EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0042-20190726

Consolidated text: Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/2019-07-26

02004L0042 — PL — 26.07.2019 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DYREKTYWA 2004/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE

(Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 87)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r.

  L 311

1

21.11.2008

►M2

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 16 grudnia 2008 r.

  L 345

68

23.12.2008

►M3

DYREKTYWA KOMISJI 2010/79/UE z dnia 19 listopada 2010 r.

  L 304

18

20.11.2010

►M4

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1243 z dnia 20 czerwca 2019 r.

  L 198

241

25.7.2019
▼B

DYREKTYWA 2004/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WEArtykuł 1

Cel i zakres

1.  Celem niniejszej dyrektywy jest ograniczenie ogólnej zawartości LZO w niektórych farbach, lakierach i produktach do odnawiania pojazdów, w celu zapobiegania lub redukcji zanieczyszczeń powietrza wynikających z udziału LZO w tworzeniu ozonu troposferycznego.

2.  Aby osiągnąć cel wymieniony w ust. 1, niniejsza dyrektywa przybliża specyfikacje techniczne niektórych farb i lakierów oraz produktów do odnawiania pojazdów.

3.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do produktów zdefiniowanych w załączniku I.

4.  Niniejsza dyrektywa nie stwarza uszczerbku ani nie ma wpływu na środki oraz na wymagania w zakresie etykietowania, podjęte na poziomie Wspólnoty lub krajowym w celu ochrony zdrowia konsumentów i pracowników oraz ich środowiska pracy.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

1)

„właściwe władze”oznaczają organ, organy lub ciała, które na mocy przepisów prawa Państw Członkowskich są odpowiedzialne za realizację zobowiązań wynikających z niniejszej dyrektywy;

2)

„substancje”oznaczają każdy pierwiastek chemiczny lub jego związki, występujące w stanie naturalnym lub wyprodukowane przez przemysł, w stanie stałym, ciekłym lub gazowym;

3)

►M2  „mieszaniny” ◄ oznaczają mieszaniny lub roztwory składające się z dwóch lub więcej substancji chemicznych;

4)

„związek organiczny”oznacza każdy związek zawierający co najmniej pierwiastek węgiel i jeden lub większą liczbę pierwiastków: wodoru, halogenów, tlenu, siarki, fosforu, krzemu lub azotu, z wyjątkiem tlenków węgla i węglanów lub dwuwęglanów nieorganicznych;

5)

„lotny związek organiczny (LZO)”oznacza jakikolwiek związek organiczny o początkowej temperaturze wrzenia mniejszej lub równej 250 °C mierzonej pod standardowym ciśnieniem 101,3 kPa;

6)

„zawartość LZO”oznacza masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w gramach na litr (g/l) użytkowej formy produktu gotowego do użycia. Za część zawartości LZO nie jest uważana masa lotnych związków organicznych w danym produkcie, reagująca chemicznie podczas wysychania w celu utworzenia pokrycia;

7)

„rozpuszczalnik organiczny”oznacza każdy LZO stosowany, oddzielnie bądź w połączeniu z innymi czynnikami, do rozpuszczania lub rozcieńczania surowców, produktów lub odpadów, albo jako środek czyszczący do rozpuszczania zanieczyszczeń, środek rozcieńczający, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub środek konserwujący;

8)

„powłoka”oznacza każdy ►M2  mieszaniny ◄ , łącznie ze wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub ►M2  mieszaniny ◄ zawierającymi rozpuszczalniki organiczne niezbędne do jego właściwego zastosowania, który nakłada się na powierzchnię w celu nadania jej efektu dekoracyjnego, ochronnego lub innego efektu funkcjonalnego;

9)

„film”oznacza warstwę ciągłą powstającą w wyniku nałożenia na podłoże jednego lub więcej pokryć;

10)

„powłoka na bazie wody (PW)”oznacza powłokę, której lepkość jest regulowana przy użyciu wody;

11)

„powłoki na bazie rozpuszczalnika (PR)”oznaczają powłoki, których lepkość jest regulowana przy użyciu rozpuszczalnika organicznego;

12)

„wprowadzenie do obrotu”oznacza odpłatne lub wolne od opłat udostępnienie osobom trzecim. Do celów niniejszej dyrektywy, przywóz na wspólnotowy obszar celny uważa się za wprowadzenie do obrotu.

