EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1068

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1068 z dnia 12 kwietnia 2024 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu ekstraktu rozmarynu jako dodatku paszowego dla kotów i psów

C/2024/2308

Dz.U. L, 2024/1068, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1068/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1068/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/1068

15.4.2024

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1068

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu ekstraktu rozmarynu jako dodatku paszowego dla kotów i psów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu ekstraktu rozmarynu otrzymywanego z suszonych liści Rosmarinus officinalis L. za pomocą ekstrakcji acetonem lub etanolem. Do wniosku dołączono dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie preparatu ekstraktu rozmarynu jako dodatku paszowego dla kotów i psów, celem zaklasyfikowania go do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „przeciwutleniacze”.

(4)

W opinii z dnia 18 listopada 2021 r. (2) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania preparat ekstraktu rozmarynu otrzymywanego z suszonych liści Rosmarinus officinalis L. za pomocą ekstrakcji acetonem lub etanolem jest bezpieczny do maksymalnych poziomów stosowania wynoszących odpowiednio 300 mg/kg i 50 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla psów i kotów (co odpowiada stężeniu kwasu karnozowego wynoszącemu odpowiednio 34 mg/kg i 5 mg/kg). Urząd stwierdził również, że preparat należy uznać za drażniący dla skóry i oczu, ale nie był w stanie stwierdzić, czy może on działać uczulająco na skórę. Urząd uznał, że narażenie poprzez wdychanie jest mało prawdopodobne. Ponieważ ekstrakt rozmarynu jest stosowany jako dodatek do żywności, a jego funkcja w paszy byłaby zasadniczo taka sama jak w żywności, Urząd stwierdził, że dodatkowe wykazywanie skuteczności nie jest konieczne. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

W związku z powyższym Komisja uznaje, że preparat ekstraktu rozmarynu spełnia warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Należy zatem zezwolić na stosowanie tego preparatu. Komisja uważa ponadto, że należy zastosować odpowiednie środki ochronne, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia użytkowników dodatku.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat określony w załączniku, należący do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „przeciwutleniacze”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 kwietnia 2024 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Dziennik EFSA 2022;20(1):6978.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

mg kwasu karnozowego/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki technologiczne. Grupa funkcjonalna: przeciwutleniacze

1b392

Ekstrakt rozmarynu

Skład dodatku

Preparat ekstraktu rozmarynu z suszonych liści Rosmarinus officinalis z kwasem karnozowym 9–12 %, suma kwasu karnozowego i karnozolu ≥ 10 %

Postać płynna

Ekstrakt otrzymuje się metodami ekstrakcji acetonem lub etanolem.

Pozostałości rozpuszczalników (aceton lub etanol) ≤ 250 mg/kg

Kamfora ≤ 150 mg/kg

Charakterystyka substancji czynnych

Kwas karnozowy C20H28O4

Numer CAS 3650-09-7

Karnozol C20H26O4

Numer CAS 5957-80-2

Suma kwasu karnozowego i karnozolu w ekstrakcie:

≥ 90 % m/m diterpenów fenolowych ogółem w ekstrakcie; ≥ 15 % m/m substancji lotnych ogółem

Metoda analityczna  (1)

Do oznaczania ilościowego kwasu karnozowego i karnozolu w dodatku paszowym:

wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)

Do oznaczania ilościowego kwasu karnozowego i karnozolu w mieszance paszowej:

chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC/FID)

Koty

Psy

 

 

5

34

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilność przy obróbce cieplnej.

2.

Jednoczesne stosowanie różnych źródeł kwasu karnozowego nie może powodować przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu tej substancji w mieszankach paszowych pełnoporcjowych ustalonych dla każdego odpowiedniego gatunku.

3.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej dla skóry, oczu i dróg oddechowych.

5 maja 2034 r.


(1)  Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1068/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top