EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1086

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1086 z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

C/2024/2479

Dz.U. L, 2024/1086, 12.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1086/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1086/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/1086

12.4.2024

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1086

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 230 ust. 1 oraz art. 232 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2016/429 stanowi, że do Unii można wprowadzać wyłącznie przesyłki zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzące z państwa trzeciego lub terytorium, bądź ich strefy lub kompartmentu, wymienionych w wykazie zgodnie z art. 230 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/692 (2) określono wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, które muszą spełniać przesyłki niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref lub kompartmentów w przypadku zwierząt akwakultury, aby mogły zostać wprowadzone do Unii.

(3)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 (3) ustanowiono wykazy państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, które są objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692. Te wykazy i niektóre ogólne zasady dotyczące tych wykazów znajdują się w załącznikach I–XXII do tego rozporządzenia wykonawczego.

(4)

W szczególności w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 określono wykazy państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii odpowiednio przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych.

(5)

Stany Zjednoczone powiadomiły Komisję o wystąpieniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w stanach Michigan i Teksas, potwierdzonych odpowiednio w dniu 3 kwietnia 2024 r. i 2 kwietnia 2024 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(6)

W związku z wystąpieniem ostatnich ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków organ weterynaryjny Stanów Zjednoczonych wyznaczył obszary objęte ograniczeniami o promieniu co najmniej 10 km wokół zakładów, w których wystąpiła choroba, oraz wprowadził politykę likwidacji stad w celu kontroli występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby.

(7)

Stany Zjednoczone przedstawiły Komisji informacje o sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz środkach, jakie przedsięwzięły celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku z wystąpieniem ostatnich ognisk w stanach Michigan i Teksas.

(8)

Informacje te zostały ocenione przez Komisję. Komisja uważa, że ze względu na sytuację w zakresie zdrowia zwierząt na obszarach objętych ograniczeniami ustanowionych przez organ weterynaryjny Stanów Zjednoczonych należy zawiesić wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych z obszarów objętych niedawni ogniskami choroby w stanach Michigan i Teksas, w celu ochrony statusu zdrowia zwierząt w Unii.

(9)

Ponadto Kanada i Stany Zjednoczone przedłożyły Komisji zaktualizowane informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej na swoich terytoriach w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków, która to sytuacja doprowadziła do zawieszenia wprowadzania niektórych produktów do Unii, jak określono w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(10)

Kanada przedłożyła zaktualizowane informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do trzech ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w prowincjach Kolumbia Brytyjska (2) i Quebec (1), potwierdzonych w okresie od 4 listopada 2023 r. do 9 lutego 2024 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(11)

Stany Zjednoczone przedłożyły zaktualizowane informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do 14 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w stanach Arkansas (2), Kalifornia (3), Floryda (1), Michigan (2) i Minnesota (2), Missouri (1), Dakota Południowa (1), Waszyngton (1) i Wisconsin (1), potwierdzonych w okresie od 27 października 2023 r. do 8 lutego 2024 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(12)

Kanada i Stany Zjednoczone przedstawiły również informacje na temat środków wprowadzonych w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków. W szczególności w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków Kanada i Stany Zjednoczone wdrożyły politykę likwidacji stad w celu kontroli i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby, a także zakończyły wymagane działania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji w następstwie wdrożenia na swoich terytoriach polityki likwidacji stad w zakażonych zakładach drobiarskich.

(13)

Komisja oceniła informacje przedłożone przez Kanadę i Stany Zjednoczone i uważa, że państwa te przedstawiły odpowiednie gwarancje, iż sytuacja w zakresie zdrowia zwierząt, która doprowadziła do zawieszenia wprowadzania do Unii przesyłek niektórych produktów z odnośnych stref w tych państwach trzecich, jak określono w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, nie zagraża już zdrowiu zwierząt ani zdrowiu publicznemu w Unii, oraz że w związku z tym należy ponownie zezwolić na wprowadzanie do Unii takich przesyłek z odnośnych stref Kanady i Stanów Zjednoczonych, z których wprowadzanie do Unii zostało zawieszone.

(14)

Należy zatem zmienić załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, aby uwzględnić obecną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

(15)

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz w celu uniknięcia niepotrzebnych zakłóceń w handlu z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, zmiany, które mają zostać wprowadzone niniejszym rozporządzeniem w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, powinny stać się skuteczne w trybie pilnym.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/404

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się zmiany zgodnie z częścią I załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2024 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Dz.U. L 114 z 31.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części 1, sekcja B wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pozycji dotyczącej Kanady wiersz dotyczący strefy CA-2.206 otrzymuje brzmienie:

CA

Kanada

CA-2.206

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.11.2023

28.3.2024”

(ii)

w pozycji dotyczącej Kanady wiersz dotyczący strefy CA-2.211 otrzymuje brzmienie:

CA

Kanada

CA-2.211

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.11.2023

28.3.2024”

(iii)

w pozycji dotyczącej Kanady wiersz dotyczący strefy CA-2.233 otrzymuje brzmienie:

CA

Kanada

CA-2.233

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.2.2024

28.3.2024”

(iv)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.484 otrzymuje brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.484

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.10.2023

24.3.2024”