Artykuł 3

Wymagania

1.  Państwa Członkowskie zapewniają, że produkty określone w załączniku I są wprowadzane do obrotu na ich terytorium po datach ustanowionych w załączniku II tylko wtedy, kiedy zawartość LZO nie przekracza w nich dopuszczalnych wartości określonych w załączniku II, oraz spełniają wymagania art. 4.

Do określania zgodności z dopuszczalnymi zawartościami LZO wymienionymi w załączniku II stosuje się metody analityczne określone w załączniku III.

Dla produktów określonych w załączniku I, które dla uzyskania produktu gotowego do użytku wymagają dodania rozpuszczalników lub innych składników zawierających rozpuszczalniki, wartości dopuszczalne z załącznika II odnoszą się do zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1, Państwa Członkowskie uwalniają od wymagania zgodności z powyższymi wymaganiami produkty sprzedawane do wyłącznego stosowania w działalności objętej dyrektywą 1999/13/WE i realizowanej w instalacjach zarejestrowanych bądź uprawnionych zgodnie z art. 3 i 4 tej dyrektywy.

3.  Do celów odnawiania i konserwacji budynków i pojazdów historycznych uznanych przez właściwe władze za posiadające szczególną wartość historyczną i kulturalną, Państwa Członkowskie mogą udzielać indywidualnych licencji na sprzedaż i zakup ściśle ograniczonych ilości produktów niespełniających dopuszczalnych wartości LZO ustanowionych w załączniku II.

4.  Produkty objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy a wyprodukowane przed datami ustanowionymi w załączniku II i niespełniające wymagań ust. 1 mogą być wprowadzane do obrotu w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie wymagań dotyczących przedmiotowego produktu.

Artykuł 4

Etykietowanie

Państwa Członkowskie zapewniają wyposażenie produktów wymienionych w załączniku I w etykietę w chwili wprowadzenia ich do obrotu. Na etykiecie powinny znajdować się:

a) podkategoria produktu i odpowiednie dopuszczalne wartości LZO w g/l, określone w załączniku II;

b) maksymalna zawartość LZO (g/l) w produkcie gotowym do użytku.

Artykuł 5

Właściwa władza

Państwa Członkowskie wyznaczają właściwe władze odpowiedzialne za realizację zobowiązań ustanowionych w niniejszej dyrektywie i powiadamiają o tym Komisję najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2005 r.

Artykuł 6

Monitorowanie

Państwa Członkowskie ustanawiają program monitorowania sprawdzający zgodność z niniejszą dyrektywą.

Artykuł 7

Sprawozdawczość

Państwa Członkowskie składają sprawozdania z wyników działania programu, demonstrując zgodność z dyrektywą oraz podając kategorie i ilości produktów licencjonowanych na podstawie art. 3 ust. 3. Pierwsze dwa sprawozdania są przedkładane Komisji 18 miesięcy po datach uzyskania zgodności zawartości LZO z ustanowionymi w załączniku II wartościami dopuszczalnymi; kolejne sprawozdania są składane co pięć lat. Odpowiednio wcześniej Komisja opracuje wspólny formularz do przedkładania danych z monitorowania zgodnie z procedurą określoną w art. 12 ust. 2. Dane coroczne są udostępniane Komisji na jej życzenie.

