EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0602R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/602 z dnia 14 grudnia 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych w sektorze chmielu oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2024/602, 16 lutego 2024 r.)

Dz.U. L, 2024/90238, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/602/corrigendum/2024-04-15/oj (BG, CS, DA, DE, ET, HR, IT, LV, HU, MT, NL, PL, RO, SK, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/602/corrigendum/2024-04-15/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/602

15.4.2024

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/602 z dnia 14 grudnia 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych w sektorze chmielu oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2006

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2024/602, 16 lutego 2024 r. )

1.

Strona 1, motyw 1:

zamiast:

„(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 uchylono i zastąpiono rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 (2) Ustanowiono w nim przepisy dotyczące norm handlowych w odniesieniu do chmielu i certyfikacji chmielu oraz uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych w tym zakresie. Aby zapewnić sprawne stosowanie norm handlowych i funkcjonowanie certyfikacji chmielu i produktów chmielowych, w nowych ramach prawnych w drodze aktów delegowanych należy przyjąć pewne dodatkowe przepisy. Niniejsze rozporządzenie i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2896 (3) powinny zastąpić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2006 (4).”,

powinno być:

„(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 uchylono i zastąpiono rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 (2). Ustanowiono w nim przepisy dotyczące norm handlowych w odniesieniu do chmielu i certyfikacji chmielu oraz uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych w tym zakresie. Aby zapewnić sprawne stosowanie norm handlowych i funkcjonowanie certyfikacji chmielu i produktów chmielowych, w nowych ramach prawnych w drodze aktów delegowanych należy przyjąć pewne dodatkowe przepisy. Niniejsze rozporządzenie i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/601 (3) powinny zastąpić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2006 (4).”.

2.

Strona 1, przypis 3:

zamiast:

„(3)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2896 z dnia 14 grudnia 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do certyfikacji chmielu i produktów chmielowych oraz powiązanych kontroli (Dz.U. L, 2024/601, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/601/oj).”,

powinno być:

„(3)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/601 z dnia 14 grudnia 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do certyfikacji chmielu i produktów chmielowych oraz powiązanych kontroli (Dz.U. L, 2024/601, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/601/oj).”.

3.

Strona 3, art. 3 zdanie wprowadzające:

zamiast:

„Do celów niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/2896 zastosowanie mają następujące definicje:”,

powinno być:

„Do celów niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/601 zastosowanie mają następujące definicje:”.

4.

Strona 4 art. 4:

zamiast:

„Szyszki chmielowe i produkty chmielowe zebrane lub przygotowane w Unii można wprowadzać do obrotu wyłącznie po poddaniu ich procedurze certyfikacji zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/2896, gdy towarzyszy im certyfikat, o którym mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.”,

powinno być:

„Szyszki chmielowe i produkty chmielowe zebrane lub przygotowane w Unii można wprowadzać do obrotu wyłącznie po poddaniu ich procedurze certyfikacji zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/601, gdy towarzyszy im certyfikat, o którym mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.”.

5.

Strona 5, art. 9 akapit drugi:

zamiast:

„Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia oraz do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 2023/2896 oraz odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.”,

powinno być:

„Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia oraz do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/601 oraz odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.”.

6.

Strona 8, załącznik II, tabela, kolumna trzecia, nagłówek:

zamiast:

„Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2023/2896”,

powinno być:

„Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2024/601”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/602/corrigendum/2024-04-15/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top