(v)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.508 otrzymuje brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.508

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.11.2023

13.3.2024”

(vi)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.518 otrzymuje brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.518

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.11.2023

18.3.2024”

(vii)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.555 otrzymuje brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.555

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.11.2023

23.3.2024”

(viii)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące stref US-2.558 i US-2.559 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.558

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.12.2023

16.3.2024

US-2.559

N, P1

 

5.12.2023

16.3.2024”

(ix)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.562 otrzymuje brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.562

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.12.2023

16.3.2024”

(x)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.577 otrzymuje brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.577

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.12.2023

15.3.2024”

(xi)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.583 otrzymuje brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.583

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.12.2023

23.3.2024”

(xii)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.592 otrzymuje brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.592

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.12.2023

23.3.2024”

(xiii)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące stref US-2.601 i US-2.602 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.601

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.12.2023

23.3.2024

US-2.602

N, P1

 

27.12.2023

30.3.2024”

(xiv)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.611 otrzymuje brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.611

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.1.2024

24.3.2024”

(xv)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.624 otrzymuje brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.624

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.2.2024

16.3.2024”

(xvi)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po wierszu dotyczącym strefy US-2.632 dodaje się wiersze dotyczące stref US-2.633 oraz US-2.634 w brzmieniu:

US

Stany Zjednoczone

US-2.633

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.4.2024

 

US-2.634

N, P1

 

2.4.2024”

 

b)

w części 2 w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po opisie strefy US-2.632 dodaje się opisy stref US-2.633 i US-2.634 w brzmieniu:

„Stany Zjednoczone

US-2.633

State of Michigan

Ionia 01

Ionia County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.1367063°W 42.9755191°N)

US-2.634

State of Texas

Parmer 01

Parmer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 102.9827494°W 34.5187924°N)”

2)

w załączniku XIV część 1 sekcja B wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pozycji dotyczącej Kanady wiersze dotyczące strefy CA-2.206 otrzymują brzmienie:

CA

Kanada

CA-2.206

POU, RAT

N, P1

 

4.11.2023

28.3.2024

GBM

P1

 

4.11.2023

28.3.2024”

b)

w pozycji dotyczącej Kanady wiersze dotyczące strefy CA-2.211 otrzymują brzmienie:

CA

Kanada

CA-2.211

POU, RAT

N, P1

 

7.11.2023

28.3.2024

GBM

P1

 

7.11.2023

28.3.2024”

c)

w pozycji dotyczącej Kanady wiersze dotyczące strefy CA-2.233 otrzymują brzmienie:

CA

Kanada

CA-2.233

POU, RAT

N, P1

 

9.2.2024

28.3.2024

GBM

P1

 

9.2.2024

28.3.2024”

d)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.484 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.484

POU, RAT

N, P1

 

27.10.2023

24.3.2024

GBM

P1

 

27.10.2023

24.3.2024”

e)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.508 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.508

POU, RAT

N, P1

 

14.11.2023

13.3.2024

GBM

P1

 

14.11.2023

13.3.2024”

f)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.518 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.518

POU, RAT

N, P1

 

20.11.2023

18.3.2024

GBM

P1

 

20.11.2023

18.3.2024”

g)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.555 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.555

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2023

23.3.2024

GBM

P1

 

29.11.2023

23.3.2024”

h)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące stref US-2.558 i US-2.559 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.558

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2023

16.3.2024

GBM

P1

 

5.12.2023

16.3.2024

US-2.559

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2023

16.3.2024

GBM

P1

 

5.12.2023

16.3.2024”

i)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.562 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.562

POU, RAT

N, P1

 

7.12.2023

16.3.2024

GBM

P1

 

7.12.2023

16.3.2024”

j)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.577 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.577

POU, RAT

N, P1

 

11.12.2023

15.3.2024

GBM

P1

 

11.12.2023

15.3.2024”

k)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.583 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.583

POU, RAT

N, P1

 

7.12.2023

23.3.2024

GBM

P1

 

7.12.2023

23.3.2024”

l)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.592 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.592

POU, RAT

N, P1

 

19.12.2023

23.3.2024

GBM

P1

 

19.12.2023

23.3.2024”

m)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące stref US-2.601 i US-2.602 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.601

POU, RAT

N, P1

 

27.12.2023

23.3.2024

GBM

P1

 

27.12.2023

23.3.2024

US-2.602

POU, RAT

N, P1

 

27.12.2023

30.3.2024

GBM

P1

 

27.12.2023

30.3.2024”

n)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.611 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.611

POU, RAT

N, P1

 

5.1.2024

24.3.2024

GBM

P1

 

5.1.2024

24.3.2024”

o)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.624 otrzymują brzmienie:

US

Stany Zjednoczone

US-2.624

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2024

16.3.2024

GBM

P1

 

8.2.2024

16.3.2024”

p)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po wierszach dotyczących strefy US-2.632 dodaje się wiersze dotyczące stref US-2.633 i US-2.634 w brzmieniu:

US

Stany Zjednoczone

US-2.633

POU, RAT

N, P1

 

3.4.2024

 

GBM

P1

 

3.4.2024

 

US-2.634

POU, RAT

N, P1

 

2.4.2024

 

GBM

P1

 

2.4.2024”

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1086/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top