EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(06)-20121022

Consolidated text: Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowych

2002A6430 — PL — 22.10.2012 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

POROZUMIENIE

między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowych

(Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 430)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA NR 1/2011 WSPÓLNEGO KOMITETU USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ z dnia 21 października 2011 r.

  L 97

1

3.4.2012
▼B

POROZUMIENIE

między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowychWSPÓLNOTA EUROPEJSKA (zwana dalej „Wspólnotą”),

z jednej strony, oraz

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA (zwana dalej „Szwajcarią”),

z drugiej strony,

dalej zwane „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC wysiłki i zobowiązania Stron na rzecz zliberalizowania ich rynków zamówień rządowych, w szczególności poprzez Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (GPA) zawarte w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 roku, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1996 roku, oraz poprzez przyjęcie postanowień krajowych przewidujących ostateczne otwarcie rynku w sferze zamówień rządowych w drodze stopniowej liberalizacji,

UWZGLĘDNIAJĄC wymianę listów z dnia 25 marca i dnia 5 maja 1994 roku między Komisją Europejską a Szwajcarskim Biurem Federalnym Zagranicznych Spraw Gospodarczych,

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę zawartą dnia 22 lipca 1972 roku między Szwajcarią a Wspólnotą,

ŻYCZĄC SOBIE poprawy i rozszerzenia zakresu odpowiednich załączników do dodatku I do GPA,

ŻYCZĄC SOBIE także kontynuacji działań na rzecz liberalizacji między sobą przez przyznanie dostępu do pozyskiwania produktów, robót i usług przez ich odpowiednich operatorów telekomunikacyjnych i kolejowych, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorach branży energetycznej innych niż sektor energii elektrycznej oraz prywatne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej prowadzące działalność na podstawie praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych przez właściwy organ państwowy w dziedzinie gospodarki wody pitnej, energetyki, transportu miejskiego, obsługi portów lotniczych i portów morskich lub śródlądowych,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:ROZDZIAŁ 1

POSZERZENIE ZAKRESU POROZUMIENIA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH ZAWARTEGO W RAMACH ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU

Artykuł 1

Obowiązki Wspólnoty

1.  W celu uzupełnienia i poszerzenia zakresu swoich zobowiązań wobec Szwajcarii na mocy Porozumienia w sprawie Zamówień Rządowych (GPA) podpisanego dnia 15 kwietnia 1994 roku w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) Wspólnota zobowiązuje się do zmiany swoich załączników i uwag ogólnych do dodatku I do GPA poprzez:

usunięcie odniesienia do Szwajcarii w uwadze ogólnej nr 2 tiret pierwsze, tak aby umożliwić szwajcarskim dostawcom i usługodawcom ubieganie się, na podstawie art. XX, o udzielane zamówień przez wspólnotowe podmioty wymienione w załączniku 2 ust. 2.

2.  Wspólnota powiadamia Sekretariat WTO o tej zmianie w ciągu miesiąca od wejścia w życie niniejszego Porozumienia.

Artykuł 2

Obowiązki Szwajcarii

1.  W celu uzupełnienia i poszerzenia zakresu swoich zobowiązań wobec Wspólnoty na mocy GPA, Szwajcaria zobowiązuje się do zmiany swoich załączników i uwag ogólnych do dodatku I do GPA poprzez:

umieszczenie w załączniku 2 pod tytułem „Wykaz podmiotów gospodarczych”, po pkt 2, punktu w brzmieniu:

„3. Organy władzy i instytucje publiczne na poziomie okręgu i gminy miejskiej.”

2.  Szwajcaria powiadamia Sekretariat WTO o tej zmianie w ciągu miesiąca od wejścia w życie niniejszego Porozumienia.ROZDZIAŁ II

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I KOLEJOWYCH ORAZ PRZEZ NIEKTÓRE PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Artykuł 3

Cele, definicje i zakres

1.  Celem niniejszego Porozumienia jest zapewnienie wzajemnego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu dostawców i usługodawców Stron do zakupów produktów i usług, włączając usługi budowlane, dokonywanych przez operatorów telekomunikacyjnych, operatorów kolejowych, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorach branży energetycznej innych niż sektor energii elektrycznej oraz prywatne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej obu Stron.

2.  Do celów niniejszego rozdziału:

a) „operatorzy telekomunikacyjni” (zwani dalej „OT”) oznaczają podmioty gospodarcze zapewniające lub obsługujące publiczne sieci telekomunikacyjne lub świadczące jedną lub więcej publicznych usług telekomunikacyjnych, które są albo organami władzy publicznej, albo publicznymi przedsiębiorstwami, albo też prowadzą działalność na mocy praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych przez właściwy organ jednej ze Stron;

b) „publiczna sieć telekomunikacyjna” oznacza powszechnie dostępną infrastrukturę telekomunikacyjną, która umożliwia przekazywanie sygnałów między określonymi punktami końcowymi sieci przez kabel, za pośrednictwem mikrofal, metodami optycznymi lub innego rodzaju metodami elektromagnetycznymi;

c) „publiczne usługi telekomunikacyjne” oznaczają usługi, których świadczenie polega w całości lub w części na przesyłaniu i trasowaniu sygnałów w obrębie publicznej sieci telekomunikacyjnej przy użyciu procesów telekomunikacyjnych, z wyjątkiem transmisji radiofonicznych i telewizyjnych;

d) „operatorzy kolejowi” (zwani dalej „OK”) oznaczają podmioty zamawiające, które są albo organami władzy publicznej, albo przedsiębiorstwami publicznymi, albo też prowadzą działalność na mocy praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych przez właściwy organ jednej ze Stron, których działalność obejmuje między innymi obsługę sieci świadczących usługi dla ogółu ludności w dziedzinie przewozów kolejowych;

e) „podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorach branży energetycznej innych niż sektor energii elektrycznej” oznaczają podmioty zamawiające, które są albo organami władzy publicznej, albo przedsiębiorstwami publicznymi, albo też prowadzą działalność na mocy praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych przez właściwy organ jednej ze Stron, których działalność obejmuje między innymi dowolne z rodzajów działalności określonej w pkt i) i ii) poniżej oraz dowolne rodzaje połączeń tych rodzajów działalności:

i) zapewnianie lub obsługa sieci stałych przeznaczonych do świadczenia usług dla ogółu ludności w związku z produkcją, przesyłem lub dystrybucją gazu lub energii cieplnej, bądź też dostarczanie gazu lub energii cieplnej do takich sieci; lub

ii) eksploatacja obszaru geograficznego do celów poszukiwania lub wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych;

f) „prywatne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej” oznaczają podmioty zamawiające, które nie są objęte GPA, ale prowadzą działalność na mocy praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych przez właściwy organ jednej ze Stron, których działalność obejmuje między innymi dowolne z rodzajów działalności określonych w pkt i)–v) poniżej oraz dowolne rodzaje połączeń tych rodzajów działalności:

i) zapewnianie lub obsługa sieci stałych przeznaczonych do świadczenia usług dla ogółu ludności w związku z produkcją, przesyłem lub dystrybucją wody pitnej, bądź też dostarczanie wody pitnej do takich sieci;

ii) zapewnianie lub obsługa sieci stałych przeznaczonych do świadczenia usług dla ogółu ludności w związku z produkcją, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej, bądź też dostarczanie energii elektrycznej do takich sieci;

iii) zapewnianie obiektów portów lotniczych lub innego rodzaju terminali przewoźnikom powietrznym;

iv) zapewnianie portów morskich lub śródlądowych lub innego rodzaju terminali przewoźnikom morskim lub korzystającym z wodnych dróg śródlądowych;

v) obsługa sieci świadczących usługi dla ludności w zakresie transportu kolejami miejskimi, systemami automatycznymi, tramwajami, trolejbusami, autobusami lub kolejką linową.

3.  Niniejsze Porozumienie dotyczy każdej ustawy, rozporządzenia lub praktyki dotyczących pozyskiwania przez OT, OK, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorach branży energetycznej innych niż sektor energii elektrycznej oraz prywatne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Stron (dalej zwane „objętymi Porozumieniem podmiotami gospodarczymi”), zdefiniowane w niniejszym artykule i wyszczególnione w załącznikach I–IV, jak też udzielania wszystkich zamówień przez takie objęte Porozumieniem podmioty gospodarcze.

4.  Artykuły 5 i 6 stosuje się do umów lub szeregów umów, których wartość szacunkowa, bez podatku VAT, jest nie mniejsza niż:

a) gdy przyznawane przez OT:

i) 600 000  EUR lub ekwiwalent tej sumy w SDR, jeżeli chodzi o dostawy i usługi;

ii) 5 000 000  EUR lub ekwiwalent tej sumy w SDR, jeżeli chodzi o roboty;

b) gdy przyznawane przez OK i podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorach branży energetycznej innych niż sektor energii elektrycznej:

i) 400 000  EUR lub ekwiwalent tej sumy w SDR, jeżeli chodzi o dostawy i usługi;

ii) 5 000 000  EUR lub ekwiwalent tej sumy w SDR, jeżeli chodzi o roboty;

c) gdy przyznawane przez prywatne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej:

i) 400 000 SDR lub ekwiwalent tej sumy w EUR, jeżeli chodzi o dostawy i usługi;

ii) 5 000 000 SDR lub ekwiwalent tej sumy w EUR, jeżeli chodzi o roboty.

Przeliczenie EUR na SDR jest zgodne z procedurami ustanowionymi w Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych (GPA).

5.  Niniejszy rozdział nie ma zastosowania do zamówień udzielanych przez OT na zakupy, których celem jest wyłącznie umożliwienie im świadczenia jednej lub więcej usług telekomunikacyjnych, w przypadku gdy inne podmioty gospodarcze mogą zaoferować te same usługi na tym samym obszarze geograficznym, w zasadzie na tych samych warunkach. Każda Strona bezzwłocznie powiadamia drugą Stronę o takich zamówieniach. Niniejsze postanowienie stosuje się na takich samych zasadach także do zamówień udzielanych przez OK, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorach branży energetycznej innych niż sektor energii elektrycznej i prywatne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, gdy tylko sektory te zostaną zliberalizowane.

6.  W odniesieniu do usług, włączając usługi budowlane, niniejsze Porozumienie stosuje się do wymienionych w załącznikach VI i VII do niniejszego Porozumienia.

7.  Niniejszego Porozumienia nie stosuje się do objętych Porozumieniem podmiotów gospodarczych w przypadku, gdy spełniają warunki ustanowione w art. 2 ust. 4 i 5, art. 3, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10, 11, 12 i art. 13 ust. 1 dyrektywy 93/38/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą 98/4/WE (Dz.U. L 101 z 4.4.1998, str. 1), w przypadku Wspólnoty, i w załącznikach VI i VIII, w przypadku Szwajcarii.

Niniejszego Porozumienia nie stosuje się do zamówień udzielanych przez OK w przypadku, gdy dotyczą one kupna lub najmu produktów w celu refinansowania umów dostawy przyznanych zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia.

Artykuł 4

Procedury udzielania zamówień

1.  Strony zapewniają, aby procedury i praktyki udzielania zamówień przestrzegane przez ich objęte Porozumieniem podmioty gospodarcze były zgodne z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości i sprawiedliwości. Takie procedury i praktyki spełniają co najmniej następujące warunki:

a) wezwania do konkursu dokonywane są przez opublikowanie ogłoszenia o przetargu, ogłoszenia informacyjnego lub ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikacji. Te ogłoszenia lub też podsumowanie ich ważnych elementów są publikowane co najmniej w jednym z języków urzędowych GPA na poziomie krajowym w przypadku Szwajcarii, z jednej strony, oraz na poziomie wspólnotowym, z drugiej strony. Zawierają one wszelkie niezbędne informacje na temat zamierzonego udzielenia zamówienia, włączając, w miarę potrzeby, rodzaj procedury udzielania zamówień;

b) terminy powinny być odpowiednie do przygotowania i złożenia ofert przez dostawców i usługodawców;

c) dokumentacja przetargowa zawiera wszelkie niezbędne informacje, w szczególności specyfikacje techniczne oraz kryteria wyboru i udzielenia zamówień, umożliwiające oferentom złożenie odpowiednich ofert. Dokumentacja przetargowa przekazywana jest dostawcom lub usługodawcom na wniosek;

d) kryteria wyboru nie mogą być dyskryminujące. System kwalifikowania stosowany przez objęte Porozumieniem podmioty gospodarcze musi być oparty na wcześniej określonych, niedyskryminujących kryteriach, a procedura i warunki uczestnictwa udostępniane są na wniosek;

e) zamówienia mogą zostać udzielone na podstawie kryteriów albo najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty, w tym szczególnych kryteriów oceny, takich jak data dostawy lub wykonania, efektywność pod względem kosztów, jakość, wartość techniczna, serwis posprzedażowy, zobowiązania w odniesieniu do części zamiennych, ceny itp., albo jedynie najniższej ceny.

2.  Strony zapewniają także, że ich objęte Porozumieniem podmioty gospodarcze określą specyfikacje techniczne wymienione w dokumentacji przetargowej raczej pod względem funkcjonowania niż zaprojektowania lub charakterystyki opisowej. Takie specyfikacje oparte są na normach międzynarodowych, jeżeli takie istnieją, a w innych przypadkach na krajowych postanowieniach technicznych, uznanych normach krajowych lub uznanych kodeksach budowlanych. Wszelkie specyfikacje techniczne przyjęte lub stosowane w celu stworzenia lub skutkujące stworzeniem niepotrzebnych przeszkód w pozyskaniu przez objęty Porozumieniem podmiot gospodarczy Strony produktów lub usług od drugiej Strony oraz w związanym z tym handlu między Stronami są zakazane.

Artykuł 5

Procedury odwoławcze

1.  Strony muszą zapewnić niedyskryminacyjne, terminowe, przejrzyste i skuteczne procedury umożliwiające dostawcom lub usługodawcom zaskarżenie zarzucanych naruszeń Porozumienia powstałych w kontekście udzielania zamówień, w których mieli oni lub mają udział. Stosuje się procedury odwoławcze ustanowione w załączniku V.

2.  Strony muszą zapewnić, aby ich objęte Porozumieniem podmioty gospodarcze przechowywały dokumentację odnoszącą się do procedur udzielania zamówień objętych niniejszym rozdziałem co najmniej przez trzy lata.

