EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:304:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 304, 24 listopada 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 304

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
24 listopada 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2292 z dnia 6 września 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określonych towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2293 z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/405 w odniesieniu do wykazu państw trzecich posiadających zatwierdzony plan kontroli dotyczący stosowania substancji farmakologicznie czynnych, maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych i pestycydów oraz najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających ( 1 )

31

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2294 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1338/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do statystyk dotyczących infrastruktury opieki zdrowotnej, zasobów ludzkich w opiece zdrowotnej i korzystania z opieki zdrowotnej ( 1 )

42

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2295 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii ( 1 )

53

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/2296 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

67

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2297 z dnia 19 października 2022 r. dotycząca utworzenia europejskiej infrastruktury badań słonecznych na rzecz skoncentrowanej energii słonecznej (EU-SOLARIS ERIC) (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 7351)  ( 1 )

78

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2298 z dnia 23 listopada 2022 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia propikonazolu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 )

85

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2022/1994 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskie w ramach Podkomitetu ds. Oznaczeń Geograficznych ustanowionego na mocy Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego ( Dz.U. L 273 z 21.10.2022 )

87

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1439 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 283/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w zakresie substancji czynnych, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych w zakresie mikroorganizmów ( Dz.U. L 227 z 1.9.2022 )

94

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1440 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w zakresie środków ochrony roślin, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych w zakresie środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy ( Dz.U. L 227 z 1.9.2022 )

97

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1441 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 546/2011 w odniesieniu do szczególnych jednolitych zasad oceny i udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające mikroorganizmy ( Dz.U. L 227 z 1.9.2022 )

100

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1860 z dnia 10 czerwca 2022 r. ustanawiającego, na potrzeby stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardów, formatów, częstotliwości i metod oraz zasad dokonywania zgłoszeń ( Dz.U. L 262 z 7.10.2022 )

102

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2236 z dnia 20 czerwca 2022 r. zmieniającego załączniki I, II, IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów technicznych dla pojazdów produkowanych w nieograniczonych seriach, pojazdów produkowanych w małych seriach, pojazdów w pełni zautomatyzowanych produkowanych w małych seriach i pojazdów specjalnego przeznaczenia oraz w odniesieniu do aktualizacji oprogramowania ( Dz.U. L 296 z 16.11.2022 )

103

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/201 ( Dz.U. L 149 z 20.5.2014 )

104

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1299 z dnia 24 marca 2022 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść mechanizmów kontroli zarządzania pozycjami stosowanych przez systemy obrotu ( Dz.U. L 197 z 26.7.2022 )

105

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2059 z dnia 14 czerwca 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje techniczne na potrzeby wymogu dotyczącego weryfikacji historycznej oraz wymogu dotyczącego przypisania zysków i strat zgodnie z art. 325bf i 325bg rozporządzenia (UE) nr 575/2013 ( Dz.U. L 276 z 26.10.2022 )

106

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top