EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:068:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 068, 6 marca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 68

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
6 marca 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Macedonii Północnej dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Macedonii Północnej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/461 z dnia 27 lutego 2023 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Prosciutto di Parma” (ChNP)]

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/462 z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/463 z dnia 3 marca 2023 r. zezwalające na wprowadzanie na rynek osteopontyny z mleka krowiego jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 ( 1 )

32

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/464 z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do rozporządzenia (WE) nr 440/2008 ustalającego metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów ( 1 )

37

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/465 z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów arsenu w niektórych środkach spożywczych ( 1 )

51

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/466 z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości izoksabenu, nowaluronu i tetrakonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

55

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/467 z dnia 3 marca 2023 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Prosciutto di San Daniele” (ChNP)]

94

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/468 z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w zakresie wprowadzenia dodatkowego zarezerwowanego numeru zaczynającego się na 116 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8407)

96

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/469 z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 1290)  ( 1 )

100

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/470 z dnia 2 marca 2023 r. niezatwierdzająca d-aletryny jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 )

177

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/471 z dnia 2 marca 2023 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-onu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 )

179

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2023/427 z dnia 25 lutego 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz.U. L 59 I z 25.2.2023 )

181

 

*

Sprostowanie do ozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/444 z dnia 16 grudnia 2022 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 o środki zapewniające skuteczny dostęp do służb ratunkowych za pomocą zgłoszeń alarmowych kierowanych pod jednolity europejski numer alarmowy „112”( Dz.U. L 65 z 2.3.2023 )

182

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top