3.  Strony muszą zapewnić odpowiednie wykonanie decyzji podejmowanych przez organy odpowiedzialne za procedury odwoławcze.ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 6

Niedyskryminacja

1.  Strony zapewniają, że w swoich procedurach i praktykach udzielania zamówień powyżej wartości progowych, ustanowionych w art. 3 ust. 4, objęte Porozumieniem podmioty gospodarcze mające siedzibę na odpowiednich terytoriach Stron nie będą:

a) traktować produktów, usług, dostawców i usługodawców drugiej Strony mniej korzystnie od

i) krajowych produktów, usług, dostawców i usługodawców; lub

ii) produktów, usług, dostawców i usługodawców z państw trzecich;

b) traktować dostawcy lub usługodawcy prowadzącego działalność lokalną mniej korzystnie niż innego dostawcy lub usługodawcy prowadzącego działalność lokalną na podstawie stopnia powiązania, własności lub znajdowania się pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych drugiej Strony;

c) dyskryminować dostawcy lub usługodawcy prowadzących działalność lokalną na podstawie faktu, że dostarczany produkt lub usługa pochodzą od drugiej Strony;

d) przewidywać kompensat przy kwalifikacji i selekcji produktów, usług, dostawców lub usługodawców, bądź też przy ocenie ofert i udzielaniu zamówień.

2.  Strony zobowiązują się do powstrzymania się od wymagania od właściwych władz albo od objętych Porozumieniem podmiotów gospodarczych działania w sposób dyskryminujący, bezpośrednio lub pośrednio. Przykładowy wykaz obszarów, w których dyskryminacja taka jest możliwa, przedstawiono w załączniku X.

3.  Podczas swoich procedur i praktyk dotyczących udzielenia zamówień poniżej wartości progowych ustanowionych w art. 3 ust. 4 Strony zobowiązują się do zachęcania swoich objętych Porozumieniem podmiotów gospodarczych do traktowania dostawców i usługodawców drugiej Strony zgodnie z postanowieniami ust. 1. Strony uzgadniają, że nie później niż w ciągu pięciu lat od wejścia w życie niniejszego Porozumienia warunki i realizacja niniejszego postanowienia zostaną zweryfikowane w świetle doświadczeń nabytych przez Strony we wzajemnych stosunkach. W tym celu Wspólny Komitet sporządza wykazy przypadków, w których stosuje się zasadę ustanowioną w niniejszym art. 6.

4.  Zasady określone w ust. 1, w szczególności w lit. a) pkt i), oraz w ust. 2 i 3 pozostają bez uszczerbku dla środków niezbędnych w związku ze szczególnym procesem integracji Wspólnoty oraz z ustanawianiem i funkcjonowaniem jej rynku wewnętrznego, jak też w związku z rozwojem szwajcarskiego rynku krajowego. Analogicznie zasady te, w szczególności wymienione w lit. a) pkt ii), pozostają bez uszczerbku dla traktowania preferencyjnego przyznanego na mocy istniejących lub zawartych w przyszłości regionalnych porozumień w sprawie integracji gospodarczej. Jednakże stosowanie niniejszego postanowienia nie może stanowić zagrożenia dla administrowania niniejszym Porozumieniem. Środki, których dotyczy niniejszy ustęp, wymienione są w załączniku IX; każda ze stron może notyfikować inne środki objęte niniejszym ustępem. Na wniosek każdej Strony odbywają się konsultacje ze Wspólnym Komitetem w celu zapewnienia kontynuacji satysfakcjonującej realizacji niniejszego Porozumienia.

Artykuł 7

Wymiana informacji

1.  W zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego wykonania rozdziału II Strony informują się wzajemnie o planowanych zmianach ich ustawodawstwa wchodzącego w zakres lub mogącego wchodzić w zakres niniejszego Porozumienia (propozycjach dyrektyw, projektach ustaw i zarządzeń oraz projektach zmian konkordatu międzykantonowego).

2.  Strony informują się także wzajemnie o wszelkich innych sprawach istotnych dla stosowania niniejszego Porozumienia.

3.  Strony przekazują sobie wzajemnie nazwy i adresy „punktów kontaktowych” odpowiedzialnych za zapewnienie informacji na temat norm prawnych wchodzących w zakres niniejszego Porozumienia i GPA, w tym na poziomie lokalnym.

Artykuł 8

Organ nadzorujący

1.  Wykonywanie niniejszego Porozumienia jest nadzorowane, w odniesieniu do każdej ze Stron, przez niezależny organ. Organ ten jest właściwy do odbioru wszelkich zażaleń lub skarg dotyczących stosowania niniejszego Porozumienia oraz działa bez zbędnej zwłoki i skutecznie.

2.  Nie później niż dwa lata po wejściu w życie niniejszego Porozumienia organ ma także prawo wszcząć procedurę sądową lub postępowanie administracyjne lub sądowe przeciwko objętym Porozumieniem podmiotom gospodarczym w przypadku naruszenia niniejszego Porozumienia w kontekście procedury udzielania zamówień.

Artykuł 9

Pilne środki

1.  W przypadku gdy jedna ze Stron uzna, że druga Strona nie wypełniła swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia lub że postanowienia ustawowe, wykonawcze lub praktyka drugiej Strony znacznie zmniejsza lub zagraża znacznym zmniejszeniem korzyści przypadających jej na mocy niniejszego Porozumienia, a Strony nie są w stanie bezzwłocznie uzgodnić właściwej rekompensaty lub innego środka zaradczego, Strona poszkodowana może, bez uszczerbku dla swoich innych praw i obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego, zawiesić w części lub w całości, w zależności od przypadku, stosowanie niniejszego Porozumienia. Powiadamia ona bezzwłocznie drugą Stronę o każdym takim zawieszeniu. Strona poszkodowana może także rozwiązać Porozumienie zgodnie z art. 18 ust. 3.

2.  Zakres i czas trwania takich środków ograniczone są do tego, co niezbędne w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz zapewnienia, w razie potrzeby, odpowiedniej równowagi praw i obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia.

Artykuł 10

Rozstrzyganie sporów

Każda Umawiająca się Strona może przedłożyć sprawę sporną dotyczącą interpretacji lub stosowania niniejszego Porozumienia Wspólnemu Komitetowi, który dołoży starań, aby spór taki rozstrzygnąć. Wspólnemu Komitetowi przekazuje się wszelkie informacje istotne dla dogłębnego zbadania sytuacji w celu znalezienia możliwego do zaakceptowania rozwiązania. W tym celu od Wspólnego Komitetu wymaga się zbadania wszelkich możliwości utrzymania prawidłowego funkcjonowania niniejszego Porozumienia.

Artykuł 11

Wspólny Komitet

1.  Niniejszym ustanawia się Wspólny Komitet. Zapewnia on skuteczne wprowadzenie w życie i obowiązywanie niniejszego Porozumienia. W tym celu dokonuje on wymiany poglądów i informacji oraz zapewnia forum dla konsultacji między Stronami.

2.  Wspólny Komitet składa się z przedstawicieli Stron i działa za obopólną zgodą. Uchwala swój regulamin i może tworzyć grupy robocze pomagające mu w realizacji zadań.

3.  W celu zapewnienia skutecznego wykonywania niniejszego Porozumienia, Wspólny Komitet zbiera się co najmniej raz w roku lub na wniosek każdej ze Stron.

4.  Wspólny Komitet regularnie bada załączniki do niniejszego Porozumienia. Wspólny Komitet może dokonywać zmian tych załączników na wniosek każdej ze Stron.

Artykuł 12

Technologia informacyjna

1.  Strony współpracują w celu zapewnienia, aby rodzaje informacji w sprawie udzielania zamówień, w szczególności znajdujących się w ogłoszeniach o przetargu oraz w dokumentacji przetargowej, przechowywanych w odpowiednich bazach danych, były porównywalne pod względem jakości i dostępności. Analogicznie współpracują one w celu zapewnienia, aby rodzaje informacji wymienianych między zainteresowanymi stronami za pośrednictwem odpowiednich środków elektronicznych w celach związanych z zamówieniami publicznymi były porównywalne pod względem jakości i dostępności.

2.  Przykładając należną uwagę do zagadnień interoperacyjności i wzajemnej łączności oraz po osiągnięciu porozumienia co do tego, że rodzaj informacji przetargowych określony w ust. 1 jest porównywalny, Strony przyjmują wszelkie środki niezbędne do tego, aby dostawcy i usługodawcy drugiej Strony mieli dostęp do odpowiednich informacji przetargowych, takich jak ogłoszenia o przetargach, znajdujących się w odpowiednich bazach danych Stron. Zapewniają także dostawcom i usługodawcom drugiej Strony dostęp do swoich odpowiednich elektronicznych systemów udzielania zamówień, takich jak elektroniczne systemy przetargowe. Strony przestrzegają również postanowień art. XXIV ust. 8 GPA.

Artykuł 13

Stosowanie

1.  Strony przyjmują wszelkie niezbędne środki, ogólne lub szczegółowe, w celu zapewnienia wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia.

2.  Powstrzymują się one od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić osiągnięciu celów niniejszego Porozumienia.

Artykuł 14

Rewizja

Strony dokonają rewizji funkcjonowania niniejszego Porozumienia nie później niż w terminie trzech lat od dnia jego wejścia w życie w celu poprawy, w razie potrzeby, jego wykonywania.

Artykuł 15

Związek z umowami WTO

Niniejsze Porozumienie nie wpływa na prawa i obowiązki Stron wynikające z umów zawartych pod auspicjami WTO.

Artykuł 16

Zakres obowiązywania

Niniejsze Porozumienie stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, do których stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach ustanowionych w tym Traktacie, oraz, z drugiej strony, do terytorium Szwajcarii.

Artykuł 17

Załączniki

Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

Artykuł 18

Wejście w życie i okres obowiązywania

1.  Niniejsze Porozumienie podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu przez Strony zgodnie z właściwymi dla nich procedurami. Wchodzi w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca następującego po ostatnim powiadomieniu o złożeniu w depozyt dokumentów ratyfikacyjnych lub zatwierdzających w odniesieniu do wszystkich z następujących siedmiu umów:

 porozumienie w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowych;

 porozumienie w sprawie swobodnego przepływu osób;

 porozumienie w sprawie transportu lotniczego;

 porozumienie w sprawie przewozu towarów i pasażerów koleją i transportem drogowym;

 porozumienie w sprawie handlu produktami rolnymi;

 porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania w związku z oceną zgodności;

 porozumienie w sprawie współpracy naukowej i technologicznej.

2.  Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres wstępny siedmiu lat. Zostaje ono odnowione na okres nieokreślony, o ile Wspólnota lub Szwajcaria nie zgłoszą drugiej Stronie przed wygaśnięciem okresu wstępnego odmiennej decyzji. W razie takiego powiadomienia stosuje się postanowienia ust. 4.

3.  Wspólnota lub Szwajcaria mogą rozwiązać niniejsze Porozumienie przez powiadomienie drugiej Strony o swojej decyzji. W razie takiego powiadomienia stosuje się postanowienia ust. 4.

4.  Siedem porozumień określonych w ust. 1 przestaje obowiązywać po sześciu miesiącach od otrzymania powiadomienia o nieodnawianiu, określonego w ust. 2, lub powiadomienia o rozwiązaniu, określonego w ust. 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio itvå exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

ZAŁĄCZNIK I

(określony w art. 3 ust. 1 i ust. 2 lit. a)–c) oraz w art. 5 Porozumienia)

OBJĘCI POROZUMIENIEM OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI

▼M1

Załącznik I A – Unia

Operatorzy telekomunikacyjni nie są już objęci umową.

▼B

Załącznik I B – Szwajcaria

Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w dziedzinie telekomunikacji, jak określono w art. 3 ust. 1 i ust. 2 lit. a)–c) Porozumienia

Podmioty gospodarcze świadczące publiczne usługi telekomunikacyjne na mocy koncesji w rozumieniu art. 66 tiret pierwsze federalnego prawa telekomunikacyjnego z dnia 30 kwietnia 1997 roku.

Na przykład: Swisscom.

ZAŁĄCZNIK II

(określony w art. 3 ust. 1 i ust. 2 lit. d) oraz w art. 5 Porozumienia)

OBJĘCI POROZUMIENIEM OPERATORZY KOLEJOWI

▼M1

Załącznik II A – Unia

Belgia

 SNCB Holding/NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Infrabel

Bułgaria

 Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 „Български държавни железници” ЕАД

 „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД

 „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

 „Българска Железопътна Компания” АД

 „Булмаркет – ДМ” ООД

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające, które świadczą usługi w dziedzinie usług kolejowych określone w sekcji 4 ust. 1 lit. f) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami

Na przykład:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s.

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dania

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Niemcy

 Deutsche Bahn AG

 Inne przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe dla ludności na mocy art. 2 ust.1 Allgemeines Eisenbahngesetz z dnia 27 grudnia 1993 r., aktu ostatnio zmienionego dnia 26 lutego 2008 r.

Estonia

 Podmioty prowadzące działalność na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332)

 AS Eesti Raudtee

 AS Elektriraudtee

Irlandia

 Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Grecja

 „Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2671/98

 „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.”, na mocy ustawy nr 2366/95

Hiszpania

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

 Red. Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 Eusko Trenbideak (Bilbao)

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Francja

 Société nationale des chemins de fer français oraz inne sieci kolejowe dostępne dla ludności, o których mowa w Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 z dnia 30 grudnia 1982 r., tytuł II, rozdział 1

 Réseau ferré de France, spółka państwowa utworzona na mocy Loi no 97-135 z dnia 13 lutego 1997 r.

Włochy

 Ferrovie dello Stato S. p. A., w tym le Società partecipate

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 10 Regio Decreto No 1447 z dnia 9 maja 1912 r., zatwierdzającego jednolity tekst ustaw w sprawie le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 4 Legge No 410 z dnia 4 czerwca 1949 r. – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa lub władze lokalne świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 14 Legge No 1221 z dnia 2 sierpnia 1952 r. – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy art. 8 i 9 decreto legislativo No 422 z dnia 19 listopada 1997 r. – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – zmienionego decreto legislativo No 400 z dnia 20 września 1999 r. oraz art. 45 Legge No 166 z dnia 1 sierpnia 2002 r.

Cypr

Łotwa

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” i inne przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe i dokonujące zakupów zgodnie z ustawą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

 Valsts akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens”

Litwa

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai”

 Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie usług kolejowych zgodnie z Kodeksem transportu kolejowego Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 72-2489, 2004)

Luksemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Węgry

 Podmioty świadczące usługi transportu kolejowego dla ludności na mocy art. 162–163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről i 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről oraz na podstawie zezwolenia na mocy 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Na przykład:

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Niderlandy

Podmioty zamawiające w dziedzinie usług kolejowych. Na przykład:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Austria

 Österreichische Bundesbahn

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

 Podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług przewozowych na mocy Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957, z późniejszymi zmianami

Polska

Podmioty świadczące usługi transportu kolejowego, prowadzące działalność na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.; w tym między innymi:

 PKP Intercity Sp. z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalia

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., na mocy Decreto-Lei No 109/77 z dnia 23 marca 1977 r.

 REFER, E.P., na mocy Decreto-Lei No 104/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r.

 RAVE, SA, na mocy Decreto-Lei No 323-H/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r.

 Fertagus, SA, na mocy Decreto-Lei No 78/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r.

 Organy publiczne i przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi kolejowe na mocy Lei No 10/90 z dnia 17 marca 1990 r.

