EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2449

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2449 z dnia 6 listopada 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w odniesieniu do szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielkości emisji, częściowych raportów na temat wielkości emisji, dokumentów zgodności i sprawozdań na poziomie przedsiębiorstwa oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1927

C/2023/7352

OJ L, 2023/2449, 07.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2449/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2449/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie L


2023/2449

7.11.2023

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/2449

z dnia 6 listopada 2023 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w odniesieniu do szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielkości emisji, częściowych raportów na temat wielkości emisji, dokumentów zgodności i sprawozdań na poziomie przedsiębiorstwa oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1927

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (1), w szczególności jego art. 6 ust. 5, art. 12 ust. 2 i art. 17 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1927 (2) określono szablony i zasady techniczne na potrzeby składania planów monitorowania, raportów na temat wielkości emisji i dokumentów zgodności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/757.

(2)

Rozporządzeniem (UE) 2023/957 (3) zmieniono rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu włączenia transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji („EU ETS”) oraz monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) i emisji z dodatkowych typów statków. Nałożono w nim również na przedsiębiorstwa obowiązek zgłaszania zagregowanych danych dotyczących emisji na poziomie przedsiębiorstwa („raporty na poziomie przedsiębiorstwa”). Nałożono w nim ponadto na Komisję obowiązek ustanowienia przepisów technicznych dotyczących automatycznego przedkładania szablonów do celów składania planów monitorowania.

(3)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1927 należy zmienić w celu odzwierciedlenia tych zmian. Zakres niezbędnych zmian w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1927 wymaga publikacji całego tekstu. Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1927 i zastąpić je niniejszym rozporządzeniem,

(4)

Plan monitorowania powinien zawierać co najmniej elementy określone w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/757. Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/757 i zgodnie z art. 10 akapit ostatni tego rozporządzenia plany monitorowania powinny umożliwiać monitorowanie i raportowanie zużycia paliwa i wyemitowanej emisji gazów cieplarnianych na podstawie innych, dobrowolnie wybranych kryteriów.

(5)

Dostarczając informacji dotyczących elementów i procedur w ramach planu monitorowania zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/757, przedsiębiorstwa powinny mieć również możliwość odwołania się do procedur lub systemów skutecznie wdrożonych w ramach ich istniejących systemów zarządzania, takich jak międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczeństwem (kodeks ISM) (4) bądź plan zarządzania efektywnością energetyczną statku (SEEMP) (5), lub do systemów i kontroli objętych zharmonizowanymi normami jakości, normami środowiskowymi i normami zarządzania energią, na przykład EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 lub EN ISO 50001:2011. W takich przypadkach lub gdy odpowiednie procedury, zgodnie z przepisami dotyczącymi monitorowania emisji określonymi w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) 2015/757, są już opisane w ustanowionych pisemnych procedurach, powinna istnieć możliwość zawarcia w planach monitorowania ich krótkiego opisu lub streszczenia.

(6)

Aby ułatwić monitorowanie, należy umożliwić stosowanie domyślnych wartości w odniesieniu do poziomu niepewności związanego z monitorowaniem paliwa przy uwzględnieniu wytycznych opracowanych przez Komisję.

(7)

Należy określić specyfikacje techniczne elektronicznego szablonu raportów na temat wielkości emisji. Jest to konieczne, aby zapewnić składanie zweryfikowanych raportów na temat wielkości emisji drogą elektroniczną i zamieszczenie w nich pełnych i zagregowanych informacji w ujęciu rocznym.

(8)

Raport na temat wielkości emisji powinien zawierać co najmniej informacje określone w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/757, w tym wyniki rocznego monitorowania. Powinien również umożliwić zgłaszanie dodatkowych informacji, które ułatwiają zrozumienie zgłaszanych dobrowolnie średnich wskaźników eksploatacyjnej efektywności energetycznej.

(9)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/757, w przypadku zmiany przedsiębiorstwa w odniesieniu do statku poprzednie przedsiębiorstwo składa raport na poziomie statku, obejmujący te same elementy co roczny raport na temat wielkości emisji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia, tyle że ograniczony do okresu odpowiadającego działalności prowadzonej na odpowiedzialność poprzedniego przedsiębiorstwa („częściowe raporty na temat wielkości emisji”). Specyfikacje elektronicznego szablonu raportu na temat wielkości emisji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/757, powinny mieć również zastosowanie do częściowych raportów na temat wielkości emisji.

(10)

Należy zmienić przepisy ustanawiające elektroniczny szablon dokumentów zgodności, aby dostosować je do zmian wprowadzonych do informacji o przedsiębiorstwie i danych identyfikacyjnych statku w szablonach planów monitorowania.

(11)

Zgodnie z art. 11a ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/757 od 2025 r. przedsiębiorstwa mają przekazywać zagregowane dane dotyczące emisji na poziomie przedsiębiorstwa („sprawozdania na poziomie przedsiębiorstwa”) właściwemu organowi administrującemu. Aby przedmiotowe plany monitorowania zawierały znormalizowane informacje umożliwiające harmonijne wdrożenie obowiązków sprawozdawczych na poziomie przedsiębiorstwa, należy określić specyfikacje techniczne elektronicznego szablonu tych raportów.

(12)

Sprawozdania na poziomie przedsiębiorstwa powinny obejmować co najmniej informacje określone w art. 11a rozporządzenia (UE) 2015/757. Powinny one również obejmować elementy wymagane do przekazywania zweryfikowanych emisji do rejestru Unii zgodnie z art. 31 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1122 (6).

(13)

Emisje gazów cieplarnianych z transportu morskiego zostaną włączone do EU ETS od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2024 r., a emisje metanu i podtlenku azotu zostaną objęte zakresem rozporządzenia (UE) 2015/757 od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2024 r. Datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia należy zatem odroczyć do tej daty,

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Elektroniczny szablon planu monitorowania

1.   Do celów składania planu monitorowania zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 2015/757 przedsiębiorstwa korzystają z elektronicznej wersji szablonu dostępnej w zautomatyzowanym unijnym systemie informacyjnym THETIS MRV obsługiwanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego („THETIS MRV”).

2.   Elektroniczna wersja szablonu planu monitorowania, o której mowa w ust. 1, zawiera informacje określone w załączniku I.

Artykuł 2

Elektroniczny szablon raportu na temat wielkości emisji i częściowego raportu na temat wielkości emisji

1.   Do celów składania raportu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/757 („raport na temat wielkości emisji”), oraz raportu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia („częściowy raport na temat wielkości emisji”), przedsiębiorstwa korzystają z elektronicznej wersji szablonu dostępnej w THETIS MRV.

2.   Elektroniczna wersja szablonu raportu na temat wielkości emisji oraz częściowego raportu na temat wielkości emisji, zawiera informacje określone w załączniku II.

Artykuł 3

Elektroniczny szablon dokumentu zgodności

1.   Do celów wydania dokumentu zgodności zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/757 weryfikator przedstawia odpowiednie dane, wykorzystując w tym celu elektroniczną wersję szablonu dostępną w THETIS MRV.

2.   Elektroniczna wersja szablonu dokumentu zgodności, o której mowa w ust. 1, zawiera informacje określone w załączniku III.

Artykuł 4

Elektroniczny szablon raportu na poziomie przedsiębiorstwa

1.   Do celów przekazywania zagregowanych danych dotyczących emisji na poziomie przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11a ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/757 („raport na poziomie przedsiębiorstwa”), przedsiębiorstwa korzystają z elektronicznej wersji szablonu dostępnej w THETIS MRV.

