EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1797

Decyzja Komisji (UE) 2024/1797 z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniająca decyzję (UE) 2023/2440 w odniesieniu do dostosowania liczby uprawnień i przekazania uprawnień do funduszu innowacyjnego

C/2024/4337

Dz.U. L, 2024/1797, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1797/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1797/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/1797

28.6.2024

DECYZJA KOMISJI (UE) 2024/1797

z dnia 27 czerwca 2024 r.

zmieniająca decyzję (UE) 2023/2440 w odniesieniu do dostosowania liczby uprawnień i przekazania uprawnień do funduszu innowacyjnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 3c ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 3c dyrektywy 2003/87/WE określono metodę obliczania łącznej liczby uprawnień, które mają zostać przydzielone operatorom statków powietrznych na 2024 r. w odniesieniu do lotów w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lotów do Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa, uzupełniającej pulę 1 386 051 745 uprawnień określoną w decyzji Komisji (UE) 2023/1575 (2).

(2)

Łączna liczba uprawnień w całej Unii, które mają zostać przydzielone operatorom statków powietrznych na 2024 r. w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, obliczona na podstawie dostępnych danych, została opublikowana w decyzji Komisji (UE) 2023/2440 (3). Tę liczbę uprawnień należy zaktualizować, aby uwzględnić najnowsze informacje na temat wyłączonych operatorów statków powietrznych.

(3)

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/958 (4) zmieniono dyrektywę 2003/87/WE w taki sposób, aby łączną liczbę uprawnień, które mają zostać przydzielone operatorom statków powietrznych na 2024 r., ustalić na podstawie łącznego przydziału uprawnień w odniesieniu do operatorów statków powietrznych, którzy w 2023 r. wykonywali działania lotnicze wymienione w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE. W związku z tym operatorzy statków powietrznych, którzy byli wyłączeni w odniesieniu do 2023 r., nie powinni być uwzględniani w obliczeniach, ponieważ w 2023 r. operatorzy ci nie wykonywali działań lotniczych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE. Emisje w 2023 r. zgłoszono do dnia 31 marca 2024 r. Zapewniło to ostateczne dane dotyczące wyłączeń w 2023 r. Uwzględniając powyższe, łączny przydział uprawnień w odniesieniu do operatorów statków powietrznych, którzy w 2023 r. wykonywali działania lotnicze wymienione w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, wynosi 28 893 755 uprawnień.

(4)

Art. 10a ust. 8 akapit trzeci dyrektywy 2003/87/WE zawiera wymóg, zgodnie z którym uprawnienia, które nie zostały wydane operatorom statków powietrznych ze względu na zaprzestanie przez nich działalności i które nie są niezbędne do pokrycia wszelkich braków w umorzeniach dokonanych przez tych operatorów, należy wykorzystać w celu wspierania innowacji za pośrednictwem funduszu innowacyjnego, o którym to wsparciu mowa w art. 10a ust. 8 akapit pierwszy tej dyrektywy. Zgodnie z art. 10a ust. 8 akapit ósmy fundusz innowacyjny może również wspierać elektryfikację lotnictwa i działania mające na celu ograniczenie ogólnego wpływu lotnictwa na klimat. Uwzględniając operatorów statków powietrznych, którzy zaprzestali działalności do dnia 31 grudnia 2023 r., liczba ta wynosi 1 988 951 uprawnień.

(5)

Zgodnie z art. 9 dyrektywy 2003/87/WE współczynnik liniowy wynosi 4,3 % od 2024 r. do 2027 r. i 4,4 % od 2028 r. Aby zastosować redukcję o 4,3 % w 2024 r. w porównaniu z poziomami z 2023 r., współczynnik liniowy obliczono na podstawie przydziału w 2020 r. i prowadzi on do liczby 1 330 226 uprawnień na każdy rok w latach 2024–2026. Zastosowanie tego współczynnika liniowego prowadzi do przydzielenia 27 563 529 uprawnień na rok 2024.

(6)

Aby przydział bezpłatnych uprawnień dla operatorów statków powietrznych został obliczony zgodnie z art. 3d ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, w art. 3c ust. 5 tej dyrektywy zobowiązuje się Komisję do opublikowania również liczby bezpłatnych uprawnień, które zostałyby przydzielone w 2024 r. zgodnie z przepisami dotyczącymi przydziału bezpłatnych uprawnień obowiązującymi przed zmianami wprowadzonymi dyrektywą (UE) 2023/958. Liczba ta stanowi 85 % łącznej liczby uprawnień, które mają zostać przydzielone operatorom statków powietrznych lub które mają uzupełniać wspieranie innowacji za pośrednictwem funduszu innowacyjnego ustanowionego na mocy art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE.

(7)

Należy w związku z tym odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2023/2440,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (UE) 2023/2440 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 1

Łączna liczba uprawnień, które mają zostać przydzielone operatorom statków powietrznych na 2024 r., o której mowa w art. 3c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE, wynosi 27 563 529.

Artykuł 2

Liczba bezpłatnych uprawnień, które zostałyby przydzielone w 2024 r. zgodnie z przepisami dotyczącymi przydziału bezpłatnych uprawnień obowiązującymi przed zmianami wprowadzonymi dyrektywą (UE) 2023/958, wynosi 23 429 000.”;

2)

dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Artykuł 2a

Uwzględniając operatorów statków powietrznych, którzy zaprzestali działalności do dnia 31 grudnia 2023 r., 1 988 951 uprawnień przekazuje się do funduszu innowacyjnego ustanowionego na mocy art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2024 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

(2)  Decyzja Komisji (UE) 2023/1575 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie puli uprawnień, które mają zostać wydane w całej Unii na 2024 r. w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. L 192 z 31.7.2023, s. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1575/oj).

(3)  Decyzja Komisji (UE) 2023/2440 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie łącznej liczby uprawnień w całej Unii, które mają zostać przydzielone operatorom statków powietrznych na 2024 r. w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. L, 2023/2440, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2440/oj).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/958 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do wkładu lotnictwa w unijny cel zmniejszenia emisji w całej gospodarce i odpowiedniego wdrożenia globalnego środka rynkowego (Dz.U. L 130 z 16.5.2023, s. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/958/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1797/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top