 Przedsiębiorstwa prywatne świadczące usługi kolejowe na mocy Lei No 10/90 z dnia 17 marca 1990 r., w przypadku gdy posiadają specjalne lub wyłączne prawa

Rumunia

 Compania Națională Căi Ferate – CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – Marfă”

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători”

SłoweniaMat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Słowacja

 Podmioty zajmujące się obsługą kolei i kolejek linowych oraz związanych z nimi obiektów na mocy ustawy nr 258/1993 Coll. zmienionej ustawami nr 152/1997 Coll. i nr 259/2001 Coll.

 Podmioty będące przewoźnikami transportu kolejowego dla ludności na mocy ustawy nr 164/1996 Coll. zmienionej ustawami nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. i nr 114/2004 Coll. oraz na podstawie dekretu rządowego nr 662 z dnia 7 lipca 2004 r.

Na przykład:

 Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finlandia

 VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd.

Szwecja

 Podmioty publiczne świadczące usługi kolejowe zgodnie z järnvägslagen (2004:519) i järnvägsförordningen (2004:526)

 Regionalne i lokalne podmioty publiczne zajmujące się regionalną lub lokalną komunikacją kolejową na mocy lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

 Podmioty prywatne świadczące usługi kolejowe na mocy zezwolenia udzielonego na mocy förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, o ile takie pozwolenie jest zgodne z art. 2 ust. 3 dyrektywy 2004/17/WE

Zjednoczone Królestwo

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Podmioty świadczące usługi kolejowe, które prowadzą działalność na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw nadanych przez Department of Transport lub inny właściwy organ

▼B

Załącznik II B – Szwajcaria

Wyszczególnienie operatorów kolejowych określonych w art. 3 ust. 1 i ust. 2 lit. d) Porozumienia

Chemins de fer fédéraux (mechanizm finansowania kompensacyjnego) ( 1 )

Podmioty gospodarcze w rozumieniu art. 1 ust. 2 oraz art. 2 ust. 1 „Loi fédérale sur les chemins de fer” z dnia 20 grudnia 1957 r., w przypadku gdy świadczą one usługi transportu publicznego kolejami zwykłymi lub wąskotorowymi (1) .

Na przykład: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

ZAŁĄCZNIK III

(określony w art. 3 ust. 1 i ust. 2 lit. e) oraz w art. 5 Porozumienia)

PODMIOTY GOSPODARCZE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE ENERGETYKI

▼M1

Załącznik III A – Unia

a)    Przesył lub dystrybucja gazu lub energii cieplnej

Belgia

 Distrigaz

 Władze lokalne i związki władz lokalnych, w zakresie tej części ich działalności

 Fluxys

Bułgaria

Podmioty mające pozwolenie na produkcję lub transport energii cieplnej na mocy art. 39 ust. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Брикел – ЕАД

 „Бул Еко Енергия” ЕООД

 „ГЕРРАД” АД

 Девен АД

 ТЕЦ „Марица 3” – АД

 „Топлина електроенергия газ екология” ООД

 Топлофикация Бургас – ЕАД

 Топлофикация Варна – ЕАД

 Топлофикация Велико Търново – ЕАД

 Топлофикация Враца – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Лозница – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 Топлофикация Правец – ЕАД

 Топлофикация Разград – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Топлофикация Ямбол – ЕАД

Podmioty mające pozwolenie transport, dystrybucję, dostarczanie lub dostawy dla ludności przez dostawców końcowych gazu na mocy art. 39 ust. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające, które świadczą usługi w sektorze gazowym i sektorze energii cieplnej, określone w sekcji 4 ust. 1 lit. a) i b) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami

Na przykład:

 NET4GAS, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

Dania

 Podmioty zajmujące się dystrybucją gazu lub energii cieplnej na podstawie zezwolenia na mocy § 4 lov om varmeforsyning, zob. akt ujednolicający nr 347 z dnia 17 lipca 2005 r.

 Podmioty zajmujące się transportem gazu na podstawie pozwolenia na mocy § 10 lov om naturgasforsyning, zob. akt ujednolicający nr 1116 z dnia 8 maja 2006 r.

 Podmioty zajmujące się transportem gazu na podstawie zezwolenia na mocy bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter z dnia 25 kwietnia 2006 r.

 Energinet Danmark lub spółki zależne będące w całości własnością Energinet Danmark zgodnie z lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, zob. akt ujednolicający nr 1384 z dnia 20 grudnia 2004 r.

Niemcy

Władze lokalne, organy prawa publicznego lub związki organów prawa publicznego lub przedsiębiorstwa państwowe dostarczające energię innym przedsiębiorstwom, obsługujące sieć zasilania w energię lub posiadające prawo dysponowania siecią zasilania w energię z racji posiadanego prawa własności na mocy art. 3 ust. 18 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z dnia 24 kwietnia 1998 r., ostatnio zmienionego dnia 9 grudnia 2006 r.

Estonia

 Podmioty prowadzące działalność na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332)

 AS Kohtla-Järve Soojus

 AS Kuressaare Soojus

 AS Võru Soojus

Irlandia

 Bord Gáis Éireann

 Inne podmioty, które mają pozwolenie na działalność w zakresie dystrybucji lub przesyłu gazu ziemnego wystawione przez Commission for Energy Regulation na mocy przepisów Gas Acts z lat 1976–2002

 Podmioty, którym udzielono pozwolenia na mocy Electricity Regulation Act 1999 i które zajmują się dystrybucją energii cieplnej jako operatorzy „Combined Heat and Power Plants”

Grecja

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.”, która zajmuje się transportem i dystrybucją gazu zgodnie z ustawą nr 2364/95, zmienioną ustawami nr 2528/97, 2593/98 i 2773/99

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Hiszpania

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Francja

 Gaz de France, założona i działająca na mocy Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami

 GRT Gaz, przedsiębiorstwo zarządzające siecią transportu gazu

 Podmioty zajmujące się dystrybucją gazu wymienione w art. 23 Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami (mieszane spółki dystrybucyjne, régies lub podobne podmioty złożone z organów regionalnych lub lokalnych) (na przykład: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Władze lokalne lub związki władz lokalnych, zajmujące się dystrybucją energii cieplnej

Włochy

 SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., zajmujące się transportem gazu

 Podmioty zajmujące się dystrybucją gazu, podlegające przepisom ustaw (tekst skonsolidowany) w sprawie bezpośredniego przejęcia kontroli nad usługami publicznymi przez władze lokalne i prowincje, zatwierdzonych na mocy Regio Decreto No 2578 z dnia 15 października 1925 r., D.P.R. nr 902 z dnia 4 października 1986 r. i art. 14–15 Decreto Legislativo No 164 z dnia 23 maja 2000 r.

 Podmioty zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla ludności, o których mowa w art. 10 Legge No 308 z dnia 29 maja 1982 r. – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

 Władze lokalne lub związki władz lokalnych, zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla ludności

 Società di trasporto regionale, której taryfa została zatwierdzona przez Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Cypr

Łotwa

 AS „Latvijas gāze”

 Publiczne podmioty władz lokalnych zajmujące się dostawą energii cieplnej dla ludności

Litwa

 Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos”

 Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie transportu, dystrybucji i dostawy gazu zgodnie z ustawą w sprawie gazu ziemnego Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy nr 89-2743, 2000; nr 43-1626, 2007)

 Podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie dostarczania energii cieplnej zgodnie z ustawą o energii cieplnej Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy nr 51-2254, 2003, nr 130-5259, 2007)

Luksemburg

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxembourg

 Władze lokalne lub związki utworzone przez tego rodzaju władze lokalne odpowiedzialne za dystrybucję energii cieplnej

Węgry

 Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu zgodnie z art. 162–163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz na podstawie zezwolenia zgodnie z 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról

 Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją energii cieplnej zgodnie z art. 162–163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz na podstawie zezwolenia zgodnie z 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Niderlandy

 Podmioty zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją gazu na podstawie pozwolenia (vergunning) udzielanego przez władze miejskie na mocy Gemeentewet. Na przykład: NV Nederlandse Gasunie

 Władze na poziomie miasta lub prowincji zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na mocy Gemeentewet lub Provinciewet

 Władze lokalne lub związki władz lokalnych zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla ludności

Austria

 Podmioty mające zezwolenie na transport lub dystrybucję gazu na mocy Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, s. 1451–1935 lub Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I No 121/2000, z późniejszymi zmianami

 Podmioty upoważnione do transportu lub dystrybucji gazu na mocy Gewerbeordnung, BGBl. No 194/1994, z późniejszymi zmianami

Polska

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w tym między innymi:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A. Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugalia

Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na mocy:

 Decreto-Lei no 30/2006 z dnia 15 lutego 2006 r., que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

 Decreto-Lei no 140/2006 z dnia 26 lipca 2006 r., que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Rumunia

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – SA Mediaș”

 SC Distrigaz Sud S.A.

 E. ON Gaz România S.A.

 E.ON Gaz Distribuție S.A. – Societăți de distribuție locală

Słowenia

Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na mocy Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) oraz podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją energii cieplnej na podstawie następujących decyzji wydanych przez gminy:Mat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o.d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o.d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o.d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o.d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o.d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi Napravami d.o.o.d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Słowacja

 Podmioty zapewniające lub prowadzące, na podstawie zezwolenia, produkcję, dystrybucję, transport, magazynowanie i dostawę gazu dla ludności zgodnie z ustawą nr 656/2004 Coll.

 Podmioty zapewniające lub prowadzące, na podstawie zezwolenia, produkcję, dystrybucję i dostarczanie energii cieplnej dla ludności zgodnie z ustawą nr 657/2004 Coll.

Na przykład:

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finlandia

Podmioty publiczne lub inne obsługujące systemy transportu i dystrybucji gazu na mocy maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000), jak również podmioty publiczne lub inne zajmujące się dostarczaniem gazu do tych systemów; prodmioty komunalne lub przedsiębiorstwa publiczne zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją energii cieplnej lub dostarczaniem energii cieplnej do sieci

Szwecja

 Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu lub energii cieplnej na podstawie koncesji nadanej na mocy lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Zjednoczone Królestwo

 Publiczne przedsiębiorstwo transportu gazu zgodnie z definicją zawartą w sekcji 7(1) ustawy Gas Act 1986

 Osoba będąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie dostaw gazu na mocy art. 8 Gas (Northern Ireland) Order 1996

 Organ lokalny, który zapewnia lub obsługuje stałą sieć, która świadczy lub będzie świadczyć usługi dla ludności w zakresie produkcji, transportu lub dystrybucji energii cieplnej

 Osoba posiadająca pozwolenie na mocy sekcji 6(1)(a) ustawy Electricity Act 1989, które to pozwolenie obejmuje przepisy, o których mowa w sekcji 10(3) tej ustawy

b)    Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej lub gazu

Belgia

Bułgaria

Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem ropy lub gazu na mocy Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.03.1999) lub Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 „Дайрект Петролеум България” – ЕООД, София

 „Петреко-България” – ЕООД, София

 „Проучване и добив на нефт и газ” – АД, София

 „Мерлоуз Рисорсиз” – ООД, Люксембург

 „Мерлоуз Рисорсиз САРЛ”, Люксембург

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване” – ООД, Виена, Австрия

 „Джей Кей Екс България Лимитид” – Лондон, Англия

 „Рамко България Лимитид” – Абърдийн, Шотландия

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид” – Дъблин, Ирландия

 ОАО „Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация

 „Винтидж Петролеум България, Инк.” – Кайманови острови

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające działające w sektorach, które eksploatują określone obszary geograficzne w celu poszukiwania lub wydobywania ropy lub gazu (podlegające przepisom sekcji 4 ust. 1 lit. i) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami)

Na przykład:

 Moravské naftové doly, a.s.

Dania

Podmioty na mocy:

 Lov om Danmarks undergrund, zob. akt ujednolicający nr 889 z dnia 4 lipca 2007 r.

 Lov om kontinentalsoklen, zob. akt ujednolicający nr 1101 z dnia 18 listopada 2005 r.

Niemcy

 Przedsiębiorstwa na mocy Bundesberggesetz z dnia 13 sierpnia 1980 r., ostatnio zmienionej dnia 9 grudnia 2006 r.

Estonia

 Podmioty prowadzące działalność na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332)

Irlandia

Podmioty, którym udzielono zezwolenia, licencji, pozwolenia lub koncesji na poszukiwanie lub wydobycie ropy i gazu na mocy następujących przepisów:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Grecja

 „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, na mocy ustawy nr 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Hiszpania

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Inne podmioty prowadzące działalność na mocy Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos i jej przepisów wykonawczych

Francja

 Podmioty zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem ropy lub gazu na mocy code minier oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności Décret no 95-427 z dnia 19 kwietnia 1995 r. oraz Décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain z dnia 2 czerwca 2006 r.

Włochy

Podmioty, którym udzielono zezwolenia, licencji, pozwolenia lub koncesji na poszukiwanie lub wydobycie ropy i gazu lub na magazynowanie gazu ziemnego pod ziemią na mocy następujących przepisów:

 Legge No 136 z dnia 10 lutego 1953 r.

 Legge No 6 z dnia 11 stycznia 1957 r., zmienionej Legge No 613 z dnia 21 lipca 1967 r.

 Legge No 9 z dnia 9 stycznia 1991 r.

 Decreto Legislativo No 625 z dnia 25 listopada 1996 r.

 Legge No 170 z dnia 26 kwietnia 1974 r., zmienionej Decreto Legislativo No 164 z dnia 23 maja 2000 r.

Cypr

Łotwa

Wszystkie spółki, które mają odpowiednie pozwolenie i rozpoczęły poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej lub gazu

Litwa

 Publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Geonafta”

 Litewsko-duńska prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Minijos nafta”

 Litewsko-szwedzka prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Genčių nafta”

 Prywatna prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Geobaltic”

 Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Manifoldas”

 Inne podmioty działające zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w sektorach poszukiwania i wydobycia ropy lub gazu zgodnie z ustawą o zasobach ziemi Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 53-1582, 1995; nr 35-1164, 2001)

Luksemburg

Węgry

 Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem ropy lub gazu na podstawie zezwolenia lub koncesji na mocy 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

 Petroleum (Production) Act (Cap. 156) wraz z towarzyszącymi mu aktami prawodawstwa wtórnego oraz Continental Shelf Act (Cap. 194) wraz z towarzyszącymi mu aktami prawa wtórnego

Niderlandy

 Podmioty na mocy Mijnbouwwet (z dnia 1 stycznia 2003 r.)

Austria

 Podmioty mające zezwolenie na poszukiwanie lub wydobycie ropy naftowej lub gazu na mocy Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I No 38/1999, z późniejszymi zmianami

Polska

Podmioty prowadzące działalność związaną z poszukiwaniem, eksploracją lub wydobyciem gazu, ropy i jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, w tym między innymi:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 Petrobaltic S.A.

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugalia

Podmioty mające zezwolenie, licencję lub umowę koncesyjną na poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu na mocy:

 Decreto-Lei no 109/94 z dnia 26 kwietnia 1994 r., Declaração de rectificação no 64/94 z dnia 31 maja 1994 r. i Portaria no 790/94 z dnia 5 września 1994 r.