2.   Elektroniczna wersja szablonu raportu na poziomie przedsiębiorstwa zawiera informacje określone w załączniku IV.

Artykuł 5

Uchylenie

1.   Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1927 traci moc z dniem 1 stycznia 2024 r.

2.   Odesłania do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1927 odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 55.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1927 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielkości emisji i dokumentów zgodności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego (Dz.U. L 299 z 5.11.2016, s. 1);

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/957 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu włączenia transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dodatkowych gazów cieplarnianych i emisji z dodatkowych typów statków (Dz.U. L 130 z 16.5.2023, s. 105).

(4)  Przyjęty przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) rezolucją Zgromadzenia A.741(18).

(5)  Prawidło 22 konwencji MARPOL, załącznik VI.

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii (Dz.U. L 177 z 2.7.2019, s. 3).


ZAŁĄCZNIK I

Szablon planu monitorowania

CZĘŚĆ A

ARKUSZ EWIDENCJI ZMIAN

Nr wersji

Dzień odniesienia

Status w dniu odniesienia (1)

Odesłanie do części, w których dokonano aktualizacji lub modyfikacji, oraz krótkie wyjaśnienie zmian

 

 

 

 

CZĘŚĆ B

DANE PODSTAWOWE

Tabela B.1

Dane identyfikacyjne statku i szczegółowe informacje na temat właściciela statku

Nazwa statku

 

Numer identyfikacyjny statku według IMO

 

Port rejestracji

 

Port macierzysty (jeżeli nie jest tożsamy z portem rejestracji)

 

Nazwa właściciela statku (2)

 

Numer identyfikacji podatkowej właściciela statku (opcjonalnie)

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z właścicielem statku (opcjonalnie)

 

Adres miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie)

 

Miasto (opcjonalnie)

 

Kraj/prowincja/region (opcjonalnie)

 

Numer telefonu służbowego (opcjonalnie)

 

Służbowy adres e-mail (opcjonalnie)

 

niepowtarzalny numer identyfikacyjny IMO przedsiębiorstwa i zarejestrowanego właściciela (3)

 

Kraj rejestracji zarejestrowanego właściciela (4)

 

Rodzaj statku (5)

 

Nośność (w tonach metrycznych)

 

Pojemność brutto

 

Instytucja klasyfikacyjna (opcjonalnie)

 

Klasa lodowa (6)

 

Państwo bandery (opcjonalnie)

 

Efektywność techniczna (opcjonalnie) (7)

 

Pole do opisowego wprowadzenia dodatkowych informacji o właściwościach statku (wypełniane opcjonalnie) (8)

 


Tabela B.2

Informacje o przedsiębiorstwie

Nazwa przedsiębiorstwa

 

Charakter działalności przedsiębiorstwa (9)

 

Numer zgodnie z programem indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO przedsiębiorstwa (10)

 

Państwo rejestracji przedsiębiorstwa (11)

 

Numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorstwa (opcjonalnie)

 

Osoba wyznaczona do kontaktów

 

Adres miejsca prowadzenia działalności

 

Miejscowość

 

Województwo/prowincja/region

 

Kod pocztowy

 

Numer telefonu służbowego

 

Służbowy adres e-mail

 

Państwo

 


Tabela B.3

Źródła emisji i wykorzystywane rodzaje paliwa

Numer referencyjny źródła emisji

Nazwa źródła emisji

Rodzaj źródła emisji (12)

Klasa źródła emisji (13)

Opis techniczny źródła emisji (wydajność/moc, jednostkowe zużycie paliwa (SFOC), rok instalacji, numer identyfikacyjny w przypadku wielu identycznych źródeł emisji itd.  (14))

Potencjalnie) wykorzystywane rodzaje paliwa (15)

 

 

 

 

 

 


Tabela B.4

Współczynniki emisji, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/757

Rodzaj paliwa (16)

Współczynniki emisji (17) w przypadku dwutlenku węgla (w gramach CO2/gramy paliwa) zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2015/757

Współczynniki emisji (18) w przypadku metanu (w gramach CH4/gramy paliwa) zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2015/757

Współczynniki emisji (19) w przypadku podtlenku azotu (w gramach N2O/gramy paliwa) zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2015/757

 

 

 

 


Tabela B.5

Współczynnik poślizgu, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/757

Numer referencyjny źródła emisji (20)

Współczynnik poślizgu (jako % masy paliwa zużytego przez określone źródło emisji) zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2015/757

 

 


Tabela B.6

Zastosowanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, o których mowa w części C pkt 1.4 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757

Opis stosowanej technologii

Dowody potwierdzające zgodność z wymogami określonymi w art. 12 ust. 3a lub art. 12 ust. 3b dyrektywy 2003/87/WE

Źródło emisji, do którego stosuje się wychwytywanie i składowanie lub wychwytywanie i utylizację dwutlenku węgla

 

 

 


Tabela B.7

Procedury, systemy i zobowiązania stosowane w celu aktualizacji kompletności źródeł emisji

Tytuł procedury

Zarządzanie kompletnością wykazu źródeł emisji

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela B.8

Procedury, systemy i obowiązki stosowane w celu określenia i uaktualniania współczynników emisji zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2015/757

Tytuł procedury

Określanie współczynników emisji

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania) (21)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela B.9

Procedura stosowana do określania współczynników emisji CO2 biopaliw i RFNBO/RCF, o których mowa w części C pkt 1.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757

Tytuł procedury

Określanie współczynników emisji

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania) (22)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

CZĘŚĆ C

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

Tabela C.1

Warunki zwolnienia wynikające z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/757

Pozycja

Pole potwierdzenia

Minimalna liczba rejsów przewidzianych w harmonogramie statku w okresie sprawozdawczym, objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2015/757

 

Czy w harmonogramie statku przewidziano w okresie sprawozdawczym rejsy, które nie są objęte zakresem rozporządzenia (UE) 2015/757 (23)?

 

Czy spełnione są warunki określone w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/757 (24)

 

Jeżeli tak, czy planuje się skorzystanie z odstępstwa od monitorowania ilości zużytego paliwa w odniesieniu do poszczególnych rejsów (25)?

Proszę zauważyć, że zgodnie z częścią C pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, aby skorzystać z odstępstwa przewidzianego w art. 12 ust. 3-d do art. 12 ust. 3-b dyrektywy 2003/87/WE, może być wymagane monitorowanie niektórych informacji w odniesieniu do poszczególnych rejsów.

