1240; oraz

b) 

zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania systemu ETIAS oraz szkoleniami dla ekspertów dotyczącymi technicznych aspektów systemu ETIAS w ramach oceny Schengen.

Artykuł 8

Zadania związane z systemem DubliNet

W odniesieniu do systemu DubliNet Agencja wykonuje:

a) 

zadania związane z zarządzaniem operacyjnym systemem DubliNet, osobnym bezpiecznym kanałem transmisji elektronicznej między organami państw członkowskich, ustanowionym na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1560/2003 do celów art. 31, 32 i 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 ( 1 ); oraz

b) 

zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania systemu DubliNet.

▼M1

Artykuł 8a

Zadania związane z ECRIS-TCN i oprogramowaniem wzorcowym ECRIS

W odniesieniu do ECRIS-TCN oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS Agencja wykonuje:

a) 

zadania powierzone jej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 ( 2 );

b) 

zadania związane ze szkoleniem w zakresie technicznego użytkowania ECRIS-TCN oraz oprogramowania wzorcowego ECRIS.

▼B

Artykuł 9

Zadania związane z przygotowywaniem i rozwijaniem innych wielkoskalowych systemów informatycznych oraz zarządzaniem operacyjnym tymi systemami

W przypadku powierzenia Agencji przygotowania i rozwijania innych wielkoskalowych systemów informatycznych, o których mowa w art. 1 ust. 5, a także zarządzania operacyjnego tymi systemami, Agencja wykonuje, w stosownych przypadkach, zadania związane ze szkoleniami w zakresie technicznego użytkowania tych systemów powierzone jej zgodnie z unijnym aktem prawnym regulującym dany system.

Artykuł 10

Rozwiązania techniczne wymagające szczególnych warunków przed wdrożeniem

W przypadku gdy unijne akty prawne regulujące systemy wymagają, by Agencja zapewniała działanie tych systemów w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu i bez uszczerbku dla tych unijnych aktów prawnych, Agencja wdraża rozwiązania techniczne, by spełnić te wymogi. W przypadku gdy te rozwiązania techniczne wymagają powielenia systemu lub powielenia elementów systemu, są one wdrażane dopiero po przeprowadzeniu niezależnej oceny skutków oraz analizy kosztów i korzyści zleconej przez Agencję, po zasięgnięciu opinii Komisji i po pozytywnej decyzji zarządu. Podczas oceny skutków analizuje się także obecne i przyszłe potrzeby istniejących centrów technicznych pod kątem potencjału hostingowego związane z rozwijaniem takich rozwiązań technicznych, a także ewentualne zagrożenia związane z aktualną konfiguracją operacyjną.

Artykuł 11

Zadania związane z infrastrukturą łączności

1.  Agencja wykonuje zadania związane z infrastrukturą łączności systemów, które zostały jej powierzone w oparciu o unijne akty prawne regulujące systemy, z wyjątkiem tych systemów, które wykorzystują w ramach swojej infrastruktury łączności EuroDomain. W przypadku tych systemów, które wykorzystują w taki sposób EuroDomain, Komisja odpowiada za zadania związane z wdrożeniem budżetu, nabywaniem, odnawianiem oraz kwestiami dotyczącymi umów. Zgodnie z unijnymi aktami prawnymi regulującymi systemy wykorzystujące EuroDomain zadania dotyczące infrastruktury łączności, w tym zarządzania operacyjnego i bezpieczeństwa, są podzielone między Agencję a Komisję. W celu zapewnienia spójności pomiędzy wykonywanymi przez siebie odpowiednimi zadaniami Agencja i Komisja dokonują operacyjnych ustaleń roboczych, które zostają ujęte w protokole ustaleń.

2.  W celu ochrony infrastruktury łączności przed zagrożeniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa tej infrastruktury i systemów, w tym również bezpieczeństwa danych wymienianych przy użyciu infrastruktury łączności, jest ona odpowiednio zarządzana i podlega kontroli.

3.  Agencja przyjmuje odpowiednie środki, w tym plany bezpieczeństwa, między innymi w celu zapobiegania nieupoważnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu lub usuwaniu danych osobowych w czasie przekazywania danych osobowych lub transportu nośników danych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich technik szyfrowania. Wszelkie informacje operacyjne związane z systemem przekazywane przy użyciu infrastruktury łączności są szyfrowane.

4.  Zadania związane z dostarczaniem, tworzeniem, utrzymywaniem i monitorowaniem infrastruktury łączności można powierzyć podmiotom zewnętrznym lub instytucjom z sektora prywatnego zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046. Zadania takie są przeprowadzane w ramach obowiązków Agencji i pod jej ścisłym nadzorem.

Przy realizacji zadań, o których mowa w akapicie pierwszym, wszystkie podmioty zewnętrzne lub instytucje z sektora prywatnego, w tym dostawcy sieci, są zobowiązane do stosowania środków bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 3, i nie mają w żaden sposób dostępu do jakichkolwiek danych operacyjnych przechowywanych w systemach ani przesyłanych za pośrednictwem infrastruktury łączności czy na potrzeby wymiany wniosków SIRENE związanej z systemem SIS II.

5.  Zarządzanie kluczami do szyfrowania pozostaje w gestii Agencji i nie może zostać przekazane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi z sektora prywatnego. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla obowiązujących umów w sprawie infrastruktury łączności systemów SIS II, VIS i Eurodac.

▼M2

Artykuł 12

Jakość danych

1.  Bez uszczerbku dla odpowiedzialności państw członkowskich w zakresie danych wprowadzonych do systemów zarządzanych operacyjnie przez Agencję, ustanawia ona – przy ścisłym udziale swoich grup doradczych – dla wszystkich systemów zarządzanych operacyjnie przez agencję, zautomatyzowane mechanizmy i procedury kontroli jakości danych, wspólne wskaźniki jakości danych i minimalne normy jakości przechowywania danych, zgodnie z odpowiednimi przepisami aktów prawnych regulujących te systemy informacyjne oraz art. 37 rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 ( 3 ) i (UE) 2019/818 ( 4 ).

2.  Agencja ustanawia centralne repozytorium zawierające wyłącznie zanonimizowane dane sprawozdawczo-statystyczne zgodnie z art. 39 rozporządzeń (UE) 2019/817 i (UE) 2019/818 podlegające szczegółowym przepisom w ramach instrumentów prawnych regulujących opracowywanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję.

▼B

Artykuł 13

Interoperacyjność

Jeżeli interoperacyjność wielkoskalowych systemów informatycznych została przewidziana w odnośnym unijnym akcie prawnym, zadaniem Agencji jest prowadzenie działań niezbędnych do jej zapewnienia.

Artykuł 14

Monitorowanie prac badawczych

▼M1

1.  Agencja monitoruje rozwój prac badawczych istotnych dla zarządzania operacyjnego systemami SIS II, VIS, Eurodac, EES, ETIAS, DubliNet, ECRIS-TCN oraz innymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi, o których mowa w art. 1 ust. 5.

▼B

2.  Agencja może wnosić własny wkład we wdrażanie elementów programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, które są związane z wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym celu, o ile Komisja przekazała Agencji odpowiednie uprawnienia, Agencja wykonuje następujące zadania:

a) 

zarządzanie niektórymi etapami wdrażania programu i niektórymi fazami w trakcie konkretnych projektów na podstawie właściwych programów prac przyjętych przez Komisję;

b) 

przyjmowanie wykonawczych aktów budżetowych w zakresie dochodów i wydatków oraz przeprowadzanie wszystkich operacji niezbędnych do zarządzania programem;

c) 

zapewnianie wsparcia we wdrażaniu programu.

3.  Agencja regularnie i co najmniej raz w roku informuje Parlament Europejski, Radę, Komisję, a w przypadku, gdy dotyczy to przetwarzania danych osobowych, również Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, o rozwoju prac badawczych, o których mowa w niniejszym artykule, niezależnie od wymogów sprawozdawczych w odniesieniu do wykonania elementów programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, o którym mowa w ust. 2.

Artykuł 15

Projekty pilotażowe, weryfikacja poprawności projektu oraz testowanie

1.  Na konkretny i precyzyjny wniosek Komisji – która z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem informuje Parlament Europejski i Radę o złożeniu takiego wniosku – oraz po podjęciu pozytywnej decyzji przez zarząd, Agencji może zostać powierzone, zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. u) niniejszego rozporządzenia oraz w drodze umowy o delegowaniu zadań, prowadzenie projektów pilotażowych, o których mowa w art. 58 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, w zakresie rozwijania wielkoskalowych systemów informatycznych lub zarządzania operacyjnego tymi systemami na podstawie art. 67–89 TFUE, zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

Agencja regularnie informuje Parlament Europejski, Radę, a w przypadku gdy dotyczy to kwestii przetwarzania danych osobowych również Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, o rozwoju projektów pilotażowych prowadzonych przez Agencję na podstawie akapitu pierwszego.

2.  Środki finansowe na projekty pilotażowe, o których mowa w art. 58 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, będące przedmiotem wniosku Komisji na podstawie ust. 1 są ujmowane w budżecie na nie więcej niż dwa kolejne lata budżetowe.

3.  Na wniosek Komisji lub Rady, po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego, oraz po podjęciu pozytywnej decyzji przez zarząd, Agencji mogą dodatkowo zostać powierzone, w drodze umowy o delegowaniu zadań, zadania związane z wykonywaniem budżetu celem weryfikacji poprawności projektów finansowanych w ramach instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 515/2014, zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

4.  Na podstawie pozytywnej decyzji zarządu Agencja może również planować i realizować testy w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem oraz wszelkimi unijnymi aktami prawnymi regulującymi rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemów.

Artykuł 16

Udzielanie wsparcia państwom członkowskim i Komisji

1.  Każde państwo członkowskie może zwrócić się do Agencji o doradztwo w zakresie połączenia swoich systemów krajowych z systemami centralnymi wielkoskalowych systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję.

2.  Każde państwo członkowskie może wystąpić z wnioskiem o doraźne wsparcie do Komisji, która, o ile oceni, że takie wsparcie jest wymagane z powodów nadzwyczajnych związanych z bezpieczeństwem lub migracją, przekazuje wniosek niezwłocznie Agencji. Agencja informuje zarząd o takich wnioskach. Jeżeli ocena Komisji jest negatywna, państwo członkowskie jest o tym informowane.