 Despacho no 82/94 z dnia 24 sierpnia 1994 r. oraz Despacho Conjunto no A-87/94-XII z dnia 17 stycznia 1994 r.

 Aviso, D.R. III, no 167 z dnia 21 lipca 1994 r. oraz Aviso, DR III no 60 z dnia 12 marca 2002 r.

Rumunia

 Societatea Națională „Romgaz” SA Mediaș

 S.C. PETROM S.A.

Słowenia

Podmioty prowadzące działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy na mocy Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Słowacja

 Podmioty zajmujące się wydobyciem gazu na podstawie pozwolenia udzielonego na mocy ustawy nr 656/2004 Coll.

 Podmioty prowadzące geologiczne poszukiwania lub wydobycie złóż ropy na podstawie pozwolenia na wydobycie udzielonego na mocy ustawy nr 51/1988 Coll. zmienionej ustawami nr 499/1991 Coll., nr 154/1995 Coll., nr 58/1998 Coll., nr 533/2004 Coll. oraz na mocy ustawy nr 214/2002 Coll

Finlandia

Szwecja

Podmioty posiadające koncesję na poszukiwanie lub wydobycie ropy lub gazu na mocy minerallagen (1991:45) lub podmioty, którym udzielono zezwolenia na mocy lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Zjednoczone Królestwo

 Osoba prowadząca działalność na podstawie pozwolenia przyznanego lub mającego taki skutek prawny na mocy Petroleum Act 1998

 Osoba, której przyznano pozwolenie na mocy Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

c)    Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Belgia

Bułgaria

Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem węgla lub innych paliw stałych na mocy Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) lub Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 „Балкан МК” – ЕООД

 „Въгледобив Бобов дол” – ЕООД

 „Въглища Перник” – ООД

 „Геология и геотехника” – ООД

 „Елшица-99” – АД

 „Енемона” – АД

 „Карбон Инвест” – ООД

 „Каусто-голд” – АД

 „Мес Ко ММ5” – ЕООД

 „Мина Балкан – 2000” – АД

 „Мина Бели брег” – АД

 „Мина Открит въгледобив” – АД

 „Мина Станянци” – АД

 „Мина Черно море – Бургас” – ЕАД

 „Мина Чукурово” – АД

 „Мининвест” – ООД

 „Мини Марица-изток” – ЕАД

 „Минно дружество Белоградчик” – АД

 „Рекоул” – АД

 „Руен Холдинг” – АД

 „Фундаментал” – ЕООД

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające działające w branżach, które eksploatują określone obszary geograficzne w celu poszukiwania lub wydobywania węgla lub innych paliw stałych (podlegające przepisom sekcji 4 ust. 1 lit. i) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami)

Na przykład:

 Czech Coal Services a.s.

 OKD, a.s.

 Severočeské doly a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Dania

 Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem węgla lub innych paliw stałych na mocy dekretu nr 784 z dnia 21 czerwca 2007 r.

Niemcy

 Przedsiębiorstwa na mocy Bundesberggesetz z dnia 13 sierpnia 1980 r., ostatnio zmienionej dnia 9 grudnia 2006 r.

Estonia

 AS Eesti Põlevkivi

Irlandia

 Bord na Mona plc. utworzona i prowadząca działalność na mocy Turf Development Act 1946 to 1998

Grecja

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem węgla i innych paliw stałych na mocy Kodeksu górniczego z 1973 r., zmienionego ustawą z dnia 27 kwietnia 1976 r.

Hiszpania

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañía Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 González y Díez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Inne podmioty prowadzące działalność na mocy Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas wraz z jej przepisami wykonawczymi

Francja

 Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem węgla lub innych paliw stałych na mocy code minier i odpowiednich przepisów wykonawczych, w szczególności Décret no 95-427 z dnia 19 kwietnia 1995 r. oraz Décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain z dnia 2 czerwca 2006 r.

Włochy

 Carbosulcis S.p.A.

Cypr

Łotwa

Litwa

 Podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w sektorach poszukiwania i wydobycia węgla i innych paliw stałych zgodnie z ustawą o zasobach ziemi Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 63-1582, 1995; nr 35-1164, 2001)

Luksemburg

Węgry

 Podmioty zajmujące się poszukiwaniem lub wydobyciem węgla lub innych paliw stałych na podstawie zezwolenia lub koncesji na mocy 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Niderlandy

 Podmioty na mocy Mijnbouwwet (z dnia 1 stycznia 2003 r.)

Austria

 Podmioty mające zezwolenie na poszukiwanie lub wydobycie węgla lub innych paliw stałych na mocy Mineralrohstoffgesetz, BGBl. BGBl. I No 38/1999, z późniejszymi zmianami

Polska

Podmioty prowadzące działalność związaną z poszukiwaniem, eksploracją lub wydobyciem gazu, ropy i jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, w tym między innymi:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

 Południowy Koncern Węglowy S.A.

Portugalia

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, zgodnie z Decretos-Lei no 90/90 oraz no 87/90, oba z dnia 16 marca 1990 r.

Rumunia

 Compania Națională a Huilei – SA Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.A.

 Societatea Națională a Cărbunelui – SA Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina” S.A.

 Compania Națională a Uraniului SA București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Słowenia

Podmioty prowadzące działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia węgla na mocy Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Słowacja

Podmioty prowadzące geologiczne poszukiwania lub wydobycie złóż węgla na podstawie pozwolenia na wydobycie udzielonego na mocy ustawy nr 51/1988 Coll. zmienionej ustawami nr 499/1991 Coll., nr 154/1995 Coll., nr 58/1998 Coll., nr 533/2004 Coll. i na mocy ustawy nr 214/2002 Coll.

Finlandia

Podmioty posiadające specjalną koncesję na poszukiwanie lub wydobycie paliw stałych na mocy laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Szwecja

Podmioty posiadające koncesję na poszukiwanie lub wydobycie węgla lub innych paliw stałych na podstawie koncesji udzielanej na mocy minerallagen (1991:45) lub lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter oraz podmioty, którym udzielono zezwolenia na mocy lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Zjednoczone Królestwo

 Każdy podmiot posiadający licencję (w rozumieniu ustawy Coal Industry Act 1994)

 The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 Osoba prowadząca działalność na podstawie licencji na prace poszukiwawcze, pozwolenia na eksploatację terenu pod prace górnicze, licencji na prace górnicze lub pozwolenia górniczego zgodnie z definicją zawartą w sekcji 57(1) ustawy Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969

▼B

Załącznik III B – Szwajcaria

a)   Przesył lub dystrybucja gazu lub energii cieplnej

Podmioty gospodarcze zajmujące się przesyłem lub dystrybucją gazu na podstawie art. 2 „Loi fédérale sur les installations de transport par conduits de combustibles ou carburants liquides ou gazeux” z dnia 4 października 1963 r.

Podmioty gospodarcze zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii cieplnej na podstawie koncesji kantonalnej

Na przykład: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA

b)   Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej lub gazu

Podmioty gospodarcze zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej lub gazu zgodnie z „Concordat Intercantonal concernant la prospection et l'exploitaiton du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie” z dnia 24 września 1955 r.

Na przykład: Seag AG.

c)   Poszukiwanie i wydobycie węgla lub innych paliw stałych.

Brak tego typu podmiotów gospodarczych w Szwajcarii.

ZAŁĄCZNIK IV

(określony w art. 3 ust. 1 i ust. 2 lit. f) i art. 5 Porozumienia)

OBJĘTE POROZUMIENIEM PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

▼M1

Załącznik IV A – Unia

a)    Produkcja, przesył lub dystrybucja wody pitnej

Belgia

 Władze lokalne i związki władz lokalnych, w zakresie tej części ich działalności

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bułgaria

 „Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново

 „В И К – Батак” – ЕООД, Батак

 „В и К – Белово” – ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград

 „В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас

 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас

 „Бързийска вода” – ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна

 „ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград

 „ВИК” – ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца

 „В И К” – ООД, Габрово

 „В И К” – ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих

 „Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа

 „В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна

 „Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат

 „ВИК” – ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч

 „В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана

 „Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник

 „В И К” – ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград

 „ВКТВ” – ЕООД, Ракитово

 ЕТ „Ердуван Чакър”, Раковски

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе

 „Екопроект-С” ООД, Русе

 „УВЕКС” – ЕООД, Сандански

 „ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов

 „Бяла” – ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра

 „В и К” – ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян

 „Софийска вода” – АД, София

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София

 „Стамболово” – ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора

 „Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча

 „Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен

 „В и К – Стенето” – ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające, które świadczą usługi w sektorze gospodarki wodnej określone w sekcji 4 ust. 1 lit. d) i e) ustawy nr 137/2006 Sb. w sprawie zamówień publicznych

Na przykład:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Dania

 Podmioty zajmujące się dostawą wody według definicji w § 3(3) lov om vandforsyning m.v., zob. akt ujednolicający nr 71 z dnia 17 stycznia 2007 r.

Niemcy

 Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Eigenbetriebsverordnungen lub Eigenbetriebsgesetze krajów związkowych (przedsiębiorstwa użyteczności publicznej)

 Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit krajów związkowych

 Podmioty zajmujące się produkcją wody na mocy Gesetz über Wasser- und Bodenverbände z dnia 12 lutego 1991 r., ostatnio zmienionej dnia 15 maja 2002 r.

 Przedsiębiorstwa państwowe zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Kommunalgesetze, w szczególności Gemeindeverordnungen krajów związkowych

 Przedsiębiorstwa utworzone na mocy Aktiengesetz z dnia 6 września 1965 r., ostatnio zmienionej dnia 5 stycznia 2007 r., lub na mocy GmbH-Gesetz z dnia 20 kwietnia 1892 r., ostatnio zmienionej dnia 10 listopada 2006 r., bądź też posiadające status prawny Kommanditgesellschaft (spółki komandytowej), zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na podstawie specjalnej umowy zawartej z władzami regionalnymi lub lokalnymi

Estonia

Podmioty prowadzące działalność na mocy art. 10 (3) ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332):

 AS Haapsalu Veevärk

 AS Kuressaare Veevärk

 AS Narva Vesi

 AS Paide Vesi

 AS Pärnu Vesi

 AS Tartu Veevärk

 AS Valga Vesi

 AS Võru Vesi

Irlandia

Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Local Government [Sanitary Services] Act z lat 1878–1964

Grecja

 „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” („Ε.Υ.Δ.Α.Π.” lub „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). Status prawny tej spółki podlega przepisom ujednoliconej ustawy nr 2190/1920, ustawy nr 2414/1996 i dodatkowo przepisom ustaw nr 1068/80 i nr 2744/1999

 „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”) podlegająca przepisom ustawy nr 2937/2001 (Grecki Dziennik Ustaw 169 Α) oraz ustawy nr 2651/1998 (Grecki Dziennik Ustaw 248 Α)

 „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” („ΔΕΥΑΜΒ”), która prowadzi działalność na mocy ustawy nr 890/1979

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης”, (komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji), które zajmują się produkcją i dystrybucją wody na mocy ustawy nr 1069/80 z dnia 23 sierpnia 1980 r.

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης” (komunalne i gminne związki wodociągowe), które prowadzą działalność na mocy dekretu prezydenckiego nr 410/1995, zgodnie z Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

 „Δήμοι και Κοινότητες”, (miasta i gminy), które prowadzą działalność na mocy dekretu prezydenckiego nr 410/1995, zgodnie z Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

Hiszpania

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona SA, y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Inne podmioty publiczne należące do lub zależne od Comunidades Autónomas oraz Corporaciones locales, działające w sektorze dystrybucji wody pitnej

 Inne podmioty prywatne, które posiadają specjalne lub wyłączne prawa w zakresie dystrybucji wody pitnej udzielone przez Corporaciones locales.

Francja

Władze regionalne lub lokalne oraz lokalne podmioty publiczne zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody pitnej:

 Régies des eaux (na przykład: régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

 Podmioty zajmujące się transportem, dostarczaniem i produkcją wody (na przykład: syndicat des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin)

Włochy

 Podmioty zajmujące się zarządzaniem rozmaitymi stadiami usług w zakresie dystrybucji wody na mocy skonsolidowanego tekstu ustaw w sprawie bezpośredniego przejęcia kontroli nad usługami użyteczności publicznej przez władze lokalne i regionalne, zatwierdzonych na mocy Regio Decreto No 2578 z dnia 15 października 1925 r., D.P.R. No 902 z 4 października 1986 r. oraz Decreto Legislativo No 267 z dnia 18 sierpnia 2000 r. ustalającego skonsolidowany tekst ustaw w sprawie struktury władz lokalnych, ze szczególnym odniesieniem do jej art. 112 i 116

 Acquedotto Pugliese S.p.A. (Decreto Legislativo No 141 z dnia 11 maja 1999 r.)

 Ente acquedotti siciliani utworzona na mocy Legge Regionale No 2/2 z dnia 4 września 1979 r. oraz Legge Regionale No 81 z dnia 9 sierpnia 1980 r., w likwidacji na mocy Legge Regionale No 9 z dnia 31 maja 2004 r. (art. 1)

 Ente Sardo Acquedotti e Fognature utworzona na mocy Legge No 9 z dnia 5 lipca 1963 r., która stała się ESAF S.p.A. w 2003 r., a następnie połączyła się z ABBANOA S.p.A. ESAF została zniesiona w dniu 29.7.2005 r. i zlikwodowana na mocy Legge Regionale No 7 z dnia 21 kwietnia 2005 r. (art. 5, comma 1) – Legge finanziaria 2005

Cypr

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, zajmująca się dystrybucją wody na obszarach miejskich i innych obszarach na mocy περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Łotwa

 SIA „Rīgas ūdens” i inne podmioty prawa publicznego i prywatnego, które zajmują się produkcją, przesyłaniem i dystrybucją wody pitnej do systemu stałego i które dokonują zakupów zgodnie z ustawą Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

Litwa

 Podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie produkcji, transportu lub dystrybucji wody pitnej zgodnie z ustawą o gospodarce wodą pitną i ściekami Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 82-3260, 2006)

Luksemburg

 Działy władz lokalnych odpowiedzialne za dystrybucję wody

 Związki władz lokalnych zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody, utworzone na mocy loi concernant la création des syndicats de communes z dnia 23 lutego 2001 r., z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 grudnia 1958 r. oraz ustawą z dnia 29 lipca 1981 r., oraz na mocy loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre z dnia 31 lipca 1962 r.