Artykuł 8

Swobodny obrót

Ze względów, o których mówi niniejsza dyrektywa, Państwa Członkowskie nie mogą zakazywać, ograniczać lub zapobiegać wprowadzaniu do obrotu produktów objętych zakresem zastosowania niniejszej dyrektywy i które w stanie gotowym do stosowania spełniają wymagania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 9

Przegląd

Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie:

1) najpóźniej do roku 2008 sprawozdanie z wyników przeglądu określonego w art. 10 dyrektywy 2001/81/WE. Sprawozdanie to ma obejmować:

a) zakres i potencjalne możliwości redukcji zawartości LZO w produktach nieobjętych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, w tym również w aerozolach do farb i lakierów;

b) możliwość wprowadzenia następnej (faza II) redukcji zawartości LZO w produktach do odnawiania pojazdów;

c) wszelkie nowe elementy odnoszące się do socjoekonomicznych skutków zastosowania fazy II w jej przewidywanej formie do farb i lakierów;

2) najpóźniej w 30 miesięcy po dacie wdrożenia dopuszczalnych zawartości LZO zawartych w załączniku II do fazy II – sprawozdanie uwzględniające zwłaszcza sprawozdania określonego w art. 7 oraz wszelki postęp technologiczny w wytwarzaniu farb, lakierów oraz produktów do odnawiania pojazdów. Sprawozdanie to ma zbadać zakres i potencjalne możliwości dalszych redukcji zawartości LZO w produktach objętych zakresem zastosowania niniejszej dyrektywy, w tym również wprowadzenia rozróżnienia farb wnętrzowych i zewnętrznych w podkategoriach d) i e) załącznika I, ppkt 1.1, oraz sekcji A załącznika II.

Do sprawozdań tych mają być dołączone, jeśli będzie to właściwe, propozycje zmian niniejszej dyrektywy.

Artykuł 10

Kary

Państwa Członkowskie ustanawiają system sankcji stosowanych w razie naruszeń przepisów krajowych, przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania tych sankcji. Kary te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. O ustanowionych przepisach Państwa Członkowskie powiadomią Komisję najpóźniej do dnia 30 października 2005 r., a o wszystkich późniejszych zmianach będą ją powiadamiać niezwłocznie.

▼M4

Artykuł 11

Dostosowanie do postępu technicznego

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych zmieniających załącznik III w celu dostosowania go do postępu technicznego.

▼M4

Artykuł 11a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 26 lipca 2019 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 11, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ( 1 ).

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

▼B

Artykuł 12

Komitet

1.  Komisję wspomaga komitet ustanowiony na podstawie art. 13 dyrektywy Rady 1999/13/WE, zwany dalej „Komitetem”.

2.  W każdym przypadku gdy dokonane jest odniesienie do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

▼M4 —————

▼B

Artykuł 13

Zmiana dyrektywy 1999/13/WE

1.  W dyrektywie 1999/13/WE wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku I, w sekcji zatytułowanej „Odnawianie pojazdu”, skreśla się następujące tiret:

„— pierwotne powlekanie pojazdów drogowych określonych w dyrektywie 70/156/EWG, lub ich części, materiałami typu wykończeniowego, wykonywane na zewnątrz oryginalnych linii produkcyjnej, lub”.

2.  Niezależnie od ust. 1, Państwa Członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić krajowe środki kontroli emisji powstających przy wyłączonym z zakresu działania dyrektywy 1999/13/WE odnawianiu pojazdów.

Artykuł 14

Transpozycja

1.  Państwa Członkowskie wprowadzają w życie, najpóźniej do dnia 30 października 2005 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy oraz niezwłocznie informują o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.  Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego przyjmowanego w zakresie objętym niniejszą dyrektywą, wraz z tablicą pokazującą, jak postanowienia niniejszej dyrektywy mają się do przyjętych przepisów krajowych.

Artykuł 15

Wejście dyrektywy w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 16

Skierowanie

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.