Komisja kontroluje, czy Agencja zareagowała we właściwym czasie na wniosek państwa członkowskiego. Roczne sprawozdanie Agencji z działalności zawiera szczegółowe informacje o działaniach podjętych przez Agencję w celu udzielenia państwom członkowskim doraźnego wsparcia oraz o poniesionych w związku z tym kosztach.

3.  Do Agencji może również zostać wystosowany wniosek o udzielenie Komisji porady lub wsparcia w kwestiach technicznych związanych z istniejącymi lub nowymi systemami, w tym w drodze przeprowadzenia badań i testów. Agencja informuje zarząd o takich wnioskach.

4.  Grupa co najmniej pięciu państw członkowskich może powierzyć Agencji zadanie opracowania wspólnego elementu informatycznego, zarządzania nim lub hostingu takiego elementu, aby pomóc im we wdrażaniu technicznych aspektów obowiązków wynikających z prawa unijnego w zakresie zdecentralizowanych systemów w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Te wspólne rozwiązania informatyczne nie naruszają obowiązków państw członkowskich występujących z wnioskiem, które wynikają z mającego zastosowanie prawa unijnego, zwłaszcza w odniesieniu do struktury tych systemów.

W szczególności państwa członkowskie występujące z wnioskiem mogą powierzyć Agencji zadanie stworzenia wspólnego elementu lub routera do celów danych pasażera przekazywanych przed podróżą i danych o przelocie pasażera jako narzędzia wsparcia technicznego umożliwiającego zapewnienie łączności z przewoźnikami lotniczymi, aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu dyrektywy Rady 2004/82/WE ( 5 ) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 ( 6 ). W takim przypadku Agencja gromadzi w sposób scentralizowany dane od przewoźników lotniczych i przekazuje je państwom członkowskim za pośrednictwem wspólnego elementu lub routera. Państwa członkowskie występujące z wnioskiem przyjmują środki niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy lotniczy przekazywali dane za pośrednictwem Agencji.

Agencji powierza się zadanie opracowania wspólnego elementu informatycznego, zarządzania nim lub jego hostingu jedynie po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Komisję oraz po podjęciu pozytywnej decyzji przez zarząd.

Państwa członkowskie występujące z wnioskiem powierzają Agencji zadania, o których mowa w akapitach pierwszym i drugim, w drodze umowy o delegowaniu zadań określającej warunki delegowania zadań oraz sposoby wyliczania wszystkich powiązanych kosztów i metodę fakturowania. Wszystkie odnośne koszty pokrywają uczestniczące państwa członkowskie. Umowa o delegowaniu zadań musi być zgodna z unijnymi aktami prawnymi regulującymi dane systemy. Agencja informuje Parlament Europejski i Radę o zatwierdzonej umowie o delegowaniu zadań oraz o jej wszelkich modyfikacjach.

Inne państwa członkowskie mogą wystąpić o uczestniczenie we wspólnym rozwiązaniu informatycznym, jeśli taką możliwość przewiduje umowa o delegowaniu zadań określająca w szczególności finansowe skutki takiego uczestnictwa. Po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Komisję i po podjęciu pozytywnej decyzji przez zarząd umowa o delegowaniu zadań zostaje odpowiednio zmieniona.ROZDZIAŁ III

STRUKTURA I ORGANIZACJA

Artykuł 17

Status prawny i siedziba

1.  Agencja jest organem Unii i ma osobowość prawną.

2.  Agencja posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez prawo krajowe osobom prawnym w każdym państwie członkowskim. Może ona zwłaszcza nabywać i zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz występować w charakterze strony w postępowaniach sądowych.

3.  Siedzibą Agencji jest Tallin (Estonia).

Zadania związane z rozwojem i zarządzaniem operacyjnym, o których mowa w art. 1 ust. 4 i 5 oraz w art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11 są wykonywane w centrum technicznym w Strasburgu we Francji.

Obiekt zapasowy, który umożliwia zapewnienie działania wielkoskalowego systemu informatycznego w przypadku awarii takiego systemu, jest zlokalizowany w Sankt Johann im Pongau w Austrii.

4.  Oba centra techniczne mogą być użyte do celów jednoczesnej obsługi systemów, pod warunkiem że w przypadku awarii jednego lub większej liczby systemów obiekt zapasowy jest w stanie zapewnić ich obsługę.

5.  Z uwagi na szczególny charakter systemów, jeżeli okazałoby się, że Agencja musi stworzyć drugie odrębne centrum techniczne w Strasburgu albo w Sankt Johann im Pongau albo, w razie potrzeby, w obu tych miejscach w celu zapewnienia hostingu systemów, konieczność taką należy uzasadnić w oparciu o niezależną ocenę skutków oraz analizę kosztów i korzyści. Zgodnie z art. 45 ust. 9 przed powiadomieniem władzy budżetowej o zamiarze zrealizowania jakiegokolwiek projektu związanego z nieruchomością zarząd konsultuje się z Komisją i uwzględnia jej opinię.

Artykuł 18

Struktura

1.  Strukturę administracyjną i zarządczą Agencji tworzą:

a) 

zarząd;

b) 

dyrektor wykonawczy;

c) 

grupy doradcze.

2.  Struktura Agencji obejmuje:

a) 

inspektora ochrony danych;

b) 

pracownika ds. bezpieczeństwa;

c) 

księgowego.

Artykuł 19

Funkcje zarządu

1.  Zarząd:

a) 

wyznacza ogólne kierunki działań Agencji;

b) 

przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, roczny budżet Agencji oraz pełni inne funkcje związane z budżetem Agencji na podstawie rozdziału V;

c) 

powołuje dyrektora wykonawczego i jego zastępcę oraz, w stosownych przypadkach, podejmuje decyzje odpowiednio o przedłużeniu ich mandatu lub usunięciu ich ze stanowiska zgodnie z art. 25 i 26;

d) 

sprawuje władzę dyscyplinarną nad dyrektorem wykonawczym i nadzoruje jego pracę, w tym wykonywanie decyzji zarządu, oraz sprawuje władzę dyscyplinarną nad zastępcą dyrektora wykonawczego w porozumieniu z dyrektorem wykonawczym;

e) 

podejmuje wszystkie decyzje dotyczące ustanowienia struktury organizacyjnej Agencji, a w razie potrzeby – jej modyfikacji, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie działań Agencji oraz mając na uwadze należyte zarządzanie budżetem;

f) 

przyjmuje politykę kadrową Agencji;

g) 

opracowuje regulamin wewnętrzny Agencji;

h) 

przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, proporcjonalną do ryzyka nadużyć finansowych, uwzględniając koszty i korzyści środków planowanych do wdrożenia;

i) 

przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do swoich członków, oraz publikuje je na stronie internetowej Agencji;

j) 

przyjmuje szczegółowe przepisy i procedury wewnętrzne w celu ochrony sygnalistów, w tym określa odpowiednie kanały komunikacji na potrzeby zgłaszania nieprawidłowości;

k) 

wydaje zgodę na zawieranie porozumień roboczych zgodnie z art. 41 i 43;

l) 

zatwierdza, na podstawie wniosku dyrektora wykonawczego, umowę w sprawie siedziby Agencji oraz umowy dotyczące centrum technicznego obiektu zapasowego, utworzonych zgodnie z art. 17 ust. 3, które to umowy podpisuje dyrektor wykonawczy z przyjmującymi państwami członkowskimi;

m) 

wykonuje w odniesieniu do pracowników Agencji, zgodnie z ust. 2, uprawnienia powierzone organowi powołującemu na mocy regulaminu pracowniczego urzędników oraz uprawnienia powierzone organowi uprawnionemu do zawierania umów o pracę na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników („uprawnienia organu powołującego”);

n) 

przyjmuje, w porozumieniu z Komisją, niezbędne przepisy wykonawcze w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego urzędników;

o) 

przyjmuje niezbędne zasady dotyczące delegowania ekspertów krajowych do Agencji;

p) 

przyjmuje wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Agencji, w tym projekt planu zatrudnienia, i przekazuje go Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku;

q) 

przyjmuje projekt jednolitego dokumentu programowego zawierającego programowanie wieloletnie Agencji i jej program prac na następny rok oraz wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Agencji, w tym projekt planu zatrudnienia, i do dnia 31 stycznia każdego roku przekazuje go, jak również wszelkie zaktualizowane wersje tego dokumentu, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji;

r) 

przyjmuje, przed dniem 30 listopada każdego roku, większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu, zgodnie z roczną procedurą budżetową, jednolity dokument programowy uwzględniający opinię Komisji oraz zapewnia, że Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji zostanie przekazana ostateczna wersja jednolitego dokumentu programowego, a także że taka wersja zostanie opublikowana;

s) 

przyjmuje, przed końcem sierpnia każdego roku, wstępne sprawozdanie z postępów we wdrażaniu działań zaplanowanych na rok bieżący oraz przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji;

t) 

ocenia i przyjmuje skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Agencji za poprzedni rok, w którym porównuje się w szczególności osiągnięte wyniki z celami wyznaczonymi w rocznym programie prac, i do dnia 1 lipca każdego roku wysyła sprawozdanie oraz jego ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz zapewnia, aby roczne sprawozdanie z działalności zostało opublikowane;

u) 

realizuje swoje zadania związane z budżetem Agencji, w tym wdrażanie projektów pilotażowych oraz weryfikację poprawności projektów, o których mowa w art. 15;

v) 

przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do Agencji, zgodnie z art. 49;

w) 

powołuje księgowego, którym może być księgowy Komisji, zgodnie z regulaminem pracowniczym, który jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków;

x) 

zapewnia odpowiednie działania następcze w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z różnych audytów wewnętrznych lub zewnętrznych oraz ocen, jak również uzyskanych w rezultacie dochodzeń przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Prokuraturę Europejską (EPPO);

y) 

przyjmuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji, o których mowa w art. 34 ust. 4 oraz regularnie je aktualizuje;

z) 

przyjmuje niezbędne środki bezpieczeństwa, w tym plan bezpieczeństwa oraz plan ciągłości działania i plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, z uwzględnieniem ewentualnych zaleceń ekspertów ds. bezpieczeństwa wchodzących w skład grup doradczych;

aa) 

po zatwierdzeniu przez Komisję przyjmuje zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych;

bb) 

wyznacza pracownika ds. bezpieczeństwa;

cc) 

wyznacza inspektora ochrony danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725;

dd) 

przyjmuje szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001;