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud – SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn-Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – R

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre – SEC

Węgry

 Podmioty zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej na mocy art. 162–163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Niderlandy

Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody zgodnie z Waterleidingwet

Austria

Władze lokalne oraz związki władz lokalnych zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej na mocy Wasserversorgungsgesetze dziewięciu Länder (krajów związkowych)

Polska

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym między innymi:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugalia

 Systemy międzygminne – przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym lub inne podmioty publiczne, z większościowym udziałem, oraz przedsiębiorstwa prywatne, na mocy Decreto-Lei No 379/93 z dnia 5 listopada 1993 r., zmienonego przez Decreto-Lei No 176/99 z dnia 25 października 1999 r., Decreto-Lei No 439-A/99z dnia 29 października 1999 r. oraz Decreto-Lei No 103/2003 z dnia 23 maja 2003 r. Dopuszcza się bezpośredni zarząd państwa

 Systemy gminne – władze lokalne oraz związki władz lokalnych, przedsiębiorstwa usługowe współpracujące z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwa, w których całość lub większa część kapitału znajduje się rękach publicznych, lub przedsiębiorstwa prywatne na mocy Lei 53-F/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. oraz na mocy Decreto-Lei No 379/93 z dnia 5 listopada 1993 r. zmienionego przez Decreto-Lei No 176/99 z dnia 25 października 1999 r., Decreto-Lei No 439-A/99 z dnia 29 października 1999 r. oraz Decreto-Lei No 103/2003 z dnia 23 maja 2003 r.

Rumunia

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (działy władz lokalnych oraz przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, transportem i dystrybucją wody); na przykład:

 S.C. APA – C.T.T.A. SA Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. SA Filiala Alba Iulia SA, Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. SA Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 SA Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 SA Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal SA Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș SA, Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom SA Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal SA, Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod SA Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Słowenia

Podmioty zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody na podstawie koncesji udzielanej na mocy Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) oraz decyzji wydawanych władz gminnych:Mat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradem d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob. Dravi d.o.o.

2360

Radlje ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje ob Savi

5073120

Komunala Novo Mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno - stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO - IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno nn stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje - Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje d.d.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Słowacja

 Podmioty obsługujące publiczne systemy wodociągowe w związku z produkcją lub transportem i dystrybucją wody pitnej dla ludności na podstawie pozwolenia handlowego i świadectwa kompetencji zawodowych w zakresie obsługi publicznych systemów wodociągowych, przyznanych na mocy ustawy nr 442/2002 Coll. zmienionej ustawami nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. i nr 230/2005 Coll.

 Podmioty prowadzące zakłady gospodarki wodnej zgodnie z warunkami, o których mowa w ustawie nr 364/2004 Coll. zmienionej ustawami nr 587/2004 Coll. i nr 230/2005 Coll., na podstawie pozwolenia przyznanego na mocy ustawy nr 135/1994 Coll. zmienionej ustawami nr 52/1982 Coll., nr 595/1990 Coll., nr 128/1991 Coll., nr 238/1993 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 533/2001 Coll., i jednocześnie zajmujące się transportem lub dystrybucją wody pitnej dla ludności zgodnie z ustawą nr 442/2002 Coll. zmienioną ustawami nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. i nr 230/2005 Coll.

Na przykład:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finlandia

 Instytucje zajmujące się dostawą wody na podstawie sekcji 3 vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001)

Szwecja

Władze lokalne oraz spółki komunalne zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej na mocy lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Zjednoczone Królestwo

 Spółka powołana jako przedsiębiorca wodociągowy lub przedsiębiorca kanalizacyjny na mocy Water Industry Act 1991

 Instytucja wodno-kanalizacyjna utworzona na mocy sekcji 62 ustawy Local Government etc (Scotland) Act 1994

 The Department for Regional Development (Northern Ireland)

b)    Produkcja, przesył lub dystrybucja energii elektrycznej

Belgia

 Władze lokalne i związki władz lokalnych, w zakresie tej części ich działalności.

 SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

 Electrabel/Electrabel

 Elia

Bułgaria

Podmioty, którym udzielono pozwolenia na produkcję, transport, dystrybucję, dostarczanie lub dostawy dla ludności przez dostawców końcowych energii elektrycznej na mocy art. 39 ust. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел – ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III – АД

 Енерго-про България – АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП „Златни пясъци” АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ – Варна ЕАД

 ТЕЦ „Марица 3” – АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające, które świadczą usługi w sektorze energetycznym w myśl definicji zawartej w sekcji 4 ust. 1 lit. c) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami

Na przykład:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a.s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Dania

 Podmoty zajmujące się produkcją energii elektrycznej na podstawie pozwolenia nadawanego na mocy § 10 lov om elforsyning, zob. akt ujednolicający nr 1115 z dnia 8 listopada 2006 r.

 Podmioty zajmujące się transportem energii elektrycznej na podstawie pozwolenia nadawanego na mocy § 19 lov om elforsyning, zob. akt ujednolicający nr 1115 z dnia 8 listopada 2006 r.

 Energinet Danmark lub spółki zależne w całości należące do Energinet Danmark zgodnie z lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3 – zob. Act No 1384 z dnia 20 grudnia 2004 r.

Niemcy

Władze lokalne, organy prawa publicznego lub związki organów prawa publicznego lub przedsiębiorstwa państwowe dostarczające energię innym przedsiębiorstwom, obsługujące sieć zasilania w energię lub posiadające prawo dysponowania siecią zasilania w energię z racji posiadanego prawa własności na mocy art. 3 ust. 18 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z dnia 24 kwietnia 1998 r., ostatnio zmienionej dnia 9 grudnia 2006 r.

Estonia

Podmioty prowadzące działalność na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332):

 AS Eesti Energia

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

 AS Narva Elektrijaamad

 OÜ Põhivõrk

Irlandia

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy [ESBIE – dostawa energii elektrycznej]

 Synergen Ltd. [wytwarzanie energii elektrycznej]

 Viridian Energy Supply Ltd. [dostawa energii elektrycznej]

 Huntstown Power Ltd. [wytwarzanie energii elektrycznej]

 Bord Gáis Éireann [dostawa energii elektrycznej]

 Dostawcy i wytwórcy energii elektrycznej działający na podstawie zezwolenia wydanego na mocy Electricity Regulation Act 1999

 EirGrid plc

Grecja

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.”, utworzona na mocy ustawy nr 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ i prowadząca działalność zgodnie z ustawą nr 2773/1999 i z dekretem prezydenckim nr 333/1999

Hiszpania

 Red. Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Inne podmioty zajmujące się produkcją, transportem i dystrybucją energii elektrycznej na mocy Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi

Francja

 Électricité de France, utworzona i działająca na mocy Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami

 RTE, administrator sieci przesyłu energii elektrycznej

 Podmioty zajmujące się dystrybucją energii energii elektrycznej, o których mowa w art. 23 Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami (mieszane spółki dystrybucyjne, régies lub podobne podmioty złożone z organów regionalnych lub lokalnych) (na przykład: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

Włochy

 Spółki działające w ramach Gruppo Enel, mające zezwolenie na produkcję, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej w rozumieniu Decreto Legislativo nr 79 z dnia 16 marca 1999 r., z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami

 TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

 Inne przedsiębiorstwa działające na podstawie koncesji wydanych na mocy Decreto Legislativo No 79 z dnia 16 marca 1999 r.

Cypr

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου utworzona na mocy περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς utworzona zgodnie z art. 57 Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

 Inne osoby, podmioty lub przedsiębiorstwa prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 dyrektywy 2004/17/WE i które działają na podstawie pozwolenia przyznanego na mocy art. 34 περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}

Łotwa

 VAS „Latvenergo”

 AS „Augstsprieguma tīkls”

 AS „Sadales tīkls” oraz inne przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej i które dokonują zakupów zgodnie z Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

Litwa

 Przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia Atomowa Ignalina

 Akcinė bendrovė „Lietuvos energija”

 Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė”

 Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

 Akcinė bendrovė „VST”

 Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie produkcji, transportu lub dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z ustawą o energii elektrycznej Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, 66-1984, 2000; nr 107-3964, 2004) i ustawą o energii atomowej Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 119-2771, 1996)

Luksemburg

 Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), zajmująca się produkcją lub dystrybucją energii elektrycznej na mocy convention concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg z dnia 11 listopada 1927 r., zatwierdzonej ustawą z dnia 4 stycznia 1928 r.

 Władze lokalne odpowiedzialne za transport lub dystrybucję energii elektrycznej

 Société électrique de l’Our (SEO)

 Syndicat de communes SIDOR

Węgry

Podmioty zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją energii elektrycznej na mocy art. 162–163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Niderlandy

Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na podstawie pozwolenia (vergunning) udzielanego przez władze prowincji na mocy Provinciewet

Na przykład:

 Essent

 Nuon

Austria

Podmioty trudniące się transmisją lub administrujące sieciami dystrybucji zgodnie z Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, z późniejszymi zmianami, albo zgodnie z Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze dziewięciu Länder (krajów związkowych)

Polska

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w tym między innymi:

 BOT Elektrownia „Opole” S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia „Kozienice” S.A.

 Elektrownia „Stalowa Wola” S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o., Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

 Zakład Elektroenergetyczny „Elsen” Sp. z o.o., Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A.

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Portugalia

1)   Produkcja energii elektrycznej

Podmioty zajmujące się produkcją energii elektrycznej na mocy:

 Decreto-Lei no 29/2006 z dnia 15 lutego 2006 r., que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade

 Decreto-Lei no 172/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r., que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido

 Podmioty produkujące energię elektryczną w ramach specjalnego systemu na mocy Decreto-Lei no 189/88 z dnia 27 maja 1988 r., zmienionego Decretos-Lei no 168/99 z dnia 18 maja 1999 r., no 313/95 z dnia 24 listopada 1995 r., no 538/99 z dnia 13 grudnia 1999 r., no 312/2001 i no 313/2001, oba z dnia 10 grudnia 2001 r., Decreto-Lei no 339-C/2001 z dnia 29 grudnia 2001 r., Decreto-Lei no 68/2002 z dnia 25 marca 2002 r., Decreto-Lei no 33-A/2005 z dnia 16 lutego 2005 r., Decreto-Lei no 225/2007 z dnia 31 maja 2007 r. oraz Decreto-Lei no 363/2007 z dnia 2 listopada 2007 r.

2)   Transport energii elektrycznej

Podmioty zajmujące się transportem energii elektrycznej na mocy:

 Decreto-Lei no 29/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. i Decreto-lei no 172/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r.

3)   Dystrybucja energii elektrycznej

 Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na mocy Decreto-Lei no 29/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. i Decreto-lei no 172/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r.

 Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na mocy Decreto-Lei no 184/95 z dnia 27 lipca 1995 r., zmienionego Decreto-Lei no 56/97 z dnia 14 marca 1997 r. i Decreto-Lei no 344-B/82 z dnia 1 września 1982 r., zmienionego Decreto-Lei no 297/86 z dnia 19 września 1986 r., Decreto-Lei no 341/90 z dnia 30 października 1990 r. oraz Decreto-Lei no 17/92 z dnia 5 lutego 1992 r.

Rumunia

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-S.A. București

 Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A.

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.

 S.C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 S.C. Electrocentrale Galați S.A.

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

 S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

 Societatea Comercială Electrica SA, București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A.

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova S.A.

 CEZ Distribuție

Słowenia

Podmioty zajmujące się produkcją, transportem i dystrybucją energii elektrycznej na mocy Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro - Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Słowacja

Podmioty zapewniające lub prowadzące, na podstawie pozwolenia, produkcję, transport poprzez sieć przesyłową, dystrybucję oraz dostarczanie energii elektrycznej dla ludności poprzez sieć dystrybucyjną zgodnie z ustawą nr 656/2004 Coll.

Na przykład:

 Slovenské elektrárne, a.s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 Západoslovenská energetika, a.s.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 Východoslovenská energetika, a.s.

Finlandia

Podmioty publiczne i inne obsługujące systemy przesyłowe lub dystrybucyjne na podstawie pozwolenia na mocy sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) oraz zgodnie z laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Szwecja

Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją energii elektrycznej na podstawie koncesji nadawanej na mocy ellagen (1997:857)

Zjednoczone Królestwo

 Osoba posiadająca pozwolenie na mocy sekcji 6 Electricity Act 1989

 Osoba posiadająca pozwolenie na mocy art. 10 ust. 1 Electricity (Northern Ireland) Order 1992

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Irland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc

c)    Podmioty zamawiające w dziedzinach usług kolei miejskiej, systemów zautomatyzowanych, tramwajów, trolejbusów, autobusów lub kolejek linowych

Belgia

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Spółki prywatne posiadające specjalne lub wyłączne prawa

Bułgaria

 „Метрополитен” ЕАД, София

 „Столичен електротранспорт” ЕАД, София

 „Столичен автотранспорт” ЕАД, София

 „Бургасбус” ЕООД, Бургас

 „Градски транспорт” ЕАД, Варна

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца

 „Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово

 „Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник

 „Автобусни превози” ЕАД, Плевен

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен

 „Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив

 „Градски транспорт” ЕООД, Русе

 „Пътнически превози” ЕАД, Сливен

 „Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające w sektorach, które świadczą usługi w zakresie kolei miejskiej, usługi tramwajowe, trolejbusowe lub autobusowe określone w sekcji 4 ust. 1 lit. f) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami

Na przykład:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a.s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Dania

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Podmioty świadczące usługi autobusowe dla ludności (zwykłe usługi regularne) na podstawie zezwolenia nadanego na mocy lov om buskørsel, zob. akt ujednolicający nr 107 z dnia 19 lutego 2003 r.

 Metroselskabet I/S

Niemcy

Przedsiębiorstwa świadczące usługi dla ludności w zakresie transportu na krótkich trasach na podstawie zezwolenia nadanego na mocy Personenbeförderungsgesetz z dnia 21 marca 1961 r., ostatnio zmienionej dnia 31 października 2006 r.

Estonia

Podmioty prowadzące działalność na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Autobussikoondis

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

 Narva Bussiveod AS

Irlandia

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy zmienionej ustawy Road Transport Act 1932

Grecja

 „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.” („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), utworzona i prowadząca działalność na mocy dekretu legislacyjnego nr 768/1970 (Α'273), ustawy nr 588/1977 (Α'148) oraz ustawy nr 2669/1998 (Α'283)

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”) (Athens-Piraeus Electric Railways), utworzona i prowadząca działalność na mocy ustaw nr 352/1976 (Α' 147) i nr 2669/1998 (Α'283)

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”) (Athens Urban Transport Organization S.A), utworzona i prowadząca działalność na mocy ustaw nr 2175/1993 (Α'211) i nr 2669/1998 (Α'283)

 „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”) (Company of Thermal Buses SA), utworzona i prowadząca działalność na mocy ustaw nr 2175/1993 (Α'211) i nr 2669/1998 (Α'283)

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Attiko Metro S.A), utworzona i prowadząca działalność na mocy ustawy nr 1955/1991

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” („Ο.Α.Σ.Θ.”), utworzona i prowadząca działalność na mocy dekretu nr 3721/1957, dekretu legislacyjnego nr 716/1970 i ustaw nr 866/79 i nr 2898/2001 (Α’71)

 „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” („Κ.Τ.Ε.Λ.”), prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2963/2001 (Α’268)

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, znana również odpowiednio jako „ΡΟΔΑ” oraz „ΔΕΑΣ ΚΩ”, prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2963/2001 (Α’268)

Hiszpania

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu publicznego na mocy Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril1985; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich przepisów regionalnych

Podmioty świadczące usługi autobusowe dla ludności na mocy przepisu przejściowego nr trzy Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres

Na przykład:

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, SA (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport – AMB

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, s.a.

