EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0383-20140617

Consolidated text: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 z dnia 4 maja 2012 r. określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/383/2014-06-17

2012R0383 — PL — 17.06.2014 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 383/2012

z dnia 4 maja 2012 r.

określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 120, 5.5.2012, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 575/2014 z dnia 27 maja 2014 r.

  L 159

47

28.5.2014
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 383/2012

z dnia 4 maja 2012 r.

określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy ( 1 ), w szczególności jej art. 1 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2006/126/WE określono wspólny wzór praw jazdy wydawanych przez państwa członkowskie oraz przewidziano możliwość wyposażenia prawa jazdy w elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor).

(2)

Wyposażenie prawa jazdy w taki mikroprocesor powinno pozwolić państwom członkowskim na dalszą poprawę poziomu zabezpieczeń przeciwko fałszerstwom. Tego rodzaju przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z unijnymi przepisami, określonymi między innymi w dyrektywie 95/46/WE ( 2 ) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

(3)

Aby zapewnić interoperacyjność i odpowiednie zabezpieczenie przeciwko fałszerstwom, techniczne wykonanie mikroprocesora powinno spełniać określone wymagania i normy, jeśli państwa członkowskie zdecydują się wyposażyć prawo jazdy w taki mikroprocesor.

(4)

Prawa jazdy zawierające mikroprocesor powinny podlegać stosownej unijnej procedurze homologacji typu mającej na celu zweryfikowanie ich zgodności z takimi wymaganiami. Unijna procedura homologacji typu nie powinna dotyczyć praw jazdy, które nie zawierają mikroprocesora.

(5)

Wymagania techniczne dotyczące praw jazdy zawierających mikroprocesor powinny być oparte na uznanych w świecie normach technicznych, zwłaszcza na wydanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną normie ISO/IEC 18013, w której ustanowiono ramy dotyczące formatu wzoru i zawartości danych prawa jazdy zgodnego z normą ISO.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Prawa Jazdy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie dotyczy praw jazdy zawierających mikroprocesor, wydanych zgodnie z dyrektywą 2006/126/WE.

Artykuł 2

Wymagania ogólne

1.  Mikroprocesor i zapisane w nim dane, w tym ewentualne informacje fakultatywne lub dodatkowe, muszą być zgodne z przepisami załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

2.  W mikroprocesorze zapisuje się zharmonizowane dane dotyczące prawa jazdy, o których mowa w załączniku I pkt I.2.1.

3.  Przed zapisaniem w mikroprocesorze prawa jazdy ewentualnych danych dodatkowych, o których mowa w załączniku I pkt I.2.2, państwa członkowskie konsultują się z Komisją.

Artykuł 3

Stosowne normy

Wykaz stosownych norm dotyczących praw jazdy zawierających mikroprocesor zamieszczono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Procedura przyznawania homologacji typu UE

Prawa jazdy zawierające mikroprocesor podlegają unijnej procedurze homologacji typu zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Świadectwo homologacji typu UE

1.  W przypadku gdy spełnione zostały wszystkie stosowne przepisy dotyczące homologacji typu UE dla prawa jazdy zawierającego mikroprocesor zgodnie z art. 2, 3 i 4 niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie wydają producentowi lub jego przedstawicielowi świadectwo homologacji typu UE.

2.  W razie konieczności państwo członkowskie może cofnąć wydane świadectwo homologacji UE, zwłaszcza gdy celem jest zapewnienie przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia.

3.  Świadectwa homologacji UE i zawiadomienia o ich cofnięciu muszą być zgodne ze wzorem określonym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

4.  O wszystkich wydanych i cofniętych świadectwach homologacji typu UE powiadamia się Komisję. W przypadku cofnięcia świadectwa przedstawia się szczegółowe uzasadnienie.

Komisja powiadamia państwa członkowskie o każdym przypadku cofnięcia homologacji typu UE.

5.  Świadectwa homologacji typu UE wydane przez państwa członkowskie są wzajemnie uznawane.

Artykuł 6

Centralne punkty kontaktowe

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza organ lub podmiot pełniący funkcje centralnego punktu kontaktowego w zakresie informacji dotyczących praw jazdy zawierających mikroprocesor. Centralny punkt kontaktowy podejmuje odpowiednie środki w zakresie ochrony danych.