▼M1

ee) 

przyjmuje sprawozdania dotyczące rozwoju systemu EES zgodnie z art. 72 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2226, sprawozdania dotyczące rozwoju systemu ETIAS zgodnie z art. 92 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1240 oraz sprawozdania dotyczące rozwoju ECRIS-TCN i oprogramowania wzorcowego ECRIS zgodnie z art. 36 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/816;

▼M2

eea) 

przyjmuje sprawozdania ze stanu prac nad rozwojem elementów interoperacyjności zgodnie z art. 78 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/817 i art. 74 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/818;

▼M1

ff) 

przyjmuje sprawozdania dotyczące technicznego funkcjonowania systemu SIS II – na podstawie art. 60 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 ( 7 ) oraz art. 74 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 ( 8 ), systemu VIS – na podstawie art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i art. 17 ust. 3 decyzji 2008/633/WSiSW, systemu EES – na podstawie art. 72 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2226, systemu ETIAS – na podstawie art. 92 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1240 w sprawie systemu ECRIS-TCN i wzorcowej implementacji ECRIS – na podstawie art. 36 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 ( 9 ) oraz elementów interoperacyjności – na podstawie art. 78 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/817 i art. 74 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/818;

▼B

gg) 

przyjmuje roczne sprawozdanie z działania centralnego systemu Eurodac zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 603/2013;

▼M1

hh) 

przyjmuje oficjalne uwagi do sprawozdań Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z audytów, na podstawie art. 56 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 2018/1861, art. 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i art. 31 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 603/2013, art. 56 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2226, art. 67 rozporządzenia (UE) 2018/1240. art. 29 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/816 oraz art. 52 rozporządzeń (UE) 2019/817 i (UE) 2019/818, a także zapewnia odpowiednie działania następcze w sprawie tych audytów;

▼B

ii) 

publikuje statystyki dotyczące systemu SIS II zgodnie z, odpowiednio, art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 66 ust. 3 decyzji 2007/533/WSiSW;

jj) 

przygotowuje oraz publikuje statystyki na temat funkcjonowania centralnego systemu Eurodac zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 603/2013;

kk) 

publikuje statystyki dotyczące systemu EES zgodnie z art. 63 rozporządzenia (UE) 2017/2226;

ll) 

publikuje statystyki dotyczące systemu ETIAS zgodnie z art. 84 rozporządzenia (UE) 2018/1240;

▼M1

lla) 

przekazuje Komisji statystyki dotyczące ECRIS-TCN i oprogramowania wzorcowego ECRIS zgodnie z art. 32 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2019/816;

▼M1

mm) 

zapewnia coroczną publikację wykazu właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w SIS II zgodnie z art. 41 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 2018/1861 i art. 56 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1862, wraz z wykazem biur krajowych systemów SIS (N.SIS) i biur SIRENE zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1861 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1862, jak również wykazu właściwych organów zgodnie z art. 65 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 2017/2226, wykazu właściwych organów zgodnie z art. 87 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1240, wykazu organów centralnych zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/816 oraz wykazu organów zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/817 i art. 67 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/818;

▼B

nn) 

zapewnia coroczną publikację wykazu jednostek, zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 603/2013;

oo) 

zapewnia zgodność wszelkich decyzji i działań Agencji mających wpływ na wielkoskalowe systemy informatyczne w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości z zasadą niezawisłości sądownictwa;

pp) 

wykonuje wszelkie inne zadania powierzone mu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących publikowania wykazów właściwych organów przewidzianych w unijnych aktach prawnych, o których mowa w lit. mm) akapitu pierwszego, oraz jeżeli w tych aktach prawnych nie przewiduje się obowiązku publikowania i stałego aktualizowania tych wykazów na stronie internetowej Agencji, zarząd odpowiada za zapewnienie tej publikacji i stałej aktualizacji.

2.  Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego urzędników, na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego urzędników i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników zarząd przyjmuje decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor wykonawczy jest uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień.

Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, zarząd może w drodze decyzji tymczasowo zawiesić przekazanie uprawnień organu powołującego dyrektorowi wykonawczemu i uprawnienia dalej przez niego przekazane i wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż dyrektor wykonawczy.

3.  Zarząd może doradzać dyrektorowi wykonawczemu w każdej sprawie ściśle związanej z rozwijaniem wielkoskalowych systemów informatycznych lub zarządzaniem operacyjnym tymi systemami oraz w kwestii działań związanych z badaniami, projektami pilotażowymi, weryfikacją poprawności projektu oraz testowaniem.

Artykuł 20

Skład zarządu

1.  W skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji. Każdy przedstawiciel posiada prawo głosu zgodnie z art. 23.

2.  Każdy członek Zarządu ma zastępcę. Zastępca reprezentuje członka zarządu pod jego nieobecność lub w przypadku, gdy członek zostaje wybrany na przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego zarządu i przewodniczy posiedzeniu zarządu. Członkowie zarządu i ich zastępcy są powoływani w oparciu o wysoki poziom stosownego doświadczenia i fachowej wiedzy w dziedzinie wielkoskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz ich wiedzy w odniesieniu do ochrony danych, z uwzględnieniem ich odpowiednich umiejętności zarządczych, administracyjnych i budżetowych. Wszystkie strony reprezentowane w zarządzie dokładają starań w celu ograniczenia rotacji swych przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac zarządu. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie zarządu.

3.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata, z możliwością przedłużenia. Po upływie ich kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie pełnią swoją funkcję do czasu ich ponownego powołania lub zastąpienia przez nowych członków.

4.  W działaniach Agencji biorą udział państwa uczestniczące we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen oraz środków dotyczących rozporządzeń dublińskich i systemu Eurodac. Każde z tych państw powołuje do zarządu jednego przedstawiciela i jego zastępcę.

Artykuł 21

Przewodniczący zarządu

1.  Zarząd wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego spośród członków zarządu powołanych przez państwa członkowskie, które są w pełni związane na mocy prawa Unii wszystkimi unijnymi aktami prawnymi regulującymi rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie wszystkich zarządzanych przez Agencję wielkoskalowych systemów informatycznych. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego wybierani są większością dwóch trzecich głosów członków zarządu z prawem głosu.

Zastępca przewodniczącego zastępuje z urzędu przewodniczącego w przypadku, gdy nie jest on w stanie wykonywać swoich obowiązków.

2.  Kadencja przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego trwa cztery lata. Ich kadencje mogą zostać jednokrotnie odnowione. Jeżeli w dowolnym momencie swojej kadencji stracą oni status członka zarządu, ich kadencja kończy się automatycznie w tym samym dniu.

Artykuł 22

Posiedzenia zarządu

1.  Posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący.

2.  Dyrektor wykonawczy bierze udział w obradach bez prawa głosu.

3.  Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy do roku na posiedzeniach zwyczajnych. Dodatkowo zarząd zbiera się z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji, dyrektora wykonawczego lub co najmniej jednej trzeciej swoich członków zarządu z prawem głosu.

▼M2

4.  Europol i Eurojust mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy, gdy porządek obrad zawiera kwestię dotyczącą SIS II, w związku ze stosowaniem decyzji 2007/533/WSiSW.

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwator, gdy porządek obrad zawiera kwestię dotyczącą SIS w związku ze stosowaniem rozporządzenia (UE) 2016/1624.

Europol może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwator, gdy porządek obrad zawiera kwestię dotyczącą VIS, w związku ze stosowaniem decyzji 2008/633/WSiSW, lub kwestię dotyczącą systemu Eurodac, w związku ze stosowaniem rozporządzenia (UE) nr 603/2013.

Europol może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwator, gdy porządek obrad zawiera kwestię dotyczącą EES, w związku ze stosowaniem rozporządzenia (UE) 2017/2226, lub kwestię dotyczącą ETIAS, w związku ze stosowaniem rozporządzenia (UE) 2018/1240.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwator, gdy porządek obrad obejmuje kwestię dotyczącą systemu ETIAS z związku ze stosowaniem rozporządzenia (UE) 2018/1240.

Eurojust, Europol i Prokuratura Europejska mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy, gdy porządek obrad obejmuje kwestię dotyczącą rozporządzenia (UE) 2019/816.

Europol, Eurojust i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy, gdy porządek obrad obejmuje kwestię dotyczącą rozporządzenia (UE) 2019/817 i (EU) 2019/818

Zarząd może zaprosić dowolną inną osobę, której opinia może mieć znaczenie, do uczestnictwa w posiedzeniach jako obserwator.

▼B

5.  Z zastrzeżeniem postanowień regulaminu wewnętrznego zarządu, członków zarządu i ich zastępców mogą wspierać doradcy lub eksperci, w szczególności ci, którzy wchodzą w skład grup doradczych.

6.  Agencja zapewnia zarządowi obsługę sekretariatu.

Artykuł 23

Zasady głosowania zarządu

1.  Bez uszczerbku dla ust. 5 niniejszego artykułu oraz art. 19 ust. 1 lit. b) i r), art. 21 ust. 1 i art. 25 ust. 8, zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków z prawem głosu.

2.  Bez uszczerbku dla ust. 3 i 4, każdemu członkowi zarządu przysługuje jeden głos. W przypadku nieobecności członka z prawem głosu jego zastępca jest uprawniony do wykonywania jego prawa głosu.

3.  Każdy z członków wyznaczonych przez państwo członkowskie, które jest związane na mocy prawa Unii unijnym aktem prawnym regulującym rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie zarządzanego przez Agencję wielkoskalowego systemu informatycznego, może głosować w sprawie kwestii dotyczących tego wielkoskalowego systemu informatycznego.

Dania może głosować w sprawie kwestii dotyczących wielkoskalowego systemu informatycznego, jeżeli podejmie decyzję – na mocy art. 4 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii – o wprowadzeniu do swojego prawa krajowego unijnego aktu prawnego regulującego rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego konkretnego wielkoskalowego systemu informatycznego.

4.  Artykuł 42 ma zastosowanie w odniesieniu do praw do głosowania przedstawicieli państw, które zawarły z Unią umowy dotyczące włączenia ich we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz środków dotyczących rozporządzeń dublińskich i systemu Eurodac.

5.  W przypadku braku zgody między członkami co do tego, czy dane głosowanie dotyczy konkretnego wielkoskalowego systemu informatycznego, każda decyzja stwierdzająca, że głosowanie nie dotyczy tego konkretnego wielkoskalowego systemu informatycznego, podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów członków zarządu, którym przysługuje prawo głosu.