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.

 Red. Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

France

 Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy art. 7-II Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 z dnia 30 grudnia 1982 r.

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français oraz inne podmioty świadczące usługi transportowe na podstawie zezwolenia udzielonego przez Syndicat des transports d’Ile-de-France, na mocy Ordonnance no 59-151 z dnia 7 stycznia 1959 r. z późniejszymi zmianami oraz towarzyszących temu aktowi dekretów wykonawczych w odniesieniu do organizacji transportu pasażerskiego w regionie Ile-de-France.

 Réseau ferré de France, spółka państwowa utworzona na mocy Loi no 97-135 z dnia 13 lutego 1997 r.

 Organy regionalne lub lokalne lub grupy organów regionalnych lub lokalnych będące organem organizacyjnym ds. transportu (na przykład: Communauté urbaine de Lyon)

Włochy

Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego z wykorzystaniem kolei, systemu automatycznego, tramwajów, trolejbusów lub autobusów, lub zarządzające odpowiednią infrastrukturą na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym

Na przykład:

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego na podstawie zezwolenia udzielonego na mocy Decreto of the Ministro dei Trasporti No 316 z dnia 1 grudnia 2006 r. – Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy art. 1 ust. 4 lub ust.15 Regio Decreto No 2578 z dnia 15 października 1925 r. – Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy Decreto Legislativo No 422 z dnia 19 listopada 1997 r. — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, zgodnie z warunkami określonymi w art. 4 ust. 4 Legge No 59 z dnia 15 marca 1997 r. – zmienionego przez Decreto Legislativo No 400 z dnia 20 września 1999 r. i przez art. 45 Legge No 166 z dnia 1 sierpnia 2002 r.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego na mocy art. 113 jednolitego tekstu ustaw w sprawie struktury władz lokalnych, zatwierdzonego Legge No 267 z dnia 18 sierpnia 2000 r., zmienionego przez art. 35 Legge No 448 z dnia 28 grudnia 2001 r.

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej na mocy art. 242 lub art. 256 Regio Decreto No 1447 z dnia 9 maja 1912 r. zatwierdzającego skonsolidowany tekst ustaw w sprawie le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa oraz władze lokalne prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej na mocy art. 4 Legge No 410 z dnia 4 czerwca 1949 r. — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej na mocy art. 14 Legge No 1221 z dnia 2 sierpnia 1952 r. – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Cypr

Łotwa

SIA „Rīgas satiksme” i inne podmioty prawa publicznego i prywatnego, które świadczą usługi przewozów pasażerskich autobusami, trolejbusami lub tramwajami przynajmniej w następujących miastach: Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne and Ventspils

Litwa

 Akcinė bendrovė „Autrolis”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai”

 Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) prowadzące działalność w zakresie usług kolei miejskiej, usług tramwajowych, trolejbusowych lub autobusowych zgodnie z Kodeksem transportu drogowego Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 119-2772, 1996)

Luksemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

 Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE)

 Przedsiębiorstwa usług autobusowych prowadzące działalność na mocy règlement grand-ducal z dnia 27 września 2005 r. déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publicsconcernant

Węgry

Podmioty świadczące usługi regularnych przewozów autobusowych dla ludności na trasach lokalnych i dalekobieżnych na mocy art. 162–163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről i 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Podmioty świadczące usługi krajowego pasażerskiego transportu kolejowego na mocy art. 162 i 163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Malta

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Niderlandy

Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy rozdziału II (Openbaar Vervoer) ustawy Wet Personenvervoer. Na przykład:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam)

Austria

Podmioty mające zezwolenie na świadczenie usług transportowych na mocy Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957, z wszelkimi późniejszymi zmianami, lub Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999, z późniejszymi zmianami

Polska

Podmioty świadczące usługi kolei miejskiej, prowadzące działalność na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Podmioty świadczące usługi miejskiego transportu autobusowego dla ludności, prowadzące działalność na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz podmioty świadczące usługi transportu miejskiego dla ludności, w tym między innymi:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 PKS Nowa Sól Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalia

 Metropolitano de Lisboa, E.P., na mocy Decreto-Lei No 439/78 z dnia 30 grudnia 1978 r.

 Władze lokalne, zakłady i przedsiębiorstwa władz lokalnych działające na podstawie przepisów ustawy nr 58/98 z dnia 18 sierpnia 1998 r., świadczące usługi transportowe na mocy Lei No 159/99 z dnia 14 września 1999 r.

 Władze publiczne oraz przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi kolejowe na mocy Lei No 10/90 z dnia 17 marca 1990 r.

 Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy art. 98 Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 z dnia 31 grudnia 1948 r.)

 Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy Lei No 688/73 z dnia 21 grudnia 1973 r.

 Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy Decreto-Lei No 38144 z dnia 31 grudnia 1950 r.

 Metro do Porto, S.A., na mocy Decreto-Lei No 394-A/98 z dnia 15 grudnia 1998 r., zmienionego przez Decreto-Lei No 261/2001 z dnia 26 września 2001 r.

 Normetro, SA, na mocy Decreto-Lei No 394-A/98 z dnia 15 grudnia 1998 r., zmienionego przez Decreto-Lei No 261/2001 z dnia 26 września 2001 r.

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, SA, na mocy Decreto-Lei No 24/95 z dnia 8 lutego 1995 r.

 Metro do Mondego, SA, na mocy Decreto-Lei No 10/2002 z dnia 24 stycznia 2002 r.

 Metro Transportes do Sul, SA, na mocy Decreto-Lei No 337/99 z dnia 24 sierpnia 1999 r.

 Władze lokalne oraz przedsiębiorstwa władz lokalnych świadczące usługi transportowe na mocy Lei No 159/99 z dnia 14 września 1999 r.

Rumunia

 S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex” S.A.

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Słowenia

Spółki świadczące usługi w zakresie publicznego, miejskiego transportu autobusowego na mocy Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I - Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper – Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avto. promet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Słowacja

 Przewoźnicy prowadzący działalność, na podstawie pozwolenia, w zakresie publicznego transportu pasażerskiego tramwajami, trolejbusami, pojazdami specjalnymi lub kolejkami linowymi na mocy art. 23 ustawy nr 164/1996 Coll. zmienionej ustawami nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. i nr 114/2004 Coll.

 Przewoźnicy prowadzący działalność w zakresie usług regularnego krajowego transportu autobusowego dla ludności na terytorium Republiki Słowackiej lub na części terytorium państwa obcego lub na konkretnej części terytorium Republiki Słowackiej na podstawie pozwolenia na świadczenie usług transportu autobusowego oraz na podstawie licencji transportowej na konkretną trasę, które udzielane są na mocy ustawy nr 168/1996 Coll. zmienionej ustawami nr 386/1996 Coll., nr 58/1997 Coll., nr 340/2000 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 506/2002 Coll., nr 534/2003 Coll. i nr 114/2004 Coll.

Na przykład:

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finlandia

Podmioty świadczące regularne usługi w zakresie transportu autokarowego na podstawie licencji na mocy joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009) oraz organy ds. transportu miejskiego i przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi w zakresie transportu publicznego autobusami, koleją lub koleją podziemną, lub też utrzymujące sieć w celu świadczenia tego rodzaju usług transportowych

Szwecja

Podmioty świadczące usługi w zakresie kolei miejskiej lub tramwajów na mocy lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik oraz lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Podmioty publiczne lub prywatne prowadzące usługi trolejbusowe lub autobusowe na mocy lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik oraz yrkestrafiklagen (1998:490)

Zjednoczone Królestwo

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Podmiot zależny spółki Transport for London w rozumieniu sekcji 424(1) ustawy Greater London Authority Act 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Osoba świadcząca usługi lokalne w Londynie określone w sekcji 179(1) ustawy Greater London Authority Act 1999 (usługi autobusowe) zgodnie z umową zawartą przez spółkę Transport for London na mocy sekcji 156(2) tej ustawy lub zgodnie z umową ze spółką zależną świadczącą usługi transportowe określoną w sekcji 169 tej ustawy

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Osoba posiadająca pozwolenie na świadczenie usług drogowych, wydane na mocy sekcji 4(1) ustawy Transport Act (Northern Ireland) 1967, które upoważnia ją do świadczenia regularnych usług w rozumieniu tego pozwolenia

d)    Podmioty zamawiające w dziedzinie usług na lotniskach

Belgia

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bułgaria

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДП „Ръководство на въздушното движение”

Operatorzy cywilnych portów lotniczych użytku publicznego wskazani przez Radę Ministrów na mocy art. 43 ust. 3 Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972):

 „Летище София” ЕАД

 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

 „Летище Пловдив” ЕАД

 „Летище Русе” ЕООД

 „Летище Горна Оряховица” ЕАД

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające działające w sektorach, które eksploatują określony obszar geograficzny w celu organizacji i obsługi portów lotniczych (podlegające przepisom sekcji 4 ust. 1 lit. i) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami)

Na przykład:

 Česká správa letišť, s.p.

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 Letiště Ostrava, a.s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Dania

 Porty lotnicze prowadzące działalność na podstawie zezwolenia nadawanego na mocy § 55(1) lov om luftfart, zob. ustawa ujednolicająca nr 731 z dnia 21 czerwca 2007 r.

Niemcy

 Porty lotnicze zgodnie z definicją zawartą w art. 38 ust. 2 akapit pierwszy Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung z dnia 19 czerwca 1964 r., ostatnio zmienionego dnia 5 stycznia 2007 r.

Estonia

Podmioty prowadzące działalność na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Lennujaam

 Tallinn Airport GH AS

Irlandia

 Porty lotnicze w miastach Dublin, Cork i Shannon, zarządzane przez Aer Rianta – Irish Airports

 Porty lotnicze prowadzące działalność na podstawie licencji użytku publicznego przyznanej na mocy ustawy Irish Aviation Authority Act 1993 zmienionej ustawą Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, w których prowadzi się wszelkie regularne usługi lotnicze w celu publicznego transportu pasażerów, przesyłek lub ładunków

Grecja

 „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” („ΥΠΑ”) prowadząca działalność na mocy dekretu legislacyjnego nr 714/70, zmienionego ustawą nr 1340/83; organizację spółki przedstawiono w dekrecie prezydenckim nr 56/89, z późniejszymi zmianami

 Spółka „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” w Spata prowadząca działalności na mocy dekretu legislacyjnego nr 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρείας „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις)

 „Φορείς Διαχείρισης” zgodnie z dekretem prezydenckim nr 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Grecki Dziennik Ustaw Α 137)

Hiszpania

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Francja

 Porty lotnicze prowadzone przez spółki państwowe na mocy art. L.251-1, L.260-1 i L.270-1 code de l’aviation civile

 Porty lotnicze prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielanej przez państwo na mocy art. R.223-2 code de l’aviation civile

 Porty lotnicze prowadzące działalność na mocy arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire

 Porty lotnicze utworzone przez organ władzy publicznej, które podlegają konwencji określonej w art. L.221-1 code de l’aviation civile

Porty lotnicze, których własność została przeniesiona na organy regionalne lub lokalne lub na grupę takich organów na mocy Loi relative aux libertés et responsabilités locales no 2004-809 z dnia 13 sierpnia 2004 r., a w szczególności jej art. 28:

 Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

 Aérodrome d’Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Państwowe cywilne porty lotnicze, których zarząd powierzono izbom handlowym i izbom rzemiosła, czyli chambre de commerce et d’industrie (art. 7 Loi relative aux aéroports no 2005-357 z dnia 21 kwietnia 2005 r. oraz Décret relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat no 2007-444 z dnia 23 lutego 2007 r.):

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Inne państwowe cywilne porty lotnicze wyłączone z przekazania na rzecz organów regionalnych i lokalnych na mocy Décret no 2005-1070 z dnia 24 sierpnia 2005 r., z późniejszymi zmianami:

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (Loi no 2005-357 z dnia 20 kwietnia 2005 r. i Décret no 2005-828 z dnia 20 lipca 2005 r.)

Włochy

 Od dnia 1 stycznia 1996 r., Decreto Legislativo No 497 z dnia 25 listopada 1995 r., relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, kilkakrotnie zmieniany, a nastepnie przekształcony w ustawę, Legge No 665 z dnia 21 grudnia 1996 r., ostatecznie przewiduje przekształcenie tego podmiotu w spółkę kapitałową (S.p.A) z dniem 1 stycznia 2001 r.

 Podmioty zarządzające stworzone na mocy specjalnych ustaw

 Podmioty eksploatujące obiekty portów lotniczych na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 694 Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 z dnia 30 marca 1942 r.

 Podmioty prowadzące porty lotnicze, w tym spółki zarządzające SEA (Milan) i ADR (Fiumicino)

Cypr

Łotwa

 Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga” ”

 SIA „Aviasabiedrība „Liepāja” ”

 SIA „Ventspils lidosta”

 SIA „Daugavpils lidosta”

Litwa

 Przedsiębiorstwo państwowe Vilnius International Airport

 Przedsiębiorstwo państwowe Kaunas Airport

 Przedsiębiorstwo państwowe Palanga International Airport

 Przedsiębiorstwo państwowe „Oro navigacija”

 Przedsiębiorstwo komunalne „Šiaulių oro uostas”

 Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie urządzeń portów lotniczych zgodnie z ustawą o lotnictwie Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 94-2918, 2000)

Luksemburg

 Aéroport de Luxembourg

Węgry

 Porty lotnicze prowadzące działalność na mocy art. 162–163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér zarządzane przez Budapest Airport Rt. na podstawie 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről oraz 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Niderlandy

Porty lotnicze prowadzące działalność na mocy art. 18 oraz zgodnie z Luchtvaartwet

Na przykład:

 Luchthaven Schiphol

Austria

 Podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie obiektów portów lotniczych na mocy Luftfahrtgesetz, BGBl. nr 253/1957, z późniejszymi zmianami

Polska

 Przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

 Porty Lotnicze „Mazury-Szczytno” Sp. z o.o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugalia

 ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., utworzony na mocy Decreto-Lei No 404/98 z dnia 18 grudnia 1998 r.

 NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., utworzony na mocy Decreto-Lei No 404/98 z dnia 18 grudnia 1998 r.

 ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., utworzony na mocy Decreto-Lei No 453/91 z dnia 11 grudnia 1991 r.

Rumunia

 Compania Națională „Aeroporturi București” S.A.

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”-S.A.

 Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

 S.C. Aeroportul Arad S.A.

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Słowenia

Publiczne cywilne porty lotnicze prowadzące działalność na mocy Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):Mat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Słowacja

Podmioty prowadzące porty lotnicze na podstawie zezwolenia udzielonego przez władze państwowe oraz podmioty świadczące usługi telekomunikacji lotniczej na mocy ustawy nr 143/1998 Coll. zmienionej ustawami nr 57/2001 Coll., nr 37/2002 Coll., nr 136/2004 Coll. i nr 544/2004 Coll.