2.  W terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie podają Komisji nazwę i dane teleadresowe centralnego punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z ust. 1. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach w tym zakresie.

3.  Komisja prowadzi wykaz wyznaczonych centralnych punktów kontaktowych i udostępnia go państwom członkowskim.

Artykuł 7

Klauzula ochronna

1.  W przypadku stwierdzenia przez państwo członkowskie powtarzających się przypadków niezgodności znacznej liczby praw jazdy zawierających mikroprocesor z przepisami niniejszego rozporządzenia powiadamia ono o tym fakcie wszystkie centralne punkty kontaktowe, organ nadzorczy, o którym mowa w dyrektywie 95/46/WE, oraz Komisję. Należy przy tym podać numer odpowiedniego świadectwa homologacji typu UE związanego z danymi prawami jazdy oraz opis niezgodności.

2.  Państwo członkowskie, które wydało dane prawa jazdy, niezwłocznie bada problem i podejmuje odpowiednie działania naprawcze, które w razie konieczności obejmować mogą cofnięcie świadectwa homologacji typu UE.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Wymagania ogólne dotyczące praw jazdy zawierających mikroprocesor

Przedstawione w niniejszym załączniku ogólne wymagania techniczne dotyczące praw jazdy zawierających mikroprocesor są oparte na normach międzynarodowych, w szczególności na normach ISO/IEC z serii 18013. Obejmują one:

 specyfikacje mikroprocesora i logicznej struktury zapisanych w nim danych,

 specyfikacje zapisywanych danych zharmonizowanych i danych dodatkowych oraz

 specyfikacje dotyczące mechanizmów ochrony danych zapisanych w postaci cyfrowej w mikroprocesorze.

I.1.   SKRÓTYSkrót

Znaczenie

AID

Identyfikator aplikacji

BAP

Podstawowa ochrona dostępu

DG

Grupa danych

EAL 4+

Poziom weryfikacji formalnej 4+

EF

Plik elementarny

EFID

Identyfikator pliku elementarnego

eMRTD

Dokumenty podróży odczytywane maszynowo

ICC

Karta z układem scalonym

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

LDS

Logiczna struktura danych

PICC

Karta zbliżeniowa z układem scalonym

PIX

Indywidualne rozszerzenie identyfikatora aplikacji

RID

Zarejestrowany identyfikator aplikacji

SOd

Obiekt świadczący o zabezpieczeniu dokumentu

I.2.   DANE ZAPISYWANE W MIKROPROCESORZE

I.2.1.    Zharmonizowane dane obowiązkowe i fakultatywne dotyczące prawa jazdy

W mikroprocesorze zapisuje się zharmonizowane dane dotyczące prawa jazdy, określone w pkt 3 załącznika I do dyrektywy 2006/126/WE. W przypadku gdy państwo członkowskie postanowi umieścić na prawie jazdy pozycje danych, które w pkt 3 załącznika I do dyrektywy 2006/126/WE zostały oznaczone jako fakultatywne, pozycje te muszą być zapisane w mikroprocesorze.

I.2.2.    Dane dodatkowe

Po konsultacji z Komisją państwa członkowskie mogą zapisywać dodatkowe dane, pod warunkiem że nie zakłóci to w żaden sposób wdrożenia dyrektywy 2006/126/WE.

Państwa członkowskie zamierzające umieszczać dodatkowe dane przedstawiają Komisji szczegółowe informacje o charakterze takich dodatkowych danych i o uzasadnieniu dla ich zapisywania w mikroprocesorze. Komisja zapoznaje się z tymi informacjami i w stosownych przypadkach wydaje opinię w świetle wymagań określonych w niniejszym załączniku i po zasięgnięciu opinii grupy roboczej powołanej w art. 29 dyrektywy 95/46/WE. W stosownych przypadkach Komisja wskazuje w swojej opinii również, czy dodatkowe dane mają być zapisywane w aplikacji prawa jazdy UE, czy w innej aplikacji.

I.3.   MIKROPROCESOR

I.3.1.    Rodzaj nośnika informacji

Nośnikiem, na którym zapisywane są dane dotyczące prawa jazdy, jest mikroprocesor z interfejsem stykowym, bezstykowym lub hybrydowym (podwójnym stykowo-bezstykowym), zgodnie ze specyfikacją w poz. 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

I.3.2.    Aplikacje

Wszystkie zapisane w mikroprocesorze dane przechowywane są w aplikacjach. Każda umieszczona w mikroprocesorze aplikacja identyfikowana jest za pomocą niepowtarzalnego kodu zwanego identyfikatorem aplikacji (AID), zgodnie ze specyfikacją w poz. 2 załącznika II.