 

Tabela C.2

Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliwa

C.2.1.   Metody stosowane w celu określenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliwa przez każde źródło emisji

Numer referencyjny źródła emisji (26)

Nazwa źródła emisji

Rodzaj źródła emisji (27)

Wybrane metody (28)

 

 

 

 

C.2.2.   Procedury określania ilości zabunkrowanego paliwa i paliwa w zbiornikach

Tytuł procedury

Określanie ilości zabunkrowanego paliwa i paliwa w zbiornikach

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

C.2.3.   Regularne kontrole krzyżowe między ilością bunkrową określoną w dokumencie dostawy paliwa i ilością bunkrową wskazaną przez pomiar na statku

Tytuł procedury

Regularne kontrole krzyżowe między ilością bunkrową określoną w dokumentach dostawy paliwa i ilością bunkrową wskazaną przez pomiar na statku

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

C.2.4.   Opis stosowanych instrumentów pomiarowych

Urządzenia pomiarowe (nazwa)

Elementy, w odniesieniu do których są stosowane (np. źródła emisji, zbiorniki)

Opis techniczny (specyfikacja, wiek, metody i przedziały kalibracji, przeglądy techniczne)

 

 

 

C.2.5.   Procedury rejestrowania, odzyskiwania, przekazywania i przechowywania informacji dotyczących pomiarów

Tytuł procedury

Rejestrowanie, odzyskiwanie, przekazywanie i przechowywanie informacji dotyczących pomiarów

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

C.2.6.   Metoda określania gęstości

Rodzaj paliwa/zbiornik

Metoda stosowana do określania wartości gęstości paliwa bunkrowego (29)

Metoda stosowana do określania wartości gęstości rzeczywistej paliwa w zbiornikach (30)

 

 

 

C.2.7.   Poziom niepewności powiązany z monitorowaniem paliwa

Metoda monitorowania (31)

Zastosowane podejście  (32)

Wartość

 

 

 

C.2.8.   Procedury gwarantujące zapewnienie jakości urządzeń pomiarowych

Tytuł procedury

Gwarantowanie zapewnienia jakości urządzeń pomiarowych

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

C.2.9.   Metoda określenia podziału zużycia paliwa na część frachtową i część pasażerską (tylko dla statków typu ro-pax):

Tytuł metody

Określenie podziału zużycia paliwa na część frachtową i część pasażerską

Zastosowana metoda podziału zgodnie z EN 16258 (33)

 

Opis metody określenia masy frachtu i pasażerów uwzględniającej ewentualne wykorzystanie wartości domyślnych w odniesieniu do masy jednostek ładunku/długości zajmowanego miejsca na pasie w metrach (jeżeli zastosowano metodę masową).

 

Opis metody określenia powierzchni pokładu przeznaczonej na fracht i pasażerów z uwzględnieniem pokładów podwieszanych i obecności samochodów pasażerów na pokładzie przeznaczonym na fracht (jeżeli zastosowano metodę obszarową).

 

Podział zużycia paliwa (w %) na część frachtową i część pasażerską (jedynie jeżeli zastosowano metodę obszarową)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę metodę

 

Wzory do obliczeń i źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

C.2.10.   Procedury określania i rejestrowania zużycia paliwa w rejsach z ładunkiem (dobrowolne monitorowanie):

Tytuł procedury

Określanie i rejestrowanie zużycia paliwa w rejsach z ładunkiem

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Wzory do obliczeń i źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

C.2.11.   Procedury określania i rejestrowania zużycia paliwa do ogrzania ładunku (dobrowolne monitorowanie w przypadku chemikaliowców):

Tytuł procedury

Określanie i rejestrowanie zużycia paliwa do ogrzania ładunku

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Wzory do obliczeń i źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

C.2.12.   Procedury określania i rejestrowania zużycia paliwa na potrzeby dynamicznego pozycjonowania (dobrowolne monitorowanie w przypadku zbiornikowców i „innych rodzajów statków”):

Tytuł procedury

Określanie i rejestrowanie zużycia paliwa na potrzeby dynamicznego pozycjonowania

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Wzory do obliczeń i źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela C.3

Wykaz rejsów

Tytuł procedury

Rejestrowanie i zabezpieczenie kompletności rejsów

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedur (w tym rejestrowania rejsów, monitorowania rejsów itp. – można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela C.4

Przebyta odległość

Tytuł procedury

Rejestrowanie i określanie odległości przebytej w danym rejsie

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedur (w tym rejestrowania informacji dotyczących odległości i zarządzania nimi. Można podać krótki opis procedury, jeśli istnieje już poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

Procedury określania i rejestrowania odległości przebytej podczas żeglugi w warunkach lodowych (dobrowolne monitorowanie):

Tytuł procedury

Określanie i rejestrowanie odległości przebytej podczas żeglugi w warunkach lodowych

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedur (w tym rejestrowania informacji dotyczących odległości oraz warunków zimowych i zarządzania nimi. Można podać krótki opis procedury, jeśli istnieje już poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Wzory do obliczeń i źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela C.5

Ilość przewożonego ładunku i liczba pasażerów

Tytuł procedury

Rejestrowanie i określanie ilości przewożonego ładunku lub liczby pasażerów

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedur (w tym rejestrowania i określania ilości przewożonego ładunku lub liczby pasażerów oraz wykorzystania wartości domyślnych dla masy ładunku – w stosownych przypadkach) Można podać krótki opis procedury, jeśli istnieje już poza planem monitorowania)

 

Jednostka ładunku/pasażerów (34)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Wzory do obliczeń i źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

Procedury określania i rejestrowania średniej gęstości przewożonych ładunków (dobrowolne monitorowanie w przypadku chemikaliowców, masowców i statków kombinowanych):

Tytuł procedury

Określanie i rejestrowanie średniej gęstości przewożonych ładunków

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedur (w tym rejestrowania informacji dotyczących gęstości ładunku i zarządzania nimi. Można podać krótki opis procedury, jeśli istnieje już poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Wzory do obliczeń i źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela C

Czas spędzony na morzu

Tytuł procedury

Określanie i rejestrowanie czasu spędzonego na morzu od postoju w porcie wyjścia do postoju w porcie przybycia

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedur (w tym rejestrowania informacji na temat wyjścia z portu i przybycia do portu oraz zarządzania nimi. Można podać krótki opis procedury, jeśli istnieje już poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Wzory do obliczeń i źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

Procedury określania i rejestrowania czasu spędzonego na morzu w warunkach lodowych (dobrowolne monitorowanie):

Tytuł procedury

Określanie i rejestrowanie czasu spędzonego na morzu w warunkach lodowych

Odesłanie do istniejącej procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedur (w tym rejestrowania informacji na temat wyjścia z portu i przybycia do portu i warunków zimowych oraz zarządzania nimi. Można podać krótki opis procedury, jeśli istnieje już poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Wzory do obliczeń i źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

CZĘŚĆ D

LUKI W DANYCH

Tabela D.1

Metody, które zostaną wykorzystane do oszacowania emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliwa

Tytuł metody

Metoda, która zostanie wykorzystana do oszacowania emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliwa

Rezerwowa metoda monitorowania (35)

 

Zastosowane wzory do obliczeń

 

Opis metody oszacowania emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliwa

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę metodę

 

Źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela D.2

Metody, które zostaną wykorzystane do uzupełnienia luk w danych w odniesieniu do przebytej odległości

Tytuł metody

Metoda uzupełniania luk w danych w odniesieniu do przebytej odległości

Zastosowane wzory do obliczeń

 

Opis metody uzupełniania luk w danych

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę metodę

 

Źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela D.3

Metody, które zostaną wykorzystane do uzupełniania luk w danych w zakresie przewożonego ładunku

Tytuł metody

Metoda uzupełniania luk w danych w zakresie przewożonego ładunku

Zastosowane wzory do obliczeń

 

Opis metody uzupełniania luk w danych

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę metodę

 

Źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela D.4

Metody wykorzystywane do uzupełnienia luk w danych w zakresie czasu spędzonego na morzu

Tytuł metody

Metoda uzupełnienia luk w danych w zakresie czasu spędzonego na morzu

Zastosowane wzory do obliczeń

 

Opis metody uzupełniania luk w danych

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę metodę

 

Źródła danych

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

CZĘŚĆ E

ZARZĄDZANIE

Tabela E.1

Regularna kontrola adekwatności planu monitorowania

Tytuł procedury

Regularna kontrola adekwatności planu monitorowania

Odniesienie do procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela E.2

Procedury dotyczące przepływu danych

Tytuł procedury

Procedury dotyczące przepływu danych

Odniesienie do procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela E.3

Procedury oceny ryzyka

Tytuł procedury

Procedury oceny ryzyka

Odniesienie do procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela E.4

Działania kontrolne: Zapewnienie jakości i niezawodność technologii informacyjnej

