EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1769

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1769 z dnia 26 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2174 w odniesieniu do aktualizacji indykatywnego kompendium towarów i usług związanych z ochroną środowiska oraz rodzajów działalności gospodarczej

C/2024/4295

Dz.U. L, 2024/1769, 27.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1769/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1769/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/1769

27.6.2024

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1769

z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2174 w odniesieniu do aktualizacji indykatywnego kompendium towarów i usług związanych z ochroną środowiska oraz rodzajów działalności gospodarczej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (1), w szczególności jego art. 3 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska ustanowione rozporządzeniem (UE) nr 691/2011 mają strukturę modułową W załączniku V do tego rozporządzenia określono moduł rachunków sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska.

(2)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2174 (2) ustanowiono indykatywne kompendium towarów i usług związanych z ochroną środowiska oraz rodzajów działalności gospodarczej, objętych zakresem załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 691/2011. Wykaz towarów i usług związanych z ochroną środowiska oraz rodzajów działalności gospodarczej zawarty w tym indykatywnym kompendium zmieniał się od 2015 r. i w związku z tym wymaga aktualizacji, aby odzwierciedlić towary i usługi związane z ochroną środowiska oraz rodzaje działalności gospodarczej, które należy uwzględnić w rachunkach sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska, określonych w rozporządzeniu (UE) nr 691/2011.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2174.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2174 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2024 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/691/oj.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2174 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie indykatywnego kompendium towarów i usług związanych z ochroną środowiska, formatu przekazywania danych na potrzeby europejskich rachunków ekonomicznych środowiska oraz zasad, struktury i częstotliwości składania sprawozdań dotyczących jakości na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Dz.U. L 307 z 25.11.2015, s. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2174/oj).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).


ZAŁĄCZNIK

Aby ułatwić jednolite stosowanie załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 691/2011, w niniejszym załączniku określono indykatywne kompendium towarów i usług związanych z ochroną środowiska oraz rodzajów działalności gospodarczej.

Towary, usługi i rodzaje działalności gospodarczej powinny mieć znaczenie krajowe. W celu oceny znaczenia krajowego można użyć następujących czynników:

a)

produkcja towarów i usług oraz rodzaje działalności gospodarczej są statystycznie istotne w danym kraju;

b)

istnieją źródła danych służące oszacowaniu towarów, usług i rodzajów działalności gospodarczej.

Indykatywne kompendium nie jest wyczerpujące i nie wyklucza istnienia innych mających znaczenie krajowe towarów i usług związanych z ochroną środowiska oraz rodzajów działalności gospodarczej.

Towary i usługi związane z ochroną środowiska

Produkty rolnictwa ekologicznego (roślinne i zwierzęce), ekologicznej akwakultury i usługi wspierające;

Produkcja drewna opałowego, w tym pelletu drzewnego, gazu drzewnego oraz produkcja innych rodzajów drewna, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju;

Usługi w zakresie gospodarki leśnej i usługi wspierające leśnictwo;

Usługi rekultywacji terenów kopalni;

Usługi odprowadzania wód odpływowych w celu zapobiegania skażeniu wód gruntowych;

Maszyny stosowane w gospodarce leśnej;

Elektryczny i bardziej zasobooszczędny sprzęt transportowy; rury wydechowe i ich części, w tym filtry cząsteczkowe;

Infrastruktura niezbędna do eksploatacji pojazdów elektrycznych, w tym stacje ładowania;

Części samochodów elektrycznych;

Instrumenty, maszyny i aparatura do analizy, filtrowania lub oczyszczania zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych;

Produkty wapiennicze do celów ochrony środowiska;

Zbiorniki septyczne, perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków; pompy do stosowania przy oczyszczaniu ścieków; pojazdy do odprowadzania ścieków i czyszczenia kanałów ściekowych; oraz inny specjalistyczny sprzęt do oczyszczania ścieków;

Węgiel aktywowany do celów filtrowania wody;

Rury i przewody rurowe dla oczyszczalni ścieków i do celów gospodarki wodnej;

Chłodnie kominowe oraz instrumenty, maszyny i aparatura do uzdatniania wody chłodzącej;

Worki i torby zastępujące torby plastikowe;

Wyroby z bioplasitku;

Kubły, pudła, worki i torby do przechowywania i transportu odpadów;

Sprzęt i maszyny do zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów: spalarnie, pojazdy ciężarowe i pojazdy do zbierania odpadów; oraz maszyny w zakładach przetwarzania odpadów (separatory, segregatory, prasy i sita);

Pojemniki wykorzystywane do gospodarowania odpadami, ochrony przed promieniowaniem, gospodarki wodnej oraz ochrony klimatu i powietrza atmosferycznego;

Usługi związane z konserwacją i naprawą w celu ograniczenia strat wody;