Do celów niniejszej dyrektywy, określenie „farby i lakiery” oznacza produkty wyszczególnione w podanych niżej podkategoriach, z wyłączeniem aerozoli. Są to pokrycia stosowane na budynki, ich wykończenia i wyposażenie, oraz na związane z nimi konstrukcje stosowane do celów dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych.

1.1.

Podkategorie:

a)

„matowe pokrycia ścian i sufitów wewnętrznych”oznaczają pokrycia przeznaczone do stosowania na wewnętrzne ściany i sufity o stopniu połysku ≤ 25@60o;

b)

„połyskujące pokrycia ścian i sufitów wewnętrznych”oznaczają pokrycia przeznaczone do stosowania na wewnętrzne ściany i sufity o stopniu połysku > 25@60o;

c)

„pokrycia na zewnętrzne ściany o podłożu mineralnym”oznaczają pokrycia przeznaczone do stosowania na ściany zewnętrzne z kamieni, cegły lub stiuku;

d)

„farby pokrywające wykończenia wewnętrzne lub zewnętrzne wykonane z drewna, metalu lub plastyku”oznaczają tworzące warstwę nieprzezroczystą pokrycia przeznaczone do stosowania na wykończenia i okładziny. Pokrycia te są przeznaczone do nakładania na podłoże drewniane, metalowe lub plastykowe. Podkategoria ta obejmuje podkłady i pokrycia pośrednie;

e)

„wewnętrzne lub zewnętrzne lakiery wykończeniowe i bejce”oznaczają pokrycia przeznaczone do stosowania na wykończeniach i wytwarzające pokrycie przezroczyste lub półprzezroczyste służące celom dekoracyjnym lub ochronnym dla drewna, metalu i plastyków. Podkategoria ta obejmuje bejce nieprzezroczyste. Bejce nieprzezroczyste to pokrycia tworzące nieprzezroczystą warstwę służącą celom dekoracyjnym i ochronnym dla drewna, chroniącą przed wpływami atmosferycznymi jak określono w EN 927–1, w ramach kategorii półstabilnych;

f)

„bejce o minimalnej grubości warstwy”oznaczają bejce, które, zgodnie z EN 927–1:1996, mają zmierzoną zgodnie z ISO 2808: 1997, metoda 5A średnią grubość mniejszą od 5 μm;

g)

„podkłady”oznaczają pokrycia o własnościach uszczelniających i/lub blokujących, przeznaczone do stosowania na drewno lub na ściany i sufity;

h)

„podkłady klejące”oznaczają pokrycia przeznaczone do stabilizowania cząstek luźnego podłoża, nadawania własności hydrofobicznych i/lub ochrony drewna przed niebieskim przebarwieniem;

i)

„pokrycia jakościowe jednoskładnikowe”oznaczają pokrycia jakościowe bazujące na materiale tworzącym warstwę. Pokrycia te są przeznaczone do zastosowań wymagających osiągów specjalnych, np. jako podkłady i pokrycia zewnętrzne na plastyki, podkłady na podłożach żelaznych, podkłady na metalach czynnych chemicznie jak cynk czy aluminium, wykończenia antykorozyjne, pokrycia podłogowe także podłóg drewnianych i cementowych, pokrycia odporne na graffiti, pokrycia ognioodporne, pokrycia spełniające standardy higieniczne w przemysłach spożywczym i produkcji napojów, a także pokrycia spełniające wymagania służby zdrowia;

j)

„pokrycia jakościowe dwuskładnikowe”oznaczają pokrycia przeznaczone do tych samych celów co pokrycia jakościowe jednoskładnikowe, ale z dodawanym przed nałożeniem drugim składnikiem (np. aminami trzeciorzędowymi);

k)

„pokrycia wielokolorowe”oznaczają pokrycia, dające efekt dwutonowości lub wielokolorowości bezpośrednio po pierwszym nałożeniu;

l)

„pokrycia z efektem dekoracyjnym”oznaczają pokrycia dające szczególne efekty estetyczne na specjalnie przygotowanych i wstępnie pomalowanych podłożach lub pokryciach bazowych, następnie obrabianych różnymi narzędziami w czasie schnięcia.