Tytuł procedury

Zarządzanie technologią informacyjną (np. kontrole dostępu, tworzenie kopii bezpieczeństwa, odzyskiwanie i bezpieczeństwo)

Odniesienie do procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu (w stosownych przypadkach)

 

Wykaz odnośnych istniejących systemów zarządzania

 


Tabela E.5

Działania kontrolne: Kontrole wewnętrzne i walidacja danych istotnych w kontekście rozporządzenia (UE) 2015/757

Tytuł procedury

Kontrole wewnętrzne i walidacja danych istotnych w kontekście rozporządzenia (UE) 2015/757

Odniesienie do procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela E.6

Działania kontrolne: Korekty i działania naprawcze

Tytuł procedury

Korekty i działania naprawcze

Odniesienie do procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela E.7

Działania kontrolne: Działania zlecane podmiotom zewnętrznym (w stosownych przypadkach)

Tytuł procedury

Działania zlecane podmiotom zewnętrznym

Odniesienie do procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 


Tabela E.8

Działania kontrolne: Dokumentacja

Tytuł procedury

Dokumentacja

Odniesienie do procedury

 

Wersja istniejącej procedury

 

Opis procedury (można krótko opisać procedurę, jeżeli istnieje już ona poza planem monitorowania)

 

Imię i nazwisko osoby lub nazwa stanowiska osoby odpowiedzialnej za tę procedurę

 

Miejsce przechowywania rejestrów

 

Nazwa używanego systemu informatycznego (w stosownych przypadkach)

 

CZĘŚĆ F

DALSZE INFORMACJE

Tabela F.1

Wykaz definicji i skrótów

Skrót, skrótowiec, definicja

Wyjaśnienie

 

 

Tabela F.2

Informacje dodatkowe


(1)  Status przypisywany przez system informatyczny, jako: „wersja robocza”, „wersja poddawana przeglądowi”, „wersja ostateczna przekazana weryfikatorowi”, „wersja oceniona przez weryfikatora”, „wersja zmieniona bez konieczności ponownej oceny”, „wersja przedłożona do zatwierdzenia odpowiedzialnemu organowi administrującemu”, „wersja zatwierdzona”.

(2)  Zarejestrowane w programie indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO.

(3)  Zarejestrowany właściciel to właściciel określony w świadectwie rejestracji statku.

(4)  Zarejestrowane w programie indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO.

(5)  Należy wybrać jedną spośród następujących kategorii: „statek pasażerski”, „statek ro-ro”, „kontenerowiec”, „zbiornikowiec”, „chemikaliowiec”, „gazowiec LNG”, „gazowiec”, „masowiec”, „drobnicowiec”, „chłodnicowiec”, „statek do przewozu pojazdów”, „statek kombinowany”, „statek typu ro-pax”, „statek towarowy typu ro-ro”, „inny rodzaj statku”. W kategorii „statek pasażerski” można wybrać podtyp „pasażerski statek wycieczkowy”, jeśli dotyczy. W kategorii „inny rodzaj statku” można wybrać podtyp „statków typu offshore”, jeśli dotyczy.

(6)  Obowiązkowe, aby skorzystać z odstępstwa dla statków klasy lodowej na mocy art. 12 ust. 3-e dyrektywy 2003/87/WE. Należy wybrać jedną z klas polarnych PC1–PC7 lub jedną ze szwedzko-fińskich klas lodowych (IC, IB, IA lub IA Super). W celu ustalenia zgodności między klasami lodu należy stosować zalecenie HELCOM 25/7.

(7)  Statki powinny zgłaszać wskaźnik efektywności technicznej EEDI lub EEXI, a w przypadku jego braku można zgłosić EIV.

(8)  W tym miejscu można wpisać dodatkową osobę odpowiedzialną za kontakty.

(9)  Lista rozwijana: Statek objęty zakresem kodeksu ISM [Tak/Nie]. Jeśli wybrano opcję „Tak”, należy wybrać jedną z następujących kategorii: „Zarejestrowany właściciel”, „Przedsiębiorstwo objęte ISM odrębne od właściciela statku”. Jeśli wybrano opcję „Nie”, zastosowanie ma „Właściciel statku”.

(10)  Numer identyfikacyjny zarejestrowany w programie indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO.

(11)  Państwo rejestracji musi być identyczne z państwem rejestracji zarejestrowanym w programie indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO.

(12)  Należy wybrać jedną spośród następujących kategorii: „silniki główne”, „silniki pomocnicze”, „turbiny gazowe”, „kotły”, „generatory gazu obojętnego”, „ogniwa paliwowe”, „spalarnie odpadów”, „inne”.

(13)  Należy wybrać jedną z następujących kategorii: ICE (inne), LNG Otto (dwupaliwowe o średniej prędkości), LNG Otto (dwupaliwowe o niskiej prędkości), LNG Diesel (dwupaliwowe o niskiej prędkości), LBSI, turbiny gazowe, kotły, ogniwa paliwowe, spalarnie odpadów, generatory gazu obojętnego.

(14)  Można podać numer identyfikacyjny w przypadku wielu identycznych źródeł emisji.

(15)  Należy wybrać co najmniej jedną z następujących kategorii: „ciężki olej napędowy (HFO)”, „lekki olej napędowy (LFO)”, „olej żeglugowy typu diesel/olej napędowy żeglugowy (MDO/MGO)”, „skroplony gaz ziemny (LNG)”, „gaz płynny (butan, LPG)”, „gaz płynny (propan, LPG)”, „H2 (z paliw kopalnych)”, „NH3 (z paliw kopalnych)”, „metanol (z paliw kopalnych)”, „etanol”, „biodiesel”, „hydrorafinowany olej roślinny (HVO)”, „skroplony biogaz wysokometanowy (Bio-LNG) jako paliwo transportowe”, „biometanol”, „inne biopaliwa”, „bio H2 ”, „e-diesel”, „e-metanol”, „e-LNG”, „e-H2 ”, „e-NH3 ”, „e-LPG”, „e-DME”, „inne paliwo niekopalne”.

(16)  Należy wybrać co najmniej jedną z następujących kategorii: „ciężki olej napędowy (HFO)”, „lekki olej napędowy (LFO)”, „olej żeglugowy typu diesel/olej napędowy żeglugowy (MDO/MGO)”, „skroplony gaz ziemny (LNG)”, „gaz płynny (butan, LPG)”, „gaz płynny (propan, LPG)”, „H2 (z paliw kopalnych)”, „NH3 (z paliw kopalnych)”, „metanol (z paliw kopalnych)”, „etanol”, „biodiesel”, „hydrorafinowany olej roślinny (HVO)”, „skroplony biogaz wysokometanowy (Bio-LNG) jako paliwo transportowe”, „biometanol”, „inne biopaliwa”, „bio H2 ”, „e-diesel”, „e-metanol”, „e-LNG”, „e-H2 ”, „e-NH3 ”, „e-LPG”, „e-DME”, „inne paliwo niekopalne”.

(17)  Należy potwierdzić użycie domyślnych współczynników emisji lub wstawić rzeczywisty współczynnik emisji. W przypadku paliw kopalnych można zastosować tylko domyślny współczynnik emisji CO2.