Na przykład:

 Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

 Letisko Poprad – Tatry, a.s.

 Letisko Košice, a.s.

Finlandia

Porty lotnicze zarządzane przez Finavia Plc lub przez przedsiębiorstwo komunalne lub publiczne na mocy ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) i Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877

Szwecja

 Porty lotnicze będące własnością publiczną i pod zarządem publicznym zgodnie z luftfartslagen (1957:297)

 Porty lotnicze będące własnością prywatną i pod zarządem prywatnym, posiadające licencję eksploatacyjną na mocy ustawy, przy czym licencja ta odpowiada kryteriom art. 2 ust. 3 dyrektywy 2004/17/WE

Zjednoczone Królestwo

 Organ władz lokalnych, który wykorzystuje dany obszar geograficzny na potrzeby organizacji portu lotniczego lub innych terminali dla przewoźników lotniczych

 Operator portu lotniczego w rozumieniu ustawy Airports Act 1986, który sprawuje zarząd nad portem lotniczym na mocy regulacji gospodarczej wynikającej z części IV tej ustawy

 Highland and Islands Airports Limited

 Operator portu lotniczego w rozumieniu Airports (Northern Ireland) Order 1994

 BAA Ltd.

e)    Podmioty zamawiające w sektorze portów morskich lub śródlądowych lub innych terminali

Belgia

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l’Ouest

 Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bułgaria

 ДП „Пристанищна инфраструктура”

Podmioty, które na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw eksploatują porty na potrzeby transportu publicznego o znaczeniu krajowym lub ich części, wymienione w załączniku nr 1 do art. 103a Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000):

 „Пристанище Варна” ЕАД

 „Порт Балчик” АД

 „БМ Порт” АД

 „Пристанище Бургас” ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД

 „Пристанище Видин” ЕООД

 „Драгажен флот – Истър” АД

 „Дунавски индустриален парк” АД

Podmioty, które na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw eksploatują porty na potrzeby transportu publicznego o znaczeniu regionalnym lub ich części, wymienione w załączniku nr 2 do art. 103a Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000):

 „Фиш Порт” АД

 Кораборемонтен завод „Порт – Бургас” АД

 „Либърти металс груп” АД

 „Трансстрой – Бургас” АД

 „Одесос ПБМ” АД

 „Поддържане чистотата на морските води” АД

 „Поларис 8” ООД

 „Лесил” АД

 „Ромпетрол – България” АД

 „Булмаркет – ДМ” ООД

 „Свободна зона – Русе” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот” – АД

 „Нарен” ООД

 „ТЕЦ Свилоза” АД

 НЕК ЕАД – клон „АЕЦ – Белене”

 „Нафтекс Петрол” ЕООД

 „Фериботен комплекс” АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним” АД

 „ОМВ България” ЕООД

 СО МАТ АД – клон Видин

 „Свободна зона – Видин” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин”

 „Дунав турс” АД

 „Меком” ООД

 „Дубъл Ве Ко” ЕООД

Republika Czeska

Wszystkie podmioty zamawiające działające w branżach, które eksploatują określony obszar geograficzny w celu organizacji i obsługi portów morskich i śródlądowych lub innych obiektów terminalowych na rzecz przewoźników lotniczych, morskich lub żeglugi śródlądowej (podlegające przepisom sekcji 4 ust. 1 lit. i) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami).

Na przykład:

 České přístavy, a.s.

Dania

 Porty zgodnie z definicją określoną w § 1 lov om havne, zob. ustawa nr 326 z dnia 28 maja 1999 r.

Niemcy

 Porty morskie będące w całości lub częściowo w posiadaniu władz terytorialnych (Länder, Kreise Gemeinden)

 Porty śródlądowe podlegające Hafenordnung na mocy Wassergesetze poszczególnych Länder

Estonia

Podmioty prowadzące działalność na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 76) i art. 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332):

 AS Saarte Liinid

 AS Tallinna Sadam

Irlandia

 Porty prowadzące działalnośc na mocy Harbours Acts 1946 to 2000

 Port of Rosslare Harbour, prowadzący działalność na mocy Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899

Grecja

 „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Β. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Η. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε”), na mocy ustawy nr 2932/01.

 (Zarządy portów)

 Inne porty, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (porty miejskie i prefekturalne) podlegające przepisom dekretu prezydenckiego nr 649/1977, ustawy 2987/02, dekretu prezydenckiego 362/97 i ustawy 2738/99

Hiszpania

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Inne władze portowe „Comunidades Autónomas” z Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia

Francja

 Port autonome de Paris utworzony na mocy Loi no 68-917 relative au port autonome de Paris z dnia 24 października 1968 r.

 Port autonome de Strasbourg utworzony na mocy convention entre l’Etat et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port z dnia 20 maja 1923 r., zatwierdzonej przez Loi z dnia 26 kwietnia 1924 r.

Ports autonomes działające na mocy Articles L. 111-1 et seq. code des ports maritimes, posiadające osobowość prawną:

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

Porty nieposiadające osobowości prawnej, będące własnością państwa (décret no 2006-330 du 20 mars 2006 fixant la liste des ports des départements d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), których zarząd powierzono lokalnym chambres de commerce et d’industrie:

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Porty nieposiadające osobowości prawnej, których prawo własności przeniesiono na organy regionalne lub lokalne i których zarząd powierzono lokalnym chambres de commerce et d’industrie (art. 30 Loi relative aux libertés et responsabilités locales no 2004-809 z dnia 13 sierpnia 2004 r., zmienionej przez Loi no 2006-1771 z dnia 30 grudnia 2006 r.):

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

 Voies navigables de France, organ publiczny podlegający przepisom art. 124 Loi nr 90-1168 z dnia 29 grudnia 1990 r., z późniejszymi zmianami

Włochy

 Porty państwowe (porti statali) i inne porty zarządzane przez Capitaneria di Porto na mocy Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 z dnia 30 marca 1942 r.

 Porty autonomiczne (enti portuali) utworzone na mocy specjalnych ustaw zgodnie z art. 19 Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 z dnia 30 marca 1942 r.

Cypr

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου utworzony na mocy περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Łotwa

Organy zarządzające portami zgodnie z ustawą „Likumu par ostām”:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālāsas ekonomiskās zonas pārvaldeSalacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

 Inne organy, które dokonują zakupów zgodnie z ustawą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” i które zarządzają portami zgodnie z ustawą „Likums par ostām”

Litwa

 Przedsiębiorstwo państwowe Państwowy Zarząd Morskiego Portu Klaipėda działające zgodnie z ustawą w sprawie Państwowego Zarządu Morskiego Portu Klaipėda Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 53-1245, 1996)

 Przedsiębiorstwo państwowe „Vidaus vandens kelių direkcija” działające zgodnie z Kodeksem żeglugi śródlądowej Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 105-2393, 1996)

 Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie portów morskich lub śródlądowych lub innych terminali zgodnie z Kodeksem żeglugi śródlądowej Republiki Litewskiej

Luksemburg

 Port de Mertert, działający zgodnie z Loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert

Węgry

 Porty prowadzące działalność na mocy art. 162–163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről

Malta

 L-Awtorita’ Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority)

Niderlandy

Podmioty zamawiające w zakresie portów morskich lub portów śródlądowych lub innych obiektów terminalowych

Na przykład:

 Havenbedrijf Rotterdam

Austria

 Porty śródlądowe będące w całości lub częściowo w posiadaniu Länder lub Gemeinden

Polska

Podmioty utworzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, w tym między innymi:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugalia

 APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA, na mocy Decreto-Lei No 335/98 z dnia 3 listopada 1998 r.

 APL — Administração do Porto de Lisboa, SA, na mocy Decreto-Lei No 336/98 z dnia 3 listopada 1998 r.

 APS — Administração do Porto de Sines, SA, na mocy Decreto-Lei No 337/98 z dnia 3 listopada 1998 r.

 APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA, na mocy Decreto-Lei No 338/98 z dnia 3 listopada 1998 r.

 APA — Administração do Porto de Aveiro, SA, na mocy Decreto-Lei No 339/98 z dnia 3 listopada 1998 r.

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), na mocy Decreto-Lei No 146/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Rumunia

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile S.A.”

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV” S.A.

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A.

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Słowenia

Porty morskie będące w całości lub częściowo własnością państwa, prowadzące publiczne usługi gospodarcze na mocy Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D.

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o.

6000

Koper

Słowacja

Podmioty prowadzące niepubliczne porty śródlądowe na potrzeby transportu rzecznego realizowanego przez przewoźników na podstawie zgody udzielonej przez władze państwowe lub podmioty utworzone przez władze państwowe w celu prowadzenia publicznych portów rzecznych na mocy ustawy nr 338/2000 Coll. zmienionej ustawami nr 57/2001 Coll. i nr 580/2003 Coll.

Finlandia

 Porty prowadzące działalność na mocy laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) oraz porty utworzone w ramach pozwolenia na mocy sekcji 3 laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

 Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Szwecja

Porty i terminale zgodnie z lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Zjednoczone Królestwo

 Organ władzy lokalnej, który wykorzystuje dany obszar geograficzny na potrzeby zapewnienia portów morskich lub śródlądowych lub innych terminali dla przewoźników morskich lub śródlądowych

 Władze portowe w rozumieniu sekcji 57 ustawy Harbours Act 1964

 British Waterways Board

 Władze portowe zgodnie z definicją zawartą w sekcji 38(1) ustawy Harbours Act (Northern Ireland) 1970

▼B

Załącznik IV B – Szwajcaria

Wyszczególnienie prywatnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 i ust. 2 lit. f) Porozumienia

a)   Produkcja, przesył lub dystrybucja wody pitnej

Podmioty gospodarcze produkujące, przesyłające i prowadzące dystrybucję wody pitnej, działające na mocy postanowień kantonalnych lub lokalnych, bądź też na mocy konkretnych umów zgodnych z takimi postanowieniami

Na przykład: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen

b)   Produkcja, przesył lub dystrybucja energii elektrycznej

Podmioty gospodarcze zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, którym można przyznać prawo do wywłaszczenia na mocy „Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant” z dnia 24 czerwca 1902 r.

Podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją energii elektrycznej na mocy „Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques” z dnia 22 grudnia 1916 r. i „Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique” z dnia 23 grudnia 1959 r.

Na przykład: CKW, ATEL, EGL

c)   Przewozy koleją miejską, tramwajami, systemami zautomatyzowanymi, trolejbusami, autobusami lub kolejką linową

Podmioty gospodarcze świadczące usługi w zakresie przewozów tramwajem w rozumieniu art. 2 ust. 1 „Loi fédérale sur les chemins de fer” z dnia 20 grudnia 1957 r.

Podmioty gospodarcze świadczące publiczne usługi transportowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 „Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus” z dnia 29 marca 1950 r.

Podmioty gospodarcze świadczące, w ramach działalności gospodarczej, regularne usługi przwozu pasażerskiego na podstawie koncesji przyznanej na mocy art. 4 „Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les transports par route” z dnia 18 czerwca 1993 r., w przypadku gdy ich linie świadczą usługi w rozumieniu art. 5 ust. 3 „Ordonnance sur les indemnités, les prêts et leas aides financières selon la loi des chemins de fer” z dnia 18 grudnia 1995 r.

d)   Porty lotnicze

Podmioty gospodarcze zajmujące się obsługą portów lotniczych na podstawie koncesji przyznanej na mocy art. 37 ust. 1 „Loi fédérale sur la navigation aérienne” z dnia 21 grudnia 1948 r.

Na przykład: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan

ZAŁĄCZNIK V

(określony w art. 5 Porozumienia, dotyczący procedur odwoławczych)

1.

Odwołania rozpatrywane są przez sąd lub przez bezstronny i niezależny organ odwoławczy, który nie jest zainteresowany wynikiem procedury udzielania zamówienia i którego członkowie wolni są od wpływów zewnętrznych oraz którego decyzje są prawnie wiążące. Ewentualny termin na wszczęcie postępowania odwoławczego w żadnym przypadku nie może być krótszy niż 10 dni i biegnie od momentu, kiedy podstawa zażalenia jest znana, lub od momentu, w którym według racjonalnych przesłanek powinna była być znana.

Organ odwoławczy inny niż sąd poddawany jest kontroli sądowej albo stosuje procedury zapewniające, że:

a) uczestnicy mają prawo do bycia wysłuchanymi przed podjęciem decyzji, mogą być reprezentowani i wspomagani podczas postępowania sądowego oraz mają dostęp do wszelkich postępowań;

b) w postępowaniu biorą udział świadkowie, a organowi odwoławczemu zostaje ujawniona niezbędna do postępowania dokumentacja dotycząca zaskarżonej procedury udzielania zamówienia;

c) postępowanie ustne może być publiczne, a decyzje wydawane są na piśmie z podaniem przesłanek, na których zostały oparte.

2.

Strony zapewniają, że środki dotyczące procedur odwoławczych obejmują co najmniej postanowienia upoważniające do:

a) przyjęcia, w najbliższym możliwym terminie, środka tymczasowego w celu naprawy domniemanego naruszenia lub zapobieżenia dalszym naruszeniom w stosunku do zainteresowanych stron, włącznie ze środkami mającymi na celu zawieszenie lub zapewnienie zawieszenia procedury udzielania zamówienia lub wykonania jakiejkolwiek decyzji podjętej przez podmiot objęty Porozumieniem; oraz

b) unieważnienia lub zapewnienia unieważnienia decyzji podjętych niezgodnie z prawem, w tym usunięcia dyskryminujących specyfikacji technicznych, ekonomicznych lub finansowych zawartych w ogłoszeniu o przetargu, ogłoszeniu informacyjnym, ogłoszeniu o istnieniu systemu kwalifikacji lub w jakimkolwiek innym dokumencie dotyczącym danej procedury udzielania zamówień. Jednakże kompetencje organu odpowiadającego za procedury odwoławcze mogą być ograniczone do przyznania odszkodowania każdej osobie poszkodowanej wskutek naruszenia, jeżeli doszło już do zawarcia umowy przez podmiot objęty Porozumieniem;

albo postanowienia upoważniające do wywierania pośrednich nacisków na objęte Porozumieniem podmioty w celu skłonienia ich do naprawy wszelkich naruszeń lub zapobieżenia dokonania przez nich naruszeń oraz zapobieżenia powstaniu szkody.

3.

Procedury odwoławcze przewidują także przyznawanie odszkodowania osobom poszkodowanym wskutek naruszenia. W przypadku wysunięcia roszczeń o odszkodowanie uzasadnionych bezprawnym podjęciem decyzji każda ze Stron może przewidzieć, że zaskarżona decyzja musi zostać najpierw unieważniona lub uznana za niezgodną z prawem.