6.  Przewodniczący, lub zastępca przewodniczącego pełniący jego obowiązki pod jego nieobecność, nie głosuje. Przysługujące przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu pełniącemu jego obowiązki pod jego nieobecność prawo głosu wykonuje jego zastępca.

7.  Dyrektor wykonawczy nie głosuje.

8.  Szczegółową procedurę głosowania określają przepisy regulaminu wewnętrznego zarządu, zwłaszcza co do warunków, na jakich jeden z członków może działać w imieniu innego członka, oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie wymagania odnośnie do kworum.

Artykuł 24

Obowiązki dyrektora wykonawczego

1.  Dyrektor wykonawczy zarządza Agencją. Dyrektor wykonawczy wspiera zarząd i przed nim odpowiada. Dyrektor wykonawczy składa sprawozdanie z wykonywania obowiązków Parlamentowi Europejskiemu na jego żądanie. Rada może wezwać dyrektora wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania obowiązków.

2.  Dyrektor wykonawczy jest przedstawicielem prawnym Agencji.

3.  Dyrektor wykonawczy odpowiada za wykonywanie zadań powierzonych Agencji na mocy niniejszego rozporządzenia. Dyrektor wykonawczy odpowiada w szczególności za:

a) 

bieżące kierowanie Agencją;

b) 

funkcjonowanie Agencji zgodne z niniejszym rozporządzeniem;

c) 

przygotowanie i wprowadzenie w życie – w granicach określonych niniejszym rozporządzeniem, przepisami wykonawczymi do niego oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego – procedur, decyzji, strategii, programów oraz działań przyjętych przez zarząd;

d) 

opracowanie jednolitego dokumentu programowego oraz składanie go zarządowi po konsultacjach z Komisją i grupami doradczymi;

e) 

wdrożenie jednolitego dokumentu programowego i składanie sprawozdań z jego wykonania zarządowi;

f) 

przygotowanie wstępnego sprawozdania z postępów we wdrażaniu zaplanowanych działań obejmujących aktualny rok oraz, po konsultacjach z grupami doradczymi, przedkładanie go przed końcem sierpnia każdego roku zarządowi do przyjęcia;

g) 

opracowanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Agencji i, po konsultacjach z grupami doradczymi, przedkładanie go zarządowi do oceny i przyjęcia;

h) 

przygotowanie planu działań następczych w odniesieniu do ustaleń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również do postępowań przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Prokuraturę Europejską oraz składanie – dwa razy w roku Komisji oraz regularnie zarządowi – sprawozdania z postępów;

i) 

ochronę interesów finansowych Unii poprzez stosowanie środków zapobiegawczych w stosunku do nadużyć finansowych, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, z zastrzeżeniem kompetencji Prokuratury Europejskiej i OLAF-u w zakresie prowadzenia dochodzeń, poprzez skuteczne kontrole oraz – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – odzyskiwanie nienależycie wydatkowanych kwot, a także w razie potrzeby stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych, w tym kar pieniężnych;

j) 

przygotowanie strategii Agencji na rzecz przeciwdziałania nadużyciom i przedstawienie jej zarządowi do zatwierdzenia, a także monitorowanie właściwego i terminowego wdrożenia tej strategii;

k) 

przygotowanie przepisów finansowych mających zastosowanie do Agencji i przedstawienie ich zarządowi do przyjęcia po konsultacji z Komisją;

l) 

przygotowanie projektu budżetu na kolejny rok, sporządzanego w oparciu o budżetowanie zadaniowe;

m) 

przygotowanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Agencji;

n) 

wykonanie budżetu Agencji;

o) 

ustanowienie i wdrożenie skutecznego systemu w celu umożliwienia regularnego monitorowania i oceniania:

(i) 

wielkoskalowych systemów informatycznych, w tym statystyk; oraz

(ii) 

Agencji, w tym skutecznej i efektywnej realizacji jej celów;

▼M1

p) 

bez uszczerbku dla art. 17 regulaminu pracowniczego urzędników, określenie wymogów poufności w celu wykonania art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006, art. 17 decyzji 2007/533/WSiSW, art. 26 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 603/2013; art. 37 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2226, art. 74 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1240, art. 11 ust. 16 rozporządzenia (UE) 2019/816 i art. 55 ust. 2 rozporządzeń (UE) 2019/817 i (UE) 2019/818;

▼B

q) 

negocjowanie oraz – po zatwierdzeniu przez zarząd – podpisanie z przyjmującymi państwami członkowskimi umowy w sprawie siedziby Agencji oraz umów dotyczących centrum technicznego i obiektu zapasowego;

r) 

przygotowanie praktycznych ustaleń dotyczących wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 oraz przedstawienie ich zarządowi do przyjęcia;

s) 

przygotowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, w tym planu bezpieczeństwa oraz planu ciągłości działania i planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej oraz, po konsultacji ze stosowną grupą doradczą, przedstawienie ich zarządowi do przyjęcia;

t) 

przygotowanie sprawozdań z technicznego funkcjonowania każdego z wielkoskalowych systemów informatycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. ff), oraz rocznego sprawozdania z działalności systemu centralnego Eurodac, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. gg), na podstawie wyników monitorowania i oceny, oraz, po konsultacji ze stosowną grupą doradczą, przedstawienie ich zarządowi do przyjęcia;

u) 

przygotowanie sprawozdań dotyczących rozwoju systemu EES, o którym mowa w art. 72 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2226, oraz rozwoju systemu ETIAS, o którym mowa w art. 92 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1240;

v) 

przygotowanie, do celów publikacji, rocznego wykazu właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych znajdujących się w systemie SIS II wraz z wykazem urzędów N.SIS II oraz biur SIRENE oraz wykazu właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych znajdujących się w systemach EES i ETIAS, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. mm), oraz wykazów jednostek, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. nn), oraz przedstawienie ich zarządowi do przyjęcia.

4.  Dyrektor wykonawczy wykonuje wszelkie inne zadania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

5.  Dyrektor wykonawczy podejmuje decyzję, czy do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań Agencji konieczne jest umieszczenie jej pracownika lub pracowników w państwie członkowskim lub państwach członkowskich oraz utworzenie w tym celu biura lokalnego. Przed podjęciem takiej decyzji dyrektor wykonawczy musi otrzymać zgodę Komisji, zarządu i zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich. W decyzji dyrektora wykonawczego określa się zakres działań prowadzonych w lokalnym biurze w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Agencji. Działania prowadzone w siedzibach technicznych nie mogą być prowadzone w biurze lokalnym.

Artykuł 25

Powoływanie dyrektora wykonawczego

1.  Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego z listy co najmniej trzech kandydatów zaproponowanych przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru. Procedura naboru przewiduje publikację zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych właściwych środkach przekazu. Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego w oparciu o kompetencje, udokumentowane doświadczenie w dziedzinie wielkoskalowych systemów informatycznych, umiejętności administracyjne, finansowe i w zakresie zarządzania oraz wiedzę w odniesieniu do ochrony danych.

2.  Przed powołaniem zaproponowani przez Komisję kandydaci są wzywani do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją lub właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków komisji. Po wysłuchaniu oświadczeń i odpowiedzi kandydatów Parlament Europejski przyjmuje opinię, w której przedstawia swoje uwagi i może wskazać preferowanego kandydata.

3.  Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego, uwzględniając wspomniane uwagi.

4.  Jeżeli zarząd podejmie decyzję o powołaniu kandydata innego niż kandydat, którego Parlament Europejski wskazał jako preferowanego kandydata, informuje na piśmie Parlament Europejski i Radę o sposobie uwzględnienia opinii Parlamentu Europejskiego.

5.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia wyniki swojej oceny pracy dyrektora wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed Agencją.

6.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę wspomnianą w ust. 5, może jednokrotnie przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego na okres nie dłuższy niż pięć lat.

7.  Zarząd informuje Parlament Europejski o zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora wykonawczego. W okresie miesiąca poprzedzającego każde takie przedłużenie kadencji dyrektor wykonawczy jest wzywany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją lub właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków komisji.

8.  Dyrektor wykonawczy, którego kadencję przedłużono, nie może brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko pod koniec całego okresu urzędowania.

9.  Dyrektor wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji zarządu działającego na wniosek większości swoich członków z prawem głosu lub na wniosek Komisji.

10.  Zarząd podejmuje decyzje w sprawie powołania, przedłużenia kadencji lub odwołania ze stanowiska dyrektora wykonawczego większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.

11.  Do celów zawarcia umowy o pracę z dyrektorem wykonawczym Agencję reprezentuje przewodniczący zarządu. Dyrektor wykonawczy zostaje zaangażowany jako pracownik Agencji zatrudniony na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników.

Artykuł 26

Zastępca dyrektora wykonawczego

1.  Zastępca dyrektora wykonawczego wspiera dyrektora wykonawczego. Zastępca dyrektora wykonawczego zastępuje też dyrektora wykonawczego podczas jego nieobecności. Dyrektor wykonawczy określa obowiązki swojego zastępcy.

2.  Zarząd powołuje zastępcę dyrektora wykonawczego na wniosek dyrektora wykonawczego. Zastępca dyrektora wykonawczego jest powoływany na podstawie osiągnięć i odpowiednich umiejętności w zakresie administracji i zarządzania, w tym odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Dyrektor wykonawczy zgłasza co najmniej trzech kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu. Zarząd jest uprawniony do zwolnienia zastępcy dyrektora wykonawczego decyzją przyjętą większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.

3.  Kadencja zastępcy dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Zarząd może przedłużyć tę kadencję jednokrotnie o okres nieprzekraczający pięciu lat. Zarząd podejmuje taką decyzję większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków z prawem głosu.

Artykuł 27

Grupy doradcze

1.  Następujące grupy doradcze wspomagają zarząd, zapewniając wiedzę fachową w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych, w szczególności podczas przygotowywania rocznego programu prac oraz rocznego sprawozdania z działalności:

a) 

grupa doradcza ds. SIS II;

b) 

grupa doradcza ds. VIS;

c) 

grupa doradcza ds. Eurodac;

d) 

grupa doradcza ds. EES-ETIAS;

▼M1

da) 

grupa doradcza ds. ECRIS-TCN;

▼C1

db) 

grupa doradcza ds. interoperacyjności;

▼B

e) 

każda inna grupa doradcza do spraw wielkoskalowego systemu informatycznego, o ile tak stanowi unijny akt prawny regulujący rozwijanie, ustanowienie, funkcjonowanie i użytkowanie tego wielkoskalowego systemu informatycznego.

