EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024L1405

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2024/1405 z dnia 14 marca 2024 r. zmieniająca załącznik IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do dodawania surowców do produkcji biopaliw i biogazu

C/2024/1585

Dz.U. L, 2024/1405, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1405/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1405/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/1405

17.5.2024

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2024/1405

z dnia 14 marca 2024 r.

zmieniająca załącznik IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do dodawania surowców do produkcji biopaliw i biogazu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (1), w szczególności jej art. 28 ust. 6 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zrównoważone biopaliwa i biogazy odgrywają ważną rolę w zwiększaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorach, od których oczekuje się, że będą polegać na paliwach ciekłych w perspektywie długoterminowej. Dyrektywa (UE) 2018/2001 wprowadza nowe przepisy dotyczące promowania stosowania biopaliw i biogazów produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX do tej dyrektywy.

(2)

Analiza niektórych surowców zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ust. 6 akapit trzeci dyrektywy (UE) 2018/2001 wykazała, że mogą one być wykorzystane jako surowiec do produkcji biopaliw i biogazu. Surowce te należy zatem dodać do załącznika IX do dyrektywy (UE) 2018/2001.

(3)

Kryterium decydującym o dodaniu surowca do części A lub części B załącznika IX jest to, czy dany surowiec może być przetwarzany wyłącznie za pomocą technologii zaawansowanych, czy też może być przetwarzany na biopaliwa lub biogazy z wykorzystaniem technologii rozwiniętych. Wobec braku definicji technologii zaawansowanych i rozwiniętych w dyrektywie (UE) 2018/2001, przy dodawaniu surowców do części A lub części B załącznika IX należy uwzględnić szereg czynników. Oprócz wskaźników dotyczących gotowości technologii i gotowości komercyjnej należy również uwzględnić poziom wdrożenia danej technologii. Ponadto poziom rozwoju technologii różni się w zależności od rodzaju produkowanych paliw. Technologie niezbędne do przetwarzania międzyplonów i roślin uprawianych na terenach poważnie zdegradowanych na biopaliwa wykorzystywane w lotnictwie nie są jeszcze stosowane komercyjnie na dużą skalę, podczas gdy technologie rozwinięte są już dostępne i stosowane na dużą skalę do przetwarzania tych samych surowców na inne rodzaje biopaliw wykorzystywane w innych sektorach transportu, takie jak biodiesel, bioetanol i biogaz. W związku z tym należy dodać te surowce, wyłącznie wówczas, gdy są one wykorzystywane do produkcji biopaliw w sektorze lotnictwa, do części A załącznika IX do dyrektywy oraz do części B załącznika IX do dyrektywy, jeżeli surowce te są wykorzystywane do produkcji innych rodzajów biopaliw stosowanych w innych sektorach transportu.

(4)

Komisja powinna regularnie oceniać, czy surowce uwzględnione jako surowce do produkcji biopaliw i biogazu na potrzeby transportu nadal spełniają kryteria i zasady określone w art. 28 ust. 6 dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, w szczególności kryteria zrównoważonego rozwoju, a także zapewnić, aby nie utrudniano realizacji inwestycji w najbardziej zaawansowane technologie przetwarzania, w tym te wymagane do produkcji paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego, oraz aby możliwa była realizacja odpowiednich celów określonych w dyrektywie (UE) 2018/2001.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę (UE) 2018/2001.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku IX do dyrektywy (UE) 2018/2001 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2024 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IX do dyrektywy (UE) 2018/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A dodaje się następujące surowce:

„r)

Oleje fuzlowe z destylacji alkoholowej;

s)

Metanol surowy uzyskany w wyniku roztwarzania masy celulozowej siarczanowej pochodzącej z procesu produkcji pulpy drzewnej;

t)

Międzyplony, takie jak rośliny międzyplonowe i uprawy okrywowe uprawiane na obszarach, na których ze względu na krótki okres wegetacji produkcja roślin spożywczych i pastewnych jest ograniczona do jednego zbioru i pod warunkiem, że ich stosowanie nie powoduje popytu na dodatkowe grunty oraz pod warunkiem zachowania zawartości materii organicznej w glebie, jeżeli są wykorzystywane do produkcji biopaliw w sektorze lotnictwa;

u)

Rośliny uprawiane na terenach poważnie zdegradowanych, z wyjątkiem roślin spożywczych i pastewnych, jeżeli są wykorzystywane do produkcji biopaliw w sektorze lotnictwa;

v)

Sinice.”;

2)

w części B dodaje się następujące surowce:

„c)

Zniszczone uprawy, które nie nadają się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym lub paszowym, z wyłączeniem substancji, które zostały w sposób zamierzony zmodyfikowane lub zanieczyszczone w celu zapewnienia zgodności z niniejszą definicją;

d)

Ścieki komunalne i pochodne inne niż osad ściekowy;

e)

Rośliny uprawiane na terenach poważnie zdegradowanych, z wyłączeniem roślin spożywczych i pastewnych oraz surowców wymienionych w części A niniejszego załącznika, jeżeli nie są wykorzystywane do produkcji biopaliw w sektorze lotnictwa;

f)

Międzyplony, takie jak rośliny międzyplonowe i uprawy okrywowe, z wyłączeniem surowców wymienionych w części A niniejszego załącznika uprawiane na obszarach, na których ze względu na krótki okres wegetacji produkcja roślin spożywczych i pastewnych jest ograniczona do jednego zbioru i pod warunkiem że ich stosowanie nie powoduje popytu na dodatkowe grunty oraz pod warunkiem zachowania zawartości materii organicznej w glebie, jeżeli nie są wykorzystywane do produkcji biopaliw w sektorze lotnictwa.”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1405/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top