I.3.2.1.    Aplikacja prawa jazdy UE

Obowiązkowe i fakultatywne dane dotyczące prawa jazdy zapisywane są w specjalnej aplikacji prawa jazdy UE. AID tej aplikacji ma następującą postać:

A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31”,

i składa się z:

 zarejestrowanego identyfikatora aplikacji (RID) Komisji Europejskiej: „A0 00 00 04 56”,

 indywidualnego rozszerzenia identyfikatora aplikacji (PIX) dla aplikacji prawa jazdy UE: „45 44 4C 2D 30 31” („EDL-01”).

Dane zorganizowane są w grupy danych (DG) w ramach logicznej struktury danych (LDS).

Grupy danych przechowywane są w aplikacji prawa jazdy UE w postaci plików elementarnych (EF) i są chronione zgodnie z poz. 3 załącznika II.

I.3.2.2.    Inne aplikacje

Inne dane dodatkowe przechowywane są w specjalnych aplikacjach, niezależnie od aplikacji prawa jazdy UE. Każda taka aplikacja posiada niepowtarzalny AID.

I.4.   LOGICZNA STRUKTURA DANYCH APLIKACJI PRAWA JAZDY UE

I.4.1.    Logiczna struktura danych

Dane dotyczące prawa jazdy przechowuje się w mikroprocesorze zgodnie z logiczną strukturą danych (LDS) określoną w poz. 4 załącznika II. W niniejszym punkcie określono dodatkowe wymagania dotyczące grup danych obowiązkowych, fakultatywnych i dodatkowych.

Każda grupa danych zapisywana jest w jednym pliku elementarnym. W poz. 5 załącznika II określono identyfikatory plików elementarnych (EFID) i skrócone identyfikatory plików elementarnych wykorzystywanych przez aplikację prawa jazdy UE.

I.4.2.    Grupy danych obowiązkowych

Obowiązkowe i fakultatywne elementy danych przechowywane są w następujących grupach:

 DG 1: wszystkie drukowane na dokumencie obowiązkowe i fakultatywne elementy danych z wyjątkiem obrazu twarzy i obrazu podpisu,

 DG 5: obraz podpisu posiadacza prawa jazdy,

 DG 6: obraz twarzy posiadacza prawa jazdy.

Struktura danych DG 1 określona jest w pkt I.6 niniejszego załącznika oraz w poz. 6 załącznika II. Dane zawarte w pozostałych dwóch grupach przechowywane są zgodnie ze specyfikacjami określonymi w poz. 7 załącznika II.

I.4.3.    Grupy danych dodatkowych

Dodatkowe elementy danych przechowywane są w następujących grupach:

 DG 2: dane osobowe posiadacza prawa jazdy, z wyjątkiem danych biometrycznych,

 DG 3: dane organu wydającego,

 DG 4: obraz portretowy,

 DG 7: dane biometryczne dotyczące odcisków palców posiadacza prawa jazdy,

 DG 8: dane biometryczne dotyczące tęczówki posiadacza prawa jazdy,

 DG 11: inne dane, np. pełne imię i nazwisko posiadacza zapisane alfabetem narodowym.

Dane zawarte w tych grupach przechowywane są zgodnie ze specyfikacjami określonymi w poz. 8 załącznika II.

I.5.   MECHANIZMY OCHRONY DANYCH

W celu weryfikacji autentyczności i integralności mikroprocesora i zawartych w nim danych oraz w celu ograniczenia dostępu do danych dotyczących prawa jazdy stosuje się odpowiednie mechanizmy.

Zawarte w mikroprocesorze dane chroni się zgodnie ze specyfikacjami określonymi w poz. 3 załącznika II. W niniejszym punkcie określono dodatkowe wymagania, które muszą zostać spełnione.

I.5.1.    Weryfikacja autentyczności

I.5.1.1.    Obowiązkowe uwierzytelnianie bierne

Wszystkie grupy danych przechowywane w aplikacji prawa jazdy UE chronione są za pomocą uwierzytelniania biernego.

Dane związane z uwierzytelnianiem biernym muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poz. 9 załącznika II.