Specjalistyczny sprzęt i specjalistyczne usługi montażowe w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych, z wyłączeniem układów magazynowania energii, takie jak wysokowydajne kotły i wysokowydajne inne urządzenia opalane drewnem; panele fotowoltaiczne i ogniwa fotowoltaiczne, turbiny hydrauliczne i koła wodne, turbiny wiatrowe;

Technologie magazynowania energii oraz urządzenia i instalacje: specjalistyczne urządzenia związane z energią odnawialną, takie jak elektrownie magazynujące energię za pomocą sprężonego powietrza, magazyny ciepła jawnego, magazyny ciepła utajonego, magazynowanie wodoru oraz technologie „power-to-gas”, w tym magazynowanie energii wiatrowej w postaci wodoru lub metanu, oraz inne urządzenia do magazynowania energii;

Biopaliwa;

Czystsze produkty chemiczne: smary, farby i lakiery, środki poprawiające glebę, detergenty i mydła, nawozy i środki owadobójcze, kleje i inne spoiwa niezawierające rozpuszczalników; oraz kosmetyki;

Towary służące do izolacji termicznej i akustycznej, głównie w budynkach (takie jak produkty z korka, drzwi i okna z najlepszymi właściwościami izolacyjnymi, materiały izolacyjne do fasad, dachów i innych elementów budynków, w tym materiały z włókna szklanego, wełny skalnej, celulozy, polimerów i poliuretanu, oraz inne produkty, takie jak beton komórkowy);

Specjalistyczne urządzenia do zarządzania energią: np. termostaty do regulacji ogrzewania i chłodzenia, zawory termostatyczne, pompy ciepła, kotły kondensacyjne, słoneczne podgrzewacze wody;

Instrumenty i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego;

Lampy wyładowcze, takie jak lampy niskoprężne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, żarówki LED i najbardziej wydajne urządzenia gospodarstwa domowego;

Sprzęt do odzysku materiałów;

Działania w zakresie konserwacji, naprawy i montażu towarów związanych z ochroną środowiska; montaż pomp ciepła;

Energia elektryczna, gaz i ciepło ze źródeł odnawialnych, z wyłączeniem produkcji energii wodnej w elektrowniach szczytowo-pompowych (ESP) i produkcji energii w elektrociepłowniach z odpadów nieulegających biodegradacji: energia wiatrowa, słoneczna, wodna z wyjątkiem produkowanej w ESP, energia morska i biomasa oceaniczna;

Energia elektryczna produkowana w ESP, w tym sprzęt i montaż;

Sprzęt do elektrociepłowni (oraz montaż);

Woda odsalana i zebrane wody opadowe; oraz konserwacja sieci wodociągowych w celu ograniczenia strat wody;

Usługi kanalizacyjne, takie jak zbieranie, transport i oczyszczanie ścieków; oraz eksploatacja, konserwacja i czyszczenie kanalizacji;

Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, zarówno innych niż niebezpieczne, jak i niebezpiecznych, bez odzysku;

Odzysk energii z termicznego przekształcania odpadów;

Usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych;

Usługi w zakresie odzysku surowców i produkcji surowców wtórnych;

Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby, wód gruntowych i wód powierzchniowych;

Usługi związane z odkażaniem i oczyszczaniem powietrza;

Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń;

Nowe energooszczędne budynki, w tym domy pasywne i przebudowa energetyczna istniejących budynków;

Drogi i ścieżki rowerowe;

Naprawa sieci wodociągowych;

Oczyszczalnie ścieków i zakłady przetwarzania odpadów; oraz systemy kanalizacyjne;

Zakłady odzyskiwania materiałów i instalacje techniczne;

Elektrownie wykorzystujące energię odnawialną;

Systemy redukcji hałasu, takie jak bariery dźwiękochłonne i pozostała infrastruktura przy autostradach i liniach kolejowych; oraz konkretne produkty wbudowane w te systemy, takie jak ekrany akustyczne i inne produkty redukujące hałas, w tym cichsze nawierzchnie asfaltowe, ciche opony itp.;

Instalacja systemów przechwytywania spływów i wycieków zanieczyszczeń;

Zabezpieczenia przeciwerozyjne;

Usługi w zakresie upowszechniania danych i informacji do celów ochrony środowiska i gospodarowania zasobami: organizowanie kongresów, seminariów, podobnych wydarzeń itp.;

Oprogramowanie tworzone specjalnie do celów ochrony środowiska lub gospodarowania zasobami;

Usługi inżynieryjne i architektoniczne związane z budynkami o niskim poziomie zużycia energii i budynkami pasywnymi oraz przebudową energetyczną istniejących budynków;

Usługi inżynieryjne i architektoniczne związane z projektami w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;