ZAŁĄCZNIK VI

(określony w art. 3 ust. 6 i 7 Porozumienia)

USŁUGI

Następujące usługi, które wymienione są w klasyfikacji sektorowej usług przedstawionej w dokumencie MTN.GNS/W/120, są objęte niniejszym Porozumieniem:Temat

nr CPC (Centralnej Klasyfikacji Produktów)

Usługi w zakresie naprawy i konserwacji

6112, 6122, 633, 886

Usługi transportu lądowego, włącznie z usługami transportu pojazdami opancerzonymi, oraz usługi kurierskie, z wyłączeniem przewozów przesyłek pocztowych

712 (z wyłączeniem 71235) 7512, 87304

Usługi transportu lotniczego: przewóz pasażerów i towarów, z wyjątkiem przewozów przesyłek pocztowych

73 (z wyłączeniem 7321)

Lądowy i lotniczy transport przesyłek pocztowych (z wyłączeniem usług transportu kolejowego)

71235, 7321

Usługi telekomunikacyjne

752 (z wyłączeniem 7524, 7525, 7526)

Usługi finansowe:

a)  usługi ubezpieczeniowe

ex 81 812, 814

b)  usługi bankowe i inwestycyjne (1)

 

Usługi informatyczne i pokrewne

84

Usługi rachunkowo-księgowe i audytorskie

862

Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej

864

Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, pozostałe

865, 866 (2)

Usługi architektoniczne; usługi inżynierskie i kompleksowe usługi inżynierskie; usługi planowania urbanistycznego i architektonicznego kształtowania krajobrazu; pozostałe usługi w zakresie doradztwa naukowego i technicznego; usługi w zakresie badań i analiz technicznych

867

Usługi reklamowe

871

Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów oraz zarządzania nieruchomościami

874, 82201–82206

Usługi wydawnicze i drukarskie na zlecenie

88442

Usługi w zakresie gospodarki ściekami i wywozu odpadów; usługi sanitarne i pokrewne

94

(1)   Z wyłączeniem finansowych usług rynkowych dotyczących emisji, kupna, sprzedaży i transferu papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego.

(2)   Z wyłączeniem usług arbitrażowych przedstawionych przez Wspólnotę i Szwajcarię w kontekście Układu ogólnego w sprawie handlu usługami.

Zobowiązania podjęte na mocy niniejszego Porozumienia przez Strony w dziedzinie usług, włącznie z usługami budowlanymi, są ograniczone do wstępnych zobowiązań wyszczególnionych w ostatecznych ofertach

Handel usługami. Niniejszego Porozumienia nie stosuje się do:

1) zamówień publicznych przyznawanych podmiotowi będącemu podmiotem zamawiającym w rozumieniu niniejszego Porozumienia i załącznika 1, 2 lub 3 do GPA na podstawie prawa wyłącznego, które posiada na mocy opublikowanych postanowień ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych;

2) zamówień publicznych przyznawanych przez podmiot zamawiający powiązanemu przedsiębiorstwu lub przyznawanych przez wspólne przedsiębiorstwo utworzone przez kilka podmiotów zamawiających do celów wykonywania odpowiedniej działalności, w rozumieniu art. 3 niniejszego Porozumienia, jednemu z tych podmiotów zamawiających lub przedsiębiorstwu powiązanemu z jednym z tych podmiotów zamawiających, o ile co najmniej 80 % średnich obrotów takiego przedsiębiorstwa w odniesieniu do usług, uzyskiwanych w ciągu ostatnich trzech lat, pochodzi ze świadczenia tych usług na rzecz powiązanych z nim przedsiębiorstw. W przypadku gdy więcej niż jedno przedsiębiorstwo powiązane z podmiotem zamawiającym świadczy te same usługi lub usługi podobne, uwzględnia się całkowite obroty związane ze świadczeniem usług przez te przedsiębiorstwa;

3) zamówień publicznych na nabycie lub wynajem, za dowolne środki finansowe, ziemi, związanych z nią budynków lub innego rodzaju nieruchomości lub praw powiązanych;

4) umów o pracę;

5) umów kupna, opracowania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych przez nadawców radiowych lub telewizyjnych oraz umów o czas antenowy.

ZAŁĄCZNIK VII

(określony w art. 3 ust. 6 Porozumienia)

USŁUGI BUDOWLANE

Wyszczególnienie objętych Porozumieniem usług budowlanych:

1.   Definicja:

Umowa o roboty budowlane jest umową, której celem jest wykonanie, za pomocą jakichkolwiek środków, prac konstrukcyjnych, budowlanych i w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej w rozumieniu działu 51 Centralnej Klasyfikacji Produktów (CPC).

2.   Wykaz usług objętych zgodnie z działem 51 CPCPrzygotowanie terenu robót

511

Roboty budowlane

512

Roboty inżynierii lądowej lub wodnej

513

Montaż i wznoszenie prefabrykowanych obiektów budowlanych

514

Roboty budowlane specjalistyczne

515

Roboty budowlane instalacyjne

516

Roboty budowlane wykończeniowe

517

Pozostałe usługi

518

Zobowiązania podjęte na mocy niniejszego Porozumienia przez Strony w dziedzinie usług, włącznie z usługami budowlanymi, są ograniczone do wstępnych zobowiązań wyszczególnionych w ostatecznych ofertach przedstawionych przez WE i Szwajcarię w kontekście Ogólnego Układu w sprawie Handlu Usługami.

ZAŁĄCZNIK VIII

(określony w art. 3 ust. 7 Porozumienia)

Szwajcaria

Niniejszego Porozumienia nie stosuje się w Szwajcarii do:

a) zamówień udzielanych przez podmioty zamawiające do celów innych niż prowadzenie przez nie działalności opisanej w art. 3 ust. 2 i załącznikach I–IV do niniejszego Porozumienia lub w celu prowadzenia przez nie działalności poza Szwajcarią;

b) zamówień udzielanych w celu dokonania odsprzedaży lub wynajęcia na rzecz osób trzecich, pod warunkiem że podmiotowi zamawiającemu nie przysługują żadne specjalne lub wyłączne prawa do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu takich zamówień i inne podmioty gospodarcze mogą swobodnie go sprzedać lub wynająć na takich samych warunkach, co podmiot zamawiający;

c) zamówień udzielanych na zakup wody;

d) zamówień udzielanych przez podmiot zamawiający inny niż organ władzy publicznej dostarczający wodę pitną lub energię elektryczną do sieci świadczących usługi dla ludności, jeżeli produkcja wody pitnej lub energii elektrycznej przez dany podmiot odbywa się dlatego, że ich wykorzystywanie jest niezbędne do prowadzenia działalności innej niż ta określona w art. 3 ust. 2 lit. f) pkt i) i ii), przy czym dostawy do sieci publicznej zależą jedynie od wielkości własnego zużycia przez podmiot i nie przekroczyły 30 % całkowitej produkcji wody pitnej lub energii podmiotu, przy uwzględnieniu średniej dla ostatnich trzech lat, włączając rok bieżący;

e) zamówień udzielanych przez podmiot zamawiający inny niż organ władzy publicznej dostarczający gaz lub energię cieplną do sieci świadczących usługi dla ludności, jeżeli produkcja gazu lub energii cieplnej przez dany podmiot jest nieuniknionym wynikiem prowadzenia działalności innej niż określona w art. 3 ust. 2 lit. e) pkt i), a celem dostaw do sieci publicznej jest wyłącznie eksploatacja ekonomiczna takiej produkcji i stanowią one nie więcej niż 20 % obrotów podmiotu, przy uwzględnieniu średniej dla ostatnich trzech lat, włączając rok bieżący;

f) zamówień udzielanych na dostawy energii lub paliw służących do produkcji energii;

g) zamówień udzielanych przez podmioty zamawiające świadczące publiczne usługi transportowe w zakresie przewozów autobusem, jeżeli inne podmioty gospodarcze mogą swobodnie świadczyć takie usługi, powszechnie albo na określonym obszarze geograficznym, na takich samych warunkach, co podmioty zamawiające;

h) zamówień udzielanych przez podmioty zamawiające prowadzące działalność określoną w art. 3 ust. 2 lit. d), pod warunkiem że celem takich zamówień jest sprzedaż i leasing produktów w celu refinansowania umowy dostawy przyznanej zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia;

i) zamówień udzielanych na mocy umowy międzynarodowej i obejmujących wspólne wykonanie lub wykorzystanie przedsięwzięcia przez Strony;

j) zamówień udzielanych zgodnie z określoną procedurą organizacji międzynarodowej;

k) zamówień deklarowanych przez Strony jako poufne lub gdy ich realizacji muszą towarzyszyć specjalne środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w Państwach Sygnatariuszach postanowieniami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi lub gdy wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa takiego państwa.

ZAŁĄCZNIK IX

(określony w art. 6 ust. 4 Porozumienia)

Załącznik IX A – Środki notyfikowane przez Wspólnotę Europejską:

Załącznik IX B – Środki notyfikowane przez Szwajcarię:

Procedury odwoławcze zgodnie z art. 6 ust. 4 niniejszego Porozumienia wprowadzone w kantonach i gminach miejskich w przypadku zamówień poniżej progów określonych na podstawie Loi fédérale sur le marché intérieur z dnia 6 października 1995 r.

ZAŁĄCZNIK X

(określony w art. 6 ust. 2 Porozumienia)

Przykłady obszarów, w których możliwa jest dyskryminacja:

Wszelkie postanowienia prawne, procedury lub praktyki, takie jak opłaty, preferencje cenowe, wymagania dotyczące zawartości lokalnej, inwestycji lokalnych lub produkcji lokalnej, warunki licencji lub upoważnienia, bądź też prawa finansowania lub składania ofert, które dyskryminują lub wymagają od Strony podmiotu objętego Porozumieniem, aby dyskryminował produkty, usługi, dostawców lub usługodawców drugiej Strony w procesie udzielania zamówień, są zakazane.

AKT KOŃCOWYPełnomocnicy

WSPÓLNTY EUROPEJSKIEJ

i

KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ,

spotykając się dnia dwudziestego pierwszego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku w Luksemburgu w celu podpisania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowych, przyjęli wymienione poniżej wspólne deklaracje i dołączyli je do niniejszego Aktu Końcowego:Wspólną deklarację Umawiających się Stron w sprawie procedur udzielania zamówień oraz w sprawie procedur odwoławczych

Wspólną deklarację Umawiających się Stron w sprawie organów nadzorujących

Wspólną deklarację Umawiających się Stron w sprawie uaktualnienia załączników

Wspólną deklarację w sprawie dalszych negocjacji.

Przyjęli oni także do wiadomości następujące deklaracje załączone do niniejszego Aktu Końcowego:

Deklarację Szwajcarii w sprawie zasady wzajemności dotyczącej otwarcia rynków na szczeblu okręgowym i gminnym dla wspólnotowych dostawców produktów oraz usługodawców

Deklarację w sprawie szwajcarskiej obecności w komitetach.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

WSPÓLNA DEKLARACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

w sprawie procedur udzielania zamówień oraz w sprawie procedur odwoławczych

Strony uzgadniają, że wymagając, aby, z jednej strony, szwajcarskie podmioty objęte Porozumieniem stosowały się do zasad Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA), a z drugiej strony, podmioty ze Wspólnoty i jej Państw Członkowskich objęte Porozumieniem stosowały się do zasad określonych w dyrektywie 93/38/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą 98/4/WE (Dz.U. L 101 z 1.4.1998, str. 1) oraz w dyrektywie 92/13/EWG (Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 14), każda z nich spełnia wymagania artykułów 4 i 5 Porozumienia w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowych.

WSPÓLNA DEKLARACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

w sprawie organów nadzorujących

W odniesieniu do Wspólnoty organem nadzorującym, określonym w artykule 8 niniejszego Porozumienia, może być Komisja Wspólnot Europejskich lub niezależny organ krajowy Państwa Członkowskiego, jednak w każdym przypadku bez wyłącznego upoważnienia do działania na podstawie niniejszego Porozumienia. Stosownie do artykułu 211 Traktatu WE Komisja Wspólnot Europejskich ma już uprawnienia zastrzeżone w artykule 8 ustęp 2.

W odniesieniu do Szwajcarii organem nadzorującym może być organ federalny w odniesieniu do całego kraju lub organ kantonalny w odniesieniu do obszarów objętych zakresem jego odpowiedzialności.

WSPÓLNA DEKLARACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

w sprawie uaktualniania załączników

Umawiające się Strony zobowiązują się do uaktualnienia załączników do Porozumienia w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowych nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia jego wejścia w życie.

WSPÓLNA DEKLARACJA

w sprawie dalszych negocjacji

Wspólnota Europejska i Konfederacja Szwajcarska deklarują swój zamiar podjęcia negocjacji w celu zawarcia porozumień w obszarach wspólnego zainteresowania, takich jak uaktualnienie protokołu 2 do Porozumienia o wolnym handlu z 1972 r. i szwajcarskie uczestnictwo w niektórych wspólnotowych programach szkoleniowych, młodzieżowych, dotyczących środków masowego komunikowania się, statystycznych i środowiskowych. Prace przygotowawcze do tych negocjacji powinny postępować szybko po zakończeniu bieżących negocjacji dwustronnych.

DEKLARACJA SZWAJCARII

w sprawie zasady wzajemności dotyczącej otwarcia rynków na szczeblu okręgowym i gminnym dla wspólnotowych dostawców oraz usługodawców

Zgodnie z zasadą wzajemności oraz z zamiarem ograniczenia dostępu do zamówień udzielanych w Szwajcarii na szczeblu okręgowym i gminnym dla wspólnotowych dostawców i usługodawców, Szwajcaria po akapicie pierwszym uwagi ogólnej nr 1 do jej załączników do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych zamieści nowy akapit w brzmieniu:

„W odniesieniu do zamówień przyznawanych przez jednostki określone w załączniku 2 część 3 dostawcom produktów i usług z Kanady, Izraela, Japonii, Republiki Korei, Norwegii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Hongkongu (Chin), Singapuru i Aruby.”

DEKLARACJA

w sprawie obecności szwajcarskiej w komitetach

Rada zgadza się, aby przedstawiciele Szwajcarii mogli, w zakresie spraw ich dotyczących, być obecni na spotkaniach następujących komitetów i grup roboczych ekspertów w charakterze obserwatorów:

 komitety programów badawczych, włączając Komitet Badań Naukowo-Technicznych (CREST),

 Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących,

 Grupa Koordynująca ds. Wzajemnego Uznawania Dyplomów Wyższych Uczelni,

 komitety doradcze do spraw dróg powietrznych oraz stosowania zasad konkurencji w obszarze transportu lotniczego.

Przedstawiciele Szwajcarii nie biorą udziału w głosowaniu w komitetach.

W przypadku innych komitetów zajmujących się obszarami spraw objętych tymi porozumieniami, w odniesieniu do których Szwajcaria przyjęła acquis communautaire lub równoważne środki, Komisja będzie konsultowała się ze szwajcarskimi ekspertami w sposób określony w artykule 100 Porozumienia EOG.( 1 ) Z wyjątkiem holdingów i przedsiębiorstw, które nie działają bezpośrednio w sektorze transportu.

Top