EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0564

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/564 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, opracowanych na potrzeby rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1187 i rozporządzenia (UE) 2015/1189

C/2024/854

OJ L, 2024/564, 15.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/564/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/564/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie L


2024/564

15.2.2024

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/564

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, opracowanych na potrzeby rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1187 i rozporządzenia (UE) 2015/1189

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (2) państwa członkowskie uznają produkt, do którego mają zastosowanie zharmonizowane normy, których numery referencyjne opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, za spełniający wszystkie odpowiednie wymagania obowiązującego środka wykonawczego, z którym związane są te normy.

(2)

Decyzją wykonawczą C(2016) 7764 final (3) Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) o opracowanie norm zharmonizowanych wspierających wdrożenie rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1187 (4) i rozporządzenia (UE) 2015/1189 (5). W szczególności Komisja zwróciła się do CEN o dostosowanie normy EN 303-5:2012 na potrzeby określania efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń z kotłów na paliwo stałe oraz o rozszerzenie jej zakresu na kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej od 500 kW do 1 000 kW oraz kotły na paliwo stałe zasilane biomasą niedrzewną. Ponadto Komisja zwróciła się do CEN o dostosowanie norm EN 303-5:2012 i EN 13203-5:2015 lub wszelkich innych odpowiednich norm w celu określenia efektywności podgrzewania wody przez kotły wielofunkcyjne na paliwo stałe.

(3)

Na podstawie decyzji wykonawczej C(2016) 7764 final CEN zakończył prace nad dostosowaniem normy zharmonizowanej EN 303-5:2012 na potrzeby określania efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla kotłów na paliwo stałe. Ta norma zharmonizowana spełnia wymagania, które ma obejmować.

(4)

W związku z tym Komisja stwierdziła, że numer referencyjny normy EN 303-5:2021 nadaje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby umożliwić domniemanie zgodności z wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/1187 i rozporządzeniu (UE) 2015/1189, zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE.

(5)

CEN wycofał normę EN 303-5:2021 przed opublikowaniem jej numeru referencyjnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zastąpił ją normą EN 303-5:2021+A1:2022 po upływie terminu wyznaczonego decyzją wykonawczą C(2016) 7764 final na przyjęcie wniosku przez CEN.

(6)

Zmiana A1:2022 do normy EN 303-5:2021 nie ma wpływu na zgodność z wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/1187 i rozporządzeniu (UE) 2015/1189.

(7)

Numer referencyjny normy EN 303-5:2021+A1:2022 został opublikowany w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2023/1586 (6) do celów domniemania zgodności z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7), zgodnie z art. 10 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

(8)

W związku z tym należy opublikować numer referencyjny normy EN 303-5:2021+A1:2022 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do celów domniemania zgodności z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2015/1187 i rozporządzeniem (UE) 2015/1189, zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE.

(9)

Komunikat Komisji 2017/C 076/01 (8) dotyczący wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 odnosi się do normy europejskiej EN 303-5:2012 i niektórych innych norm europejskich w celu umożliwienia dostępu do metod pomiarowych i obliczeniowych, zanim odniesienia do norm zharmonizowanych zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponieważ norma ta została wycofana, a przedmiotowe metody stały się nieaktualne, komunikat 2017/C 076/01 nie ma już zastosowania.

(10)

Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie w dniu jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, opracowanych na potrzeby rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1187, wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji.

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących kotłów na paliwa stałe, opracowanych na potrzeby rozporządzenia (UE) 2015/1189, wymienione w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2024 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wniosku o normalizację skierowanego do europejskich organizacji normalizacyjnych w odniesieniu do etykietowania energetycznego kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne na potrzeby rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 oraz w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe na potrzeby rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (C(2016) 7764 final).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (Dz.U. L 193 z 21.7.2015, s. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1187/oj).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. L 193 z 21.7.2015, s. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1189/oj).

(6)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1586 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 194 z 2.8.2023, s. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj).

(7)  Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24).

(8)  Komunikat Komisji 2017/C 076/01 w ramach wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (Dz.U. C 76 z 10.3.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Normy zharmonizowane opracowane na potrzeby rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1187

Nr

Odniesienie do normy

1.

EN 303-5:2021+A1:2022

Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie


ZAŁĄCZNIK II

Normy zharmonizowane opracowane na potrzeby rozporządzenia (UE) 2015/1189

Nr

Odniesienie do normy

1.

EN 303-5:2021+A1:2022

Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/564/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top