2.  Każde z państw członkowskich, które na mocy prawa Unii jest związane unijnym aktem prawnym regulującym rozwijanie, ustanowienie, funkcjonowanie i użytkowanie określonego wielkoskalowego systemu informatycznego, oraz Komisja, wyznaczają na czteroletnią kadencję, z możliwością jej przedłużenia, jednego członka grupy doradczej zajmującej się tym wielkoskalowym systemem informatycznym.

Również Dania powinna wyznaczyć członka grupy doradczej zajmującej się wielkoskalowym systemem informatycznym, jeżeli podejmie decyzję – na mocy art. 4 Protokołu nr 22 – o wprowadzeniu do swojego prawa krajowego unijnego aktu prawnego regulującego rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego wielkoskalowego systemu informatycznego.

Każde z państw włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących rozporządzeń dublińskich i systemu Eurodac, które uczestniczy w określonym wielkoskalowym systemie informatycznym, powołuje członka grupy doradczej zajmującej się tym wielkoskalowym systemem informatycznym.

▼M2

3.  Europol, Eurojust i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą powołać po jednym przedstawicielu do grupy doradczej ds. SIS II.

Europol może także powołać przedstawiciela do grupy doradczej ds. VIS i grupy doradczej ds. systemu Eurodac oraz grupy doradczej ds. EES/ETIAS.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej może także powołać przedstawiciela do grupy doradczej ds. EES-ETIAS.

Europol, Eurojust i Prokuratura Europejska mogą również powołać po jednym przedstawicielu do grupy doradczej ds. systemu ECRIS-TCN.

Europol, Eurojust oraz Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej mogą powołać po jednym przedstawicielu do grupy doradczej ds. interoperacyjności.

▼B

4.  Członkowie zarządu i ich zastępcy nie mogą być członkami jakichkolwiek grup doradczych. Dyrektor wykonawczy lub przedstawiciel dyrektora wykonawczego mają prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach grup doradczych w charakterze obserwatora.

5.  W razie potrzeby grupy doradcze powinny ze sobą współpracować. Procedury działania i współpracy grup doradczych zostają ustanowione w regulaminie wewnętrznym Agencji.

6.  Przygotowując opinię, członkowie każdej z grup doradczych dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie. Jeżeli nie osiągnięto porozumienia, za opinię uznaje się uzasadnione stanowisko większości członków. Odnotowuje się również uzasadnione stanowisko lub stanowiska mniejszości członków. Artykuł 23 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio. Członkowie reprezentujący państwa włączone we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących rozporządzeń dublińskich i systemu Eurodac mają prawo wyrażać opinie w sprawach, w których nie mają prawa głosu.

7.  Każde z państw członkowskich oraz każde z państw włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących rozporządzeń dublińskich i systemu Eurodac ułatwia działalność grup doradczych.

8.  W odniesieniu do przewodniczących grup doradczych stosuje się odpowiednio art. 21.ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 28

Pracownicy

1.  Do personelu Agencji, w tym dyrektora wykonawczego, mają zastosowanie regulamin pracowniczy oraz przepisy przyjęte w drodze porozumienia między instytucjami Unii w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu.

2.  Do celów wdrażania regulaminu pracowniczego Agencja uznawana jest za agencję w rozumieniu art. 1a ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników.

3.  Personel Agencji składa się z urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i personelu kontraktowego. Zarząd co roku wydaje zgodę w przypadku umów, które dyrektor wykonawczy zamierza przedłużyć, jeżeli w wyniku przedłużenia takie umowy stałyby się, zgodnie z warunkami zatrudnienia innych pracowników, umowami na czas nieokreślony.

4.  Do wykonywania zadań finansowych uznawanych za szczególnie wrażliwe Agencja nie zatrudnia pracowników tymczasowych.

5.  Komisja i państwa członkowskie mogą delegować do Agencji na czas określony urzędników lub ekspertów krajowych. Zarząd przyjmuje decyzję określającą zasady oddelegowania ekspertów krajowych do Agencji.

6.  Bez uszczerbku dla art. 17 regulaminu pracowniczego urzędników Agencja stosuje odpowiednie zasady tajemnicy służbowej lub inne równoważne wymogi poufności.

7.  W porozumieniu z Komisją zarząd przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, o których mowa w art. 110 regulaminu pracowniczego urzędników.

Artykuł 29

Interes publiczny

Członkowie zarządu, dyrektor wykonawczy, zastępca dyrektora wykonawczego oraz członkowie grup doradczych zobowiązują się do działania w interesie publicznym. W tym celu wydają oni coroczne pisemne, publiczne zobowiązanie, które publikowane jest na stronie internetowej Agencji.

Lista członków zarządu i członków grup doradczych jest publikowana na stronie internetowej Agencji.

Artykuł 30

Umowa w sprawie siedziby oraz umowy dotyczące centrum technicznego

1.  Niezbędne ustalenia dotyczące lokalizacji Agencji w przyjmujących państwach członkowskich oraz infrastruktury, jaką te państwa członkowskie mają udostępnić wraz ze szczególnymi zasadami mającymi zastosowanie w przyjmujących państwach członkowskich do członków zarządu, dyrektora wykonawczego, pracowników Agencji i członków ich rodzin są określane w umowie w sprawie siedziby dotyczącej siedziby Agencji oraz umowie w sprawie centrum technicznego. Taka umowa zawierana jest między Agencją a przyjmującymi państwami członkowskimi po uzyskaniu zgody zarządu.

2.  Przyjmujące państwa członkowskie Agencji tworzą niezbędne warunki zapewniające między innymi prawidłowe funkcjonowanie Agencji, m.in. wielojęzyczne szkolnictwo o charakterze europejskim i odpowiednie połączenia transportowe.

Artykuł 31

Przywileje i immunitety

Do Agencji zastosowanie ma Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Artykuł 32

Odpowiedzialność

1.  Odpowiedzialność umowną Agencji reguluje prawo właściwe dla danej umowy.

2.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do rozpoznawania sporów na podstawie klauzuli arbitrażowej zamieszczonej w umowie zawartej przez Agencję.

3.  W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Agencja naprawia szkodę wyrządzoną przez jej jednostki lub jej pracowników przy wykonywaniu ich obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla ustawodawstw państw członkowskich.

4.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących odszkodowania za szkody, o których mowa w ust. 3.

5.  Odpowiedzialność osobista pracowników Agencji wobec Agencji uregulowana jest przepisami regulaminu pracowniczego urzędników lub mającymi do nich zastosowanie warunkami zatrudnienia innych pracowników.

Artykuł 33

Ustalenia językowe

1.  Rozporządzenie Rady nr 1 ( 10 ) ma zastosowanie do Agencji.

2.  Bez uszczerbku dla decyzji podjętych na podstawie art. 342 TFUE, jednolity dokument programowy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. r), i roczne sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. t), sporządzane są we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

3.  Zarząd może przyjąć decyzję w sprawie języków roboczych, pod warunkiem że pozostanie ona bez uszczerbku dla obowiązków określonych w ust. 1 i 2.

4.  Tłumaczenia pisemne niezbędne do funkcjonowania Agencji zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

Artykuł 34

Przejrzystość i informowanie

1.  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 ma zastosowanie do dokumentów pozostających w posiadaniu Agencji.

2.  Na wniosek dyrektora wykonawczego zarząd niezwłocznie przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

3.  Decyzje podjęte przez Agencję na mocy art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub może zostać przeciwko nim wniesiona skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na warunkach określonych, odpowiednio, w art. 228 i 263 TFUE.

4.  Agencja przekazuje informacje zgodnie z unijnymi aktami prawnymi regulującymi rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych i może z własnej inicjatywy angażować się w działania komunikacyjne w zakresie swoich kompetencji. Agencja w szczególności zapewnia, aby poza publikowanymi informacjami określonymi w art. 19 ust. 1 lit. r), t), ii), jj), kk) i ll) oraz art. 47 ust. 9, opinii publicznej oraz każdej zainteresowanej stronie szybko przekazywane były obiektywne, dokładne, wiarygodne, kompleksowe i zrozumiałe informacje dotyczące pracy Agencji. Przydział zasobów na działania komunikacyjne nie może mieć niekorzystnego wpływu na skuteczne wykonywanie zadań Agencji, o których mowa w art. 3–16. Działania komunikacyjne są wykonywane zgodnie z przyjętymi przez zarząd właściwymi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji.

5.  Każda osoba fizyczna lub prawna może kierować do Agencji korespondencję w formie pisemnej w dowolnym języku urzędowym Unii. Dana osoba ma prawo do otrzymania odpowiedzi w tym samym języku.

Artykuł 35

Ochrona danych

1.  Przetwarzanie danych osobowych przez Agencję podlega przepisom rozporządzenia (UE) 2018/1725.

2.  Zarząd przyjmuje środki mające na celu umożliwienie stosowania przez Agencję rozporządzenia (UE) 2018/1725, w tym środki dotyczące inspektora ochrony danych. Środki te przyjmowane są po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

Artykuł 36

Cele przetwarzania danych osobowych

1.  Agencja może przetwarzać dane osobowe jedynie do poniższych celów:

a) 

gdy jest to niezbędne do realizacji jej zadań związanych z zarządzaniem operacyjnym wielkoskalowymi systemami informatycznymi powierzonym jej na mocy prawa unijnego;

b) 

gdy jest to niezbędne do jej zadań administracyjnych.

2.  Jeżeli Agencja przetwarza dane osobowe do celu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, stosuje się rozporządzenie (UE)/2018/1725, bez uszczerbku dla określonych przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych pochodzących z unijnych aktów prawnych regulujących rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemów.

Artykuł 37

Przepisy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych i szczególnie chronionych informacji jawnych

1.  Agencja przyjmuje własne przepisy bezpieczeństwa w oparciu o zasady i przepisy bezpieczeństwa zawarte w przepisach bezpieczeństwa Komisji dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (EUCI) oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, m.in. w przepisach dotyczących wymiany z państwami trzecimi, przetwarzania i przechowywania tego rodzaju informacji, jak określono w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/443 ( 11 ) i 2015/444 ( 12 ). Wszelkie porozumienia administracyjne dotyczące wymiany informacji niejawnych z właściwymi organami państw trzecich lub, w przypadku braku takiego porozumienia, wszelkie wyjątkowe udostępnianie EUCI ad hoc tym organom wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez Komisję.