(18)  Należy potwierdzić użycie domyślnych współczynników emisji lub wstawić rzeczywisty współczynnik emisji. W przypadku paliw LNG (kopalny LNG, bio-LNG, e-LNG) współczynnik emisji CH4 wynosi zero.

(19)  Należy potwierdzić użycie domyślnych współczynników emisji lub wstawić rzeczywisty współczynnik emisji.

(20)  Jak podano w tabeli B.3.

(21)  W stosownych przypadkach w opisie procedury należy określić, w jaki sposób uzyskuje się rzeczywiste współczynniki emisji wymienione w tabeli B.4 i B.5 do celów zatwierdzenia, w tym opisać metodę wykazania zgodności z warunkami i ograniczeniami dotyczącymi odstępstw od wartości standardowych zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2015/757.

(22)  W stosownych przypadkach w opisie procedury należy określić, w jaki sposób uzyskuje się współczynniki emisji CO2 do celów zatwierdzenia, w tym opisać metodę wykazania zgodności z warunkami określonymi w części C pkt 1.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757.

(23)  Należy wybrać „tak” albo „nie”.

(24)  Należy wybrać „tak” albo „nie”.

(25)  Należy wybrać „tak”, „nie” albo „nie dotyczy”.

(26)  Jak podano w tabeli B.3.

(27)  Należy wybrać jedną z następujących kategorii: „silniki główne”, „silniki pomocnicze”, „turbiny gazowe”, „kotły”, „generatory gazu obojętnego”, „ogniwa paliwowe”, „spalarnie odpadów”, „inne”.

(28)  Należy wybrać co najmniej jedną z następujących kategorii: „Metoda A: dokument dostawy paliwa oraz okresowe inwentaryzacje zbiorników paliwa”, „Metoda B: monitorowanie zbiornika z olejem bunkrowym na statku”, „Metoda C: przepływomierze na potrzeby odnośnych procesów spalania” lub „Metoda D: Bezpośredni pomiar emisji gazów cieplarnianych”.

(29)  Należy wybrać jedną z następujących kategorii: „urządzenia pomiarowe na statku”, „dostawca paliwa”, „badanie w laboratorium”.

(30)  Należy wybrać jedną z następujących kategorii: „urządzenia pomiarowe”, „dostawca paliwa”, „badanie w laboratorium”.

(31)  Należy wybrać co najmniej jedną z następujących kategorii: „Metoda A: dokument dostawy paliwa oraz okresowe inwentaryzacje zbiorników paliwa”, „Metoda B: monitorowanie zbiornika z olejem bunkrowym na statku”, „Metoda C: przepływomierze na potrzeby odnośnych procesów spalania” lub „Metoda D: Bezpośredni pomiar emisji gazów cieplarnianych”.

(32)  Należy wybrać jedną z następujących kategorii: „wartość domyślna” lub „wartość oszacowana dla danego statku”.

(33)  Wybrać „metoda masowa” albo „metoda obszarowa”.

(34)  W przypadku statków pasażerskich „jednostką ładunku/pasażerów” są „pasażerowie”.

W przypadku statków ro-ro, kontenerowców, zbiornikowców, chemikaliowców, gazowców, masowców, chłodnicowców i statków kombinowanych „jednostką ładunku/pasażerów” są „tony”.

W przypadku gazowców LNG i statków towarowych typu con-ro „jednostką ładunku/pasażerów” są „metry sześcienne”.

W przypadku drobnicowców „jednostkę ładunku/pasażerów” należy wybrać spośród następujących kategorii: „nośność ładunkowa w tonach przewożonego ładunku”, „nośność ładunkowa w tonach przewożonego ładunku i tony”.

W przypadku statków przewożących pojazdy „jednostkę ładunku/pasażerów” należy wybrać spośród następujących kategorii: „tony”, „tony i nośność ładunkowa w tonach przewożonego ładunku”.

W przypadku statków typu ro-pax „jednostką ładunku/pasażerów” są „tony” i „pasażerowie”.

W przypadku innych rodzajów statków „jednostkę ładunku/pasażerów” należy wybrać spośród następujących kategorii: „tony”, „nośność ładunkowa w tonach przewożonego ładunku”.

(35)  Należy wybrać jedną z następujących kategorii: „Metoda A: dokument dostawy paliwa oraz okresowe inwentaryzacje zbiorników paliwa”, „Metoda B: monitorowanie zbiornika z olejem bunkrowym na statku”, „Metoda C: przepływomierze na potrzeby odnośnych procesów spalania”, „Metoda D: Bezpośredni pomiar emisji gazów cieplarnianych” lub „Nie dotyczy”. Wybrana kategoria musi różnić się od kategorii wybranej w sekcji „Wybrane metody dotyczące emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliwa” w tabeli C.2. (Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliwa – Metody stosowane w celu określenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliwa przez każde źródło emisji).


ZAŁĄCZNIK II

Szablon raportów na temat wielkości emisji i częściowych raportów na temat wielkości emisji

CZĘŚĆ A

Dane identyfikacyjne statku i przedsiębiorstwa

1.

Nazwa statku.

2.

Numer identyfikacyjny statku według IMO.

3.

Dany okres sprawozdawczy (lub okres, w którym odpowiedzialność za statek ponosiło przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym, w przypadku sprawozdań składanych zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/757).

4.

Port:

a)

port rejestracji statku; lub

b)

port macierzysty (jeżeli nie jest tożsamy z portem rejestracji).

5.

Kategoria statku [rozwijane menu: „statek pasażerski”, „statek ro-ro”, „kontenerowiec”, „zbiornikowiec”, „chemikaliowiec”, „gazowiec LNG”, „gazowiec”, „masowiec”, „drobnicowiec”, „chłodnicowiec”, „statek do przewozu pojazdów”, „statek kombinowany”, „statek typu ro-pax”, „statek towarowy typu con-ro”, „inny rodzaj statku”. W kategorii „statek pasażerski” można wybrać podtyp „pasażerski statek wycieczkowy”, jeśli dotyczy. W kategorii „inny rodzaj statku” można wybrać podtyp „statków typu offshore”, jeśli dotyczy.]

6.

Klasa lodowa statku (obowiązkowa tylko jeżeli jest ujęta w planie monitorowania lub jeśli przedsiębiorstwo zamierza skorzystać z odstępstwa dla statków klasy lodowej na mocy art. 12 ust. 3-e dyrektywy 2003/87/WE) [rozwijane menu: klasa polarna PC1–PC7, szwedzko-fińska klasa lodowa IC, IB, IA lub IA Super.]

7.

Określenie, czy przedsiębiorstwo zamierza skorzystać z odstępstwa na mocy art. 12 ust. 3-e dyrektywy 2003/87/WE [pole „tak” lub „nie”].

8.

W przypadku kontenerowców – określenie (nieobowiązkowe), czy w okresie sprawozdawczym statek odbywał rejsy z przystankiem pośrednim w jakimkolwiek porcie wymienionym w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 3ga ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE [pole „tak” lub „nie”].

9.

Efektywność techniczna statku:

a)

wskaźnik konstrukcyjny efektywności energetycznej (EEDI) lub wskaźnik efektywności energetycznej statku istniejącego (EEXI), jeżeli jest to wymagane w prawidłach 22 i 23 w rozdziale 4 załącznika VI do konwencji MARPOL, wyrażony w gramach CO2/tonomilę morską; LUB

b)

szacowana wartość indeksu (EIV) obliczona zgodnie z rezolucją IMO MEPC.215 pkt 63, wyrażona w gramach CO2/tonomilę morską.

10.

Nazwa właściciela statku

11.