2.

Do celów niniejszej dyrektywy, „produkty do odnawiania pojazdów” to produkty wyszczególnione w podanych niżej podkategoriach. Są one stosowane do pokrywania pojazdów drogowych określonych w dyrektywie 70/156/EWG lub ich części, wykonywanego jako element naprawy, konserwacji i zdobienia pojazdu poza instalacjami wytwórczymi.

2.1.

Podkategorie:

a)

„przygotowawcze i czyszczące”

oznacza produkty przeznaczone do usuwania starych pokryć i rdzy zarówno mechanicznie, jak i chemicznie, albo do przygotowania powierzchni pod nowe pokrycie:

i) produkty przygotowawcze obejmują środki do mycia pistoletów natryskowych (produkt przeznaczony do czyszczenia pistoletów natryskowych i innych urządzeń), produkty do usuwania farby, środki odtłuszczające (w tym antystatyczne do plastyków) oraz środki do usuwania silikonów;

ii) „środek do czyszczenia wstępnego” oznacza produkt czyszczący przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń powierzchni podczas jej przygotowania do nałożenia materiałów pokrywających i przed nim;

b)

„wypełniacz karoserii lub masa uszczelniająca”oznacza gęste mieszanki przeznaczone do wypełniania głębokich wad powierzchni przed nałożeniem szpachlówki lub wypełniacza;

c)

„podkład”

oznacza jakiekolwiek pokrycie przeznaczone do nakładania na goły metal lub istniejące pokrycia w celu zapewnienia ochrony antykorozyjnej przed nałożeniem szpachlówki podkładowej:

i) „szpachlówka lub wypełniacz” oznacza pokrycie przeznaczone do stosowania bezpośrednio przed nałożeniem pokrycia wierzchniego, zwiększające odporność na korozję, zapewniające i wspomagające przyleganie pokrycia wierzchniego oraz równą powierzchnię dzięki wypełnieniu małych wad;

ii) „ogólny podkład na metal” oznacza pokrycie przeznaczone do stosowania jako podkłady, na przykład środki zwiększające przyleganie, uszczelniacze, szpachlówki, pokrycia podłożowe, podkłady pod plastyk, podkłady typu „mokrym na mokre”, wypełniacze bezpiaskowe i wypełniacze natryskiwane;

iii) „podkład myjący” oznacza pokrycia zawierające wagowo przynajmniej 0,5 % kwasu fosforowego, przeznaczone do nakładania bezpośrednio na gołe powierzchnie metalowe w celu nadania im odporności na korozję i zdolności przylegania; pokrycia stosowane jako podkłady spawalne; a także roztwory zapraw dla powierzchni cynkowanych i cynkowych;

d)

„pokrycie wierzchnie”

oznacza wszelkie pokrycia pigmentowane, przeznaczone do nakładania zarówno jako pojedyncza, jak i wielowarstwowa baza zapewniająca połysk i trwałość. Obejmuje to wszystkie produkty stosowane jako pokrycia bazowe i jako pokrycia przezroczyste:

i) „pokrycia bazowe” oznaczają pokrycia pigmentowane zapewniające kolor i wszelkie potrzebne efekty optyczne, ale bez połysku lub odporności powierzchniowej pokrycia;

ii) „pokrycie przezroczyste” oznacza pokrycie przezroczyste, zapewniające ostateczny połysk i własności odpornościowe pokrycia;

e)