2.  Zarząd przyjmuje przepisy bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, po zatwierdzeniu przez Komisję. Agencja może podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ułatwienia wymiany informacji istotnych dla jej zadań z Komisją i państwami członkowskimi oraz, w stosownych przypadkach, z właściwymi agencjami Unii. Agencja opracowuje i stosuje system informacyjny umożliwiający wymianę informacji niejawnych z Komisją, z państwami członkowskimi oraz z właściwymi agencjami unijnymi zgodnie z decyzją (UE, Euratom) 2015/444. Zarząd podejmuje decyzję – zgodnie z art. 2 i art. 19 ust. 1 lit. z) niniejszego rozporządzenia – w sprawie struktury wewnętrznej Agencji niezbędnej do przestrzegania przez nią odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Artykuł 38

Bezpieczeństwo Agencji

1.  Agencja odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie porządku w budynkach, lokalach i na terenie, z których korzysta. Agencja stosuje zasady bezpieczeństwa i stosowne przepisy unijnych aktów prawnych regulujących rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych.

2.  Przyjmujące państwa członkowskie przyjmują wszystkie skuteczne i odpowiednie środki w celu zachowania porządku i bezpieczeństwa w najbliższym sąsiedztwie budynków, lokali i terenu, z których korzysta Agencja, i zapewniają Agencji odpowiednią ochronę, zgodnie z umową w sprawie siedziby dotyczącą siedziby Agencji i umowami dotyczącymi centrum technicznego i obiektu zapasowego, gwarantując jednocześnie osobom upoważnionym przez Agencję swobodny dostęp do tych budynków, lokali i terenu.

Artykuł 39

Ocena

1.  Do dnia 12 grudnia 2023 r., a także co pięć lat po tej dacie, Komisja – po konsultacji z zarządem – ocenia wyniki prac Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu, lokalizacji i zadań, zgodnie z wytycznymi Komisji. Ocena ta obejmuje także analizę postępów we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia oraz tego, w jaki sposób i w jakim zakresie Agencja skutecznie przyczynia się do zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi i do tworzenia skoordynowanego, efektywnego kosztowo i spójnego środowiska informatycznego na poziomie Unii w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ocena ta dotyczy w szczególności ewentualnej potrzeby zmiany mandatu Agencji oraz skutków finansowych takiej zmiany. Zarząd może przedstawić Komisji zalecenia co do zmian w niniejszym rozporządzeniu.

2.  Jeśli Komisja uzna, że dalsze działanie Agencji w odniesieniu do powierzonych jej celów, mandatu i zadań nie jest uzasadnione, może wnioskować o odpowiednią zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia.

3.  Komisja zdaje sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w ust. 1, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i zarządowi. Wyniki oceny podawane są do wiadomości publicznej.

Artykuł 40

Dochodzenia administracyjne

Działania Agencji podlegają dochodzeniom prowadzonym przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z postanowieniami art. 228 Traktatu.

Artykuł 41

Współpraca z instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii

1.  W zakresie kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem Agencja współpracuje z Komisją, innymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii, zwłaszcza z tymi, które ustanowiono w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a przede wszystkimi z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej w celu zapewnienia m.in. koordynacji i oszczędności finansowych, uniknięcia powielania i promowania synergii i komplementarności ich wzajemnych działań.

2.  Agencja współpracuje z Komisją w ramach porozumienia roboczego, określającego operacyjne metody pracy.

3.  W stosownych przypadkach Agencja konsultuje się z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji oraz stosuje się do jej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa sieci i informacji.

4.  Współpracę z organami i jednostkami organizacyjnymi Unii prowadzi się w ramach porozumień roboczych. Zarząd zatwierdza takie porozumienia robocze, biorąc pod uwagę opinię Komisji. Jeżeli Agencja nie zastosuje się do opinii Komisji, uzasadnia ona swoje stanowisko. W stosownych przypadkach takie porozumienia robocze mogą przewidywać wspólne korzystanie Agencji ze służb albo z uwagi na bliską lokalizację, albo pod kątem obszarów polityk w granicach odpowiednich mandatów oraz bez uszczerbku dla ich podstawowych zadań. Takie porozumienia robocze mogą ustanawiać mechanizm zwrotu kosztów.

5.  Instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii wykorzystują informacje uzyskane od Agencji jedynie w ramach swoich kompetencji i z poszanowaniem praw podstawowych, w tym wymogów ochrony danych. Dalsze przekazywanie lub przekazywanie w inny sposób danych osobowych przetwarzanych przez Agencję instytucjom, organom i jednostkom organizacyjnym Unii odbywa się na podstawie specjalnych porozumień roboczych dotyczących wymiany danych osobowych oraz z zastrzeżeniem wcześniejszego zatwierdzenia przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Każdy przypadek przekazywania danych osobowych przez Agencję musi być zgodny z art. 35 i 36. W odniesieniu do postępowania z informacjami niejawnymi, w takich porozumieniach roboczych przewiduje się, że dana instytucja, organ lub jednostka organizacyjna Unii stosuje zasady i standardy bezpieczeństwa równoważne stosowanym przez Agencję.

Artykuł 42

Udział państw uczestniczących we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen oraz środków dotyczących rozporządzeń dublińskich i systemu Eurodac

1.  Agencja jest otwarta na udział państw, które zawarły z Unią umowy dotyczące ich włączenia we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz środków dotyczących rozporządzeń dublińskich i systemu Eurodac.

2.  Na mocy stosownych postanowień umów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się ustaleń, w szczególności w odniesieniu do charakteru, zakresu i szczegółowych zasad udziału w pracy Agencji państw trzecich, zgodnie z ust. 1, w tym w odniesieniu do przepisów dotyczących wkładów finansowych, pracowników i prawa głosu.

Artykuł 43

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i innymi odpowiednimi podmiotami

1.  Jeżeli tak przewidziano w akcie prawa unijnego oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji jej zadań, Agencja może, w drodze zawarcia porozumień roboczych, nawiązać i utrzymywać stosunki z organizacjami międzynarodowymi i organami im podlegającymi będącymi podmiotami prawa międzynarodowego publicznego lub innymi właściwymi instytucjami lub organami utworzonymi w drodze lub na podstawie umowy między co najmniej dwoma państwami.

2.  Zgodnie z ust. 1 mogą być zawierane porozumienia robocze dotyczące w szczególności zakresu, charakteru, celu i rozmiarów takiej współpracy. Takie porozumienia robocze mogą być zawierane wyłącznie za zgodą zarządu i po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Komisję.ROZDZIAŁ V

UCHWALANIE I STRUKTURA BUDŻETUSEKCJA 1

Jednolity dokument programowy

Artykuł 44

Jednolity dokument programowy

1.  Każdego roku dyrektor wykonawczy sporządza projekt jednolitego dokumentu programowego na następny rok, określonego w art. 32 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013 oraz w odpowiednich postanowieniach przepisów finansowych Agencji przyjętych na podstawie art. 49 niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Komisję.

Jednolity dokument programowy powinien zawierać program wieloletni, roczny program prac, a także budżet Agencji i informację o jej zasobach, jak szczegółowo określono w przepisach finansowych Agencji, przyjętych na podstawie art. 49.

2.  Po konsultacjach z grupami doradczymi zarząd przyjmuje projekt jednolitego dokumentu programowego i przesyła go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku, oraz przekazuje im wszelkie późniejsze wersje tego dokumentu.

3.  Przed dniem 30 listopada każdego roku zarząd, przy uwzględnieniu opinii Komisji, przyjmuje jednolity dokument programowy większością dwóch trzecich głosów swoich członków z prawem głosu i zgodnie z roczną procedurą budżetową. Zarząd zapewnia przekazanie ostatecznej wersji jednolitego dokumentu programowego Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz jego opublikowanie.

4.  Jednolity dokument programowy staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii i w razie potrzeby jest odpowiednio korygowany. Przyjęty jednolity dokument programowy jest następnie przesyłany Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz publikowany.

5.  Roczny program prac na następny rok zawiera szczegółowe cele oraz oczekiwane rezultaty, w tym wskaźniki wykonania. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone do każdego działania zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 6. Roczny program prac jednoznacznie określa zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego. Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania Agencji nowego zadania. Wszelkie merytoryczne zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się w drodze tej samej procedury, co pierwotny roczny program prac. Zarząd może przekazać Dyrektorowi wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

6.  Wieloletni program określa ogólne założenia strategiczne, w tym cele, oczekiwane rezultaty i wskaźniki wykonania. Wyznacza również programowanie w zakresie zasobów, w tym budżetu wieloletniego i personelu. Programowanie w zakresie zasobów jest aktualizowane co roku. Założenia strategiczne są uaktualniane w miarę potrzeb, w szczególności celem uwzględnienia wyników oceny, o której mowa w art. 39.

Artykuł 45

Ustanawianie budżetu

1.  Dyrektor wykonawczy sporządza corocznie – przy uwzględnieniu działań prowadzonych przez Agencję – projekt preliminarza dochodów i wydatków Agencji na kolejny rok budżetowy, w tym projekt planu zatrudnienia, i przedstawia go zarządowi.

2.  Zarząd przyjmuje corocznie – na podstawie projektu preliminarza sporządzonego przez dyrektora wykonawczego – projekt preliminarza dochodów i wydatków Agencji na kolejny rok budżetowy, w tym projekt planu zatrudnienia. Do dnia 31 stycznia każdego roku zarząd przesyła go Komisji oraz państwom włączonym we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz środków dotyczących rozporządzeń dublińskich i systemu Eurodac, jako część jednolitego dokumentu programowego.

3.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz ze wstępnym projektem budżetu ogólnego Unii.

4.  Na podstawie projektu preliminarza Komisja wprowadza do projektu budżetu ogólnego Unii oszacowania, które uważa za niezbędne dla planu zatrudnienia, oraz kwotę dotacji, która ma być ujęta w budżecie ogólnym przedkładanym przez Komisję władzy budżetowej zgodnie z art. 313 i 314 TFUE.

5.  Władza budżetowa zatwierdza środki przewidziane na wkład dla Agencji.

6.  Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia dla Agencji.

7.  Zarząd przyjmuje budżet Agencji. Staje się on ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii. W stosownych przypadkach budżet Agencji jest odpowiednio korygowany.

8.  Wszelkich zmian w budżecie Agencji, w tym w planie zatrudnienia, dokonuje się według tej samej procedury, która ma zastosowanie do ustanawiania wstępnego budżetu.