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny IMO dla przedsiębiorstwa i zarejestrowanego właściciela.

12.

Adres właściciela statku: adres, miejscowość, stan/okręg/region, kod pocztowy, państwo (1).

13.

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej właściciela statku.

14.

Nazwa przedsiębiorstwa (jedynie jeżeli nie jest właścicielem statku)

15.

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny IMO dla przedsiębiorstwa i zarejestrowanego właściciela (tylko jeśli nie jest właścicielem statku).

16.

Adres przedsiębiorstwa (jedynie jeżeli nie jest właścicielem statku) adres, miejscowość, stan/okręg/region, kod pocztowy, państwo (2).

17.

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (jedynie jeżeli nie jest właścicielem statku).

18.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z przedsiębiorstwem:

a)

nazwa/imię i nazwisko: tytuł, imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, stanowisko;

b)

adres miejsca prowadzenia działalności: adres, miejscowość, stan/okręg/region, kod pocztowy, państwo;

c)

numer telefonu służbowego;

d)

służbowy adres e-mail.

CZĘŚĆ B

Weryfikacja

1.

Nazwa weryfikatora.

2.

Adres weryfikatora i adres jego głównego miejsca prowadzenia działalności: adres, miejscowość, stan/okręg/region, kod pocztowy, państwo.

3.

Numer akredytacji.

4.

Krajowa jednostka akredytująca, która udzieliła akredytacji weryfikatorowi.

5.

Oświadczenie weryfikatora.

CZĘŚĆ C

Informacje dotyczące stosowanej metody monitorowania i odnośnego poziomu niepewności

1.

Odniesienie do odpowiedniego ocenionego i, w stosownych przypadkach, zatwierdzonego planu monitorowania i numer jego wersji oraz data, od której jest on stosowany, jak również odniesienie do wszelkich innych planów monitorowania istotnych dla danego roku sprawozdawczego oraz numery ich wersji.

2.

Źródło emisji [menu rozwijane: „silniki główne”, „silniki pomocnicze”, „turbiny gazowe”, „kotły”, „generatory gazu obojętnego”, „ogniwa paliwowe”, „spalarnie odpadów”, „inne”].

3.

Zastosowane metody monitorowania (w odniesieniu do danego źródła emisji) [menu rozwijane: „Metoda A: dokument dostawy paliwa oraz okresowe inwentaryzacje zbiorników paliwa”, „Metoda B: monitorowanie zbiornika z olejem bunkrowym na statku”, „Metoda C: przepływomierze na potrzeby odnośnych procesów spalania”, „Metoda D: Bezpośredni pomiar emisji gazów cieplarnianych”].

4.

Odnośny poziom niepewności wyrażony w % (w odniesieniu do zastosowanej metody monitorowania)

5.

Zastosowany współczynnik poślizgu (w odniesieniu do danego źródła emisji), jeśli ma zastosowanie.

CZĘŚĆ D

Wyniki rocznego monitorowania parametrów zgodnie z art. 10

ZUŻYCIE PALIWA I WYEMITOWANA ILOŚĆ GAZÓW CIEPLARNIANYCH

1.

Zużycie i współczynnik emisji dla każdego rodzaju zużytego paliwa łącznie:

a)

Rodzaj paliwa [menu rozwijane: „ciężki olej napędowy (HFO)”, „lekki olej napędowy (LFO)”, „olej żeglugowy typu diesel/olej napędowy żeglugowy (MDO/MGO)”, „skroplony gaz ziemny (LNG)”, „gaz płynny (butan, LPG)”, „gaz płynny (propan, LPG)”, „H2 (z paliw kopalnych)”, „NH3 (z paliw kopalnych)”, „metanol (z paliw kopalnych)”, „etanol”, „biodiesel”, „hydrorafinowany olej roślinny (HVO)”, „skroplony biogaz wysokometanowy (Bio-LNG) jako paliwo transportowe”, „biometanol”, „inne biopaliwa”, „bio H2”, „e-diesel”, „e-metanol”, „e-LNG”, „e-H2”, „e-NH3”, „e-LPG”, „e-DME”, „inne paliwo niekopalne”.];

b)

współczynnik emisji CO2, wyrażony w g CO2/g paliwa;

c)

współczynnik emisji N2O, wyrażony w g N2O/g paliwa;

d)

współczynnik emisji CH4, wyrażony w g CH4/g paliwa;

e)

łączne zużycie paliwa wyrażone w tonach paliwa.

2.

Zagregowana całość emitowanych gazów cieplarnianych objęta zakresem stosowania rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażona w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowana według gazów cieplarnianych.

3.

Zagregowane emisje gazów cieplarnianych wyemitowane ze wszystkich rejsów między portami podlegającymi jurysdykcji jednego państwa członkowskiego, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2, i zdezagregowane według gazu cieplarnianego.

4.

Zagregowane emisje gazów cieplarnianych wyemitowane ze wszystkich rejsów wychodzących z portów podlegających jurysdykcji jednego państwa członkowskiego, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2, i zdezagregowane według gazu cieplarnianego.

5.

Zagregowane emisje gazów cieplarnianych wyemitowane ze wszystkich rejsów do portów podlegających jurysdykcji jednego państwa członkowskiego, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2, i zdezagregowane według gazu cieplarnianego.

6.

Zagregowane emisje gazów cieplarnianych, które miały miejsce na terenie portów podlegających jurysdykcji danego państwa członkowskiego podczas cumowania, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2, i zdezagregowane według gazu cieplarnianego.

7.

Zagregowane emisje gazów cieplarnianych, które miały miejsce na terenie portów podlegających jurysdykcji danego państwa członkowskiego, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2, i zdezagregowane według gazu cieplarnianego.

8.

Łączne zużycie paliwa i łączna zagregowana wyemitowana ilość gazu cieplarnianego przyporządkowane do transportu pasażerów (dla statków typu ro-pax), wyrażone w tonach paliwa i w tonach ekwiwalentu CO2, i zdezagregowane według gazu cieplarnianego.

9.

Łączne zużycie paliwa i łączna zagregowana wyemitowana ilość gazu cieplarnianego przyporządkowane do frachtu (dla statków typu ro-pax), wyrażone w tonach paliwa i w tonach ekwiwalentu CO2, i zdezagregowane według gazu cieplarnianego.

10.

Łączne zużycie paliwa i łączna zagregowana wyemitowana ilość gazu cieplarnianego przyporządkowane do rejsów z ładunkiem (opcjonalnie), wyrażone w tonach paliwa i w tonach ekwiwalentu CO2, i zdezagregowane według gazu cieplarnianego.

11.

Łączne zużycie paliwa do ogrzania ładunku (w przypadku chemikaliowców – opcjonalnie), wyrażone w tonach paliwa.

12.

Łączne zużycie paliwa do dynamicznego pozycjonowania (w przypadku zbiornikowców i „innych rodzajów statków” – opcjonalnie), wyrażone w tonach paliwa.

PRZEBYTA ODLEGŁOŚĆ, CZAS SPĘDZONY NA MORZU I WYKONANA PRACA TRANSPORTOWA

1.

Łączna przebyta odległość wyrażona w milach morskich.

2.

Łączna przebyta odległość podczas żeglugi w warunkach lodowych (opcjonalnie) wyrażona w milach morskich.

3.

Łączny czas spędzony na morzu, wyrażony w godzinach.

4.

Łączny czas spędzony na morzu podczas żeglugi w warunkach lodowych (opcjonalnie), wyrażony w godzinach.

5.