„wykończenia specjalne”oznaczają pokrycia przeznaczone do stosowania jako pokrycia zewnętrzne wymagające specjalnych właściwości, na przykład efektu metalicznego lub perłowego w jednowarstwowym wysokiej jakości pokryciu jednokolorowym, czy też pokryć przezroczystych, (np. pokryć odpornych na zarysowania i fluorowanych pokryć przezroczystych), pokryć na podłożu odbijającym, wykończeń teksturowanych (np. młotkowanych), wykończeń antypoślizgowych, uszczelniaczy podkaroseryjnych, pokryć nieodpryskujących, wykończeń wnętrzowych i aerozoli.
ZAŁĄCZNIK IIA.  WARTOŚCI DOPUSZCZALNE MAKSYMALNEJ ZAWARTOŚCI LZO DLA FARB I LAKIERÓW

 

Podkategoria produktu

Typ

Faza I (g/l) (1)

(od 1.1.2007)

Faza II (g/l) (1)

(od 1.1.2010)

a

Matowe ściany i sufity wewnętrzne (połysk < 25@60o)

WB

75

30

SB

400

30

b

Połyskujące ściany i sufity wewnętrzne (połysk > 25@60o)

WB

150

100

SB

400

100

c

Ściany zewnętrzne o podłożu mineralnym

WB

75

40

SB

450

430

d

Farby wewnętrzne lub zewnętrzne do wykończeń i okładzin drewnianych, metalowych lub plastykowych

WB

150

130

SB

400

300

e

Lakiery i bejce wewnętrzne lub zewnętrzne do wykończeń, w tym bejce nieprzezroczyste

WB

150

130

SB

500

400

f

Wewnętrzne i zewnętrzne bejce o minimalnej grubości

WB

150

130

SB

700

700

g

Podkłady

WB

50

30

SB

450

350

h

Podkłady klejące

WB

50

30

SB

750

750

i

Pokrycia jakościowe jednoskładnikowe

WB

140

140

SB

600

500

j

Pokrycia jakościowe dwuskładnikowe do szczególnych zastosowań końcowych, np. podłóg

WB

140

140

SB

550

500

k

Pokrycia wielokolorowe

WB

150

100

SB

400

100

1

Pokrycia z efektem dekoracyjnym

WB

300

200

SB

500

200

(*1)   g/l gotowego do użytkuB.  WARTOŚCI DOPUSZCZALNE MAKSYMALNEJ ZAWARTOŚCI LZO DLA PRODUKTÓW DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH PRZY POJAZDACH

 

Podkategoria produktu

Pokrycia

LZO g/l (1)

(1.1.2007)

a

Przygotowawcze i czyszczące

Przygotowawcze

850

Czyszczące wstępnie

200

b

Wypełniacz do karoserii lub masa uszczelniająca

Wszystkie typy

250

c

Podkład

Szpachlówka/wypełniacz i ogólny podkład (metal)

540

Podkład myjący

780

d

Pokrycie zewnętrzne

Wszystkie typy

420

e

Wykończenia specjalne

Wszystkie typy

840

(*1)   g/l produkt gotowy do użytku. Z wyjątkiem podkategorii a), od produktu gotowego do użytku należy odliczyć wszelką zawartość wody.

▼M3
ZAŁĄCZNIK III

METODY OKREŚLONE W ART. 3 UST. 1

Metoda dopuszczalna w odniesieniu do produktów o zawartości LZO poniżej 15 % na masę i w których skład nie wchodzą rozcieńczalniki reaktywne:Parametr

Jednostka

Badanie

Metoda

Data publikacji

Zawartość LZO

g/l

ISO 11890-2

2006

Metody dopuszczalne w odniesieniu do produktów o zawartości LZO równej lub większej niż 15 % na masę i w których skład nie wchodzą rozcieńczalniki reaktywne:Parametr

Jednostka

Badanie

Metoda

Data publikacji

Zawartość LZO

g/l

ISO 11890-1

2007

Zawartość LZO

g/l

ISO 11890-2

2006

Metoda dopuszczalna w odniesieniu do produktów zawierających LZO i w których skład wchodzą rozcieńczalniki reaktywne:Parametr

Jednostka

Badanie

Metoda

Data publikacji

Zawartość LZO

g/l

ASTMD 2369

2003( 1 ) Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Top