9.  Bez uszczerbku dla art. 17 ust. 5 zarząd niezwłocznie powiadamia władzę budżetową o swoim zamiarze realizacji wszelkich projektów, które mogą mieć znaczące konsekwencje finansowe dla środków budżetowych Agencji, w szczególności wszelkich projektów odnoszących się do nieruchomości, takich jak najem lub nabycie budynków. Zarząd informuje o nich Komisję. Jeżeli któryś z organów władzy budżetowej zamierza wydać opinię, powiadamia zarząd o tym zamiarze w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji o projekcie. W przypadku braku odpowiedzi Agencja może przystąpić do planowanego działania. Do wszelkich projektów budowlanych, które mogą mieć jakikolwiek znaczący wpływ na budżet Agencji, zastosowanie ma rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013.SEKCJA 2

Przedstawianie, wykonywanie i kontrola budŻETU

Artykuł 46

Struktura budżetu

1.  Preliminarz wszystkich dochodów i wydatków Agencji jest przygotowywany w każdym roku budżetowym odpowiadającym rokowi kalendarzowemu i jest wykazywany w budżecie Agencji.

2.  Dochody i wydatki wykazane w budżecie Agencji muszą się równoważyć.

3.  Bez uszczerbku dla innych rodzajów dochodów, struktura dochodów Agencji jest następująca:

a) 

wkład Unii zapisany w budżecie ogólnym Unii (dział Komisji);

b) 

wkład krajów włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących rozporządzeń dublińskich i systemu Eurodac, które uczestniczą w pracach Agencji, ustalony w odpowiednich umowach o uczestnictwie oraz w uzgodnieniach, o jakich mowa w art. 42, określających ich wkład finansowy;

c) 

finansowanie Unii w formie umów o delegowaniu zadań zgodnie z przepisami finansowymi Agencji przyjętymi na podstawie art. 49 oraz postanowieniami stosownych instrumentów wspierających politykę Unii;

d) 

wkłady państw członkowskich za świadczone im usługi, zgodnie z umową o delegowaniu zadań, o której mowa w art. 16;

e) 

zwrot kosztów wnoszony przez organy i jednostki organizacyjne Unii w odniesieniu do usług świadczonych na ich rzecz zgodnie z porozumieniami roboczymi, o których mowa w art. 41; oraz

f) 

wszelkie dobrowolne wkłady finansowe państw członkowskich;

4.  Wydatki Agencji obejmują wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

Artykuł 47

Wykonywanie i kontrola budżetu

1.  Dyrektor wykonawczy wykonuje budżet Agencji.

2.  Co roku dyrektor wykonawczy przekazuje władzy budżetowej wszystkie informacje istotne z punktu widzenia wyników procedur oceny.

3.  Do dnia 1 marca roku budżetowego N+1 księgowy Agencji przekazuje wstępne sprawozdania rachunkowe za rok budżetowy N księgowemu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu. Księgowy Komisji konsoliduje sprawozdania rachunkowe instytucji i organów zdecentralizowanych zgodnie z art. 245 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

4.  Do dnia 31 marca roku N+1 dyrektor wykonawczy przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok N Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

5.  Do dnia 31 marca roku N+1 księgowy Komisji przesyła wstępne sprawozdania rachunkowe Agencji za rok N, skonsolidowane ze sprawozdaniami Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu.

6.  Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących tymczasowego sprawozdania Agencji, zgodnie z art. 246 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, dyrektor wykonawczy sporządza w zakresie swej odpowiedzialności ostateczne sprawozdanie finansowe Agencji i przekazuje je zarządowi do zaopiniowania.

7.  Zarząd przedstawia opinię na temat końcowego sprawozdania rachunkowego Agencji za rok N.

8.  Do dnia 1 lipca roku N+1 dyrektor wykonawczy przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz państwom włączonym we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz środków dotyczących rozporządzeń dublińskich i systemu Eurodac ostateczne sprawozdanie rachunkowe wraz z opinią zarządu.

9.  Końcowe sprawozdania rachunkowe za rok N są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada roku N+1.

10.  Dyrektor wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi do dnia 30 września roku N+1. Dyrektor wykonawczy przesyła tę odpowiedź również zarządowi.

11.  Dyrektor wykonawczy przesyła Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procedury udzielenia absolutorium za rok N, zgodnie z art. 261 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

12.  Na zalecenie Rady, stanowiącej większością kwalifikowaną, do dnia 15 maja roku N+2 Parlament Europejski udziela dyrektorowi wykonawczemu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy N.

Artykuł 48

Zapobieganie konfliktom interesów

Agencja przyjmuje regulamin wewnętrzny wymagający, by członkowie jej zarządu oraz członkowie jej grup doradczych unikali sytuacji, które z dużym prawdopodobieństwem mogą spowodować konflikt interesów w trakcie okresu zatrudnienia lub kadencji, oraz by zgłaszali takie sytuacje. Ten regulamin wewnętrzny publikuje się na stronie internetowej Agencji.

Artykuł 49

Przepisy finansowe

Przepisy finansowe mające zastosowanie do Agencji przyjmuje zarząd po konsultacji z Komisją. Nie mogą one odbiegać od rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013, chyba że takie odstępstwo jest niezbędne ze względu na szczególne wymogi działalności Agencji i uzyskano uprzednią zgodę Komisji.

Artykuł 50

Zwalczanie nadużyć finansowych

1.  W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych bezprawnych działań zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzenie (UE) 2017/1939.

2.  Agencja przystępuje do Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz niezwłocznie przyjmuje odpowiednie przepisy mające zastosowanie do wszystkich pracowników Agencji, z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do tego porozumienia.

3.  Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do audytu, na podstawie dokumentów oraz na miejscu, wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali od Agencji unijne środki finansowe.

4.  OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 i w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 ( 13 ) w celu ustalenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, wpływające na interesy finansowe Unii w związku z dotacją lub zamówieniem finansowanym przez Agencję.

5.  Bez uszczerbku dla ust. 1, 2, 3 i 4, zamówienia, umowy o udzielenie dotacji i decyzje Agencji o udzieleniu dotacji zawierają postanowienia wyraźnie upoważniające Trybunał Obrachunkowy, OLAF i Prokuraturę Europejską do prowadzenia audytów i dochodzeń, zgodnie z kompetencjami każdego z nich.ROZDZIAŁ VI

ZMIANY W INNYCH UNIJNYCH AKTACH PRAWNYCH

Artykuł 51

Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 1987/2006

W rozporządzeniu (WE) nr 1987/2006 art. 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  Organ zarządzający jest odpowiedzialny za realizację wszystkich zadań związanych z infrastrukturą łączności, w szczególności za:

a) 

nadzór;

b) 

bezpieczeństwo;

c) 

koordynację stosunków między państwami członkowskimi a dostawcą usług;

d) 

zadania związane z wykonywaniem budżetu;

e) 

nabywanie i odnawianie;

f) 

kwestie dotyczące umów.”.

Artykuł 52

Zmiana w decyzji Rady 2007/533/WSiSW

W decyzji Rady 2007/533/WSiSW art. 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  Organ zarządzający jest także odpowiedzialny za realizację wszystkich zadań związanych z infrastrukturą łączności, w szczególności za:

a) 

nadzór;

b) 

bezpieczeństwo;

c) 

koordynację stosunków między państwami członkowskimi a dostawcą usług;

d) 

zadania związane z wykonywaniem budżetu;

e) 

nabywanie i odnawianie;

f) 

kwestie dotyczące umów.”.ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł 53

Następstwo prawne

1.  Agencja ustanowiona niniejszym rozporządzeniem jest następcą prawnym w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 1077/2011, ciążących na niej zobowiązań i nabytego przez nią majątku.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na moc prawną umów, porozumień roboczych i protokołów ustaleń zawartych przez agencję ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 1077/2011, z zastrzeżeniem wszelkich zmian wprowadzonych do tych umów, porozumień roboczych i protokołów na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 54

Przepisy przejściowe dotyczące zarządu i grup doradczych

1.  Członkowie oraz przewodniczący i zastępca przewodniczącego zarządu, powołani na podstawie odpowiednio art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, pełnią nadal obowiązki przez pozostały okres swoich kadencji.

2.  Członkowie, przewodniczący i zastępcy przewodniczących grup doradczych, powołani na podstawie art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, pełnią nadal obowiązki przez pozostały okres swoich kadencji.

Artykuł 55

Utrzymanie w mocy przepisów wewnętrznych przyjętych przez zarząd

Wewnętrzne przepisy i środki przyjęte przez zarząd na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 pozostają w mocy po dniu 11 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem wszelkich wprowadzonych do nich zmian wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 56

Przepisy przejściowe dotyczące dyrektora wykonawczego

Dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, powołany na podstawie art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, przez pozostały okres swojej kadencji wykonuje obowiązki dyrektora wykonawczego Agencji, jak przewidziano w art. 24 niniejszego rozporządzenia. Pozostałe warunki zawartej z nim umowy pozostają bez zmian. Jeżeli decyzja w sprawie przedłużenia mandatu dyrektora wykonawczego zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 zostanie przyjęta przed 11 grudnia 2018 r., mandat zostaje automatycznie przedłużony do dnia 31 października 2022 r.ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 57

Zastąpienie i uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 zostaje niniejszym zastąpione w odniesieniu do państw członkowskich związanych niniejszym rozporządzeniem.

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (UE) nr 1077/2011.