Łączna wykonana praca transportowa, wyrażona w:

a)

pasażeromilach morskich (w przypadku statków pasażerskich);

b)

tonomilach morskich (w przypadku statków ro-ro, kontenerowców, zbiornikowców, chemikaliowców, gazowców, masowców, chłodnicowców, statków do przewozu pojazdów, statków kombinowanych);

c)

metrach sześciennych/milę morską (w przypadku gazowców LNG, kontenerowców/statków towarowych ro-ro);

d)

w nośności ładunkowej w tonach przewożonego ładunku/milę morską (dla drobnicowców);

e)

pasażeromilach morskich ORAZ tonomilach morskich (w przypadku statków typu ro-pax);

f)

tonomilach morskich LUB nośności ładunkowej w tonach przewożonego ładunku/milę morską (w przypadku innych rodzajów statków).

6.

Drugi parametr dla łącznej wykonanej pracy transportowej (opcjonalnie), wyrażony w:

a)

tonomilach morskich (w przypadku drobnicowców);

b)

nośności ładunkowej w tonach przewożonego ładunku/milę morską (w przypadku statków przewożących pojazdy).

7.

Średnia gęstość ładunków przewożonych w okresie sprawozdawczym (w przypadku chemikaliowców, masowców i statków kombinowanych – opcjonalnie), wyrażona w tonach na metr sześcienny.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

1.

Średnia efektywność energetyczna:

a)

zużycie paliwa na danej odległości wyrażone w kilogramach na milę morską;

b)

zużycie paliwa na wykonaną pracę transportową, wyrażone stosownie do danej kategorii statku w gramach na pasażeromilę morską, gramach na tonomilę morską, gramach na metr sześcienny/milę morską, gramach na nośność ładunkową w tonach przewożonego ładunku/milę morską lub gramach na pasażeromilę morską ORAZ gramach na tonomilę morską, stosownie do danej kategorii statku;

c)

emisje gazów cieplarnianych na danej odległości, wyrażone w kilogramach CO2 na milę morską i w kilogramach ekwiwalentu CO2 na milę morską;

d)

emisje gazów cieplarnianych na daną pracę transportową, wyrażone w gramach CO2 i ekwiwalencie gramów CO2 na pasażeromilę morską, gramach CO2 i ekwiwalencie gramów CO2 na tonomilę morską, gramach CO2 i ekwiwalencie gramów CO2na metr sześcienny/milę morską, gramach CO2 i ekwiwalencie gramów CO2 na nośność ładunkową w tonach przewożonego ładunku/milę morską lub gramach CO2 i ekwiwalencie gramów CO2 na pasażeromilę morską ORAZ gramach CO2 i ekwiwalencie gramów CO2 na tonomilę morską, stosownie do odpowiedniej kategorii statku;

e)

zużycie paliwa w przeliczeniu na czas spędzony na morzu, wyrażone w tonach na godzinę (opcjonalnie);

f)

emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na czas spędzony na morzu, wyrażone w tonach CO2 i ekwiwalencie ton CO2 na godzinę (opcjonalnie).

2.

Drugi parametr dla średniej efektywności energetycznej na wykonaną pracę transportową (opcjonalnie), wyrażony w:

a)

gramach na tonomilę morską, gramach CO2 i gramach ekwiwalentu CO2 na tonomilę morską (w przypadku drobnicowców);

b)

gramach na nośność ładunkową w tonach przewożonego ładunku/milę morską, gramach CO2 i gramach ekwiwalentu CO2/nośność ładunkową w tonach przewożonego ładunku/milę morską (w przypadku statków przewożących pojazdy).

3.

Zróżnicowana średnia efektywność energetyczna (zużycie paliwa i wyemitowana ilość CO2) w przypadku rejsów z ładunkiem (opcjonalnie) wyrażona w:

a)

kilogramach na milę morską;

b)

gramach na tonomilę morską, gramach na metr sześcienny/milę morską, gramach na nośność ładunkową w tonach przewożonego ładunku/milę morską lub gramach na pasażeromilę morską, stosownie do danej kategorii statku;

c)

kilogramach CO2 na milę morską i w kilogramach ekwiwalentu CO2 na milę morską;

d)

gramach CO2 i ekwiwalencie gramów CO2 na tonomilę morską, gramach CO2 i ekwiwalencie gramów CO2 na metr sześcienny/milę morską, gramach CO2 i ekwiwalencie gramów CO2 na nośność ładunkową w tonach przewożonego ładunku/milę morską lub gramach CO2 i ekwiwalencie gramów CO2 na pasażeromilę morską, stosownie do odpowiedniej kategorii statku.

4.

Dodatkowe informacje ułatwiające zrozumienie zgłaszanych średnich wskaźników eksploatacyjnej efektywności energetycznej statku (opcjonalnie).

CZĘŚĆ E

Wyniki rocznego monitorowania zgodnie z art. 10 lit. k) rozporządzenia (UE) 2015/757

WYEMITOWANE GAZY CIEPLARNIANE I INNE ISTOTNE INFORMACJE

1.

Zużycie i współczynnik emisji dla każdego rodzaju zużytego paliwa łącznie, w tym, w stosownych przypadkach, dla każdego kwalifikującego się paliwa, ilość paliwa, w przypadku którego można skorzystać z odstępstwa zgodnie z częścią C pkt 1.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757:

a)

rodzaj paliwa [menu rozwijane: „ciężki olej napędowy (HFO)”, „lekki olej napędowy (LFO)”, „olej żeglugowy typu diesel/olej napędowy żeglugowy (MDO/MGO)”, „skroplony gaz ziemny (LNG)”, „gaz płynny (butan, LPG)”, „gaz płynny (propan, LPG)”, „H2 (z paliw kopalnych)”, „NH3 (z paliw kopalnych)”, „metanol (z paliw kopalnych)”, „etanol”, „biodiesel”, „hydrorafinowany olej roślinny (HVO)”, „skroplony biogaz wysokometanowy (Bio-LNG) jako paliwo transportowe”, „biometanol”, „inne biopaliwa”, „bio H2”, „e-diesel”, „e-metanol”, „e-LNG”, „e-H2”, „e-NH3”, „e-LPG”, „e-DME”, „inne paliwo niekopalne”.];

b)

współczynnik emisji CO2, wyrażony w g CO2/g paliwa;

c)

współczynnik emisji N2O, wyrażony w g N2O/g paliwa;

d)

współczynnik emisji CH4, wyrażony w g CH4/g paliwa;

e)

łączne zużycie paliwa wyrażone w tonach paliwa;

f)

emisje CO2, w przypadku których można skorzystać z odstępstwa zgodnie z częścią C pkt 1.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757.

2.

Zagregowana całość emisji gazów cieplarnianych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, ze wszystkich rejsów między portami podlegającymi jurysdykcji państwa członkowskiego, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

3.

Zagregowana całość emisji gazów cieplarnianych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, ze wszystkich rejsów wychodzących portów podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

4.

Zagregowana całość emisji gazów cieplarnianych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, ze wszystkich rejsów do portów podlegającymi jurysdykcji państwa członkowskiego, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

5.

Zagregowana całość emisji gazów cieplarnianych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, które miały miejsce na terenie portów podlegającymi jurysdykcji państwa członkowskiego, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

6.

Zagregowana całość emisji gazów cieplarnianych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

7.

Zagregowana całość emisji gazów cieplarnianych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 i 1.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

8.

Zagregowana całość emisji gazów cieplarnianych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1, 1.2 i 1.3 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

9.

Zagregowana całość emisji gazów cieplarnianych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 do 1.4 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

10.