Usługi inżynieryjne i architektoniczne związane z projektami w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej i gospodarowania odpadami;

Usługi inżynieryjne w zakresie działań związanych z rekultywacją;

Usługi inżynieryjne i architektoniczne związane z projektami w zakresie odzysku materiałów;

Usługi kontroli technicznej w zakresie monitorowania zanieczyszczeń i zapobiegania im we wszystkich formach: analiza gazów emitowanych przez kotły domowe, kontrola emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów, monitorowanie jakości powietrza itp.;

Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie ochrony środowiska;

Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie gospodarowania zasobami;

Usługi doradztwa w dziedzinie środowiska naturalnego;

Zbieranie odpadów publicznych i śmieci z ulic;

Usługi administracyjne do celów ochrony środowiska i gospodarowania zasobami;

Usługi szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania zasobami;

Usługi w zakresie ochrony środowiska świadczone przez organizacje członkowskie;

Usługi związane z rezerwatami przyrody, w tym ochrona dzikiej przyrody;

Rodzaje działalności gospodarczej związane z ochroną środowiska

Rolnictwo ekologiczne (roślinne i zwierzęce), ekologiczna akwakultura i usługi wspierające;

Działalność związana z produkcją drewna opałowego, w tym pelletu drzewnego, gazu drzewnego oraz z produkcją innych rodzajów drewna, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju;

Usługi w zakresie gospodarki leśnej i usługi wspierające leśnictwo;

Rekultywacja terenów kopalni;

Odprowadzanie wód odpływowych w celu zapobiegania skażeniu wód gruntowych;

Produkcja maszyn stosowanych w gospodarce leśnej;

Produkcja elektrycznego i bardziej zasobooszczędnego sprzętu transportowego; rury wydechowe i ich części, w tym filtry cząsteczkowe;

Działalność związana z infrastrukturą niezbędną do eksploatacji pojazdów elektrycznych, np. stacjami ładowania;

Produkcja części samochodów elektrycznych;

Produkcja instrumentów, maszyn i aparatury do analizy, filtrowania lub oczyszczania zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych;

Wytwarzanie produktów wapienniczych do celów ochrony środowiska;

Produkcja zbiorników septycznych, perforowanych kubłów i podobnych artykułów do filtrowania wody przy wejściu do ścieków; pomp do stosowania przy oczyszczaniu ścieków; pojazdów do odprowadzania ścieków i czyszczenia kanałów ściekowych; oraz inny specjalistyczny sprzęt do oczyszczania ścieków;

Produkcja węgla aktywowanego do celów filtrowania wody;

Produkcja rur i przewodów rurowych dla oczyszczalni ścieków i do celów gospodarki wodnej,

Budowa chłodni kominowych oraz produkcja instrumentów, maszyn i aparatury do uzdatniania wody chłodzącej;

Produkcja worków i toreb zastępujących torby plastikowe;

Produkcja pozostałych wyrobów z bioplastiku;

Produkcja kubłów, pudeł, worków i toreb do przechowywania i przewożenia odpadów;

Produkcja sprzętu i maszyn do zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów: spalarni, pojazdów ciężarowych i pojazdów do zbierania odpadów; oraz maszyn w zakładach przetwarzania odpadów (separatorów, segregatorów, pras i sit);

Produkcja pojemników wykorzystywanych do gospodarowania odpadami, ochrony przed promieniowaniem, gospodarki wodnej oraz ochrony klimatu i powietrza atmosferycznego;

Konserwacja i naprawy w celu ograniczenia strat wody;

Produkcja i instalacja specjalistycznego sprzętu do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, z wyłączeniem układów magazynowania energii (takich jak wysokowydajne kotły i inne urządzenia opalane drewnem, panele fotowoltaiczne i ogniwa fotowoltaiczne, turbiny hydrauliczne i koła wodne, turbiny wiatrowe);

Produkcja i montaż technologii magazynowania energii, urządzeń i instalacji: specjalistyczne urządzenia związane z energią odnawialną, takie jak elektrownie magazynujące energię za pomocą sprężonego powietrza, magazyny ciepła jawnego, magazyny ciepła utajonego, magazynowanie wodoru oraz technologie „power-to-gas”, w tym magazynowanie energii wiatrowej w postaci wodoru lub metanu, oraz inne urządzenia do magazynowania energii;

Produkcja biopaliw;

Produkcja czystszych produktów chemicznych smarów, farb i lakierów, środków poprawiających glebę, detergentów i mydeł, nawozów i środki owadobójczych, klejów i innych spoiw niezawierających rozpuszczalników; oraz kosmetyków;