I.5.1.2.    Fakultatywne uwierzytelnianie aktywne

W celu weryfikacji, czy pierwotny mikroprocesor nie został podmieniony, stosuje się fakultatywne mechanizmy uwierzytelniania aktywnego.

I.5.2.    Ograniczenie dostępu

I.5.2.1.    Obowiązkowa podstawowa ochrona dostępu

Do wszystkich danych zachowanych w aplikacji prawa jazdy UE stosuje się mechanizm podstawowej ochrony dostępu (BAP). W celu zapewnienia interoperacyjności z istniejącymi systemami, np. wykorzystującymi dokumenty podróży odczytywane maszynowo (eMRTD), obowiązkowe jest wykorzystanie jednowierszowego pola przeznaczonego do odczytu maszynowego (MRZ), zgodnie ze specyfikacją w poz. 10 załącznika II.

Na podstawie jednowierszowego pola MRZ, które może być wprowadzane ręcznie lub za pomocą optycznego czytnika znaków (OCR), generowany jest klucz dokumentu Kdoc służący do uzyskania dostępu do mikroprocesora. Stosuje się przy tym konfigurację BAP 1 zdefiniowaną dla jednowierszowego pola MRZ zgodnie z poz. 10 załącznika II.

I.5.2.2.    Warunkowa rozszerzona kontrola dostępu

W przypadku gdy w mikroprocesorze zapisanych jest więcej danych szczególnie chronionych, dostęp do nich musi być ograniczony dodatkowymi środkami.

Mechanizmy rozszerzonej kontroli dostępu muszą odpowiadać specyfikacjom określonym w poz. 11 załącznika II.

I.5.3.    Infrastruktura klucza publicznego (PKI) dla praw jazdy zawierających mikroprocesor

Zdefiniowany w art. 6 centralny punkt kontaktowy dokonuje niezbędnych ustaleń w zakresie zarządzania kluczem publicznym na poziomie krajowym, zgodnie z załącznikiem A do normy ISO 18013_3.

I.6.   POSTAĆ DANYCH

I.6.1.    Format danych w DG 1Tag

L

Wartość

Kodowanie

O/F

61

V

Elementy danych DG1 (zagnieżdżone)

 
 
 
 

Tag

L

Wartość

 
 
 
 

5F 01

V

Numer homologacji typu

ans

O

 
 

5F 02

V

Złożony obiekt danych zawierający elementy danych demograficznych

 

O

 
 
 
 

Tag

L

Wartość

 
 
 
 
 
 

5F 03

3

Wydające państwo członkowskie

a3

O

 
 
 
 

5F 04

V

Nazwisko/nazwiska posiadacza

as

O

 
 
 
 

5F 05

V

Imię/imiona posiadacza

as

O

 
 
 
 

5F 06

4

Data urodzenia (ddmmrrrr)

n8

O

 
 
 
 

5F 07

V

Miejsce urodzenia

ans

O

 
 
 
 

5F 08

3

Obywatelstwo

a3

F

 
 
 
 

5F 09

1

Płeć

O/F/U

F

 
 
 
 

5F 0 A

4

Data wydania prawa jazdy (ddmmrrrr)

n8

O

 
 
 
 

5F 0B

4

Data ważności prawa jazdy (ddmmrrrr)

n8

O

 
 
 
 

5F 0C

V

Organ wydający

ans

O

 
 
 
 

5F 0D

V

Numer administracyjny (inny niż numer dokumentu)

ans

F

 
 
 
 

5F 0E

V

Numer dokumentu

an

O

 
 
 
 

5F 0F

V

Miejsce stałego zamieszkania lub adres korespondencyjny

ans

F

 
 

7F 63

V

Złożony obiekt danych zawierający kategorie pojazdów/ograniczenia/warunki

 

O

 
 
 
 

Tag

L

Wartość (zakodowana zgodnie z definicją poniżej)

 
 
 
 
 
 

02

1

Liczba kategorii/ograniczeń/warunków

N

O

 
 
 
 

87

V

Kategoria/ograniczenie/warunek

ans

O

 
 
 
 

87

V

Kategoria/ograniczenie/warunek

ans

F

 
 
 
 

 
 
 
 

