EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:093:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 093, 31 marca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 93

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
31 marca 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/706 z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/1369 w odniesieniu do przedłużenia okresu zmniejszenia zapotrzebowania w kontekście środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz oraz w odniesieniu do zwiększenia sprawozdawczości i monitorowania realizacji tych środków

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/707 z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do klas zagrożenia oraz kryteriów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/708 z dnia 20 marca 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „HYPO-CHLOR Product Family” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 )

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/709 z dnia 29 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

54

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/710 z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromopropylatu, chlorydazonu, fenpropimorfu i imazachinu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

57

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/711 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu nowego producenta eksportującego w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1198

84

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/712 z dnia 30 marca 2023 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczące rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2230 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w odniesieniu do jednego chińskiego producenta eksportującego, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od tego producenta eksportującego i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

88

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/713 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Królestwo Niderlandów

94

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/714 z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

96

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/715 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Królestwo Danii

98

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/716 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Republikę Portugalską

100

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/717 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Maltę

102

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/718 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia decyzji w sprawie ustanowienia Podkomitetu ds. Współpracy Morskiej i przyjęcia zakresu jego uprawnień

103

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/719 z dnia 24 marca 2023 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 2189)  ( 1 )

108

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top