EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0522-20171112

Consolidated text: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 522/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/522/2017-11-12

02014R0522 — PL — 12.11.2017 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 522/2014

z dnia 11 marca 2014 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami

(Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/2056 z dnia 22 sierpnia 2017 r.

  L 294

26

11.11.2017
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 522/2014

z dnia 11 marca 2014 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniamiArtykuł 1

Zarządzanie innowacyjnymi działaniami

1.  Komisja wyznacza jeden lub większą liczbę podmiotów lub organów, którym mają zostać powierzone zadania związane z wykonaniem budżetu w odniesieniu do innowacyjnych działań na szczeblu Unii zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 (dalej zwane „podmiotem, któremu powierza się zadania”).

Oprócz spełnienia wymogów określonych w art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 podmiot, któremu powierza się zadania, wykazuje się udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania funduszami unijnymi w kilku państwach członkowskich.

2.  Komisja zawiera umowę o delegowaniu zadań z podmiotem, któremu powierza się zadania, zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 i umowa ta oprócz wymogów ustanowionych w art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 ( 1 ) zawiera przepisy regulujące:

a) wytyczne dla wnioskodawców i beneficjentów;

b) roczny program prac do zatwierdzenia przez Komisję;

c) organizację naboru wniosków w celu wyboru innowacyjnych działań;

d) ocenę kwalifikowalności wnioskodawców;

(e) powołanie, w porozumieniu z Komisją, zespołu ekspertów do oceny i klasyfikacji wniosków;

(f) wybór innowacyjnych działań na podstawie zalecenia zespołu ekspertów i w porozumieniu z Komisją;

(g) wymóg dostarczenia beneficjentowi dokumentu określającego warunki wsparcia określone przez Komisję;

(h) analizę sprawozdań składanych przez beneficjentów oraz płatności na rzecz beneficjentów;

(i) monitorowanie poszczególnych innowacyjnych działań;

(j) organizację imprez informacyjnych;

(k) rozpowszechnianie wyników, w porozumieniu z Komisją;

(l) audyt poszczególnych innowacyjnych działań w celu zapewnienia, aby dotacje były wykorzystywane zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami;

(m) wkład finansowy wspierający podmiot, któremu powierza się zadania, w wykonywaniu zadań w zakresie zarządzania, wypłacany w formie zryczałtowanego wkładu w koszty operacyjne podmiotu, któremu powierza się zadania, i ustalany na podstawie kwoty funduszy unijnych przeznaczonych na dotację powierzoną temu podmiotowi.

3.  Podmiot, któremu powierza się zadania, przedkłada Komisji dokumenty zgodnie z art. z art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz wszelkie informacje niezbędne do ewaluacji realizacji innowacyjnych działań.

Artykuł 2

Wybór innowacyjnych działań

1.  Podmiot, któremu powierza się zadania, wybiera innowacyjne działania na podstawie naboru wniosków, uwzględniając zakres tematyczny określany co roku przez służby Komisji.

2.  Wnioski o wsparcie na rzecz innowacyjnych działań mogą składać następujące instytucje:

a) dowolny organ władzy miejskiej lokalnej jednostki administracyjnej zdefiniowanej według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmującej co najmniej 50 000 mieszkańców;

b) dowolne stowarzyszenie lub ugrupowanie władz miejskich lokalnych jednostek administracyjnych zdefiniowanych według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmujących co najmniej 50 000 mieszkańców; mogą to być również stowarzyszenia lub ugrupowania transgraniczne, stowarzyszenia lub ugrupowania w różnych regionach lub państwach członkowskich.

3.  Zespół ekspertów, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. e), formułuje zalecenia dotyczące innowacyjnych działań, które mają zostać wybrane. Skład zespołu ekspertów jest wyważony pod względem geograficznym, a jego pracom przewodniczy Komisja. Przy opracowywaniu zaleceń zespół ekspertów bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a) innowacyjną treść projektu oraz jego możliwości w zakresie identyfikowania lub testowania nowych rozwiązań;

b) jakość projektu;

c) zaangażowanie właściwych partnerów w przygotowanie projektu;

d) zdolność wykazania wymiernych wyników;

e) możliwość przenoszenia proponowanych rozwiązań.

Zespół ekspertów zapewnia uwzględnienie w swoich zaleceniach różnorodności terytorialnej obszarów miejskich Unii.

4.  Podmiot, któremu powierza się zadania, dokonuje wyboru innowacyjnych działań na podstawie zalecenia zespołu ekspertów i w porozumieniu z Komisją.

5.  Kwota dotacji przyznanej na rzecz każdego innowacyjnego działania nie przekracza 5 000 000  EUR.

▼M1

6.  Każde innowacyjne działanie jest realizowane w terminie nieprzekraczającym czterech lat.

▼B

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.( 1 ) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

Top