87

V

Kategoria/ograniczenie/warunek

ans

F

I.6.2.    Format rekordu logicznego

Kategorie pojazdów, ograniczenia lub warunki umieszcza się w obiekcie danych zgodnie z następującą strukturą:Kod kategorii pojazdu

Data wydania

Data ważności

Kod

Znak

Wartość

gdzie

 kody kategorii pojazdów podaje się w postaci zdefiniowanej w art. 4 dyrektywy 2006/126/WE (np. AM, A1, A2, A, B1, B itd.),

 datę wydania podaje się w formacie DDMMRRRR (dwie cyfry dnia, dwie cyfry miesiąca, cztery cyfry roku) dla każdej kategorii pojazdów,

 datę ważności podaje się w formacie DDMMRRRR (dwie cyfry dnia, dwie cyfry miesiąca, cztery cyfry roku) dla każdej kategorii pojazdów,

 kod, znak i wartość odnoszą się do dodatkowych informacji lub ograniczeń dotyczących danej kategorii pojazdów lub kierowcy.
ZAŁĄCZNIK IIWykaz stosownych norm dotyczących praw jazdy zawierających mikroprocesor

Poz.

Przedmiot

Wymagania

Dotyczy

1

Interfejs nośnika, organizacja i polecenia

ISO/IEC seria 7816 (stykowe), ISO/IEC seria 14443 (bezstykowe) zgodnie z ISO/IEC 18013-2:2008, załącznik C

Załącznik I pkt I.3.1

2

Identyfikator aplikacji

ISO/IEC 7816-5:2004

Załącznik I pkt I.3.2

3

Mechanizmy ochrony danych

ISO/IEC 18013-3:2009

Załącznik I pkt I.3.2.1

Załącznik I pkt I.5

4

Logiczna struktura danych

ISO/IEC 18013-2:2008

Załącznik I pkt I.4.1

5

Identyfikator pliku elementarnego

ISO/IEC 18013-2:2008 tabela C.2

Załącznik I pkt I.4.1

6

Postać danych DG 1

ISO 18013-2:2008, załącznik C.3.8

Załącznik I pkt I.4.2

Załącznik I pkt I.6.1

7

Postać danych obowiązkowych DG 5 i DG 6

ISO/IEC 18013-2:2008, załącznik C.6.6 i załącznik C.6.7, obraz twarzy i podpisu należy przechowywać w formacie JPEG lub JPEG2000

Załącznik I pkt I.4.2

8

Postać danych fakultatywnych i dodatkowych

ISO/IEC 18013-2:2008, załącznik C

Załącznik I pkt I.4.3

9

Uwierzytelnianie bierne

ISO/IEC 18013-3:2009, pkt 8.1, dane przechowywane są w EF.SOd (obiekt świadczący o zabezpieczeniu dokumentu) w logicznej strukturze danych

Załącznik I pkt I.5.1.1

10

Podstawowe ograniczenie dostępu

ISO/IEC 18013-3:2009 wraz z poprawką 1

Załącznik I pkt I.5.2.1

Konfiguracja podstawowego ograniczenia dostępu

ISO/IEC 18013-3:2009, załącznik B.8

11

Rozszerzone ograniczenie dostępu

Wytyczne techniczne TR-03110, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents – Extended Access Control (EAC), [Zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń dokumentów podróży odczytywanych maszynowo – rozszerzona kontrola dostępu (EAC)], wersja 1.11

Załącznik I pkt I.5.2.2

12

Metody badania

ISO 18013-4:2011

Załącznik III pkt III.1

13

Świadectwo bezpieczeństwa

Poziom weryfikacji formalnej EAL 4 + lub równoważny

Załącznik III pkt III.2

14

Świadectwo funkcjonalności

Badania karty inteligentnej zgodnie z normami ISO z serii 10373

Załącznik III pkt III.3
ZAŁĄCZNIK III

Procedura przyznawania homologacji typu UE prawom jazdy zawierającym mikroprocesor

III.1.   PRZEPISY OGÓLNE

Producenci ubiegający się o homologację typu UE dla praw jazdy zawierających mikroprocesor przedstawiają świadectwo bezpieczeństwa i świadectwo funkcjonalności.

Wszelkie zamierzane modyfikacje procesu produkcji, w tym modyfikacje oprogramowania, muszą zostać wcześniej zgłoszone organowi, który przyznał homologację typu. Przed zaakceptowaniem modyfikacji organ ten może zażądać przedstawienia dodatkowych informacji i przeprowadzenia dodatkowych badań.