Zagregowana całość emisji gazów cieplarnianych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 do 1.5 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

11.

Zagregowana całość emisji gazów cieplarnianych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 do 1.6 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

12.

Zagregowana całość emisji gazów cieplarnianych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 do 1.7 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

(1)  Państwo musi być identyczne z państwem rejestracji zarejestrowanym w programie indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO.

(2)  Państwo musi być identyczne z państwem rejestracji zarejestrowanym w programie indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO.


ZAŁĄCZNIK III

Szablon dokumentów zgodności

Niniejszy dokument stanowi poświadczenie, że raport na temat wielkości emisji statku „NAZWA” obejmujący okres sprawozdawczy „ROK N-1” został uznany za zgodny z wymogami rozporządzenia (UE) 2015/757.

Niniejszy dokument zgodności wydano dnia „DZIEŃ/MIESIĄC/ROK N”.

Niniejszy dokument zgodności odnosi się do raportu na temat wielkości emisji nr „NUMER” i jest ważny do dnia 30 CZERWCA „ROK N + 1” r.

1.   Dane statku

1.1.

Nazwa statku.

1.2.

Numer identyfikacyjny statku według IMO.

1.3.

Port:

a)

port rejestracji statku; lub

b)

port macierzysty (jeżeli nie jest tożsamy z portem rejestracji).

1.4.

Kategoria statku [menu rozwijane: „statek pasażerski”, „statek ro-ro”, „kontenerowiec”, „zbiornikowiec”, „chemikaliowiec”, „gazowiec LNG”, „gazowiec”, „masowiec”, „drobnicowiec”, „chłodnicowiec”, „statek do przewozu pojazdów”, „statek kombinowany”, „statek typu ro-pax”, „statek towarowy typu con-ro”, „inny rodzaj statku”. W kategorii „statek pasażerski” można wybrać podtyp „pasażerski statek wycieczkowy”, jeśli dotyczy. W kategorii „inny rodzaj statku” można wybrać podtyp „statków typu offshore”, jeśli dotyczy.].

1.5.

Państwo bandery/rejestracji.

1.6.

Pojemność brutto.

2.   Szczegółowe informacje o właścicielu statku

2.1.

Imię i nazwisko i właściciela statku oraz jego niepowtarzalny numer identyfikacyjny IMO przedsiębiorstwa i zarejestrowanego właściciela.

2.2.

Adres właściciela statku: adres, miejscowość, stan/okręg/region, kod pocztowy, państwo (1).

2.3.

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

3.   Dane przedsiębiorstwa spełniającego obowiązki przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2015/757 (wypełnić opcjonalnie)

3.1.

Nazwa przedsiębiorstwa oraz jego niepowtarzalny numer identyfikacyjny IMO przedsiębiorstwa i zarejestrowanego właściciela.

3.2.

Charakter działalności przedsiębiorstwa [rozwijane menu: „Zarejestrowany właściciel”, „Przedsiębiorstwo objęte ISM odrębne od właściciela statku”].

3.3.

Adres przedsiębiorstwa: adres, miejscowość, stan/okręg/region, kod pocztowy, państwo (2).

3.4.

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

4.   Weryfikator

4.1.

Numer akredytacji.

4.2.

Nazwa weryfikatora.

4.3.

Adres przedsiębiorstwa i adres jego głównego miejsca prowadzenia działalności: adres, miejscowość, stan/okręg/region, kod pocztowy, państwo.

(1)  Państwo musi być identyczne z państwem rejestracji zarejestrowanym w programie indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO.

(2)  Państwo musi być identyczne z państwem rejestracji zarejestrowanym w programie indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO.


ZAŁĄCZNIK IV

Szablon sprawozdań na poziomie przedsiębiorstwa

CZĘŚĆ A

Dane identyfikujące przedsiębiorstwo i statki podlegające odpowiedzialności przedsiębiorstwa do celów ETS

1.

Nazwa przedsiębiorstwa.

2.

Charakter działalności przedsiębiorstwa [rozwijane menu: „Zarejestrowany właściciel”, „Przedsiębiorstwo objęte ISM odrębne od właściciela statku”].

3.

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny IMO przedsiębiorstwa i zarejestrowanego właściciela.

4.

Państwo rejestracji przedsiębiorstwa [Państwo rejestracji musi być identyczne z państwem rejestracji zarejestrowanym w programie indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO].

5.

Adres przedsiębiorstwa: adres, miejscowość, stan/okręg/region, kod pocztowy, państwo.

6.

Osoba odpowiedzialna za kontakty:

a)

nazwa/imię i nazwisko: tytuł, imię, nazwisko, stanowisko;

b)

adres miejsca prowadzenia działalności: adres, miejscowość, stan/okręg/region, kod pocztowy, państwo;

c)

numer telefonu służbowego;

d)

służbowy adres e-mail.

7.

Odpowiedzialny organ administrujący.

8.

Wykaz statków, których emisje gazów cieplarnianych wchodzą w zakres stosowania dyrektywy 2003/87/WE i za które przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność w okresie sprawozdawczym, w tym w odniesieniu do każdego statku:

numer identyfikacyjny statku wg IMO,

niepowtarzalny numer identyfikacyjny IMO dla przedsiębiorstwa i zarejestrowanego właściciela,

okres, w którym statek podlegał odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

CZĘŚĆ B

Weryfikacja

1.

Imię i nazwisko weryfikatora sprawozdania, o którym mowa w art. 11a.

2.

Adres weryfikatora: adres, miejscowość, stan/okręg/region, kod pocztowy, państwo.

3.

Numer akredytacji.

4.

Krajowa jednostka akredytująca, która udzieliła akredytacji weryfikatorowi.

5.

Oświadczenie weryfikatora.

CZĘŚĆ C

Zagregowane dane dotyczące emisji na poziomie przedsiębiorstwa

WYNIKI AGREGACJI NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2003/87/WE

1.

Suma zagregowanej całości emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich statków, które to emisje podlegają zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

2.

Suma zagregowanej całości emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich statków, które to emisje podlegają zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 i 1.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

3.

Suma zagregowanej całości emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich statków, które to emisje podlegają zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1, 1.2 i 1.3 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

4.

Suma zagregowanej całości emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich statków, które to emisje podlegają zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1. do 1.4 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 i zdezagregowanych według gazów cieplarnianych.

WYNIKI DO PRZEDŁOŻENIA W REJESTRZE UNII

5.

Suma zagregowanej całości emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich statków, które to emisje podlegają zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 do 1.5 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 oraz zdezagregowanych według gazów cieplarnianych i wyrażonych zarówno w tonach, jak i w ekwiwalencie CO2.

6.

Suma zagregowanej całości emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich statków, które to emisje podlegają zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 do 1.6 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 oraz zdezagregowanych według gazów cieplarnianych i wyrażonych zarówno w tonach, jak i w ekwiwalencie CO2.

7.

Suma zagregowanej całości emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich statków, które to emisje podlegają zgłoszeniu na mocy dyrektywy 2003/87/WE, jak określono zgodnie z częścią C pkt 1.1 do 1.7 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2015/757, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 oraz zdezagregowanych według gazów cieplarnianych i wyrażonych zarówno w tonach, jak i w ekwiwalencie CO2.

CZĘŚĆ D

Metoda zastosowana do agregacji danych dotyczących emisji na poziomie przedsiębiorstwa

Opis metody stosowanej przez przedsiębiorstwo do gromadzenia i agregowania danych na potrzeby tego sprawozdania, w tym zmian w metodyce w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2449/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top