W odniesieniu do państw członkowskich związanych niniejszym rozporządzeniem odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje się zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 58

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 grudnia 2018 r. Jednakże art. 19 ust. 1 lit. x), art. 24 ust. 3 lit. h) i i) oraz art. 50 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, o ile odnoszą się one do Prokuratury Europejskiej, oraz art. 50 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, o ile odnosi się on do rozporządzenia (UE) 2017/1939, stosuje się od daty wyznaczonej w decyzji Komisji, przewidzianej w art. 120 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 2017/1939.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
ZAŁĄCZNIK

TABELA KORELACJIRozporządzenie (UE) nr 1077/2011

Niniejsze rozporządzenie

 

 

art. 1 ust. 1

art. 1 ust. 1

art. 1 ust. 2

art. 1 ust. 2

art. 1 ust. 3 i 4

art. 1 ust. 3

art. 1 ust. 5

art. 1 ust. 4

art. 1 ust. 6

art. 2

art. 2

art. 3

art. 3

art. 4

art. 4

art. 5

art. 5

art. 5a

art. 6

art. 7

art. 8

art. 6

art. 9

art. 10

art. 7 ust. 1 i 2

art. 11 ust. 1

art. 7 ust. 3

art. 11 ust. 2

art. 7 ust. 4

art. 11 ust. 3

art. 7 ust. 5

art. 11 ust. 4

art. 7 ust. 6

art. 11 ust. 5

art. 12

art. 13

art. 8 ust. 1

art. 14 ust. 1

art. 14 ust. 2

art. 8 ust. 2

art. 14 ust. 3

art. 9 ust. 1 i 2

art. 15 ust. 1 i 2

art. 15 ust. 3

art. 15 ust. 4

art. 16

art. 10 ust. 1 i 2

art. 17 ust. 1 i 2

art. 10 ust. 3

art. 24 ust. 2

art. 10 ust. 4

art. 17 ust. 3

art. 17 ust. 4

art. 17 ust. 5

art. 11

art. 18

art. 12 ust. 1

art. 19 ust. 1

art. 19 ust. 1 lit. a)

art. 19 ust. 1 lit. b)

art. 12 ust. 1 lit. a)

art. 19 ust. 1 lit. c)

art. 12 ust. 1 lit. b)

art. 19 ust. 1 lit. d)

art. 12 ust. 1 lit. c)

art. 19 ust. 1 lit. e)

art. 19 ust. 1 lit. f)

art. 12 ust. 1 lit. d)

art. 19 ust. 1 lit. g)

art. 19 ust. 1 lit. h)

art. 19 ust. 1 lit. i)

art. 19 ust. 1 lit. j)

art. 19 ust. 1 lit. k)

art. 12 ust. 1 lit. e)

art. 19 ust. 1 lit. l)

art. 19 ust. 1 lit. m)

art. 12 ust. 1 lit. f)

art. 19 ust. 1 lit. n)

art. 12 ust. 1 lit. g)

art. 19 ust. 1 lit. o)

art. 19 ust. 1 lit. p)

art. 12 ust. 1 lit. h)

art. 19 ust. 1 lit. q)

art. 12 ust. 1 lit. i)

art. 19 ust. 1 lit. q)

art. 12 ust. 1 lit. j)

art. 19 ust. 1 lit. r)

art. 19 ust. 1 lit. s)

art. 12 ust. 1 lit. k)

art. 19 ust. 1 lit. t)

art. 12 ust. 1 lit. l)

art. 19 ust. 1 lit. u)

art. 12 ust. 1 lit. m)

art. 19 ust. 1 lit. v)

art. 12 ust. 1 lit. n)

art. 19 ust. 1 lit. w)

art. 12 ust. 1 lit. o)

art. 19 ust. 1 lit. x)

art. 19 ust. 1 lit. y)

art. 12 ust. 1 lit. p)

art. 19 ust. 1 lit. z)

art. 12 ust. 1 lit. q)

art. 19 ust. 1 lit. bb)

art. 12 ust. 1 lit. r)

art. 19 ust. 1 lit. cc)

art. 12 ust. 1 lit. s)

art. 19 ust. 1 lit. dd)

art. 12 ust. 1 lit. t)

art. 19 ust. 1 lit. ff)

art. 12 ust. 1 lit. u)

art. 19 ust. 1 lit. gg)

art. 12 ust. 1 lit. v)

art. 19 ust. 1 lit. hh)

art. 12 ust. 1 lit. w)

art. 19 ust. 1 lit. ii)

art. 12 ust. 1 lit. x)

art. 19 ust. 1 lit. jj)

art. 19 ust. 1 lit. ll)

art. 12 ust. 1 lit. y)

art. 19 ust. 1 lit. mm)

art. 12 ust. 1 lit. z)

art. 19 ust. 1 lit. nn)

art. 19 ust. 1 lit. oo)

art. 12 ust. 1 lit. aa)

art. 19 ust. 1 lit. pp)

art. 12 ust. 1 lit. sa)

art. 19 ust. 1 lit. ee)

art. 12 ust. 1 lit. xa)

art. 19 ust. 1 lit. kk)

art. 12 ust. 1 lit. za)

art. 19 ust. 1 lit. mm)

art. 19 ust. 1) akapit drugi

art. 19 ust. 2

art. 12 ust. 2

art. 19 ust. 3

art. 13 ust. 1

art. 20 ust. 1

art. 13 ust. 2 i 3

art. 20 ust. 2

art. 13 ust. 4

art. 20 ust. 3

art. 13 ust. 5

art. 20 ust. 4

art. 14 ust. 1 i 3

art. 21 ust. 1

art. 14 ust. 2

art. 21 ust. 2

art. 15 ust. 1

art. 22 ust. 1 i 3

art. 15 ust. 2

art. 22 ust. 2

art. 15 ust. 3

art. 22 ust. 5

art. 15 ust. 4 i 5

art. 22 ust. 4

art. 15 ust. 6

art. 22 ust. 6

art. 16 ust. 1–5

art. 23 ust. 1– 5

art. 23 ust. 6

art. 16 ust. 6

art. 23 ust. 7

art. 16 ust. 7

art. 23 ust. 8

art. 17 ust. 1–4

art. 24 ust. 1

art. 17 ust. 2

art. 17 ust. 3

art. 17 ust. 5 i 6

art. 24 ust. 3

art. 17 ust. 5 lit. a)

art. 24 ust. 3 lit. a)

art. 17 ust. 5 lit. b)

art. 24 ust. 3 lit. b)

art. 17 ust. 5 lit. c)

art. 24 ust. 3 lit. c)

art. 17 ust. 5 lit. d)

art. 24 ust. 3 lit. o)

art. 17 ust. 5 lit. e)

art. 22 ust. 2

art. 17 ust. 5 ust. f)

art. 19 ust. 2

art. 17 ust. 5 lit. g)

art. 24 ust. 3 lit. p)

art. 17 ust. 5 lit. h)

art. 24 ust. 3 lit. q)

art. 17 ust. 6 lit. a)

art. 24 ust. 3 lit. d) i g)

art. 17 ust. 6 lit. b)

art. 24 ust. 3 lit. k)

art. 17 ust. 6 lit. c)

art. 24 ust. 3 lit. d)

art. 17 ust. 6 lit. d)

art. 24 ust. 3 lit. l)

art. 17 ust. 6 lit. e)

art. 17 ust. 6 lit. f)

art. 17 ust. 6 lit. g)

art. 24 ust. 3 lit. r)

art. 17 ust. 6 lit. h)

art. 24 ust. 3 lit. s)

art. 17 ust. 6 lit. i)

art. 24 ust. 3 lit. t)

art. 17 ust. 6 lit. j)

art. 24 ust. 3 lit. v)

art. 17 ust. 6 lit. k)

art. 24 ust. 3 lit. u)

art. 17 ust. 7

art. 24 ust. 4

art. 24 ust. 5

art. 18

art. 25

art. 18 ust. 1

art. 25 ust. 1 i 10

art. 18 ust. 2

art. 25 ust. 2, 3 i 4

art. 18 ust. 3

art. 25 ust. 5

art. 18 ust. 4

art. 25 ust. 6

art. 18 ust. 5

art. 25 ust. 7

art. 18 ust. 6

art. 24 ust. 1

art. 25 ust. 8

art. 18 ust. 7

art. 25 ust. 9 i 10

art. 25 ust. 11

art. 26

art. 19

art. 27

art. 20

art. 28

art. 20 ust. 1 i 2

art. 28 ust. 1 i 2

art. 20 ust. 3

art. 20 ust. 4

art. 28 ust. 3

art. 20 ust. 5

art. 28 ust. 4

art. 20 ust. 6

art. 28 ust. 5

art. 20 ust. 7

art. 28 ust. 6

art. 20 ust. 8

art. 28 ust. 7

art. 21

art. 29

art. 22

art. 30

art. 23

art. 31

art. 24

art. 32

art. 25 ust. 1 i 2

art. 33 ust. 1 i 2

art. 33 ust. 3

art. 25 ust. 3

art. 33 ust. 4

art. 26 i 27

art. 34

art. 28 ust. 1

art. 35 ust. 1 i art. 36 ust. 2

art. 28 ust. 2

art. 35 ust. 2

art. 36 ust. 1

art. 29 ust. 1 i 2

art. 37 ust. 1

art. 29 ust. 3

art. 37 ust. 2

art. 30

art. 38

art. 31 ust. 1

art. 39 ust. 1

art. 31 ust. 2

art. 39 ust. 1 i 3

art. 39 ust. 2

art. 40

art. 41

art. 43

art. 44

art. 32 ust. 1

art. 46 ust. 3

art. 32 ust. 2

art. 46 ust. 4

art. 32 ust. 3

art. 46 ust. 2

art. 32 ust. 4

art. 45 ust. 2

art. 32 ust. 5

art. 45 ust. 2

art. 32 ust. 6

art. 44 ust. 2

art. 32 ust. 7

art. 45 ust. 3

art. 32 ust. 8

art. 45 ust. 4

art. 32 ust. 9

art. 45 ust. 5 i 6

art. 32 ust. 10

art. 45 ust. 7

art. 32 ust. 11

art. 45 ust. 8

art. 32 ust. 12

art. 45 ust. 9

art. 33 ust. 1–4

art. 47 ust. 1–4

art. 47 ust. 5

art. 33 ust. 5

art. 47 ust. 6

art. 33 ust. 6

art. 47 ust. 7

art. 33 ust. 7

art. 47 ust. 8

art. 33 ust. 8

art. 47 ust. 9

art. 33 ust. 9

art. 47 ust. 10

art. 33 ust. 10

art. 47 ust. 11

art. 33 ust. 11

art. 47 ust. 12

art. 48

art. 34

art. 49

art. 35 ust. 1 i 2

art. 50 ust. 1 i 2

art. 50 ust. 3

art. 35 ust. 3

art. 50 ust. 4 i 5

art. 36

art. 37

art. 42

art. 51

art. 52

art. 53

art. 54

art. 55

art. 56

art. 57

art. 38

art. 58

załącznik( ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31).

( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726 (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 1).

( 2 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 i (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27).

( 3 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 85).

( 3 ) Dyrektywa Rady 2004/82/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania danych pasażerów (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 24).

( 3 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 132).

( 4 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen oraz zmieniające i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen oraz zmieniające i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1987/2006) (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s.14).

( 5 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniające i uchylające decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i decyzję Komisji 2010/261/UE (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniające i uchylające decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzję Komisji 2010/261/UE) (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s.56).

( 6 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiające scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 2018/1726 (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 1).

( 6 ) Rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385).

( 6 ) Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

( 6 ) Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

( 6 ) Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

Top