Badania przeprowadza się zgodnie z metodyką określoną w poz. 12 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

III.2.   ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA

Ocenę bezpieczeństwa mikroprocesora zawartego w prawie jazdy przeprowadza się zgodnie z kryteriami określonymi w poz. 13 załącznika II.

Świadectwo bezpieczeństwa wystawia się po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny odporności mikroprocesora na próby manipulacji danymi lub ich modyfikacji.

III.3.   ŚWIADECTWO FUNKCJONALNOŚCI

Ocenę funkcjonalności praw jazdy zawierających mikroprocesor przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych zgodnie z kryteriami określonymi w poz. 14 załącznika II.

Państwa członkowskie, które wprowadzą mikroprocesor w prawach jazdy, zapewniają spełnienie odpowiednich norm funkcjonalnych oraz wymagań określonych w załączniku I.

Świadectwo funkcjonalności wydaje się producentowi pod warunkiem:

 posiadania ważnego świadectwa bezpieczeństwa dla mikroprocesora,

 wykazania spełnienia wymagań określonych w załączniku II, oraz

 przejścia badań funkcjonalnych z wynikiem pozytywnym.

Wydanie świadectwa funkcjonalności należy do właściwego organu w państwie członkowskim. Na świadectwie funkcjonalności podaje się dane organu wydającego, dane wnioskodawcy, oznaczenie mikroprocesora oraz szczegółowy wykaz przeprowadzonych badań wraz z wynikami.

III.4.   ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU UE

III.4.1.    Wzór świadectwa

Państwa członkowskie wydają świadectwo homologacji typu UE na podstawie przedstawienia świadectwa bezpieczeństwa i świadectwa funkcjonalnego zgodnie z niniejszym załącznikiem. Świadectwa homologacji UE muszą być zgodne ze wzorem określonym w załączniku IV.

▼M1

III.4.2.    System przydziału numerów

Numer homologacji typu UE składa się z następujących elementów:

a) litery „e”, po której następuje numer określający państwo członkowskie, które wydało homologację typu UE

1

Niemcy

2

Francja

3

Włochy

4

Niderlandy

5

Szwecja

6

Belgia

7

Węgry

8

Republika Czeska

9

Hiszpania

11

Zjednoczone Królestwo

12

Austria

13

Luksemburg

17

Finlandia

18

Dania

19

Rumunia

20

Polska

21

Portugalia

23

Grecja

24

Irlandia

25

Chorwacja

26

Słowenia

27

Słowacja

29

Estonia

32

Łotwa

34

Bułgaria

36

Litwa

49

Cypr

50

Malta;

b) poprzedzonych łącznikiem liter DL, po których następuje dwucyfrowy numer kolejny niniejszego rozporządzenia lub jego najnowszej istotnej zmiany technicznej. Niniejsze rozporządzenie ma numer kolejny 00;

c) niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego homologacji typu UE przydzielonego przez wydające państwo członkowskie.

Przykładowy numer homologacji typu UE: e50-DL00 12345.

Numer homologacji zapisywany jest w mikroprocesorze w grupie danych DG 1 w przypadku każdego prawa jazdy zawierającego mikroprocesor.

▼B
ZAŁĄCZNIK IV

Wzór świadectwa homologacji typu UE dla praw jazdy zawierających mikroprocesor

Nazwa właściwego organu:

Zawiadomienie dotyczy ( 3 ):

 przyznania homologacji 

 cofnięcia homologacji 

prawa jazdy UE zawierającego mikroprocesor

Nr homologacji

1. Marka fabryczna lub znak towarowy:

2. Nazwa modelu:

3. Nazwa producenta lub jego przedstawiciela (w stosownych przypadkach):

4. Adres producenta lub jego przedstawiciela (w stosownych przypadkach):

5. Sprawozdania z badań laboratoryjnych:

5.1. Świadectwo bezpieczeństwa nr data:

wydane przez:

5.2. Świadectwo funkcjonalne nr data:

wydane przez:

6. Data przyznania homologacji:

7. Data cofnięcia homologacji:

8. Miejscowość:

9. Data:

10. Załączone dokumenty (opisy itp.):

11. Podpis:( 1 ) Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18.

( 2 ) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

( 3 ) Proszę zaznaczyć właściwą kratkę.

Top