Produkcja towarów służących do izolacji termicznej i akustycznej, głównie w budynkach (takich jak produkty z korka, drzwi i okien z najlepszymi właściwościami izolacyjnymi, materiałów izolacyjnych do fasad, dachów i innych elementów budynków, w tym materiałów z włókna szklanego, wełny skalnej, celulozy, polimerów i poliuretanu, oraz innych produktów, takich jak beton komórkowy);

Produkcja specjalistycznych urządzeń do zarządzania energią: np. termostatów do regulacji ogrzewania i chłodzenia, zaworów termostatycznych, pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych, słonecznych podgrzewaczy wody;

Produkcja instrumentów i aparatury do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego;

Produkcja lamp wyładowczych, w tym lamp niskoprężnych, kompaktowych lamp fluorescencyjnych, żarówek LED i najbardziej wydajnych urządzeń gospodarstwa domowego;

Produkcja sprzętu do odzysku materiałów;

Działania w zakresie konserwacji, naprawy i montażu towarów związanych z ochroną środowiska; montaż pomp ciepła;

Produkcja energii elektrycznej, gazu i ciepła ze źródeł odnawialnych, z wyłączeniem produkcji energii wodnej w elektrowniach szczytowo-pompowych (ESP) i produkcji energii w elektrociepłowniach z odpadów nieulegających biodegradacji: energia wiatrowa, słoneczna, wodna, energia morska i biomasa oceaniczna;

Produkcja energii elektrycznej w ESP, w tym montaż i produkcja sprzętu;

Produkcja i montaż sprzętu do elektrociepłowni;

Odsalanie wody i zbieranie wód opadowych; oraz konserwacja sieci wodociągowych w celu ograniczenia strat wody;

Usługi kanalizacyjne, takie jak zbieranie, transport i oczyszczanie ścieków; oraz eksploatacja, konserwacja i czyszczenie kanalizacji;

Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, zarówno innych niż niebezpieczne, jak i niebezpiecznych, bez odzysku;

Odzysk energii z termicznego przekształcania odpadów;

Usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych;

Usługi w zakresie odzysku surowców; oraz produkcja surowców wtórnych;

Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby, wód gruntowych i wód powierzchniowych;

Usługi związane z odkażaniem i oczyszczaniem powietrza;

Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń;

Budowa nowych energooszczędnych budynków, w tym domów pasywnych i przebudowa energetyczna istniejących budynków;

Budowa dróg i ścieżek rowerowych;

Naprawa sieci wodociągowych;

Prace budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków i zakładów przetwarzania odpadów; oraz systemów kanalizacyjnych;

Roboty budowlane w zakresie zakładów odzyskiwania materiałów i instalacji technicznych;

Roboty budowlane w zakresie elektrowni wykorzystujących energię odnawialną;

Produkcja systemów redukcji hałasu, takich jak bariery dźwiękochłonne i pozostała infrastruktura przy autostradach i liniach kolejowych; oraz wytwarzanie konkretnych produktów wbudowanych w te systemy, takich jak ekrany akustyczne i inne produkty redukujące hałas, w tym cichsze nawierzchnie asfaltowe i ciche opony;

Instalacja systemów przechwytywania spływów i wycieków zanieczyszczeń;

Budowa zabezpieczeń przeciwerozyjnych;

Działalność w zakresie upowszechniania danych i informacji do celów ochrony środowiska i gospodarowania zasobami: organizowanie kongresów, seminariów, podobnych wydarzeń itp.;

Oprogramowanie tworzone specjalnie do celów ochrony środowiska lub gospodarowania zasobami;

Działalność inżynieryjna i architektoniczna związana z budynkami o niskim poziomie zużycia energii i budynkami pasywnymi oraz przebudową energetyczną istniejących budynków;

Działalność inżynieryjna i architektoniczna związana z projektami w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;

Działalność inżynieryjna i architektoniczna związana z projektami w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej i gospodarowania odpadami;

Usługi inżynieryjne w zakresie działań związanych z rekultywacją;

Działalność inżynieryjna i architektoniczna związana z projektami w zakresie odzysku materiałów;

Działalność w obszarze usług kontroli technicznej w zakresie monitorowania zanieczyszczeń i zapobiegania im we wszystkich formach: analiza gazów emitowanych przez kotły domowe, kontrola emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów, usługi monitorowania jakości powietrza itp.;

Badania i rozwój w zakresie ochrony środowiska;

Badania i rozwój w zakresie gospodarowania zasobami;

Usługi doradztwa w dziedzinie środowiska naturalnego;

Zbieranie odpadów publicznych i śmieci z ulic;

Usługi administracyjne do celów ochrony środowiska i gospodarowania zasobami;

Usługi szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania zasobami;

Usługi w zakresie ochrony środowiska świadczone przez organizacje członkowskie;

Usługi związane z rezerwatami przyrody, w tym ochrona dzikiej przyrody.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1769/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top